Click here to load reader

1η διάλεξη Γραμμικής Άλγεβρας

  • View
    5.948

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Θέματα οργάνωσης Εισαγωγή

Text of 1η διάλεξη Γραμμικής Άλγεβρας

  • 1. Grammik 'AlgebraOrgnwsh & Genik StoiqeaTmma Hlektrolgwn Mhqanikn kai Mhqanikn UpologistnPanepistmio Jessalac22 Septembrou 2014

2. PrgrammaI Dialxeic: Kje Deutra, Tetrth kai Paraskeu09.15-10.00I Frontistrio: Kje deterh Trth 14.00-16.00I 'Wrec grafeou mou: Kje Pmpth 12.00-14.00 me ranteboI Exetseic prodou: 1/11, 29/11 kai 20/12I Telik Extash: Ianourioc 2015I Epanalhptik Extash: Septmbrioc 2015 3. LeptomreiecI Testc, Exetseic Prodou, Telik ExtashI Bajmc = stajmismnoc msoc roc twn parapnwI Proswpik majmatoc:I Manlhc BbalhcI Antwna Nasikou, Nikhfroc Finti, Girgoc Berolhc, ...I Istoselda majmatoc: http://ga.inf.uth.gr 4. BinteoskphshI 'Olec oi dialxeic binteoskopontai kai metaddontai zwntanmsw tou youtube.I 'Opoioc/a epijume mpore na gnei sundromhtc sto kanlimou patntac to eikondio eggrafc sthn diejunshhttps://www.youtube.com/MVavalis (apaite eggraf kaisto youtube). 5. Bibla ShmeiseicI Grammik 'Algebra kai Efarmogc tou G. Strang 6. Bibla ShmeiseicI Grammik 'Algebra kai Efarmogc tou G. StrangI Shmeiseic majmatoc Grammikc 'Algebrac tou Q.Kourounith 7. Bibla ShmeiseicI Grammik 'Algebra kai Efarmogc tou G. StrangI Shmeiseic majmatoc Grammikc 'Algebrac tou Q.KourounithI A First Course in Linear Algebra by R. Beezer 8. Bibla ShmeiseicI Grammik 'Algebra kai Efarmogc tou G. StrangI Shmeiseic majmatoc Grammikc 'Algebrac tou Q.KourounithI A First Course in Linear Algebra by R. BeezerI Linear Algebra by Jim Hefferon 9. SumboulcI Allxte rizik ton trpo thc majhmatikc sac skyhc. 10. SumboulcI Allxte rizik ton trpo thc majhmatikc sac skyhc.I Prte thn Grammik 'Algebra se mikrc, taktikc dseic. 11. SumboulcI Allxte rizik ton trpo thc majhmatikc sac skyhc.I Prte thn Grammik 'Algebra se mikrc, taktikc dseic.I Zhtste thn bojei mou. Prin tic exetseic, qi met. 12. SumboulcI Allxte rizik ton trpo thc majhmatikc sac skyhc.I Prte thn Grammik 'Algebra se mikrc, taktikc dseic.I Zhtste thn bojei mou. Prin tic exetseic, qi met.I Sunergastete me sunadlfouc/fisec sac. 13. SumboulcI Allxte rizik ton trpo thc majhmatikc sac skyhc.I Prte thn Grammik 'Algebra se mikrc, taktikc dseic.I Zhtste thn bojei mou. Prin tic exetseic, qi met.I Sunergastete me sunadlfouc/fisec sac.I Axiopoiste touc/tic bohjoc sac. 14. SumboulcI Allxte rizik ton trpo thc majhmatikc sac skyhc.I Prte thn Grammik 'Algebra se mikrc, taktikc dseic.I Zhtste thn bojei mou. Prin tic exetseic, qi met.I Sunergastete me sunadlfouc/fisec sac.I Axiopoiste touc/tic bohjoc sac. 15. KanonecI H eisodoc sto Amfijatro met tic 09.15 apagoreetai. 16. KanonecI H eisodoc sto Amfijatro met tic 09.15 apagoreetai.I Mhn xenqnte ti este epaggelmatec. 17. Giat Grammik 'Algebra? 18. Giat Grammik 'Algebra?I Enai qrsimhI Enai morfhI Enai aparathth 19. Ti enai Grammik 'Algebra? 