ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH - oss.ba ... ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH - oss.ba ... ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst...

 • https://advokat-prnjavorac.com

  ZAKON O PARNINOM POSTUPKU FBiH Preien tekst

  Preieni tekst sadri: tekst Zakon o parninom postupku (Slubene novine Federacije BiH, broj 53/03), koji je stupio na snagu 05.11.2003. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parninom postupku (Slubene novine FBiH, br. 73/05, 19/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parninom postupku (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br.98/15 od 23.12.2015.godine).

  Dio prvi

  OSNOVNE ODREDBE I - OSNOVNA NAELA

  lan 1.

  Ovim zakonom se odreuju pravila postupka na osnovu kojih opinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud Federacije) raspravljaju i odluuju u graanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno.

  lan 2.

  (1) U parninom postupku sud odluuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. (2) Sud ne moe odbiti da odluuje o zahtjevu za koji je nadlean. (3) Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava.

  lan 3.

  (1) Stranke mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavile tokom postupka. (2) Sud nee uvaiti raspolaganja stranaka koja su protivna prinudnim propisima.

  lan 4.

  Sud odluuje o tubenom zahtjevu, u pravilu, na osnovu usmene, neposredne i javne rasprave.

  lan 5. Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke. Samo kad je to ovim zakonom odreeno, sud je ovlaten odluiti o zahtjevu o kojem protivnoj stranci nije bila data mogunost izjanjavanja.

  lan 6. U parninom postupku u ravnopravnoj su upotrebi bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, a

  amra.hodzicHighlight

 • https://advokat-prnjavorac.com

  slubena pisma su latinica i irilica.

  lan 7. (1) Stranke su dune iznijeti sve injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvruju te injenice. (2) Sud e razmotriti i utvrditi samo injenice koje su stranke iznijele i odrediti izvoenje samo onih dokaza koje su stranke predloile, ako zakonom nije drugaije odreeno. (3) Sud je ovlaten utvrditi i injenice koje stranke nisu iznijele i naloiti izvoenje dokaza koje stranke nisu predloile ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizilazi da stranke idu za tim da raspolau zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (lan 3. stav 2.).

  lan 8.

  Koje e injenice uzeti kao dokazane odluuje sud na osnovu slobodne ocjene dokaza. Sud e savjesno i briljivo cijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno.

  lan 9.

  Stranke su dune pred sudom govoriti istinu i savjesno se koristiti pravima koja su im priznata ovim zakonom.

  lan 10.

  (1) Stranka ima pravo da sud odlui o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku. (2) Sud je duan provesti postupak bez odugovlaenja i sa to manje trokova, te onemoguiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.

  lan 11.

  Prvostepeni postupak e se, u pravilu, sastojati od dva roita jednog pripremnog roita i jednog roita za glavnu raspravu.

  lan 12.

  (1) Kad odluka suda zavisi o rjeavanju nekog prethodnog pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju jo nije donio odluku sud ili drugi nadleni organ (prethodno pitanje), sud moe sam rijeiti to pitanje, ako posebnim propisima nije drugaije odreeno. (2) Odluka suda o prethodnom pitanju ima pravni uinak samo u parnici u kojoj je to pitanje rijeeno. (3) U parninom postupku sud je u pogledu postojanja krivinog djela i krivine odgovornosti uinitelja vezan za pravomonu presudu krivinog suda kojom se optueni oglaava krivim.

  lan 13.

 • https://advokat-prnjavorac.com

  (1) U prvostepenom postupku i postupku po prijedlogu za ponavljanje postupka, sudi sudija pojedinac. (2) U prvostepenom postupku, u sporovima male vrijednosti, moe postupati i odluivati struni saradnik. (3) Struni saradnik, u postupcima iz stava (2) ovog lana, moe preduzimati sve radnje za koje je ovim Zakonom predvieno da ih preduzima sudija pojedinac. (4) U drugostepenom postupku i postupku odluivanja po reviziji, sudi vijee od trojice sudija.

  lan 14.

  Ako za pojedine radnje nije zakonom odreden oblik u kome se mogu poduzeti, stranke poduzimaju parnine radnje pismeno izvan roita ili usmeno na roitu.

  II - NADLENOST SUDA

  1. Zajednike odredbe

  lan 15.

  (1) Poslije prijema tube sud ocjenjuje da li je nadlean. (2) Prilikom ocjenjivanja nadlenosti, sud e uzeti u obzir navode u tubi i injenice koje su sudu poznate. (3) Ako se u toku postupka promijene okolnosti na kojima je zasnovana nadlenost suda, sud koji je bio nadlean u vrijeme podnoenja tube ostaje i dalje nadlean i ako bi zbog tih promjena bio nadlean drugi sud.

  lan 16. (1) Sud do pravomonosti odluke, po slubenoj dunosti, pazi da li rjeavanje spora spada u sudsku nadlenost. (2) Kada sud u toku postupka, do pravomonosti odluke, utvrdi da za rjeavanje spora nije nadlean sud nego neki drugi organ vlasti oglasit e se nenadlenim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tubu. (3) Kada sud u toku postupka utvrdi da za rjeavanje spora nije nadlean sud u Bosni i Hercegovini, po slubenoj dunosti proglasit e se nenadlenim, ukinut e provedene radnje u postupku i odbaciti tubu.

  lan 17.

