Download pdf - Beton - Zadatak 02

Transcript
 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  1/10

  F A K U L T E T TE H N I K I H N A U K A A R H I T E K T O N S K I O D S E K

  NOSEE KONSTRUKCIJE 3 PISMENIISPIT: 11.12.2011.

  g J/ \L Jy \L \L \L \L

  POS G1p r e s e k A A

  050

  // I// \\

  9.00 6,00 L.50,

  P o d a c i :

  g = 60 .0 k N/ m ; p = 40 .0 kN/ m;

  Greda: POS G1: MB 40; RA 400/ 500

  S t u b : POS S1: MB 40; RA 400/ 500

  Z at e g a : P O S S 2 : M B 4 Q ; R A 400/ 500

  Na konstrukciju poprenog rama, prema skici, deluje zadato stalno optereenje g (koje obuhvata isopstvenu teinu grede POS G1), povremeno optereenje p koje moe delovat i u t r i pr ikazana

  rasporeda i horizontalna rezultujua si la od vetra S= 60kN altemativnog smera.

  Pot rebno je :

  1. Odredi ti stat ike uticaje i nacrtati dija gram e sila u pres ecim a (M, T, N), od stal nog i prik azanihsluajeva povremenog optereenja, za popreni ram koj i obrazuju greda POS G1, stub POSS1 i armiranobetonska zatega POS S2. (30 bodova)

  2. Dimenzionisati gredu ram a PO S G1 u presecima 1-1 2 -21i 2-2d prem a mome nti ma savijanja inormalnim si lama. Greda ima presek i j i su oblik i dimenzije zadate na skici. Skicirat i plan

  usvojene armature u navedenim poprenim presecima. (15 bo dova)3. Proverit i glavne napo ne zatezanj a u presecim a 2-2', 2-2d i 3-3 (pre ma tra nsverzalnim si lama) i

  po potrebi izvrit i nj ihovo osiguranje primenom vert ikalnih uzengija. (20 bodova)

  4. Dimenzionisat i stub PO S S1 (bs/ ds=50/ 100) u preseku 4-4 kao simetr ino armiran premamerodavnom momentu savijanja i normalnoj si l i . Pri dimenzionisanju analizirat i navedenekombinaci je povremenog optereenja sa proverom mogunost i povol jnog delovanja sta lnogoptereenja. Skicirat i plan usvojene armature u poprenom preseku. Dimenzionisatiarmirano betons ku zat egu P OS S2 (bz/ dz=20/ 40) prema graninoj nosivosti (25 bodova).

  5. Skicirat i plan armat ure poprenog rama (podu ni presek ). (10 bodo va)

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  2/10

  I S

  i i v5ZSI-

  s v l

  r -

  *r

  -T - # , r !

  -H>31

  k , = s s l

  SC.HM t = U . S ,S O

  H32:*h

  Vs- - ^ s ~ - ho - is >-H o-s -'.g =

  ___________ 1 ? V g - ^ 3 ^

  T H S = o_____V r ^ - V

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  3/10

  T ^ X - , 8 S l o 5"

  3 7.^^2. - P 3s ^\g1=0,

  \ t c ?^ " U = o t

  --------> r- t ----------------------------------

  N- ...... \ r s * ; - S 2 J

  P j < '__________________________

  1??

  2. * O

  P \ :

  V - & ____P h r oC + 2. g g - o __ ' . - 3 S C J J ,

  r v \ .

  v >

  Hi U S ^ | v 3

  1^ 5

  T'

  i ^ _ f H = r'~l u ' - v? 'Z.V - o . l v^ i , s

  '.r

  1

  IS"

  VT_-S~

  TM LA */- c ?

  ^ 1 - - h , S ^ o

  's ^ < 5 ' ..\ ^

  Tv/,

  -j^ \

  7 " V i x = g V/s . v * - V V . h , s - ^ - ' S ' , s ~q __j \ g \ y g - s I ? n , r

  , < 3 V ? - H . S T^ -' O / -H ^ - - M s : H , s - o _ r ^ . r r rrrrr.-r,--,-:----------------------- -

  i t V s 2 . s < e , r ;\ V 5 -h 5 ^ ...y ^ . :. \? ._J-U _^. h , 5 - 'S -

  ________' ? KJ\ ^ S , s 'J ^ ~ l , l 5 ~f ' s r ^ ' V S "

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  4/10

  ~Ti ^ ~o

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  5/10

  - 2.5! U'-)/v%

  5 >

  t\,'T

  X ^ i - 0 h.S" - I Z S ' - 0,

  -*si

  K . - M n T T T r ' v ^

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  6/10

  T ^ \x - v2.o

  \\z.o

  r M Oj * __l, % ______________________ _

  M\-2S~ *- WMv XM |,S M i

  l \ / ~\ . 1 , 1 ^C=/KJ ^V O ^tT *V

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  7/10

  A .. _ r i -

  yM K----->(o L) -

  $ ^ 2 S 2 r 7 ~ 3 2 X 7 7\o o> ^ O- o

  2 3 L 3 - -S0 ^V -+A

  "S> + i , c - l i l f T -

  ^ Z s i T )_

  "'l 5\ _ ; J

  i o

  c c - \ = i ? , 2 > < C lTP= 1*2.

  ic d e e

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  8/10

  t \V2. IZ

  \*e

  -? S -fea=w^ ^ 1 + 1,-g M . O S" o*v - r

  IHo =- 1, 6- )?o +- ||? ^ ^ 2 ,S ~ 4 - o s) - [ c U '

  1,6 P g + ' , 3 ________________________________________

  _

  O u *- 1 , 6> 0 - H , t ' Q 0 ' Cv ^ TTP ^AUl'ZJ^-^OJe

  p p .______X-

  tT

  10-1?

  -6

  K^c-.s i&'

  \/ 2 ,0-5 - Sr

  > U

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  9/10

  (jp\T - 2A ^ C fe/VN-,

  SO

  __________( Z - 2 _ V

  *"~'J1 v

  TTT>-T

  M B ^ o - > ^ = 7 Q , S M TK , - 2 . 0 5 V-ao

  ^

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 02

  10/10

  V\Q-p____

  >'6~ -- 1, 4,6 )2.g *. I,g..=?T - VZ.

  T u r - - ^ T o ______________ _______________________________ ____________________________________

  T o f s ' h ' Z ^ h - V 2 S , ^ ? = o / ( ; S ' _________________________ - -___________-

  - T J'r - 1 _ c/O'K icky v =- MT < "t - a,a MTc,

  -------------------------------------------------- -----------------------------------------------------


Recommended