34
ההההה ההההההההההHerpes Viruses הההה: תתתתת תתתתתdsDNA תתתתתת. תתתתתת+ תתתתתspikes תתתתתתתתתתתתתת( תתתתתתת תתתתתתתתת. תתתת) תתתתת תתתתתת תתתתת. תתת תתתתתת תתתתתת תת תתתתתתת תתתתת תתתתתת תתתת תתתתת תתתתתתתתת תתת תתתתת תתתתתתת תתתתתת. תתתתתתתתת תתת תתתתתתת תתתתתת תת תתתתת תתתתתת תתתתתתת תתתתתת. תתתתתתתת תת"ת תתתתת תתתת תתתת תת' תתתתתת תת תתתתת תתתת תתת תתתתתת. תתתתת תתתתתת תתתתתת תתתתתתתתת( תת' תתתתתת תת תתתתתת תתתתתת תת תתתתתHIV תתתתתת) תתתתתת תתתתת תתתת, תתתת תתתתת תתתתתתת תת תתתת תתתתת תתתתתתת תתתתת, תת תתתתתת תתתתתתתת, תתתתתתתתתתתתת,( UV תתתת)' תתתתתתתתתתת,- תתת תתתתת תתתתתת תתתת. תתתתת תתתתתת תתתתת תתתתתת תתתתתתתα,β,γ : o α תתתתת תתתתתת תתת תתתת תתת, תתת תתתת תתתת תתת תתתת תתתתת תתתתתתתתתתתת,( CNS , תתת. תתתתת) תתתתתת תת תתתתת תתHSV1 תתתתת( תת,) תתתתHSV2 תת( ) תתתת- תVZV תתתתתתתת( תתתתת+ תתת.) תתתתתo β תתתתת תתתתתת תתתת( 3-7 , תתתת) תתתת תת' תתתתתת תתתתתתתתת. תתתתתת- תתCMV . o γ תתתתתת- תתתת תתתתתת, תתת תתתת תתתתB. EBV תתתת תתתתת תתתתתת, תתתתת תת תת תתת5 תתתתתתתתתת, תתתתת- תתת תתת תתתתתת תתת.HHV5 תתתתת תתתתתתת תתתתת תתתתת תתתת תתתת תתתתת תתת.HSV (Herpes Simplex Virus) תתתתתת תתתתת תתתת, תתתתתתתתת( תתתתתת תתתתתת/תתתתת תת תתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתת- תת תתתתתת תתתתתתת.) תתתתתתת תתתתת תתתתתת תתתת תתתתת תתתתתת תתתתת תתתתת תתתתת. תתתתת תתתתת תתתת תתתתת תתתת תתHSV2 תתת תתתתתת תת ת"תHSV1 . תתתתתתת תת תתתprimorg תתתתת תתתת תתתת תתתתתת תתתrecurrent labialis תתת תתת תתתת תתת. תתתתתתתתתתתתתת תתתתת תתתתתת. תתתתתתת תתתתתת תתתתת תת תת, תתתת תת תתת תתת. DNA תתתת תתתתת תתתתתת, תתת2 תתתתתת תתתתתתtegument . תתתת תתתת( 200 Kb -. ת) spikes תתתתתת תתתתתתתתת תתתתת תתתתתת תתתת תתתתת תת תתת תתתתתת תתתתת תתתתתתתת. תתתתתת

עבודת סיום וירולוגיה

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a summary of viruses and treatments for viral infections - in hebrew

Citation preview

Page 1: עבודת סיום וירולוגיה

בוירולוגיה עבודה

Herpes Virusesכללי:

נגיפי משפחת dsDNAמעטפת+ לינארי. מכיליםspikesגליקופרוטאינים( יש למעטפת הקפסיד קפסיד. בין המעטפת תאיים(. בתוך לרצפטורים הנקשריםההדבקה. ובביסוס המארח התא ברגולציית תפקיד בעלי פוספאט מכילי חלבונים

ארוכות. פתוגניות לטנטיות תקופות – המארח עם באיזון שמצויים בכך מתאפיינים הוירוס. בזן מאשר המארח של מע' החיסון במצב יותר תלויה בד"כ

על להשתלט מצליחה לא מע' החיסון )בה לכרונית בניגוד – לטנטית הדבקה מייצר אינו אך חלבונים ביטוי חבוי, משנה הנגיף לטנטית ( בהדבקהHIV – הנגיף

וכו'( גורםUV)עקה, אימונוסופרסיה, מסוים שטריגר חדשים, עד חלבוניםמחלה. ויצירת לרה-אקטיבציה, הכפלה

למשפחות מתחלקת ההרפס וירוסי משפחת α,β,γ:oα –ממוצא תאים – עצב בתאי חבוי עור, מצב בתאי קצר התרבות מחזור

