of 39 /39
Chương 4: Hthng thông tin đin thoi 46 Chương 4 HTHNG THÔNG TIN ĐIN THOI 4.1. Gii thiu vmng đin thoi Tcui thế k18 đến đầu thế k19, công nghphát thanh và truyn thông bng đin đã được phát trin và bt đầu được dùng rng khp. Đài phát thanh và truyn hình được phát minh vào thi gian này đã làm thay đổi thế gii chúng ta rt nhiu. Năm 1820, GEORGO OHM đã đưa ra công thc phương trình toán hc để gii thích các tín hiu đin chy qua mt đầu dây dn rt thành công. Vào năm 1830, MICHALL FARADAY đã tìm ra định lut dn đin ttrường. Năm 1850, đại sBOOLEAN ca GEORGE BOOLERS đã to ra nn móng cho logic hc và các RƠ-LE đin. Chính vào khong thi gian này khi các đường cáp đầu tiên xuyên qua Đại Tây Dương để đánh đin tín để lp đặt. JAME CLERK MAXWELL đã đưa ra hc thuyết đin ttrường bng các công thc toán hc vào năm 1870. Căn cvào hc thuyết này, HENRICH HERT đã truyn đi và nhn được sóng vô tuyến thành công bng cách dùng đin trường ln đầu tiên trong lch s. Vào năm 1876, tng đài đin thoi đầu tiên đã được thiết lp ngay sau khi ALEXANDER GRAHAM BELL phát minh ra đin thoi. 5 năm sau BELL bt đầu dch vgi đin thoi đường dài gia NEWYORK và CHICAGO. Năm 1878, hthng tng đài dùng nhân công gi là loi dùng đin txây dng NEW HAVEN ca Mĩ, đây là tng đài thương mi thành công đầu tiên trên thế gii. Trong tng đài này vic định hướng thông tin được thc hin bng con người, nói cách khác vic kết ni thoi cho các thuê bao được thc hin bng các thao tác trc tiếp ca con người (đin thoi viên). Vi tng đài nhân công thì thi gian kết ni lâu, dbnhm ln. Theo thi gian cùng vi sphát trin ca khoa kthut các loi tng tng đài đã được phát trin và không ngng được ci tiến. Ttng đài nhân công, tng đài cơ, tng đài cơ đin, và hin gilà thi kca tng đài đin t. 4.1.1. Tng đài nhân công Tng đài nhân công ra đời tkhi mi bt đầu hthng thông tin đin thoi. Đặc đim ca loi tng đài này là vic định hướng, thông tin đều được thc hin bng sc người, nói cách khác là vic kết ni thông tin cho các thuê bao được thc hin trc tiếp bng các thao tác ca con người Nhim vcthca người đin thoi viên trong tng đài bao gm: Nhn biết tín hiu (nhu cu gi) ca các thuê bao bng neon báo, chuông, … đồng thi định vđược thuê bao gi Trc tiếp hi nhu cu kết ni ca thuê bao

Hệ thống mạng PSTN

Embed Size (px)

Text of Hệ thống mạng PSTN

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  46

  Chng 4

  H THNG THNG TIN IN THOI

  4.1. Gii thiu v mng in thoi T cui th k 18 n u th k 19, cng ngh pht thanh v truyn thng bng in

  c pht trin v bt u c dng rng khp. i pht thanh v truyn hnh c pht minh vo thi gian ny lm thay i th gii chng ta rt nhiu. Nm 1820, GEORGO OHM a ra cng thc phng trnh ton hc gii thch cc tn hiu in chy qua mt u dy dn rt thnh cng. Vo nm 1830, MICHALL FARADAY tm ra nh lut dn in t trng. Nm 1850, i s BOOLEAN ca GEORGE BOOLERS to ra nn mng cho logic hc v cc R-LE in. Chnh vo khong thi gian ny khi cc ng cp u tin xuyn qua i Ty Dng nh in tn lp t. JAME CLERK MAXWELL a ra hc thuyt in t trng bng cc cng thc ton hc vo nm 1870. Cn c vo hc thuyt ny, HENRICH HERT truyn i v nhn c sng v tuyn thnh cng bng cch dng in trng ln u tin trong lch s.

  Vo nm 1876, tng i in thoi u tin c thit lp ngay sau khi ALEXANDER GRAHAM BELL pht minh ra in thoi. 5 nm sau BELL bt u dch v gi in thoi ng di gia NEWYORK v CHICAGO. Nm 1878, h thng tng i dng nhn cng gi l loi dng in t xy dng NEW HAVEN ca M, y l tng i thng mi thnh cng u tin trn th gii. Trong tng i ny vic nh hng thng tin c thc hin bng con ngi, ni cch khc vic kt ni thoi cho cc thu bao c thc hin bng cc thao tc trc tip ca con ngi (in thoi vin). Vi tng i nhn cng th thi gian kt ni lu, d b nhm ln.

  Theo thi gian cng vi s pht trin ca khoa k thut cc loi tng tng i c pht trin v khng ngng c ci tin. T tng i nhn cng, tng i c, tng i c in, v hin gi l thi k ca tng i in t. 4.1.1. Tng i nhn cng

  Tng i nhn cng ra i t khi mi bt u h thng thng tin in thoi. c im ca loi tng i ny l vic nh hng, thng tin u c thc hin bng sc ngi, ni cch khc l vic kt ni thng tin cho cc thu bao c thc hin trc tip bng cc thao tc ca con ngi

  Nhim v c th ca ngi in thoi vin trong tng i bao gm: Nhn bit tn hiu (nhu cu gi) ca cc thu bao bng neon bo, chung, ng

  thi nh v c thu bao gi Trc tip hi nhu cu kt ni ca thu bao

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  4

  Trc tip rung chung cho thu bao c gi Trng hp thu bao c gi bn th in thoi vin trc tip bo cho thu bao gi Khi thu bao c gi nhc my ,in thoi vin nhn bit iu ny v ngt dng

  chung ng thi kt ni cho 2 thu bao thng thoi Cng vic tip theo ca in thoi vin l Nu mt trong 2 thu bao gc my in thoi vin nhn bit iu ny, ngt kt ni v

  bo cho thu bao cn li bit cuc m thoi kt thc Nhc im: Vi dung lng ln ,kt cu v thit b ca tng i tr nn phc tp, kch thc ln

  v cn c nhiu in thoi vin lm vic cng lc mi m bo thng thoi cho cc thu bao. Khi s long thu bao ln n hng trm th iu ny khng th thc hin c.

  p lc cng vic ca ngi in thoi vin ln nn xc sut nhm ln cao 4.1.2. Tng i c in

  khc phc nhng hn ch v nhc im ca cc loi tng i in thoi nhn cng ,cc nh ch to tng i cho ra ra i cc loi tng i t ng c in v tng bc ci thin chng .Tng i t ng tng nc u tin iu khin trc tip c ch to vo nm 1982 .Mc d c hon thin trn c s nhim v tng i nhn cng nhng n cn rt nhiu nhc im nh cha rt nhiu cc b phn c kh, kch thc qu cng knh

