Click here to load reader

Les habilitats específiques pt

  • View
    1.023

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Les habilitats específiques pt

LES HABILITATS ESPECFIQUES E.E. Pedagogia teraputica1. REA HABILITATS CONCEPTUALS1.1 - Funcions executives (atenci). Memria de treball. Planificaci. Control inhibitori. Flexibilitat cognitiva. Fludesa).P. 2

1,2 - rea perceptiva (percepci Visual. Percepci auditiva. Percepci tctil. Percepci espacial general . Percepci espacial grfica. Percepci temporal).P. 14

1.3 rea cognitiva (memria Visual. Memria Verbal i Numrica repetitiva. Memria Verbal i numrica i significativa. Conceptes numrics bsics. Clcul. Raonament abstracte).P. 19

1.4 - rea de comunicaci (llenguatge verbal / comprensi verbal. Llengua escrita i comprensi escrita. Fludesa Verbal. Raonament verbal. Lectura).P. 23

2. REA PRCTICA2.1 - Autonomia (higiene personal. Vestit i desvestit. Alimentaci. Desplaament. L's de materials. Social).P. 31

2,2 rea motriu (Motricitat gruixuda. Motricitat fina. grafomotricitat).P. 34

3. REA SOCIO-EMOCIONAL3.1 - rea afectiva.P. 37

3.2 rea social.P. 38

3,3 - Joc.P. 39

1. REA HABILITATS CONCEPTUALS1.1 FUNCIONS EXECUTIVESDESENVOLUPAMENT

1-ATENCINTINEPA

Sostinguda:

- Mant centrada l'atenci en un perode curt de temps.

- Mant centrada l'atenci en un perode mitj de temps.

- Mant centrada l'atenci en tota l'activitat.

Selectiva:

- Mant l'atenci malgrat distractors auditius de curta durada

- Mant l'atenci malgrat distractors auditius de llarga durada

- Mant l'atenci malgrat distractors visuals de curta durada.

- Mant l'atenci malgrat distractors visuals de llarga durada.

- Mant l'atenci en tota l'activitat malgrat distractors.

Alternant (Capacitat per mantenir l'atenci, d'un estmul a un altre o d'una activitat a una altra):

- Atn i respon, de forma alterna, a dos tipus d'estmuls.

- Compara models i diferncies entre dibuixos.

- Realitza tasques de forma alternant. Ex. sumes i restes.

Dividida (Capacitat per realitzar dues o ms activitats al mateix temps):

- Realitza dues activitats al mateix temps.

- Realitza ms de dues activitats al mateix temps.

2-MEMRIA DE TREBALL O MEMRIA OPERATIVANTINEPA

Repetici de paraules

- Repeteix paraules conegudes oralment (rang 1-4 paraules).

- Repeteix paraules conegudes oralment (rang 5-8 paraules).

- Repeteix paraules conegudes oralment (rang 9-12 paraules).

- Repeteix paraules desconegudes oralment (rang 1-4 paraules)

- Repeteix paraules desconegudes oralment (rang 5-8 paraules).

- Repeteix paraules desconegudes oralment (rang 9-12 paraules).

- Repeteix paraules monosllabes oralment (rang 1-4 paraules).

- Repeteix paraules monosllabes oralment (rang 5-8 paraules).

- Repeteix paraules monosllabes oralment (rang 9-12 paraules).

- Repeteix paraules bisllabes oralment (rang 1-4 paraules).

- Repeteix paraules bisllabes oralment (rang 5-8 paraules).

- Repeteix paraules bisllabes oralment (rang 9-12 paraules).

- Repeteix paraules trisllabes oralment (rang 1-4 paraules).

- Repeteix paraules trisllabes oralment (rang 5-8 paraules).

- Repeteix paraules trisllabes oralment (rang 9-12 paraules).

Repetici de frases.

- Repeteix frases oralment augmentant gradualment el nombre de categories gramaticals.

Repetici de sons.

- Repeteix una seqncia de sons ordenada presentats auditivament (rang 1- 4 sons).

- Repeteix una seqncia de sons ordenada presentats auditivament (rang 5- 8 sons).

- Repeteix una seqncia de sons ordenada presentats auditivament (rang 9- 12 sons).

- Repeteix una seqncia de sons desordenada presentats auditivament (rang 1- 4 sons).

- Repeteix una seqncia de sons desordenada presentats auditivament (rang 5- 8 sons).

- Repeteix una seqncia de sons desordenada presentats auditivament (rang 9- 12 sons).

Recordar imatges

- Recorda un llistat d'imatges presentades visualment (rang 1-4).

- Recorda un llistat d'imatges presentades visualment (rang 5-8).

- Recorda un llistat d'imatges presentades visualment (rang 9-12).

Jocs de parelles.

- Cerca parelles entre una mostra amb 4 incgnites (imatge-imatge).

- Cerca parelles entre una mostra amb 6 incgnites (imatge-imatge).

- Cerca parelles entre una mostra amb 8 incgnites (imatge-imatge).

- Cerca parelles entre una mostra amb 10 incgnites (imatge-imatge).

