Vodic kroz zanimanja

 • View
  145

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dosadno mi pisat al hajd

Transcript

 • 2006.

  VODI KROZ ZANIMANJA

 • zajedno sa svim drugim nastavnicima u koli.Profesionalna orijentacija ima dvije osnovne komponenate:

  profesionalno informiranje iprofesionaln savjetovanje.

  Informiranjem se moe obuh

  Zbog veoma velikih problema pri zapoljavanju i zbog velikog broja nezaposlenihu posljednje vrijeme raste potreba za profesionalnom orijentacijom i profesionalnimsavjetovanjem

  risno posluiti u svrhu profesionalnoginformiranja:

  roditeljima i nastavnicimanezaposlenim osobama koje trae posaozaposlenima osobama koji bi eljeli promijeniti svoj posaosavjetodavcima (pedagozima, psiholozima, ljekarima) za profesionalnoinformiranje i izbor zanimanja

  studentima psihologije i pedagogije u cilju istraivanja.

  Pred vama je prirunik koji e vam korisno posluiti da se upoznate sa raznim

  Svakom pojedincu je potrebna struna pomo u donoenju odluka o daljnjem

  orijentacija se mora provoditi u kolama u skladu sa meunarodnim konvencijama. Pomou profesionalnom usmjeravanju pri izboru budueg zanimanja koriste, osobe koje prvi putizabiraju profesiju ili zanimanje za koje e se tek kolovati, a to ste vi uenici zavrnihrazreda osnovne kole,ali i one osobe koje, iz bilo kog razloga, moraju odluivati o promje-nama (prekvalifikaciji) u svom dosadanjem zanimanju i radu. Profesionalna orijentacija se

  o

  vatiti veliki broj korisnika, i moemo slobodno, naosnovu iskustava, rei da je informiranje mnogima sasvim dovoljno za donoenje odreeneprofesionalne odluke o izboru budueg zanimanja. Profesionalno je savjetovanje mnogosloeniji postupak koji se zasniva na detaljnijem poznavanju mnogih, za profesionalni

  zdravstvenog stanja i sl. Profesionalno savjetovanje je rezultat timskog rada psihologa,pedagoga, ljekara i po potrebi drugih strunjaka.

  Vodi kroz zanimanja moe ko

  uenicima koji se nalaze pred izborom budueg zanimanja

  kadrovskim strunjacima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima

  Dragi uenici,uenice,

  zanimanjima kako bi to lake izabrali ono zanimanje za koje ima

  zapoljavanje na svim nivoima, tako i obrazovnih vlasti u Bos Profesionalna

  uspjeh bitnih karakteristika i osobina linosti, npr. sposobnosti, interesa, motivacije, vjetina,

  te sklonosti i interesovanje.

  ni i Hercegovini.profesionalnom putu, putu izgradnje karijere. To je jedna od osnovnih funkcija Zavoda za

  provodi putem informiranja i savjetovanja u kolama, a provode je kolski pedagozi-psiholozi

  odraslih.

  PREDGOVOR

 • Izdava

  Za izdavae

  i

  Redakcijski savjet

  DTP

  Naslovna strana

  tampa

  Za tampariju

  Tira

  Gesellschaft fr technische Zusammenarbeit (GTZ)Federalni zavod za zapoljavanjeZavod za zapoljavanje Republike SrpskeFederalno ministarstvo obrazovanja i naukeMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

  Dr. Jeanette BurmestMiralem a Federalni zavod za zapoljavanje, direktor

  Zavod za zapoljavanje RS, direktorFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke, ministar

