V t6 chtrcday hoc men - V t6 chtrcday hoc men -
V t6 chtrcday hoc men - V t6 chtrcday hoc men -
V t6 chtrcday hoc men - V t6 chtrcday hoc men -

V t6 chtrcday hoc men - V t6 chtrcday hoc men -

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of V t6 chtrcday hoc men - V t6 chtrcday hoc men -

 • UBND 1P IRAVINH CQNG HOA xA HQI cnuNGHIA ~T NAM PHONG GlAo Dl}C -DAo T~O DQcl~p - Ty: do - H~nh phuc

  S6:T4IPGD-DT Tra Vinh, ngay 01 thang 8 ndm 2016 VIv t6 chtrc day hoc men

  Tin hoc trong tnrong ti~u hoc

  Kinh gui: Hieu tnrong cac tnrong tieu hoc true thuoc.

  Thvc hien Cong van sf>649/SGDBT -GDTH ngay 27 thang 7 nam 2016 vS viec t6 chirc day mon tin hoc trong tnrong tiSu hoc.

  Nh~m thuc hien chi@nhroc phat triSn cong nghe thong tin trong tnrong ph6 thong thea chi dao cua BQGiao due va Dao tao, cling cf>va nang cao ch~t hrong day hoc mon tin hoc trong cac tnrong tiSu hoc tir nam hQC2016-2017, Phong Giao due va Dao tao huang d~n t6 clnrc day hoc mon Tin hoc c~p tiSu hoc nhir sau:

  I. Muc tieu mfm tin hoc it truong ti~u hoc Mon Tin hoc a trucmg TiSu hQcnh~m giup hQc sinh: - Co hiSu bi@tban d~u vS tin hQc va ling dVng cua tin hQc vao dai sf>ng

  va hQc t?P; - Co kha nang v?n d\lng ki@nthuc vS Tin hQc vao hQc cac mon khoa hQc

  khac, trong ho~t dQng, trong vui chai giai tri nh~m nang cao ch~t lugng giao dvc va t~o diSu ki~n dS cac em thich ling v6i dai sf>ngxa hQi hi~n d~i;

  - Bu6c d~u lam quen v6i cach giai quy@tv~n dS va t~o ra san ph~m thong qua su d\lng cac cong cv tin hQc.

  II. NQi dung chU'o'ng trinh, sach giao khoa 1.NQi dung mon Tin hQc it ti~u hqc: Mon Tin hQc la mon hQc tv chQn v6i cac nQi dung chu y@usau: - Lam quen v6i vi~c su d\lng may tinh; - Su d\lng nhUng thi@tbi thong d\lng: thi@tbi vao ra chinh (chuQt, ban

  phim); su d\lng thi@tbi ngo~i vi thong d\lng (rna di dQng~'rna va 6 rna CD, ... ); su dVng cac giao di~n ph~n mSm ph6 bi@n(Menu l~nh, Ribbon, icon);

  - SUdVng ph~n mSm d6 hQa; - SUdVng ph~n mSm so~n thao van ban; thi@tk@va xu Iida phuong ti~n;

  bang tinh ca ban; - Su dVng cac cong cv trvc tuy@n; - Sir dVng ph~n mSm tro chai h6 trg hQc t?P; - SU dVng ph~n mSm h6 trg hQc t?P dS t~o ra cac san ph~m phvc V\l cho

  vi~c hQc t?P cac mon hQc khac; - Lam ql}en ,v6i khai ni~m l?p trinh qua mo phong LOGO v6i muc d9

  tuang tac trvc tiep tot.

  2. Sach giao khoa va phfin m~m h8 trg giang d~y 1

 • Hien nay cac tnrong tiSu hoc tren dia ban tinh dang S11dung bQ sach "Cling hoc tin hoc" cua Nha xuftt ban giao due Vi~t Nam.

  Tir nam hoc 2015-2016, Nha xuftt ban giao due.Viet Nam xuftt ban bQ sach maio So Giao due va Dao tao, Phong Giao due - Dao tao nhan thay bQ sach nay dap tmg d~y du cac yeu c~u cua chuang trinh Tin hoc TiSu hoc, d6ng thai thuan loi cho giao vien, hoc sinh, phu huynh; cac phan mem duoc thiet kS thea mo hinh tnrong hoc moi, hoc sinh chu dQng trong hoc t?P va duoc vi@ttren Windows 7 phan nao da giup giao vien va hoc sinh tiep c?n cai moi thay cho Windows XP da 16i thoi. Ngoai ra, con co ph~n mem h6 trq giao vien va hc sinh trong d~y hcTin hQc (tai t~i website "sachhoctro.com.vn" vao downloads ph~n m~m, chQn ph~n m~m 5 lap cftp tiSu hcdS tai). Phong Giao d\lCva Bao t~o khuySn khich cac trucmg S11d\lng bQ sach nay trong d~y hQc Tin hc.

