บทที่ 11 เคมีอินทรีย์km.nssc.ac.th/files/1503181010510342_  · บทที่ 11 : เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry) เอกสารประกอบการเรียน วิชา เคมี 5

 • View
  255

 • Download
  14

Embed Size (px)

Transcript

 • 11 :

  (Organic chemistry)

  5 ( 33225)

 • (Organic chemistry)

  (Organic chemistry)

  (Inorganic chemistry)

  18

  , ,

  .. 1828 (Friedrich Wohler)

  Ammonium cyanate Urea

 • (Organic chemistry)

  (Organic chemistry)

  (C)

  -

  - CO2 - (H2CO3)

  - CaCO3 , NaHCO3- Na2C2O4 - KCN

  - NH4OCN

  - KSCN

  - CaC2- CCl4 , CS2 , COCl2

 • (Organic chemistry)

  C, H, O, N, S, F, Cl, Br, I P

  C H (Hydrocarbon compounds)

 • 6C : 1s2 2s2 2p2

  : 4 (covalent bond) 4 8

  1 2 3 (single bond) (double bond) (triple bond)

 • H C C H

  H

  H

  H

  H

  HC

  H

  H HC

  CH C H

  (single bond)

  (double bond)

  (triple bond)

 • 1. (Extended structural formula)

  - C 4

  - N 3

  - O 2

  - H, F, I, Cl, Br 1

  1 1 (2 )

 • 2. (Bond line structure formula)

  C H C () C H

 • 3. (Partially extended structrural formula)

  -OH, -COOH, -NH2, -CHO, -CONH2)

 • 4. (Condensed structural formula)

 • (Condensed structural formula)

  1.

  2. C

  H

  EX. C3H6 , C3H8O

 • EX.

 • H C C

  H

  H

  H

  H

  C C

  H H

  C

  H

  H

  H

  C5H10

  CH3CH2CH=CHCH3

 • C10H22

  H C

  H

  H

  C C

  H

  H

  C

  H

  C

  C HH

  H

  C HH

  H

  C

  C

  H

  HH

  H

  C

  H

  H H

  H

  H

  H

  (CH3)3CCH2CH(CH2CH3)2

 • 1.

  = ............................................

  2.

  = ............................................

 • 1. 2.

  = =

  3. 4.

  = =

  5. 6.

  = =

 • (Isomerism)

  (Isomerism)

  1.

  2.

  -

  -

 • (Isomerism)

 • (Isomerism)

  Constitutional Isomers : (Structural Isomers)

  1.Skeleton Isomerism : ()

  CH3CH2 CH2 CH3

  C4H10 () 2

  CH3 CH

  CH3

  CH3

  -138.3 oC -159.4 oC

  -0.5 oC -11.7 oC

  nbutane Isobutane

 • (Isomerism)

  2. Position Isomerism :

  C4H8 ()

  CH2=CHCH2CH3 CH3CH=CHCH31-butene 2-butene

  -6 oC 1 oC

 • (Isomerism)

  3. Functional Isomerism :

  C2H6O

  CH3CH2OH CH3OCH3ethanol dimethyl ether

  (Alcohol, hydroxyl group) (Ether, alkoxy group)

  78 oC -25 oC

 • C6H14

  C C C C C C

  1

  C C C C C C

  (Isomerism)

 • C C C C C C

  C C C C C

  C

  1 2 3

  123

  C C C C C

  C

  (Isomerism)

 • 2

  C C C C C C

  C C C C C C

  (Isomerism)

 • C C C C C C

  C C C C C C

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  (Isomerism)

 • C C C C C C

  C C

  1

  1

  2

  2

  C C C C

  1

  1

  2

  2

  1

  2

  2

  3

  (Isomerism)

 • C C C C

  C

  C C C C

  C

  C C C C

  C

  C

  C

  2

  2

  2

  (Isomerism)

 • 3 C6H14

  C C C C C C C

  1

  1 C CCC C

  (Isomerism)

 • C6H14

  (Isomerism)

 • = = =

  = = =

  (CH3)3C CH2CH3 = CH3CH2C(CH3)3

  (CH3)2CH(CH2)2CH3 = CH3(CH2)2CH(CH3)2

  (Isomerism)

 • (Isomerism)

  1 CH4

  2 C2H6

 • (Isomerism)

  3 C3H8

  4 C4H10

 • (Isomerism)

  5 C5H12

 • (Isomerism)

  6 C5H10

 • (Isomerism)

  11.1 12-13

Recommended

View more >