Uređenje Privoza Poptporni Zid

Embed Size (px)

Text of Uređenje Privoza Poptporni Zid

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  1/106

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICA Frankopanska 1a51 262 Kraljevica

  GRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

  LOKACIJA : GRAD KRALJEVICAK.O. KRALJEVICA, K.Č 1625

  RAZINA OBRADE :IZVEDBENI PROJEKT

  VRSTA PROJEKTA :GRA ĐEVINSKI PROJEKT

  IZRA ĐIVAČ : URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRA ĐEVINARSTVA SENKO VLAHFrana Supila 13, Rijeka

  PROJEKTANT : SENKO VLAH,dipl. ing. građ .

  PROJEKTANT

  SURADNIK : LUKA SOKOL,mag. ing. aedif. BR. PROJEKTA : 01-13 / IZP

  Rijeka, veljač a 2013.

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  2/106

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  3/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 3

  4. POPREČNI PRESJECI 1: 100 4

  5. DETALJI5.1. DETALJI PLOČNIKA I KOLNOG ULAZA 1:20 5.15.2. DETALJI POTPORNOG ZIDA 1:50, 1:25 5.25.3. ARMATURA POTPORNOG ZIDA 1:25 5.3

  6. DETALJI OBORINSKE ODVODNJE6.1. DETALJ UPOJNE GRA ĐEVINE 1:50 6.16.2. DETALJ DVOSTRUKOG SLIVNIKA

  OBORINSKE ODVODNJE 1:25 6.2

  Rijeka, veljača 2013.

  PROJEKTANT :

  SENKO VLAH, dipl. ing. građ .

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  4/106

  REPUBLllK HRV TSK

  HRVATSKA KOMaRA ARHlTEKATAI INZENJERA U GRADlTELJSTVU

  Klasa: UP/I-311-01 104-01 141Urbroj: 314-02-04-2Zagreb, 28. travnja 2004. godine

  Na temelju clanka 24. Zakona a Hrvatskoj komori arhitekata j inzenjera ugradi\eljstvu (Narodne novine, braj 47/98), a u svezi s clancima 50. i 52. Zakona a gradnji(Narodne novine, braj 175103), rjesavajuci po "zahtjevu koji je podnio SENKOVLAH,dipl.ing.grad., RIJEKA, FRANA SUPILA 13, za upis u Upisnik ureda za samostalnoobavljanje poslova projektiranja i/ili strucnog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i

  inienjer u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

  RJESENJEo osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova

  projekliranja i strucnog nadzora gradenjaQvlastenog inzenjera gradevinarstva

  1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili strucnognadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, upisuje seUred za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stucnog nadzora gradenjaovlastenog inzenjera gradevinarstva SENKO VLAH, dipLing.grad., RIJEKA, podrednim brojem 41, s danom upisa 01,05.2004. godine.

  2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i strucnog nadzora gradenja

  ovlastenog inzenjera gradevinarstva SENKO VLAH, dipl.ing.grad., RIJEKA, osnivase danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje posJova projektiranja ifilistrucnog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, as radom zapocinje 01.05.2004. godine.

  3. Poslovno sjediste Ureda za samosta/no obavljanje pos/ova projektiranja stu6nognadzora graaenja ov/astenog intenjera graaevinarstva SENKO VLAH dipl ing grad

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  5/106

  2

  brazloienje

  SENKO VLAH, dipl.ing.grad., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera

  u graditeljstvu aktom od 14.04.2004. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalnoobavljanje poslova projektiranja i strucnog nadzora gradenja ovlastenog inzenjeragradevinarstva.

  Sukladno clanku 50 Zakona gradnji ( Narodne novine , br 175/03 ,ovlasteni arhitekt i ovlasteni inzenjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili strucnognadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvuiii drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost U istom clanku Zakona propisano je i daosoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili strucnog nadzora moze obavljati poslove

  projektiranja ilili strucnog nadzora ako za obavljanje tih djelatnosti ima suglasnostMinistarstva . U stavku 6 istoga clanka dalje je propisano da uvjete za obavljanje djelatnostiiz stavka 4 ovoga Clanka glede osoba i tehnicke opremljenosti, te sredstava kojima osobadokazuje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja ovlastenja, te uvjete za oduzimanje tesuglasnosti, propisuje ministar pravilnikom .

  U clanku 52 Zakona gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosnoovlasteni inzenjer stjece pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili strucnog

  nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovlastenihinzenjera Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

  Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inzenjera ugraditeljstvu utvrdeno je da je SENKO VLAH, dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenihinzenjera gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu pod rednimbrojem 2943, s danom upisa 21.09.2000. godine, te je s tog osnova stekao pravo nasamostalno obavljanje poslova projektiranja i strucnog nadzora gradenja.

  Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i strucnog nadzoragradenja ovlastenog inzenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda zasamostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili strucnog nadzora gradenja Hrvatske komorearhitekata i inzenjera u graditeljstvu, s danom 01.05.2004. godine, pod rednim brojem 41.

  Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Maticni broj ureda, u skladu sOdlukom sadrzaju i nacinu vodenja registra ovlastenih organizacija.

  Uredu j u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodjeljenapripadaju6a sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inzenjera u graditeljstvu74 20 0 Arhitektonske dje/atnosti i inzenjerstvo t s njima povezano tehnicko savjetovanje.

  Ured 6e poslovati pod skra6enim nazivom: Ured ovlastenog inzenjeragraaevinarstva, te 6e se isti upisati u inzenjersku iskaznicu i pecat koje izdaje Hrvatska

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  6/106

  3

  U skladu s Clankom 207 . Zakona gradnji . osno vani Ured za samos fa lnoobavljanje poslova projektiranja i strucnog nadzora g rade nja , duia n je ispuniti uvjeteodredene pravilnikom iz clanka 50. stavka 6. Zakona gradnji. u roku ad 18 (osamnaesl )mjeseei cd dana stupanja na snagu tog pravilnika.

  Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeseno je kao u izreci ovogaRjesenja .

  Pouka 0 pravnom liieku

  Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopuStena, ali se moze pokrenuti upravni sporpodnosen jem tui:be Upravnom sudu Republike Hrvalske , U roku 30 dana ad dana primitkaovog Rjesenja .

  i A } ~ ~, . a l1cft P avlov ic , dipl.ing .el .

  - -:::a t -~

  Dostaviti:

  ,: i S NKO VLAH, 51000 RIJEKA , FRAN A SUPILA 13

  2. Podrucna sluzba HZMO Rijeka , Slogin kula b.b. , 51000 RIJEKA3. H U O Podrucni ured Rijeka, Slog n kula b .b ., 51000 RIJEKA4. Podrucni ured Porezne uprave Rijeka , Isposta va Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA5 U Zbirku isprava Komore6 . Pismohrana Komore7. Povrat potvrde izvrsenoj dostavi uz tocke 1 . do 4.

  http:///reader/full/dipl.ing.elhttp:///reader/full/dipl.ing.elhttp:///reader/full/dipl.ing.elhttp:///reader/full/dipl.ing.el

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  7/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 7

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine RH br. 76/2007,38/2009, 55/2011, 90/2011 i 50/2012) URED OVLAŠTENOG INŽENJERAGRA ĐEVINARSTVA - SENKO VLAH, Rijeka, Frana Supila 13 obavlja posloveprojektiranja i donosi sljedeće:

  RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

  kojim se za projektanta na izradi

  IZVEDBENOG PROJEKTA

  GRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTBROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  imenujeSENKO VLAH, dipl.ing.grad.

  Imenovani djelatnik odgovoran je da projekt udovolji zahtjevima Zakona o prostornom uređenju igradnji.Imenovani djelatnik ispunjava odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a to su:- rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 2943 VLAH

  SENKO ima pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlašteni inženjer gra đ evinarstva”; l ž t č i i it

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  8/106

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  9/106

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  10/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 10

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  Temeljem Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08,75/09) provedena je provjera projekta i daje se sljedeća:

  IZJAVA

  Ovom izjavom se potvrđuje da je izvršena provjera cjelokupne tehničke dokumentacije,te se utvrđuje da su mjere zaštite na radu za:

  IZVEDBENI PROJEKTGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICA VRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTBROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  izrađene u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu te s ostalom regulativom iz područ jazaštite na radu.

  Rijeka, veljača 2013.

