WWF Radionica o ekolo¥Œki prihvatljivom 2009-09-16¢  VS Grabovo vrelo Mlade VS Grabovo vrelo (Mlade)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WWF Radionica o ekolo¥Œki prihvatljivom 2009-09-16¢  VS Grabovo vrelo Mlade VS...

 • WWF Radionica o ekološki prihvatljivom protoku

  Esena Kupusović:

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20091

  Prikaz dionice računanja i hidroloških podataka

 • Sliv Trebižata – pilot područje

   sliv Trebižata – pilot područje u FBIH za proračun ekološki prihvatljivog protoka

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20092

   interesantne prirodne hidrološke i hidrodinamičke karakteristike područja

   visoka socio-ekonomska vrijednost vodotoka u slivu Trebižata

   prirodne ljepote

 • Sliv Trebižata – hidrografija krša

  Akumulacija Ricice Ploca

  Prološko jezero

  Opačac Provalija

  Galjipovac

  Akumulacija Tribistovo

  Retencija Rastovača

  Ricina

  Žu ko

  vic a

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20093

  Krenica

  Kostimančica

  Rupa

  Bučalo

  Modro oko

  Izvor Tihaljine

  Klokun

  Rakovik

  Vrelo Vrioštica

  Kapel Mahala

  Stuba

  V rljika

  Jaruga

  G ru

  ds ko

  v re

  lo

  V rio

  št ic

  a

  Trebižat

  Studencica

  N eretva

  Lukoc

 • Odabrana sekcija sa hidrološkim stanicama i mjestima uzorkovanja

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20094

 • Odabrana sekcija sa hidrološkim stanicama i mjestima uzorkovanja

   VS Peć Mlini uzvodno, Tihaljina (8)

   VS Peć Mlini nizvodno, Tihaljina(9)

   VS Klobuk, Mlade (11)

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20095

   VS Grabovo vrelo, Mlade(12)

  Dužina oko 16 km

  Raspoloživi pad oko 44 m

 • Izazovi za proračun EPP

   složenost prirodnog režima

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20096

   složenost prirodnog režima tečenja – skoro je nemoguće tačno odrediti slivnu površinu;

  VS Grabovo vrelo (Mlade),

  F = 828 km2 (izvor: Studija, 2001.)

   izražen antropogeni uticaj: mnoštvo vještačkih, hidrotehničkih objekata koji utiču na režim tečenja

 • Vještački uticaji

   Izgađeni su brojni vodozahvati različitih namjena, najčešće za poljoprivredu.;

   Podzemni tunel Pećnik izgrađen je

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20097

   Podzemni tunel Pećnik izgrađen je 1950 za potrebe odbrane od poplava Imotskog polja; Njegov nadzemni dio se u obliku betonskog brzotoka ulijeva u Tihaljinu;

   HE Peć Mlini u funkciji je od 2004 godine, sa izraženim uticajem na režim tečenja na odabranoj dionici.

 • Prirodne ljepote

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20098

 • VS Peć Mlini uzvodno

  Vodomjerna stanica VS Peć Mlini uzvodno (Tihaljina) nalazi se neposredno ispod izvora Tihaljine, te uzvodno od brzotoka koji je izgrađen za evakuaciju velikih voda iz jezera Nuga.

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 20099

  jezera Nuga.

 • VS Peć Mlini nizvodno

   pozicionirana nizvodno od HE Peć Mlini (2004.) koja je tlačnim vodom (d=2,6 m) povezana sa jezerom Nuga ;

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 200910

 • Stanice Peć Mlini uzvodno (izvor) i Peć Mlini nizvodno

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 200911

 • VS Klobuk

  VS Klobuk nalazi se na mostu preko rijke Mlade, nizvodno od ušća Klokuna u rijeku Tihaljinu

  Uzvodno od stanice nalazi se zahvat za navodnjavanje,

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 200912

  Uzvodno od stanice nalazi se zahvat za navodnjavanje, koji utiče na režim tečenja u profilu stanice.

 • VS Grabovo vrelo Mlade

  VS Grabovo vrelo (Mlade) nalazi se 100 m nizvodno od ušća Grabovog vrela u Mlade.

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 200913

  Na samom ušću nalazi se zahvat za ribnjak i navodnjavanje, sa izraženim uticajem na režim tečenja

 • VS Grabovo vrelo Mlade

   Pretpostavka: Proticaj rijeke Mlade

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 200914

   Pretpostavka: Proticaj rijeke Mlade neposredno nakon ušća Grabovog vrela jednak je sumi protoka na VS Klobuk (Mlade) i protoka na VS Grabovo vrelo (Grabovo vrelo)

  QGRABOVO VRELO MOUTH (MLADE) = Q HS KLOBUK(MLADE) + Q HS GRABOVO VRELO(GRABOVO VRELO)

 • Odabrana sekcija sa hidrološkim stanicama, sa visine pribl. 15 km

  Trebinje, 25-26 maj/svibanj 200915