of 18/18

Naturalne planowanie-rodziny

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Naturalne planowanie-rodziny

  • 1. KIM JESTEMY, SKD PRZYCHODZIMY, DOKDZMIERZAMY?................................................................8Geneza przedsiwzicia........................................................................8Zanim zaczniesz...................................................................................11O zaufaniu...........................................................................................12ZOTY INTERES...........................................................15Moja misja: wybr i skuteczno........................................................16BEZPODNO............................................................18BEZTROSKA.................................................................19KTRE KOBIETY MOG STOSOWA NPR?.................20Skd si nauczy NPR?.......................................................................20Cudowne NPR?...................................................................................21CO JEST WANE DLA MATKI......................................23KORKI ULICZNE..........................................................26NPR W KONTEKCIE RELIGII.....................................28Skadanie ofiar?..................................................................................29TRUDNOCI W NPR.....................................................32Komercja i ekonomia..........................................................................34NPR W KONTEKCIE NAUKOWYM.............................35O HARMONII...............................................................36Kto boi si ciy?.................................................................................38WIEDZA PRAKTYCZNA...............................................40Moesz by dumny..............................................................................41HISTORIA KOBIETY....................................................43Jak mu wytumaczy, e wcale nieatwo jest by kobiet?................435 etapw kobiecej wdrwki...............................................................44CZY I JAK OGRANICZA LICZB DZIECI?...................48ycie jest takie, jakim je czynimy.......................................................49Ryzyko.................................................................................................53NPR W KONTEKCIE PLANOWANIA LUBNIEPLANOWANIA DZIECI...........................................54Skuteczno planowania dzieci..........................................................54TEMPERATURA. PRAWDA I [MITY]............................56UREGULOWANIE CYKLU............................................58DARMOWY FRAGMENT WYKADU I ZE SZKOYUNIESIE....................................................................66Wykad 1..............................................................................................66Skuteczno.........................................................................................67Inspiracja............................................................................................69Zaczynamy..........................................................................................70Metoda objawowo-termiczna.............................................................72Metoda Billingsw..............................................................................73Metoda termiczna...............................................................................73