HSV1 את כוללת זו פיגמנט(. קבוצה , תאיCNS)עור, אקטודרמלי רוח+שלבקת )אבעבועותVZVהמין( ו- )רבHSV2ומין(, פה )מדביקחוגרת(.

oβ –מונוציטים. מע' החיסון ימים(, בתאי3-7) ארוך התרבות מחזור - .CMV זו בקבוצה

oγבתאי חבוי אנדותל, מצב בתאי - מתרבים B. EBV –למחלת גורם בלוטות דרך סאב-קלינית, הדבקה תהיה5 גיל עד בו הנשיקה, הדבקה

עור. לסרטן אצלם גורם – איידס בחולי לראשונה התגלה– HHV5רוק. HSV (Herpes Simplex Virus)

הצטלקות עד בלחמית/קרנית לפגיעה )גורם השפה, מהעין מאזור הדבקות תוביל בשפה ראשונה לעוורון(. הדבקה שמובילה חוזרות רה-אקטיבציות בעקבות אבלHSV2 עם יותר נפוצה המין באברי המקום. הדבקה באותו חוזרת להדבקה ויש וממושך יותר חמור שהינוprimorg פצע יש . בשפתייםHSV1 ע"י גם מתרחשת

recurrent labialis –מפושטת. הדבקה – קצר. באימונוסופרסיה לזמן קטן פצע אדם. בני רק – תא, בטבע כל מדביק הוירוס בתרביות

DNAחלבוני השכבות2 ומעטפת, בין קפסיד עטוף tegument200) גדול . גנום Kb-ה .)spikesומחדיר התא עם איחוי עובר והנגיף תאיים לרצפטורים נקשרים

קפסיד( לגרעין )ללא הגנום את ומכניס לגרעין נודד לציטוזול. הקפסיד קפסיד.nuclear poresה- דרך

חשובים חלבונים – α-TIF (trans inducing factor)ראשוני. שעתוק פקטור הינו VHS (virion host shutoff)של שהיה זמן מקצר mRNAומפנה ריבוזומים ע"ג תאי

ויראלי.mRNA על לעבודה אותםנגיפי HSVמוגדרים שלבים בשלושה חלבונים יוצרים – α,β,γ

oα – immediate early –בנוכחות תלוי α-TIFשמגייס TFתאיים. החלבונים ב'. שלב לחלבוניTF הם זה בשלב שנוצרים

oβ – early –יצירת DNA pol, TFחלבוני שעתוק על שלילי ג' ומשוב לשלב א'. שלב

oγ – late –ב'. שלב חלבוני יצירת על שלילי ומשוב מבנה חלבוניה- נכנס כאשר – רפליקציהDNAרפליקציה ומתרחשת למעגלי הופך הוא לגרעין

– מוכנים לקפסידים המוכנסים רבים עותקים . מועתקיםrolling circleה- בשיטתומלאים. ריקים קפסידים נראה לכן

Page 2: עבודת סיום וירולוגיה

יצירת לגרעין, יש חוזרים מבנה חלבוני – אנקפסידציה scaffoldנוצר וסביבו המוכן קפסיד. לקפסיד ויש הפיגום להבנות, מפורק מסתיים פרוקפסיד. כשהוא

הויראלי.DNAה- מוכנסיציאה הינו הכללי בממברנה. המנגנון הקפסיד לעטיפת מנגנונים מספר הוצעו

עטוף קפסיד ובציטוזול קפסיד בגרעין )נראה גרעינית ממברנה עם יחד מהגרעין למנוע כדי מארחmRNA שחותכים אנזימים משוחררים גם זה ממברנה(. בשלב

לנצלו. שסיימו ברגע לאפופטוזיס התא את מביאים ובכך ריבוזומים על תחרות התא, ברמת ליטי נגיף לו. הוא זקוק הוא עוד כל בחיים התא את מחזיק ההרפס

הוא כאשר למותם מביא הוא תאים, אבל מפרק לא הוא – המאכסן ברמת לא אך קיים ליטיים שאינם שבנגיפים לזכור בהם(. יש לטנטי כשהוא )לא בהם מתרבה

לטרנספורמציה סכנה קיימתS בשלב תא מחזיקים שהם - כיוון נוסף סיכוןוהיפרפרוליפרציה. סרטנית

מיד מוכנים להיות צריכים )הם הטגיומנט חלבוני את הנגיף רוכש בציטופלסמה ממברנת או הגרעין ממברנת עם חדש(. באיחוי מארח לתא מוכנס הנגיף כאשר.spikesה- את רוכש מתי( הנגיף ברור )לא התא

לגנגליון ההדבקה, מגיע אתר את המעצבבים אקסונים אל מהעור עובר הנגיף הנגיף, עבור החיוניTF חסר שבגנגליון כיוון הלטנטי, כנראה לשלב נכנס הוא ושם

