20
MSV BRNO 2011 ROZHOVORY INVESTICE Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy nad slévárnou strana 2, 10 - 15 strana 5 - 9 strana 18 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery 2 / 2011 ze světa obráběcích strojů www.kovosvit.cz

ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice

Průvodce světem obráběcích strojů

Vedení společnosti KOVOSVIT MAS

Dokončení střechy nad slévárnou

strana 2, 10 - 15 strana 5 - 9 strana 18

zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery 2 / 2011

ze světa obráběcích strojůwww.kovosvit.cz

Page 2: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

> MSV BRNO | VÍteJte Ve SVĚtĚ OBRÁBĚcÍch StROJŮ KOVOSVit MAS, A.S.

02 | nOVInKy

vstup

vjezd

8

9

4

Z

F

K

P

G1

G2V

HA

A1A2

C

E

B

D

YM

P

P

pOLICIe HAsIČI

eXpOpARKING

HOteL vORONĚŽ II

HOteL vORONĚŽ I

KONGResOvé CeNtRum

stAvebNí CeNtRum edeN 3000

Bus

Bus

bvv OffICe CeNtRe

bvv OffICebvv OffICe

smĚR: pRAHA, OLOmOuC, bRAtIsLAvA, vídeň

smĚR: svItAvy, HRAdeC KRÁLOvé, w

ROCLAw

HOLIdAy INN bRNOKONGResOvÁ HALA

smĚR: bRAtIsLAvA, vídeň, OLOmOuC

P

Bus

P

P

P

P

Bus

trolEj

trolEj

bRNO

mORAvA

NONstOp

výstaviště, hlavní vstup

výstaviště, vstup G2

Křížkovského

Riviéra

velodrom

bauerovaP

P

10

5

P

P

smĚR: CeNtRum

1

E

P

G2

zÁmeČeKRÁdIO veLetRH

busINess CLub

ReGIONÁLNí HOspOdÁŘsKÁ KOmORA bRNO

bvv fAIR tRAveLbvv bANKAsmĚNÁRNA

teLevIzNí studIO

pRess CeNtRebusINess CeNtRe

bANKA

pROtOKOL, mANAGemeNt

CeLNí A spedIČNí teRmINÁL77

8

pRůVOdce expONáty Na MSV BRNO 2011

Multicut 500S hala p, stánek 135strana 12

ROlleR 2800 cNc hala p, stánek 135strana 13

MaStuRN 550i hala p, stánek 095strana 14

McV 1016 quick / Sp 180 SMc hala a1, stánek 024strana 15

Mcu 630Vt-5x hala p, stánek 135strana 10 - 11

Page 3: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

tRžBy By MĚly NAdÁle RŮSt A přeSÁhNOut 1,1 Mld. Kč | SlOVO pŘedSedy pŘedStaVeNStVa <

nOVInKy | 03

Vážení obchodní partneři,loňský rok 2010 byl pro KOVOSVit MAS, a.s. rokem postupné stabilizace a jejího upevnění na pozici předního výrobce obráběcích strojů. Společnost úspěšně překonala hospodářskou krizi a nastartovala výrobu, která musí pružně reagovat na zvyšující se poptávku po obráběcích stro-jích. V posledních třech měsících roku 2010 společnost vykázala zisk a v tomto trendu pokračuje i v roce 2011. Meziroční nárůst prodeje činil oproti předcházejícímu roku 36 % a posunul tržby na úroveň 932 mil. Kč. Firmě KOVOSVit MAS, a.s. se v roce 2010 podařilo velmi razantně snížit úvěry o 211 mil. Kč. investice dosáhly 65,8 mil. Kč, přičemž nejvýznamnější investicí je obráběcí centrum heynumill ecoflex Vd. Jeho uvedení do provozu v roce 2011 bude mít zásadní vliv na zvýšení efektivity výroby a zejména na zkrácení průběžné doby výroby. Mezi další investice, které mají pozitivní vliv na produktivitu, patří Sp 430, Mcu 630 a vstřelovací stroj na slévárně.

V oblasti technického rozvoje jsme úspěšně pokračovali v koncepčním rozvoji cNc soustruhů a soustružnických center řady Sp 430 a multifunkčních soustružnicko-frézovacích center Multicut 500i. Na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV Nitra 2010 jsme úspěšně odstartovali nový výrobek - portálové obráběcí centrum MMc 1500. Stroj získal v soutěži cenu veletrhu. Na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV Brno 2010 jsme pak kromě novinky MMc 1500 prezentovali i cNc soustruh Sp 430 y / l2 / 2500. V loňském roce byl také zahájen nový projekt technického rozvoje na vývoj nové řady multifunkčních center Multicut 630.

první čtvrtletí roku 2011 je pro KOVOSVit MAS, a.s. obdobím konjunktury. Společnost již od posledního čtvrtletí roku 2010 nabírá nové zaměstnance, zejména v dělnických a technických profesích. tržby by měly nadále růst a přesáhnout 1,1 mld. Kč. zisk by měl dosáhnout 15 mil. Kč.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, především zaměstnancům, našim obchodním a finančním partnerům za odvedenou práci v roce 2010. Jsem pevně přesvědčen, že navážeme na dobré výsledky předchozích generací kovosvitských strojařů.

Ing. František Komárekpředseda představenstva Kovosvit MAS, a.s.

Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva k Výroční zprávě KOVOSVIT MAS, a.s. 2010

Page 4: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

> NapŘíč fiRMOu | OpĚt JSMe NAVÁzAli užšÍ SpOlupRÁci Se StředNÍMi šKOlAMi V OKOlÍ

04 | nOVInKy

nová personální politika

Od září letošního roku mají naši zaměstnanci možnost využít levnějších nákupů produktů společnosti Green Swan pharmaceuticals. Společnost GS v rámci naší vzájemné spolupráce nabízí ceny, které jsou sjednány pouze pro Vás, zaměstnance KOVOSVit MAS, a.s. podrobnější informace naleznete ve vestibulu závodní jídelny na nástěnce personálního úseku. Veškeré případné dotazy směřujte buď přímo, nebo prostřednictvím vedoucích zaměstnanců právě na zaměstnance personálního úseku.

Opět se vracíme k tradici zveřejňování volných pracovních míst na nástěnce personálního úseku ve vestibulu závodní jídelny. zde také naleznete veškeré informace, které jsou v kompetenci persona-listů.

Gabriela Jeřábková / personální manažerka

Odborová organizace pořádá pro zaměstnance Kovosvitu MAS, a. s. turnaj čtyřčlenných družstev v bowlingu. turnaj se uskuteční v druhé polovině měsíce října 2011. Místo konání turnaje hotel MAS.pro zájemce o turnaj jsou formuláře k přihlášení připraveny k vyzvednutí na VzO OS KOVO nebo na nástěnce odborů ve vestibulu závodní jídelny. Vyplněný formulář odevzdejte do 10. října 2011 na VzO OS KOVO nebo členům závodního výboru. den a čas konání turnaje bude jednotlivým přihlášeným družstvům následně oznámen.

V měsíci srpnu zástupci odborů a zaměstnava-tele projednali novelizovaný pracovní řád, který nabývá platnosti od 1. 9. 2011 a je k nahlédnutí na intranetu Kovosvit MAS, a.s.

František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO

iNfORMace OdBOROVé ORgaNizace

Během první poloviny tohoto roku došlo ve společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. k zásadním personálním změnám. Představení nového vedení společnosti proběhlo při setkání se zaměstnanci dne 14. 7. 2011. V tomto čísle novinek přinášíme krátké rozhovory se členy vedení společnosti.

V závislosti na plánovaném zvýšení výroby postupně dochází i k navyšování počtu zaměstnanců v řadách výrobních a nevýrob-ních dělníků a částečně také technicko-hos-podářských pracovníků. Stejně jako ve vedení společnosti, tak i zde se objevují lidé, které již znáte. pravdou je, že se v první řadě snažíme oslovovat bývalé zaměstnance společnosti, kteří byli v období celosvětové recese ze svých míst propuštěni. Jejich návrat pro nás znamená posílení pracovních týmů o lidi, kteří svou práci výborně ovládají, a jejichž doba zapracování je prakticky nulová.

to ale neznamená, že nechceme přijímat nové, nezapracované zaměstnance. Naopak, doufáme, že naše řady posílí i absolventi technických škol, kterých je v současné době velký nedostatek.

proto jsme opět navázali užší spolupráci se středními školami v okolí, a to zejména s centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí (cOp) a Střední průmyslovou školou strojní a stavební v táboře.

Vzhledem k tomu, že je na pracovním trhu nedostatek zájemců o práci s technickým vzděláním, je naší snahou zaujmout budoucí absolventy již v průběhu jejich studia. Studentům jsme nabídli možnost absolvovat povinné školní praxe ne ve školních dílnách, ale přímo v našich provozech. prioritou našeho zájmu jsou obory obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik číslicově řízených strojů a mechanik seřizovač. Některé z těchto oborů mají ve čtrnáctidenním rozvrhu týden praxi a týden teorii, jiné pak pouze 3 dny praxe. další obory mají povinnou jednu 14denní nebo

měsíční praxi v rámci celého školního roku. Se studenty, kteří budou praxi absolvovat v našich provozech, budou schopní a ochotní se dále učit a projeví o setrvání ve společnosti zájem, jsme schopni již během studia uzavřít pracovní smlouvu s nástupem po složení závěrečných zkoušek.

