Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

 • Kluczowe obserwacje z wynikw ankiety Globalny stan bezpieczestwa informacji 2015

  Zarzdzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

  (The Global State of Information Security Survey 2015)

  Grudzie 2014

  www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu

 • Spis treci

  01 02 03 Cyber-ryzyka: grone i rzeczywiste

  Str. 5

  Cyberbezpieczestwo nierozcznie zwizane z biznesem

  Str. 7

  Regulatorzy na caym wiecie prowadz coraz aktywniejsze dziaania w sprawie cyber-ryzyka

  Liczba incydentw i ich skutki finansowe nadal rosn

  Str. 9

  Dalszy wzrost liczby incydentw nie jest niespodziank

  Diagram 1: rednia roczna stopa wzrostu liczby cyberatakw to 66%

  Str. 11

  Straty finansowe szybko rosn

  Diagram 2: Budet na zapewnienie bezpieczestwa informacji

  Diagram 3: Incydenty s bardziej kosztowne dla wikszych organizacji

  Pracownicy wskazywani jako najczstsze rdo incydentw

  Str. 13

  Szpiedzy, hakerzy i zorganizowane grupy przestpcze to czarne charaktery, na ktre wszyscy chtnie wskazuj

  Str. 14

  Diagram 4: Osoby z wewntrz a osoby z zewntrz organizacji

  Str. 15

  Szybki wzrost spektakularnych przestpstw

  Str. 16

  Suby specjalne: nowe rdo zagroe

 • 04 05 07 Wzrost liczby incydentw, spadek wydatkw na bezpieczestwo

  Str. 17

  Organizacje s zaniepokojone wzrostem cyberprzestpczoci

  Str. 18

  Diagram 5: Na wiecie przecitne budety na zapewnienie bezpieczestwa nieco spady, co zmienia dotychczasowy trzyletni trend

  Str. 19

  Diagram 6:Priorytetowe wydatki w polskich firmach w cigu kolejnych 12 miesicy

  Podstawowe praktyki w zakresie bezpieczestwa informacji

  Str. 21

  Zabezpieczenia musz nada za stale zmieniajcymi si zagroeniami i wymaganiami biznesu

  Str. 22

  Diagram 7: Wiodce polskie firmy wyrniaj si pozytywnie na tle redniej globalnej

  Ewolucja: od zapewnienia bezpieczestwa do zarzdzania cyber-ryzykiem

  Str. 27

  Coraz wiksza liczba narusze bezpieczestwa sprawia, e cyber-ryzyko nie zostanie cakowicie wyeliminowane

  Str. 30

  Metodyka

  Str. 31

  Przypisy

  06 Poprawa w niektrych obszarach

  Str. 24

  Mimo zmniejszenia dziaa zwizanych z ochron s dziedziny, w ktrych odnotowujemy wzrost bezpieczestwa

 • Wstp

  Szanowni Pastwo,

  Mamy przyjemno odda w Pastwa rce raport, ktry stanowi nasz wkad w debat na temat aktualnego stanu bezpieczestwa informacji w Polsce i na wiecie. Jest to druga polska edycja raportu, prezentujemy w niej wyniki dla Polski na tle rezultatw globalnych.

  Cyberprzestpczo to realne zagroenie na wiecie. W tym roku przekonalimy si, e Polska nie jest zielon wysp i e temat w Polsce jest rwnie wany, realny, a co wicej nasila si. Ataki na sektor finansowy, energetyczny czy ochrony zdrowia wskazuj na rosnc skal tego zjawiska.

  Zarzdzenie bezpieczestwem w cyberprzestrzeni to temat istotny dla dziaw informatyki, ale nie jest to zagadnienie tylko IT. Ryzyka zwizane z prowadzeniem biznesu w cyberprzestrzeni, takie jak ryzyko utraty reputacji, straty finansowe, przerwa w sprzeday, skutki dla innowacji, bada i rozwoju, czy kary regulacyjne to tematy wane dla CEO, CFO, COO, Dyrektora Sprzeday, PR oraz pracownikw firmy. Dlatego te powinny znale si na mapie kluczowych ryzyk do monitorowania przez Rady Nadzorcze i Audyt Wewntrzny nie bez powodu w 2014 r. wiatowe Forum Gospodarcze zaliczyo cyber-ataki do piciu najwaniejszych rodzajw ryzyka pod wzgldem prawdopodobiestwa wystpienia.