- Cerca parelles entre una mostra amb 12 incgnites (imatge-imatge).

- Cerca parelles entre una mostra amb 4 incgnites (imatge-paraula).

- Cerca parelles entre una mostra amb 6 incgnites (imatge-paraula).

- Cerca parelles entre una mostra amb 8 incgnites (imatge-paraula).

- Cerca parelles entre una mostra amb 10 incgnites (imatge-paraula).

- Cerca parelles entre una mostra amb 12 incgnites (imatge-paraula).

- Cerca parelles entre una mostra amb 4 incgnites (nombre-quantitat).

- Cerca parelles entre una mostra amb 6 incgnites (nombre-quantitat).

- Cerca parelles entre una mostra amb 8 incgnites (nombre-quantitat).

- Cerca parelles entre una mostra amb 10 incgnites (nombre-quantitat).

- Cerca parelles entre una mostra amb 12 incgnites (nombre-quantitat).

Evocar

- Evoca personatges d'un visionat.

- Evoca personatges i entorn d'un visionat.

- Evoca personatges, entorn i successos d'un visionat.

Recitar

- Recita poesies, embarbussaments o canons treballades amb anterioritat i adequades a Educaci Infantil.

- Recita poesies, embarbussaments o canons treballades amb anterioritat i adequades al primer tram de l'Educaci Primria.

- Recita poesies, embarbussaments o canons treballades amb anterioritat i adequades al segon tram de l'Educaci Primria.

Identificar objectes.

- Identifica l'objecte intrs en una seqncia visual mostrada amb anterioritat (rang 1-4 objectes).

- Identifica l'objecte intrs en una seqncia visual mostrada amb anterioritat (rang 5-8 objectes).

- Identifica l'objecte intrs en una seqncia visual mostrada amb anterioritat (rang 9-12 objectes).

Seqencia i pregunta

- Observa una seqncia d'objectes o imatges i respon preguntes del tipus: quin era el primer?, i l'ltim? (rang 1-4).

- Observa una seqncia d'objectes o imatges i respon preguntes del tipus: quin era el primer?, i l'ltim? (rang 5-8).

- Observa una seqncia d'objectes o imatges i respon preguntes del tipus: quin era el primer?, i l'ltim? (rang 9-12).

- Observa una seqncia d'objectes o imatges i respon preguntes del tipus: qu hi havia abans de ?, i desprs de ? (rang 1-4).

- Observa una seqncia d'objectes o imatges i respon preguntes del tipus: qu hi havia abans de ?, i desprs de ? (rang 5-8).

- Observa una seqncia d'objectes o imatges i respon preguntes del tipus: qu hi havia abans de ?, i desprs de ? (rang 9-12).

Frase dirigida

- Introdueix desprs d'una frase dirigida, objectes pertanyents a un mateix camp semntic (cadena de paraules).

3PLANIFICACINTINEPA

Desenvolupar i implementar estratgies per arribar a metes.

- Seqencia una activitat de la vida diria en tasques curtes.

- Seqencia una activitat de la vida diria en tasques ms complexes.

- Planifica estratgies de joc

Autoinstruccions

- Realitza una activitat motora i simultniament evoca a nivell oral els passos que es van seguint.

- Recita oralment autoinstruccions per aconseguir una meta.

Prendre bones decisions:

- Elabora un argument per posicionar-se davant una situaci.

- Estructura els passos a seguir davant una situaci tipus plantejada.

- Enumera els beneficis i inconvenients per seleccionar l'opci ms adequada entre vries.

Planificar el que es vol comunicar ja sigui oralment o per escrit:

- Redacta per escrit els passos a seguir en l'elaboraci d'una tasca.

- Enuncia oralment els passos a seguir en l'elaboraci d'una tasca.

- Enumera instruments, materials, objectes, etc. necessaris per dur a terme una tasca.

4CONTROL INHIBITORINTINEPA

Interrupci d'una determinada resposta que ha estat automatitzada:

- Controla impulsos o la urgncia d'actuar.

- Considera conseqncies abans d'actuar.

- Mant l'autocontrol.

- Frena conductes impulsives a favor de la resposta adequada.

- La conducta inadequada s'extingeix i es generalitza la conducta adequada.

- Compleix compromisos.

Autoregulaci emocional:

- Coneix les emocions.

- Controla i maneja emocions.

- Mant la calma en enfrontar problemes petits.

- Reacciona amb el nivell emocional adequat.

- Mant la motivaci per fer tasques en absncia de recompenses immediates i freqents.

5FLEXIBILITAT COGNITIVANTINEPA

Processar i analitzar la informaci que li arriba a travs dels sentits.

- Realitza jocs sensorials que facilitin el desenvolupament dels diferents sentits.

- Experimenta amb sons del propi cos: palmades, trepitjades, xiulades.

- Distingeix a les persones i objectes a travs del tacte.

- Aprn el llenguatge de senyals per poder transmetre informaci d'una millor manera.

- Discrimina textures: suau, dur, llis, etc.

- Classifica objectes d'acord a la seva forma, dimensions, etc.

- Identifica d'elements naturals mitjanant el tacte, per exemple un arbre.

