Bộ đề 405 câu hỏi và đáp án thi lái xe ô tô

  • View
    223

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bộ đề 405 câu hỏi và đáp án thi lái xe ô tô. Câu hỏi và đáp án 15 bộ đề thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Text of Bộ đề 405 câu hỏi và đáp án thi lái xe ô tô

  • 1. Co quan nao quy dinh czic doan c'Iu(mg com di,duo'ng di mot chiou,not com dirng,com do,com quay don Xe,lap at bao hiou c'Iu'o'ng bo thuoc dja phlrong quan I3"? 1- Co quan quan 1}!giao thong vain tail. 2- U9 ban nhan don cop tinh. 3- Co quan canh sat giao thong duorng bo.4- Thanh tra giao thong duong bo.

2. Ngu'()'i diou khion phuong tion va nhfrng ngu'()i lien quan trirc tiop don vu tai nan co trach nhiom gi ? 1- Dirng ngay phuong tin;gift nguyn hion truoing;cop ciru nguoii bi nan Va phai co mat khi cor quan co thom quyon you cou. 2- O lai nori xay ra tai nan cho don khi nguori cua co quan cong an don,trir truorng hop nguoii diou khion phuorng tin cng bi thuong phai dua di cop cL'ru hoac phai dua nguori bi nan di cop ct'ru hoac vi 1}!do bide doa don tinh mang,nhurng phai don trinh bo ngay voi co quan cong an noi gon nhot. 3- Cung cop thong tin xac thirc vo vu tai nan cho co quan cc) thom quyon. 4- Tot ca cc 3':non trn. 3. Nhfrng nguoi co mzjit tai noi xy ra vu tai nan giao thong co trach nhiom gi ? 1- Bao vo hjon truong,giup do,c1'ru cha kip thoi nguori bi nan,boo vo tai San cua nguoi bi nan. 2- Bo tin ngay cho co quan cong an,y to hoac Uy ban nhon don noi gon nhot. 3- Cung cop thong tin xc thirc vo vu tai nan theo you cou ca cor quan co thom quyon. 4- Tot ca cc trch nhiom nou tron. 4. Ngu'oi phat hion cong trinh durirng ho bi bu hong hoiic bi xom hai,hanh Iang an toan du'o'ng bo bi Ion chiom phai co trach nhiom gi ? 1- Kip thoi bo cho Uy ban nhon don,cor quan quan ly duorng bo hoac co quan cong an noi gon nhot do xix 1y . 2- Truorng hop con thiot co bion php bo hiou ngay cho nguoi tham gia giao thong biot. 3- Tot ca nhfrng y tron. 5. Khi diou khion Xe chay tron du'o'ng ngu'(n' li Xe phzii mang theo cc loai gioy to gi? 1- Gioy php li xe,dang ky xe,gioy lu'u hanh xe. 2- Gioy php li xe theo quy dinh,dang ky xe,gioy Von chuyon,chfrng mjnh thu nhon don. 3- Lonh Von chuyon,dang Icy xe,gioy php Iuu hanh xe. 4- Gioy php li xe phL1 hop vori loai xe do,dang ky xe,gioy chtrng nhon kiom dinh ky thuot Va bao vo moi truong,gioy chiIng nhon boo hiom trach nhiom don sir ca ch xe co gioi va gioy php Von chuyon (nou loai xe do con phai co). 6. Khi top lai xe o to,ngu'r1'i Va xe top 1211 phai dam bao cc diou kion gi? 1- Nguoi tap lai xe phai thirc hanh lai xe tron xe tap lai Va Co giao vion bao tro tay tai. 2- Xe tap lai phai cm cac diou men theo quy dinh cua Ba Giao thong van tai nhu ca giay Chifmg nhan kiom dinh an toan ky thuot Va bao Vo moi truong con hiou luc,co do ho thong phanh phu Con hiou lirc,thung xe phai Co mui Che mua,nang Va Co gho chac Chancho hoc sinh ngoi,ton co so dao tao duoc k tron xe theo quy dinh. 3- Co gioy php xe tap lai do co quan Co tham quyon cap con hiou luc.4- Tot Ca C210 3':tron. 7. Ngu'o'i co gioy php lai xe hang B2 dlroc diou khion loai xe nine 91- Xe o to cho nguoi tron 9 cho ngoi;xe o to tai,may ko Co trong tai tron 3,5 tan. 2- Xe o to cho nguoi (ion 9 cho ngoi;xe o to tai,may ko Co trong tai duoi 3,5 tan. 3- Xe a to cho nguoi ti:10 don 30 cho ngoi;xe a to tai ,may ko Co trong tai tron 3,5 tan. 8. Ngu'o'i cc giay php lai Xe hang c du'o'c dieu khien loai Xe nao ? 