Kontakt s každodenní realitou ve výrobní spo-lečnosti nabízí zajímavý pohled na souvislosti mezi potřebou teoretických znalostí a nutností praxe. proto studentům a učitelům středních škol a učilišť nabízíme možnost navštívit naši společnost, prohlédnout si jednotlivé provozy za doprovodu odborného pracovníka, který zodpoví všechny jejich dotazy. Součástí exkur-ze je i krátké seznámení s historií společnosti a několik videoukázek z oblasti obrábění a slévárenské výroby.

zároveň jsme se zapojili do projektu Jihočeské hospodářské komory „impuls pro kariéru“, jehož cílem je zatraktivnění technických oborů a motivace žáků ke studiu na technických školách. projekt je zaměřen především na žáky základních škol a na výchovné poradce a peda-gogické pracovníky, kteří radí žákům při volbě jejich dalšího vzdělávání. prostřednictvím odborných přednášek a exkurzí ve výrobních společnostech chceme této cílové skupině ukázat, že technické obory mají obrovskou perspektivu.

Nechceme se ale soustředit jen na střední a základní školy. Opět bychom se chtěli účastnit veletrhů pracovních příležitostí na technických vysokých školách, které budou probíhat v první polovině příštího roku. zde budeme mít možnost „ulovit“ mladé a schopné absolventy,

kteří by do našich řad přinesli nové nápady a myšlenky a pomohli tak našemu rozvoji.

V oblasti personalistiky se v nadcházejícím období chceme zaměřit na rozšíření nabídky dalšího vzdělávání zaměstnanců. Naší snahou je umožnit zaměstnancům zdokonalení nejen po odborné stránce, ale např. i v oblasti jazykových kompetencí. Využít bychom k tomu chtěli finanční prostředky z evropských fondů, ale i z vlastních zdrojů.

dalším cílem je stát se členem Sektorové rady strojírenství, mezi jejíž členy patří například Motor Jikov, zVVz Milevko, Svaz strojírenské technologie nebo Jihostroj Velešín. Sektorová rada sdružuje významné reprezentanty za-městnavatelů, profesních organizací, odborů, vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje se záměrem stát se mluvčím daného sektoru v otázkách rozvoje lidských zdrojů a nástrojem zaměstnavatelů při prosazování zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím. zaměstnavatelé mohou prostřednictvím tohoto nástroje dlouhodobě, systematicky ovlivňovat strukturu a vývoj lidských zdrojů daného sektoru, pomocí sektorových dohod mohou řešit problémy svého oboru, spojené například s dostupností a kvalitou pracovníků.

V současné době je naší prioritní snahou zdokonalit a zkvalitnit přenos informací mezi personálním úsekem a ostatními zaměstnanci. Jedná se zejména o informace o platnosti lékařských prohlídek a školení, které jsou dané ze zákona. Vždy k prvnímu dni v měsíci obdrží jednotliví vedoucí seznamy svých podřízených, kterým v dohledné době vyprší platnost lé-kařských prohlídek a školení. i když stále ještě objevujeme řadu nedostatků, je na nás všech, abychom je společnými silami odstranili. Věřím, že vzájemnou spoluprací nás všech dosáhneme stanovených cílů.

Gabriela Jeřábková / personální manažerka

kRátké zpRáVy pRO zaMěStNaNce

VýVoj struktury počtu zaměstnanců koVosVitu mas, a. s. V roce 2011

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září (k 16.9.2011)

výrobní dělníci 269 272 267 280 283 289 290 291 294nevýrobní dělníci 99 100 99 103 104 103 110 107 108technicko hospodářští pracovníci

192 193 192 201 206 209 212 213 220

agenturní zaměstnanci 51 53 52 48 50 47 47 43 42celkem 611 618 610 632 643 649 658 655 664

Page 5: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

MýM cÍleM Je zAJiStit předÁVÁNÍ iNFORMAcÍ NApřÍč FiRMOu | ROzhOVOR <

nOVInKy | 05

V Kovosvitu jste už v minulosti pracoval. V kterých to bylo letech a na jaké pozici? Jaký posun jste u společnosti od té doby zaznamenal? V roce 2001 jsem nastoupil do KOVOSVit MAS jako konstruktér a posléze v roce 2005 jako vedoucí projektu stroje Mcu630V-5AX. V roce 2005 jsem přešel do marke-tingu na pozici marketingový specialista a následně jsem byl na konci roku 2005 zvolen ředitelem marketingu a strategie. V roce 2007 byla pozice ředitele nahrazena manažerskou pozicí vedoucího marketingu, kde jsem pracoval do května 2008.

Jak se Vám do Kovosvitu vracelo?Osobně mohu říci, že šance vrátit se do Kovosvitu mne velice oslovila. Vždy firma Kovosvit byla moje „alma mater“, tedy srdeční záležitost, které jsem dal a dám kus svého života.

Kde jste působil před návratem do Kovosvitu a na jaké pozici?po odchodu z firmy jsem byl obchodním ředitelem firmy tOS, a.s. a posléze jsem byl výkonným ředitelem tesla Mladá Vožice,a.s.

Je něco, co byste chtěl z Vašeho předcho-zího působiště zavést i v Kovosvitu, něco, co tady chybí a víte, že to společnosti prospěje? Nechtěl bych říkat, že chci zavést něco, co ještě ve firmě chybí, protože základní principy zde fungují, spíše se zaměřím na posílení určitých oblastí, které by nás měly vést blíže k zákazníkovi a následně i jeho spokojenosti.

Jaké jsou základní cíle, kterými se chcete řídit při Vašem působení v Kovosvitu?

z pohledu akcionáře určitě zajistit trvalý rozvoj firmy a prosperitu, z pohledu zákazníka a laické veřejnosti jednoznačně pracovat na zlepšení dobrého jména a pověsti firmy KOVOSVit MAS.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraz-nou součástí každodenní práce. Jak tuto otázku spolupráce vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen a je něco, co byste chtěl změnit?Každý si určitě uvědomuje, že ve firmě velikosti KOVOSVit MAS dochází k pro-blémům ve spolupráci mezi jednotlivými úseky. Já osobně vnímám, že největší vliv na schopnost komunikace má informo-vanost. Mým cílem je zajistit předávání informací napříč firmou tak, aby jednotlivé úseky pochopily svoje úkoly a zároveň aby je byly schopny dále prezentovat a být nositeli těchto myšlenek.

Jakou konkurenční výhodu má podle Vás Kovosvit oproti jiným podobným firmám? Kde je jeho silná stránka? určitě ji vidím v potenciální pružnosti v reakci na požadavky zákazníka a technické schopnosti tyto požadavky splnit. záměrně říkám potenciální pružnosti, protože rychlost reakce a schopnost rychle reagovat musíme ještě posílit. Silná stránka je v zaměstnancích, protože je zde mnoho zkušených odborníků, kteří chtějí pracovat v moderní firmě s dobrým jménem, a to ne z pohledu historického, ale na základě aktuálních výsledků.

Jaké je Vaše životní motto a ve kterém jste se narodil znamení?Moje životní motto? dělejme svoji práci tak, abychom se nestyděli ohlédnout zpět. Mým znamením zvěrokruhu je Býk.

iNg. MilOSlaV kafka, GeNeRÁlNÍ ředitel

Motto: „Dělejme svoji práci tak, abychom se nestyděli ohlédnout zpět.“

Znamení: Býk

Page 6: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

> ROzhOVOR | pROti NAStupuJÍcÍM FiRMÁM z VýchOdu MÁMe NeSpORNĚ VýhOdu tRAdice

06 | nOVInKy

iNg. JiŘí MiNdl, techNicKý ředitel

Motto: „Když už nemůžeš, přidej.“Znamení: Kozoroh

V Kovosvitu jste už v minulosti pracoval. V kterých to bylo letech a na jaké pozici? Jaký posun jste u společnosti od té doby zaznamenal? V Kovosvitu jsem pracoval na diplomové práci a po absolvování Vš jsem v roce 1976 nastoupil na po-zici programátora výpočetního střediska. posléze jsem pracoval ve funkci vedoucího výpočetního střediska a ve funkci ředitele projektů. z Kovosvitu jsem odešel v roce 2001.

Co Vás přimělo vrátit se do firmy, kde jste již působil, přece jen se říká „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“? Jak se Vám do Kovosvitu vracelo?Když nový akcionář hledal pracovníky do svého týmu, oslovil i mne. protože jsem nezávisle na Kovosvitu došel k názoru, že je čas na změnu, nabídku jsem přijal. přísloví v otázce se mi také vybavilo, ale po třech měsících mohu říci, že řeka není stejná. S návratem jsem neměl problém, bral jsem ho, jako když nastupujete na nové pracoviště.

Kde jste působil před návratem do Kovosvitu a na jaké pozici? Je něco, co byste chtěl z Vašeho předchozího působiště zavést i v Kovosvitu, něco, co tady chybí a víte, že to společnosti

iNg. VladiMíR čížek, ředitel JAKOSti

Motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“Znamení: Býk

Dá se říct, že v Kovosvitu jste už pamět-níkem. Od kterého jste tady roku?Ve firmě pracuji od roku 1982, nastoupil jsem po vysoké škole. Se strojařinou jsem úzce spjat od svých 15 let.

Od té doby jste prošel mnoho úseků ve společnosti. Dnes jste ředitelem útvaru, ve kterém jste začínal svou profesní kariéru. Co se zde za tu dobu změnilo a kde chcete nejefektiv-něji uchopit problematiku zvyšování kvality?Ano, v roce 1982 jsem začínal v úseku řízení a kontrola jakosti, přesněji v měrovém středisku.za léta strávená v Kovosvitu jsem pracoval v oblasti tvorby nových produktů, v dodavatelsko- odběratelských vztazích, v logistice a následně v technickém úseku. V každé oblasti bylo spousta problémů k řešení a vždy jsem pro firmu přinášel nové myšlenky a stál při jejím posunu vpřed. V oblasti řízení jakosti se mnohé změnilo.

změnily se zejména nástroje k jejímu řízení a jakost produktů, respektive systém zajišťování jakosti, se dostal na úroveň vedení společnosti.