- Desenvolupa els seus moviments, paraules, coordinaci i creativitat.

- Realitza agrupaments, relacions i manipula.

- Fa mots encreuats, sopes de lletres relacionades amb els sentits.

Adaptar-se a les novetats o canvis que es presenten.

s capa de canviar d'estratgia en el curs de l'acci quan aquesta s'aparta del seu objectiu.

Desenvolupar l'habilitat en la resoluci de problemes complexos.

- Se li orienta davant el problema.

- Formula el problema (Descriure el problema, selecciona la informaci rellevant i - estableix objectius de soluci).

- Genera alternatives.

s capa de modificar amb xit davant la ms mnima novetat l'aprenentatge automtic d'un procediment concret.

Acceptar procediments alternatius.

Millorar la seva tolerncia a la frustraci.

s capa d'establir estratgies de recanvi

Treballar la flexibilitat en el desplaament de la focalitzaci atencional.

Adquirir la capacitat de pensament divergent (veure situacions o solucions a un problema des de diferents angles).

Analitzar-la situaci i cerca alternatives.

Aconseguir una bona capacitat de memria de treball.

s capa d'inhibir respostes automtiques.

Utilitzar un llenguatge els ms precs possible en les explicacions perqu desenvolupi un bon llenguatge interior que millorar la capacitat d'estructurar el seu pensament..

Aprendre a autointerrogarse i a donar-se autoinstrucciones

- Modelatge (L'adult fa la tasca parlant en veu alta).

- Guia externa manifesta (Fa la tasca guiat per la veu de l'adult).

- Autoguia manifesta (Fa la tasca parlant-se a si mateix).

- Autoguia manifesta atenuada (Fa la tasca parlant-se en veu alta molt baixet).

- Autoinstruccions encobertes (Fa la tasca parlant-se en veu baixa).

Desenvolupar l'estructura profunda del llenguatge (experincies sensorials i viscudes per l'alumne)a travs d'activitats de temps (abans, desprs, durant), d'espai (al costat, a dalt, a baix), de comparaci (tant com, no obstant aix)i de causalitat(amb excepci de, per, para, a causa de, ja que)

Millorar l'estructura superficial del llenguatge (permet traduir en paraules concretes l'experincia sensorial)

Millorar el llenguatge aprenent a establir relacions entre les diferents experincies, objectes i situacions.

Ampliar el seu llenguatge de gesti que li proporcions un vocabulari ampli a la resoluci de problemes.

- S'exposa a situacions en la qual ha de decidir-se per diverses solucions possibles.

- Enriqueix el seu vocabulari de gesti a travs del seu s en la relaci entre objectes, situacions, esdeveniments etc.

Adquirir diferents visions en funci dels sentits que utilitza.

- Experimenta i manipula diferents objectes.

Entrenar el discerniment de detalls diferenciats.

Aprendre a autocontrolar-se amb un estil ms reflexiu enfront de les tasques

- Identifica les seves emocions.

- Crea espais per calmar-se davant situacions fora de control.

- Aprn a utilitzar un llenguatge que demostra la seva capacitat d'autocontrol.

Regular i modular els seus actes motors.

Desenvolupar la creativitat i espontanetat.

- Imagina situacions absurdes

- Crea analogies verbals noves

- Inventa noves paraules o adjectius per realitzar descripcions.

6FLUDESANTINEPA

Fludesa verbal

- Fludesa verbal semntica:

Descriu a quina categoria pertanyen les paraules donades.

Diu elements dins de la categoria semntica proposta.

Inventa frases en les quals apareixen paraules representades amb dibuixos.

- Fludesa verbal fonolgica:

Troba els elements comuns a les paraules donades (inicials, silabas o lletres finals).

Diu paraules que porten una sllaba/lletra determinada.

Diu paraules que comencen per una sllaba/lletra determinada.

Diu paraules que acaben en una sllaba/lletra determinada.

Fludesa de disseny:

Enumera tots els usos que considera que pot obtenir un objecte.

Enumera totes les possibles solucions a un problema donat o viscut.

Elabora mltiples produccions grfiques, amb o sense sentit, a partir d'un objecte donat.

Elabora mltiples produccions grfiques, amb o sense sentit, a partir d'una figura geomtrica.

Elabora mltiples produccions grfiques, amb o sense sentit, a partir d'un missatge o idea donada.

Realitza una enumeraci de menjars, plats o elaborats que es preparen amb un mateix aliment.

Inventa un instrument i aplica diferents usos per al mateix.

Narra diferents finals per a una mateixa histria.

Redacta una srie de qestions sobre les quals t curiositat i per les quals no t explicacions.

1,2 REA PERCEPTIVADESENVOLUPAMENT

1Percepci Visual Objectiu general: Interpretar correctament els estmuls visuals.NTINEPA

Segueix amb la vista la trajectria d'un objecte.

Discrimina intensitats de llum.

Discrimina i classifica objectes per la seva forma.

Discrimina i classifica gravats.

Discrimina colors fonamentals.

Discrimina colors secundaris

Discrimina matisos de colors.

Percep el que falta en figures incompletes.