  Anton K Ministarstvo prosvjete i kulture RS, ministar

  , Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH

  , Zavod za zapoljavanje Republike Srpske, Zavod za zapoljavanje Republike Srpske

  , Zavod za zapoljavanje Federacije BiH, Zavod za zapoljavanje Federacije BiH

  ke Srpske

  , Gesellschaft fr technische Zusammenarbeit - GTZ

  Edib Gusinjac

  Edib Gusinjac

  Svetozar

  15.000 primjeraka

  er, GTZ voa projekta Struno obrazovanje i usavravanjeri,

  Milorad Jankvi,Prof. dr. Zijad Pai,

  asipovi,

  Stipo Bara, Ministarstvo prosvjeteSuada NumiSalih MulaSneana BorovaninMiroslava AleksiViktorija BeeviOmer KorjeniPejo urainovi, Ministarstvo prosvjete RepubliCvijan Jovanovi, Ministarstvo prosvjete Republike SrpskeEdina ubela

  erketa

  LektorZineta Boguni

  Lakta{i

 • Dragi

  Broura koja je pred vama treba da vam prui iroku paletu ponuda zanimanja u Bosni

  ura moe vam

  Onima zanimanje odabrati broura

  , odnosno daje pregled alternativnih zanimanja.

  su bitan sastavni dio vae

  date su vam dodatne informacije o .

  koja je odgovorna za sadraj broure.Ova broura je informativna broura o zanimanjima u Bosni i Hercegovini a izradili su jezajedno predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine,predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture RS kao i predstavnici Zavoda za zapoljavanjeFBiH i RS.

  Miljenja smo da ovu brouru ne treba koristiti samo naa ciljna grupa,

  ma i interesima.

  Dr. Jeanette Burmester

  Sarajevo,novembar 2006

  itaoci,

  Nakon zavrene osnovne kole, pribliavate se velikim koracima svijetu zaposlenja.Vrijeme je da sada postavite smjernice za svoju buduu poslovnu karijeru.

  iHercegovini, te podrku pri izboru budueg zanimanja.Oni meu vama koji jo uvijek nisu sigurni kojim pravcem da krenu mogu uz pomo ovebroure nai kratak opis svih ponuenih zanimanja. Ova bro biti od pomoida odaberete svoje budue zanimanje. Mogue je da i uz pomo iste moda pronaete za-nimanje na koje prethodno niste ni pomisli ili ste imali drugaiju predstavu o njemu.

  koji ve znaju koje e moe pomoi da usporede svojepredstave o tom zanimanju sa opisanim. Nadalje broura prua mogunost da se izvriusporedba slinih zanimanja

  Vae prve strune kvalifikacije budunosti. No morate imati naumu da stalna organizaciona i tehnika promjena u svijetu rada od vas iziskuju sve vie

  mogunostima daljeg usavravanja

  da pruimo podrku radnoj grupi,

  odnosno uenicizavrnih razreda osnovne kole nego i njihovi roditelji, nastavnici i strunjaci za profesio-nalnu orijentaciju kako bi u budue sve vie mladih strunjaka izalo na trite rada kojimogu za sebe rei da su izuili zanimanje koje najvie odgovara njihovim eljama, spo-sobnosti

  Voa projektaGTZ Struno obrazovanje i usavravanje u BiH

  fleksibilnosti i mogunost prilagoavanj bi se i aspekt cijeloivotnog uenja obradioa. Kako

  Veliko mi zadovoljstvo predstavlja i atinjenica da smo mi kao GTZ projek imali mogunost

 • Uvod

  Kako se opredjeliti za budue zanimanje?

  Upoznajte sebe

  Nakon zavrene osnovne kole potrebno je donijeti veoma vanu odluku - odluku oizboru budueg zanimanja. To nije nimalo lagan zadatak! Izbor zanimanja jedna je odnajvanijih odluka u ovjekom ivotu.