2. Jak powstao NPR prawdziwie mska historia...............................73Bezpieczny i niebezpieczny seks.........................................................76Jak to zrobi, eby seks by bezpieczny, a nie niebezpieczny?...........78KOBIETA I KSIYC.....................................................81OTWARTO NA YCIE...............................................85Seks bez strachu..................................................................................87NPR CHRONI PRZED RAKIEM SZYJKI MACICY.........88FRAGMENT WYKADU IV SZKOY UNIESIE...........90NPR a naturalna antykoncepcja......................................................90Kalendarzyk maeski, co to takiego byo?.......................................94Tak niewiele potrzeba.........................................................................98CZY METODY NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINYS SKUTECZNE?........................................................102Wspaniae NPR?...............................................................................103Wnioski.............................................................................................105DODATEK...................................................................107WYCZENIE ODPOWIEDZIALNOCI.......................111BIBLIOGRAFIA 3. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 5Anna GabrielaWstpDrogi Czytelniku!Bardzo mi mio, e signe po t ksik. ywi nadziej, e zawartew niej informacje i niebanalne argumenty przydadz Ci si w podejmowa-niu codziennych, wanych decyzji.Co wicej ni bezpieczny seksBy kiedy pewien profesor, ktry mia wspaniae pomysy i realizowa je.Nazywa si Wodzimierz Fijakowski, by lekarzem poonikiem. Pozosta-wi nam swoje ksiki przepenione bezcenn wiedz, pozyskan w czasiejego wieloletniego dowiadczenia.Pisz o nim, bo utkwio mi w pamici jedno wane zdanie z jego ksiki pt.Ekologia rodziny. Zdanie to wprowadza czytelnika w tajniki czego wi-cej, ni bezpieczny seks, w tajniki przeywania seksu jako penej jednociz ukochan osob. Tre tej wypowiedzi w moim odczuciu wskazuje jed-noznacznie na to, e seks jest przejawem mioci, a jeli kto prbuje ina-czej, nigdy nie osignie harmonii i jednoci we wspyciu.Seks jest dobry. Moe kto odpowiedzie, e niektre uczucia, odczucia,pragnienia i dze w czowieku s niegodne, niskie, niewaciwe itd. Profe-sor zwraca uwag na przetwarzanie uczu, ktre wydaj si niskie, przy-ziemne, nawet zwierzce, w uczucia wspaniae, pozytywne, szczliwe. Ototen fragment:Krpujce niekiedy podniecenie przybiera ksztat subtelnego wzruszenia, nie-pokojce pobudzenie przemienia si w delikatn czuo, nieobliczalne po-danie ulega przeobraeniu w bezinteresowny zachwyt.Prof. Wodzimierz FijakowskiCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 4. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 6Anna GabrielaOsignicie takiego stanu jest moliwe. Poprzez wybr sposobu planowaniarodziny zgodnego z Twoimi przekonaniami, zapewniajcego Ci psychicznykomfort, stwarzasz sobie warunki do penego i owocnego przeywania mi-oci, okazujc j przez wspycie. Seks w naturalny sposb pogbia wza-jemne wizi, umacnia uczucie mioci.Czowiek moe odczuwa zwierzce instynkty, ale nie musz one by ni-czym zym. Uczucia same w sobie nie s ani dobre, ani ze s neutralne.Ze lub dobre moe by to, co z nimi zrobisz, jak je wyrazisz, jak je prze-tworzysz. Takie przetwarzanie, jakie zaproponowa profesor, da Ci praw-dziw satysfakcj.NPR jest bardzo bliskie takiemu stylowi ycia, jaki powyej pozwoliam so-bie przedstawi. NPR zostao stworzone dla par, ktre si kochaj i okazujto sobie m.in. przez dochowanie wiernoci. Jeli takie wartoci s Ci bliskie,to masz due szanse, e osigniesz satysfakcj w planowaniu rodziny stosu-jc metody naturalne. Rb wszystko, aby w Twoim przypadku sprawdziysi sowa psychologa Ernsta Ella:1. Seks jest dobry.2. Seks pozwala dobrze spa.3. Seks podtrzymuje modo.4. Seks odpra.5. Seks jest pikny.6. Seks powoduje dum.7. Seks zaspokaja pierwotn potrzeb.8. Seks daje rado ycia.9. Seks daje przyjemno.10.Seks wprawia w ekstaz.