Falsafah Realisme

Embed Size (px)

Text of Falsafah Realisme

  • 1. Diasaskan oleh Aristotle (384-322 SM) Perkataan Perancis yang berasal daripadabahasa Latin Realia bermaksud barang atau perkara-perkara Realisme dimaksudkan sebagai pelajaranatau fahaman tentang keadaan yangsebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenianyang berpegang betul-betul kepadakebenaran yang nyata dan pada penyaksianpancaindera

2. Realisme ialah falsafah yang mengkajitentang objektif wujudnya dunia dan segalamakhluknya dan hubungannya antara satusama lain Fahaman ini percaya kepada wujud umum,iaitu benda-benda yang dapat kita perhatikandan buktikan akan wujudnya Jurucakap utama : Bertrand Russell, FrancisBacon, Alfred North Whitehead dan St.Thomas Aquinas Bertentangan dengan idealisme yangmemandang alam kerohanian sebagai realiti,realisme sebaliknya memandang alamkebendaan sebagai realiti. 3. Golongan hanya kebendaan Pertama sahaja yang nyata.Golongan kebendaan dan Kedua kerohanian.Golongan semua benda termasuk Ketigafikiran dan kerohanian. 4. Metafizik Realisme Dunia terdiri daripada entiti atau keseluruhanyang benar, nyata dan kebendaanEpistemologi Realisme Manusia belajar melalui pengetahuan yangdiperolehi daripada pengalaman rasa danperasaan 5. Aksiologi Realisme Apa jua yang selari dengan semulajadiadalah bernilai Standard bagi sesuatu nilai ditentukandengan cara penaakulan 6. Realisme Klasik Realisme RasionalRealisme AgamaRealisme Realisme Natural(Sains) 7. Realisme Rasional Kebendaan dan kerohanian telah dicipta olehtuhan Walaupun kerohanian bukan sesuatu bendayang fizikal ia adalah penting kepadamanusia dan tuhan sendiri adalahkerohanian dan sempurna dalam banyakperkara 8. Realisme Klasik Sekolah berperanan melahirkan pelajar yangmenyeluruh dan sederhana dalam segenaphal Mereka mestilah diajar untuk hidup mengikutstandard moral yang kekal dan universal Apa yang dikatakan benar adalah benaruntuk semua orang dan bukan hanya kepadagolongan masyarakat atau bangsa tertentusahaja 9. Realisme Agama Bentuk utama realisme keagamaan ialahskolastisisme (falsafah rasmi Gereja KatolikRomawi) yang berasaskan kepada falsafahSt. Thomas Aquinas. Aquinas mencipta satu falsafah Kristianyang baru dan kemudianya dikenaliThomisme Ahli Thomisme tetap menganggap bahawakebendaan dan kerohanian telah diciptaoleh Tuhan. Ahli2 Thomisme juga menyatakan bahawamanusia merupakan cantuman kebendaandan kerohanian dimana jasad dan rohmenjadi satu. 10. Mereka juga berpendapat manusiamerupakan makluk yang abadi danditempatkan diatas muka bumi ini untukmentaati dan mencintai Penciptanya. Hukum-hukum semulajadi tidak mencukupidan perlu disertai dengan hukum-hukumciptaan tuhan Sekolah mestilah mengajar kepada pelajar-pelajar hukum-hukum tersebut supayamereka dapat mengabadikan diri merekakepada tuhan sekaligus memperolehikejayaan di dunia dan akhirat 11. Realisme Natural Fahaman ini membawa pengikutnya ke arahpendidikan sekular Kebenaran wahyu mula disingkirkan danberkenaan adanya para nabi yangmenyampaikan wahyu mula diragukan Falsafah mesti cuba mengikut ketegasan dankeobjektifan sains Oleh itu kaedah sains mestilah digunakandalam falsafah dalam usaha untukmendapatkan sebarang pengetahuan yangsah mengenai keadaan manusia 12. RADELAIS (1495-1553) Doktor dan sarjana dari Perancis Mengarang Gargantua keburukan dankepincangan dalam masyarakat Paris Mengecam verbalism Apabila seseorang itu belajar, dia hendaklahmenggunakan pengamatannya danmengerjakannya sendiri 13. FRANCIS BACON (1561-1626) Ahli falsafah Inggeris Mengubah jalan fikiran orang Inggeris Seseorang itu hendaklah berfikir dengancara induktif berdasarkan pengalaman daninduksi 14. JOHN AMOS COMENIUS (1592-1670) Mengarang Didactica Magna Dasar pendidikan dan pengajaran:- Menarik perhatian kanak-kanak supayaminat dan suka pada pelajaran yangdiberikan.- Aktiviti murid-murid hendaklah menyelidikidan mengalaminya sendiri.- Merasakan atau mengamalkan apa yangtelah dipelajari. 15. Sistem Persekolahan Comenius:Sekolah Rumah (6 tahun) Pelajaran dan latihan yang dapat menolongperkembangan pancainderaSekolah Rendah (6-12 tahun) Mengembangkan daya ingatan Menulis, membaca, mengira, menyanyi, akhlak, sejarah, geografi 16. Sekolah Menengah (12-18 tahun) Dilatih berfikir dan mengeluarkanpendapat, membuat pertimbangan dankeputusan sendiri Belajar ilmu logik dan bahasa asingAkademik (18-24 tahun) Mementingkan pembentukan bakat 17. Apakah perbezaan antara fahaman Idealisme dan Realisme?