Capta detalls en lmines.

Percep errors en dibuixos.

Capta semblances i diferncies en parelles d'objectes i dibuixos.

2Percepci Auditiva. Objectiu general: Interpretar adequadament els estmuls auditius.NTINEPA

Discrimina sons produts pel propi cos.

Discrimina sons de diferents instruments.

Discrimina sons produts per animals.

Discrimina sons de la naturalesa i del medi ambient

Discrimina intensitats de so.

Localitza el lloc d'on procedeix un so

Reprodueix tonalitats musicals.

Reprodueix canons.

Discrimina fonemes.

3Percepci Tctil . Objectiu general: Interpretar adequadament estmuls tctils.NTINEPA

Reconeix parts del cos pel tacte.

Discrimina objectes pel tacte.

Discrimina: Calent-fred.

Discrimina: duro-tou.

Discrimina: humit-sec.

Discrimina pesos.

Discrimina formes geomtriques.

Discrimina objectes per la seva textura.

Discrimina diferents sabors.

Discrimina diferents olors

4Percepci Espacial General . Objectiu general: Interpretar adequadament les diverses posicions dels objectes a l'espaiNTINEPA

Discrimina: dins-fora, ficar-treure, tancar-obrir.

Discrimina: gran-petit-mitj (alt-baix).

Discrimina: a dalt-a baix (damunt-sota).

Discrimina: ple-buit.

Discrimina: gros-prim (flac).

Discrimina: a prop-lluny.

Discrimina: curt-llarg.

Discrimina: igual-diferent.

Discrimina: ample-estret.

Discrimina: de pressa-a poc a poc.

Discrimina: al voltant-en fila.

Discrimina: davant-darrere.

Discrimina: al costat-al mig-de front.

Discrimina: al principi-al final.

Discrimina: revs-dret.

Discrimina: dreta-esquerra.

Soluciona trencaclosques.

Discrimina adreces (anar-venir), llocs, carrers.

Discrimina formes geomtriques de dues dimensions

Discrimina volums geomtrics.

Discrimina punts cardinals.

Entn la brixola.

5Percepci Espacial Grfica. Objectiu general: Interpretar adequadament els estmuls de l'espai grficNTINEPA

Discrimina figures geomtriques d'una dimensi.

Discrimina figures geomtriques de dues dimensions.

Associa figures simtriques.

Associa diferencialment les lletres i nmeros.

Identifica superfcies reals a partir del plnol corresponent.

Discrimina figures geomtriques de tres dimensions.

Discrimina figura-fons en dibuixos.

6Percepci Temporal . Objectiu general: Interpretar la realitat del pas del temps a travs de la discriminaci dels conceptes temporalNTINEPA

Discrimina: dia-nit.

Discrimina: ara-abans-desprs

Discrimina: dem-migdia-tarda-nit.

Discrimina: aviat-tarda.

Sap: avui-dem-ahir.

Discrimina: el concepte de setmana.

Discrimina: el concepte de mes i any.

Discrimina: el concepte d'estacions de l'any.

Discrimina: segle-dcada

Sap llegir en el rellotge les hores en punt.

Sap llegir en el rellotge les mitges hores

Sap llegir en el rellotge els quarts d'hora.

Sap llegir en el rellotge els minuts.

Sap llegir en el rellotge els segons.

1.3 - REA COGNITIVADESENVOLUPAMENT

1MEMRIA VISUALObjectiu general: Retenir i evocar estmuls visuals.NTINEPA

1. Recorda llocs del collegi i de la casa.

2. Recorda llocs fora del collegi i de la casa.

3. Recorda objectes vists en les diferents dependncies del collegi i altres llocs

4. Diu les persones que viuen a la casa o la freqenten, i conixer-les.

5. Recorda figures vistes en un gravat.

6. Recorda itineraris.

2MEMRIA VERBAL I NUMERICA REPETITIVA.Objectiu general: Retenir i evocar estmuls verbals i numric repetitius.NTINEPA

1. Repeteix dgits en el mateix ordre.

2. Repeteix dgits en l'ordre invers.

3. Repeteix nombres.

4. Repeteix paraules.

5. Repeteix silabas.

6. Repeteix canons.

7. Repeteix versos i poemes.

3MEMRIA VERBAL I NUMRICA I SIGNIFICATIVA.Objectiu general: Retenir i evocar estmuls verbals i numric afectats de significaci.NTINEPA

1. Diu les coses que fa durant el dia.

2. Fa encrrecs.

3. Repeteix frases.

4. Repeteix nombres referits a realitats.

5. Contesta preguntes sobre una explicaci o text llegit.

6. Relata contes amb paraules prpies.

4CONCEPTES BSICS NMERICOS.Objectiu general: Assimilar i usar els conceptes bsics de quantitat i nombre.NTINEPA