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 5. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 7Anna GabrielaKim jestemy, skd przychodzimy, dokdzmierzamy?W Ksidze tysica i jednej nocy, wielokrotnie pojawia si pytanie, jakiezadaje si przybyszom:Wdrowcze, powiedz, skd przychodzisz, dokd zmierzasz i jakie sTwoje zamiary?Tworz pewien wizerunek i styl ycia i ucz go w Szkole Uniesie. Goszidee bezpiecznego, piknego, dajcego zadowolenie seksu i stylu ycia ko-chankw. Dziki naukowej wiedzy, popartej osobistym dowiadczeniem,mog uczy innych, jak y w zgodzie i przyjani z wasn podnoci. Po-kazuj, e mona niemal cakowicie, na 99,9 procent, panowa nad liczbwasnych dzieci i czasem ich przyjcia, lub jak w moim przypadku, nie po-siada ich wcale, dopki nie podejmie si wiadomej decyzji o rodziciel-stwie.Geneza przedsiwziciaWiele lat temu zastanawiaam si, jak wiadomie zaplanowa swoj rodzi-n i czy w ogle jest to moliwe. Oczywicie bez uszczerbku na zdrowiu. Tobya sprawa priorytetowa.Kolejna sprawa, rwnie wana, to skuteczno, i zwizany z ni wityspokj. adnej paniki, kiedy spnia si miesiczka, peen komfort i pano-wanie nad sytuacj.Wybraam NPR wiadomie. Zanim rozpoczam aktywno seksualn zde-cydowaam si na taki rodzaj planowania rodziny.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 6. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 8Anna GabrielaDlaczego? Aby mie pewno, e moje dziecko przyjdzie do mnie wtedy,kiedy bd na to gotowa. Zawsze czuam, e moje ycie jest czci natury.Wszystko zaczo si od drugiego wydania wspaniaej ksiki J. i S. Kip-pley pt. Sztuka naturalnego planowania rodziny. Potem byy inne wanelektury oraz kurs organizowany przez wydawc ksiki.Ponadto, wiedza, jak zdobyam, jest owocem mojej skrupulatnej, samo-dzielnej pracy. Na wiele pyta dugo poszukiwaam odpowiedzi. Pewnedane si nie zgadzay (np. dane ksikowe z moimi niektrymi obserwacja-mi). Dopiero po dugim czasie potwierdziy si moje przypuszczenia, kiedyznalazam kolejn literatur na ten temat.Szukanie odpowiedzi w ksikach to cika, ale fascynujca praca. Studio-wanie, porwnywanie wasnych obserwacji z ksikowymi, pozwolio miuzyska maksymaln pewno, jaka tylko jest moliwa przy jakiejkolwiekmetodzie planowania rodziny, czy sztucznej, czy naturalnej.Lubi profesjonalizm. Jeli co robi, staram si wykorzysta wszelkie do-stpne informacje. Dzi, po latach stosowania NPR, mog z zadowoleniempowiedzie, e osignam swj cel i rozwizaam bardzo wan kwesti,osigajc w niej peen spokj. yj w zgodzie ze swoj podnoci i w tensposb wyraam swj szacunek i mio do siebie oraz zgadzam si na to,eby zaakceptowa w peni siebie, podarowane mi moliwoci i cechy.Chtnie dziel si wasnym dowiadczeniem z innymi, szczeglny naciskkadc na zachowanie penego spokoju i komfortu.Profesjonalna nauka NPR jest nadal towarem luksusowym, dostpnymdla niewielkiej liczby ludzi. Myl, e warto uzupeni t luk. Wbrew po-zorom reguy NPR s bardzo proste, opieraj si na zaoeniach, podobniejak matematyka. Podno rozpoznawana jest na postawie objaww biolo-gicznych, atwych do zaobserwowania.Proste, matematyczne reguy, oparte na (biologicznych) zaoeniach, po-parte przykadami, opisane w cigawce, pod rk, mog bardzo wielezmieni w Twoim yciu na lepsze.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 7. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 9Anna GabrielaNa szczcie mamy coraz wicej lekarzy, ktrzy znaj si na NPR i sw stanie udzieli swoim pacjentkom konkretnych wskazwek. Jeli spo-tkasz w swojej poradni lekarza, ktry zna si na NPR, to korzystaj z jegowiedzy, ile tylko si da! Stosowanie NPR gwarantuje Ci kontrol nad tym,co si dzieje w Twoim organizmie, i co jest najwaniejsze: wiadomie de-cydujesz o wielkoci swojej rodziny.Tak naprawd ycie jest takie, jakim je czynimy, uczymy je wic jak naj-atwiejszym.Zanim zacznieszCzy masz ochot pozna NPR od strony naukowej, praktycznej, dowiad-czalnej? Mdro Wschodu mwi, e s trzy trucizny osabiajce czowie-ka: przywizanie, gniew i niewiedza. Od tej pory jestem przekonana, eniewiedza w dziedzinie NPR to dla Ciebie ju daleka, mglista przeszo.Jeli nie chcesz wgbia si w procesy fizjologiczne na poziomie komr-kowym, to nie musisz. Jeli nie chcesz sucha o moralnoci i antykoncep-cji, to te nie musisz.Nie zajmuj si moralnoci, grzechem, antykoncepcj i nie mieszam tychtematw z praktycznymi informacjami o skutecznym stosowaniu natural-nego planowania rodziny.Poznawanie zasad NPR przeprowadzi Ci przez fascynujcy wiat Twojegociaa, Twoich relacji partnerskich, Twoich uniesie, jakich (tego Ci ycz)dowiadczysz, jeli dobrowolnie i z ochot przyjmiesz zasady NPR z pe-nym przekonaniem o ich naturalnoci i skutecznoci.Kiedy pojawiaj si problemy, wikszo ludzi stosuje rne kosztownemetody, nieraz bolesne, szkodliwe, bo nie wiedz, e mona stosowa innmetod: najtasz, bezbolesn, najatwiejsz i nieszkodliw. Podstawwszelkich trudnoci jest brak rzetelnej informacji. Dotyczy to praktyczniewszystkich dziedzin ycia.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 8. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 10Anna GabrielaMam kopot i nie wiem, co z nim zrobi to czsto powtarzane zdaniewskazuje, e informacja jest jedn z najcenniejszych wartoci. Trudnocis po to, eby je pokonywa, s motorem rozwoju, mog zdarzy si ka-demu, a ja zajmuj si ich rozwizywaniem.O zaufaniuKada osoba pragnca szczliwej mioci staje w ktrym momencie swe-go ycia przed zagadnieniami zwizanymi z podnoci i antykoncepcj.I co wtedy zrobi, jak jest przygotowana? Czy jej znajomo tematu plano-wania rodziny opiera si na pogldach i uprzedzeniach, czy na wiedzy na-ukowej i dowiadczeniu?Najatwiej jest zaufa komu, kogo bardzo dobrze znamy. A kogo znaszduej i lepiej ni siebie samego? Kogo spord innych osb znasz lepiejni ukochan drug poow?Zaufaj sobie. Zaufaj ukochanej osobie. Zaufaj wasnym wyborom i decy-zjom. Wtedy osigniesz komfort i spokj. Czerp rado z naprawd bez-piecznego seksu.Czsto spotykam si z pytaniami modych ludzi (i starszych te) na tematzdrowia, podnoci, odywiania. Okazuje si, e bardzo wielu spord nichpragnie i potrzebuje podstawowej wiedzy o czowieku i jego fizjologii.Osoby takie czsto powtarzaj przypadkowo usyszane czy przeczytanegdzie w gazecie prawdy (niekoniecznie prawdziwe :)) o tym, co jest zdro-we, co naley je, jakie diety stosowa, jakie leki, jakie rodki antykon-cepcyjne.Takie rda informacji s niewiarygodne i nieprzydatne. W kolorowejprasie dowiesz si, e metody naturalne s oparte na wyliczeniach, maoskuteczne i trzeba codziennie mierzy temperatur, a ponadto nie nadajsi dla kobiet, ktre maj nieregularne cykle.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 9. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 11Anna GabrielaNa szczcie mam dobr wiadomo! Nieregularne cykle nie stanowiadnego problemu, jeli chodzi o uzyskanie wysokiej skutecznoci metodyobjawowo-termicznej! Mierzeniem temperatury mona skutecznie odstra-szy potencjalne kandydatki od stosowania NPR.No wanie, mam mierzy temperatur, codziennie wstawa o tej samejporze, a potem i tak nic z tego nie wyjdzie, bo mog mie nieregularnycykl albo zakcenia temperatury spowodowane np. gorczk. Ale Ty junie musisz si martwi, bo zakcenia temperatury nie s adn przeszko-d w stosowaniu NPR.NPR