  Hnh 4.1. Tng i c in

  7

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  48

  Trong tng i c in hot ng thit lp cuc gi c t ng ho nh vo cc

  mch iu khin bng in t cng vi b chuyn mch bng c kh: Chuyn mch quay trn (rotary) Chuyn mch tng nc (step-by-step) Chuyn mch ngang dc (cross-bar)

  So vi tng i nhn cng c mt s u im: Thi gian kt ni nhanh chng hn ,chnh xc hn C th gia tng dung lng Gim nh c cng vic ca in thoi vin

  Nhc im:

  Khi s lng thu bao tng th dn n h thng, thit b cng knh, tiu th nhiu nng lng, iu khin kt ni phc tp

  S hao mn c kh qua thi gian, dn n cc kt ni km chnh xc v cht lng cuc gi gim

  4.1.3. Tng i in t

  Nm1965 tng i in t u tin theo nguyn l chuyn mch khng gian tng t a vo khai thc bang NewJery nc M, y l tng i iu khin ni ht theo nguyn l SPC(Stored Program Control). Tng i in thoi loi nay cn cho mi cuc gi mt tuyn vt l(ng dy ) ring. Do vy cng khng th ch to tng i c kh nng tip thng hon ton. V th ngay sau ngi ta hng cng vic nghin cu vo phng thc chuyn mch phn knh theo thi gian (gi tt l chuyn mch thi gian TDM).

  Nm 1970, tng i din thoi s u tin c sn xut v lp t a vo khai thc Php. Vo nhng nm u ca thp k 70 hng Bell Laboratory M quyt nh hon thin mt s tng i s dng cho lin lc chuyn tip, vi mc tiu dt ra l truyn dn gia cc tng i nh phng thc s. Thng 1/1976, tng i chuyn tip theo phng thc chuyn mch s mang tnh cht thng mi u tin trn th gii dc lp t khai thc.

  T khi cng ngh bn dn ra i da tng i in t sang mt bc pht trin mi. Trong tng i in in t cc b phn chuyn mch bng bn dn thay th cho cc b phn chuyn mch bng c kh ca tng i c in, lm cho kt cu ca tng i gn i rt nhiu, thi gian kt ni cuc gi nhanh hn, nng lng tiu th t hn. i cng vi s pht trin ca cng ngh bn dn theo thi gian, kch thc ca cc linh kin bn dn

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  49

  ngy cng c thu nh dn n cc h thng chuyn mch c tch hp rt nhiu tip im trn mt chip.

  u im: Tnh linh hot:

  H tr vic tnh cc cc cuc gi C kh nng nng cp khi s lng thu bao tng Kt cu h thng n gin, gn nh

  chnh xc v bn cao, do s dng cc b chuyn mch bng bn dn. Thi gian thc hin kt ni nhanh. Cht lng cuc gi tt hn. H tr thu bao thng qua cc dch v tin ch

  Quay s nhanh (short-code dailling) Chuyn hng cuc gi (call- transfer) Bo thc ( automatic alam call) Hn ch cuc gi n v i ((Out going comming barring),

  4.2. Cu trc ca mng in thoi 4.2.1. Khi nim

  Mng in thoi c cu to dng ph h Mng c hnh li pha trn nh h thng Mng c hnh sao pha y h thng

  Mng ph thuc vo tng quc gia. C 4 thit b chnh trong 1 mng: Thit b u cui v trm ni b ng ni n thu bao Cc trm chuyn mch ( Tng i ) Thit b ng truyn ( Viba , v tinh , si quang )

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  50

  4.2.2. Cc m hnh mng in thoi a. M hnh mng in thoi (mng c nh) quc gia

  Hnh 4.2. M hnh mng in thoi quc gia

  Cc mng c xy dng lm mt vic duy nht l truyn dn cc tn hiu thng tin t ni ny n ni khc. Cc thnh phn ca mt mng vin thng bao gm, cc trung tm chuyn mch v cc lin kt truyn dn. phc tp ca mt mng vin thng ph thuc vo lu lng thng tinh cn chuyn ti. Do , quy m ca mt mng c th t rt n gin n cc k phc tp. S tng qut ca mt mng in thoi quc gia nh hnh di.

  Do s lng thu bao trong mt mng quc gia rt ln nn nu trung tm chuyn mch t ti mt tng i l iu khng th thc hin c. Hn na, v mt v tr a l th u tp trung cc line thu bao vo mt tng i li cng khng th lm c.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  51

  Do vy h thng thng phn cp mng theo vng a l v theo mt dn s cho hp l.

  Thng mt h thng mng in thoi quc gia c chia lm nm cp:

  Tng i

  Tng i

  Tng i

  Tng i

  Tng i x A

  Tng i x F

  Tng i phng A

  Tng i phng

  LE LE Thu bao

  Tng i ni b(cng s)

  Tng i quc gia

  Tng i khu vc 1

  Tng i ] khu vc M

  Tng i cp tnh 1

  Tng i cp tnh 1

  Tng i cp thnh ph N

  Gateway Quc t

  Hnh 4.3. Cc cp tng i

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  52

  Cp phng, x: Gm mt tng i dung lng khong vi ngn s v h thng cp line u cui v n thu bao. Loi tng i ny va thc hin kt ni trc tip vi thu bao v thc hin chc nng chuyn mch trc tip cho cc thu bao ni i. Cp qun: Gm cc tng i cp qun vi dung lng hng chc ngn s, v mng

  lin kt trung k theo v tr a l cho nhng qun gn nhau. Loi tng i ny khng kt ni trc tip vi thu bao m ch thc hin chc nng chuyn mch cho cc thu bao ni vng v kt ni trung gian cho cc thu bao ngoi vng. Cp tnh: Gm cc tng i cp tnh vi dung lng hng trm ngn s, v mng lin

  kt trung k theo v tr a l cho nhng tnh gn nhau. Loi tng i ny cng khng kt ni trc tip vi thu bao m ch thc hin chc nng chuyn mch cho cc thu bao ni vng v kt ni trung gian cho cc thu bao ngoi vng. Cp khu vc: Gm cc tng i cp khu vc vi dung lng hng trm ngn s, v

  mng lin kt trung k theo v tr a l cho nhng khu vc gn nhau. Loi tng i ny cng khng kt ni trc tip vi thu bao m ch thc hin chc nng chuyn mch cho cc thu bao ni vng v kt ni trung gian cho cc thu bao ngoi vng. Cp quc gia: Gm cc tng i cp quc gia vi dung lng hng trm ngn s, v

  mng lin kt trung k theo v tr a l cho nhng tng i cp khu vc gn n, ngoi ra n cn c cc trung k ca ng ra quc t. Loi tng i ny ch thc hin chc nng chuyn mch cho cc thu bao gi vo v ra quc t. b. Mng ni b:

  Tng i ni b (PABX Private Automatic Branch Exchange) dng cho cc cng s, nh my. y chng thc hin vic kt ni trc tip cc cuc ni b

  Tng i ni b PABX

  DTE DTEThu bao A

  Thu bao B

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  53

  Tn gi quc t ca mt cc loi tng i sau : Tng i c quan PABX: c s dng trong cc c quan, khch sn v thng s

  dng trung k CO-Line (central office). Tng i nng thn (Rural Exchange): c s dng cc x, khu dn c ng, ch

  v c th s dng tt c cc loi trung k. Tng i ni ht LE (Local Exchange): c t trung tm huyn tnh v s dng

  tt c cc loi trung k. Tng i ng di TE (Toll Exchange): dng kt ni cc tng i ni ht cc

  tnh vi nhau, chuyn mch cc cuc gi ng di trong nc. Tng i ca ng quc t (Gateway Exchange): tng i ny dng chn hng v

  chuyn mch cc cuc gi vo mng quc t ni cc quc gia vi nhau, c th chuyn ti cuc gi qu giang.