Jaké jsou cíle ředitele jakosti pro rok 2011 a 2012?základní cíle lze shrnout na:• Zajištěnícertifikacespolečnosti

podle čSN eN iSO 9001• Dozorovýauditvroce2011• Recertifikačníauditvroce2012• Sníženínákladůnanekvalitnívýrobu

ve vazbě k realizovaným tržbám• ZajištěnízákonaOmetrologii

Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů ve vašem úseku? Chystáte nějaké změny? Úsek řKJ prošel v období recese zeštíhlovacím procesem, tak jako ostatní úseky. dostal se až na samou hraniční mez. Jedna z mých prvních činností

prospěje? Od roku 2001 jsem pracoval ve firmě tAJMAc-zpS, a.s. na pozici technického ředitele, od roku 2005 ve firmě StROJtOS lipNÍK,a.s. na pozici finančního ředitele. pohyboval jsem se neustále v oboru obráběcích strojů. V porovnání s předchozími pracovišti není z mého pohledu silnou stránkou Kovosvitu komunikace mezi jednotlivými útvary a pracovníky.

Jaké jsou cíle technického ředitele pro rok 2011 a 2012?Ve spolupráci s obchodním úsekem a marketingem zpracovat ucelenou strategii rozvoje výrobků do roku 2015, úspěšně dokončit stavbou prototypů a zavedením do sériové výroby projekty vývoje strojů Mtc 630 a Mcu 1000 5X.

Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů ve vašem úseku? Chystáte nějaké změny, třeba posilování týmu? po třech měsících působení mohu konstatovat, že pracovní tým technického úseku je velmi kvalitní, má rozvojový potenciál. Nechystám proto žádné razantní změny, pracovní tým musím samozřejmě

obměňovat, respektive posilovat.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraznou součástí každodenní práce. Jak tuto otázku spolupráce vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen, a je něco, co byste chtěl změnit?Byl jsem překvapen, jaká míra nekomunikativnosti a nespolupráce v Kovosvitu při mém nástupu byla. říkám úmyslně byla, protože můj pocit je, že se za tři měsíce komunikace zlepšila. Bez spolu-práce jednotlivých úseků nemá Kovosvit šanci v současném světě uspět. Myslím, že dosažení ideálního stavu – tj. každý pracovník musí hodnotit své vystupování z pohledu reprezentace celé společnosti a ne jen úzkým zájmem svého útvaru, nám bude ještě nějakou dobu trvat. dnes jsem ale přesvědčen, že je možné se tomuto stavu přiblížit.

Jakou konkurenční výhodu má podle Vás Kovosvit oproti jiným podobným firmám? Kde je jeho silná stránka? V porovnání s ostatními českými srovnatelnými firmami nevidím nějakou výraznou konkurenční výhodu. proti nastupujícím firmám z východu má nesporně výhodu tradice ve výrobě obráběcích strojů, vlastní konstrukci, tým kvalifikovaných pracovníků, kteří dobře rozumí tomu, co dělají. do budoucna musíme prohloubit spolupráci se školami a výzkumnými pracovišti.

Jaké je Vaše životní motto a ve kterém jste se narodil znamení?Narodil jsem se ve znamení Kozoroha, nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že by to mělo mít nějaký význam pro život a pro každodenní rozhodování. Nedokážu uvést jediné motto, protože každá životní situace vyžaduje jiné. Nejblíže snad „Když už nemůžeš, přidej“.

Page 7: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

chtĚl Bych zAVéSt AleSpOň V OBchOdNÍM ÚSeKu JASNOu A přÍMOu KOMuNiKAci | ROzhOVOR <

nOVInKy | 07

iNg. VáclaV SVáček, OBchOdNÍ ředitel

Motto: „Žít, neubližovat a dělat práci, která mě baví a být v ní úspěšný.“

Znamení: Blíženci

V Kovosvitu jste už v minulosti pracoval. V kterých to bylo letech a na jaké pozici? Jaký posun jste u společnosti od té doby zaznamenal? činnost ve firmě Kovosvit jsem ukončil před 11 lety. Ve firmě jsem pracoval celkem 14 let a prošel jsem pracovními pozicemi začínajícími od technologické přípravy výroby, racionalizace výroby, přes investiční útvar, průmyslově právní ochranu a své působení ve firmě jsem ukončil na pozici vedoucího zahraničního prodeje.

Co Vás přimělo vrátit se do firmy, kde jste již působil, přece jen se říká „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“? Jak se Vám do Kovosvitu vracelo?K návratu do firmy mě přimělo jednání s majitelem firmy. ten ve svých slovech dekla-roval zájem ponechat si firmu ve svých rukou, stabilizovat ji a dále rozvíjet. dalším impulsem pro návrat byl jeho zájem o spolupráci se mnou. Je naprostá pravda, že Vámi citované přísloví nebylo jednoduché přejít bez povšimnutí. ta řeka je však již jiná než před 11 lety. člověk se za tu dobu, co tady nebyl, oprostil od provozní

slepoty, osobních vztahů a „ve světě“ se naučil i jiným dovednostem aplikovatelným ve firmě.

Kde jste působil před návratem do Kovosvitu a na jaké pozici? Je něco, co byste chtěl z Vašeho předchozího působiště zavést i v Kovosvitu, něco, co tady chybí a víte, že to společnosti prospěje? působil jsem ve firmě Vtl Blansko na pozici generálního ředitele. chtěl bych zavést alespoň v obchodním úseku jasnou a přímou komunikaci, nehraní si na vlastním písečku, zodpovědnost, důvěru a dobrý pracovní kolektiv s upřímnými názory a pozitivním zájmem o dění ve firmě. žádný workoholismus, ale přirozený pocit sounáležitosti k firmě a pracovní pohodu.

Jaké jsou cíle obchodního ředitele pro rok 2011 a 2012?Splnit, vlastně překročit obchodní plán roku 2011 – vše je na velice dobré cestě, stanovit optimálně obchodní plán roku 2012 – splnit ho a samozřejmě zaměřit se na

mezilidské, procesní a komunikační vazby.

Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů ve vašem úseku? Chystáte nějaké změny, třeba posilování týmu? změny byly, jsou a budou. posilování pracovníků v oblasti servisu, OtS, prodeje je úzce spjato s firemní a obchodní strategií firmy. Není vůbec jednoduché získávat nové i staronové kvalifiko-vané pracovníky – je rozhodně co vylepšovat.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraznou součástí každodenní práce. Jak tuto otázku spolupráce vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen a je něco, co byste chtěl změnit?V předchozích bodech jsem se této problematiky dotkl. Jako v každé firmě, tak i zde narazíte na pracovníky v útvarech, kteří „ se vezou“ pod záštitou směrnic, pravidel a nařízení a svou ne-vstřícností snad ani nevnímají, co tímto přístupem mohou sami sobě i firmě způsobit. Navenek a papírově funguje velice dobře spolupráce mezi útvary, interně a v reálu to občas skřípe.

Jakou konkurenční výhodu má podle Vás Kovosvit oproti jiným podobným firmám? Kde je jeho silná stránka? Obecně spočívá konkurenční výhoda ve stále kvalitních a žádaných výrobcích s podtextem bohaté a úspěšné firemní historie. Silnou stránku vidím v jasném majiteli firmy, který do firmy investuje a má zájem o rozvoj strojařiny.

Jaké je Vaše životní motto a ve kte-rém jste se narodil znamení?žít, neubližovat a dělat práci, která mě baví, a být v ní úspěšný. Blíženec s ascendentem lva.

bylo definovat organizační strukturu úseku, sta-bilizovat pracovníky a účelově, personálně posílit slabá místa. Vše ve vazbě na změny ve výrobních procesech a plán výroby, respektive tržeb společ-nosti. celý proces bude ukončen v 11/2011.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraznou součástí každodenní práce. Jak tuto otázku

spolupráce vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen a je něco, co byste chtěl změnit?Spolupráce úseků je bezpodmínečně nutná a je jednou ze základních činností vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení společnosti. Spolupráce však neznamená přenášení zodpo-vědnosti, resp. rozhodování za druhé. S nástupem organizačních změn se vytvořila příležitost

k rozvoji úsekové spolupráce a vnímám její pozitiv-ní nárůst. Samozřejmě k ideálu máme daleko a je stále co zlepšovat.

Jaké je vaše životní motto a ve kterém jste se narodil znamení?„co tě nezabije, to tě posílí“. Narodil jsem se ve znamení Býk.

iNg. paVel kOVáŘ, FiNANčNÍ ředitel

Motto: „Dívat se i na negativní věci z pozitivní stránky a hledat pozitiva vždy, když je to možné.“

Znamení: Rak

Od kterého roku jste zaměstnancem Kovosvitu a jaké jste doposud zastával funkce?do Kovosvitu jsem nastoupil po absolvování Vysoké školy ekonomické v praze v roce 2003. začínal jsem jako daňový specialista, poté jsem byl v roce 2006 jmenován hlavním účetním a od roku 2008 mi přibyly na starost i finance, kdy jsem se stal vedoucím účtárny a financování. V roce 2009 jsem byl jmenován finančním ředitelem. V říjnu 2010 došlo ve firmě k organizačním změnám a úsek, který řídím, se rozšířil ještě o personální oddělení a o zásobování. Od 1. 9. 2011 jsem předal zásobování panu hrdinkovi.

Page 8: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

> ROzhOVOR | FiRMA Je Ve StAdiu pOStupNé ReVitAlizAce, OžiVOVÁNÍ

08 | nOVInKy

iNg. JaROSlaV pekaROVič, ředitel VýROBNÍ zÁKlAdNy

Motto: „Když už člověk je, tak má koukat, aby byl.“Znamení: Beran

V Kovosvitu jste už v minulosti pracoval. V kte-rých to bylo letech a na jaké pozici? Jaký posun jste u společnosti od té doby zaznamenal? Ve firmě jsem pracoval od roku 1990, prošel jsem různými pozicemi ve výrobním úseku, začínal jsem jako asistent výrobního náměstka a po-stupně přes specialistu řízení výroby, vedoucího výrobního plánování až na funkci vedoucího řízení výroby, což v té době byl vlastně zástupce výrobního ředitele. V roce 2006 jsem vyhrál konkurz na funkci ředitele divize výroba v zVVz Milevsko a změnil na pár let působiště.posun ve firmě je pochopitelně značný, jak v sortimentu strojů, tak ve strojním parku a tech-nologii výroby. určitě je tu znát i značný posun v přístupech a myšlení lidí, ekonomická krize do-nutila mnohé změnit své názory a postoje.