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  11/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 11

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  Temeljem Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 92/2010) provedena jeprovjera projekta i daje se sljedeća:

  ISPRAVA

  Ovom ispravom se potvrđuje da je izvršena provjera cjelokupne tehničkedokumentacije, te se utvrđuje da su mjere zaštite od požara za:

  IZVEDBENI PROJEKTGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTBROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  izrađene u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara te s ostalom regulativom iz područ jazaštite od požara.

  Rijeka, veljača 2013.

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  12/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 12

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  2. TEHNIČKI OPIS

  Grafički prilozi projekta i troškovnik sa svojim opisimasmatraju se sastavnim dijelom ovog tehničkog opisa.

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  13/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 13

  1. UVOD

  Jakovčićeva ulica se nalazi u središnjem dijelu Kraljevice. Dio Jakovčićeve uliceobuhvaćen ovim projektom - privoz 1, slijepa je prometnica koja se priključuje na os 3-1.

  Planiranom izgradnjom obuhvaćena je katastarska čestica 1625 u katastarskojopćini Kraljevica.

  2. OPIS POSTOJE Ć EG STANJA

  Dio Jakovčićeve ulice obuhvaćen ovim projektom - privoz 1 osi 3-1, pruža sepribližno u smjeru sjeveroistok - jugozapad. Privoz ima neasfaltiranu površinu, sačinjenuod kamenog materijala i zemlje, te djelomično od betoniranih površina. Mjestimično seuzduž rubova privoza pojavljuju i zatravljene površine. Privoz ima slijepi završetak i

  koristi se za kolni i pješački pristup do okolnih gra

  đevinskih parcela s izgra

  đenimobiteljskim kućama.

  Na početku trase, s lijeve strane, izgrađen je potporni zid na međ i privatne parcele(k.č. 1623). U produžetku lijevog ruba smještena je izgrađena stambena parcela, sizvedenim kolnim prilazom. Uz desni rub privoza također su smještene izgrađenestambene parcele, s izvedenim kolnim i pješačkim pristupima.

  Promatrano područ je (gledano od početka trase), visinski se nalazi u blagoj

  konkavnoj krivini, s visinskim kotama u rasponu od približno 37.00 m.n.m. na početkutrase, približno 36.50 m.n.m u najnižoj točki trase, do približno 37.00 m.n.m. nazavršetku planirane trase. Približni nagib terena iznosi približno od -3.50 % (prve dvijetrećine trase) do +4.00 % (u posljednjoj trećini trase).

  Postojeći teren i katastarsko stanje obuhvaćenog dijela Jakovčićeve ulice prikazanisu u grafičkom dijelu elaborata (nacrt broj 1.1).

  3. OPIS RJEŠENJA

  Predmetna prometna površina nalazi se na katastarskojčestici 1625 u katastarskojopćiniKraljevica. Površina obuhvata uređenja prometnice iznosi približno200,0 m2.

  Na planiranoj prometnici planirano je dvosmjerno kretanje vozila. Kretanje pješaka

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  14/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 14

  3.2. POPRE Č NI PROFIL PLANIRANE PROMETNICE

  U grafičkom dijelu elaborata prikazani su normalni profili i poprečni presjeci planiraneprometnice. Elementi poprečnog profila definirani su u skladu s uvjetima prostornogplana uređenja.

  U poprečni profilu privoza 1 predviđa se kolnik širine od 5,00 m (2,25 + 2,75 m) do5,50 m (2 x 2,75 m), pločnik širine 0,70 - 0,90 m uzduž lijevog ruba prometnice, tepločnik širine 0,50 - 1,65 m uzduž desnog ruba prometnice, od stac. 0+018.71 do stac.0+047.24.

  Poprečni nagib kolnika izvodi se u jednostranom nagibu od 2,50 %. Uzduž rubovakolnika projektirani su uzdignuti i polegnuti tipski betonski cestovni rubnjaci, dimenzija15 x 25 cm, od betona razredačvrstoće C 30/37. Temelji rubnjaka se izvode od betonarazreda čvrstoće C 16/20.

  Uzduž lijevog ruba pločnika, od stac. 0+019.44 do stac. 0+031.89, izvestiće searmirano betonski potporni zid, ukupne visine do 1,80 m. Od stac. 0+018.71 do stac.0+019.44 izvestiće se betonska pasica visine 50 cm, koja se konstruktivno armira. Nakruni potpornog zida / betonske pasice izvestiće se metalna ograda, ukupne visine 1,10m. Potporni zid i betonska pasica izvode se od betona razredačvrstoće C30/37 iarmature B500 B, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz nacrtnedokumentacije.

  Na mjestima kolnih ulaza izvode se polegnuti cestovni rubnjaci.

  3.3. KOLNI Č KA KONSTRUKCIJA

  3.3.1. Usvojena kolni č ka konstrukcija

  Prometno opterećenje na planiranoj prometnici svrstano je u grupu vrlo lakogprometnog opterećenja.

  Predviđena je sljedeća kolnička konstrukcija kolnog prilaza:- nosivi habajuć i sloj asfaltbetona BNHS 16 6 cm- nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala 0/63 mm 25 cmMs ≥ 100 MN/m2

  - posteljica od miješanog materijalaMs ≥ 35 MN/m2

  Na pješačkom nogostupu usvojena je sljedeća konstrukcija pločnika:

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  15/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 15

  Za slojeve nasipa koristi se podatan - kvalitetan kameni materijal iz iskopa ili

  pozajmišta. O uporabljivosti materijala iz iskopa odlukuće donijeti nadzorni inženjernakon uvida u kvalitetu iskopanog materijala.Za radove kod izvođenja kolničke konstrukcije treba koristiti u svemu ranije

  spomenute Opće tehničke uvjete za radove na cestama, a u nastavku daju se sljedećiosnovni zahtjevi kvalitete materijala i radova.

  Posteljica

  Za posteljicu (završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm)predviđen je miješani materijal.Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani

  materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine, trošne stijene - škriljci i lapori,flišni materijali i slično.

  Materijal za izradu posteljice od miješanih materijala treba zadovoljiti ove kriterije:- koeficijent nejednolikosti U = d60 / d10 mora biti veći od 9;- maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm).Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2 % od optimalne vlažnosti (određene

  standardnim Proctorovim postupkom).Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice su ovi:- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku – Sz≥ 100 %;- modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Φ 30cm – Ms≥ 35 MN/m2.

  Nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijalaNosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala predviđen je u projektiranoj

  kolničkoj konstrukciji u debljini od 25,0 cm (kolnik), odnosno 15 cm (pločnik), granulacije0/63 mm.

  Za izradu ovog sloja mogu se primijeniti prirodni šljunci, drobljeni kameni materijali i

  mješavina prirodnih i drobljenih kamenih materijala, a njihovo se stabiliziranje sprovodimehaničkim zbijanjem.Ovi materijali moraju zadovoljiti određene zahtjeve u pogledu:- fizičko-mehaničkih svojstava;- granulometrijskog sastava;

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  16/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 16

  Tablica 1Fizičko - mehanička svojstva nevezanog zrnatog kamenog materijalaza izradu nosivog sloja

  Svojstvo Traženi zahtjev,najviše (%)Oblik zrna–udio zrna nepovoljnog oblika (3:1),(HRN B.B8.048) [%] 40

  Upijanje vode, (HRN B.B8.031) [%] 1,6

  Trošna, nekvalitetna zrna, (HRN B.B8.037) [%] 7

  Otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom.Gubitak mase nakon 5 ciklusa, (HRN B.B8.044) [%] 12

  Otpornost prema drobljenju i habanju po metodi Los Angeles,(HRN B.B8.045) [%] 45

  Granulometrijska se krivulja drobljenog kamenog materijala mora nalaziti upropisanim granicama s tim da najveće zrno ne smije biti veće od 63 mm.

  Osim toga upotrijebljeni materijal mora zadovoljiti još i ove granulometrijske uvjete:- udio zrnja manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3%;- stupanj neravnomjernosti kao mjere dobre ugradljivosti materijala mora biti:

  U=d60 /d10 od 15 do 100 (za šljunke);U=d60 /d10 od 15 do 50 (za drobljeni kameni materijal).Upotrijebljeni materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakihčestica.Nosivost materijala ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog

  indeksa nosivosti CBR i on mora iznositi minimalno 80% za drobljeni kameni materijal,odnosno minimalno 40% za šljunkoviti materijal.