1- Xe o to cho nguoi tron 9 cho ngoi;xe o to tai,may ko co trong tai tron 3,5 tan. 2- Xe o to cho nguoi tit 10 don 30 cho ngoi;xe o to tai,may ko co trong tai tron 3,5 tan. 3- Xe o to cho nguoi don 9 cho ngoi;xe o to tai,may ko co trong tai tron 3,5 tan. 9. Ngu-h-1 151 Xe phai giam toe do den m1'1'c khong nguy hiem (co tho dirng lai mot each an toan) trong tru'(1'ng hop nao ? 1- Khi co bion bao hiou han cho too do hoac Co Chuong ngai Vat tron duong;khi tam nhin bi ban cho. 2- Khi qua noi duong giao nhau,noi duong bo giao nhau voi duong sat,duong Vong,doan duong go gho,tron truot,Cat bui. 3- Khi qua Cau,cong hep;khi lon gan dinh doc,khi xuong doc,khi qua trtrong hoc,noi tap trung dong nguori,noi dong dan,co nha cfra gan duong. 4- Tat ca Cac truorng hop tron. 10. Khi gap mot doan Xe,mot doan Xe tang hay gap mot doan ngu'()'i co to ch1'rc theo doi ngii,ngu'o1' Iai Xe phai Xfr ly nhu tho nao ? 1- Bop coi,ru ga do eat qua doan nguoi,doan xe.2- Khong duoc cat ngang qua doan nguoi,doan xe.3- Bao hiou ti:ti:cho xe di qua do bao dam an toan. 11. Ngufri dh bao nhiou tuoi tro Ion thi dlroc dieu khien Xe 6 to tai,may ko co trong tai t1r 3,5 tan tro Ion;Xe hang B2 ko ro' mooc (FB2) ? 1- 25 met.2- 21 tuoi.3- 20tuoi. 12. Ngu'o'i do bao nhiou tuoi tro Ion thi flllQC diou khion Xe mo to hai banh,Xe mo to ba banh co dung tich Xi Ianh til 50 cm3 tror Ion Va cac loai Xe co kot can tu'o'ng tu';Xe o to tai,may ko C6 trong tai dlroi 3,5 tan;Xe o to char ngu'o'i ("ion 9 cho ngoi ? 1- 16 moi.2- 18 tuoi.3- 20 moi 13. 'Irong do thi ngufri lai Xe co gi6'i dufrng ho phai thirc hion nhu'o'ng dirong cho ngu'o'i di bo Va Xe co gioi khac nhu tho nao 91- Nhirong duong cho nguoi di bo dang di tron phan duong danh cho nguoi di bo ngang qua duong. 2- Nhuong duong cho Xe C0 gioi co too do cao,cho Xe sau Xin Vuot. 3- Nhuong duong cho Xe di tron duong uu tion,duong Chinh tit bat ky huong nao toi,nhuong duong cho Xe Lru tion,cho xe di tit bon phai don,cho Xe di or bon trai trong vong xuyon. 4- Tot Ca Cac truong hop tron. 14. Nguiri Iai Xe 6 to char nglroi tron 30 cho ngoi (hang E),lai Xe hang D ko ro' mooc (FD) phai do bao nhiou tuoi tro Ion ? 1- 23 tuoi.2- 24 tuoi.3- 27 tuoi. 15. 11161 toi da ca ngu'o'i Iai Xe o to cho nguoi tron 30 cho ngoi (hang E) ia bao nhiou met ? 1- 55 met doi V61 nam Va 50 met doi V61 nfr.2- 55 tuoi doi Voi nam Va 45 tuoi doi Voi not.3- 60 tuoi doi Voi nam Va 55 tuoi doi Vori nfr. 16. Ngiroi Iai Xe 6 to char ngm)'i h:10 don 30 cho ngoi (hang D),Iai Xe hang C ko ro' mooc (FC) phai do bao nhiou tuoi tro Ion? 1- 23 met.2- 24 met.3- 25 met. 17. Ngu'o'i do 16 tuoi diroc diou khion Cac loai Xe nao du'o'i day ? 1- Xe mo to 2 banh co dung tich Xi lanh ti:50Cm3 tro lon.2- Xe gan may Co dung tich xi Ianh ti:5OCm3 tro xuong.3- Xe o to tai duoi 3,5 tan,xe cho nguoi don 9 cho ngoi.4- Tot ca 6616 y tron. 18. Vioc sat hach de cap giay php lai Xe 6 to phai thirc hion 6 (Ian Va nhu tho nao? 1- Tai Cac trung tam sat hach lai Xe. 2- Tai san tap lai Cua Co so dao tao Iai Xe Va phai bao dam Cong khai,mjnh bach. 3- Tai Cac trung tam sat hach lai Xe Co do diou kion Va phai bao dam Cong khai,minh bach. 19. Nguoi co giay php Iai Xe hang FC dlroc diou khion can loai Xe nao? 1- Cac loai Xe duoc quy dinh tai giay php Iai Xe hang C Co ko ro mooc,o to dau ko ko so mi ro mooc,o to cho khach noi toa Va duoc diou khion Cac loai Xe quy dinh cho giay php lai Xe hang B1, B2, Va hang