Co Vás přimělo vrátit se do firmy, kde jste již působil, přece jen se říká „dvakrát nevstou-píš do stejné řeky“? Jak se vám do Kovosvitu vracelo?Každý, kdo jednou prošel branou téhle firmy a navíc zde prožil alespoň pár let, musí uznat, že tady byla a je vždy cítit hrdost na to, co tady lidé dělají, že se tu vyrábějí kvalitní výrobky a že to není jen náhoda, ale tradice. lidé, kteří zde pracu-jí (alespoň většina), mají k této firmě blízký vztah, není to jen místo, kde svou práci smění za peníze. to dnes již není tak obvyklé a já z toho měl vždy dobrý pocit. tedy můžu říct, že návrat do firmy byl pro mne návratem do známého a mně blízké-ho prostředí.

Kde jste působil před návratem do Kovosvitu a na jaké pozici? Je něco, co byste chtěl z Vašeho předchozího působiště zavést i v Kovosvitu, něco, co tady chybí a víte, že to společnosti prospěje? Jak jsem již zmínil, pracoval jsem v zVVz Milevsko na funkci ředitele divize a k tomu asi rok ve funkci člena představenstva. Je to také strojírenství, ale oblast výroby pro energetiku je velmi náročná a dá se říct i ekonomicky riskant-ní. pracujete ve funkci 7 dní v týdnu, práce pro energetiku nezná svátky, dovolenou. Stavby jsou po celé evropě, ba i světě, jedna nepříjemnost se objeví ve Finsku a druhá třeba v jižní Africe. Vyžaduje to od všech přejímání odpovědnos-

ti a rychlé a efektivní řešení, zaváhání je vždy vražedné, penále astronomické. to mi tady ve firmě chybí, stále funguje přehazování problémů z oddělení do oddělení, z úseku do úseku.

Jaké jsou cíle výrobního ředitele pro rok 2011 a 2012?cíle pro další období jsou zdánlivě jednoduché: vyrobit kvalitně a levně vše, co plán prodeje po-žaduje. Skutečnost samozřejmě takto jednodu-chá není. Firma je ve stadiu postupné revitaliza-ce, oživování. Všichni víme, v jakém stavu jsou budovy, stroje, zařízení, ale na to vše je nutno si postupně vydělat. A já věřím, že sice postup-ně, ale neustálým zlepšováním tohoto stavu se dostaneme do stavu, který odpovídá dnešním požadavkům na moderní a prosperující firmu. V letošním roce se realizovaly některé důležité investice a my teď musíme prokázat, že tyto in-vestice umíme dobře a efektivně využít.

Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů ve vašem úseku? Chystáte nějaké změny, třeba posilování týmu? tady musím říct, že v naší firmě chybí mladí lidé. Sehnat kvalitního absolventa učňovské školy je velký problém, obsadit například místo plánova-če je problém skoro neřešitelný. dnešní střední školy nevytvářejí potřebné profily pracovníků, obecně všichni schopní středoškoláci pokračují na Vš. z toho tedy vyplývá, že potřebné posily týmu si musíme najít a vychovat, a to je hodně dlouhá cesta. doufám, že se nám povede.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraznou součástí každodenní práce. Jak tuto otázku spolupráce vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen, a je něco, co byste chtěl změnit?to je jedna z oblastí, které se od mého posledního působení ve firmě výrazně vylepšily. Myslím ale, že je třeba ještě hodně věcí zlepšovat, stále jsou znatelné meziúsekové hranice a snaha vystrnadit problém za hranice úseku. Osobně jsem poznal, že základem každého obchodního úspěchu je dobrá práce obchodníka, který nejenom dobře prodá, ale smluvně vytvoří výhodné počáteč-ní podmínky pro realizaci daného obchodního případu.

Jakou konkurenční výhodu má podle Vás Kovosvit oproti jiným podobným firmám? Kde je jeho silná stránka? Jednoznačně tradice a lidé. Nebo možná podle důležitosti je to obráceně. dnes není problém postavit továrnu, nakoupit stroje, ale vytvořit kolektiv, který vyrábí takové výrobky, jako jsou obráběcí stroje světové kvality, to už není jedno-duché realizovat. A tento kolektiv tu máme.

Jaké je Vaše životní motto a ve kterém jste se narodil znamení?Jsem ve znamení Berana, což už i mnohé napo-vídá. životní motto? to asi nejlépe vystihl pan Jan Werich „Když už člověk je, tak má koukat, aby byl.“ doufám, že mi Mistr odpustí, že jsem ho možná necitoval úplně přesně, jemu přes jeho viržinko bylo občas špatně rozumět.

V čem vidíte největší posun firmy od doby svého nástupu?V myšlení lidí, díky tomu se Kovosvit stává postupně moderní firmou, nicméně stále je na čem pracovat a musíme se i nadále postupně zlepšovat.

Jaké jsou cíle finančního ředitele pro rok 2011 a 2012?V roce 2011 úspěšně dokončit velkou transakci přefinancování stávajících úvěrů, díky které ušet-říme miliony korun na úrocích a zároveň snížíme objem zastavených aktiv. také bych chtěl přispět k dosažení plánovaného hospodářského výsledku. V roce 2012 pro mě bude velkou výzvou řízení cash flow při výrazném nárůstu objemu výroby, spolupráce na nových projektech a samozřejmě

i splnění business plánu, který bude ambiciózní.

Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů ve vašem úseku? Chystáte nějaké změny, třeba posilování týmu? ekonomický a personální úsek prošel v minulosti výrazným zeštíhlením. Se svým týmem jsem spokojen. V současnosti žádné posílení neplánuji, nicméně pokud dojde ke změnám požadavků ze-jména ze strany vlastníka, bude pravděpodobně nutné na ně reagovat doplněním týmu.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraznou součástí každodenní práce. Jak tuto spolupráci vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen a je něco, co byste chtěl změnit?řekl bych, že spolupráce mezi úseky je v

Kovosvitu na standardní úrovni, ale stále máme velký potenciál pro zlepšení.

Jakou konkurenční výhodu má podle Vás Kovosvit oproti jiným podobným firmám? Kde je jeho silná stránka? Silná stránka je v know-how našich zaměstnanců, v naší flexibilitě a ve známosti značky KOVOSVit MAS v české a Slovenské republice a v Rusku.

Jaké je Vaše životní motto a ve kterém jste se narodil znamení?žádné životní motto nemám, ale za svého působe-ní v Kovosvitu jsem se naučil dívat se i na negativní věci z pozitivní stránky a hledat pozitiva vždy, když je to možné. to mi pomáhá odolávat lépe každo-dennímu stresu. Jsem narozen ve znamení Raka.

Page 9: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

iNVeStičNÍ zÁMĚRy By MĚly pOdpOřit SplNĚNÍ AMBiciózNÍhO plÁNu VýROBy | ROzhOVOR <

nOVInKy | 09

iNg. paVel pROkOp, ředitel pRO StRAteGii A iNVeStice

iNg. aleš Jedlička, ředitel SléVÁRNy

Motto: „Nedej na první pohled, podívej se podruhé !“ Znamení: Rak

Motto: „Lepší mrtvej frajer, než-li živej srab.“Znamení: Blíženci

V dubnu 2011 jste se stal ředitelem nově vytvo-řeného úseku strategie a investic. Jaké je hlavní poslání nového úseku?Úsek strategie a investic vznikl k 22. 4. 2011 a od této doby se postupně vytváří jeho struktura. cílem do budoucna je stabilizace a rozšíření útva-ru investic a projektová struktura v oblasti strate-gických projektů. hlavním cílem úseku v oblasti strategie je definování střednědobých a dlouho-dobých cílů společnosti v horizontu 5 a 15 let. tyto cíle budou postupně zajišťovány střednědo-bými strategiemi jednotlivých odborných úseků. Střednědobé strategie a dosahování dílčích cílů bude podpořeno realizací investic. další oblastí náplně nového útvaru je zastřešení projektů, kte-ré mohou v optimálním případě směřovat k rozvoji nového produktu společnosti a k zajiště-ní diverzifikace produktového portfolia.

na jakých konkrétních úkolech aktuálně pra-cujete?V oblasti strategie aktuálně pracujeme na střed-nědobé strategii společnosti pro následujících 5 let a z ní vyplývajících cílů a úkolů pro rok 2012. hlavní náplň útvaru je ale v současné době smě-řována do oblasti investic a naplňování investič-ních záměrů společnosti. tyto investiční záměry by měly podpořit splnění ambiciózního plánu výroby a prodeje strojů pro rok 2012. Aktuálně posuzujeme také několik velmi slibných projektů v netradičních oblastech, které by se mohly stát potenciálem pro diverzifikaci portfolia společnos-ti. V této oblasti samozřejmě uvítáme i nápady

Od kterého roku jste zaměstnancem Kovosvitu a jaké jste doposud zastával funkce?Ve společnosti Kovosvit MAS, a.s. jsem pracoval na diplomové práci. po absolvování vysoké školy a ukončení základní vojenské služby jsem nastou-pil na pozici technologa. poté jsem za přispění několika kolegů a zaměstnanců slévárny získával mnoho praktických zkušeností v provozu, kde jsem postupně působil jako metalurg, provozní technolog, vedoucí provozní technologie a od roku 2006 jako vedoucí metalurgické přípravy výroby.