  Završni nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljitizahtjeve propisane u projektu.Modul stišljivosti mora biti:

  - za kol. konstr. BNHS (d< 15 cm): Ms≥ 100 MN/m2;- za konstr. pločnika: Ms≥ 40 MN/m2.St panj bijenosti odnos na modificirani Proctoro post pak mora i nositi:

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  17/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 17

  Mješavine moraju biti takvog granulometrijskog sastava da krivulje prosijavanja leže

  u graničnim područ jima danim u Općim tehničkim uvjetima (Institut građevinarstvaHrvatske, prosinac 2001.) – OTU/2001.Kamena sitnež treba biti u svemu za predviđeno prometno opterećenje, a prema

  HRN B.B3.100 i OTU/2001.Pijesak mora zadovoljiti sve uvjete iz OTU/2001.Kameno brašno mora zadovoljiti propisane uvjete iz OTU/2001.Kao vezivo mora se primijeniti cestograđevni bitumen 50/70 prema EN 12591.

  Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine moraju odgovarati zahtjevima danimu tablici 2.

  Tablica 2Fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine za BNHS

  Svojstvo ZahtjevStabilnost kod 60°C, najmanje, kN 4,0Odnos stabilnosti i deformacijekod 60°C, najmanje, kN/mm 1,4

  Udio šupljina, vol. % 4 do 5Ispunjenost šupljina kamene smjesebitumenom, % 70 do 86

  Svojstva ugrađenog (izvedenog) nosivog sloja BNHS moraju odgovarati sljedećimzahtjevima danim u tablici 3.

  Tablica 3Svojstva ugrađenog (izvedenog) sloja BNHS

  Svojstvo ZahtjevUdio šupljina, vol. % 2 do 7

  Stupanj zbijenosti, najmanje, % 97Debljina sloja- pojedinačno, najviše- srednja vrijednost, najviše,%

  - 15 % od projektirane, ali ne više od -15 mm- 5 od projektirane

  Ravnost sloja:- IRI(100), najviše, m/km 3,0

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  18/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 18

  Habaju ć i sloj – konstrukcija plo č nika (AB 8)

  Kao habajući sloj u projektiranoj konstrukciji pločnika predviđen je habajući sloj odasfaltbetona, debljine 4,0 cm.Prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala predviđena je asfaltna mješavina

  tipa AB 8.Granulometrijski sastav kamene smjese asfaltne mješavine za habajući sloj AB 8

  dan je u tablici 4.

  Tablica 4Granulometrijski sastav kamene smjese asfaltne mješavine za habajući sloj AB 8Kvadratni otvor okaca sita, mm Prolaz kroz sito, % (m/m)

  0,09 4 do 120,25 11 do 270,71 20 do 412,0 38 do 564,0 56 do 748,0 95 do 10011,2 10016,0 -22,4 -

  Kamena sitnež treba biti prema OTU/2001.Pijesak i kameno brašno također trebaju u svemu biti prema OTU/2001.Kao vezivo treba primijeniti bitumen 50/70 prema EN 12591.Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine priređene u laboratoriju moraju

  odgovarati zahtjevima iz tablice 5.

  Tablica 5

  Fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine za habajući sloj AB 8Svojstvo Zahtjev

  Stabilnost kod 60°C, najmanje, kN 5,0Odnos stabilnosti i deformacijekod 60°C najmanje kN/mm 1,2

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  19/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 19

  Tablica 6

  Udio šupljina, stupanj zbijenosti, debljine i povezanosti habajućeg sloja AB 8ispitana na uzorcima izvađenim iz izvedenog slojaSvojstvo Zahtjev

  Udio šupljina, vol. % 1,5 do 5,5Stupanj zbijenosti, najmanje, % 96Debljina sloja

  - pojedinačno, najviše- srednja vrijednost, najviše, % - 15 % od projektirane, ali ne više od 15 mm- 5 % od projektirane

  Povezanost slojeva, najmanje, N/mm 1,0

  Tablica 7Ravnost, visina, poprečni pad i horizontalni položaj izvedenog habajućeg sloja AB 8

  Svojstvo ZahtjevRavnost sloja:- IRI(100) , najviše, m/km 2,5- mjerna letva 3 m, najviše, mm 7Visina sloja:dopušteno visinsko odstupanje sloja odprojektiranog visinskog položaja, najviše %

  ± 10

  Poprečni pad sloja:dopušteno odstupanje od projektiranogpoprečnog pada (svaki profil), najviše,%(aps.)

  ± 0,4

  Položaj sloja:dopušteno odstupanje (horizontalni položajlijevog i desnog ruba) od projektiranogvisinskog položaja, najviše, mm

  ± 50

  3.4. OBORINSKA ODVODNJAZa prikupljanje voda s površine ulice projektirani su tzv. "točkasti" ulični slivnici, koji

  prihvaćaju površinske oborinske vode (jedan za 200 - 300 m2 slivne površine). To suvertikalna okna Ø oko 500 mm visine ukupno oko 2 0 m Pokrivena su standardnom

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  20/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 20

  okna slivnika je DN 500 mm; priključna cijev na kolektor je DN 200 mm; ukupna

  duljina priključka je oko 3.00 m.3.4.2. Upojna gra đ evina

  Upojna građevina ima volumen da odjednom prihvati količinu jedne "mjerodavneoborine" i da je kroz razdoblje od 2-3 dana upusti u podzemlje. Smjestitiće se ispodkolne površine prometnice, u stac. 0+033.13 (os upoja), kako je prikazano na situaciji umj. 1:250. Građevina se smješta ispod prometnice, pa nadsloj treba biti minimalno 60

  cm.Upojna građevina je podzemna građevina. Predviđena je primjena standardnihperforiranih betonskih cijevi Ø 1000 mm, postavljenih vertikalno. Prema potrebi cijevi semogu dodatno perforirati izvođenjem rupa po obodu.

  Za prihvat "mjerodavne oborine" s nepropusnih površina predmetne prometnice,prema hidrauličkom proračunu, potreban je volumen duljine 4.50 m, širine 1.70 m ivisine 1.50 m, pa je ukupan volumen oko 11,50 m3. Uz prosječni udio praznog prostorau cijevima i kamenoj ispuni od oko 60 %, volumen za prihvat vode je maksimalno oko7.00 m3. Projektom je predviđena upojna građevina koja se sastoji od tri vertikalnopostavljene cijevi visine 1.50 m, a prostor oko cijevi se ispunjava kamenim materijalomgranulacije 63 – 200 mm. Iz dvostrukog slivnika voda se u upojnu građevinu odvodi krozcijev DN 200 mm.

  Za nadgledanje i održavanje unutrašnjosti upojne građevine predviđeno je ulaznookno, postavljeno iznad središnje cijevi upojne građevine.

  Na dnu upojne građevine se izvodi temeljna armirano betonska ploča debljine 15cm, koja međusobno povezuje vertikalne cijevi. Nakon postavljanja cijevi i njihovogzatvaranja pripadajućim poklopcima, izvodi se ispuna od kamenog materijalagranulacije 63 – 200 mm. Na kraju se izvodi armirano betonska pokrovna ploča sulaznim oknom.

  Izvana se volumen za prihvat vode omata geotekstilom određenih osobina. Iznadgeotekstila postavlja se filtarski sloj granuliranog agregata, veličine zrna 16-32 mm.Također, s bočnih strana se volumen omata geotekstilom, uz dodatak sloja agregata.

  Vrsta geotekstila, slojevi i granulacija filtarskog agregata, način iskopa jame,dimenzije iskopa, kvaliteta zbijanja podloge, zatrpavanje cijele građevine i sve ostalo seu svemu mora obaviti prema stavkama troškovnika.

  3.4.3. Opis gradnjeD lj i ih d di ih ij l i d iđ j k i

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  21/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 21

  3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

  U sklopu ovog projekta obrađena je oborinska odvodnja prometnice. Instalacijeostale komunalne infrastrukture (vodoopskrba, sanitarna odvodnja, javna rasvjeta,elektroopskrba, telekomunikacijske instalacije i plinoopskrba) nisu predmet ovogelaborata, ali se sve instalacije komunalne infrastrukture mogu ugrađ ivati u trupprometnice, uz uvjet da u svemu budu usklađene s ovim projektom.

  3.6. PROMETNO RJEŠENJE I PROMETNA SIGNALIZACIJA

  U prethodnom dijelu tehničkog opisa navedeni su svi elementi poprečnog profilapredmetne prometnice.

