Xử Lí Chất Thải Rắn Bằng Phương Pháp Đốt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xử lý chất thải rắn

Text of Xử Lí Chất Thải Rắn Bằng Phương Pháp Đốt

Phn I: Li m u Mi trng cung cp cho ta khng gian sng, cung cp ngun ti nguyn sn xut v l ni cha ng cht thi. Hin nay, mi trng l vn nng ca ton nhn loi. Chng ta c thy rng, kh hu ngy cng khc nghit v kh d bo hn, ma bo l qut tht thng, suy thoi t, nc, suy gim ngun ti nguyn rng, nhim mi trng xy ra trn din rng l cc vn v mi trng m ton nhn loi v ang i mt. Con ngi tc ng qu nhiu n mi trng, khai thc n mc cn kit cc ngun ti nguyn, thi nhiu cht c lm cho mi trng khng cn kh nng t phn hy. V vy bo v mi trng chnh l bo v s sng ca chng ta. V Tri t chnh l ngi nh xanh rt cn chng ta bo v v chm sc hng ngy.

Vi s pht trin ca khoa hc - k thut, i sng ca con ngi ngy cng c ci thin v nng cao. Nhng ng ngha vi s pht trin th mi trng sng ca chng ta ang b e da nghim trng bi nhiu nguyn nhn khc nhau nh tc th ha, tng dn s, khai thc ti nguyn thin nhin, s dng ha cht, cc cht thi th cht thi rn cng l mt nguyn nhn ng c quan tm. Trc tnh hnh , loi ngi ang tm mi gii php bo v mi trng. Vic ng dng thnh tu khoa hc - cng ngh tin tin vo x l cht thi rn ngy cng rng ri. Vit Nam cng p dng mt s cng ngh hin i vo x l cht thi rn.Phn 2: Ni dung chnh Mc ch v tiu ch ca phng php x l cht thi rn C nhiu phng php x l cht thi rn khc nhau nhng u c cng mc ch l: Ti s dng v ti sinh cht thi

Khng lm pht tn cc cht gy nguy hi vo mi trng

Chuyn t cc cht c hi thnh cc cht t c hi hn hoc v hi

Gim th tch cc cht thi trc khi chn lp.

Vic la chn phng php cng ngh x l cht thi da trn mt s tiu ch:

Khi lng, thnh phn, c tnh ca cht thi rn

iu kin kinh t, h tng ca tng a phng

Hiu qu ca cng ngh x l

c im ca ngun tip nhn

Tiu chun mi trng.

Cc phng php x l cht thi:

nc ta p dng nhiu phng php x l cht thi rn nhng trong phng php nhit c s dng nhiu do hiu qu ca n em li v c th l phng php thiu t. Ghi ch: Phng php MBT: X l c hc kt hp vi qu trnh sinh hc.I. Cc khi nim.

Cht thi: Cht thi l nhng vt v cht m ngi dng khng cn mun s dng v thi ra, tuy nhin trong mt s ng cnh n c th l khng c ngha vi ngi ny nhng li l li ch ca ngi khc. Trong cuc sng, cht thi c hnh dung l nhng cht khng cn c s dng cng vi nhng cht c c xut ra t chng. Cht thi rn (CTR) (Solid wastes): l tt c cc cht thi pht sinh do cc hot ng ca con ngi v ng vt tn ti dng rn, c thi b khi khng cn hu dng hay khi khng mun dng na.

Cht thi rn c phn loi:

Qu trnh t l mt qu trnh bin i cht thi rn di tc dng ca nhit v qu trnh oxy ha ha hc.Bng cch t cht thi ta c th

Qu trnh t l mt qu trnh bin i cht thi rn di tc dng ca nhit v qu trnh oxi ha hc. Bng cch t cht thi ta c th gim th tch ca n ln n 80 90%. Nhit bung t phi ln ti 8000 C.Sn phm sau cng bao gm kh c nhit cao bao gm nit v cacbonic, hi nc v tro. Nng lng c thu hi t qu trnh trao i nhit do kh sinh ra c nhit cao. L t c duy tr nhit khong trn 10000C. Thi gian lu ca cht thi trong l t vi phn giy n 2,5 giy. Ngoi ra,ngi ta cn s dng xc tc cho vo l t tng tc oxy ha cht thi nhit thp hn. Phng php thiu t: L qu trnh dng nhit cao phn hy cc hp cht hu c trong rc thi v gim nh th tch.II. Thc trng x l cht thi rn Vit Nam nc ta hin nay do dn s ngy cng ng c bit tp trung cc thnh ph ln, qu trnh th ha, pht trin hi nhp kinh t nhanh, yu cu v cht lng mi trng sng ngy cng cao, v vy x l rc thi rn hin nay ang l mi quan tm hng u ca ngi dn, doanh nghip, chnh ph trong lnh vc mi trng.