Od roku 2008 jste ředitelem Slévárny, jak hodnotíte toto období a s jakými před-stavami hledíte do budoucna v rám-ci Kovosvitu MAS, a.s. jako celku?Rok 2008 by byl v hodnocení jistě velmi pozi-tivní, pak přišla fáze, kdy bylo potřeba s celým týmem kolegů hledat nástroje pro eliminaci dopadů celosvětové hospodářské krize v roce 2009 a při jejím doznívání v roce 2010. Spíše než hodnotit se snažím ponaučit a dívat se dopředu. důležité je, že slévárna má i přes nelehké období v minulých letech své stabilní místo na trhu.

Spolupráce jednotlivých úseků je výraznou součástí každodenní práce. Jak tuto otázku spolupráce vnímáte, jsou věci, se kterými jste spokojen a je něco, co byste chtěl změnit?Spolupráce znamená komunikaci a podle úrovně této komunikace je pak jednodušší nebo složi-tější řešit společně každodenní problémy napříč společností. Slévárna, jako některé další provozy Kovosvitu má vlastní produkt – odlitek pro exter-ního zákazníka – a bez spolupráce provozů, které mají možnosti dát tomuto produktu přidanou hod-notu, by se noví zákazníci dnes jen těžko hledali.

Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů ve vašem úseku? Chystáte nějaké změny?V rámci vedení je pro mě důležitá zastupitelnost a udržení obrovského technického know how, kte-rým slévárna disponuje. Největší problém vnímám v zajištění lidských zdrojů přímo v provozu, kde se situace stabilizuje velmi těžko a má negativní dopad do produktivity práce. chceme dál rozvíjet spolupráci se Střední průmyslovou školou v táboře a zabývat se interními dílčími rekvalifikacemi.

Jaké je Vaše životní motto a ve kte-rém jste se narodil znamení?Myslím, že životní motto se mění s věkem a zís-káváním zkušeností, stejně jako se mění hodnoty, které člověk uznává. protože jsem ale přesvěd-čen o tom, že bez zdravého riskování nejde nic, ctím jedno: „lepší mrtvej frajer, než-li živej srab“. Jsem narozen ve znamení Blíženců, ale nutno dodat, že v astrologii ani osud nevěřím.

Za odpovědi ředitelům společnosti děkujeRenata Vaňková / šéfredaktorka

našich zaměstnanců.

Jaké hlavní investice jsou nyní v realizaci?Útvar investic nyní pracuje na realizaci montáž-ních základů, dále pracujeme na zvýšení nosnosti jeřábu v expedici montážní haly a zateplení 4. lodi montážní haly. V polovině září byl do Kovosvitu dodán vysokozdvižný vozík pro expe-dici slévárny a pracujeme na dodávce chladícího kompresoru pro regeneraci střední a těžké for-movny slévárny. Byla zahájena první část výměny oken 5etážové budovy. Velmi významnou investi-cí je výroba stroje Sp 430 Sy pro potřeby výroby, tento stroj nahradí dosluhující Mcy 80. celkově se v roce 2011 jedná o investice v hodnotě bez-mála 150 mil. Kč. pro rok 2012 počítá představen-stvo společnosti s podobnou částkou se zaměře-ním na posílení výrobní části společnosti. prioritu budou mít investice s potenciálem pro rozšíření kapacity, zvýšení produktivity a kvality. V oblasti investic nezapomínáme ani na oblast bezpečnosti práce a pracovního prostředí. Jsou připraveny in-vestice do jeřábů, budov, zařízení jídelny a vstupu do areálu společnosti.

S jakými problémy se především potýkáte?Útvar strategie a investic se potýká hlavně s běžnými problémy spojenými s realizací investic. Starosti strategického charakteru nám dělá především nedostatek mladých lidí vzdělaných v požadovaných oborech jako je obsluha Nc strojů, dřevomodelář, mechanik strojírenských strojů, slévač a podobně. i přes naši významnou

spolupráci se středními a vysokými škola-mi v regionu není budoucnost našeho oboru personálně dostatečně zajištěna. dle mého názoru by v této oblasti měl daleko významněji než doposud zasáhnout stát, který by měl více podporovat učební obory a studijní programy technického zaměření. pevně věřím, že nový útvar napomůže cíli majitele společnosti vrátit společnost KOVOSVit MAS, a.s. na přední místa ve střední evropě v oblasti výroby obrá-běcích strojů a případně v dalších odvětvích.

Jaké je Vaše životní motto a v jakém jste se narodil znamení?zajímavá otázka, zvolil bych asi dvě myšlenky: „Nedej na první pohled, podívej se podruhé!“ a „Víte-li co chcete, určitě toho dosáhnete. Úspěchu dosáhne jen ten, kdo v úspěch věří“.Narodil jsem se ve znamení Raka a v mnohých ohledech na mě charakteristika znamení oprav-du vychází.

Page 10: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

10 | nOVInKy

pětiosé vertikální obráběcí centrum Mcu630Vt-5x – hlavní exponát a novinka přihlášená v soutěži o zlatou medaili

Jedním z hlavních exponátů na brněnském veletržním stánku KOVOSVIT MAS je pětiosé multifunkční obráběcí centrum MCU630VT-5X, které je rovněž přihlášeno v soutěži o zlatou medaili. Centrum vzniklo inovací stroje MCU630V-5X. na stroji je na stánku předváděná zajímavá technologie z energetického průmyslu – obrábění lopatkového kola.

> MSV BRNO 2011 | Mcu630Vt-5X - ceNtRuM VzNiKlO iNOVAcÍ StROJe Mcu630V-5X

Mcu 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníku prověřený souvisle řízený pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem. Stroj vyniká bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která skrze tuhost přináší stabilitu a dlouhodobě stálou kvalitu obrábě-ných rovinných i obecných tvarových ploch. pro oko technika je dostatečně vypovídající pohled na obrázek skeletu stroje s patrnou koncepcí horní gantry a otočně sklopný stůl.

hlavními výhodami v porovnání s konkurenč-ními produkty jsou důležité detaily, a to hlavně konstrukční. Jedná se o uložení vertikálního smykadla v saních. Mimo jiné i dvouosý stůl je vybaven nejmodernějšími technologiemi. těmi jsou tři torque motory s průtokovým chlazením a hydraulickou indexací v libovolné poloze. Stroj si našel své zákazníky zejména v oborech, jako jsou výrobci forem a nástrojů, v oblasti přesného strojírenství a v neposlední řadě i v průmyslu

energetickém a automobilovém. potenciál má i v oblasti zdravotnických pomůcek.

právě v subdodávkách pro automobilový prů-mysl se již před několika lety realizoval prodej nejednoho kusu stroje. Jednalo se například o ostravskou firmu VAMOz – servis, a.s., kde na stroji Mcu 630V-5X v provedení pOWeR obrábí formy pro litá kola osobních automobilů a různé další součásti z lehkých slitin pro automobilový průmysl. V jiném segmentu průmyslu a v souvislosti s Operačním programem pod-nikání a inovace vyhlásila společnost Siemens industrial turbomachinery s.r.o. koncem roku 2009 dvě výběrová řízení na inovaci výrobních zařízení pro obrábění lopatek parních turbín otištěných v Obchodním věstníku. Konkrétně se jednalo o stroje pro výrobu malých lopatek a výrobu listů velkých lopatek. Společnost KOVOSVit MAS, a.s. předložila svoji nabídku do výběrového řízení na základě tohoto otištění v Obchodním věstníku. Jednalo se o stroj Mcu 630V-5X pOWeR, tedy stroj s pětiosou

hala p / číSlO 135

Page 11: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

nOVInKy | 11

KANdidÁt NA VÍtĚze V SOutĚži O zlAtOu MedAili | pětiOSé VeRtikálNí OBRáBěcí ceNtRuM Mcu630Vt-5x <

technologií využitelnou mimo jiné pro výrobu malých lopatek. V tomto výběrovém řízení KOVOSVit MAS, a.s. se strojem uspěl a jeho nabídka byla vyhodnocena jako technicky i ekonomicky nejvýhodnější.

právě na základě velmi dobrých zkušeností se KOVOSVit MAS, a.s. rozhodl realizovat nabízející se inovaci stroje Mcu na variantu Mcu630Vt. pro doplnění portfolia o stroj, který bude kompletně obrábět složité součásti přírubového charakteru, bylo nutné stroj vybavit vysokými otáčkami na stole a uzamy-katelným vřetenem. tím výrobce a hlavně jeho potenciální zákazníci získali výrobní nástroj vhodný pro frézování, vyvrtávání, vystružování a především soustružení, který přináší ještě větší geometrickou kvalitu a přesnost na rotačních plochách s obráběným průměrem až 1000 mm při otáčkách až 500 ot/min. Jelikož stroj vychází z předchozích, byl i pro multiprofesní centrum zvolen cNc systém Sinumerik 840d.

předpoklady byly naplněny, první testovací „špony“ již padají ze stroje, první výsledky předznamenávají výborné vlastnosti. O takto inovovaný stroj mají již teď zájem přední tuzemští výrobci v oblasti leteckého průmyslu a první signály naznačují, že spolupráce bude i se zahraničními partnery v oblastech ener-getického a těžebního průmyslu. Jednoduše řečeno, stroj je vhodný pro každého, kdo před nebo po frézování nechce přepínat součásti na soustruh nebo karusel.