העצב. בשלב לאורך המסלול את שורד לאα-TIF ה- חלבון כלשהי שמסיבה או.LAT (latency associated transcript) חלבון נוצר הלטנטי

יחידות שתי מכיל הנגיף גנום – UL, US (long, short)מקודד בינהן החיבור . באזור LATשל המשלים הגדיל גם שהינו ICPOהגנום את שמאקטב לחלבון שמקודד

ולנטרול שניהם בין להיברידיזציה יגרוםmRNAה- שני של . ייצור(α שלב )חלבון בתא. חלבונים וייצור רפליקציה תהליכי תחילתLATה- מונע כך– αה- שלב חלבון

הגנום שאר ש"יסגרו" את כך בתא ההיסטונים את מפעילים גםLATה- חלבוני גםLAT )הטרוכרומטין, מיני-כרומוזום(. חלבוני פעיל ללא אותו ויהפכו הויראליבתא. אנטי-אפופטוטיים למנגנונים קשורים

ל- חשיפה או עקה במצביUVעוברים , TFעשוי והוירוס אקטיבציה בתא מסוימים ליצירת מספיקה התרבות אין פעיל. באקסון לשלב הלטנטי מהשלב לעבור

מחלה. ליצירת הדרושה ההתרבות מתחילה לאפיתל בהגעה מחלה, אךהמחלה: אלחוש שלביאדמומיותנוזלים הצטברותעור התרוממות

שלפוחיתכיבמע' החיסון תאי כניסתהתייבשות.החלמהHSV-2לא גם וירוס להפריש יכולים וגברים מיני. נשים קרוב, בעיקר במגע עובר

מין ליחסי מס' שותפים שנשאים. הגדלת לדעת בלי מדביקים פצע, ולכן דרך בנשים בעיקר יותר. מסוכן , באירופה15% – בארץ להדבק. שכיחות סיכוי מגדילה

למחלה סיכון – חלשה יותר בהריון (. מע' חיסון1 מהרפס מסוכן )יותר הרות הלידה. בתעלת עוברי( או )=מוות ברחם העובר את להדביק מפושטת. אפשר

היא )כי מהאם נוגדנים קיבל לא חלשה, ואם ממע' חיסון סובל חולה הנולד תינוק במע' העצבים מפושטת מחלה לפתח עלול הלידה( התינוק לפני קצר זמן נדבקה

ב- להדבקה עוזר לא הוא אךacyclovir קטלנית. נותנים להיות שיכולה ובריאותCNSולנמק. נרחבים אזורים להרס גורמת המחלה . במח

תרופה – Acyclovir –לבסיס דמיון DNAלהאריך ניתן לא ולכן ופוספט ריבוז , חסר קינאז טימידין – ויראליים אנזימים לשני שלו. מכוון אינקורפורציה אחרי שרשרת

שני עוד מבצעים תאיים אנזימים ואחריו המולקולה של ראשון זרחון מבצע הויראלי. האנזים את המכילים בתאים רק ייעשה התרופה זרחונים. כך, זרחון

ל- להכניסו ומנסה גבוהה באפיניות למולקולה נקשר ויראליDNA polשני, בשלבDNAהויראלי(. לפולימראז )ספציפי הסינטזה להפסקת שמוביל הנגיפי, מה

סינטזת רק . מעכבתα,β,lat שלבים מונעת הדבקה, לא מונעת אינה התרופהDNAשלב בין β-ל γ.

של רה-אקטיבציה למנוע יכול קבוע באופן תרופה מתןDNA הכפלת בשלבי

Page 3: עבודת סיום וירולוגיה

)משחה( החיצוני בתאים. הטיפול ומוטציות לוואי לתופעות סכנה יש הנגיף, אךמינורי. הוא הסיכון ולכן נמוך במינון נעשה

V aricella Zoster Virus (VZV) משפחה לתת שייך αהוא להם הסימפטומים את מתאר ההרפס. שמו במשפחת

במבוגרים קשה להיות עשויה חוגרת. המחלה ושלבקת רוח אבעבועות – גורםבחיות. מאגר ובאימונוסופרסיביים. אין

ל- דומה מאוד מבנהHSVמתנפנפת". קפסידים עגולה, "חצאית פחות , מעטפת .HSV כמוDNAו-

ל- בניגודHSVבתאים רק שגדל תאים, כיוון בתרביות זה נגיף לגדל , קשה – שפיר ממי או מעורלה מתים, כיום מעוברים בעבר )השיגו הומאניים דיפלואידיים

גדל הנגיף יותר(. כאשר שמישים לא התאים העברות10-20 מקרה, אחרי בכל תורשתי(. התפשטות מטען )ללא דפקטיביים חלקיקים הרבה בתרבית, נוצרים