  Na planiranim prometnim površinama predviđeno je dvosmjerno odvijanje prometamotornih vozila, kao i pješački promet. Regulacija i režim prometa vozila i pješaka potrasi privoza vrši se primjenom horizontalne prometne signalizacije ( bijelih, punih iisprekidanih, uzdužnih i poprečnih oznaka - crta, ostalim horizontalnim prometnimoznakama, opremom i znakovima).

  Horizontalna prometna signalizacijaUzduž trase prometnice prometni trakovi odvajaju se iscrtavanjem isprekidane bijelo

  obojene crte.

  IZRADIO : PROJEKTANT :

  LUKA SOKOL, mag. ing. aedif. SENKO VLAH, dipl. ing. građ .

  č IZVEDBENI PROJEKT

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  22/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 22

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  3. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJAZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA

  N č i lj GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  23/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 23

  Projektom je potrebno predvidjeti mjere zaštite od požara u skladu sa sljedećomzakonskom regulativom iz područ ja zaštite od požara:1. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/2010);2. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/1994);3. Ispravak Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 55/1994);4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

  (NN br. 142/2003);5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/2006).Duljina trase postavljene osi privoza 1 iznosi 47,24 m, dok duljina projektirane trase

  iznosi 28,53 m. Horizontalno se cijela trasa sastoji od kružne krivine radijusa R = –120.0m, duljine 47,24 m.

  Niveleta prometnice se sastoji iz dva pravca, nagiba –3.60 % i +4.00 %, te iz jednekonkavne vertikalne krivine radijusa R = 300.0 m.

  Širina kolnika iznosi od 5,50 m do 5,00 m. Suženje kolnika predviđeno je u pravcu, auvjetovano je granicama susjednih parcela, koje su u privatnom vlasništvu. Uz desni rubkolnika predviđen je pločnik širine približno 0,50 - 1,65 m. Uz lijevi rub kolnika predviđen je pločnik širine približno 0,70 - 0,90 m.

  Križanje glavne prometnice (os 3-1) i privoza 1 moguće je, u slučaju potrebe, koristitiza okretanje vatrogasnih vozila.

  Predmetna prometnica projektirana je na način koji omogućava sigurno kretanje irad vatrogasnih vozila i tehnike.

  IZRADIO : PROJEKTANT :

  LUKA SOKOL, mag. ing. aedif. SENKO VLAH, dipl. ing. građ .

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  24/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 24

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  25/106

  Naru itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 25

  1. OPĆ

  ENITO

  Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom oprostornom uređenju i gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 76/2007,38/2009, 55/2011, 90/2011 i 50/12), Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama(Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, prosinac 2001.) te važećim propisima inormama.

  Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inženjer irevident, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona.

  Investitor je dužan :• projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih

  djelatnosti;• osigurati stručni nadzor nad građenjem;

  • po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregledai ishođenje uporabne dozvole;• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

  Izvoditelj je, prema zakonu, dužan :• graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj

  prethodila - posebnim suglasnostima;• lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom;• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti,

  mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite odugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka ivibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalihfunkcionalnih i zaštitnih svojstava;

  • ugrađ ivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene upraksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je

  kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama;• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu saprojektom i zakonom.

  Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvoditelj mora na gradilištuposjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje premaistoj kako slijedi :

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  26/106

  jGra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 26

  • jamstvene listove;

  • uputstva o pogonu i održavanju;• rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja;• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi ( izolacije i sl.);• elaborat izvedenog stanja građevine;• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi

  osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.

  O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji supredmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju tesačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisanu ovom programu ili navedenim normama.

  Izvješće o upotrebljivosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu

  materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja,podatake o proizvoditelju i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimajuuzorci odnosno vrši ispitivanje;

  • prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdajeuvjerenje (izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i unjemu navedenim normama;

  • ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenuna navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće.

  Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijskudokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

  Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoditelj je dužan priložitirezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

  Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacijaprema propisima.

  Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznakuovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje.

  Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornominženjeru.

  2 PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Č Ć

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  27/106

  jGra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 27

  Tijekom građenja potrebno je vršiti sljedeće kontrole:

  - stalna kontrola iskolčenih osi, profila i visinskih kota gra

  đevine;- kontrola osiguranja svih točaka;

  - kontrola slijeganja građevine i pojedinih njenih dijelova.Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon građenja potrebno je zapisnički

  pratiti te izraditi poseban elaborat.Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđ ivanje gradilišta, manipulativnih površina i

  odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilazaza vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih iostalih radova. Ograđene gradilišne površine, površine za odlaganje materijala ipovršine za unutarnju komunikaciju na gradilištu moraju veličinom, oblikom i zaštitomzadovoljiti normative sigurnosti na radu, te ne smiju utjecati na radne procese u smislusmanjivanja kvalitete materijala i radova.

  Prije početka zemljanih radova potrebno je u suradnji s nadležnim institucijamautvrditi i označiti trase i dubine svih podzemnih instalacija dužčitave trase prometnice i

  priključaka.Potrebno je izraditi prometni projekt privremene regulacije prometa za vrijeme

  izvođenja radova. Regulaciju prometa treba uskladiti s planiranom dinamikom itehnologijom izvođenja radova. Na izrađeni prometni projekt treba ishoditi suglasnostkod nadležnog javnopravnog tijela (Grad Kraljevica).

  Potrebno je postavitičvrstu dvostranu zaštitnu ogradu prema Planu organizacijegradilišta i uputama Koordinatora II.

  2.1. Tehnič ka oprema i priprema (ure đ enje) gradilišta za radU cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja graditeljskih radova vršiti

  kontrolu da organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu uskladu sa zahtjevima projekta.

  3. ZEMLJANI RADOVI

  Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema odobrenoj projektnojdok mentaciji ili prema odobrenim i mjenama

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT đ Č Ć

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  28/106

  Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 28

  3.1. Uređ

  enje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem

  Ukupna površina 14,00 m2

  Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctororov postupak iliispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm.Jedno ispitivanje / 1000 m2 1 kom

  3.2. Izrada nasipaUkupna količina nasipa 21,00 m3Slojevi ugradnje debljine maks. 0,50 mUkupna površina slojeva nasipa (procjena) 63,00 m2

  Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctororov postupak iliispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm.Jedno ispitivanje / 1000 m2 1 kom

  Ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala.Jedno ispitivanje / 4000 m3 1 kom

  3.3. Izrada posteljiceUkupna površina 195,50 m2

  Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak.Jedno ispitivanje / 1000 m2 1 kom

  Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm.Jedno ispitivanje / 1000 m2 1 kom

  Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice.Jedno ispitivanje / 6000 m2 1 kom

  Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctororov postupak iliispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm u zoni bankine.Jedno ispitivanje na svakih 200 m’ 1 kom

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT G đ i JAKOV ČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  29/106

  Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 29

  Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm ili stupnja zbijenosti

  volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovupostupku ili nuklearnim denzimetrom.

  Jedno ispitivanje / 500 m2 1 kom

  Ispitivanje granulometrijskog sastava.Jedno ispitivanje / 3000 m2 1 kom

  Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m.Jedno ispitivanje na svakom poprečnom profiluili prema zahtjevu nadzornog inženjera 5 kom

  Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem.

  4.2. Bitumenizirani nosivi habajuć i sloj BNHS16A BIT 50/70.

  Debljina sloja d = 6 cmUkupna površina: 148,00 m2Ukupna masa 148,00 x 0,06 x 2,50 = 22,20 t

  4.2.1. Ispitivanje komponentnih materijalaUzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi.Od svake vrste uzima se jedan uzorak od količine potrebne za proizvodnju 2000 t

  asfaltne mješavine.Jedan uzorak na svakih 2000 tona asfaltne mješavine22,20 / 2000 t 1 kom

  Kameno brašno- granulometrijski sastav- udio šupljina u suhozbijenom stanju

  Povratno brašno- granulometrijski sastav

  Drobljeni prirodni pijesak- granulometrijski sastav- moduli zrnatosti- udiočestica manjih od 0,09 mm

  Ostali drobljeni i prirodni nevezani kameni materijal

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đevina : JAKOV ČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  30/106

  Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 30

  - udio bitumena

  - granulometrijski sastav- stabilitet na 60°C- udio šupljina- ispunjenost šupljina bitumenom

  4.2.3. Ispitivanje izvedenog slojaFizičko – mehanička svojstvaIspitivanje se vrši na uzorcima izvađenim na svakih 1000 m2 ugrađene asfaltnemješavine. 148,00 / 1000 m2 1 kom

  - udio šupljina- stupanj zbijenosti- debljina sloja- prionljivost slojeva

  4.2.4. Visina, popreč ni pad i položaj izvedenog slojaKontrola najmanje 20 % podataka koje je snimio izvođač u toku tekuće kontrole.

  4.2.5. Ravnost izvedenog slojaIspitivanje ravnosti izvedenog sloja prema 6-00.4.2.2.

  4.3. Habajuć i sloj AB 8 BIT 50/70.

  Debljina sloja d = 4 cmUkupna površina: 22,00 m2Ukupna masa: 22,00 x 0,04 x 2,50 = 2,20 t

  4.3.1. Ispitivanje komponentnih materijalaUzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi.Od svake vrste uzima se jedan uzorak od količine potrebne za proizvodnju 2000 tasfaltne mješavine.Jedan uzorak na svakih 2000 tona asfaltne mješavine

  2,20/ 2000 t 1 komKameno brašno

  - granulometrijski sastav- udio šupljina u suhozbijenom stanju

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đevina : JAKOV ČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  31/106

  Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 31

  Bitumeni

  - kompletna analiza prema Normi U.M3.010.4.3.2. Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine

  Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje asfaltne mješavine.Jedan uzorak na svakih 1000 tona asfaltne mješavine

  2,20 / 1000 t 1 kom- udio bitumena- granulometrijski sastav- stabilitet na 60°C- udio šupljina- ispunjenost šupljina bitumenom

  4.3.3. Ispitivanje izvedenog slojaFizičko – mehanička svojstvaIspitivanje se vrši na uzorcima izvađenim na svakih 1000 m2 ugrađene asfaltnemješavine.

  22,00 / 1000 m2 1 kom- udio šupljina- stupanj zbijenosti- debljina sloja- prionljivost slojeva

  4.3.4. Visina, popreč ni pad i položaj izvedenog sloja

  Kontrola najmanje 20 % podataka koje je snimio izvođač u toku tekuće kontrole.4.3.5. Ravnost izvedenog sloja

  Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja prema 6-00.4.2.2.

  5. ODVODNJA

  Izrada betonskih rubnjaka 15/25/100 cm.

  Ispitivanje betonskih rubnjaka načvrstoću i otpornost prema smrzavanju.

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č IĆ EVA ULICA U KRALJEVICI

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  32/106

  Gra evina : JAKOV I EVA ULICA U KRALJEVICIURE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 32

  6. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI

  6.1. Opć enito

  Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti prema Tehničkom propisu zabetonske konstrukcije - TPBK (NN br.139/2009) i Tehničkom propisu o izmjenama idopunama tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 14/2010 i 125/2010), teprema važećim tehničkim propisima, normativima i standardima. Ugrađeni materijali(agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinuugradnje odgovarati, uz odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima istandardima.Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpunočist i bez organskihprimjesa. Cement mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije

  sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne mreže(proizvoljne tvrdoće).Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikatesukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probnebetonske uzorke od svakog karakterističnog dijela konstrukcije prema važećimpropisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme naispitivanje. Uzorci moraju biti izložene istim uvjetima na gradilištu kao i sama

  konstrukcija u koju je isti beton ugrađen.Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu

  cementa i agregat odgovarajućeg sastava. U sve elemente građevina smije se ugraditisamo strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona se mora uzeti u obzir zatečenavlažnost agregata. Vrlo male količine betona (za rigole, kanaliće i slično) se smijumiješati i ručno.Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađ ivanja u oplatu slobodno padati s visineveće od 1.0 m. Ako to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, cijeviili pumpu za beton da ne dođe do segregacije betona. Ugrađ ivanje betonske mješavinemora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekidbetoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem.

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  33/106

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 33

  Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede :

  • sitni agregatD11,2 razred GC90/15razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4:GT15

  • nefrakcionirani agregatD

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  34/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3 1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  35/106

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 35

  iz drugih industrija, morska i bočata voda, te voda iz kanalizacije).

  Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda se može bez prethodnih ispitivanjaupotrijebiti za pripremu betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije ne smije uopćeupotrijebiti. Morska i bočata voda smiju se koristiti samo za nearmirani beton, a za sveostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi prikladnost za pripremu.Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na:• prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdženata, boja, otopljenih tvari,

  mirisa kiselina i gnojiva)• kemijski sastav (dane su granične vrijednosti pojedinih štetnih tvaričiji udio trebaodrediti)• utjecaj vode na vezivanje ičvrstoću betona ili morta (usporedno ispitivanje vremena

  vezivanja i tlačne čvrstoće na uzorcima pripremljenim s destiliranom ili deioniziranomvodom i vodom koja se želi upotrebljavati. Razlike vremena početka i kraja vezivanjane smije biti veća od 25% s time da vrijeme početka vezivanja nije manje od 1 sata,akraj ne smije prelaziti 12 sati).

  Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona),periodično tijekom vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN1008 i normama na koje ta norma upućuje.

  ČELIK ZA ARMIRANI BETON

  Može se upotrijebitičelik B500A specificiran prema normi HRN EN 10080-2, HRN EN10080-3, HRN EN 10080-4, sukladan zahtjevima priloga „B“ TPBK-a.Armatura se izrađuje (proizvodi) kao:• armatura za armiranobetonske konstrukcije, odčelika za armiranje• armatura za prednapete betonske konstrukcije, odčelika za prednapinjanje ičelika

  za armiranjeOdredbe priloga "B" TPBK-a odnose se na tehnička svojstva i druge zahtjeve zaarmaturu, čelik za armiranje ičelik za prednapinjanje koji se ugrađuje u bet.konstrukciju.Čelik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporučuje se u obliku:• šipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža i

  h š k d

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3 1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  36/106

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 36

  konstrukcija) i Prilogom I (Projektiranje betonskih konstrukcija) TPBK-a

  Kontrola armature prije betoniranja predviđa provođenje odgovarajućih normi HRN ENV13670-1 kao i druge kontrole (Prilog "B" TPBK-a).

  Norme začelik:

  HRN 1130-1:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivičelik za armiranje –1. dio: Tehnički uvjeti isporukečelika razreda A

  HRN 1130-2:2008Čelik za armiranje betona – Zavarljivičelik za armiranje –2. dio: Tehnički uvjeti isporukečelika razreda B

  HRN 1130-3:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivičelik za armiranje –3. dio: Tehnički uvjeti isporukečelika razreda C

  HRN 1130-4:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivičelik za armiranje –4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža

  HRN 1130-5:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivičelik za armiranje –

  5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosa

  čaHRN EN

  10080:2005Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturničelik –Općenito (EN 10080:2005)

  nHRN EN 10138-1Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN10138-1:2000)

  nHRN EN 10138-2Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)

  nHRN EN 10138-3Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000)

  nHRN EN 10138-4Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000)HRN EN 10020:1999 Definicije i razredba vrstačelika (EN 10020:1988)

  HRN EN 10025:2002

  Toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskihčelika – Tehnički uvjeti isporuke (EN10025:1990+A1:1993)

  HRN EN 10027-1:2007

  Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivičelika,(EN10027:2005)

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  37/106

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 37

  17660-2:2006)

  HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanjetaljenjem – 1. dio:Čelici (EN 287-1:2004)HRN EN 287-1:2004/AC:2007

  Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanjetaljenjem – 1. dio:Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)

  HRN EN 287-1:2004/A2:2008

  Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanjetaljenjem – 1. dio:Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006)

  HRN EN ISO4063:2001

  Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka ireferentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000)

  HRN EN 446:2008Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje –Postupci injektiranja (EN 446:2007)

  HRN EN 447:2008Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje –Osnovni zahtjevi (EN 447:2007)

  OPLATA

  Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji sebetoniraju i potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako da sene može izvrnuti, savinuti niti popustiti.

  Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu

  čvrsto

  ću,lako, bez oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta na

  gradilištu.

  Važeći standardi za oplatu:• G.C1.320 PVC podmetači za armaturu• D.A1.065 Blažujke za oplatu

  • D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu• D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu• D.C1.052 Letve jelove za oplatu• M.B4.102Čavli tesarski vučeni za oplatu• C.B6.010 Žica za oplatu br.32

  G S3 502 PVC ij i l

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  38/106

  URE ENJE PRIVOZA 1 OSI 3 1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 38

  Nakon pregleda ispravnosti, nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobravapočetak betoniranja.Prije početka betoniranja izvođač mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno programbetoniranja i predložiti iste na odobrenje nadzornom inženjeru. Iz programa mora bitividljiv cjelokupan sustav rada, tj. priprema, manipulacije, transport i ugrađ ivanje betona.U programu mora biti pokazan:

  • stvarni volumen ugrađ ivanja betona te dat računski dokaz da je kapacitetpogona betonare i ostale mehanizacije dovoljan obzirom na sve zahtjeve

  odnosno uvjete, koje određuju tražena brzina napredovanja ugradbe betona,• brojčani i stručni sastav radnih grupa izvođača,• projektirani sastav betona.

