WIEDZA •TECHNIKA • .WIEDZA •TECHNIKA • TECHNOLOGIA Prawie potowa zużycia węgla w Polsce page 1

WIEDZA •TECHNIKA • .WIEDZA •TECHNIKA • TECHNOLOGIA Prawie potowa zużycia węgla w Polsce

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WIEDZA •TECHNIKA • .WIEDZA •TECHNIKA • TECHNOLOGIA Prawie potowa zużycia węgla w Polsce

WIEDZA TECHNIKA TECHNOLOGIA

Prawie potowa zuycia wgla w Polsce przypada na energetyk przemysow. Kilkanacie tysicy eksploatowanych kotw rusztowych rnego typu, jak pomienicowe, pomienicowo-pomieniwkowe i wodno-rusztowe pracuj z nisk sprawnoci, rwnoczenie nie osigaj wydajnoci cieplnej, jaka wynika z danych technicznych. Przecitny wiek koltw rusztowych pracujcych w ciepownictwie to 30...40 lat, w hutnictwie 60...70 lat, a swego rodzaju ewenementem s stuletnie koty-staruszki w cukrowniach.

Tylko wyjtkowej ignorancji, graniczcej z gupot i brakiem wyobrani, naley zawdzicza, e wikszo eksploatowanych kotw to techniczne monstra zuywajce dwukrotnie wicej wgla ni powinny! , Koty te, poza nielicznymi wypadkami, osigaj prze-citn sprawno ok. 55...65%, a wiele z nich nawet poniej 50%.

Za granic koty z rusztem mechanicznym przeywaj renesans. Te, ktre maj wydajno ciepln do 50 MW wykazuj, e mona je eksploatowa utrzymujc emisj SO^. N0^ i pyu na wymaganym poziomie, i nie trzeba przy tym przebudowywa ich na inny rodzaj palenisk.

W Polsce wiele firm zagranicznych przeciga si w proponowaniu kotw fluidalnych, gazo-wych i olejowych. Do tych ofert naley jednak podchodzi ostronie, gdy dla wielu z nich jestemy poligonem dowiadczalnym.

Charakterystyczny jest fakt, e w RFN spo-rd wszystkich uytkownikw eksploatujcych 1600 kotw rusztowych o wydajnoci do 50 MW. prawie nikt nie podj si ich modernizacji na inny rodzaj palenisk, uytkujc je dalej jako koty rusztowe z paleniskiem warstwowym. Opalane s wglem kamiennym, m.in. pochodzcym z Polski. Jedynie cze z nich zostanie uzbrojona w filtry workowe.

W naszych rodkach masowego przekazu ju wiele powiedziano i napisano na temat kotw. Na przestrzeni kilkudziesiciu lat opra-cowano wiele specjalnych programw rzdo-wych uchwalanych przez rne ekipy, ale do tej pory efekty tego s bardzo mizerne.

Gdzie naley szuka przyczyn takiego stanu

rzeczy? Gwnie w zym zarzdzaniu. poniewa w wikszoci t bran kieruj urzdnicy, ktrzy pracuj tyle lat, ile maj te koty. Niewiele jednak z tej pracy dla postpu wyniko.

MODERNIZACJA WARTA... WIECZKI

Dla pokrzepienia serc nielicznej jeszcze grupy ciepownikw bdcej za postpem, proponuj sposb modernizacji (w ramach remontu) wikszoci typw kotw rusztowych.

Na przykadzie wodno-rurowego kota rusztowego typu La Monta z 40-letnim rodowodem przedstawiam, jakie moliwoci stwarza modernizacja starych kotw rusztowych (modernizacje wykonuje jedna z firm katowickich).

Obiektem jest kocio wodno-rurowy La Monta typu WLM 2,5-1 o wydajnoci ciepl-nej 2,9 MW (2,5 Gcal/h). ktry w eksploatacji uzyskuje max. wydajnoci 1,74 MW (1.5 Gcal/h) i osiga sprawno ok. 55%. Rysunek przedstawia ten kocio przed i po modernizacji, ktra obejmie nastpujce zmiany: sposb podawania paliwa, modernizacj paleniska, zwikszenie powierzchni ogrzewalnej kota.

wielkoci 1,25,2,5,5,10 i 16, jak rwnie typu WC-80 i PC-60, Parametry, jakie te koty osign po modernizacji, bd rne w zalenoci od typu i wielkoci.

W wyniku modernizacji wydajno cieplna tego kota wzronie do 5.8 MW (5 Gcal/h), a sprawno do 80%. W tym konkretnym wypadku uzyskana wydajno cieplna kota pozwoli na prac w sezonie grzewczym jednym kodem zamiast trzema, z do znaczn popraw jego sprawnoci.

Koszt takiej modernizacji w ramach kapital-nego remontu kota zwrci si najpniej w cigu dwch sezonw grzewczych w postaci zaoszczdzonego wgla i energii elektrycznej. jakiej wymagayby napdy urzdze nie pracu-jcych kotw.

Modernizowa mona wszystkie wodne i parowe koty rusztowe typu WR, CR i O R oraz ich starsze odmiany typu WLM, PLM i OKR

Jeeli jeszcze nasi uytkownicy kotw rusz-towych bd mieli dostp do wgla o zawarto-ci popiou 7...8% (wgla, jaki bdzie spalany w EC "era". w najwikszym w Europie, kotle fluidalnym z warstw cyrkulacyjn), to z duym prawdopodobiestwem mona stwierdzi, e koty rusztowe w Polsce bd rwnie przey-way renesans, zuywajc znacznie mniej wg-la i o poow mniej energii elektrycznej na potrzeby wasne.

Z publikacji PRZEGLDU TECHNICZNEGO pt.'KrI Wgie" (42'93) wynika, e znane zasoby geologiczne kopalnych nonikw ener-gii wskazuj na przewaajcy udzia wgla - w wysokoci 81%, natomiast ropy naftowej - 16% i gazu tyko 3%.

Czy chcemy czy nie, jestemy skazani na wgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Problem w tym, by go efektywnie spala, co oznacza mniejsze jego zuycie, a tym samym tasz energi ciepln dla jej uytkownikw, ktrymi jestemy wszyscy.

Lotar Szoftysik