שכנים. תאים בין איחוי יש כאשר יעילה, בעיקר מאוד לתא תא בין הנגיףשלו. מהממברנה חלק תו"כ ומאבד גולג'י מנגנון דרך הבשלה עובר הנגיףבין בקליניקה להבחין קשה לעתים HSV-1/2-ל VZV –אפקט ע"פ מבחינים

לא ותא סרטני תא - לוקחים אבחנה יחודית. עוד גידול צורתVZVציטופתי. ל-.VZV – בסרטני רק ואםHSV זה בשניהם גדל אם – שניהם על ומגדלים הומאני

ב- ההדבקהVZVמ- קלה יותר הרבהHSVהמצב בתרבית, שם גדילה )לעומת אירוסול. שאיפת ע"י הפוך(. הדבקה

הוירוס: התפתחותoמקומית. הדבקה – עליונות נשימה בדרכי נמוכה ברמה התרבותoוירמיה – ולטחול. התרבות לכבד מעבר I.oוירמיה – מונוציטים ע"י מע' הדם דרך מעבר IIהגוף, לכל . התפשטות

שלפוחיות. והופעת מוקוזליים ובכיסויים בעור התרבותהשלבים כל ארוך. במשך אינקובציה זמן – ימים10כ- לוקח הנ"ל התהליך כל

מע' הנשימה. על בנוסף במע' השתן גם יימצא הנגיף וירמיה מדבק. בכל הנשאאביב. – עונתית המגפה

שלפוחית של החיים שונים. זמן בשלבים בגוף שונים במקומות יימצאו השלפוחיות בשלבים: מתפתחת ש' והיא12כ- הואoמקומי. אודם – מקולהoלקחת טוב זמן – בשלפוחית נגיפים הרבה יש זה בליטה. בשלב – פפולה

דגימה.oמע' החיסון. תאי הגעת עקב הנוזל התעכרות – וזיקולהoהשלפוחית. התייבשות – קרסט

שלב, ב- באותו האבעבועות כל שחורות, בהן לאבעבועות בניגודVZVיש מבדלת. אבחנה – שונים בשלבים אבעבועות

הויראליות המחלות רוב בילדים (VZVעוברות )מאשר יותר קלה בצורה בינהם למה. ברור ממש מבוגרים, לא אצל

ל- הראשונית, בדומה ההדבקה לאחרHSVבמע' לטנטי למצב הנגיף , נכנס דרמטומים המעצבבים )גנגליונים שונים באזורים להתיישב יכול העצבים. הנגיף

הרה-אקטיבציה. יש תהליך את יכתיב והמותניים( וזה הפנים אזור על שונים, בדגש מי חלבונים. כל מייצר הנגיף זה בשלב אם ברור לא בגנגליונים, אךRNA ייצור

בכל לא בגנגליונים, אך לטנטי במצב הנגיף את נושא באבעבועות בעבר שנדבק ובזקנים. באימונוסופרסיבים בד"כ קורה – רה-אקטיבציה תהיה האנשים

ומע' נוגדנים נורמלי באופן מפתח קשים. הגוף לכאבים גורמת רה-אקטיבציה )מגע לאט יורדות הנוגדנים משקל. רמות שיווי מצב – הנגיף את מדכאת החיסון

מתחת הנוגדנים רמת יורדת מבוגר לנוגדנים(. בגילboosterכ- משמש חולים עם באימונוסופרסיביים( ויש קורה הדבר )אותו משקל שיווי שיוצר לסף

Page 4: עבודת סיום וירולוגיה

מופרשים )סטרואידים לרה-אקטיבציה סטרס בין קשר גם רה-אקטיבציה. ישמע' החיסון(. את ומחלישים סטרס במצבי

לאורך מתקדם העצב. הנגיף בתאי נמוכה ברמה הנגיף ייצור – רה-אקטיבציה נראה הגנגליון, לכן מעצבב אותו באזור שלפוחיות ויוצר לעור שמגיע עד אקסונים

יש השלפוחיות הופעת אחד. לפני בפנים, בצד מוגבל אזור או "חגורה" במתניים שלפוחיות. הופעת למנוע עשוי והוא אינטרפרון לתת ניתן זה קשים, בשלב כאבים

באבעבועות. התאוששות מאשר וקשות אדומות יותר זה במקרה השלפוחיות רה-אקטיבציה תתרחש לא )חודשים-שנה(. בד"כ ארוכה היא מרה-אקטיבציה

כאב בהקלת מתמקד יעיל. הטיפול אינו אציקלוויר זה בשלב שניה. בד"כ לילדים נותנים העזים(. לא הכאבים בגלל מתאבדים )אנשים ואנטי-דיכאוניים