  4.2.3. Mng truyn dn

  Hnh 4.4. Kt ni gia thu bao vi tng i

  Mng cp thu bao, kt ni t cc tng i u cui v n cc thu bao thoi. Loi cp c dng l ng dy i, c xon li vi nhau gim nhiu k sinh. Khong cch ti a thng khong 1Km

  Cable ng trc, Cable i xng, phm vi hot ng ph thuc vo mt ca ngi s dng trong mng, kch thc ca mng v v tr a l ca ni vng. Ni chung, chiu di trung bnh ca ng dy trong mng t 1.5km n 2km, chiu di ln nht khng qu 10km.

  Cp quang, cho php ng truyn vi dung lng ln hng GB. nc ta, h thng mng cp quang c tri rng khp c nc. Trc cp i qua cc bu in trung tm ca cc thnh ph, qun, huyn.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  54

  Mng cng cng quc gia ( mng lin tnh ) , thng thng c ni bng vi ba, si quang , v tinh

  Mng quc t , thng thng c ni bng si quang , v tinh . Kt ni v tinh trong mng quc t . Thng thng theo 2 cch sau:

  Gn c nh: phng php ny thch hp cho cc quc gia c nhu cu thng tin ln

  Gn theo yu cu: phng php ny cho php s dng mm do knh thng tin , nht l i vi cc nc nh , c lu lng thng tin thp , c cc gi cao im lch nhau nhiu a. ng ni thu bao v tng i

  Khi thu bao nhc my tin hnh cuc gi, thu bao ny lm ng tip chuyn mch gy ra mt dng in chy trong vng thu bao. Thit b i cui nhn bit trng thi chuyn mch (off hook), b chn ng dy kt ni chuyn mch vi thu bao cung cp mt chui xung mi quay s (dial tone) v sn sng nhn cc xung quay s. Sau , thit b chuyn mch phi kt ni thu bao vi ng dy c a ch l s in thoi quay.

  Vng ni b ca thu bao l mt ng hai dy cn bng , tr khng c tnh khong 500 n1000 (thng l 600 ).

  Mt ngun chung ca i cui cung cp ngun 48 VDC cho mi vng thu bao. Hai dy dn c ni vi tip v ring- thut ng dng m t jack in thoi. Hnh 4.5 minh ha vng ni b v jack cm in thoi. ng ring c in th 48 VDC i vi tip. Tip c ni t (ch i vi DC) i cui.

  Hnh 4.5. ng ni thu bao v tng i

  Khi thu bao cha nhc my (on-hook) in th DC ri trn ng dy gia tip v ring khong -48V thit b u cui ca thu bao in thoi.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  55

  Khi thu bao nhc my (off-hook) lm ng tip im chuyn mch, to nn mt dng in xp x 20 mADC chy trong vng thu bao, in th DC ri trn ng dy gia tip v ring gim

  Tn hiu thoi m tn c truyn trn mi hng ca ng dy khi c s thay i nh ca dng in vng. S thay i ca dng in gm tn hiu AC chng chp vi dng in vng DC.

  in thoi ca thu bao ch chung, mt tn hiu cp dng chung c bin d xp x 90 Vrms (tn s 20 Hz) c ly t i cui a ti ng dy. b. Ting di (echo)

  Nghe ting di ging ni ca chnh mnh trong khi s dng in thoi s rt kh chu. Ting di l kt qu ca s phn x tn hiu xy ra ti nhng im khng phi hp tr khng dc theo mng in thoi.

  Ni chung, thi gian tr ca ting di di hn v tn hiu ting di mnh hn s lm nhiu lon n ngi ni nhiu hn.

  S phi tr khng trn ng truyn thng xu nht trn cc vng thu bao v ti ni giao tip vi u cui. y vic phi hp tr khng rt kh iu khin v chiu di ca vng thu bao v cc thit b thu bao qu khc nhau.

  Ting di nghe c bi ngi ni b suy gim hai ln: t ngi ni n im phn x v ngc li.

  Trn cc ng truyn di ngi ta phi s dng cc b trit ting di c bit, hay thm vo cc b suy hao lm gim mc ting di.

  B trit ting i c s dng trong cc mch truyn tin khi thi gian tr ca mt vng tn hiu vt qu 45 ms. V d, s lan truyn thi gian tr trn cc ng thng tin v tinh c th vi trm ms, nn ta phi s dng b trit ting di.

  Cc b trit ting di c v hiu ho trong khi truyn d liu cc cuc gi. 4.3. Cc tiu chun truyn dn ca mng in thoi

  ITU (international Telecomunication Union) Hip hi vin thng quc t thuc lin hip quc vch nh cc tiu chun trong h thng vin thng quc t

  ITU gm 4 n v thng trc

  Ban th k

  CCITT ban khuyn ngh quc t v in thoi v in bo

  CCIR ban khuyn ngh quc t v thng tin v tuyn

  CIEF Ban qun l di tn

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  56

  Bao gm cc tiu chun sau: i. Tiu chun truyn dn suy hao knh truyn

  Thi gian tr knh truyn

  Bng thng knh truyn

  nh hng ca nhiu (Noise , crosstalk)

  c tnh ca h khi mo dng ii. Tiu chun chuyn mch Xc sut mng kt ni b bn

  Hot ng ca h khi c kt ni bn

  Thi gian ch cho 1 kt ni

  Xc sut kt ni nhm

  S chnh xc khi tnh cc iii. tin cy ca h thng : Xc sut h 1 phn hay ton phn

  Kh nng t sa ca h thng

  Hu qu khi h hng

  Hot ng ca h khi h

  4.3.1. Tiu chun truyn dn: suy hao knh truyn Gi Pin v Pout l cng sut vo v ra ca mng hai ca Nu Pin> Pout mng suy hao; Pin

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  5

  4.3.2. suy hao chun. CIITT khuyn ngh : Suy hao mng quc gia ni pht 3400Hz, BW =3100Hz

  Tn s 800 Hz c suy hao 0dB

  Tn s 300hz v 3400 Hz c suy hao 8,7 dB Di thng ca mng in thoi xp x 300 Hz-3400 Hz. Di tn s ny tng ng vi

  ph ca tn hiu ting ni. Mt p tuyn tn s tiu biu c trnh by trong hnh sau

  7

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  58

  Hnh 4.7. Bng thng knh truyn

  4.3.6. Nhiu nn v nhiu xuyn knh Nhiu l tn hiu khng mong mun tn ti hay xm nhp vo trong knh Nhiu nn (Background noise) tn ti ngay c khi khng c tn hiu thng tin Nhiu xuyn knh (Crosstalk) do nh hng t cc knh ln cn T s tn hiu trn nhiu S/N c nh ngha l S/N = Psignal /Pnoise Thng thng c tnh theo dB S/N [dB] = 10 lg(Psignal /Pnoise ) [dB]