  Mamy nadziej, e informacje zawarte w naszym raporcie bd inspiracj i wsparciem przy ksztatowaniu strategii bezpieczestwa w Pastwa firmach.

  Piotr Urban Partner, Lider PwC Risk Assurance

  Rafa Jaczyski Lider zespou PwC Cyber Security w Polsce i Europie Centralnej

 • Cyber-ryzyka: grone i rzeczywiste

  01

  Cyberbezpieczestwo nierozcznie zwizane z biznesem

  Spki wiadczce usugi finansowe nadal s gwnym celem atakw, coraz czciej atakowane s giedy papierw wartociowych

  Ataki na systemy informatyczne, telekomunikacyjne i produkcyjne nie s ju przedmiotem zainteresowania wycznie specjalistw ds. bezpieczestwa informacji i IT. Ich konsekwencje s odczuwalne dla zarzdw firm i innych interesariuszy, w tym klientw.

  Media czsto podaj wypadki zwizane z przeamaniem zabezpiecze, a przez ponad 12 ostatnich miesicy prawie kada brana musiaa stawi czoa zagroeniom cybernetycznym.

  Ze wzgldu na wzrastajc wiadomo konsumentw, obywateli i wnikliwo mediw coraz rzadziej powane wamanie pozostaje niezauwaone i coraz czciej wymaga od firm i instytucji rzeczywistej, a nie tylko sownej, reakcji.1

  Przestpcy spowodowali straty na rachunkach kart kredytowych dwch bliskowschodnich bankw na caym wiecie na ponad 45 mln USD.2

  Amerykaskie banki straciy dane dziesitek mln klientw w wyniku wama. Polskie banki byy przedmiotem kampanii DDoS powodujcych wielogodzinne wyczenia ich internetowych kanaw obsugi klientw.3

  Badanie 46 wiatowych gied przeprowadzone przez Midzynarodow Organizacj Komisji Papierw Wartociowych (IOSCO) i wiatow Federacj Gied wykazao ponadto, e ponad poowa z nich (53%) pada ofiar cyberataku.4 Warszawska Gieda Papierw Wartociowych bya rwnie przedmiotem atakw w cigu mijajcego roku.

 • Ryzyko dotyczy nie tylko urzdze

  Pojawiy si informacje, e samochody

  zawierajce dziesitki komputerw czsto

  poczonych ze sob, a w niektrych

  przypadkach komunikujcych

  si bezprzewodowo z otoczeniem

  zewntrznym mog by celem ataku

  pozwalajcego na przejcie kontroli

  nad systemami hamowania, sterowania,

  a nawet silnika. Firma IOActive

  opublikowaa badanie, ktre szczegowo

  wykazuje, w jaki sposb hakerzy mog

  kontrolowa Elektroniczne Jednostki

  Kontroli (Electronic Control Units)

  konkretnych samochodw i zaproponowali

  mechanizmy umoliwiajce wykrycie

  ataku.7

  Warto wspomnie rwnie spektakularn kradzie danych prawie 4,5 mln pacjentw z amerykaskiej sieci szpitali.

  W Polsce w zeszym roku odnotowano ataki na systemy firm wiadczcych usugi medyczne. Przyczyn wamania by jeden z najpowaniejszych problemw z bezpieczestwem Internetu ujawniony w 2014 roku.