  Tehnologiju betoniranja određuje izvoditelj radova te istu dostavlja nadzornom inženjeruna potvrdu. Prekidi betoniranja odnosno radne reške su isključivo određene projektomte ih se izvoditelj radova mora pridržavati bez obzira na tehnologiju.Sve kasnije utvrđene nepravilnosti, a kojima je uzrok odstupanje od projekta ili odnadzorom prihvaćenih planova, padaju na štetu izvoditelja radova.Naknadno dodavanje vode u beton ne dozvoljava se. U slučaju isplivavanja vode napovršinu betona u toku betoniranja (vibriranja), betoniranje se prekida na štetuizvoditelje.Nepredviđeni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvođač mora uvijek imati u pripremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slučajunemogućnosti osiguranja istih prije početka betoniranja ne može se započeti sabetoniranjem.Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrućina. Također u slučajevimanajave eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika (kiša - preveliko vlaženje, jaki vjetar -isušivanje, niske temperature zraka i sl.) ne smije se započeti s betoniranjem kako ne bidošao u opasnost kontinuirani završetak betoniranja pojedinog elementa odnosno unjega ugrađenog betona do potrebnog očvršćivanja.

  U slučaju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva zazaštitu i njegu novog betona.Bez obzira na dob dana, po završetku betoniranja, izvođač mora osigurati ispravnunjegu betona u narednih minimalno sedam dana. Površina betona u tom periodu morabiti neprekidno vlažna. Nakon uklanjanja oplate betonsku površinu je potrebno zaštititi

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  39/106

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 39

  obvezatna primjena barem 280 kg po m2.

  Dodaci - rabitiće se dodaci sukladni zahtjevima priloga „E“ TPBK .Voda - iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga „F“ TPBK i normi HRN EN 1008:2002.Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je dužanpriložiti izjave o sukladnosti ili certifikate sukladnosti.

  Norme za beton:

  HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja isukladnost (EN 206-1:2000)HRN EN 206-1/A1:2004

  Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja isukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

  HRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja isukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)

  HRN EN 196-21 Metoda ispitivanja cementa - 21. dio: Određ ivanje sadržajaklorida, ugljičnog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1994)

  HRN EN 480-10 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 10. dio: Određ ivanje sadržaja u vodi topljivih klorida (EN480-10:1996)

  HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 11. dio: Određ ivanje značajki zračnih pora u očvrslombetonu (EN 480-11:1998)

  HRN EN 1062-3 Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi zavanjske zidove i betone – 3. dio: Određivanje i razredbaprijenosa tekuće vode (propusnost) (EN 1062-3:1998)

  HRN EN 1097-1 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:Određ ivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

  HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:Određ ivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1/A1:2003)

  HRN EN 1338 Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  40/106

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 40

  HRN EN 12350-5 Ispitivanja svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje

  HRN EN 12350-6 Ispitivanja svježeg betona – 6. dio: GustoćaHRN EN 12350-7 Ispitivanja svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora-Tlačne

  metodeHRN EN 12390-1 Ispitivanja očvrslog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi

  zahtjevi za uzorke i kalupeHRN EN 12390-2 Ispitivanja očvrslog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje

  uzoraka za ispitivanječvrstoćeHRN EN 12390-3 Ispitivanja očvrslog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzorakaHRN EN 12390-5 Ispitivanja očvrslog betona – 5. dio: Vlačna čvrstoća

  savijanjem uzorakaHRN EN 12390-6 Ispitivanja očvrslog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća

  cijepanjem uzorakaHRN EN 12390-7 Ispitivanja očvrslog betona – 7. dio: Gustoća očvrslog betonaHRN EN 12390-8 Ispitivanja očvrslog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode

  pod tlakomprCEN/TS 12390-9 Ispitivanja očvrslog betona – 9. dio: Otpornost na smrzavanje

  ljuštenjemISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan

  uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL)za nadzor količine po količine

  ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablamanesukladnosti

  HRN EN 12504-1 Ispitivanja betona u konstrukciji – 1. dio: Izvađeni uzorci –Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće

  HRN EN 12504-2 Ispitivanja betona u konstrukciji – 2. dio: Izvađeni uzorci –Nerazorno ispitivanje – Određ ivanje veličine odskoka

  HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određ ivanje silečupanja

  HRN EN 12504-4 Ispitivanja betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzineultrazvuka

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  41/106

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 41

  HRN EN 13584 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskihkonstrukcija – Ispitne metode – Određ ivanje tlačnog puzanjaproizvoda za popravak

  HRN EN 14068 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskihkonstrukcija – Ispitne metode – Određ ivanjevodonepropusnosti injektiranih pukotina bez pomaka ubetonu (EN 14068:2003)

  prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u

  konstrukcijskim elementimaprCEN/TR 15177 Ispitivanja očvrslog betona – Otpornost na smrzavanje –oštećenje strukture betona

  HRN ISO 9297 Kvaliteta vode – Određ ivanje klorida – Titracija srebrovimnitratom s kromatom kao indikatorom (Mohrova metoda)

  HRN ISO 15686-1 Zgrade i druge građevine-Planiranje vijeka uporabe – 1. dio:Opća načela (ISO 15686-1:2000)

  HRN ISO 15686-2 Zgrade i druge građevine-Planiranje vijeka uporabe – 2. dio:Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

  HRN ISO 15686-3 Zgrade i druge građevine-Planiranje vijeka uporabe – 3. dio:Neovisne ocjene (aduti) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

  EN ISO 787-13 Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje –13. dio: Određ ivanje u vodi topljivih sulfata, klorida i nitrata

  EN ISO 15148 Građevni materijali – Određ ivanje koeficijenta upijanja vode(ISO/DIS 15148:1996)

  BS 1881 Part 5, ISAT, Početno površinsko upijanje vode

  6.3. Programi kontrole kvalitete

  6.3.1. Kontrola proizvodnje betonaTehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđ ivanje sukladnosti betona određuju se,odnosno provode prema normi HRN EN 206-1. Svojstva svježeg betona specificiraizvođač betonskih radova. Svojstva očvrslog betona specificirana su u projektu.

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  42/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1B j kt 01 13 / I P t 43

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  43/106

  Br. projekta : 01-13 / IzP str. 43

  6.5. Trajnost betona

  Prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije potrebno je projektom predvidjetimoguće utjecaje okoliša na građevinu. Prema normi HRN EN 206-1 projektom suspecificirani razredi izloženosti za pojedine dijelove betonskih konstrukcija:a) Nearmirani temelji i betonske pasice

  - X0 - Nema rizika korozije - (elementi bez armature u neagresivnom okolišu;

  nearmirani temelji koji nisu izloženi smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnjielementi)b) Obložni zid konstruktivno armiran

  - XC1 - Korozija uzrokovana karbonatizacijom - (suho ili trajno vlažno)c) Armiranobetonski temelji potpornih zidova

  - XC2 - Korozija uzrokovana karbonatizacijom - (vlažno, rijetko suho; dijelovispremnika za vodu, dijelovi temelja)

  d) Armiranobetonski potporni zidovi- XC4 - Korozija uzrokovana karbonatizacijom - (ciklički vlažno i suho; vanjski

  betonski elementi izravno izloženi kiši, elementi u područ ju močenja vodom)- XD1 - Korozija uzrokovana kloridima koji nisu iz mora - (Umjerena vlažnost;

  područ ja špricanja vode s prometnih površina, privatne garaže)

  - XF1 – Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa ili bez sredstava za odleđ ivanje -(Umjereno zasićenje vodom, bez sredstava za odleđ ivanje; vanjski elementi)

  e) Armiranobetonska okna upojnih bunara i revizijska okna- XC4 - Korozija uzrokovana karbonatizacijom - (ciklički vlažno i suho; vanjski

  betonski elementi izravno izloženi kiši, elementi u područ ju močenja vodom)- XD1 - Korozija uzrokovana kloridima koji nisu iz mora - (Umjerena vlažnost;

  područ ja špricanja vode s prometnih površina, privatne garaže)- XF1 – Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa ili bez sredstava za odleđ ivanje -

  (Umjereno zasićenje vodom, bez sredstava za odleđ ivanje; vanjski elementi)

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  44/106

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 45

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  45/106

  Br. projekta : 01 13 / IzP str.