dostosowuje si indywidualnie do kadej kobiety. Uwzgldnia niere-gularnoci cyklu i zakcenia temperatur. Jest to metoda znajca ycie,w ktrym nie zawsze jest tak, jak w ksice.Co si stanie, jeli zapomnisz zmierzy temperatur? Jedno zapomnienienie robi wikszej rnicy. W najgorszym wypadku wyduy si czas nie po-dejmowania zblie. Nie bdziesz si ba, nie bdziesz panikowa. Zapa-nujesz nad sytuacj. Cakowicie.Wystarczy otworzy oczy na pewne sprawy, ktre s tak proste i oczywiste,a wielu ludzi nawet ich nie zauwaa i wci boryka si z tymi samymi pro-blemami.NPR to swoisty styl ycia, polegajcy na odnajdywaniu harmonii z natur.Daje zadowolenie z wasnych wyborw. Powoduje, i jest to nieuniknione,e wiadomie i z radoci podejmujesz odpowiedzialno za siebie i uko-chan osob.Strach przed zaufaniem samemu sobie jest czasami bardzo duy. Na po-cztku te si troch baam. To takie dziwne si wydawao, wspy bezadnego zabezpieczenia, o ktrym si wszdzie tyle mwi. A tu nic, ad-nych rodkw barierowych, antykoncepcyjnych, tylko i wycznie reguyNPR. Troch na przekr oglnym tendencjom i bez adnego wsparcia zestrony rodowiska, w jakim si znajdowaam. Myl, e wiele osb czuje tosamo. Nie ma z kim pogada o NPR, bo nikt si na tym nie zna. Na szcz-cie teraz bardzo powszechny jest Internet, wic mog kontaktowa siCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 10. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 12Anna Gabrielaz wieloma osobami przechodzcymi obecnie ten etap i pomaga im, dzielisi wiedz i dowiadczeniem.Opanowanie tego strachu, ktry moe si pojawi, jest moliwe dziki rze-telnej nauce i poznaniu regu NPR, najlepiej w konsultacji z nauczycielem.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 11. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 13Anna GabrielaZoty interesKto mwi mi, e metody naturalne nie s dobre, bo trzeba si powstrzy-mywa od seksu. Odpowiedziaam bez zastanowienia, prostym zdaniem:Nie ma niczego za darmo. Za wszystko trzeba paci. I NPR ma swojcen. Ale warto j zapaci. To jest jak wieczna promocja.Dajesz mao, a otrzymujesz bardzo wiele. Swobodny seks, niezakconyadnymi barierami, rodkami antykoncepcyjnymi, bez strachu, bez nisz-czenia podnoci (czytaj: zdrowia) to wielka nagroda, niewspmierna dotego, co dajesz od siebie.Niejednokrotnie syszymy gdzie w mediach, e statystyczny Polak zarabiatyle i tyle, ma tyle i tyle dzieci, tyle i tyle razy uprawia seks itd. Chcc niechcc, porwnujemy swoje ycie z tak statystyk i wpadamy w komplek-sy, jeli co robimy inaczej ni reszta. Zapominamy star prawd, e staty-styki kami.W NPR yje si inaczej, ni to wida w statystykach. To nie statystyki, nieinni ludzie, nie lekarze, nie seksuolodzy, nie opinia publiczna, ale Wy samidecydujecie, kiedy i gdzie jest miejsce na bezpieczny seks. Decyzj o po-dejmowaniu wspycia zwanego bezpiecznym seksem podejmujecie podwpywem dwch czynnikw: jednym jest mio, a drugim jest rozum.NPR to codzienny wybr. Codzienne mwienie drugiej osobie: chc byz Tob. Codziennie moesz wybra: chc dziecka albo nie chc terazdziecka. To zaley od Ciebie. To takie proste. Chcesz dziecka, to kochaszsi w czasie podnym, nie chcesz, to kochasz si tylko w czasie niepod-nym.Coraz wicej par stosuje NPR, ale wiele nie ma odpowiedniego przygoto-wania, nie ma z kim wyjani swoich wtpliwoci. W praktyce gwnierodowiska chrzecijaskie rozwijaj t dziedzin i zajmuj si edukacjCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 12. