UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TINGKAH LAKU KEPIMPINAN Kertas projek bertajuk "Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TINGKAH LAKU KEPIMPINAN Kertas projek bertajuk "Tingkah Laku Kepimpinan...

 •        

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  TINGKAH LAKU KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN TEKANAN KERJA DAN KEBERKESANAN ORGANISASI, DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH TERPILIH DI NEGERI SEMBILAN

  NOORDIN BIN HAJI YAHAYA

  FPP L 1998 1

 • TINGKAH LAKU KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA

  DENGAN TEKANAN KERJA DAN KEBERKESANAN ORGANISASI,

  DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH TERPILIH DI NEGERI SEMBILAN

  NOORDIN BIN HAJI YAHAYA

  MASTER SAINS

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  NOVEMBER 1998

 • TINGKAH LAKU KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA

  DENGAN TEKANAN KERJA DAN KEBERKESANAN ORGANISASI,

  DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH TERPILIH DI NEGERI SEMBI LAN

  Oleh

  NOORDIN BIN HJ YAHAYA

  Projek Yang Dikemukakan Ini Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Untuk Mendapatkan Ijazah Master Sa ins

  (Pembangunan Sumber Manusia) di Jabatan Pendidikan Pengembangan Fakulti Pengajian Pendidikan

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  NOVEMBER 1998

 • Kertas projek bertajuk "Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Guru dan Keberkesanan Organisasi, Di Beberapa Buah Sekolah Terpilih Di Negeri Sembilan" yang di sediakan oleh Encik Noordin Bin Hj . Yahaya adalah bagi memenuhi sebahagian daripada syarat mendapatkan ljazah Master Sains (Pembangunan Sumber Manusia) di Jabatan Pendidikan Pengembangan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

  Disahkan oleh:

  ."./ SHAMSUDDIN BIN AHMAD, Ed.D Jabatan Pendidikan Pengembangan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Penyelia)

  ADYA HJ. TURIMAN BIN SUANDI, Ph . D Jabatan Pendidikan Pengembangan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Pemeriksa)

  Tarikh:

 • PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Yang Maha Pengasih lagi

  Amat Penyayang kerana dengan limpah kurniaNya, saya dapat

  menyempurnakan projek kajian penyelidikan ini.

  Saya dengan penuh kesyukuran ingin merakamkan ucapan setinggi

  terima kasih dan penghargaan kepada yang berbahagia Dr. Shamsuddin

  Ahmad pensyarah Jabatan Pendidikan Pengembangan, Fakulti Pengajian

  Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Beliau telah memberikan bimbingan,

  bantuan, galakan, tunjukajar dan idea ya.qg bernas, jelas serta mudah

  difahami tanpa jemu di sepanjang proses penyiapan kajian projek ini.

  Semoga jasa dan keringat yang beliau curahkan akan mendapat

  pembalasan Allah hendaknya. Juga tidak lupa saya merakamkan ribuan

  terima kasih saya kepada adinda saya Azizi bin Haji Yahaya yang

  membantu dan mengajar menganalisis data kajian dengan menggunakan

  program peri sian SPSS. Di samping itu saya juga ingin mengucapkan

  terima kasih kepada semua pensyarah di Jabatan Pendidikan

  Pengembangan kerana telah banyak memberikan ilmu dan pendidikan

  yang mendorong sehingga kajian projek ini berjaya disempurnakan.

  111

 • Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Prof.

  Madya Dr. Haji Turiman bin Suandi yang bertindak sebagai pemeriksa

  projek kajian ini dan memberi komen yang membina untuk memantapkan

  lagi kajian ini. Kepada dua orang sahabat saya Encik Jasmi b . Ismail dan

  Encik Zainuddin bin Shariff, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana

  bantuan dan semangat yang dicurahkan sangat berharga dan akan

  dikenang sepanjang hayat.

  Dipohonkan doa serta kasih sayang kepada Allahyarhamah bonda

  Hjh. Hasnah Binti Abd. Rahman yang baru kembali ke Rahmatullah semoga

  roh beliau di rahmati Allah SWT. Juga tidak ketinggalan kepada ayahanda

  Hj . Yahaya bin Johan yang sentiasa mendoakan kejayaan dan

  kesejahteraan kami sekeluarga, juga kepada isteri yang tersayang Noorsha

  Binti Hj . Mad Said yang sentiasa memberikan pengorbanan, semangat serta

  galakan, serta anakanda-anakanda tercinta Noorliana, Mohd Hafiz, Mohd

  Ariff, Noraain, Mohd Nazim dan Mohd Amiruddin.

  Penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang

  terlibat dalam membantu saya menyiapkan kajian projek ini. Semoga

  kajian projek ini mendapat keberkatan hendaknya, insyaAllah.

  IV

 • lSI KANDUNGAN

  Muka Surat

  PENGHARGAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III SENARAI JADUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vill SENARAI RAJAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x ABSTRACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xll

  BAB

  I PENDAHULUAN

  Pengenalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tanggungjawab Pengetua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Pengetua Sebagai Pengurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kepimpinan Pengetua Penggerak Keberkesanan Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pengetua Sebagai Penyederhanaan Tekanan Kerja Guru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Pemyataan Masalah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Objektif Kajian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

  Objektif Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 Objektif Khusus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

  Hipotesis Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Kepentingan Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 DefInisi Istilah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  II TINJAUAN LITERATUR

  Pengenalan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DefInisi Kepimpinan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 Tingkahlaku Pemimpin - Dimensi Dan Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kepimpinan Pengetua Yang Berkesan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Keberkesanan Organisasi - Dimensi dan kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Konsep Sekolah Yang Efektif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tekanan Kerja Dalam Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 Tingkahlaku Pengetua, Tekanan Kerja, dan Keberkesanan Organisasi - Model Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  v

 • BAB Muka Surat

  III KAEDAH PENYELIDIKAN

  Pengenalan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rekabentuk Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Populasi Kajian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Instrumen Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Bahagian A - Latar Belakang Responden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bahagian B - Kepimpinan Pengetua. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 40 Bahagian C - Tekanan Kerj a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bahagian D - Keberkesanan Organisasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

  Kebolehpercayaan dan Kesahan Soalselidik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 Terjemahan Soal Selidik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Batasan Kajian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pengumpulan Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Penganalisisan Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .