Uudiskiri, sügis 2012

  • View
    262

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uudiskiri 2012 sügis

Text of Uudiskiri, sügis 2012

Newsletters

Mrtsis thistas Rahvusvahelise Delta Kappa Gamma hingu Eesti Organisatsioon oma neljandat aastapeva konverentsiga Noored petajad vriline vahetus.

Konverentsil oli kaks peaesinejat: Rahvus-vahelise DKG hingu president dr Jensi Sou-ders USAst ettekandega Miks on vaja toetada algajaid koolitajaid? ja Euroopa regiooni direktor Kate York ettekandega Mentorlusest kutseaastal. Viimasel kahel aastal on noorte koolitajate/petajate toetamine (SEE Support for Early-Career Educators) DKG ks peamisi tegevussuundi.

Ka Eestis on vaja arvestada, et le 50% noortest petajatest-koolitajatest lahkub paari-kolme aasta jooksul oma kutsealalt, olgu phjuseks ebapiisav ttasu, kehvad t-tingimused vi sagedased muudatused hari-dusssteemis. See nihutab paigast aga ka ttavate petajate vanuselise proportsiooni.

Kigil elualadel on vaja pidevat plvkondade vahetust, nii on kooligi tarvis noori kvalifit-seeritud petaid. Samas on otstarbekas rakendada pika praktikaga petajate vr-tuslikku kogemust ja kasutada neid noorte kolleegide mentoritena.

ks phjus, miks koolis ttada kigele vaatamata, on vimalus tunda rahulolu oma huvitavast tst ja kogeda oma kolleegide ning pilaste lugupidamist.

Selgitamaks, kes ja milline on hea petaja, tegime uuringu Milline on hea petaja?*. pilased kirjutasid samateemalised arutlused (kokku 962) kahes vanusegrupis ja kahes keeles: 7.9. klass eesti keeles ja 10.12. klass inglise keeles.

Nooremad pilased kirjeldasid head petajat rohkem tema tegevuste kaudu, rhutades sa-geli seda, mida petaja ei tohiks teha vi kuidas ta ei pruugiks kituda.

Vanem aste aga ti esile pigem ametiga kaasnevaid ja isikuomadusi, mis viitab nii suuremale kooli- ja elukogemusele kui ka vilunumale keelekasutusele, sealhulgas rikka-male snavarale.

Mlema vanuseastme puhul oli kige enam mainitud sbralikkust, sellele jrgnesid mist-vus/hoolivus ning rahulikkus ja rmus olek. Kik hindasid krgelt petaja huumorisoont. Vanemad pilased soovisid petajat nha kindlasti targa ja avara silmaringiga inimesena, seevastu nooremad tahtsid, et ta oleks lahke, aga natuke range.

petaja kui inimese iseloomustamisel torkasid vanusegrupist hoolimata silma veel jrgmised, kll harvem nimetatud, ent kindlasti ka edasist mtlemisainet pakkuvad omadused: andestav, kannatlik, kaastundlik, thelepanelik ja nnelik. Kik pilased vitsid, et hea petaja muudab ppimise pnevaks/mitmeklgseks/huvitavaks; oskab kigile arusaadavalt seletada ja oma ainet hsti petada .

Vastused peegeldasid kindlasti ka seda, millest pilased puudust tunnevad, niteks isiksus-likud aspektid: oskab/tahab aidata; oskab pilasi kuulata ja mista; oskab hsti suhelda; tunneb huvi pilaste tegemiste ja elu vastu; saab pilastega hsti lbi. Samuti eldi, et petaja lesanne on panna pilasi oma aine vastu huvi tundma; luua ppimiseks sbra-lik/motiveeriv hkkond; teha pilastega koos-td.

Edasist sgavamat analsi vajavad aga jrgnevad hea petaja tunnused:

saab ise aru, millest rgib;

kontrollib seda, mida on pitud;

tunnid on hsti ette valmistatud;

oskab pilaste ksimustele vastata, ilma et peaks kike arvutist jrele vaatama;

armastab oma td;

jtab oma mured klassi ukse taha.