1. Discrimina: ning,cap-un-de pocs-(alguns,diversos)molts-tots-

2. Discrimina: gens-poc-molt-tot.

3. Discrimina: mes(major)-igual-menys(menor).

4. Discrimina: les parts- el tot.

5. Discrimina: meitat-quart-sencer

6. Discrimina: primer-ltim.

7. Discrimina els nombres digitals.

8. Associa els nombres digitals a les quantitats.

9. Coneix i usa monedes i bitllets.

10. Coneix i usa unitats de capacitat, longitud, i pes.

5CLCUL.Objectiu general: Resoldre operacions aritmtiques i usar-les de forma comprensiva.NTINEPA

1. Suma mitjanant objectes dibuixos i signes.

2. Resta mitjanant dibuixos i signes.

3 Suma dgits que el seu resultat no sobrepassi la desena i resol problemes d'aquest nivell.

4. Resta nombres sense portar-ne i resol problemes d'aquest nivell.

5. Resol summes portant-ne i soluciona problemes d'aquest nivell.

6. Resol restes portant-ne i soluciona problemes d'aquest nivell.

7. Multiplica per una xifra i resol problemes d'aquest nivell.

8. Multiplica per dues xifres i resol problemes d'aquest nivell.

9. Resol problemes en els quals entrin dues operacions.

10. Realitza divisions per una xifra i resol problemes d'aquest nivell

11. Realitza divisions per diverses xifres i resol problemes d'aquest

12. Adquireix el concepte de fracci i realitzar les operacions bsiques.

6RAONAMENT ABSTRACTE. Objectiu general: Captar relacions i idees a travs d'objectes, figures i nombres.NTINEPA

1. Soluciona puzles i altres construccions.

2. Classifica objectes d'acord a un criteri donat: color, forma, grossor...

3. Troba relacions d'igualtat entre dos o ms objectes o figures.

4. Troba relacions de semblana entre dos o ms objectes o figures.

5. Troba diferncies entre dos o ms objectes o figures.

6. Dna solucions prctiques a situacions concretes.

7. Descriu absurds.

8. Descriu relacions en seriacions grfiques.

1.4 - REA COMUNICATIVADESENVOLUPAMENT

1

LLENGUATGE VERBAL / COMPRENSI VERBALNTINEPA

Emet sons (plors, riures, sons d'alegria).

Reacciona davant sons.

Localitza sons.

Expressa desitjos i necessitats fisiolgiques.

Manifesta atenci.

Expressa peticions.

Manifesta agrament

Manifesta empipament.

Manifesta rebuig.

Discrimina el seu nom i el de les persones properes a ell.

Desenvolupa i fomenta la intenci comunicativa.

Comprn la intencionalitat comunicativa de l'altre.

S'inicia en el balboteig i el laleig.

Comprn una prohibici.

Interpreta alguns gestos.

Comprn i realitza ordres senzilles i/o complexes.

Imita onomatopeies.

Enforteix els msculs dels rgans fono-articulatoris (llengua, llavis i galtes).

Controla progressivament la intensitat, la durada i el volum de la veu.

Imita sons i gestos.

Mostra atenci a imatges i icones visuals.

Reconeix objectes pel seu nom (imatge, real,)

Utilitza el vocabulari treballat.

Pronuncia algunes paraules amb significat.

Comprn missatges senzills i/o complexos.

Comprn un conte del seu nivell.

Continua amb el conte iniciat.

Reprodueix oralment textos de tradici cultural (poemes, contes, canons).

Respon a preguntes, Qu s?, Com s?, On?

Diu pronoms i determinants.

Utilitza la concordana entre els elements d'una oraci.

Ordena una seqncia i explicar-la correctament.

Construeix frases de tres o ms paraules.

Utilitza l'intercanvi de fotografies per a l'expressi de necessitats i desitjos.

S'expressa de manera gestual i/o mitjanant els diferents SAAC o ajudes tcniques de forma adequada.

S'expressa de manera oral per comunicar les seves necessitats i desitjos i per establir relaci amb els altres.

S'expressa espontniament en situacions ldiques.

Sap comunicar dades personals: adrea, nom, telfon,

Augmenta progressivament el seu vocabulari

Defineix paraules: per l's, per les seves caracterstiques, concretes i abstractes.

Forma famlies de paraules.

Comprn sinnims i antnims.

Explica el significat de frases.

Participa en diverses situacions de comunicaci.

Resumeix el significat d'una explicaci dun text.

Descobreix i compren frases absurdes.

Coneix els diferents usos socials de la llengua en funci del context en qu es desenvolupi.

Utilitza la llengua oral amb claredat i correcci, de la manera ms convenient per a una comunicaci positiva amb els seus iguals i amb les persones adultes, segons les intencions comunicatives.

Utilitza de forma apropiada i creativa l'expressi oral per regular la prpia conducta, relatar vivncies, raonar, resoldre situacions conflictives, comunicar els seus estats anmics i compartir-los amb els altres.

Escolta i comprn missatges orals diversos (relats, produccions literries, descripcions, explicacions, informacions, regles del joc, ) que els permetin participar de forma activa en la vida de l'aula.

Mostra una actitud d'escolta atenta i respectuosa, fent s de les convencions socials (guardar torn de paraula, escoltar, mantenir el tema,...) i acceptant les diferncies.

Defensa els propis punts de vista sobre temes d'inters personal i del seu entorn.