TECHNICKÁ DATA MCU 630VT-5X

Frézování /Soustružení

MCU 630V-5XFrézování

Lineární osy

Pojezd v ose X mm 700

Pojezd v ose Y mm 820

Pojezd v ose Z mm 550

Pracovních posuv v osách X,Y,Z mm.min-1 1 - 60 000

Rychloposuv v osách X,Y,Z mm.min-1 60 000

Zrychlení v osách X,Y,Z mm.s-2 6 500

Rotační osy

Rozsah naklápění osy A ° 150 (+30 / –120)

Maximální otáčky osy A min-1 25

Maximální otáčky osy C min-1 500 100

Pracovní stoly

Velikost upínací plochy stolu mmØ 630Ø 800

Ø 630Ø 800 630

Maximální průměr obrobku mm Ø 1 000

Maximální výška obrobku mm 500

Maximální zatížení stolu kg 850

Rozměry strojů

Rozměry stroje (délka × šířka × výška) mm 4 085 × 3 460 × 3 528

Hmotnost stroje kg 18 000

Hmotnost stroje včetně dopravníku třísek kg 18 450

Řídicí systém Sinumerik 840DHeidenhain iTNC 530Sinumerik 840D

TECHNICKÁ DATA VřETEN A zÁSobNíKU PoWER SPEED SPRINT RAPID

Typ pohonu - integrovaný

Převodovka - ne

Vřeteno pro soustružnické operace s hydraulickou brzdou

- ne ano ano ano

Kužel vřetene - ISO 50HSK-A63 (ISO 40)

HSK-A63 HSK-A63

Rozsah otáček min-1 20 – 10 000

20 – 12 000

20 – 18 000

20 – 24 000

Výkon pohonu vřetene S1/S6 (40%ED) kW 20 / 26 33 / 45 25 / 35 19 / 27

Krouticí moment S1/S6 (40%ED) Nm 262 / 340 157 / 215 87 / 130 60 / 86

Jmenovité otáčky min-1 800 2 000 2 800 3 600

Vzdálenost čela vřetena od otočně sklopného stolu (min - max)

mm 110 - 660 150 - 700 150 - 700 150 - 700

Vzdálenost čela vřetena od otočně sklopného stolu s paletovou výměnou min - max)

mm 35 - 585 75 – 625 75 - 625 75 - 625

Způsob výměny nástrojů - napichovací

Nástrojový držák -ISO

7388/1 50

DIN 69893 (ISO

7388/1 40)

DIN 69893

DIN 69893

Maximální počet nástrojů - 24 / 4832 / 64

(24 / 48)32 / 64 32 / 64

Maximální průměr nástroje mm 13080 / 130

(130)80 / 130 80 / 130

Maximální délka nástroje mm 265 320 (265) 320 320

Max. hmotnost nástroje kg 10 10 10 10

Čas výměny sousedního nástroje s 6 6 6 6

Soustružení vnější Soustružení čelní a vnitřní Frézování tvarové Frézování z pěti stran

Page 12: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

12 | nOVInKy

> Multicut 500i S | dRuhý z hlAVNÍch eXpONÁtŮ NA MSV BRNO

Multicut 500i S jako exponát na MSV BrnoDruhým z hlavních exponátů na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2011 v Brně je multifunkční soustruž-nicko-frézovací centrum MULTICUT 500iS. Koncepce stroje vychází ze soustružnických strojů, ale horní suport je zcela odlišný. Síla stroje vychází právě z tohoto supportu, který v podobě dvouose pojízdného stojanu s vertikálně přestavitelným vřeteníkem s integrovanou naklápěcí osou B. Maximální délka obráběného dílce činí 1500 mm. Stroj je osazen řídícím systémem Sinumerik 840D.

Od uvedení na trh první generace strojů Multicut 500 již uplynulo více než 5 let. za tuto dobu se realizoval prodej téměř dvou desítek strojů Multicut 500 v pro-vedení jak s protivřetenem, tak s koníkem. Společnost KOVOSVit MAS získala za tuto dobu mnoho zkušeností s provozem a servisem těchto strojů z velké části u zahraničních zákazníků, ale i nasazením těchto strojů ve své vlastní výrobě. tyto po-znatky byly hlavní inicializací procesu ino-vace konstrukčních celků stroje a softwaro-vého vybavení, jejímž výsledkem je stroj s novým označením stroje Multicut 500i.

z hlediska konstrukčních celků se proces inovace dotkl důležitých uzlů stroje. původní soustružnické vřeteno s průvlako-vým synchronním vřetenem o výkonu 59 kW bylo doplněno samostatným odpojitel-ným pohonem pro řízení režimu obrábění s osou c, tj. polohování vřetena. Současně

tento odpojitelný pohon zabezpečuje statickou brzdu soustružnického vřetena. K tomuto kroku inovace bylo přistoupeno hlavně z hlediska zvýšení krouticího momentu vřetena z režimu obrábění osy. zároveň tímto krokem byla zajištěna bezpečnost v případě náhlého výpadku napájení stroje, kdy v režimu c osy zůstává soustružnické vřeteno zabrzděno zvláště při obrábění osově nevyvážených obrobků.

Rekonstrukce proběhla i v oblasti nástrojo-vého hospodářství stroje, zásobník nástrojů byl doplněn spodním inovovaným kryto-váním pomocí skluzů a okapů pro třísky a chladicí kapalinu ulpívající na nástrojích, dále byl rozšířen počet lůžek nástrojů ze 78 na 81 ks a možnost standardně zvolit upína-cí kužel nástrojového vřetena capto c6.

Na stroji je prezentovaná zajímavá tech-nologie obrábění lopatky parní turbíny.

TECHNICKÁ DATA MULTICUT 500 S

Maximální průměr soustružení (B=45°) mm 690Max. frézovaný profil mm 486 × 486Max. délka obrábění mm 1 527Výkon vřetena S1 a S2 (S1/S6 40%) kW 59/74Kroutící moment vřetena S1 a S2 (S1/S6 40%)

Nm 760 / 1 000

C-OSA (C1, C2) – PRACOVNÍCH VŘETEN (S1, S2) Maximální kroutící moment Nm 1 400 (2 100)Maximání otáčky min-1 43NÁSTROJOVÉ VŘETENO (S3) S3Výkon vřetena (S1/S6 40%) kW 13,2/22Kroutící moment vřetena (S1/S6 40%) Nm 60/100Max. otáčky vřetena min-1 12 000

Zdvih v ose X1/Y1/Z1 mm640 / 370 /

1 600Rychloposuv v ose X1/Y1/Z1 m . min-1 50 / 40 / 50OSA B – NÁSTROJOVÉHO VŘETENA BMaximální úhel natočení ° -120 / +105Kroutící moment (S1/S6 40%) Nm 447 / 850Kroutící moment přes brzdu Nm 6 000Maximání otáčky min-1 55Počet míst v zásobníku - 81Čas automatické výměny nástroje s 3ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SINUMERIK 840 D

hala p / číSlO 135

Page 13: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

nOVInKy | 13

zAřÍzeNÍ pRO VÁlečKOVÁNÍ Je uMÍStĚNO NA pOdélNéM SupORtu | ROlleR 2800 cNc <

Speciální stroj ROLLER 2800 CnC jako exponát MSV

Třetím a velmi zajímavým exponátem spo-lečnosti KOVOSVIT MAS na veletrhu MSV je speciální stroj ROLLER 2800 CnC určený k válečkování náprav a hřídelových součástí zejména v dopravním a železničním průmyslu.

Stroj je svým skeletem odvozen od standardní-ho soustružnického stroje Mt 820i/3000 cNc. Funkce stroje spočívá v technologii tváření za studena - válečkování válcových, kuželových a přechodových rádiusových ploch hřídelových součástí, např. náprav vozidel. tato funkce mimo jiné předurčuje oblast použití stroje pro specializovanou výrobu součástí s využitím technologie zhutnění povrchu.

zařízení pro válečkování je umístěno na podél-ném suportu. Suport se pohybuje pomocí cNc řízené osy z po loži stroje v podélném směru. pohyb v ose X je realizován hydraulicky dvěma proti sobě umístěnými pinolemi válcovacích hlav, do kterých se upínají vlastní válcovací nástroje. Síla válečkování je nastavitelná hydraulicky.

Aretace natočení válcovacích hlav v dané poloze je zabezpečena pohonem se samosvornými šnekovými převodovkami.

Standardně je stroj vybaven hydraulickým agregátem.

plynulé změny tlaku a síly na válcovací nástroje během pracovního cyklu v definova-ném rozsahu tlaků.

Funkce nepřímého a nezávislého měření válcovací síly, zaznamenávání a archivace.

Koník s hydraulicky ovládanou pinolí je vybaven zvláštním mechanickým aretačním zařízením pro bezpečný přenos osových sil.

Vřeteník stroje je uložen na loži na zesíleném středícím čepu.

Samostatné olejové hospodářství včetně nádrže a vany pod pracovním prostorem stroje.

celý systém válcovacího suportu je integro-ván do zakrytovaného prostoru stroje.

Kluzné vodící plochy přídavného válcovacího suportu jsou napojeny na centrální mazací systém stroje.

Stroj je možno provozovat v ručním i automatickém cyklu.

TECHNICKé PARAMETRy RoLLER 2800 CNC

Max.oběžný průměr bez využití naklápění osy B mm 300

Rozsah válcovací síly kN 2,5-50

Max.síla válečkování bez využití naklápění osy B kN 50

Max.síla válečkování s využitím naklápění osy B kN 20

Řídící systém SIEMENS SINUMERIK 840D

Osa B

Rozsah naklápění ±35°

Koník

Kužel dutiny v pinoli koníka Mo 6

Zdvih pinole koníka mm 160

Průměr pinole mm 115

Průměr pístu mm 80

Upínací síla koníka kN 2,5-25

Rozměry a hmotnosti

Celkové rozměry stroje (délka x šířka x výška) mm 5000 x 1815 x 1863

Celková hmotnost stroje kg 6200

hala p / číSlO 135

Page 14: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

MaStuRN 550i / 1500 Sinumerik 828d - univerzální hrotový soustruh s CnC řízením a jeho inovace

> MaStuRN | léty pROVĚřeNÁ KVAlitA

14 | nOVInKy

Léty prověřená kvalita, vynikající parametry strojů MASTURn, až přes dva tisíce spokojených zákazníků, tak by se dala charakterizovat historie produk-tu, u kterého většina menších firem začínala. Byl to první CnC řízený stroj, který si zákazník pořídil. nyní opět po několika letech přichází KOVOSVIT MAS s inovací těchto strojů a tím již s celkově pátou vývojovou verzí stroje.