Eriti oluliseks peeti, et petaja hindaks objektiivselt/iglaselt ja suhtuks vrdselt kigisse pilastesse. Kindlasti vrivad pi-laste arvamused arvestamist ka petaja phi- ja tiendusppe korraldamisel. Meiegi viksime aeg-ajalt endalt ksida, kas ikka oleme oma pilastele head petajad.

Mission Statement:

The Delta Kappa Gamma Society International promotes professional

and personal growth of women educators and excellence in education.

Vol 2 sgis 2012 Nr. 03

Selles numbris:

Milline on hea petaja?

Tagasivaade mdunud aastale presidendi prdumine.

Ameti le andnud Alpha ja Beeta presidentide mtteid

What is SAP and why does it matter?

MINERVA

Milline on hea petaja?

Urve Lnemets

Aasta on mdunud, tis rme, kui pstitatud eesmrgid said tidetud, aga ka hetki, mil tundus, et 24 tundi pevas jb vheks. Bernard Edmonds on el-nud: Teha seda, mida soovid, nitab inimliku tahteju tugevust; usaldada en-nast oma piire proovides thendab julgust edu saavutada.

Tnu tublidele eelkijatele Anule, Sirjele ja Piretile olid teeviidad juulis 2011 olemas. Uue juhatuse liikmete Epu ja Margitiga asusimegi nende jrgi teele. Epp ja Margit on tublid, toimekad ja toe-tavad mttekaaslased. Aga mis kige thtsam meie organisatsioonis on palju vahvaid naisi, keda hendavad samad vrtused ja kellega saab mgesid pai-gast nihutada.

Mind on alati stitanud tegutsema ja riske vtma suhtlemine sbralike, tarkade ja energiliste inimestega. Igasuguse muutu-se elluviimine on keeruline ja vib kaasa tuua khklusi, ent see on ka kasvamise nurgakivi.

Meil on, mille le heameelt tunda. Valmis said presidentide, sekretride ja laekurite ametijuhendid, arhiveeritud on mdunud aastate protokollid ja ritused. Ragis-tasime ajusid ja tegime ra meie orga-nisatsiooni phimruse (Bylaws).

Margiti terav mistus oskas visandada paberile skeemi, kuidas jaguneb meie liikmemaks. Alfa ja Beeta laekurid Tiia ja Ille on aeganudval tpostil tublid ja tpsed, et liikmemaksud laekuksid igel ajal.

Osalemine nii Euroopa konverentsidel Oslos ja Baden-Badenis kui ka rahvus-vahelistel kongressidel Chicagos, Spoka-neis ning New Yorgis panid mind mist-ma DKG olemust ja organisatsiooni missiooni. Tekkis teadmine meie eesmr-kidest ja vajalikest tegevustest nendeni judmiseks.

See innustas ellu kutsuma viit trhma, leidma neile tublid juhid ning kavandama suunad aastateks 20112013.

Aith teile, Reeli, Urve, Margit, Meeri, Tiiu tnu teile on meil oma SAP! 2012. a suvel New Yorgi kongressil mrgiti ka DKG Eesti ra tublimate organisat-sioonide hulgas.

Urve Lnemetsa phendumine meie organisatsiooni edasiarendamisele hari-duse trhmas on krgelt hinnatav. Urve on ka lipilasklubi Minerva asutaja. Koos Kristi Kiiluga on nad tulevastele muusikapetajatele organiseerinud pne-vaid kohtumisi Eesti haridusega seotud huvitavate inimestega.

Urve initsiatiivil korraldasime esseede kirjutamise paljudes phikoolides ja gmnaasiumites. Kogutud materjali uurides saime teada, mis teeb petajast hea petaja ja mida ootab noor plvkond 21. sajandi koolilt. Uhke tunne oli lugeda Urve, Katrini ja Anu Sepa uurimust kokkuvtet DKG hingu ajakirjas Bulletin.