20. Ti enai Grammik 'Algebra? (ap thn Bikipadeia) 21. Ti enai Grammik 'Algebra? (ap thn Bikipadeia)H grammik lgebra enai tomac twn majhmatikn kai thclgebrac o opooc asqoletai me th melth dianusmtwn,dianusmatikn qrwn, grammikn apeikonsewn kai susthmtwngrammikn exissewn. H analutik gewmetra apotele kfrasthc kai h dia apotele kentrik sundetik ist twn sgqronwnmajhmatikn, idiaitrwc msw thc afhrhmnhc nnoiac toudianusmatiko qrou h opoa mpore na montelopoisei polldiaforetik problmata pou sunantntai sthn prxh. 22. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo: 23. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; 24. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = f 25. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = fI Gramm stic trec diastseic: 26. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = fI Gramm stic trec diastseic:cy + dx + ez = f ; 27. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = fI Gramm stic trec diastseic:cy + dx + ez = f ; a1x1 + a2x2 + a3x3 = f 28. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = fI Gramm stic trec diastseic:cy + dx + ez = f ; a1x1 + a2x2 + a3x3 = fI Gramm stic n diastseic: 29. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = fI Gramm stic trec diastseic:cy + dx + ez = f ; a1x1 + a2x2 + a3x3 = fI Gramm stic n diastseic:a1x1 + a2x2 ++ anxn = f 30. Ti enai Grammik 'Algebra? 31. Ti enai Grammik 'Algebra?I Gramm sto eppedo:y = ax + b; cy + dx = fI Gramm stic trec diastseic:cy + dx + ez = f ; a1x1 + a2x2 + a3x3 = fI Gramm stic n diastseic:a1x1 + a2x2 ++ anxn = f 32. Ti enai Grammik 'Algebra?Grammc stic n diastseic: 33. Ti enai Grammik 'Algebra?Grammc stic n diastseic:a1x1 + a2x2 ++ anxn = f1b1x1 + b2x2 ++ bnxn = f2...Grammc stic n diastseic: 34. Ti enai Grammik 'Algebra?Grammc stic n diastseic:a1x1 + a2x2 ++ anxn = f1b1x1 + b2x2 ++ bnxn = f2...Grammc stic n diastseic:a1;1x1 + a1;2x2 ++ a1;nxn = f1a2;1x1 + a2;2x2 ++ a2;nxn = f2...ai;1x1 + ai;2x2 ++ ai;nxn = fi...an;1x1 + an;2x2 ++ an;nxn = fn 35. Ti enai Grammik 'Algebra?Grammc stic n diastseic:a1x1 + a2x2 ++ anxn = f1b1x1 + b2x2 ++ bnxn = f2...Grammc stic n diastseic:a1;1x1 + a1;2x2 ++ a1;nxn = f1a2;1x1 + a2;2x2 ++ a2;nxn = f2...an;1x1 + an;2x2 ++ an;nxn = fn 36. Ti enai Grammik 'Algebra? 37. Ti enai Grammik 'Algebra?Grammc stic n diastseic:a1x1 + a2x2 ++ anxn = f1b1x1 + b2x2 ++ bnxn = f2...Grammc stic n diastseic:a1;1x1 + a1;2x2 ++ a1;nxn = f1a2;1x1 + a2;2x2 ++ a2;nxn = f2...ai;1x1 + ai;2x2 ++ ai;nxn = fi...an;1x1 + an;2x2 ++ an;nxn = fn 38. Grammik 'Algebra enaikurwc h melth tou paraktw sunlou exissewn:a1;1x1 + a1;2x2 ++ a1;nxn = f1a2;1x1 + a2;2x2 ++ a2;nxn = f2...ai;1x1 + ai;2x2 ++ ai;nxn = fi...am;1x1 + am;2x2 ++ am;nxn = fm 39. Grammik 'Algebra enaikurwc h melth tou paraktw sunlou exissewn:a1;1x1 + a1;2x2 ++ a1;nxn = f1a2;1x1 + a2;2x2 ++ a2;nxn = f2...ai;1x1 + ai;2x2 ++ ai;nxn = fi...am;1x1 + am;2x2 ++ am;nxn = fmTo parapnw lgetai ssthma agebrikn grammikn exissewn.