FB2.2- Cac loai Xe duoc quy dinh tai giay php Iai Xe hang C Co ko ro mooc,o to dau ko ko so mi ro mooc Va duoc diou khion Cac loai Xe quy dinh cho giay php lai Xe hang B1, B2, Va hang F B2.3- Mo to hai banh,Cac loai Xe duoc quy dinh tai giay php lai Xe hang C Co ko ro mooc,o to dau ko ko so mi ro mooc Va duoc diou khion Cac loai Xe quy dinh cho giay php lai Xe hang B1, B2, Va hang FB2.4- Tot Ca Cac loai Xe nou tron. 20. Nguoi co giay php Iai Xe hang FE duoc diou khion Cac loai Xe nao? 1- Cac loai Xe duoc quy dinh tai giay php Iai Xe hang E Co ko ro mooc Va duoc diou khion Cac loai Xe:o to cho khach noi toa Va Cac loai Xe quy dinh cho giay php Iai Xe hang B1, B2, C,D,FB2, FD.2- Cac loai Xe duoc quy dinh tai giay php lai Xe hang E Co ko ro mooc,dau ko ko so mi ro mooc Va duoc diou khion Cac loai Xe:o to cho khach noi toa Va Cac loai Xe quy dinh cho giay php Iai Xe hang B1, B2, C,D,FB2, FD. 3- Cac loai Xe duoc quy dinh tai giay php lai Xe hang E Va duoc diou khion Cac loai Xe:o to Cho khach noi toa Va Cac loai Xe quy dinh Cho giay php Iai Xe hang B1, 132, c,D,FB2, FD. 4- Tot ca Cac loai Xe nou tron. 21. Duong bo trong khu Virc dong don cu bao gom nhfrng du'o'ng nao? 1- Duong bo nam trong khu Vuc noi thanh pho,noi thi Xa,noi thi tran,khu Cong nghiop Co dong nguoi Va phuong tion tham gia giao thong. 2- Duong bo nam trong khu Vuc noi thanh pho,noi thi Xa Va nhfrng doan duong bo duoc Xac dinh tit Vi tn Co hiou Iurc C11a bion bao hiou "Bat dau khu dong don Cu" don Vi tri Co hiou luc Cua bion bao hiou "Hot khu dong dan cu". 3- Duong bo Co dong nguoi,phuong tion tham gia giao thong Va nhfrng doan duong bo duoc Xac dinh tir Vi tri co hiou luc cua bion bao hiou "Bat dau khu dong dan cu" don Vi tri Co hiou l1_IC Ca bion bao hiou "Hot khu dong dan cu". 22. Xe may ko,Xe cong nong,Xe lam,Xe loi may,Xe Xich lo may,Xe ba gac may,Xe may chuyon dang Va Cac loai Xe tu'o'ng tir (loai dang duoc php hoat dong) tham gia giao thong V61 toe d6 161 da cho php in bao nhiou? 1- 60 km/ h. 2- 50 km/ h. 3- 40 km/ h. 4- 30 km/ h. 23. 'IYn dtrimg bf) trong khu vgrc dng dn cu xe m6 t6 hai bnh,xe gn my tham gia giao thng v6'i tc dtf) ti da cho php I271 bao nhiu ? 1- 60 km/ h. 2- 50 km/ h. 3- 40 km/ h. 4- 30 km/ h. 24. Trn du'(mg bii trong khu v1_rc dng dn cu,loai Xe no tham gia giao th6ng V61 tc dij ti da cho php 12:40 km/ h ? 1- Ot chr ngudi trn 30 cm} ngi,tc) ti cc) trong ti ti:3500 kG trr ln,6t6 so mi ror moc,t ko ror moc,6t6 ko xe khc,6t6 chuyn dimg,xe m6 t6, xe gain my. 2. Gus chr nguri dn 30 ch? ) ng5i,are ti cc) ti trong duri 3500 kG. 3- Xe my ko,xe cng nng,xe lam,xe li my,xe xich 16 my,xe ba gc rny,xe my chuyn dimg v21 cc loai xe tuorng tu (loai dang duoc php hoat dcfmg). 25. Trn du'(mg bii trong khu vyrc dng dn cu,loai Xe co gii n21o tham gia giao thng v6'i tc dij ti da cho php 151 50 km/ h ? 1- Ot chr ngudi trn 30 cm} ngi,tc) ti cc) trong ti ti:3500 kG trr ln,6t6 so mi ror moc,t ko ror moc,6t6 ko xe khc,6t6 chuyn dimg,xe m6 t6, xe gain my. 2- Xe my ko,xe cng nng,xe lam,xe li my,xe xich 16 my,xe ba gc my,xe my chuyn dfmg V51 cc loai xe tucmg t1,r(loai dang duqc php hoat dcfmg). 3- Gus chr ngubi dn 30 ch? ngai,ma ti cc) ti trong duri 3500 kG. 4- Tt c cc 3'1 nu trn. 26. Trn duong bf) ngoi khu vgrc dng dn ctr,loai xe n21o tham gia giao th6ng voi tc as t6i da cho php la:50 km/ h ? 1- Ot cho nguoi dn 30 chs ngai (trit 6t6 buyt),6t6 ti cc) ti trong duoi 3500 kG. 2- 0:6 cho nguoi trn 30 ch?