Urve eesvedamisel toimuvad etteval-mistused vastutusrikkaks rahvusvahe-liseks konverentsiks Hilda Taba 110, mis toimub 7.8. detsembril 2012 Tallinnas. Konverentsil knelevad Hilda Tabast ja ppekavateooria ning -praktika ksimustest professorid W. Parker Amee-rika hendriikidest, W. F. Pinar Canadast, U. P. Lundgren Rootsist, T. Autio Tallinna likoolist ja Edgar Krull Tartu likoolist.

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi toel valmistatakse ette nitust Hilda Tabast. Ttubadesse on oodatud ettekanded Rain Mikserilt, Tiia Rtmanilt, Sulev Valdmaalt ja meie Alfa elt Kristi Kiilult.

Aith stipendiumite trhma juhile Tiiule, kelle kaasabil saime heks konverentsi sponsoriks USA saatkonna Tallinnas. Toetuse eest tname ka DKG Educational Foundationit.

Pireti initsiatiivil kivitunud Grundtvigi projekti raames oleme mentorid grupile vene koolide petajatele, kes on hakanud kunstiajalugu petama eesti keeles. Kor-raldame nendega vestlusringe, aitame lihtsustada ppetekste, koostame snas-tikke ja didaktilisi materjale. Vene koolide petajad on jaganud jlle meile oma oskusi: tegime koos rinnaehteid ja oleme kinud ktt proovimas ka keraamikaringis!

Margarita Hanschmidt koos DKG Soome hingu dedega Tallinnas, 9. juunil 2012

LK 2 Minerva. Sgis 2012

Minerva. Sgis 2012 LK 3

Meeri ja Evelini ennastsalgav tegut-semine nii meie uue kodulehe loomisel kui ka blogis on muljetavaldav. Mitte ainult meie, vaid ka ed USAst ja Euroopa teistest DKG organisatsioonidest on meie kodulehe ja blogi tihedad klastajad ja nad ei ole olnud kitsid tunnustavate sna-dega.

Evelini julge kaasatulemine ideedega, et meil viks olla oma uudiskiri, rek-laamleht, tnukiri, kutsekaart, blankett, viis selleni, et need on nd olemas.

Tnu liikmeskonna trhma juhile Reelile on meil nd oma eestikeelne DKGd tutvustav slaidiprogramm. Oleme tlkinud eesti keelde uute liikmete piduliku vastuvtutseremoonia, mida juba kasu-tame, ja rahulolu-uuringu ksimused, mis samuti kevadel kasutust leidsid.

Viimasest selgus, et meie omavahelise suhtlemise parendamiseks on veel piisa-valt vimalusi. Alfa ja Beeta uued presi-dendid Erika ja Maris saavad siit oma samme planeerima hakata.

2012. aastal vtsime oma ridadesse viis uut liiget, ent viis liiget ka lahkusid. Soov kutsuda ellu Gamma Chapter 2013. a vajab liikmeskonna trhma aktiivset tegutsemist ja meie kigi koostd.

Anu Ariste on meid vrikalt esindanud Euroopa Foorumil ja jaganud oma julgeid mtteid ka rahvusvahelisel tasandil.

Rmu krval on loomulikult ka argi-pevamured. Praegune juhatus oli esi-mene, kes pidi le vtma eelmise ju-hatuse dokumendid ja varad. See oli kigile meile uus kogemus petlik, aeganudev, aga tulemuslik. Salamisi lootsin, et mu nudmised ei kurna liiga ini-mesi, kellega koos ttasime. Praegu vin elda, et jime ellu ja judsime ooda-tud tulemusteni.

Oma lhikese ametiajaga olen kogenud, kuidas paistavad raske t viljad, kuidas ppimisest ja enesetiendamisest iial kll ei saa, kui raske on saavutada levaadet kikidest asjadest korraga ja kui thtis on auga hoida DKG Eesti Organisatsiooni head mainet nii Eestis kui ka rahvus-vahelisel tasandil.

Ja eks retsept ole ju lihtne: teelusikatis phendumist, kaks supilusikatit aega, kolm tassi DKG liikmete toetavaid mtteid ja suur pangetis entusiasmi.

Tnan kiki, kes on koos minuga jaganud meie esimese aasta rme ja muresid, nin