  III. Binh hmrng v~ phuo'ng phap giang d~y D~y ly thuy@tg~n li~n vai thlJc hanh; tich hqp, phat triSn cac bai t?P thlJc

  hanh phil hqp vai SlJphat triSn va thay d6i cua cong ngh~ tin hQc; K@thqp cac ky thu?t d~y hcda duqc t?P huftn vao giang d~y mon Tin

  hc,d?c bi~t la trong cac gia d~y ly thuySt; Phat huy tinh th~n hqp tac, lam vi~c nhom cua hcsinh; Khuy@nkhich hcsinh phat huy kha nang tlJ kham pha va kha nang sang

  t~o trong qua trinh hQc t?P va t~o ra san ph~m; Giao d\lc v~ sinh hQc duang va an toan kY thu?t trong cac gia thlJc hanh

  may tinh; giao d\lc tinh th~n bao v~ cua cong; Theo d6i va danh gia hcsinh thucmg xuyen dS dQng vien, khuy@nkhich

  tren tinh th~n vi SlJtiSn bQ cua hQc sinh; B~y m~nh cac ho~t dQng giao d\lc co nQi dung Tin hc- Cong ngh~

  thong tin duai hinh thuc cac cau I~c bQdS hQc sinh duqc ti@pc?n, hinh thanh cac kI nang hct?P, S11d\lng sang t~o.

  IV. Philn ph8i chuo'ng trinh va k~ho~ch d~y hQc Vi~c t6 chuc d~y hcTin hcva danh gia k@tqua giao d\lc a tfUang tiSu

  hQc phai tufm thu thea Quy@tdinh s6 16/QB-BGDBT ngay 05/5/2006 v~ vi~c "Ban hanh Chuong trinh giao d\lc ph6 thong" va Thong tu s6 30/2014/TT- BGDBT ngay 28/8/20 14 v~ vi~c "Ban hanh quy dinh danh gia hcsinh tiSu hc"cua BQGiao d\lc va Bao t~o.

  Hi~u truang truang tiSu hcchu dQng, linh ho~t trong xay dlJllg k@ho~ch va t6 chuc d~y hcTin hcphu hqp vai di~u ki~n cO'so V?t chftt, thi@tbi va d6i tuqng hcsinh, dam bao d~t m\lc tieu d~y hQcmon Tin hQc.

  Rieng d6i vai cac truang d~y hcTin hcthea bQ sach "Luy~n t?P tin hc",vi~c xay dlJng k@ho~ch d~y hcc~n lUlly:

  B6i vai bai d~y 2 ti@t:1 ti@tIy thuy@t,1 tiSt thlJc hanh; B6i vai bai d~y 1 ti@t:Yz ti@tly thuy@t,Yz ti@tthlJc hanh; Trong qua trinh d~y va hcmon Tin hccac truang c~n chu y tang

  cuang thai gian thlJChanh dS cung c6 vfrng ch~c ki@nthuc da hQc.

  2

 • V. Ki~m tra danh ghi Danh gia kSt qua mon Tin h9C tren tinh th~n khuyen khich, gay hung thu

  cho h9C sinh va h6 tro viec h9C t?P mon h9C khac cua h9C sinh. Viec danh gia duoc thuc hien theo huang d~n cua Thong tu s6 30/2014/TT-BGDDT ngay 28/8/2014 cua Be)Giao due va Dao tao vS viec "Ban hanh quy dinh danh gia h9C sinh tieu h9C".

  VI. TB clurc thuc hi~n - Cac tnrong dll day tin h9C tir cac nam h9C tnroc, neu h9C sinh dll mua

  be) sach "Cling h9C Tin h9C" thi nha tnrong v~n tiSn hanh day h9C theo tai lieu nay, c~n trang bi them cho thu vien tnrong va giao vien b9 sach "Luyen t?P Tin h9C" d@lam tu lieu b6 tro cho viec giang day nh~t la hoat dong thirc hanh,

  - Phong Giao due - Dao tao khuyen khich cac tnrong nen sir d\lng be) sach "Luy~n t?P Tin h9C". Ban giam hi~u truemg l?p kS ho~ch d~y h9C Tin h9C tir nam h9C 2016-2017, thong bao cho ph\l huynh va h9C sinh vS m\lc tieu cua vi~c d~y mon Tin h9Cva ch9n b9 sach "Luy~n t?P Tin h9C" dS t6 chuc d~y h9C.

  - Cac truemg tang cuemg cong tac thong tin, tuyen truySn va tham muu t~o sv d6ng thu?n, h6 trq vS ca sa v?t ch~t, thiSt bi cua ph\l huynh h9C sinh, cua chinh quySn dia phuang cac c~p ph\lc V\l t6t vi~c d~y h9C Tin hQc. T6 chuc sa kSt, t6ng kSt, danh gia, rut kinh nghi~m qua trinh thvc hi~n, nh~t la cac truemg thvc hi~n b9 sach mai "Luy~n t?P Tin h9C" d@co th@t6 chuc nhan r9ng trong nhUng nam h9C sau.

  - Chu d9ng Iva ch9n sach giao khoa, xay dlJilgkS ho~ch va t6 chuc thvc hi~n. Trang bi du sach giao khoa va ph~n mSm giang d~y.

  Cac truong bao cao vi~c t6 chuc thvc hi~n ch9n n9i dung, chuang trinh d~y tin h9C cho nam h9C 2016-2017 vS phong Giao d\lc truac ngay 15/9/2016 va cu6i h9C ki I va cu6i nam h9C. Trong qua trinh tri@nkhai thvc hi~n nSu co kho khan, vuang m~c dS nghi phan anh vS Phong Giao d\lCva Dao t~o (Th~y Doan Van Ch9n qua mail: doanvanchon@sgdtravinh.edu.vn ho~c di~n tho~i: 0944323 579) d@kip tho'i giai quySt.l. Nui nh~n:

  - Nhu kinh gtri; - U'inh d,;wPhong; - LUllVT.

  3