לכבד. נזק בד"כ, בשל אספיריןRamsey-hunt syndrome –ה- כאשרzosterעקב האוזן מאחורי או העין מעל מופיע

בתעלת העצב על לחץ יוצרת הפנים בעצב הטריגמינלי. דלקת העצב הדבקת סביב )לפעמים(, כאבים באוזן הפנים, שלפוחיות של אחד בצד שיתוקהשמע

עד להמשך יכול זה וסחרחורות. מצב משקל בשיווי ראש, פגיעה האוזן, כאבי.VZV ע"י רק שנתיים, נגרם

Bell's palsy –ע"י נגרם HSV-1שמיעה, אין בעיות אחרים, אין וירוסים גם ואולי שלפוחיות שליחת ע"פ רמזי-האנט לבין בינו מבדלת . אבחנה7 בעצב פגיעה

למעבדה.והם בילדות נדבקו מהאוכלוסיה98% – במע' החיסון פגם עם אנשים על הגנה

מחסנים לא אקטיבי. במבוגרים בחיסון מחסנים כימותרפיה לפני מחוסנים. בילדים פעיל )חיסון לחסנו זמן שאין ילד יש בילדות. אם שנדבקו הסיכויים רב כימו' כי לפני VZIP.2.אימונוגלובולינים. 1פסיבי: חיסון לנגיף( נותנים חשיפה לפני ימים3 ניתן

אימונוגלובולינים– VZIG. 3מאבעבועות/שלבקת. ההחלמה משלב פלסמה–יעיל(. הכי3יעיל, פחות הכי1הנ"ל. ) ההחלמה משלב

HCMV - Human Cytomegalo Virus ביותר הארוך הגנום ובעל ביותר הגדול ההרפס, זהו נגיפי כל מבין (240 kbp.)

, בעלβ לתת-קבוצה גודלו. שייך את לוירוס הנותנת היא הטגומנט חלבוני שכבת ימים(.7-10) ארוך רפליקציה זמן

ההרפסים. לשאר דומה מבנהבעיקר מזוהה דיפלואידים. כיום פיברובלסטים על לגדל בתרבית, ניתן לגדל קשה

– שלו הציטופתי האפקט בשל לו ניתן הראשון. שמו החלבונים שלב וע"יPCR ע"י הסגר גופיפי לזהות לתא(. ניתן מתא )עובר פלאקים יוצר תאים. לא הגדלתאור. במיקרוסקופ בתאים

ההדבקה הלידה. כאשר לאחר קצר זמן לנגיף, בד"כ נחשפה האוכלוסיה מרבית להיות עשויה ההדבקה ומעלה העשרה אסימפטומטית. מגיל בד"כ היא צעיר בגיל בלוטות, כאב הם: עייפות, התנפחות שסימניהCMV mononucleosis וליצור קשה

בספירת )נדיר(, עלייה )סיבוך(, הפטיטיס כבד ממושך, הגדלת גרון, חוםלימפוציטים.

דם, דמעות, רוק, שתן, חלב, הגוף נוזלי מכל להיות יכולה הדבקה(CSF,זרע , לבני ספציפי )זן חיה לכל זן – למארח ספציפי מאוד וגינלי, צואה(. הוירוס נוזל

סוציואקונומי מצב בין האם. קשר מחלב להדבק יכול שנולד אדם(. תינוק בעלי ואנשים קטנים לילדים הורים הדבקויות(. אצל )גבוה=פחות להדבקותהנגיף. של יותר גבוהה שכיחות נראה מין ליחסי רבים פרטנרים

רה-אקטיבציה, לעתים מצבי ובתד"א. יש במונוציטים מצוי הוירוס הלטנטי במצב שנתיים, יש עד בד"כ מידבק. )נשאות הנשא רה-אקטיבציה מורגשים. במצב אינם

ממע' החיסון(. התחמקות מנגנוני

Page 5: עבודת סיום וירולוגיה

התפתחותי לפיגור ולגרום ברחם תינוק להדביק שליה. יכול עובר ההומאני הנגיף שעוברת אם בין משמעותי הבדל קיים זה נוספות. במצב בעיות ולמגוון בילוד

התינוק של הפרוגנוזה אז – שנדבקה אם נוגדנים( לבין גם )תעביר רה-אקטיבציה מהדבקה היא הקשה מומים. הפגיעה עם שיוולד גדול וסיכוי טובה פחות

העוברי.CNSב- לפגיעה0.2% של ראשון. ברה-אקטיבציה, סיכוי בטרימסטראם ומחלב לידה בתעלת הקרומים, מעבר פקיעת בזמן להדביק יכול הנגיף –

רה-אקטיבציה. או ראשונית היא האם של ההדבקה אם משמעות יש בכולם-יש מהנשים60-80%ל CΜV .רה-אקטיבציה לעבור עלולות מהן2.2% בהריון