  6.7.2. Ugra đ ivanje betona (prema HRN ENV 13670-1:2000)S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanjupodloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera.Beton se mora ugrađ ivati sistematski i programirano prema određenom planu iodabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona.Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja trebavoditi računa da voda ne uđe u betonsku masu.Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojemvertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riža").Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi seizbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora.Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto uzapočetom opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme,brze vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.

  6.7.3. Ugra đ ivanje betona u posebnim uvjetimaUgrađ ivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC ili iznad+30ºC se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnimuvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona.Pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC agregat mora biti otporan na mraz i ne smijesadržati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevanečvrstoće.Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona tese vanjske površine betona moraju zaštititi.Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti premaprethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slučaju dužegtransporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezivanja.

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 46

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  46/106

  p j

  prekrivanjem filcom ili jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranjanarednog sloja) ili do postizanja 60% traženečvrstoće. Zaštita betona mora bitiukalkulirana u jedinične cijene.

  6.8. Ocjena postignute kvalitete

  Ocjena sukladnosti betonaBeton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom J TPBK-a i tabliciB.1 HRN EN 206-1• primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće,• grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja ( x1, x2, x3).Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nijezadovoljen, predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorniinženjer.

  Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoćeBeton certificirane kvalitete proizvodnjeIdentičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednjuvrijednost od "n" pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1.Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1zadovoljena za "n" rezultata dobivenih ispitivanjemčvrstoće uzoraka betona uzetih iz

  definirane količine betona.Kriteriji identič nosti tla č ne č vrsto ć e

  Kriterij 1 Kriterij 2Broj "n" rezultataispitivanja tlačnečvrstoće definiranekoličine betona

  Srednja vrijednost od"n" rezultata (fcm)N/mm2

  Svaki pojedini rezultat(fci)N/mm2

  1 Nije primjenjiv ≥ fck - 42 – 4 ≥ fck + 1 ≥ fck - 45 – 6 ≥ fck + 2 ≥ fck - 4

  Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare obavezno je

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 47

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  47/106

  • uzorke ne treba uzimati za obiteljsku kuću i jednostavnu građevinu.

  6.9. Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji – uporabljivost betonskekonstrukcije

  Za ugrađeni beton u skladu sa prilogom J. točkom 2.4 TPBKće se dati Završna ocjenakvalitete betona koja obuhvaća :• dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama – rezultate nadzornih radnji i

  kontrolnih postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prijeugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,• dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.)

  koje je izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije.• mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda

  konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova.• Uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj

  dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju tedokumentaciju koju mora imati proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti odutjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

  Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukcijiće dati zadužena stručna osobanaručitelja (nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnostkontrole i osiguranja kvalitete betona.

  Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovanaprojektom konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona.

  Oplata i skelaZa izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremenoizraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata moraodgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem irazupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađenemješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne,horizontalne ili kose. Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranjai upotrebe pomoćnih alata i sredstavačime bi se tek izvedena konstrukcija izložila štetnimvibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama i

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 48

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  48/106

  7. DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG CIJEVNOG MATERIJALA

  7.1. TRANSPORT I SKLADIŠTENJE KANALIZACIJSKIH CIJEVICijevi od kojihće se izvoditi oborinski kolektori su standardne kanalizacijske cijeviizrađene od kvalitetnih suvremenih materijala (na pr. PP ili poliesterske), odgovarajućenosivosti za ugradnju ispod prometnica. Standardno su izrađene za spajanjenaglavkom, ili odgovarajućim spojnicama. Dijele se u klase prema debljini stijenke.Vrsta cijevi kojaće se ugrađ ivati mora odgovarati hrvatskim standardima. Cijevi morajubiti ispitane i atestirane.Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske iunutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama,mehanička oštećenja, kvalitet brtvljenja, traženi radni pritisak i dr. Na određeni brojistovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

  Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom voditi računa da se ne oštete. Cijevi priprijevozu i skladištenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinuprema uputama Proizvođača.

  7.2. UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVICijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu spojnicu, učijiutor je postavljena jedna ili više gumenih brtvi. Brtva se umeće u prethodno očišćenižlijeb naglavka, tako da zupci brtve budu usmjereni prema unutrašnjosti cijevi. Prijeutiskivanja cijevi kraj premazati odgov. mazivom.Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvorenpoklopcem. Kada se ugradi dionica određene duljine izvodi se bočno posteljica i iznad,ali tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme tlačne probe.Posebnu pažnju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. Priključak plastične cijevi naplastično okno u pravilu se izvodi na isti način kao međusobno spajanje cijevi pomoćunaglavka.

  7.3. ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJSKIH KOLEKTORAIspitivanje nepropusnosti oborinskog kolektora obavlja se na dionicama povoljne duljine,

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 49

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  49/106

  8. OSTALA GRADIVA I OPREMA

  Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditićese u građevinu, potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne Ateste kao dokazstandardne kvalitete.

  IZRADIO : PROJEKTANT :

  LUKA SOKOL, mag. ing. aedif. SENKO VLAH, dipl. ing. građ .

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 50

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  50/106

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  5. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 51

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  51/106

  1.) Potporni zid H = 1,50 m; Huk = 1,80 m; C 30/37; B 500 B;Zaštitni sloj cnom= 5,0 cm

  Analiza optereć enja:Karakteristike tla: -φ = 35°

  - δ = 20° - γ = 20 kN/m3

  Težina zida: -γ = 25 kN/m3

  Uporabno opterećenje - p = 5,00kNm2

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 52

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  52/106

  Fskliz = 2,51 1,50Stalno + korisno opterećenje

  Rv = 25,43 kNRh = 6,76 kNσmax = 47,09 kPa > 200kPaFsprev = 2,29 1,50Fskliz = 2,16 1,50

  Rezne sile:M1 = 3,85 kNm M2 = 1,71 kNmV1 = 6,78 kN V2 = 4,72 kNN1 = 7.81 kN

  Dimenzioniranje:

  PRESJEK 1-1

  MSd = 1,50 x 3,85 x 1,50 = 8,66 kNmVSd = 1,50 x 6,78 x 1,50 = 15,25 kNNSd = - 1,50 x 7,81 = - 11,72 kN

  Geometrija:bw = 100,0 cm

  h = 25,0 cmd1 = 5,6 cmd2 = 5,6 cm

  Rezne Sile:Msd = 8,66 kNmVsd = 15,25 kNNsd = 11,72 kN

  Materijal: C30/37B-500

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 53

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  53/106

  PRESJEK 2-2MSd = 1,50 x 1,71 x 1,50 = 3,85 kNmVSd = 1,50 x 4.72 x 1,50 = 10,62 kN

  Geometrija:bw = 70,0 cm

  h = 40,0 cmd1 = 5,6 cmd2 = 5,6 cm

  Rezne Sile:Msd = 3,85 kNmVsd = 10,62 kNNsd = 0,00 kN

  Materijal: C30/37B-500

  Rezultati:εεεεb = 0,24 %oεεεεa = 10,00 %ox = 0,81 cmz = 34,13 cm

  Mrd = 417,49 kNmAs1 = 0,26 cm2

  minAs1 = 3,61 cm2

  Odabrana armatura: φ10/20 =3,93 cm2 /m' Razdjelna armatura: φ8/20 =2,52 cm2 /m'

  IZRADIO : PROJEKTANT :

  LUKA SOKOL, mag. ing. aedif. SENKO VLAH, dipl. ing. građ .

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 54

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  54/106

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  6. HIDRAULIČKI PRORAČUNSUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 55

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  55/106

  1. ULAZNI PODACI

  Područ je dijela Jakovčićeve ulice koje se uređuje, u smislu rješavanja odvodnje oborinskihvoda, prema tlocrtnoj i visinskoj konfiguraciji spada u jedan sliv.

