Aequor jaarverslag 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digitaal Aequor jaarverslag in de vorm van een Keynote presentatie.

Text of Aequor jaarverslag 2012

  • 1. Ons jaarverslag 2012 in vogelvluchtwoensdag 21 augustus 131

2. een jaar van kwaliteitsverbeteringenwoensdag 21 augustus 132 3. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen bij aan het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur...woensdag 21 augustus 133 4. gericht op de aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs en de maatschappelijke behoeften daaraan,woensdag 21 augustus 134 5. woensdag 21 augustus 135 6. mede in het licht van de arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden, en mede gelet op van belang zijnde ontwikkelingen in internationaal verband.woensdag 21 augustus 136 7. Tegelijkertijd was er de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de bestaande (Competentiegerichte) kwalificatiestructuur.woensdag 21 augustus 137 8. Nieuw in 2012:woensdag 21 augustus 138 9. woensdag 21 augustus 139 10. De ontwikkeling van de nieuweBeroepsgerichte Kwalificatiestructuurwoensdag 21 augustus 1310 11. Ontwikkelt samen met: paritaire commissie sectorcommissies expertgroepen woensdag 21 augustus 1311 12. zon80 100 totmensenhebben actief meegelezen, verdeeld over de verschillende dossiers. Met als doel: zorgen dat het onderwijsveld voldoende betrokken was bij dit proces.woensdag 21 augustus 1312 13. Als experiment zijn ook de sociale media ingezet.woensdag 21 augustus 1313 14. woensdag 21 augustus 1314 15. woensdag 21 augustus 1315 16. Bij het tot stand komen van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft Aequor gebruik gemaakt van alle verzamelde expertise van alle deelnemers in het proces,woensdag 21 augustus 1316 17. bij elkaar zon300 tot 400 mensen woensdag 21 augustus 1317 18. Begin 2013 is de situatie als volgt:woensdag 21 augustus 1318 19. 7 dossiers zijn ingediend voor de praktijktest door de scholen;woensdag 21 augustus 1319 20. 7 dossiers zijn ingediend voor de praktijktest door de scholen; Twee dossiers moeten nog verder worden ontwikkeld;woensdag 21 augustus 1320 21. 7 dossiers zijn ingediend voor de praktijktest door de scholen; Twee dossiers moeten nog verder worden ontwikkeld; Alle dossiers worden op 1 december 2013 formeel opgeleverd.woensdag 21 augustus 1321 22. Wat vinden onze klanten?woensdag 21 augustus 1322 23. 30% RESPONS (71 RESPONDENTEN)35%62% 3% onderwijswoensdag 21 augustus 13bedrijfslevenOverig23 24. Op hoofdlijnen de resultaten: SCORES OP EEN 5-PUNTSSCHAALDe tijdigheid van de informatievoorziening:3,3Professionaliteit van de sectormanagers:3,41Deskundigheid van de ontwikkelaars:3,52Wijze waarop Aequor deelnemers heeft betrokken:3,39 3,8Mate van invloed uit kunnen oefenen:2,96Mate van balans tussen bedrijfsleven en onderwijs: 1woensdag 21 augustus 13234524 25. Erkenningen in 2012 in cijfers: 8.0007800 6.000 4.000 2.000 02100 (Her) erkenningenBeindigde erkenningen200 Beindiging paardenhouderij ** Beindigd door ontbreken veiligheidscertificaat paardenhouderijwoensdag 21 augustus 1325 26. Aequor verzorgde 92 trainingen en workshops in het begeleiden van leerlingen tijdens hun BPVwoensdag 21 augustus 1326 27. Deze trainingen en workshops werden door 1.494 deelnemers bezocht.woensdag 21 augustus 1327 28. Aequor streeft naar een maximale matching tussen leerling en leerbedrijfwoensdag 21 augustus 1328 29. Daarmee is er een breed aanbod om Er is in 2012 een bezettingsgraad In 2012 was die in ruim 80 % te kunnen voorzien in de vraag op leerbedrijfniveau van 62% van alle stages stageplekken. naar geschikte goed te noemen.woensdag 21 augustus 1329 30. Een nieuwe kwaliteitsspiegel is n van de instrumenten die Aequor inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de BPVwoensdag 21 augustus 1330 31. en waarbij is samengewerkt aan een webtoepassing