תינוקות של גדול די מספר יוצא העובר. זהCNSב- פגיעה תהיה0.2%ב- ומתוכןמהלידה. שנתיים עד למשך וירוס מפריש לבדוק: הילוד הדרך – פגועים הנולדים

ב- מהאם שנדבקו פעוטות אצל קליניים סימפטומיםCMV:oלגילם. ביחס קטנים נולדיםoפריחה עם נולדיםoהפטומגליהoצהבת

oבצורת מיקרוצפלי, ראש חץ.

oהתכווצויותoבמח. קלסיפיקציותoבראיה. פגיעה

חולה אם לאבחן חשוב הנ"ל כל בשל – PCRמהשליה, עוברי שפיר, דם למי בדיקות עוברת אישה כל סרולוגיות. כיום ובדיקות לידה לאחר שתן תרביות

מאז שעבר זמן להעריך ההריון. ניתן לפניCMVו- לאדמת, טוקסופלזמהזמן(. יותר = עבר אבידי )יותר הנוגדנים ( שלAvidity) אבידיות ע"פ ההדבקה

אותו לעורר עלולה אימונוסופרסיה – איברים בהשתלת הוירוס לאבחון חשיבות והמקבל התורם אם האיבר. גם מקבל את ידביק נגוע מושתל במקבל, איבר

מחלה. ותיגרם שונים בזנים ומדובר נגועים, ייתכן שניהםב- טיפולgancyclovirלתרופה. שעמידות הנגיף של מוטציות להופעת להוביל עלול

עיכוב )במנגנון הנגיפיDNAה- לסינטזת הוא גם שמכווןfoscarnetב- מטפלים כיוםאחר(.

גדול כחלבון )נוצרים המעטפת חלבוני לפירוק שמפריע פרוטאזות עיכוב גם ישמטורציה. נבנה( ועיכוב ואז שמפורק

של העבה השרשרת של החזקה ממע' חיסון: ע"י התחמקות MHC-1-ב ERע"י לתהליך מפריעUS6העבה. השרשרת את הורסיםUS11 ו-US3. US2 חלבון מוקדם בשלב מוצג להיות שעשוי immediate early proteinה- אנטיגנים. אחד הצגת של חלבונים הורסUS2הצגתו. ואת שלו עיבוד את שמונע זרחון עוברCTL לתאי

MHC-2תאי עם אינטראקציה מונע ובכך CD4. UL144הרצפטורים עם מתחרה מתאי אינהיביטורים אותות המקבלים רצפטורים התבטאות מעלהTNF. UL40ל-

NK.

EBV – Epstein Barr Virusמשפחה לתת שייך γהתרבות( בתאי חבוי אנדותל, מצב בתאי Bגורם .) -ל

infectious mononucleosisסרטנים, בינהם ולמגוון nasopharyngeal carcinoma , Burkitt's lymphoma .

ה- לשלב אותו מכניס – התא מחזור את משבש הנגיף נורמלי במצבSעובר . התא כלשהו שינוי ויש מונצח. במידה לא זרDNA מהחדרת כתוצאה והשינוי אפופטוזיס

ויכולה מונצח 'התאבדות' התא, השינוי את מאפשר שאינו המארח בתא או בנגיףסרטנית. טרנספורמציה להווצר

בשלב מוגבלת, נעצרת ההתרבות – שקטה היא ההדבקה לתא חודר הנגיף כאשר שמסייע חלבונים, מה של מוגבל מספר של ביטוי ( וישrestricted) מוקדם

ממע' החיסון. בהתחמקותלביטוי רק שמביאים אחרים הרפס לנגיפי בניגוד RNA ,בתא EBVגם מבטא

חלוקה שעובריםB בתאי יושב שהוא הינה לכך . הסיבהRNA וגם חלבונים

Page 6: עבודת סיום וירולוגיה

שאינם עצב לתאי החלוקה, בניגוד בשלב בעיה מזוהה כאשר למות ועלוליםנגיף. של מוחלט לטנטי קיום ומאפשרים חלוקה עוברים

סרטנית, לכן טרנספורמציה תתרחש הנגיף את מנטרלת לא ומע' החיסון במידה בחלק סרטנית טרנספורמציה תהיה מע' החיסון, תמיד תאי מעבדה, ללא בתנאי

שיתחלקו, ע"מBה- לתאי סטימולציה לבצע יש ימותו. בתרבית וחלקם התאיםימותו. והשאר יתחלקו הסרטניים התאים סטימולציה, רק ואין במידה

ה- נורמלי, נגיף במצבEBVאת יהרוג שלא מנת ליטי, על ולא לטנטי הוא המאחסן.