  Sud do pravomonosti odluke, po slubenoj dunosti, pazi na svoju stvarnu nadlenost.

  lan 18.

 • https://advokat-prnjavorac.com

  (1) Do donoenja odluke o glavnoj stvari sud e rjeenjem obustaviti parnini postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo provesti po pravilima vanparninog postupka. Nakon pravomonosti rjeenja postupak e se nastaviti po pravilima vanparninog postupka prednadlenim sudom. (2) Radnje koje je proveo parnini sud, kao to su uvidaj, vjetaenje, sasluanje svjedoka i drugo, i odluke koje je donio taj sud, nisu bez vanosti zato to su poduzete u parninom postupku.

  lan 19.

  (1) Sud se moe u povodu prigovora tuenog proglasiti mjesno nenadlenim ako je prigovor podnesen najkasnije u odgovoru na tubu. (2) Sud se moe proglasiti po slubenoj dunosti mjesno nenadlenim samo kad postoji iskljuiva mjesna nadlenost nekog drugog suda, ali najkasnije do podnoenja odgovora na tubu.

  lan 20.

  (1) Nakon pravomonosti rjeenja kojim se oglasio nenadlenim, sud e bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana, ustupiti predmet nadlenom sudu. (2) Sud kome je predmet ustupljen kao nadlenom nastavit e postupak kao da je kod njega bio pokrenut. (3) Parnine radnje nenadlenog suda, kao to su uviaj, vjetaenje, sasluavanje svjedoka i drugo nisu bez vanosti zato to ih je poduzeo nenadlean sud.

  lan 21. (1) Ako sud kome je predmet ustupljen kao nadlenom smatra da je nadlean sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud, dostavit e, u roku od tri dana, predmet sudu koji treba rijeiti taj sukob nadlenosti, osim ako nade da mu je predmet ustupljen zbog oite pogreke, a trebalo je da bude ustupljen kojem drugom sudu, u kom e slucaju predmet ustupiti drugom sudu i o tome obavijestiti sud koji mu je predmet ustupio. (2) Kad je u povodu albe protiv odluke prvostepenog suda kojom se taj sud oglasio mjesno nenadlenim odluku donio drugostepeni sud, za tu je odluku vezan u vezi s nadlenou i sud kome je predmet ustupljen, ako je drugostepeni sud koji je odluku donio nadlean za rjeavanje sukoba nadlenosti izmeu tih sudova. (3) Odluka drugostepenog suda o stvarnoj nenadlenosti prvostepenog suda vezuje svaki sud kome se kasnije isti predmet ustupi, ako je drugostepeni sud nadlean za rjeavanje sukoba nadlenosti izmedu tih sudova.

  lan 22.

  (1) Sukob nadlenosti izmedu opinskih sudova istog kantona rjeava kantonalni sud. (2) Sukob nadlenosti izmedu opinskog suda i kantonalnog suda s podruja istog kantona rjeava Vrhovni sud Federacije.

 • https://advokat-prnjavorac.com

  (3) Sukob nadlenosti izmedu opinskih sudova s podruja dva ili vie kantona rjeava Vrhovni sud Federacije. (4) Sukob nadlenosti izmedu opinskog suda jednog kantona s kantonalnim sudom drugog kantona, kao i sukob nadlenosti kantonalnih sudova rjeava Vrhovni sud Federacije. (5) Sukob nadlenosti Vrhovnog suda Federacije i opinskog, odnosno kantonalnog suda, rjeava Vrhovni sud Federacije, u opoj sjednici.

  lan 23.

  (1) Dok se ne rijei sukob nadlenosti, sud kome je predmet ustupljen duan je poduzimati one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odgode. (2) Protiv rjeenja kojim se odluuje o sukobu nadlenosti nije doputena alba.

  lan 24. Svaki sud obavlja radnje u postupku na svom podruju, ali ako postoji opasnost od odgode, sud e poduzeti izvrenje pojedinanih radnji i na podruju drugog suda. O tome e se obavijestiti sud na ijem ce se podruju poduzeti radnja.

  2. Nadlenost sudova u sporovima s meunarodnim elementom

  lan 25.

  (1) U pogledu nadlenosti sudova u Federaciji u postupcima u kojima je stranka stranac koji uiva pravo imuniteta u Bosni i Hercegovini, strana drava ili meunarodna organizacija, vae pravila meunarodnog prava. (2) Sud u sluaju sumnje o postojanju i obimu imuniteta moe zatraiti obavjetenje od ministarstva nadlenog za poslove pravosua.

  lan 26. (1) Sud u Federaciji nadlean je za suenje kad je njegova nadlenost u sporu s meunarodnim elementom izriito odredena zakonom Bosne i Hercegovine ili Federacije ili meunarodnim ugovorom. (2) Ako u zakonu ili meunarodnom ugovoru nema izriite odredbe o nadlenosti suda u Federaciji za odredenu vrstu sporova, sud u Federaciji nadlean je za suenje u toj vrsti sporova i kad njegova nadlenost proizilazi iz odredaba ovog zakona o mjesnoj nadlenos