Câu hỏi dạng kết mở MKT căn bản

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Như vậy, có thể nói muốn kinh doanh thành công, doanh nghiệp phải hiểu rõ mình, hiểu rõ đối phương, hiểu rõ khách hàng, hiểu thiên rõ thiên thời, địa lợi (điều kiện môi trường). Từ đó công ty mới có thể xây dựng nên chiến lược Marketing hướng tới thị trường. Đây là các chức năng riêng có của Marketing mà các chức năng khác trong doanh nghiệp không thực hiện được. Do vậy, chức năng Marketing mang tính độc lập tương đối với các chức năng quản trị khác trong công ty. Tuy nhiên, để thực hiện các hoạt động của mình, bộ phận Marketing cần được sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của các chức năng khác trong doanh nghiệp.

Text of Câu hỏi dạng kết mở MKT căn bản

  • 1. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr

2. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn tch v thi t c mc tiu cc ti liu c lien quan thi ng x nhu cu, nhim, quan im ng c ca cc t chc v nhn tiu dng trong khung cnh h thng ngy ca h. 19.Cc mc tiu c bn ca chnh sch QC ca 1 cng ty kinh doanh: a.Tng kh nng tiu th b.Nng cao uy tn sp c. nh v sp mi trn th trng 20.Thuyt Mastow nhu cu con ng c th hin theo cc cp bc a.Nhu cu bn sinh hc b.Nhu cu an ton c.Nhu cu XH d.Nhu cu c t trng e.Nhu cu t th hin (khng nh mnh) 21.Th phn ca 1 cng ty kd c hiu l t l khi lng mar ca cty trn th trng tng th c tnh n hiu lc chi ph mar tng i v tnh co gian tng h th phn ca cc cng ty cung kd trn th trng 22.Cc bin s c bn ca mar hn hp dng 4p l: a.SP b.Gi c.Phn phi d.Xc tin tm 3. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt 22.Phng tin qung co thng c phn nh thnh a.QC in n b.QC truyn thng c.QC lu ng d.QC qua bao b e.QC qua bu in Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh 4. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn tch v thi t c mc tiu cc ti liu c lien quan thi ng x nhu cu, nhim, quan im ng c ca cc t chc v nhn tiu dng trong khung cnh h thng ngy ca h. 19.Cc mc tiu c bn ca chnh sch QC ca 1 cng ty kinh doanh: a.Tng kh nng tiu th b.Nng cao uy tn sp c. nh v sp mi trn th trng 20.Thuyt Mastow nhu cu con ng c th hin theo cc cp bc a.Nhu cu bn sinh hc b.Nhu cu an ton c.Nhu cu XH d.Nhu cu c t trng e.Nhu cu t th hin (khng nh mnh) 5. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt 21.Th phn ca 1 cng ty kd c hiu l t l khi lng mar ca cty trn th trng tng th c tnh n hiu lc chi ph mar tng i v tnh co gian tng h th phn ca cc cng ty cung kd trn th trng 22.Cc bin s c bn ca mar hn hp dng 4p l: a.SP b.Gi c.Phn phi d.Xc tin tm 22.Phng tin qung co thng c phn nh thnh a.QC in n b.QC truyn thng c.QC lu ng d.QC qua bao b e.QC qua bu in Cu Hi Dng Kt M 1.Xc nh th trng ca 1 cng ty cn phi p ng cc cu hi a.Mua ci g b.Ai mua c.Ti sao mua d.Mua ntn e.Mua vi s lng bao nhiu f.Mua khi no 2.Khi khch hng tin hnh nh mua s hnh thnh nn cc qnh nh: a.Qnh mua nhn hiu sp no b.Qnh ngi bn c.Q time mua d.S lng mua e. 3.Xc nh ngn sch qung co, cng ty thng use cc phng php a.T l % c nh trn doanh s bn; % doanh thu b.Ngn sch ngang bng i th cnh tranh c.Tu kh nng d.Mc tiu v nhim v 4.Phn phi trong mar c hiu l nhng quyt nh a hng ho vo knh v l 1 h thng t chc cng ngh iu ho cn i v thc hin hng ho nhm khai thc tt nht nhu cu th trng v a hng ho t sx n tiu dng nhanh nht v to c li nhun ti a. 5.Chin lc chung mar ca cng ty cn phi thit lp cc mc tiu a.Kh nng sinh li b.Kh nng tng trng th lc v a v c.An ton ngi kinh doanh d.Tnh nhn bn 6.Theo quan im ca mar, SP c hiu: gn lin vi s tho mn nhu cu mong mun ca ng tiu dng. N bao gm cc yu t vt cht v phi vt cht. Y t vt cht bao gm yu t l ho ca bn thn sp ca bao b, bao gi 7.Kt cu dng ca knh phn phi l a.Dng chuyn giao s hu hng ho b.Dng phn phi vt l hng ho c.Dng xc tin thc y 6. CHIA S C HI|SHARE OPPORTUNITIES Nguyn Hong Hi Email: hainh.tmdt@gmail.com FB: Fb.com/hainh.tmdt d.Dng thng tin e.Hch ton 8. iu ho vn l 1 im ti khi lng bn cn thit doanh s bn hng b p ton b chi ph v gi c th trng c x d kin 9.La chn mua sm ca khch hng b ah bi cc nhn t vn ho sau a.VH chung b.VH i din c.Tng lp Xh d. 10.Th phn ca cng ty c biu hin bng t l kt qu mar ca cng ty trn th trng tng th c tnh nhiu lc mar v co gin th phn ca cc cty cng kinh doanh trn th trng. 11.Qung co theo quan im ca mar c hiu l n/c ng c tiu dng, n/c ni dung QC, phng tin QC, nghin cu hiu qu QC, l hnh thc truyn thng ko trc tip,phi c nhn c thc hin thng qua cc phng tin truyn tin phi tr tin v ch th QC phi chu chi ph. 12.Trong tin trnh quyt nh mua, ngi tiu dng c th gi vai tr a.Ng khi xng b.Ng nh hng c.Ng quyt nh d.Ng mua e.Ng use 13.Cc loi trung gian ch yu trong phn phi mar l a.Bn bun b.Bn l c.i l d.Mi gii 14.Qu trnh hnh thnh nhu cu th trng ph thuc vo cc nhn t a.ng c ca nhu cu b.Mtrng ngi tiu dng c.Mi trng bun bn d.Tc nhn do ch quan ca ngi tiu dng 15.Cc bc hoch inh sp mi c bt u t vic hnh thnh tng v sp mi dn la chn tng lm ra son tho v thm nh d n sn phm mi. 16.S la chn mua sm ca 1 khch hng b ah bi c nhn t tm l ch yu sau a.Nhn t v mt vn ho b.Nhn t v mt XH c.C nhn d.Nhn t v mt tm l 17.Cc tiu chun la chn ngi cung ng, i hi nh qtr mar cn tun th l: a.Tc hiu sut b.Tc kinh t (gi c v F lien quan n vic mua sm) c.Tc thch hp (mc thun li trong vic hp tc mua bn gia 2 bn) d.Tc thch nghi (s thch ng ca ngi cung ng v nhng thay i trong cu ca ngi mua) e.Tc php l (nhng rang buc v mt plut cn c xem xt) 18.H phn tch mar ca 1 cty kinh doanh c hiu l qu trnh thu thp c h thng ghi chp phn loi phn