  Skutki bdu nazwanego Heartbleed dotkny prawie dwie trzecie serwerw sieciowych na caym wiecie, w tym niektre najbardziej popularne usugi poczty elektronicznej, witryny WWW i spoecznociowe. Uwaa si, e awaria ta zagrozia milionom serwisw, sklepw internetowych i aplikacji, a take komunikatorom internetowym, narzdziom zdalnego dostpu i urzdzeniom sieciowym.10

  Narastajce napicia polityczne i konflikty midzypastwowe, szczeglnie midzy Rosj i Ukrain, wywoay seri cyberatakw, co doprowadzio do zniknicia z Internetu stron rzdowych tych pastw i do zainfekowania zoliwym oprogramowaniem witryn ich ambasad. Nie dziwi wic uwzgldnienie aspektw cyberbezpieczestwa w podpisanej przez Prezydenta RP w listopadzie 2014 Strategii Bezpieczestwa Narodowego RP. Medialne doniesienia dotyczce ujawnienia kodw rdowych oraz danych uytkownikw systemu wspierajcego wybory samorzdowe potwierdzaj tylko potrzeb przeznaczenia na te zagadnienia zwikszonej uwagi, czasu i rodkw.

  Rwnie w Polsce mijajcy rok upyn pod znakiem atakw na istotne systemy infrastruktury krytycznej w poowie roku media donosiy o akcji grupy hakerskiej wymierzonej w sektor energetyczny.5

  Zanotowano rwnie wzrost atakw na urzdzenia konsumenckie podczone do globalnej sieci takie jak urzdzenia do monitorowania maych dzieci, termostaty czy telewizory ktre skadaj si na Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), powstajcy ekosystem urzdze, ktry wymienia midzy sob informacje. Te urzdzenia podczone do Internetu s naraone na ataki, poniewa nie maj podstawowych zabezpiecze, co ostatnio potwierdzio badanie HP Fortify on Demand.

  Firma HP dokonaa przegldu 10 najczciej uywanych urzdze i odkrya, e 70% z nich zawiera powane podatnoci mechanizmw ochrony.6

  Infrastruktura krytyczna na celowniku

  Grupa hakerw skutecznie infiltrowaa przez Internet

  amerykaskie przedsibiorstwo usug komunalnych

  i uzyskaa dostp do sieci systemu sterujcego automatyk

  przemysow. Na szczcie atak udao si powstrzyma

  przed dokonaniem szkd.8 Wyrafinowani cyber-szpiedzy

  finansowani przez pastwo zastosowali specjalne zoliwe

  oprogramowanie w celu zainfekowania systemw kontroli

  przemysowej setek spek energetycznych w Stanach

  Zjednoczonych i Europie.9

  Nawet ci, ktrzy opisuj wamania do systemw IT nie uchronili si przed atakiem. Niektre najbardziej renomowane gazety takie jak The New York Times, The Financial Times, CNN czy Reuters, ulegy hakerom ich konta na Twitterze zostay przejte lub strony zablokowane. Wiele najpowaniejszych atakw przeprowadzili hakerzy powizani z rzdami pastw z Bliskiego Wschodu.

  Kada istniejca lista incydentw jest z pewnoci niekompletna. Trudno z ca pewnoci stwierdzi, ktre organizacje s infiltrowane, poniewa wiele z nich nie wie, e zostay zaatakowane. Inne niechtnie ujawniaj informacje o wamaniach z uwagi na obaw przed utrat reputacji, sprawami sdowymi czy ledztwem regulatorw.

  6 Cyber-ryzyka: grone i rzeczywiste

 • 7

  Nowe wytyczne podkrelaj kilka wyjtkowych wymogw, midzy innymi sugeruj, e organizacje powinny zapewni sobie ubezpieczenie cybernetyczne i by w stanie sporzdzi kompleksow inwentaryzacj wszystkich incydentw naruszenia bezpieczestwa. Wytyczne SEC wymagaj rwnie wprowadzenia przez przedsibiorstwa procesw oceny ryzyka oraz skuteczniejszej oceny ryzyka sprzedawcy i zapewnienia waciwej starannoci.

  W Polsce Komisja Nadzoru Finansowego

  regulujca rynek bankowy wydaa w 2013

  roku Rekomendacj D, ktra wyznacza

  nowe standardy