EBVותאי אפיתל תאי ומדביק מע' הנשימה דרך חודר Bלרצפטור קישור )ע"י או נאיבים הם המודבקיםBה- תאי אם ידוע מע' המשלים(. לא שלC3d למרכיב לגרום עשוי הלטנטי, וכאמור למסלול נכנס הנגיףB נוגדנים. בתאי מייצרי

משוחרר והוירוס מת התא בו מצב מהם. ייתכן בחלק סרטנית לטרנספורמציהאחרים. תאים וידביק

לשמר ע"מ חלבונים לייצר חייב שהנגיף הרוק. כיוון מבלוטות הנגיף של שחרור יש ,1/105-6 – משקל שיווי של מצב ומתקיים מע' החיסון ע"י שלו זיהוי עצמו, יש אתסימפטומטיים. אינם הנשאים רוב ולכן

של החיים במחזור השלב פי על סוגים לשלושה מתחלקים הויראליים האנטיגנים בשלב מודבקים תאים ידי על - מסונתזיםלטנטייםביטוי: לידי באים הם בו הוירוס

T לתאי המטרה את מהווים אשרLMP ואתEBNA את וכוללים הלטנטי לא שלהם שהסינתזה מבניים לא - חלבונים מוקדמים אנטיגניםציטוטוקסיים.

פרודוקטיבית. ויראלית הכפלה התחלת מסמן שלהם דנ"א. ביטוי בהכפלת תלויה הויראלית. והממברנה הויראלי הקפסיד של מבניים - חלבונים מאוחרים אנטיגניםהויראלית. הכפלה בשלב המצויים בתאים מיוצרים

Burkitt's Lymphomaבאזור אפריקאים, בד"כ ילדים בקרב מאוד נפוץ – גידול המחלה. של הפתוגנזה בבסיס עומדת לאלמותייםBה- תאי והפיכת הלסת. ייתכן )טרנסלוקציות האפיגנטית ברמה שונות טרנספורמציות עוברים הלימפוציטים

שעוברים אונקוגנים שונים, בינהם חלבונים של ביטוי כרומוזומליות( שמשנות חולים ילדים של הגבוה הנוגדנים. האחוז ייצור של הפרומוטר תחת להיות

המחלה. להווצרות כקו-פקטור במלריה להדבקות קשור להיות עשוי באפריקה Nasophayngeal Carcinomaבאזורים גברים בקרב אפיתל, נפוץ תאי של - סרטן

אוכלוסיה בקרב לימפו-פרוליפרטיביות למחלות קשור בסין, וכן מסוימיםאימונוסופרסיבית.

Infectious Mononucleosisברוק, ותחילת בד"כ הנשיקה, מועברת – מחלת הרוק, ובלוטות הלע של באפיתל מתרחשת הוירוס בלוע. הכפלת הינה ההדבקה

ע"י מחוסל הזיהום בד"כ , שםB תאי של לטנטית הדבקה מתבצעת מכן ולאחר כרוני, שהופכים באופן מודבקים תאים של קטן מספר השארות מע' החיסון, תוך

נוגדנים יוצרים אלה הוירוס. תאים גרם לה טרנספורמציה בעקבות לאלמותיים במחלה. נפוצים הם עצמי אנטיגן נגד גדולה, ונוגדנים בכמות מונוקלונאליים

ריאקטיבציה. להתרחש עשויה אימונוסופרסיה של במצבים בקרב נצפים המקרים א-סימפטומטית. מרבית בד"כ היא ההדבקה צעיר בגיל

מופיעים ולאחריה יום30-50 הינה הדגירה צעירים. תקופת ומבוגרים מתבגרים ימים10כ- נמשך וגרון. חום ראש כאבי חולשה, עייפות הכוללים סימפטומים

עוברת המחלה שבועות2-4 וטחול, לאחר לימפה בלוטות בהגדלת ומלווהקטלנית(. להיות עשויה המחלה חיסוני- אצלם חסר ללא )באנשים

Oral Hairy Leukoplakiaבעיקר הלשון, נראה על הגדל לתפטיר הדומה – נגע השתלות/טיפול בעקבות אימונוסופרסיה שעברו ואנשים איידס חולי אצל

– הכפלה עובר הוירוס בהם אפיתל תאי של מוקד למעשה הינו כימותרפי. הנגעשונות. סרטניות מחלות להתפתחות קשר קיים

Page 7: עבודת סיום וירולוגיה

לוירולוגיה מבוא

האדם: לגוף וירוסים חדירת אתרילקונג'וקטיביטיס( )אדנו-וירוס, גורם עיניים(1פה:(2

ואנזימי הקיבה חומציות את לשרוד הנגיף על – העיכול מערכת הזמן כל רפליקציה עוברים במע' העיכול האפיתל עיכול. תאי

