of 22/22
lvan Franlro

Vulpoiul deghizat Ivan Franko

 • View
  252

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Vulpoiul deghizat Ivan Franko

 • lvan Franlro

 • Trdia odatd intr-o pldure un Vulpoi deo-sebit de giret, pe nume Michita. De multe oril-au urmdrit vindtorii hdituindu-l cu ciinii,i-au intins felurite capcane, insd n-au reugitsi-l prindd. Vulpoiul Michita igi bitea jocde ei, ocolind toate pericolele ce-l pfndeau,ingtiin{ind $i pe semenii lui de primejdiilece-l inconjurau. Iar cind se pregitea sd

  ?

 • meargi la vindtoare, cu deosebire pentru ada iama prin cotele sau cimdri-apoi nu eraalt ho{ mai indrdznet, mai giret, mai iste}ca el. Ajunsese si plece la v'inat gi ziua-namiaza mate qi niciodatd nu revenea cu tra-ista goald.

  Cu Eansa pe care o avea de fiecare datd,precum Si viclenia sa l-au ficut peste misurdde infumurat. Ajunsese si creadii cd pentruel totul e p osibil.

  -

  Ce crede{i voi cd numai de atit sinL instare? se liuda fald de semenii lui. Piniacum am dat iama numai prin sate, dar sdqtifi cd miine, in plini zi, am sd merg intirgul din oraE Si am si fur chiar de acoloo gdind.

  -

  Ia nu mai spune bazaconii! incercausi-l potoleascd cei din jur.

  -

  Ce bazaconii? Atunciam s6 va de-monstrez ce snt in stare, se infierbintbVulpoiu l.*

  -

  Om vedea sau nu, asta e greu de zis.Prin orag ciinii unrbli in haite. Poate doar

  i;ti:liff

 • J;?%,'#;'

  dacd te vei preface intr-un purice, nu te vorzdri si te sfigie.

  -

  O sd vedeji cd nu va fi nevcie si devinpurice qi nici nu mi vor sfiEia ciinii, se gro-zdvi Vulpoiul, care-qi pusese in gind si deaa doua zi o raitd prin oraE gi si fure o gdinadin tirg.

  Insd de data aceasta Michita didu greg. Lainceput reugi sd se strecoare prin cinepa gilanurile de porumb de la marginea oraEului;de aici o lud prin gridini, sdrind peste gar,duri gi ascunzindu-se prin buruieni, pini sepomeni in mijlocul oragului. Acum ii era greusd meargi mai departe. Ar fi trebuit sbllEneascd intr-o clipd pe stradi, si se repeadirapoi in piald Ei si revind tot atit de repedede unde plecase. Pe stradi qi in pia{d seauzeau tot felul de {ipete, zgomoie, zarvb,scirfiit de care, huruit de ro{i, tropot decopite, grohditul porc ilor-int r-un cur,int ohbrmdlaie cum Michita al nostru nici in visnu visase, nici cind avea friguri n-o pome-nise.

  '5

 • Ce si facd insi? Trebuia si se incumetes5-Ei duci planul la bun sfirgit. Stitu' pre{de vreo doud ceasuri, sub nigte buruieni delingi un gard gi se mai obignui putin cu agi-talia din oraE. Revenindu-$i din prima spa-imd,. se gindi incotro e mai bine sb fugi. SiVtlpoiul Michita prinse cural. IEi lui vintqi, dintr-o sdriturd, ajunse in stradS. Pe aco-lo trecea o mul{ime de oameni. Datoriti pra-fului stirnit, dar Ei zorului acelor oameni,Vulpoiul reuqi se treaci aproape neobservat.

  Michita atit aEtepta. Se ghemui 9i...fugaprin ganj, drept in pia{i. unde se aflau pre-cupe{ele venite sd vinrlI oui, unt, ciuperciproaspete, giini, raJe si alte bunit5ti.

  Dar Vulpoiul nu reugi si ajungd in pial5.Drept in faja lui se ivi un ciine, dintr-o partcvenea in fugi un altul qi imediat apiru qi altreilea. Era greu sZ-i picileascS. Ciinii iu-cepurd s5-1 miroasd gi se repeziri asupra Iuimiriind. Michita al nostru incepu si se invir-teasci la fel ca musca in apa clocotitd, intre-bindu-se cum sI iasi din impas. incotro si

  6

  i

 • P. i:l

  ;:l ."' *r--i*. r;|"'::i:.:i

  {-"":, ,wl

 • fugd? Nu mai stitu mult pe ginduri gi serepezi prin cea mai apropiatii uEd intr-otindd, de unde siri in curte Ciulea urechilegi se uita unde sd se ascundl de urmdritori.Ei! se aud! sint pe aproape! Deodatd zdri unbutoi intr-un colf al cur{ii. FirI si zdbo-veascd, siri in el Ei se ascunse.

  Soarta finu gi de data asta cu Michita,fiindci abia intrase in butoi qi haita de ciiniapiru litrind, miriind, adulmecind.

  -

  Aici trebuie sd fie! pe aici! Ciutafi-l!sirigau cei ce sosiserd Primii

  Toati haita intrd in scurt timp in curteacare nu era prea mare si incepu sd rdsco-leascd prin cotloane adulmecind, scormo-nind, dar nici urml de Vulpoi. Se apropiaride citeva ori gi de butoi, insi mirosul uritcare se rispindea din el ii goni indatd. Incele din urm5, negisind nimic, fugiri careincotro. Vulpoiul Michita se salvase. Se sal-vase, insl cum!

  Butoiul care-i ieqisesalvindu-i via{a, era

  neaqteptate in ca le,jumdtate plin cu o

  a

  'r r ljl.:

  tlllrr

 • I .!* ..

  i&:i "':; r'r'. "

  .*1: t.1:-

  ";::, i:= i;r: '':"'*

  i .,-s:& i..

  -',! \

  ti.t';>