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 14Anna Gabrielazainteresowanych. Oczywicie nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby in-nych wyzna korzystay z tej wiedzy.Moja misja: wybr i skutecznoMoj misj jest dawa wybr. Nie narzucam NPR jako jedynej waciwejmetody planowania rodziny.Wspczenie wiele osb ma do wyboru ANTYKONCEPCJ albo NIC, aleteraz powiksza si grono osb, ktre mog wybra NPR, wiadomie,z pewnoci i znajomoci tematu.O NPR kr rne stereotypy. Wiele osb daje si wcign w bezuy-teczne dyskusje i wojny o to, kto ma racj.Nie musisz nikogo przekonywa, podejmij samodzieln decyzj i nie patrzna opinie innych. Staraj si zdoby praktyczne, najbardziej potrzebne in-formacje.Profesjonalne podejcie do NPR to kierowanie si wasnym rozumem,ktry jest naszym najwspanialszym i najdoskonalszym narzdziem. Racjo-nalne jest suchanie mdrych doradcw. Nie popeniaj bdw, ktre po-penili Twoi poprzednicy. Korzystaj raczej z ich dowiadcze.Jeli chcesz zabra si do praktycznego zastosowania NPR, to najlepiejucz si od osb, u ktrych NPR sprawdza si w praktyce.Skorzystaj z usug poradni ycia rodzinnego, jeli masz tak moliwo.Kup potrzebne ksiki i przestudiuj je dokadnie. Moesz take wziudzia w moim kursie: Szkoa Uniesie. Szkoa Uniesie jest przeznaczonadla wszystkich, dla entuzjastw, dla sceptykw, dla jeszcze niezdecydowa-nych, dla tych, ktrzy ju stosuj NPR i dla tych, ktrzy chc zosta rodzi-cami. Jeli jeste zainteresowana kursem, napisz na adres: [email protected] by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 13. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 15Anna GabrielaNa czym polega wiadomy wybr? Jak moesz wybra co, czego nieznasz, o czym niewiele wiesz, a Twoje informacje mog by nieprawdziwe?Moesz co wybra, jeli znasz si na tym, jeli znasz osoby zadowolonei swoim yciem powiadczajce, e dany sposb dziaa i jest dobry.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 14. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 16Anna GabrielaJak skorzysta z wiedzy zawartejw penej wersji ebooka?W penej wersji ebooka znajdziesz wicej praktycznych wskazwek jakosign peni spokoju i bezpieczestwa stosujc Naturalne PlanowanieRodziny (NPR).Zapoznaj si ze szczegowym opisem tej publikacji na stronie:http://npr.zlotemysli.plWybierz dobr, tani, zdrow i skuteczn metod planowania rodziny!Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela 15. POLECAMY TAKE PORADNIKI:Arkana seksu ekstaza i jedno Rafa Seremet Poznaj arkana seksu, dziki ktrym wzmocnisz swj zwizek i doznasz wielu przyjemnoci. Poradnik ten jest syntez gbokiej wiedzy dotyczcej osigania seksualnej peni wydobyt z wszystkich wielkich kultur wiata. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie:http://seksualnosc.zlotemysli.pl"Poradnik napisany bardzo przystpnie, przejrzycie i ciepo. Wciga,otwierajc przed czytelnikiem coraz bardziej pasjonujce zagadnieniaerotyki. Pomaga zrozumie w szerszej perspektywie wasn seksualnooraz reakcje i zachowania naszego partnera. - Aleksandra Pitek, pracownik firmy farmaceutycznejChopiec czy dziewczynka... Karol Wjcik Poznaj najnowsze, sprawdzone, naukowe sposoby planowania pci, ktre znaj tylko nieliczni. 16. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - darmowy fragment - Zote Myli str. 18Anna GabrielaEbook "Chopiec czy dziewczynka" krok po kroku opisuje jedyn, najbardziejpewn, woln od opat licencyjnych metod dr Shettlesa, poszerzon odowiadczenia autora, wzbogacon o metod tablic chiskich oraz elementydietetyczne.Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://plec-dziecka.zlotemysli.pl"Co mog wicej powiedzie, jeli nie to, e jestem w ciy i wiemy ju, eurodzi si upragniona crcia i zarazem siostra dwch braci :)))) Ksikazawiera wspaniae informacje, ktre pomog kadej parze w wiadomymplanowaniu pci swego dziecka :) Ewa G., nauczycielka Zobacz peen katalog naszych praktycznych poradnikwna stronie www.zlotemysli.plCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Gabriela