  4.3.7. Mo phi tuyn Tn hiu tn s f qua knh truyn pht sinh nhiu tn s hi bc cao gy ra mo phi tuyn. Nu khng c lc b , cc thnh phn tn s ny cng tr ln nhau trn knh truyn to thnh nhiu trn tn ( Intermodulation noise) suy hao ph thuc vo tn s

  4.3.8. Cht lng chuyn mch nh gi bi kh nng phc v , khng nghn mch

  4.3.9. tin cy Xc nh bng xc sut hot ng ca thit b hon thnh 1 nhim v t trc ,

  trong iu kin v thi gian nh trc

  t tin cy cao , cn

  S dng linh kin cht lng cao mc tin

  S dng cu trc c an ton cao , nh hot ng song song tn nhiu v s lng

  Cn dung ho gia tin cy v gi thnh h thng

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  59

  4.4. Bo hiu trong tng i 4.4.1. Gii thiu chung

  Bo hiu c coi nh l mt phng tin trao i thng tin v cc lnh t im ny n im khc, cc thng tin v cc lnh ny lin quan n qu trnh thit lp, gim st v gii phng cuc gi. Phn loi h thng bo hiu

  Thng thng h thng bo hiu c chia lm 2 loi l:

  Bo hiu thu bao: l bo hiu gia thit b u cui vi tng i, thng thit b u cui l my in thoi.

  Bo hiu trung k: l qu trnh bo hiu gia cc tng i vi nhau. Ta c s tng quan v h thng bo hiu nh sau:

  Bo hiu trung k gm 2 loi :

  Bo hiu knh kt hp CAS (bo hiu knh ring): l h thng bo hiu m trong thng tin bo hiu nm trong knh thoi hoc trong knh c lin quan cht ch vi knh thoi.

  Bo hiu knh chung CCS : l h thng bo hiu m trong thng tin bo hiu nm trong mt knh tch bit vi cc knh thoi, knh bo hiu ny c s dng chung bo hiu cho mt s ln cc knh thoi.

  Bo hiu

  Bo hiu trung k Bo hiu thu bao

  Bo hiu knh kt hp CAS

  Bo hiu knh chung-- CCS

  Hnh 4.8. H thng bo hiu

  Cc chc nng ca bo hiu: C th tng qut cc chc nng ca bo hiu nh sau: chc nng gim st, chc nng

  tm chn, chc nng khai thc v bo dng mng.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  60

  Chc nng gim st: chc nng ny c s dng nhn bit s thay i v trng thi ca ng dy thu bao hoc ca trung k (bao gm cc tn hiu: nhc my chim, nhc my tr li, trng thi ng dy bn-ri-gii phng). Cc tn hiu gim st c th dng c dng (khng dng) hoc l cc m nh phn c trng cho tng trng thi.

  Chc nng tm chn: lin quan cht ch n qu trnh x l cuc gi nh: trao i cc thng tin a ch, c tnh thu bao. Trong qu trnh bo hiu, chc nng tm chn phi c thc hin trong mt khong thi gian xc nh thng c gi l thi gian tr quay s (PDD - Post Delay Dialing), l khong thi gian c xc nh t khi thu bao ch gi pht xong cc con s a ch thu bao b gi cho n khi nhn c hi m chung, yu cu thi gian tr PDD cng nh cng tt. Ngoi ra yu cu i vi h thng bo hiu m c th l chc nng tm chn phi c tin cy cao, tc bo hiu nhanh, hiu qu.

  Chc nng khai thc v bo dng mng : phc v cho vic khai thc duy tr s hot ng ca mng li. Cc tn hiu bo hiu thuc chc nng ny gm: - Nhn bit v trao i cc thng tin v trng thi tt nghn ca mng. - Thng bo v trng thi thit b, ng trung k. - Cung cp cc thng tin tnh cc. - Cung cp cc thng tin v li trong qu trnh truyn thng tin bo hiu.

  4.5. Kho st tng i in t PABX 4.5.1. Cu trc khi ca tng i ( hnh 4.9 ) 4.5.2. Mch thu bao Cp dng cho thu bao khi m thoi

  Cm bin trng thi ca thu bao (nhc my, gc my) nh vo s thay i tng tr ca ng dy.

  Cp m hiu cho thu bao

  Cp dng chung cho thu bao 4.5.3. Mch trung k Cm bin dng chung gi vo

  To ti gi cho thu bao i vi tng i bn ngoi

  Quay s ra tng i bn ngoi

  C bin p cch ly vi tng i bn ngoi

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  61

  K

  hi

  Thu

  B

  ao

  + T

  rung

  K

  K

  hi

  Thu

  B

  ao

  + T

  rung

  K

  K

  H

  I C

  HU

  YN

  M

  CH

  K

  hi

  I/O

  K

  hi

  iu

  kh

  in

  trun

  g t

  m

  Lin

  e 1

  Lin

  e 2

  Lin

  e n

  Kh

  i D

  TM

  F

  Ngu

  n c

  ung

  cp

  Kh

  i t

  o ch

  ung

  Kh

  i m

  hi

  u (D

  ial t

  one,

  Bus

  y to

  ne,

  Rin

  g ba

  ck to

  ne,m

  usic

  )

  5V

  12V

  1

  5V

  Tra

  ck n

  Lin

  e 3

  Tra

  ck 1

  T

  rack

  2

  Tra

  ck 3

  Hnh 4.9. S khi tng i ni b

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  62

  4.5.4. Khi iu khin trung tm : - Mch x l trung tm iu khin mi hot ng ca tng i, thc hin cc chc

  nng ca tng i, cc dch v cho thu bao v trung k. - Mch x l l mt CPU n lm nim v iu khin cc thit b chuyn mch, thit b

  ngoi vi, cc chng trnh c lu tr sn trong b nh chng trnh, nh d liu v b nh bin dch.

  - B nh chng trnh ghi tt c cc chng trnh h thng v cc chng trnh ng dng phc v cho cc chng trnh x l cuc gi.

  - B nh d liu ghi li tm thi cc d liu cn thit phc v cho qu trnh x l cuc gi nh cc ch s a ch, trng thi bn ri ca ng dy thu bao.

  - B nh phin dch cha cc thng tin v loi dch v ca thu bao, cc bng m lp tuyn, cc thng tin v tnh cc B nh d liu l b nh tm thi, cn b nh chng trnh v bin dch l b nh bn c nh. Cc s liu trong b nh d liu thay i trong qu trnh thc hin cuc u ni.

  CPU

  Nh chng trnh

  Nh bin dch

  Nh d liu B vo ra B vo ra

  Hnh 4.10. Cu trc khi iu khin trung tm

  4.5.5. Khi chuyn mch

  tng i in t, c hai h chuyn mch, chuyn mch khng gian v chuyn mch thi gian. N c chc nng thit lp mch u cho cc cuc gi, truyn dn ting ni v cc tn hiu khc cho thu bao.

  H chuyn mch khng gian: h ny cc b phn chuyn mch c thit lp gia u vo v u ra, n s dng ring cho mi cuc gi v duy tr trong sut khong thi gian m thoi. Cc tuyn gi khc hon ton c lp vi nhau.

