Chuong 1 tong quan tcdn ngoai nganh ĐH KTQD

  • View
    2.177

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Ti chnh doanh nghip Ging vin: TS Phan Hng Mai Vin: Ngn hng Ti chnh Trng: H Kinh t Quc dn

2. Ti liu tham kho Gio trnh TCDN Qun tr ti chnh, h thng cu hi v bi tptrc nghim (PGS.TS Lu Th Hng, PGS. TS V Duy Hoch bin). Tp ch chuyn ngnh Website chuyn ngnh H thng vn bn php lut lin quanTS Phan Hong Mai, NEU 3. Ni dung chnh Chng 1 Tng quan v ti chnh DN Chng 2 Qun l thu, chi trong DN Chng 3 Ngun vn ca DN- Chng 4 Phn tch ti chnh DN Chng 5 Chi ph vn, c cu vn DN Chng 6 u t di hn trong DNTS Phan Hong Mai, NEU 4. Chng 1Tng quan v ti chnh DN Khi nim ti chnh DN 3 vn c bn ca ti chnh DN 7 nguyn tc qun tr ti chnh DNTS Phan Hong Mai, NEU 5. Khi nim ti chnh DN Khch hng Ngn hng Doanh nghipNh u tNh ncTi chnh DN l tng ha cc quan h gi trgia DN v cc ch th khc trong nn kinh t TS Phan Hong Mai, NEU 6. Cc vn c bn- Chin lc u t di hn- Quyt nh huy ng vn di hn- Qun l ti chnh ngn hnTS Phan Hong Mai, NEU 7. Chin lc u t di hn- Tm kim c hi u t Xy dng d n sn xut kinh doanh Thm nh, ph duyt d n Thc hin d n nh gi, tng kt Chng 6 v chng 7 TS Phan Hong Mai, NEU 8. Quyt nh huy ng vn di hn - Xy dng c cu vn ti u - La chn hnh thc huy ng vn thch hpChng 4 v chng 5TS Phan Hong Mai, NEU 9. Qun l ti chnh ngn hnChng 2 v chng 3- Qun l doanh thu, chi ph, li nhun- Qun l dng tin, ngn qu- La chn chnh sch ti chnh k ton ph hp TS Phan Hong Mai, NEU 10. Cc nguyn tc qun tr ti chnh- Nguyn tc gi tr thi gian ca tin- Nguyn tc nh i ri ro v li nhun- Nguyn tc th trng hiu qu- Nguyn tc gn kt li ch nh qun l v c ng- Nguyn tc chi tr- Nguyn tc sinh li- Nguyn tc tc ng ca thuTS Phan Hong Mai, NEU 11. Nguyn tc gi tr thi gian ca tinTin c gi tr khc nhau ti thi im khc nhauChi ph c hi Lm phtTS Phan Hong Mai, NEU 12. Nguyn tc gi tr thi gian ca tin01 2 34n FV = PV x (1+k)nVD 1: Tri phiu chnh ph mnh gi 100.000,K hn 5 nm, li sut 50%/5 nm.TS Phan Hong Mai, NEU 13. Nguyn tc gi tr thi gian ca tinLSCK = 10%VD 2Thi gian0 1 2D n A23225 Thi gian01 2 D n A10 2 25 VD 3 D n B10 25 TS Phan Hong Mai, NEU 14. Nguyn tc nh i Ri ro v li nhun Quan im v ri ro Phn bit Ri ro, bin c xu, tn tht Mi quan h gia ri ro v li nhun k vngNh u t chp nhn BAO NHIU phn ri ro th K VNGc b p bi BY NHIU phn li nhun TS Phan Hong Mai, NEU 15. Mc tiu ca DN - Li nhun ca doanh nghip - Li nhun ca tng d n - Thu nhp ca nh qun l, ngi lao ng - Li nhun ca ch s hu Li nhun ca c ng = c tc + chnh lch gi c phiuTS Phan Hong Mai, NEU 16. NGUYN TC GN KT LI CHCA NH QUN L V C NG Vn i din: mu thun gia c ng vnh qun l v thu nhp, a v v thi i viri ro trong u t Nh qun l buc phi tun th mc tiu ti aho gi tr ti sn ca ch s hu S dng c ch gim st kt hp khen thng,k lutTS Phan Hong Mai, NEU 17. NGUYN TCTH TRNG HIU QU Mc yu: Gi c ca CK phn nh y , kp thicc thng tin trong qu kh v giao dch ca th trng Mc trung bnh: Gi c CK phn nh tt c nhngthng tin lin quan n cng ty c cng b cngkhai bn cnh nhng thng tin trong qu kh Mc mnh: Gi c ca CK phn nh tt c nhngthng tin lin quan ti t chc pht hnh thm ch cnhng thng tin ni gin.TS Phan Hong Mai, NEU 18. Nguyn tc tc ng ca thu TH1: huy ngTH2: huy ng 100 triu VCSH50 triu VCSH (50 CP)(100 CP)50 triu vay NH (i = 15%)Li nhun trc thu100 100v li vayLi vay0 7.5Li nhun trc thu100 92.5Thu TNDN (t = 28%) 2825.9Li nhun sau thu7266.6LNST / c phiu 0.72 1.332TS Phan Hong Mai, NEU 19. Nguyn tc tc ng ca thu TH1: huy ngTH2: huy ng 100 triu VCSH50 triu VCSH (50 CP)(100 CP)50 triu vay NH (i = 15%)Li nhun trc thu10 10v li vayLi vay0 7.5Li nhun trc thu10 2.5Thu TNDN (t = 28%) 2.80.7Li nhun sau thu7.21.8LNST / c phiu0.072 0.036TS Phan Hong Mai, NEU 20. Nguyn tc tc ng ca thu TH1: huy ngTH2: huy ng 100 triu VCSH50 triu VCSH (50 CP)(100 CP)50 triu vay NH (i = 15%)Li nhun trc thu 77v li vayLi vay0 7.5Li nhun trc thu 7- 0.5Thu TNDN (t = 28%) 1.960Li nhun sau thu5.04- 0.5LNST / c phiu 0.0504TS Phan Hong Mai, NEU