Stroje MAStuRN 550i a MAStuRN 820i jsou jednoduché cNc soustruhy vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu dílců, které se vyznačují vysokou přesností, výkonností a jednoduchou obsluhou. Stroje umožňují obrábění v módu konstantní řezné rychlosti, což zaručuje kvalitně opracovaný dílec. Již předchozí verze strojů a jejich řídicího systému umožňovaly grafickou simulaci obrábění, nyní jsou funkce v systému posunuté o několik úrovní výše. Obrábění je možné provádět v ručním řízení jako na běžném konvenčním soustruhu, nebo v automatickém cyklu s podporou cNc systému, pracujícího na bázi pevných cyklů. program lze tvořit konturovým programováním teAch iN nebo diN programováním. řezné podmínky a geometrické údaje tvaru součásti jsou zadávány přes klávesnici do řídicího systému a v něm automaticky zpracovány. Na přání zákazníka lze dodat software pro tvorbu programů a jejich realizaci mimo stroj na pc zákazníka.

hlavní oblastí inovace strojů je změna řídicích systémů. u Siemensu se přechází na systém Sinumerik 828d. exponát MAStuRN 550i / 1500 Sinumerik 828d můžete najít na stánku firmy Siemens praha.

TECHNICKÁ DATA MASTURN 550i

800 / 1 500MASTURN 550i

LIVE TooL 1 500MASTURN 820i

2 000 / 3 000MASTURN 820i

4 500

Oběžný průměr nad ložem mm 550 550 820 820

Oběžný průměr nad příčným suportem mm 350 350 530 530

Vrtání vřetena mm 82 82 128 128

Vzdálenost hrotů mm 900 / 1 600 1 600 2 000 / 3 000 4 500

Přední konec vřetena - B8, C8 B8, C8 B11, C11 B11, C11

Max. otáčky min-1 3 000 3 000 1 800 1 800

Výkon motoru kW 17 17 22 22

Max. kroutící moment Nm 1 620 1 620 2500 / 3000 2500 / 3 000

Zdvih v ose X/Z mm 285 / 890 (1 590) 267 / 1 517 370 / 2 000 (3 000) 370 / 4 500

Rychloposuv X/Z m . min-1 10/10 10/10 10/10 10 / 10

Nástrojové vřeteno / Max. otáčky / max. výkon min-1/ kW - 3 000/2,5 - -

Řídící systém -HEIDENHAIN

SIEMENSHEIDENHAIN

HEIDENHAINSIEMENS

HEIDENHAINSIEMENS

Koník - zdvih pinoly mm 160 160 225 225

Rozměry stroje (dך×v) mm 2 538 (3 238) × 1 955

× 1 7953 238 × 1 955 × 1 795

4 000 (5 000) × 1 815 × 1 863

6 500 × 1 840 × 1 863

Hmotnost stroje kg 2 800 / 3 050 3 150 4 900 / 5 300 7 000

hala a1 / číSlO 095

Page 15: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

508

710

100

1016

StROJe V eXpOzici SVAzu StROJÍReNSKé techNOlOGie | McV 1016 quick a Sp 180 SMc <

nOVInKy | 15

McV 1016 quick a Sp 180 SMc v expozici Svazu strojírenské technologie

Jedním z exponátů společnosti KOVOSVIT MAS je i tříosé vertikální obráběcí centrum MCV 1016 QUICK v provedení s řídícím systémem Heidenhain Manual Plus 620. Stroj je možno najít v expozici Svazu strojírenské technologie (SST), kde probíhá soutěž mladých programátorů CnC strojů.

Stroj z řady McV, která je jednou z nosných produktových skupin společnosti, vyniká vysokou tuhostí a přesností. už je to nějaký čas, co z pomyslného výrobního pásu sjelo vertikální obráběcí centrum McV 1016 QuicK s výrobním číslem 1000. Již mnoho zákazníků tak mohlo ocenit vysokou přesnost, výkon a tuhost tohoto stroje (výkon vřetene 17/25 kW, krouticí moment 162/239 Nm, otáčky 10.000/min.).

druhým strojem v expozici SSt je produkční cNc soustruh Sp180 SMc s řídícím systémem Fanuc, jakožto zástupce ucelené řady cNc soustruhů a sou-stružnických center Sp. dvě velikosti strojů v této řadě, určené v názvu maximálním obráběným průměrem (180 mm nebo 280 mm) umožňují výrobu s vysokou produktivitou včetně obrábění z pravého vřetena. pět technických variant pro každou velikost stroje pak dovoluje ideální volbu zákazníkova technologického řešení od malosériové až po specializovanou sériovou výrobu. Robustní základ stroje a lože dávají strojům vysokou tuhost. Vřetenové jednotky osazené na strojích umožňují velký obráběcí výkon. Synchronní vestavné vřetenové motory poskytují těmto strojům vysokou dynamiku funkcí vřetena a výkonnou rotační osu c.

hala a1 / číSlO 024

700

1016420

600

MCV 1016 QUICK SP 180 SMC

Page 16: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

> Sp 430 | KROutÍcÍ MOMeNt NA VřeteNu Až 2106 Nm

16 | nOVInKy

exponáty eMO hannover 2011 – Sp430Mc a Mcu630V-5x

Společnost KOVOSVIT MAS vystavovala na mezinárodním strojírenském veletrhu EMO 2011 v Hannoveru 2 exponáty.

V rámci ucelené řady cNc soustruhů a soustružnických center to byl zástupce řady Sp430 v provedení Mc, s točnou délkou 1100 mm. řada cNc soustruhů a soustružnických center Sp 430 se vyznačuje vysokou modularitou a s maximálním obrobitelným průměrem 430 mm umožňuje sestavit celou řadu technologických variant od soustruhu s dvěma řízenými osami až po soustruž-nické centrum s osou „y“, protivřeteníkem a spodní nástrojovou hlavou s naháněnými nástroji. Stroje jsou náročným zákazníkům nabízeny pro maximální délku obrobku 1100 a 2500 mm. Mezi základní vlastnosti Sp430 patří vysoká tuhost a vysoký krouticí moment (až 2106 Nm!!!) na vřetenu, zaručující výkonné soustružení na maximálním průměru. dynamika a vysoké rychlosti v jednotlivých osách zkracují vedlejší časy a zajišťují tak efektivnější využití stroje. Na stroji jsou použity kvalitní komponenty od renomovaných výrobců.

druhým exponátem bylo pětiosé vertikální obráběcí centrum Mcu630V-5X s technologií obrábění lopatkového kola, které můžete zhlédnout i na brněnském veletrhu MSV 2011.

kOVOSVit MaS – deN OteVŘeNých dVeŘí 2011

V sobotu 14. 5. 2011 se v KOVOSVit MAS uskutečnil tradiční den otevřených dveří. Brány světa obráběcích strojů se otevřely přesně v 9 hodin a pro nemalý počet

návštěvníků byla připravená prohlídková trasa čítající mnoho zastávek jak ve výrobě, tak na slévárně, v modelárně i montáži strojů. prohlídka byla zakončená v showroomu společ-nosti prezentací strojů a společného projektu s táborskou průmyslovou školou. pro novináře a zástupce obecních úřadů a institucí byla připravena tisková konference za účasti vedení a majitele společnosti. Na den otevřených dveří dorazilo celkem 500 návštěvníků.

kOVOSVit MaS – atakuJe NOVé tRhyKromě akvizic na čínském a indickém trhu, které naše společnost podniká již druhým rokem, se také fokus hledáčku nových trhů zaměřil na teritorium Kazachstánu.

letos v srpnu proběhla týdenní mise organizo-vaná Svazem strojírenské technologie za účasti některých členských podniků včetně zástupce KOVOSVit MAS. V hlavním městě Kazachstánu Astaně se jednalo o vzniku společného česko-kazašského technologického centra. Kazachstán je země s obrovským potenciálem a vykazující rychlé tempo růstu zejména v oblastech energetiky, těžebního průmyslu, infrastruktury a železniční dopravy.

Martin Volný / vedoucí marketingu

kOVOSVit MaS – hRdý SpONzOR táBORSkých SetkáNí

Ve dnech 9. až 11. září se letos již po dvacáté vrátil tábor do období slavné husitské historie. letošní táborská setkání se konala i za podpory naší společnosti KOVOSVit MAS.

program 20. ročníku táborských setkání byl skutečně pestrý a každý si z něj mohl vybrat to své, od pochodňového průvodu, ohňostroje, stylových tržišť přes hudební koncerty a pestré doprovodné akce. KOVOSVit MAS se tak jako hrdý sponzor mohl podílet na realizaci kulatého ročníku táborských setkání.

Page 17: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

pOSuN SMĚReM Ke StROJŮM S VĚtšÍMi ROzMĚRy A hMOtNOStÍ | iNVeStice <

nOVInKy | 17

Jednou z největších investic Kovosvitu MAS, a.s. roku 2011 je vybudování 7 nových montážních základů v objektu klimatizované haly montáží.

Příprava nových montážních základů

V průběhu uplynulých tří let došlo k významné změně struktury vyráběných strojů, od klasic-kých cNc frézovacích a soustružnických strojů směrem k multifunkčním a složitějším strojům. Výsledkem této změny je i posun směrem ke strojům s většími rozměry a hmotností. příkladem mohou být stroje Multicut 500, Sp 430 2500, Mcu 2000, Mcu 3000, Mcu 4000, Mcu 630 a další.