  H chuyn mch thi gian: Trong h thng ny mi mt cuc lin lc c s dng mt phn thi gian ca tuyn . Phn thi gian ny trong tng i in t hin nay c lp li vi chu k 125 us (Tn s 8 KHz) cho mu tin. giai on u ngi ta truyn

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  63

  dn trc tip cc tn hiu PAM, nhng cht lng khng m bo do b nh hng ca tp m, nhiu, mo dng. Hin nay cc tng i u s dng nguyn tc chuyn mch PCM nn cht lng thng tin c nng cao.

  Tm li khi chuyn mch c chc nng :

  Kt ni thng thoi cho thu bao vi thu bao, v thu bao vi trung k.

  Cp m hiu cn thit cho thu bao.

  Kt ni thu bao vi mch thu DTMF khi thu bao quay s (thu bao s dng dng tone).

  Kt ni mch pht tone DTMF vi trung k khi c yu cu quay s ra tng i cng cng (vi trung k ch tone). 4.5.6. Khi m hiu

  To cc tn hiu cn thit nh Dial tone, Busy tone, Ring back tone, nhc tin ch, cp cho thu bao.

  Sau y l cc tn hiu thng nghe thy trn cc thu bao :

  Tn hiu mi quay s: 350 Hz - 440 Hz, pht lin tc.

  Tn hiu bo bn: 480 Hz - 620 Hz, pht theo nhp 0.5s ngng 0.5s.

  Tn hiu hi chung: 440 Hz 480 Hz, pht theo nhp 1s ngng 3s. 4.5.7. Khi to chung

  To tn hiu chung cp cho thu bao, tn hiu sin c tn s 20 - 25 Hz, pht theo nhp 2s ngng 4s, bin AC P-P t 75 90V. 4.5.8. Khi ngun Cung cp in p cho ton b tng i

  Do tng i thit k l tng i ni b c phm vi lm vic nh (chiu di ng dy thu bao khng ln), st p trn ng dy khng nhiu, nn ta chn ngun cp cho thu bao l +24V. Ngoi ra khi ngun cn cung cp in p +5V v +15V cho khi iu khin, khi m hiu, ma trn chuyn mch, khi to tn hiu chung.

  Nh vy, khi ngun c nhim v cung cp in p +24V, +15V v +5V cung cp cho tng i.

  4.5.9. Khi DTMF Khi DTMF c tc dng gii m cc phm bm ca my in thoi hot ng ch

  tone thnh cc bit d liu cn thit CPU nhn bit v x l.

  Khi DTMF s dng IC thu DTMF chuyn dng, VD: IC MT8870B.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  64

  4.5.10. Khi giao tip I/O L mt h thng cc b m vo ra, l mi lin kt ca b vi x l v cc khi

  khc trong h thng.

  4.6. Cc k thut chuyn mch ca tng i V c bn c phn ra ba loi: chuyn mch mch (Circuit switching) v chuyn

  mch d liu (Data switching) v chuyn mch mm (Soft switching).

  Chuyn mch mch li c phn ra hai loi: Chuyn mch khng gian (Space Division Multiplexing), chuyn mch thi gian (Time Division Multiplex).

  Chuyn mch d liu c phn ra hai loi: Chuyn mch thng ip (Message switching) v chuyn mch gi (Package switching).

  Chuyn mch mm l hnh thc chuyn mch linh hot, hiu qu v hin i nht ang c pht trin s dng.

  4.6.1 Chuyn mch khng gian SDS (Space Division Switching) a. Khi nim

  SDS l hnh thc chuyn mch bng cch thit lp mt ng truyn vt l kt ni hai im thng tin.

  C s to nn cc b chuyn mch l cc tip im c kh hay cc cng in t c iu khin.

  Dng n gin nht ca chuyn mch khng gian l ma trn tip im nxn (n u vo v n u ra ) Crossbar Switch .

  N

  1 2

  1

  N

  2

  N 1

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  65

  Hnh 4.11. Cu trc khi Chuyn mch khng gian SDM Tuy nhin, n c 1 s nhc im sau:

  S tip im rt ln ~ n2 gi thnh cao

  Nu mt 1 tip im no th dn n kh khn ni gia 2 thu bao

  S tip im s dng thc t rt t ch l n so vi n2

  b. Chuyn mch khng gian nhiu cp

  Hnh 4.12. Cu trc khi chuyn mch khng gian nhiu cp

  Trong thc t , ngi ta s dng chuyn mch nhiu cp

  Ngi ta chia N u vo thnh N/n nhm

  Mi nhm c n u vo lp thnh cp th 1

  Mi nhm c k u ra , li a vo cc u vo ca cp th 2, v c nh th tip tc V d mng trn hnh c 3 cp i xng ( chuyn mch SSS) , Hnh 4.12.

  iu kin khng nghn mch k = 2.n -1

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  6

  Hnh 4.13. iu kin khng nghn mch k = 2.n -1

  6

  SS tthhuu bbaaoo SS ttiipp iimmmmnngg SSSSSS

  SS ttiipp iimm mmnngg nn ggiinn

  112288 77 668800 1166 338844

  551122 6633 448888 226622 114444

  33004488 551166 009966 44,,22**110066

  88119922 44,,22**110066 66,,77**110077

  3322 776688 33,,33**110077 110099

  113311 007722 22,,66**110088 11,,77**11001100

  Cc u im so vi chuyn mch n gin S cc tip im ma trn t hn C nhiu ng ni thng qua mng kt ni 2 im u cui

  Nhc im phn iu khin phc tp hn nhiu Nu chn s cc nhm con khng hp l mng c th b kho khi lu lng tng

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  6

  4.6.2 Chuyn mch khe thi gian TSI (Time Slot Interchange ). H thng chuyn mch TDM (Time Division Multiplex) c s cng kt ni ~ 2N.

  Nhn ca b chuyn mch TDM l khi chuyn mch TSI

  Multiplexer Demultiplexer

  DM

  DM

  DM

  )(1 tx

  )(2 tx

  )(txN

  )(1 nd

  )(2 nd

  )(ndN

  DDM

  DDM

  DDM

  )(1 nd

  )(2 nd

  )(ndN

  )(1 tx

  )(2 tx

  )(txN

  D(n) D(n)

  Transmission

  TSI Switching

  N tn hiu t N thu bao a vo b ghp knh Mux, u ra ca Mux l lung s tc

  cao cha cc khung , mi khung c n khe thi gian TimeSlot tng ng vi n thu bao Mi khe c th l 1 bit ( hay 1 byte hay nhiu byte ) V d kt ni khe 2 vi khe 5 , th tn hiu t khe 2 a n u vo TSI c

  i sang khe 5 ti u ra ca TSI v a n b gii ghp knh xut ra ti khe 5

  7

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  68

  Hnh 4.14. Chuyn mch TDM

  Khi s thu bao tng , thi gian tr tng vt mc , ngi ta s dng cu trc nhiu TSI ghp nhau gi l TMS

  4.6.3. Chuyn mch TST

  Trong thc t , ngi ta s dng cc cu hnh TST hay STS tng hiu qu . Phc tp hn l TSSST , SSTSS , TSTST

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  69

  Hnh 4.15. Gii thch chuyn mch TST

  Hnh 4.16. S khi chuyn mch TST

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  70

  4.6.4. Chuyn mch d liu a. Chuyn mch bn tin ( chuyn mch thng ip message)

  Ngi ta c th s dng chuyn mch mch in truyn d liu , nhng gp phi nhiu nhc im nh yu cu 2 thu bao phi hot ng cng thi im , hiu sut s dng ng truyn khng cao

  Hnh 4.17. Mng chuyn mch bn tin

  Mng chuyn mch knh khng thch hp truyn s liu. i vi cc bn tin rt ngn th mng chuyn mch knh li cng khng thch hp v khng c hiu qu.