  Dobar izbor budueg zanimanja vaan je iz razloga to radu posveujemo mnogovremena: 8 sati dnevno, 5 dana sedmino, 35 - 40 godina ivota. Zbog toga trebamoizabrati zanimanje kojim emo biti zadovoljni, koji emo obavljati dobro, sa zadovoljstvom

  snova i realnosti, izmeu potrebe da pomirimo snove i elje sa jedne strane i stvarnost ukojoj ivimo sa druge. Biti motiviran, dobro upoznati sebe, svoje sklonosti i sposobnosti,upoznati se sa zanimanjima, svijet (trite) rada, dobro razmisliti o buduem zanimanju i

  profesiju, kako bi u ivotu radili posao koji nas ini srenim i u kojem smo uspjeni.Skup poslova i zanimanja koje ovjek obavlja do svog penzionisanja naziva se

  karijerom. Karijera svakog pojedinca odreuje njegov ivot - materijalni poloaj, drutveniugled, mjesto stanovanja, prijatelje. Zato je planiranje i usmjeravanje vlastite karijerezapravo planiranje vlastitog ivota. Profesionalna orjentacija je vana za uenike koji tekbiraju svoje budue zanimanje, ali isto tako je vana svakom pojedincu koji eli promijenitisvoj posao ili zanimanje. Rijetko e se ko baviti samo jednim poslom u ivotu. Ljudipromijene i po nekoliko poslova, pa i zanimanja tokom svog radnog vijeka.

  Ljudi se meusobno razlikuju i svaki ovjek ima svoje jedinstvene osobine. O timosobinama treba voditi rauna pri planiranju vlastite karijere, jer razliita zanimanja

  Poeljne osobine u nekom zanimanju zavise od radnih zadataka i uslova rada. Svakozanimanje zahtjeva skup odreenih osobina koje se mogu znatno razlikovati od skupaosobina koje su poeljne u nekom drugom zanimanju.Radni zadaci i uslovi rada odreuju koje su osobine vane u nekom zanimanju. To znai dapri izboru budueg zanimanja moramo poznavati poslove i uslove rada za to zanimanje.Istovremeno, i najvanije moramo dobro poznavati i samog sebe!Upoznavanjem sebe, zapravo, i poinje proces izbora zanimanja.

  i uspjeno. Meutim, pri izboru budueg zanimanja esto se naemo u slijepoj ulici: izmeu

  biti zadovoljan u poslu lino je i javno dobro.Zbog toga je vano da dobro izaberemo buduu

  zahtijevaju i razliite osobine ljudi koji ih obavljaju. Jednostavno, sklonosti ljudi su razliite.

  -

  Poznavati sebe, znai poznavati svoje osobine koje su u vezi sobavljanjem razliitih poslova. Tri vrste osobina, koje su vane zaizbor budueg zanimanja su vrijednosti, interesi i sposobnosti.Upoznati sebe, dakle, znai upoznati svoje vrijednosti, interese isposobnosti. To nije nimalo lagan zadatak, ali iskreni sud o samom

  Ne trebate se osloniti iskljuivo na ono to mislite o sebi, ve

  za pomo se moete obratiti psiholozima i drugim strunjacima zaprofesionalnu orijentaciju.

  su glavni ciljevi koje pojedinac eli ostvariti u svomivotu. Neki ljudi ele bogatstvo, drugi cijene mo i uticaj na druge

  Smatrate li da je veoma vano pomoi bolesnoj ivotinji? Najradijepomaete ovjeku u nevolji?

  sebi neophodan je korak prema uspjenom izboru budueg zanimanja.

  razgovarajte i sa drugima i saznajte kako oni sude o vama. Na kraju,

  Vrijednosti

  ljude, treima je vano da ispune ivot pomaganjem drugim ljudima.

 • elite vrijedno raditi ako moete dobro zaraditi? Ova tri pitanja, odnose se na vaa vrijed-usmjerenja. ivotni ciljevi nekog pojedinca nisu uvijek vidljivi, ali se zapaaju po

  njegovim stavovima i ponaanju. Upoznavanjem vlastitih vrijednosti, zrelije emo izabrati

  zadatke ili vas zanimaju razne maine i nain njihovog rada, govore o vaim .Interes je zanimanje pojedinca za