of 11 /11
Så skapas det gångvänliga samhället – vägledning för gångplanering Transportforum , 8-9 januari 2013, Session 13 15.30–17.30 Ordförande: Anette Rehnberg, Trafikverket Inledning, FUD-projektet Vägledning för gångplanering Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet Planering för gångvänlighet på alla nivåer i kommunerna: inriktningsplanering Hanna Wennberg, Trivector Gångvänlighet – vad får fler att gå mer? Lisa Sakshaug, Tyréns Hur vet vi att målen uppfylls och insatserna är de rätta? Uppföljning och utvärdering avgångtrafik Annika Nilsson, Trivector Att skapa nät för gående – några praktiska råd Lars Nilsson, Ramböll Planering för gående, resultat och framåtblick Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet

Session 13 1 charlotta johansson

  • Upload
    chjoltu

  • View
    76

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inledning, FUD-projektet Vägledning för gångplanering Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet Transportforum 2014

Text of Session 13 1 charlotta johansson

Page 1: Session 13 1 charlotta johansson

Så skapas det gångvänliga samhället – vägledning för gångplanering

Transportforum , 8-9 januari 2013, Session 13

15.30–17.30

Ordförande: Anette Rehnberg, Trafikverket

Inledning, FUD-projektet Vägledning för gångplanering

Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet

Planering för gångvänlighet på alla nivåer i kommunerna: inriktningsplanering

Hanna Wennberg, Trivector

Gångvänlighet – vad får fler att gå mer?

Lisa Sakshaug, Tyréns

Hur vet vi att målen uppfylls och insatserna är de rätta? Uppföljning och utvärdering avgångtrafik

Annika Nilsson, Trivector

Att skapa nät för gående – några praktiska råd

Lars Nilsson, Ramböll

Planering för gående, resultat och framåtblick

Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet

Page 2: Session 13 1 charlotta johansson

Planering och utformning för ett ökat gående

- Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots

Charlotta JohanssonLuleå tekniska universitet

Page 3: Session 13 1 charlotta johansson

Syfte

Långsiktigt syfte:Få fler personer att välja att transportera sig som gående, och kunna gå säkert och tryggt året runt

Kartlägga vad som påverkar - valet att gå- aspekter i miljön som påverkar gåendet positivt- aspekter som gör att vi inte törs gå

Målet: systematisk förbättring av förutsättningarna för gåendes förflyttningar

Page 4: Session 13 1 charlotta johansson

Tid och Deltagare

Finansierat av Trafikverket, Pågick 2010-2013

Charlotta Johansson, LTU

Hanna Wennberg, Trivector

Annika Nilsson, Trivector

Martin Ullberg, Vectura

Jenny Eriksson; Vectura/VTI

Deltagare:

Hanna Larsson, Tyréns

Lisa Sakshaug, Tyréns

Ann Jankelius, Tyréns

Ulla Berglund, SLU

Malin Eriksson, SLU

Page 5: Session 13 1 charlotta johansson

ResultatEtapp 1: Planering och utformning för ett ökat gående (LTU, SLU)(Litteraturstudie, expertseminarium och trafik- och stadsplanerares syn på utemiljöns förutsättningar för gående)

Etapp 2: Här går man: Gångtrafikanters erfarenheter av gåendemiljön i tre städer (SLU, Vectura)(kvalitativ studie om gåendegrupper; ungdomar äldre, förvärvsarbetande och föräldralediga)

Etapp 3 : Gåendes resvanor (Vectura, LTU)(Resultat från en enkätstudie)

Etapp 4/5 : Planering och utformning för ett ökat gående (Trivector, Tyréns, LTU)(fördjupade studier kring identifierade problem och hur de kan lösas)

Slutligen: Vägledning planering för gående och gåendetTill kommuner och alla som jobbar med gåendefrågor

Page 6: Session 13 1 charlotta johansson

Fyra rapporter på temat Gåendehttp://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=2255

Vägledning för gångplanering - så skapas det gångvänliga samhällethttp://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____6110.aspx

Page 7: Session 13 1 charlotta johansson

Vägledning för gångplanering

• Syfte: Ge vägledning för hur man kan arbeta mer systematiskt med gångfrågor – fokus på arbetsprocessen snarare än konkret planering och utformning

• Målgrupp: Trafikplanerare och stadsbyggare – i såväl erfarna som oerfarna kommuner

Kommunens utgångspunkt?

• Var befinner sig kommunen?

• Vad skulle passa – ta samlat grepp om gående eller lyfta gående i den ordinarie planeringsprocessen?

Page 8: Session 13 1 charlotta johansson
Page 9: Session 13 1 charlotta johansson

Vägledningens upplägg

• Inledning

• Planeringsförutsättningar

• Gångvänlighet – kvaliteter som får fler att gå mer

• Nulägesbeskrivning

• Inriktningsplanering – ta fram mål och inriktning för hur gångfrågorna ska hanteras

• Åtgärdsplanering – pekar ut vilka projekt som behöver drivas för att nå målen

Page 10: Session 13 1 charlotta johansson

Vägledningens upplägg…

• Genomförandeplanering – stödjer genomförandet av utpekade program

• Driftsplanering – säkrar goda förhållanden i det långa loppet

• Uppföljning och utvärdering – visar om målen uppnås och ger underlag för fortsatt arbete

Page 11: Session 13 1 charlotta johansson

Vägledningens upplägg…

Exempel: PlaneringsförutsättningarGångtrafik – Nyttogå – Motionsgå – Rekreationsgå – Flanera, shopping

Gåendegrupper – Barn – Äldre – Personer med funktionshinder – Yrkesverksamma, arbetsresor till fots – De som är lediga, rekreation, motion

Gånghastighet

Gångnätet – Lokalnät – Huvudnät - Nära bostaden – Stadsdelscentrum – Mellan stadsdelar, in till centrum, övriga besöksmål – Rekreation och motion i gångnätet

Lagstiftning och riktlinjer - PBL - ALM 2- HIN 2 - Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen - Transportpolitiska målen

Handböcker och andra idéskrifter

Aktörer – Kommunen – Förvaltningar - Kommunala bolag – Folkvalda politiker – Trafikverket – Boverket – SKL - Exploatörer, Bostadsbolag - Intresseföreningar