Mt s bi rc c a vo hot ng

Trong xu hng hi nhp th vic pht trin kinh t, pht trin x hi v bo v mi trng lun l ba ni dung trng tm ct li khng th tch ri trong mi hot ng nhm bo m pht trin mt cch bn vng. Theo d bo, Vit Nam s l mt trong nhng nc c tc pht trin kinh t nhanh nht trn th gii vi tc tng trng c d bo l 7% trong thp k ti. Vi s tng trng mnh m ny gip cho hn 25 triu ngi dn Vit Nam thot c cnh ngho i trong vng cha y 1 thp k qua. nhim cht thi rn cc thnh ph hin nay

Tuy nhin, mt tri v bt cp ca vic tng trng kinh t mt cch nhanh chng v mnh m cng ng thi s to nn nhng thch thc khng lng trc c v mt mi trng sinh thi, nh gy ra cc tc ng nghim trng i vi sc kho v mi trng, c bit l cc vng cng nghip v th mi ang pht trin. X l cht thi rn lun l vn nan gii

Cht thi rn l lun v ang l mt vn ang ni cm nht Vit Nam hin nay. Mi nm, khong hn 16 triu tn cht thi pht sinh trong c nc v theo d bo th tng lng cht thi rn pht sinh trong nc vn tip tc tng ln nhanh chng trong thp k ti y. Cc vng th, vi dn s chim hn khong 24% dn s c nc, pht sinh mi nm hn 6 triu tn cht thi (c tnh xp x khong 50% tng lng cht thi sinh hot ca c nc). Theo c tnh, th tng lai tng lng cht thi sinh hot pht sinh s tng ln 60%. Hn na, qu trnh m rng cc khu th cng vi pht trin cng nghip mnh m v hin i ho cc c s bnh vin y t, s lm tng ng k lng cht thi nguy hi pht sinh m nu khng c x l mt cch ph hp kp thi th s c kh nng gy ra nhng nh hng nghim trng ti sc kho mi trng lm vic ca ngi dn. Bo co chung v tnh hnh qun l cht thi rn Vit Nam: Nng lc x l cht thi y t nguy hi (% tng lng) 50%

+ Bi chn lp hp v sinh 17

+ Bi rc v bi chn lp khng hp v sinh 74

S lng cc c s x l cht thi rn

+ th ngho 10 - 20%

+ Cc vng nng thn < 20%

+ Cc vng th 71%

Thu gom cht thi (% trong tng lng pht sinh)

+ Cc vng nng thn 0,3 + Cc vng th 0,7

+ Ton quc 0,4

Lng pht sinh cht thi sinh hot (kg/ngi/ngy)

+ Lng ha cht nng nghip tn lu (tn) 37.000

+ Cht thi nguy hi pht sinh t nng nghip (tn/nm) 8.600

+ Cht thi y t nguy hi (tn/nm) 21.000

+ Cht thi khng nguy hi pht sinh t cc c s cng nghip (tn/nm) 2.510.000

Cht thi nguy hi pht sinh t cc c s cng nghip (tn/nm) 128.400

+ Cc vng nng thn 6.400.000

+ Cc vng th 6.400.000

+ Ton quc 12.800.000

T thc trng nu trn cho thy vic x l cht thi rn l vn c quan tm nh mt vic lm duy tr cng nh pht trin s sng ca c nhn loi ni chung v ca Vit Nam ni ring. Do p dng phng php t trong vic x l cht thi rn l mt bin php tng i c hiu qu.III. Thnh phn v tnh cht ca cht thi rn1. Thnh phn ca cht thi rn

Thnh phn ca cht thi rn biu hin s ng ghp v phn phi ca cc phn ring bit m t to nn dng cht thi, thng thng c tnh bng pn trm khi lng. Thng tn v thnh phn cht thi rn ng vai tr quan trongjtrong vic nh gi v la chn nhng thit b thch hp x l cng nh vic hoch nh cc h thng, chng trnh v k hoch qun l cht thi rn.

Thng thng trong rc thi th, rc thi t cc khu dn c v thng mi chim t l cao nht t 50-75%. Phn trm ng ghp ca thnh phn cht thi rn gi tr phn b s thay i ty thuc vo s m rng cc hot ng, xy dng, sa cha, s m rng ca cc dch v th cng nh cng ngh s dng trong x l nc. Thnh phn ring bit ca cht thi rn thay i theo v tr a l, thi gian, ma trong nm, iu kin kinh t v ph thuc vo thu nhp ca tng quc gia.

2. Tnh cht ca cht thi rn

a. Tnh cht vt l

mNhng tnh cht quan trng nht ca cht thi rn l m, kch thc, s cp phi ht, kh nng gi m thc t v xp ca cht thi rn. m ca cht thi rn c biu din bng hai phng php: Phng php khi lng t v phng php khi lng kh. Thng thng ngi ta s dng phng php khi lng t: tnh theo khi lng t ca vt liu, l phn trm khi lng t ca vt liu. Kch thc v cp phi htKch thc v cp phi ht ca cht thi rn ng vai tr quan trng trong vic tnh ton v thit k cc phng tin c kh nh: thu hi vt liu c bit l s dng cc sng lc phn loi bng my hoc phn chia bng phng php t tnh. Kh nng gi nc thc t

Kh nng gi nc thc t ca cht thi rn l ton b lng nc m n c th gi li trong mu cht thi di tc dng ca trng lcCc phng php x l cht rn

C hc

Nhit

Sinh hc

Chn lp

p

Bm

Nghin

Thiu t

Ha kh

Hiu kh

K kh

MBT

CTR sinh hot

CTR cng nghip

CTR

y t

Thng thng: Rc thc phm, giy, vi, da, g, thy tinh, kim loi, l cy, vt liu xy dng c thi b.

Nguy hi: in, in t, pin, sm, lp xe, ti nylon

Kim loi nng, ha cht c hi, rc in t, rc hu c, thy tinh, cc loi bao b, b vi, gch, , ct

Thng thng:Cht thi t nh bp, cht thi t hot ng hnh chnh, 1 s cht thi sinh hot ca bnh nhn

Nguy hi: Ph thi phu thut, bng, gc, bm kim tim, ha cht c hi, thuc qu hn