met aocswoensdag 21 augustus 1331 32. en waarbij is samengewerkt aan een webtoepassing met aocswoensdag 21 augustus 1332 33. Nordwin College Prinsentuin College Helicon Opleidingen AOC Terra en Wellant Collegehebben meegedaan woensdag 21 augustus 1333 34. woensdag 21 augustus 1334 35. In totaal zijn in deze proefperiode ongeveer 500 Kwaliteitsspiegels afgenomen.woensdag 21 augustus 1335 36. Actieplan BPV woensdag 21 augustus 1336 37. In 2012 heeft Aequor samen met andere kenniscentra een gezamenlijk actieplan BPV opgesteld,woensdag 21 augustus 1337 38. met daarin een beschrijving van gezamenlijke normen en prestaties binnen de BPVwoensdag 21 augustus 1338 39. De resultaten van de JOB-monitor:woensdag 21 augustus 1339 40. Tevredenheid BOL SCORES OP EEN 5-PUNTSSCHAAL3,6Eenvoudig een stageplek vinden:4,2Voldoende leren op de stageplek:4Begeleiding door leerbedrijf: 1woensdag 21 augustus 13234540 41. Tevredenheid BBL SCORES OP EEN 5-PUNTSSCHAALEenvoudig een werkplek vinden:4,2Voldoende leren op werkplek:4,3 4,1Begeleiding op werkplek door leerbedrijf: 1woensdag 21 augustus 13234541 42. Ook trainingen en workshops werden Dezeover de trainers die dezewerd De inhoud van de trainingen trainingen gaven waren de deelnemers dik 7,5 door 1.494 beoordeeld met een tevreden, gemiddeld deelnemers bezocht zij kregen een 7,9 als waarderingwoensdag 21 augustus 1342 43. woensdag 21 augustus 1343 44. Door het vormen van twaalf regionale clusters functioneert de kwalificatiedriehoek herkenbaarder dan ooit tevoren. Bedrijfsadviseurs hebben nu contactscholen en bedrijven waarmee ze nauw contact onderhouden.woensdag 21 augustus 1344 45. Partijen kennen elkaar daardoor beter: bedrijfsadviseurs zijn beter op de hoogte van regio-specifieke vraagstukken, hebben sneller oog voor eventuele knelpunten tussen scholen en bedrijven.woensdag 21 augustus 1345 46. Het gevolg: het proces van erkennen tot leerbedrijf verloopt sneller en beter; de match tussen leerling en stagebedrijf wordt beter.woensdag 21 augustus 1346 47. woensdag 21 augustus 1347 48. woensdag 21 augustus 1348 49. woensdag 21 augustus 1349 50. woensdag 21 augustus 1350 51. woensdag 21 augustus 1351 52. woensdag 21 augustus 1352 53. In 2012 heeft Aequor fors genvesteerd in persoonlijke- en teamontwikkeling om daarmee vorm te geven aan de gewenste koers van Aequor.woensdag 21 augustus 1353 54. In 2012 waren er 10 scholingsconsulenten van Aequor actief in de verschillende groene sectoren. Scholingsconsulenten dragen in hoge mate bij aan het leven lang leren in de verschillende bedrijfstakken.woensdag 21 augustus 1354 55. Aequor werkte in 2012 met 122 medewerkers/109,4 fte (PEILDATUM 31-12-2012)woensdag 21 augustus 1355 56. Het eigen kwaliteitsdenken werd in 2012 bevestigd door de tussentijdse ISO-audit; ISO 9001:2008woensdag 21 augustus 1356 57. woensdag 21 augustus 1357 58. De Toetsingskamer SBB ziet Aequor als koploper in de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiestructuurwoensdag 21 augustus 1358 59. Bestuurders van de aocs spreken hun waardering uit over de professionele werkhouding van de professionals van Aequorwoensdag 21 augustus 1359 60. Bestuurders van de aocs spreken hun waardering uit over de professionele werkhouding van de professionals van Aequorwoensdag 21 augustus 1360 61. woensdag 21 augustus 1361 62. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn enthousiast over de manier Aequor hen betrekt bij de kwalificatiedossiers.woensdag 21 augustus 1362 63. Arbeidsmarktinformatie van Aequor krijgt steeds meer aandacht en wordt als waardevol beschouwd...woensdag 21 augustus 1363 64. woensdag 21 augustus 1364 65. woensdag 21 augustus 1365 66. er komen steeds meer vragen om maatwerkwoensdag 21 augustus 1366 67. woensdag 21 augustus 1367 68. www.aequor.nl/jaarverslagwoensdag 21 augustus 1368 69. www.aequor.nl/jaarverslagwoensdag 21 augustus 1369