Aconsegueix informaci concreta mitjanant preguntes adequades.

Exposa alternatives a temes d'actualitat mitjanant debat.

2LLENGUA ESCRITA/COMPRENSI ESCRITA:NTINEPA

Manipula materials, objectes i instruments com de desenvolupament de la destresa motriu.

Desenvolupa la coordinaci manual.

Gaudeix fent gargots.

Realitza traos lliures.

S'inicia en la realitzaci de traos verticals.

S'inicia en la realitzaci de traos horitzontals.

Emplena espais.

S'apropa al text escrit mitjanant el reconeixement de paraules, imatges o pictogrames.

Mostra curiositat cap als contes.

Identifica una figura en un llibre.

Expressa petites histries i idees mitjanant dibuixos i signes.

Escriu les vocals.

Escriu sllabes directes amb cadascuna de les consonants.

Escriu paraules amb sllabes directes.

Escriu sllabes inverses.

Escriu sllabes directes dobles.

Escriu lletres i sllabes de doble grafia.

Usa majscules d'acord a les normes ortogrfiques.

Escriu frases.

Realitza composici escrita ( narracions, vivncies prpies, descripcions, receptes, )

Descobreix i explica de forma escrita les frases absurdes.

Compleix les regles d'ortografia.

T en compte els signes de puntuaci.

S'inicia en l'accentuaci correcta de les paraules.

Mostra inters pels textos escrits presents a l'aula i en l'entorn proper, iniciant-se en el seu s, en la comprensi de les seves finalitats i en el coneixement d'algunes caracterstiques del codi escrit

Utilitza adequadament el material escrit (llibres, peridics, cartes, etiquetes, ordinador, publicitat...) i sesfora en la neteja i l'ordre en els treballs.

Mostra inters per explorar els mecanismes bsics del codi escrit.

Respecta l'espai adequat entre lnies en qualsevol paper.

Utilitza els marges en les presentacions dels treballs escrits.

3FLUDESA VERBAL:NTINEPA

Empra frases en el seu llenguatge.

Forma frases amb paraula donades.

Inventa frases.

Descriu verbalment escenes reals i/o en imatges.

Forma famlies de paraules per diversos criteris.

Explica histries.

Mant converses.

Expressa verbalment pensaments, idees, sentiments propis.

Empra el llenguatge de forma creativa.

4RAONAMENT VERBAL:NTINEPA

Sinnims i antnims que permeten manejar el significat de les paraules.

Realitza analogies verbals com a forma de conixer la relaci que existeix entre les paraules.

Completa oracions incompletes, trobant la paraula que completi o que li doni millor sentit a l'oraci.

Comprn lectures, entenent el sentit de les paraules en altres contextos.

Realitza sries i successions de paraules.

Ordena frases. Ordenar la frase desordenada i colloca les paraules en ordre correcte perqu la frase sigui lgica.

Exclou un concepte d'un grup. Ratllar la paraula o les paraules que no vagin ben o no tinguin relaci amb el grup.

Segueix instruccions. Segueix les instruccions o tasques que figuren en les instruccions escrites.

Estableix diferncies i semblances entre conceptes. Donades un parell de paraules, pensa en que s'assemblen i en qu es diferencien.

Corregeix en una frase la paraula inadequada. Buscar la paraula errnia o inadequada, i posteriorment indicar la paraula correcta que hauria de figurar en substituci a l'altra.

5LECTURA:NTINEPA

Llegeix mitjanant la interpretaci de dibuixos i signes

Discrimina les vocals

Discrimina les consonants.

Llegeix de forma comprensiva paraules usuals.

Llegeix sllabes inverses.

Llegeix frases amb paraules de sllabes directes i inverses.

Llegeix sllabes directes dobles.

Llegeix sllabes de doble grafia.

Llegeix frases de forma enllaada i comprensiva.

Respecta els signes de puntacin.

Ret la informaci rellevant dels textos.

Supera el sillabeig i la vacillaci de la lectura mecnica.

Llegeix comprensivament un text corresponent a la seva edat.

Captura adequadament el significat de les paraules pel context.

Aconsegueix una lectura continuada i inicia la lectura expressiva.

Utilitza el diccionari.

Ret els conceptes fonamentals dels textos.

S'inicia en la lectura interioritzada.

T una velocitat en la lectura d'almenys 30 p.p.m ( 1 EP)

T una velocitat en la lectura d'almenys 50 p.p.m ( 2 EP)

T una velocitat en la lectura d'almenys 70 p.p.m ( 3 EP)

T una velocitat en la lectura d'almenys 90 p.p.m ( 4 EP)

T una velocitat en la lectura d'almenys 110 p.p.m ( 5 EP)

T una velocitat en la lectura d'almenys 130 p.p.m ( 6 EP)

2. L'REA PRCTICA 2.1 - AUTONOMIADESENVOLUPAMENT

1HIGIENE PERSONALNTINEPA

Es renta i s'asseca les mans.

Es renta i s'asseca la cara.

Seu en el W.C.

Va al W.C. quan se li indica o s'anticipa.

Avisa verbal o gestualment quan vol anar al W. C.