  Cc th in t , cc file truyn trn mng c gi chung l cc bn tin (message). N c truyn qua mng nh l cc d liu s

  Mt trong cc dng chuyn mch c chn phc v nhu cu trn l chuyn mch bn tin. N phn tch phn u bn tin tm a ch ni nhn

  Thng thng cc node chuyn mch l cc my tnh , m n gi bn tin b nh m . Thi gian tr mi node gm thi gian nhn bn tin vo node v thi gian sp hng ch n lt mnh chuyn ti node khc

  Chuyn mch bn tin khng cn thit lp mt ng dn dnh ring gia hai trm u cui m mt bn tin c gi t ni pht ti ni thu c n nh mt l trnh trc bng a ch ni nhn m mi trung tm c th nhn dng chng. Ti mi trung tm chuyn mch (nodes chuyn mch), bn tin c tm lu vo b nh, x l ri truyn sang trung tm khc nu tuyn ny ri. . Kh nng lu li c th trong thi gian di do i x l hay trung tm tip theo cha sn sng nhn.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  71

  u im so vi chuyn mch mch in ( knh ):

  Do bn tin c th tm thi b gi 1 node no nn cao im lu thng s gim , ng dy s dng hiu qu hn

  Khng cn trm thu lun sn sng v mng c th tm gi bn tin

  Chuyn mch bn tin khng bao gi b bn

  Chuyn mch bn tin c th gi ng thi n nhiu ni nhn cng 1 lc

  C th thit lp u tin cho 1 bn tin

  C th kim tra sai v qun l qu trnh trong mng

  Khng cn cng tc truyn gia cc thu bao

  Mng c th i dng cc m truyn

  H thng Mng nhn bn tin t cc my tnh (Terminal)

  H thng phn tch u tin

  H thng pht hin li v yu cu truyn li

  H thng lu tt c cc bn tin c gi n trong vi gi , vi ngy. C th lu vnh vin bng bng a

  Nu c my tnh nhn tm thi khng lm vic th h thng c th ch hay gi bn tin n a ch khc nu c yu cu

  My tnh cp s th t cho cc bn tin c gi i , do h thng c th tm li cc bn tin b mt

  Khi h thng b tm dng , n thng bo n tt c cc my tnh s th t cui cng cc bn tin m n nhn c

  H thng c th cung cp cc s liu thng k v s lu thng qua n

  b. K thut chuyn mch gi

  Tng quan

  Chuyn mch gi s dng u im ca chuyn mch knh v chuyn mch tin, ng thi khc phc c nhc im ca hai loi chuyn mch ny.

  Chuyn mch gi gn ging chuyn mch bn tin Ch khc nhau l thay v gi 1 bn tin ln th ngi ta ct bn tin ra thnh nhiu gi

  nh hn ( c vi ngn Byte ) v gi cc gi ny i ln ca gi :

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  72

  Nu ct bn tin cng nhiu gi , tn dng kh nng truyn song song ng thi trn mng , s truyn nhanh hn

  Nu gi qu nh , do mi gi phi cha thm phn header nn lng thng tin d tha phi truyn cng nhiu hn Mng chuyn mch gi bao gm cc thnh phn c bn sau: trm (station), nt mng

  (node) v cc ng truyn dn (link).

  Hnh 4.18. Mng chuyn mch gi.

  chng li, mng chuyn mch gi s dng phng thc t ng hi li. Qu trnh ny i hi cc trung tm khi nhn c cc gi th xc nh xem gi c li hay khng, nu li th n s pht yu cu pht li cho trung tm pht.

  Ph thuc vo ng i cc gi trong cng 1 bn tin m ngi ta chia lm 2 loi l Datagram (dg) , v mch o (Virtual Circuit)

  2

  4

  1

  6

  5

  3

  User A

  User F

  Datagram (dg) (giao thc phi kt ni -Connectionless): Cc gi i theo cc ng c lp ring , phn header ca cc gi cha a ch ca cc node m n i n

  Virtual Circuit (VC) (giao thc hng kt ni -Connection Oriented)): Khi c nhu cu gi bn tin, s thit lp mch o qua cc node , cc gi trong cng 1 bn tin s i chung qua mch o ny . Phn header ca cc gi khng cha a ch ca cc node m n i n

  Phng php chuyn gi theo kiu Datagram

  Cc bc cn thit truyn thng tin i t ngun n ch nh sau:

  Bc 1: Phn on gi pha pht.

  Bc 2: nh tuyn cc gi .

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  73

  Bc 3: Ti hp gi pha thu. Tu thuc vo giao thc truyn thng m c nhiu mc phn chia bn tin thnh cc

  gi vi chiu di khc nhau. Ngoi nhng thng tin c ct t bn tin, gi cn c chn thm cc phn u v ui phc v cho vic nh tuyn qua mng.

  u uiD liu

  Bn

  Gi tin Hnh 4.19. Nguyn l ct mnh v to

  gi.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  74

  Phng php chuyn gi theo kiu mch o

  Trc khi gi c chuyn i th c mt gi gi l c hiu, c gi t nt gc, trong c a ch nt gc. C hiu ny s chy qua cc nt, i n u n t hng chim kt ni qua nt . Khi ng i c chim, v d t A qua 5 n B, n gi tn hiu cng nhn chim (ACK) n nt gc. Sau , cc gi s liu c gi mt cch tun t t nt gc n nt ch theo tuyn ng c thit lp.

  Hnh 4.20. M hnh h thng chuyn mch o

  Tuyn ng chim (v d t A qua 4, 5, 6 n B) c coi nh c nh trong sut thi gian kt ni. Kiu truyn tin ny ging vi chuyn mch knh, v do vy c gi l mch o hay knh o. Trong mi gi, ngoi phn s liu thc cn c thm phn nhn dng lin kt knh o c s dng cho mc ch ch tuyn.

  c im chnh ca k thut mch o l tuyn gia cc trm c thit lp chuyn s liu, nhng khng c ngha l ng ny c dnh ring nh trong chuyn mch knh. Mi gi c th c lu tm ti tng nt, sp hng v chuyn ti nt tip theo

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  75

  nu cn. Ti cng mt thi im, mi trm c th c mt hoc nhiu mch o kt ni ti mt hoc nhiu trm khc trong mng.

  Th tc truyn thng tin theo kiu mch o gm 3 pha: thit lp kt ni, chuyn thng tin v gii phng kt ni. Do vy, giao thc truyn thng trong trng hp ny cn c gi l giao thc hng kt ni (Connection Oriented).

