ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - Правни ... o obligacionim... · Deo prvi . OPŠTI DEO . Glava

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - Правни ... o obligacionim... · Deo prvi . OPŠTI DEO . Glava

 • ZAKON

  O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

  ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

  Deo prvi

  OPTI DEO

  Glava I

  OSNOVNA NAELA

  Sadrina zakona

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrenih injenica.

  Strane u obligacionim odnosima

  lan 2

  Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizika i pravna lica.

  l. 3-9

  (Brisano)

  Autonomija volje

  lan 10

  Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obiaja, da svoje odnose urede po svojoj volji.

  Ravnopravnost strana

 • lan 11

  Strane u obligacionom odnosu su ravnopravne.

  Naelo savesnosti i potenja

  lan 12

  U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dune da se pridravaju naela savesnosti i potenja.

  Zabrana zloupotrebe prava

  lan 13

  (1) Zabranjeno je vrenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.

  (2) (Brisan)

  Zabrana stvaranja i iskoriavanja monopolskog poloaja

  lan 14

  U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvara ili iskoriava monopolski poloaj na tritu.

  Naelo jednake vrednosti davanja

  lan 15

  (1) U zasnivanju dvostranih ugovora strane polaze od naela jednake vrednosti uzajamnih davanja.

  (2) Zakonom se odreuje u kojim sluajevima naruavanje toga naela povlai pravne posledice.

  Zabrana prouzrokovanja tete

  lan 16

  Svako je duan da se uzdri od postupka kojim se moe drugom prouzrokovati teta.

  Dunosti ispunjenja obaveza

  lan 17

 • (1) Strane u obligacionom odnosu dune su da izvre svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje.

  (2) Obaveza se moe ugasiti samo saglasnou volja strana u obligacionom odnosu ili na osnovu zakona.

  Ponaanje u izvravanju obaveza i ostvarivanju prava

  lan 18

  (1) Strana u obligacionom odnosu duna je da u izvravanju svoje obaveze postupa sa panjom koja se u pravnom prometu zahteva u odgovarajuoj vrsti obligacionih odnosa (panja dobrog privrednika, odnosno panja dobrog domaina).

  (2) Strana u obligacionom odnosu duna je da u izvravanju obaveze iz svoje profesionalne delatnosti postupa s poveanom panjom, prema pravilima struke i obiajima (panja dobrog strunjaka).

  (3) Strana u obligacionom odnosu duna je da se u ostvarivanju svog prava uzdri od postupka kojim bi se otealo izvrenje obaveze druge strane.

  Reavanje sporova na miran nain

  lan 19

  Strane u obligacionom odnosu nastojae da sporove reavaju usaglaavanjem, posredovanjem ili na drugi miran nain.

  Dispozitivni karakter odredaba zakona

  lan 20

  Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukije nego to je ovim zakonom odreeno, ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi to drugo.

  Primena dobrih poslovnih obiaja

  lan 21

  (1) Strane u obligacionim odnosima dune su da u pravnom prometu postupaju u skladu sa dobrim poslovnim obiajima.

  (2) Na obligacione odnose se primenjuju uzanse ako su strane u obligacionim odnosima ugovorile njihovu primenu ili ako iz okolnosti proizilazi da su njihovu primenu htele.

  Postupanje u skladu sa optim aktima

 • lan 22

  (1) Pravna lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim optim aktima.

  (2) Ali, ugovor koji je zakljuen ili druga pravna radnja koja je preduzeta suprotno tim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je ovim zakonom drukije odreeno.

  Primena drugih saveznih zakona

  lan 23

  Na obligacione odnose koji se ureuju drugim saveznim zakonima primenjuju se odredbe ovog zakona u pitanjima koja nisu ureena tim zakonom.

  lan 24*

  (Prestao da vai na osnovu odluke USJ)

  Primena pojedinih odredaba

  lan 25

  (1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u privredi nije izriito drukije odreeno.

  (2) Ugovori u privredi su, u smislu ovog zakona, ugovori koje preduzea i druga pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost zakljuuju meu sobom u obavljanju delatnosti koje sainjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima.

  (3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primenjuju i na druge pravne poslove.

  Glava II

  NASTANAK OBAVEZA

  Odeljak 1

  UGOVOR

 • Odsek 1

  Zakljuenje ugovora

  I Saglasnost volja

  Kad je ugovor zakljuen

  lan 26

  Ugovor je zakljuen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora.

  Obavezno zakljuenje i obavezna sadrina ugovora

  lan 27

  (1) Ako je neko po zakonu obavezan da zakljui ugovor, zainteresovano lice moe zahtevati da se takav ugovor bez odlaganja zakljui.