Va sol W.C. quan t necessitat, amb supervisi de l'adult.

Indica quan est mullat o brut.

Es baixa i puja la roba amb ajuda (fsica, gestual, etc.).

Es baixa i puja la roba sense ajuda.

Es neteja amb el paper desprs d'orinar.

Es neteja amb paper desprs de defecar.

Tira de la cadena del W.C. desprs d'usar-ho.

Controla de la micci dirna.

Controla de la defecaci.

2VESTIT I DESVESTIT.NTINEPA

Es lleva la roba sense subjeccions.

Es lleva la roba que es corda amb subjeccions.

Es posa la roba que no t cap tipus de subjecci.

Es posa la roba que es corda amb subjeccions.

Obre i tanca velcros.

Baixa i puja cremalleres.

Es descorda i corda els botons.

Fa i desf llaos i nusos.

3ALIMENTACI.NTINEPA

Beu en got.

Menja amb cullera.

Utilitza la forquilla per menjar.

Utilitza el ganivet per tallar.

4DESPLAAMENT.NTINEPA

Es desplaa de la m per les diferents dependncies del centre.

Es desplaa autnomament amb supervisi de l'adult per les diferents dependncies del centre.

Es desplaa autnomament per les diferents dependncies del centre.

Fa encrrecs amb supervisi de l'adult.

Fa encrrecs sense supervisi de l'adult.

5S DE MATERIALS.NTINEPA

Guarda coses personals en el lloc adequat.

Obre i tanca portes adequadament.

Demana perms per usar objectes o serveis.

6SOCIALNTINEPA

Comparteix joguines i objectes personals.

Juga cooperativament

Obeeix diferents ordres.

Demana les coses dient per favor.

Dna les grcies.

Saluda a les persones conegudes.

Demana perms per parlar.

Contesta a preguntes d'identificaci personal

2,2 REA MOTRIUDESENVOLUPAMENT

1MOTRICITAT GRUIXUDANTENEPC

Domini corporal dinmic.

T bona coordinaci general.

Posseeix bon equilibri.

s capa d'imitar ritmes.

T una bona coordinaci viso-motriu.

Domini corporal esttic.

T una bona tonicidad.

T autocontrol en els seus moviments.

Controla la seva respiraci.

s capa de relaxar-se.

Esquema corporal.

Coneix les parts de la cara.

Coneix les parts del cos.

s capa de realitzar exercicis tenint en compte el seu eix corporal.

T adquirida la lateralitat.

2MOTRICITAT FINA.NTENEPC

T una bona coordinaci viso-manual.

Imita gestos corporals.

Realitza gestos corporals adequats a la situaci.

Imita gestos facials.

Realitza gestos facials adequats a la situaci.

Imita els moviments que intervenen en la pronunciaci de fonemes.

Realitza els moviments que intervenen en la pronunciaci de fonemes.

3GRAFOMOTRICITATNTENEPC

Gargots.

s capa de fer barridos++.

Realitza ratlles sense control.

s capa de fer taques.

Realitza punts.

Fa gargots espontanis i controlats, amb intenci.

Fa gargots dirigits.

Fa gargots engabiats (dins dun espai concret).

Traos i formes fsiques.

LNIES. Realitza:

Inclinades Tra corb Obliqes

Vertical

Horitzontal

Obliqes (rectes) en diagonal

Corbes - Semicercles

LNIES COMBINADES. Realitza:

Creuades-Juntes (primers intents d'aspa o creu).

Creu.

Aspa.

BUCLES. Realitza:

Bucles ascendents.

Bucles descendents.

CERCLES. Realitza:

Lnies circulars

Cercles grans

Cercles petits

Espirals

QUADRAT.

TRIANGLE.

ROMBE.

POLGONS.

3. REA AFECTIVA-SOCIAL 3.1 - REA AFECTIVADESENVOLUPAMENT

NTINEPA

1-Identifica les emocions bsiques en un mateix i en els altres.

2- Expressa les emocions que provoquen situacions quotidianes: presentar queixes, acceptar i rebutjar crtica, dir que no, preguntar per qu...

3-Gestiona i controla les nostres emocions.

Supera els temors davant situacions de la vida quotidiana.

Supera les reaccions d'irritabilitat davant situacions de frustraci normal.

Supera sense conflicte les situacions de competitivitat.

Reflexiona sobre les conseqncies de les nostres accions.

4- Desenvolupa l'autonomia emocional.

5-Desenvolupar l'autoestima.

Es sent membre important dels grups de pertinena.

Es relaciona amb els iguals.

Desenvolupa el respecte cap a un mateix.

Sautovalora: conixer les seves qualitats.

3.2 - REA SOCIALDESENVOLUPAMENT

NTENEPC

1 Desenvolupa habilitats bsiques d'interacci social:

El somriure.

La mirada.

Salutacions.

Demanar i concedir favors.

2-Desenvolupa habilitats per relacionar-se:

Els elogis.

Compartir.

Joc cooperatiu.

Les presentacions.

Les xerrades.

Actuar per torns.