  Ngoi cn c mch o vnh vin, mch o vnh vin l phng thc thit lp mch o c nh gia hai thu bao. V mt logic c th so snh vi ng dy cho thu trong mng chuyn mch knh, v kiu chuyn mch ny khng cn thit lp hay gii phng cuc gi qua mng

  So snh gia datagram v mch o

  Phng php mch o c nhiu u im hn so vi datagram, nu hai trm d nh trao i s liu trong mt khong thi gian di .

  Trong phng php mch o, nt khng phi thc hin nh tuyn cho tng gi, m n ch thc hin nh tuyn mt ln duy nht cho tt c cc gi.

  Trc tin l mng c th cung cp cc dch v lin quan n mch o gm c sp xp v iu khin li. Sp xp cp n vic khi cc gi c chuyn trn cng mt tuyn th chng s n ch theo th t nh khi pht t nt gc. iu khin li l mt dch v bo m rng khng nhng cc gi n ch theo ng th t m cn n chnh xc.

  V d nu gi trong th t t nt 4 khi n nt 6 c li th nt 6 s yu cu nt 4 pht li gi . u im na l v s dng mch o nn cc gi c chuyn nhanh hn v khng cn th tc nh tuyn cho tng gi.

  u im ca datagram l khng c pha thit lp, do vy khi trm gi s liu ngn th datagram s phn pht nhanh hn. Datagram mm do hn v khi mt phn ca mng c s c th n s t nh tuyn li trnh tc nghn.

  Datagram c u im so vi mch o trong trng hp

  Khi cc my tnh ch gi 1 vi gi th Datagram nhanh hn

  Datagram linh ng hn trong trng hp nghn mch , n s tm ng i khc

  VC t tin cy hn trong trng hp c 1 node trong mng b h th cc VC qua node u b hy

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  76

  T chc phn lp ca mng chuyn mch gi.

  S dng m hnh 7 lp ISO OSI m t khi nim mng chuyn mch gi v ch yu da trn 3 lp bc thp :

  LpHnh thc truyn

  Lp 3: lp mng Gi

  Lp 2: lp tuyn d liu

  Khung

  Lp 1: lp vt l Bit

  Lp vt l:

  Dnh cho tuyn ni vt l gia thit b trong mng. Thng tin trao i di dng bit, bao gm cc thng tin v s liu, bo hiu (iu

  khin) dng iu khin thao tc ca tuyn ni v xc nh trng thi c th s dng ca tuyn, xung nhp ghp ni cc tn hiu s liu khi khi phc cu trc tin pht my thu. Cc tn hiu ny dng trao i tin tc cp cao hn gia hai thit b.

  Lp tuyn d liu (Data-Link )

  Chuyn tin gia cc thit b, theo , yu cu bn tin c chuyn i khng bi li v theo 1 trnh t chnh xc. Pht hin li trong khung tuyn bng phng php ARQ (Automatic Repeatre Quest), bao gm 3 phng thc :

  Phng thc dng v ch : Bn pht pht 1 khung v phi ch t pha thu. Nu nhn c s xc nhn l : ACK : Bn pht tip tc pht khung tip theo. NAK : Bn pht pht li khung pht.

  Phng thc quay li : Bn pht pht lin tc tng khung, nu nhn c ACK th tip tc pht, nu l NAK

  th n s xc nh th t khung li v pht li lin tc khung ny.

  Phng thc lp li c chn lc : Pht lin tc cc khung, nu li th pht li khung b li v tip tc cng vic ang d

  dang. Mng chuyn mch gi (X.25) thng dng phng thc kch c ca s 7, tc l

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  77

  bn pht pht 7 khung mi cn 1 khung xc nhn t bn thu.

  Lp mng

  Lp tuyn lm cng vic sa li, iu khin lung theo tuyn gia hai thit b u ni vi nhau. Lp mng to iu kin cho thng tin gia cc thit b m chng khng c u ni trc tip vi nhau (ngha l qua mng).

  thit lp tuyn ni lp mng gia hai thit b, th chng cn c kh nng thch ng vi nhau.

  Thng thng, mi thit b u ni vo mng c a ch ring, mi thit b c th da vo a ch ca thit b khc m yu cu thit lp thng tin gia chng.

  C 2 cch xy dng lp mng : - Mi thit b c mt a ch ring.

  - Dng tuyn ni gia 2 thit b xy dng mt a ch.

  4.7 Nguyn l hot ng ca tng i Nhn dng thu bao gi nhc my: Tng i nhn dng thu bao gi nhc my

  thng qua s thay i tr khng ca ng dy thu bao. Bnh thng khi thu bao gc my in tr ca mch gim t vi chc K xung cn t 150 1500 Ohms. Tng i nhn bit s thay i in tr (tc l thay i trng thi ca thu bao) thng qua b cm bin.

  Tng i kim tra xem c cn line trng hay khng, nu cn th cp dial tone cho thu bao. Nu tt c cc line u bn th cp busy tone cho thu bao.

  Khi thu bao nhn c dial tone th bt u quay s. Tng i nhn bit thu bao bt u quay s s ct dial tone cho thu bao v bt u nhn bit cc s m thu bao a quay. Tu theo c tnh ca thu bao (s dng ch pulse hay tone) m tng i s nhn bit cc s quay theo phng php khc nhau.

  Nu thu s dng ch pulse, tng i s nhn cc xung quay nh cc xung c pht ra t thu bao. Tu theo cc tiu chun m t l gia cc Space v Mark ca cc xung, thi gian ngt gia cc xung s khc nhau v s xung pht ra (vi cng mt phm bm) cng khc nhau

  100ms

  20mA 300ms

  0mA

  Next digit

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  78

  Hnh 4.17. S cc xung quay s o Nu thu bao c s dng ch tone, th tng i s nhn bit xung quay

  s nh cc tn hiu tn s kp DTMF (Dual Tone multiple Frequency) pht ra t thu bao, nh hnh v di: Mi cp tn s (tone) xut hin ti thiu l 40ms, thi gian ti thiu gia hai s l 60ms.

  Hnh 4.18. DTMF (Dual Tone multiple Frequency) Tng i nhn bit cc s thu bao gi n v nhn xt.

  Nu s u nm trong tp thu bao ca tng i th tng i s phc v nh cuc gi ni i.

  Nu s u khng nm trong tp thu bao ca tng i th tng i phc v nh mt cuc lin i, qua trung k v gi phn nh v quay s sang tng i i phng gii m.

  Nu m u l m gi cc chc nng c bit, tng i s thc hin cc chc nng phc v cc yu cu ca thu bao.

  Thng thng, tng i c dung lng nh c thm nhiu chc nng c bit lm cho chng trnh phc v cc thu bao thm phong ph, tin li cho ngi s dng lm tng kh nng khai thc v s dng tng i.

  Nu vi thu bao rnh, tng i s cp chung cho thu bao vi in p AC t 75 110V, tn s 20 25Hz. Vi chu k nhp 1 giy c, 3 giy khng.

  Khi thu bao gi nhc my, tng i nhn bit trng thi nhc my ny, tin hnh ct dng chung cho thu bao c gi mt cch kp thi trnh h hng thu bao.