  (2) Odredbe propisa kojima se, delimino ili u celini, odreuje sadrina ugovora sastavni su delovi tih ugovora, te ih upotpunjavaju ili stupaju na mesto ugovornih odredbi koje nisu u saglasnosti sa njima.

  Izjava volje

  lan 28

  (1) Volja za zakljuenje ugovora moe se izjaviti reima, uobiajenim znacima ili drugim ponaanjem iz koga se sa sigurnou moe zakljuiti o njenom postojanju.

  (2) Izjava volje mora da bude uinjena slobodno i ozbiljno.

  Dozvola i odobrenje

  lan 29

  (1) Kad je za zakljuenje ugovora potrebna saglasnost treeg lica, ova saglasnost moe biti data pre zakljuenja ugovora, kao dozvola, ili posle njegovog zakljuenja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano to drugo.

  (2) Dozvola, odnosno odobrenje moraju biti dati u obliku propisanom za ugovore za ije se zakljuenje daju.

 • Pregovori

  lan 30

  (1) Pregovori koji prethode zakljuenju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana moe prekinuti kad god hoe.

  (2) Ali strana koja je vodila pregovore bez namere da zakljui ugovor odgovara za tetu nastalu voenjem pregovora.

  (3) Odgovara za tetu i strana koja je vodila pregovore u nameri da zakljui ugovor, pa odustane od te namere bez osnovanog razloga i time drugoj strani prouzrokuje tetu.

  (4) Ako se drukije ne sporazumeju, svaka strana snosi svoje trokove oko priprema za zakljuenje ugovora, a zajednike trokove snose na jednake delove.

  Vreme i mesto zakljuenja ugovora

  lan 31

  (1) Ugovor je zakljuen onog asa kad ponudilac primi izjavu ponuenog da prihvata ponudu.

  (2) Smatra se da je ugovor zakljuen u mestu u kome je ponudilac imao svoje sedite, odnosno prebivalite u trenutku kad je uinio ponudu.

  Ponuda

  lan 32

  (1) Ponuda je predlog za zakljuenje ugovora uinjen odreenom licu, koji sadri sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zakljuiti ugovor.

  (2) Ako su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne take za docnije, ugovor se smatra zakljuenim, a sporedne take, ako sami ugovarai ne postignu saglasnost o njima, uredie sud vodei rauna o prethodnim pregovorima, utvrenoj praksi izmeu ugovaraa i obiajima.

  Opta ponuda

  lan 33

  Predlog za zakljuenje ugovora uinjen neodreenom broju lica, koji sadri bitne sastojke ugovora ijem je zakljuenju namenjen, vai kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

 • Izlaganje robe

  lan 34

  Izlaganje robe sa oznaenjem cene smatra se kao ponuda, ukoliko drukije ne proizlazi iz okolnosti sluaja ili obiaja.

  Slanje kataloga i oglasa

  lan 35

  (1) Slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obavetenja, kao i oglasi uinjeni putem tampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi nain, ne predstavljaju ponudu za zakljuenje ugovora, nego samo poziv da se uini ponuda pod objavljenim uslovima.

  (2) Ali e poiljalac takvih poziva odgovarati za tetu, koju bi pretrpeo ponudilac, ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

  Dejstvo ponude

  lan 36

  (1) Ponudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da odri ponudu iskljuio, ili ako to iskljuenje proizlazi iz okolnosti posla.

  (2) Ponuda se moe opozvati samo ako je ponueni primio opoziv pre prijema ponude ili istovremeno sa njom.

  Do kada ponuda obavezuje

  lan 37

  (1) Ponuda u kojoj je odreen rok za njeno prihvatanje obavezuje ponudioca do isteka tog roka.

  (2) Ako je ponudilac u pismu ili telegramu odredio rok za prihvatanje, smatrae se da je taj rok poeo tei od datuma oznaenog u pismu, odnosno od dana kad je telegram predat poti.

  (3) U sluaju da pismo nije datirano, rok za prihvatanje ponude tee od dana kad je pismo predato poti.

  (4) Ponuda uinjena odsutnom licu, u kojoj nije odreen rok za prihvatanje, vezuje ponudioca za vreme koje je redovno potrebno da ponuda stigne ponuenome, da je ovaj razmotri, o njoj odlui i da odgovor o prihvatanju stigne ponudiocu.

 • Forma ponude

  lan 38

  (1) Ponuda ugovora za ije zakljuenje zakon zahteva posebnu formu obavezuje ponudioca samo ako je uinjena u toj formi.

  (2) Isto vai i za prihvatanje ponude.

  Prihvatanje ponude

  lan 39

  (1) Ponuda je prihvaena kad ponudilac primi izjavu ponuenog da prihvata ponudu.

  (2) Ponuda je prihvaena i kad ponueni poalje stvar ili plati cenu, kao i kad uini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrene izmeu zai