3 Desenvolupa habilitats de resoluci de conflictes.

Identificar problemes interpersonals.

Trobar solucions i escollir l'apropiada.

Anticipar conseqncies.

3.3 JOC.

CLASSIFICACI

BLOCS

NDICADORS D'ASSOLIMENT

DESENVOLUPAMENT

NTINEPA

1. CLASSIFICACI EVOLUTIVA

1.1. JOC FUNCIONAL(de 3 a 24 mesos. Predominant fins als 18 mesos)Realitza moviments musculars repetitius amb o sense objectes.

Juga de manera funcional sense objectes: corre, salta, roda, empeny.

Juga de manera funcional amb objectes: manipula i explora objectes, els fa rodar, sonar, els estreny, etc.

1.2. JOC CONSTRUCTIU(A partir dels 24 a 36 mesos)Usa objectes o altres materials per formar estructures simples o complexes.

Combina peces, blocs o altres materials que poden ser units per armar una construcci.

1.3. JOC SIMBLIC O DE REPRESENTACI(A partir dels 18 mesos. Predominant als 3, 4 i 5 anys)Realitza simulacions amb objectes per crear accions com si: ex. fer com que posa una injecci amb un llapis.

Fa joc dramtic. Representa un rol real o imaginari com a pare, mare, bomber usant el seu propi ser com una joguina.

1.4. JOC AMB REGLES(A partir dels 5 anys)Reconeix, accepta i utilitza les regles pre-establertes que regeixen els jocs que es comparteixen de manera grupal (jocs de taula, jocs de pati)

2. JOC EN FUNCI DE L'ESPAI EN EL QUAL ES REALITZEN

2.1. ELS JOCS D'INTERIORRealitza jocs d'interior amb objectes (jocs manipulatius, d'imitaci, la majoria dels jocs simblics, els jocs verbals, els de raonament lgic i els de memria)

2.2. JOCS D'EXTERIORRealitza activitats en l'exterior sense objecte (Crrer, perseguir-se, amagar-se)

Realitza activitats en l'exterior amb objectes (amb una pilota, gronxador, tirar-se per un tobogan o muntar en un balancn)

3. JOC EN FUNCI DEL PAPER QUE EXERCEIX L'ADULT

3.1. JOC LLIUREJuga espontniament i pren la iniciativa.

3.2. JOC DIRIGITJuga segons ensenya l'educador.

3.3. JOC PRESENCIATJuga sol per necessita la presncia de l'educador.

4.. JOC SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS

4.1. JOC INDIVIDUALJuga sense interactuar amb uns altres.

4.2. JOC PARALLELJuga al costat de altres nens per no hi ha interacci.

4.3. JOC DE PAREJAJuga amb l'educador o amb un altre nen.

4.4 JOC DE GRUPJuga de manera associativa, competitiva o cooperativa.

5. JOCS SEGONS L'ACTIVITAT QUE PROMOU EN EL NEN

5.1. JOCS SENSORIALSJuga exercitant els seus sentits. Sn jocs visuals, auditius, tctils, olfactoris, i gustativos

5.2. ELS JOCS MOTORS. Juga repetint moviments on exerciten les seves habilitats motrius (Caminar, crrer, saltar, arrossegar-se, rodar, empnyer, o tirar)

5.3. JOCS MOTORS I D'INTERACCI SOCIALJuga amb interacci social(donar palmells, identificar i nomenar els dits d'una m, amagar-se i reaparixer...)

5.4. EL JOC MANIPULATIUJuga amb moviments relacionats amb la pressi de la m com subjectar, cordar, estrnyer, lligar, agafar, encaixar, enfilar, enroscar, copejar, modelar, traar, buidar i omplir.

5.5. ELS JOCS D'IMITACIJuga reproduint gestos, sons o accions que han conegut anteriorment.

5.6. EL JOC SIMBLICJuga donant un significat nou als objectes.

5.7. ELS JOCS VERBALSJuga imitant sons, embarbussaments,...

5.8. ELS JOCS DE RAONAMENT LGICJuga desenvolupant el coneixement lgic-matemtic.

5.9. JOCS DE RELACIONS ESPACIALSRealitza jocs que exigeixen al nen observar i reproduir les relacions espacials implicades entre les peces (trencaclosques, puzles,...)

5.10. JOCS DE RELACIONS TEMPORALSJuga ordenant adequadament la seqncia temporal.

5.11. JOCS DE MEMRIARealitza jocs que afavoreixen la capacitat de reconixer i recordar experincies anteriors.

5.12. JOC DE FANTASIA O DE FICCIJuga representant i transformant la realitat.

6. SEGONS EL MOMENT EN QUE ES TROBA EL GRUPUtilitza el joc per animar al grup, facilitar la comunicaci o resoldre conflictes.

7. JOCS SOCIALS TRADICIONALS: JOCS DE REGLESJuga realitzant unes accions i/o evitant unes altres (regles).

8. ELS JOCS DE CONSTRUCCIJuga introduint i treient objectes, tomba torres, insereix peces, construeix,..

NT: NO TREBALLAT. IN: INICIAT. EP: EN PROCS. A: ASSOLIT