  1

  4

  7

  2

  5

  8

  3

  6

  9

  10 1

  1

  1

  1

  1

  697 Hz

  770 Hz

  852 Hz

  941 Hz

  Mc ch c bit

  ( sai lch tn s = 1.5%)

  1209 Hz

  1336 Hz

  1477 Hz

  1633 Hz

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  79

  ng thi tng i cng ct m hiu ring back tone cho thu bao gi v tin hnh kt ni thng thoi cho hai thu bao.

  Tng i gii to mt s thit b khng cn thit tip tc phc v cho cuc m thoi khc.

  4.8 Cc chc nng hot ng ca tng i Mc d hin nay nh s pht trin ca khoa hc cng ngh, Cc tng i c nng

  cp rt nhiu ln t khi pht minh ra my in thoi, nhng chc nng c bn ca tng i v x l cc cuc gi ca thu bao, kt ni thu bao vi thu bao b gi hu nh khng thay i chng ch khc nhau v phng thc thc hin. Trong tng i t ng hin nay cc chc nng chnh ca tng i bao gm:

  1. Nhn dng s thu bao ch gi: Xc nh khi thu bao nhc ng nghe v cuc gi c ni mch iu khin, tng i cp tn hiu mi quay s hoc tn hiu bo bn cho thu bao gi.

  2. Tip nhn cc con s c quay: Sau khi nhn c tn hiu mi gi quay s, thu bao ch gi quay s thu bao b gi. Tng i cn ghi li cc s c quay.

  3. Kt ni cuc gi: Sau khi tng i ghi li cc s c quay, tng i phn tch v xc nh s b gi. Sau tng i chn knh ni trong cc nhm ng dy trung k n tng i c thu bao b gi. Nu tng i nm trong thu bao ni ht th ch c mt tng i tham gia vo vic kt ni cuc gi.

  4. Chuyn thng tin iu khin: Khi tng i thu bao ch gi c ni vi tng i ca thu bao b gi qua tng i chuyn tip, th hai tng i ny trao i vi nhau cc thng tin cn thit v thu bao ch gi, b gi

  5. Kt ni chuyn tip: Trong trng hp tng i c ni n tng i chuyn tip th cc qu trnh 3 v 4 li c lp li trong qu trnh x l cuc gi, sau cc thng tin ca thu bao ch gi v b gi c truyn i.

  6. Kt ni ti trm cui: Khi trm cui c nh gi l trm ni ht, da theo s thu bao b gi c truyn i th b iu khin trng thi thu bao ca tng i b gi c tin hnh. Nu thu bao b gi khng trng thi bn th mt knh c thit lp ni vi knh trung k c chn kt ni cuc gi.

  7. Truyn tn hiu chung: kt ni cuc gi, tn hiu chung s c pht n thu bao b gi v cho n khi thu bao b gi nhc my tr li. Khi thu bao b gi tr li tn hiu, chung b ngt v thu bao b gi c chuyn sang trng thi m thoi.

  8. Tnh cc: Sau khi nhn c tn hiu xc nhn cuc gi hon tt t tng i, thu bao b gi v cho n khi thu bao b gi nhc my tng i ch bt u tnh thi gian gi.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  80

  9. Truyn bo tn hiu bn: Khi tt c cc ng trung k n tng i ca thu bao gi b chim ht, hoc thu bao ang bn th tn hiu bo bn s c gi ti thu bao ch gi.

  10. Hi phc h thng: Sau khi cuc gi kt thc, tt c cc knh ni cho cuc gi u c gii phng. Ngoi ra i vi cc tng i hin i ngy nay cn c thm nhiu chc nng khc h tr cho cng tc khai thc v bo dng.

  4.9 Cc phng php iu khin tng i: 1. Phng php iu khin c lp: L phng thc m tng i iu khin cc kt

  ni, tng i khng chu chi phi ca bt k tng i ngoi no khc. 2. Phng php iu khin chung: L hnh thc m cc tng i c iu khin v

  gim st ca mt trung tm.

  Tng i 2

  Tng i 1 Tng i 0

  Tng i 3

  Tng i trung tm

  Hnh 4.19. Phng php iu khin chung

  3. Phng php iu khin bng chng trnh lu tr:

  Tng i 2

  Tng i 1 Tng i 0

  Tng i 3

  D liu trng thi (T1, T2, T4)

  D liu trng thi (T1, T0

  D liu trng thi (T1, T0) D liu trng thi

  (T0, T1, T4)

  Hnh 4.20. Phng php iu khin bng chng trnh lu tr

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  81

  Vi phng php ny th mi tng i s thng xuyn lu tr v cp nht trng thi thng tin ca tng i bn v cc ng trung k ni vi chng.

  Khi thc hin mt cuc gi ni i th vic iu khin kt ni vn do chnh tng i chnh thc hin.

  Khi iu khin mt cuc gi lin i (gi s tng i 2, 4 th ti tng i 2 s xem xt ng i u tin ngn nht ng vi n l1 trng thi ca tng i u tin, xem xt n c ri hay khng v tng i c kh nng kt ni c hay khng).

  Nu tng i 4 ri, th tng i ny c kh nng thc hin vic kt ni cuc gi, tng i 2 s truyn s quay v thc hin cc th tc kt ni nh bnh thng.

  Nu nh tng i 4 bn hay khng c kh nng kt ni cuc gi th tng i 2 s t ng tm kt ni u tin k tip n tng i ln cn.

  4.10 Cc hnh thc thng tin trn mng in thoi Do nhu cu thng tin tch hp trn mt ng dy, cc nh sn xut lin tc pht trin

  h thng, t h thng thng tin thoi vi mc ch phc v cho cc cuc gi thoi, cho n cung cp dch Fax, truyn d liu v sau cng l cung cp dch Internet.

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  82

  4.11 Qu trnh thit lp, duy tr v kt thc cuc gi ( A gi B)

  Thu bao gi A Tng i Thu bao b gi B TH1: Nhc my Nhn trng thi nhc, gc my Cp Dial tone

  (B ri, Quay s Ct Dial tone B Ni i) Gii m DTMF Kim tra => B : thuc ni i Kim tra => B c ri khng B ri Cp chung cho B chung Cp Ring back tone cho A Nhn trng thi nhc my B B nhc my Ct chung B Ct Ring back tone A Kt ni thng thoi Gc my Nhn trng thi gc my Hu kt ni thng thoi Cp Ring tone TH2: Kim tra => B :

  thuc ni i B bn Kim tra => B c ri khng B bn (ni i) Cp Busy tone

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  83

 • Chng 4: H thng thng tin in thoi

  84

  TH 3 A gi B , B khc tng i vi A , B ri A Tng i ca A Tng i

  ngoi ca B B A Nhc my Nhn trng thi nhc my

  Cp Dial tone cho A A Quay s Ct Dial tone Gii m DTMF Kim tra=>B l thu bao ngoi Kimtra=>c trung k ri Quay li s ra ngoi Nhn trng thi nhc my Gii m DTMF Kim tra=>B l ni i Kim tra=>B ri Cp chung B Ring back tone A B Nhc my Nhn trng thi nhc my B Thng thoi Thng thoi Hu kt ni thng thoi B gc my Thng thoi Cp Busy tone