K dosažení požadované geometrické přesnosti výše uvedených strojů je nutné jejich montáž provádět při specifických podmínkách. právě z těchto důvodů bylo rozhodnuto o postupné realizaci tří významných investic : vybudování montážních základů, zvýšení nosnosti jeřábu ve 4. lodi montáží a zateplení 4. lodi klimatizované haly montáží.

pro vybudování montážních základů je důležitý prostor a čas. V každé montážní lodi klimatizo-vané budovy montáže je vhodným prostorem pouze její pravá část, neboť v levé části prochází celou halou energokanál, který případnou vý-stavbu limituje. z pohledu času bylo optimální zahájit bourací práce již v průběhu celozávodní dovolené 2011 a minimalizovat tak dopad stavebních prací na činnost montáže. Na druhé straně však nemohla být investice provedena v

celém rozsahu najednou z důvodu kontinuální montáže strojů pro zákazníky společnosti KOVOSVit MAS, a.s.

pro realizaci investice byla ve výběrovém řízení ze šesti stavebních firem vybrána společnost AVe Servis z českých Budějovic.

investice byla rozdělena do dvou částí: 1) zbroušení vrchní vrstvy stávajících základů ve 4. lodi klimatizované haly montáže a opětovná aplikace nové vrchní vrstvy pro dosažení požadované přesnosti základů, zahájení 2. 8. 2011, plánované ukončení 15. 8. 20112) vybudování 7 ks nových stavebních základů ve všech montážních lodích klimatizované budovy montáže ve dvou etapách: a) ve druhé a čtvrté lodi, zahájení 2. 8. 2011, plánované ukončení 30. 9. 2011, b) ve třetí lodi, plánované zahájení 1. 10. 2011, plánované ukončení 14. 11. 2011

Aktuálně je ukončeno betonování základové desky všech šesti montážních základů ve druhé a čtvrté lodi klimatizované haly montáží a po technologické pauze se připravuje aplikace vrch-ní vrstvy základu. práce probíhají s drobnými odchylkami dle plánovaného harmonogramu.

Pavel Prokop / ředitel pro strategii a investice

Page 18: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

18 | nOVInKy

OBchOdNí zaStOupeNí diVize SléVáRNa

JAN KOčVARAObchodní ředitel zahraniční prodej, anglicky mluvící zákazníciM: +420 724 217 177t: +420 381 632 [email protected]

JAKuB RAKprodejce zahraniční prodej, německy mluvící zákazníciM: +420 721 068 461t: +420 381 632 [email protected]

OlGA ŤOupAlOVÁprodejce tuzemský prodej, trh čR a SRM: +420 602 578 227t: +420 381 632 [email protected]

lucie BečVÁřOVÁpodpora prodeje německy mluvící zákazníciM: +420 724 340 919 t: +420 381 632 502 [email protected]

kOOpeRačNí VýROBa

KARel šMelc kooperátort: +420 381 632 602M: +420 724 256 528 [email protected]

petRA tichÁ kooperátor t: +420 381 632 547M: +420 724 826 552 [email protected]

VyDÁVÁ:KOVOSVit MAS, .a.s. náměstí tomáše Bati 419 391 02 Sezimovo Ústí

KOnTAKT: t: +420 381 632 351e: [email protected]

REDAKČnÍ RADA:Renata Vaňková Martin VolnýMilena FilipováMiroslav lazarGabriela jeřábkováladislav dostálpetr NovákFrantišek VeselýJan chyna

GRAFICKÁ ÚPRAVA:Redgap.cz

REGISTRACE: MK čR e 17608

> iNVeStice | ReKONStRuKce Střechy BylA pROVedeNA S pAtřičNOu pROFeSiONAlitOu

V letošním roce byla během třítýdenní odstávky ukončena rekonstrukce střechy na slévárně, která začala v roce 2008. Od polo-viny srpna má slévárna kompletně hotovou střechu nad formovnami. V poslední fázi byla dokončena část střechy nad drobnou formovnou. Kompletní rekonstrukce střechy, která trvala celkem 3 roky, byla rozdělena do čtyř etap.

i. etapa (střecha nad těžkou formovnou, tavírnou a částí střední formovny) - realizace 7-9 / 2008

ii. etapa (střecha nad střední formovnou) - realizace 7-9 / 2009

iii. etapa (část střechy nad drobnou formovnou) - realizace 7-9 / 2010

iV. etapa (dokončení střechy nad drobnou formovnou) - realizace 7-8 / 2011

Na základě výsledků výběrového řízení provedla rekonstrukci střešní krytiny, světlíků a svodů táborská firma Střechy Vaníček, která se svého úkolu zhostila velmi dobře. přes nepřízeň počasí, která provázela práce v loňském roce a která zapříčinila i řadu technických obtíží, jako poškození dvou jeřábů, válečkové tratě, elektrických rozvaděčů a modelového zařízení, byla rekonstrukce střechy provedena s patřičnou profesionalitou a práce byly v řádném termínu dokončeny.

Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí

Dokončení střechy nad slévárnou v roce 2011

Page 19: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

nOVInKy | 19

Obchodní zastoupeníOBchOdNí zaStOupeNí čR a SR www.kOVOSVit.cz

dANiel hORSKýManažer prodeje čR+SRM: +420 775 876 [email protected]

plzeňský kraj, karlovarský krajVÁclAV štĚdRONSKýM: +420 602 114 [email protected]

pardubický kraj, hradec královéeduARd MAliNAM: +420 775 876 [email protected]

Moravskoslezský kraj, Olomoucký krajMAReK pechAlM: +420 602 515 [email protected]

zByNĚK ludAčKAKey Account manager čR+SR - frézovací stroje a technologieM: +420 606 637 [email protected]

Středočeský kraj, hlavní město prahaiVAN šediVecM: +420 724 256 [email protected]

kraj VysočinaJAROMÍR lAhOdNýM: +420 606 754 [email protected]

zlínský krajpAVel šišÁKM: +420 774 273 [email protected]

Ústecký kraj, liberecký krajKARel hRušKAM: +420 777 356 [email protected]

Jihočeský krajzdeNĚK štedRONSKýM: +420 724 256 [email protected]

Jihomoravský krajMichAl hORÁčeKM: +420 724 353 [email protected]

Slovenská republikaMiROSlAV KRižANM: +421 918 990 [email protected]

OBCHODnÍ zASTOUPEnÍ SVěT

Německo, Rakousko, švýcarsko, francie, BeneluxpetR KRÁlM: +420 602 651 948t: +420 381 632 [email protected]

čína, indie, turecko, iránJAN chyNAM: +420 724 256 504t: +420 381 632 [email protected]

polskozdeNĚK SlABýM: +420 602 430 592t: +420 381 632 [email protected]

itálie, španělsko, portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, RumunskozByNĚK SABiNiOKM: +420 775 875 118t: +420 381 632 [email protected]

Skandinávie, kanada, uSa, egyptzdeNĚK SlABýM: +420 602 430 592t: +420 381 632 [email protected]

Rusko a státy SNSpetR SchORNÍKM: +420 775 856 612t: +420 381 632 [email protected]

Bělorusko, ukrajina, pobaltí, kazachstán, uzbekistán, ázerbajdžániVAN duBROViNM: +420 775 859 994t: +420 381 632 [email protected]

KOVOSVIT MAS POLSKA

kOVOSVit MaS pOlSka Sp. z o.o.ul. Polna 1a 62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania, Polska Biuro: t/F: +48/ 61 - 817 82 65Servis: t: +48/ 61 - 817 80 [email protected]

SERVISnÍ CEnTRUM MAS, HOT LInE, nÁHRADnÍ DÍLy: +420 381 74 74 74

Vedoucí servisuluBOMÍR duBAMobil: +420 724 332 589t: +420 381 742 [email protected]

Náhradní díly JitKA FuNdOVÁt: +420 381 742 [email protected]

interníKontakty na záruční a Pozáruční servis: JitKA hRAdÍlKOVÁ[email protected]

interníKontakt na poradenství Hot line dAVid Rychlý[email protected]

externíServis kontakt pro zákazníky: t: +420 381 74 74 74 příjem požadavků: www.kovosvit.cz/servis/

MilOSlAV [email protected]

JOSeF [email protected]

OBchOdNí zaStOupeNí <

Page 20: ze světa obráběcích strojů · 2018. 7. 23. · MSV BRNO 2011 ROzhOVORy iNVeStice Průvodce světem obráběcích strojů Vedení společnosti KOVOSVIT MAS Dokončení střechy

Zdvih v ose X 754; 1016 mm 750 mm 1016 mm 1270 mm

Vertikální obráběcí centra

mcV 754 ; 1016 quick mcV 750 mcV 1000 mcV 1270

Upínací plocha stolu Ø 520 mm Ø 630 / 800 mm Ø 630 / 800 mm

Pětiosá Vertikální obráběcí centra

mcV 1000 5aX mcu 630 / 800V-5X mcu 630Vt-5X

Zdvih v ose X 2000 mm 3000 mm 1500 mm 1500 mm

PortáloVá obráběcí centra

mcu 2000 mcu 3000 mmc 1500 mmc 1500 dt

Paleta / Hmotnost obrobku 2×500×500mm / 800kg 2×630×630mm / 1200kg

Horizontální obráběcí centra

Hmc 500 Hmc 630

Max. průměr soustružení Ø 690 mm

multifunkční soustružnicko - frézoVací centra

multicut 500 s / t

Max. průměr soustružení Ø 180 mm Ø 280 mm Ø 430 mm Ø 530 mm

soustružnická centra

sP 180 sP 280 sP 430 sPH 50 cnc

Max. průměr materiálové tyče Ø 65 mm

VysoceProduktiVní soustružnická centra

Hiturn 65-9X

Oběžný Ø nad ložem/ nad příč. suportem

Ø 550 mm / 350 mm Ø 550 mm / 350 mm Ø 820 mm / 530 mm Ø 820 mm / 530 mm

uniVerzální HrotoVé soustruHy s cnc řízením

masturn 550i cnc 800/1500 masturn 550i Live tooL cnc 1500 masturn 820i cnc 2000/3000 masturn 820i cnc - 4500

Max. síla válečkování / Max hmotnost obrobku

50 kN / 1000kg

sPeciální tecHnologie - VálečkoVání

roller 2800 cnc

Svět obráběcích strojůkOVOSVit MaS

www.kOVOSVit.cz