  Osnovni parametri za dimenzioniranje podsustava oborinske odvodnje:• Razdoblje ponavljanja mjerodavne oborine: PP = 2 godine• Računsko trajanje oborine: t = 20 minuta• Mjerodavni intenzitet oborine: i = 240 l/s*ha• Koeficijent otjecanja s asfaltirane ili betonirane površine: c = 0.90• Kapacitet standardnog uličnog slivnike (rešetka oko 400/400 mm): 200 – 300 m2

  2. PRORAČUN KOLIČINA OBORINSKIH VODA PODRUČJA ZAHVATA

  • površina: A = 0.020 ha• mjerodavna količina: Q3-1 = 240 * 0.020 * 0.9 = 4.50 l/s

  Prema veličini slivne površine, te tlocrtnoj i vertikalnoj konfiguraciji slivne površine, za prihvatoborinskih voda potrebn je jedan dvostruki ulični slivnik, priključen izravno na upojnu građevinu,kako je prikazano na situaciji u mj. 1:250.

  3. UPOJNA GRA ĐEVINA

  Oborinske vode se upuštaju u podzemlje kroz upojnu građevinu. Upojna građevina se predviđasmjestiti potpuno podzemno, ispod kolne površine privoza 1.Upojna građevina je projektirana kao sustav od perforiranih betonskih cijevi fi 1000 mm koja sesatoji od 3 vertikalno postavljene cijevi visine 150 cm, međusobno spojene kanalizacijskimcijevima DN 200 mm. Središnja cijev služi kao taložno okno u koji je mogući pristup putemulaznog betonskog „grla“ sa standardnim lijevano-željeznim poklopcem 600 x 600 mm, klaseopterećenja D400

  Upojna građevina za prihvat oborinskih voda i upuštanje u podzemlje, dimenzionirana jelj lij dćih l i b i

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 56

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  56/106

  Mjerodavna količina oborinskog vala:• slivna površina: oko 200 m

  2 • volumen prvog dotoka: oko 10.00 m3

  • potrebna površina dna, za 72/48 satno pražnjenje: oko 8/12 m2

  UPOJNA GRA ĐEVINA:• potreban volumen: oko 8 m3 • potrebne dimenzije građevine: oko 8.50 m2 x 1.2 m• dimenzije građevine, prema raspoloživom prostoru: oko 4.50 x 2.00 x 1.50 m

  IZRADIO : PROJEKTANT :

  LUKA SOKOL, mag. ing. aedif. SENKO VLAH, dipl. ing. građ .

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 57

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  57/106

  NARUČITELJ : GRAD KRALJEVICAGRA ĐEVINA : JAKOVČIĆEVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1LOKACIJA : GRAD KRALJEVICA

  K.O. KRALJEVICA, K.Č . 1625RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKTVRSTA PROJEKTA : GRA ĐEVINSKI PROJEKTPROJEKTANT : Senko Vlah, dipl. ing. građ . BROJ PROJEKTA : 01-13 / IzP

  7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRA ĐEVINEI UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 58

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  58/106

  1. UVODProjektom predviđeni vijek trajanja građevine moguće je ostvariti uz uvjet pravilnog

  korištenja i redovitog održavanja. Pravilno korištenje ceste podrazumijeva učestvovanjeu prometu samo onih vozila koja su po vrsti i opterećenjima u skladu sPravilnikom otehnič kim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN RH br. 51/2010 i 84/2010) tekretanje istih na način sukladanZakonu o sigurnosti prometa na cestama ((NN RHbr. 67/2008 i74/2011).

  Osnovni ciljevi održavanja ceste su:- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa;- spriječavanje oštećenja i propadanja ceste;- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem ceste;- zaštita ceste od korisnika i trećih osoba;- zaštita okoliša od štetnog djelovanja ceste i prometa.

  2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

  Projektirani vijek uporabe cjelokupne građevine iznosi približno50 godina. Pri tomepojedini dijelovi građevine imaju i manji projektirani vijek uporabe, teće u korištenju bitipotrebna njihova periodična obnova ili zamjena.

  2.1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ZA PROMETNICUProjektirani vijek uporabe za pojedine dijelove prometnice iznosi kako slijedi:

  - za kolničku konstrukciju20 godina, nakon čega je potrebna obnova kolnika;- za vertikalnu signalizaciju10 godina;- za horizontalnu signalizaciju1 godina;- za opremu cesta (pješačke i žičane ograde, zaštitna odbojna ograda)10 godina.

  Navedeno vrijedi za uvjete normalnog održavanja, a u slučajevima oštećenjak l ik t ig li ij i t l štć j t b iti št k ć

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 59

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  59/106

  3. UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINENakon obavljenog tehničkog pregleda građevine i ishodovanja dozvole za njenu

  uporabu potrebno je odrediti nadležnu instituciju kojaće vršiti redovno i izvanrednoodržavanje prometnica i objekata. U cilju pravilnog održavanja potrebno je vršiti redovitepreglede građevine, osobito važnijih dijelova, te nakon uočenih oštećenja poduzetimjere sanacije.

  3.1. UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROMETNICAOdržavanje prometnica sastoji se od redovnog i izvanrednog održavanja.

  3.1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE PROMETNICA

  Redovno održavanje je skup mjera koji se obavlja tijekom cijele godine, uključujućisve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta.Obuhvaća sljedeće radove:

  - održavanje kolnika;- održavanje sustava odvodnje;- održavanje bankina, bermi i ostalih zelenih površina košnjom trave;- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa;- obnovu i izradu oznaka na kolniku;

  - popravak antikorozivne zaštite stupova prometnih znakova, nosača rasvjetnihtijela, te pješačkih, odbojnih i žičanih ograda;

  - popravak i zamjenu opreme i prometne signalizacije;- mjestimične popravke betonskih pasica i rubnjaka;- popravke lokalnih oštećenja kolnika (udarnih jama, pojedinačnih i mrežastih

  pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora,zaglađenih površina zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolnika);

  - hitne popravke i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa;- osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima;- uređenje cestovnog zemljišta;- ostale radove.

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 60

  S k j di k l d š i d j j i i P il ik d i d ž j

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  60/106

  Svako pojedino komunalno društvo izdaje svoj interni Pravilnik o radu i održavanjusustava koje ima u nadležnosti (vodovodni, kanalizacijski i drugi infrastrukturni sustavi).

  Također se izrađuje i plan provedbenih mjera u slučaju iznenadnih zagađenja voda ioperativni plan sustava.

  Opći pregled objekata obavlja se najmanje jednom u dvije godine. Vizualno sepregledavaju svi dijelovi objekata, u pravilu bez razaranja.

  3.1.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE PROMETNICA

  Izvanredni pregled i održavanje dijela ceste ili objekata obavlja se:- nakon izvanrednih događaja (elementarne nepogode, teže nezgode i oštećenja,eksplozije, slijeganja i klizanja);

  - prije i nakon prolaza izvanrednih tereta, ukoliko je to predviđeno izdanomdozvolom;

  - pri kraju jamstvenog roka ceste i objekata.Izvanredno održavanje provodi se zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i

  cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa te, pored ostalog, posebno obuhvaćai popravak ili zamjenu sustava za odvodnju.

  3.2. UVJETI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATAOdržavanje betonske konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine

  očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine iTehnič kim propisom za betonske konstrukcije (NN RH br. 139/2009, 14/2010,125/2010), te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnimpropisima.

  Održavanje betonske konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladus prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvajunjezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine ipropisima u skladu s kojima je betonska konstrukcija izvedena.

  Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva:- redovite preglede betonske konstrukcije, u razmacima i na način određenprojektom građevine, Tehničkim propisom za betonske konstrukcije i/ili posebnimpropisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju igradnji;

  Naru č itelj : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT Gra đ evina : JAKOV Č I Ć EVA ULICA U KRALJEVICI

  URE ĐENJE PRIVOZA 1 OSI 3-1Br. projekta : 01-13 / IzP str. 61

  N i đ j d d ž j b t kih k t k ij d jć

 • 8/16/2019 Uređenje Privoza Poptporni Zid

  61/106

  Na izvođenje radova na održavanju betonskih konstrukcija odgovarajuće seprimjenjuju odredbe Tehničkog propisa za betonske konstrukcije koje se odnose naizvođenje betonskih konstrukcija.

  Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbamaPriloga J.3. Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i normama na koje istiupućuje, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih priloga Tehničkog propisa zabetonske konstrukcije.

  Učestalost redovitih pregleda infrastrukturnih građevina u svrhu održavanja betonskekonstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne rjeđeod 5 godina.

  Način obavljanja pregleda određuje se projektom betonske konstrukcija, a uključujenajmanje:

  a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđ ivanje položaja i veličine napuklina ipukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnostigrađevine;

  b) utvrđ ivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjerenoili jako agresivnom okolišu;

  c) utvrđ ivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije zaslučaj osnovnog djelovanja, ako se na