להדביק. שניתן רבים לימפואידים תאים וישנםביותר. הנפוץ החדירה אתר הנראה ככל – הנשימה דרכי

שאינם מתים מתאים מורכב פגוע, האפידרמיס עור דרך )בד"כ עור(3ויראלית( ברפליקצייה תומכים

(HSV, HIV, HPV – מיני במגע המועברים )וירוסים והשתן המין מערכת(4הטבעת פי(5

המוקוזליים שבמשטחים זו )כמו לחה בסביבה יותר ארוך זמן מתקיימים וירוסים בגוף( אך

המוקוזלית. המע' החיסונית על להתגבר עליהםאו קשיח חלבוני קפסיד ע"י מהסביבה מוגנת גרעין נגיפים: חומצת הגדרת

, בגדילRNA אוDNA להיות יכולה הגרעין יחד. חומצת שניהם או ליפידית מעטפת להיות יכולRNA מקוטע. גנום או רציף להיות יכול הגנום(.ss) יחיד ( אוds) כפול משמש ( כלומר-RNA) שלילי , אוmRNAכ- משמש ( כלומר+RNA) חיובי

antisense-ל RNAלחלבון. שמקודדליפידית, מעטפת הגרעין, קיום חומצות ומבנה סוג ע"פ לקבוצות מחולקים נגיפים

יחסי. וגודל קפסידים וסימטריית סוגיויראלית: מחלה של דפוסים

1)Acute –שפעת, לדוגמאRhinovirus, Rotavirus2)Persistent –כרונית, לדוגמא הדבקה Lymphocytic choriomeningitis Virus3)Latent –ריאקטיבציה, לדוגמא תקופות לטנטית, עם הדבקה HSV.4)Slow –לדוגמא HIVאו Measles SSPE.

חיידקים: עם נגיפים השוואתח.גרעין. של אחד סוג רק , לנגיףRNA ו-DNA יש לחיידק(1המארח. התא במערכות משתמש הנגיף – ריבוזומים יש לחיידק(2טפיל. הוא אנרגיה, הנגיף המספקות מערכות לחיידק(3אין. ולוירוס דופן יש לחיידק(4בתא. ורק אך משתכפלים בינארית, וירוסים בחלוקה מתרבים חיידקים(5 לראותם ניתן החיידקים, לא ממרבית ניכר באופן קטנים וירוסים(6

לראות ניתן אלקטרונים. לעתים במיקרוסקופ רק אלא אור במיקרוסקופאור. במיקרוסקופ המארחים התאים על ציטופתי אפקט

נגיפים: התרבות יקבעו ספציפי לוירוס המתאימים התאיים הרצפטורים )סוג והצמדות הכרה(1

שלו( ההדבקה אתרי אתחדירה(2(.uncoating) מעטפת הסרת(3mRNA שעתוק(4מוקדמים חלבונים תרגום(5ויראלי גנום שכפול(6מאוחרים חלבונים תרגוםו נוסףmRNA שעתוק(7תאי. ליזיס ע"י או בהנצה הנגיף ויציאת ויריונים הרכבת(8

Page 8: עבודת סיום וירולוגיה

חיטוי: ולחומרי סביבתיים לתנאים רגישותחום, יובש(12)pH UV קרינת(3.HClליפידים, פורמלין, כהל, ממיסי – חיטוי חומרי(4

אינו ליפידית מעטפת ללא נגיף – תנאים לאותם רגישים הנגיפים כל שלא לציין יש רגיש

וכו'. במלח מיוצב הפוליו לדטרגנטים, נגיף ע"פ: מתבצעת נגיפים ספירת

,PFU, FFU ע"י נמדד אינפקטיביים חלקיקים מספר – ביולוגיים מדדים(1LD50, TCID50.

ב- חלקיקים ספירת אוOD ע"י נמדד מס' חלקיקים – פיזיקליים מדדים(2EM.

נגיפיות מחלות של אבחנהנגיפיות: מחלות של לאבחנה גישות שתי

המחלה גורם גילוי(1הפרשות כוללות אפשריות תאים. דגימות מתרביות הנגיף בידוד

)גרון, (, פצע, משטחCSF)דם, פנימיים )שתן, רוק(, נוזלים שונותהרחם( וביופסיה. העין, צוואר לחמית

והופעת הנגיף התרבות אחרי להתבצע יכול בתרבית הנגיף זיהוי אנטיגנים נגד מונוקלונליים נוגדנים ( ע"יCPE) ציטופתי אפקט

מוקדמים. אנטיגנים איתור ע"י ההדבקה אחרי מעט מאוחרים, או לגילוי ושיטות אלקטרונים , מיקרוסקופELISA ע"י גם לזהות ניתן של חיות דורש אינו– וכו' PCR, LCR)היברידיזציה, נגיפי גנום

הנגיף(.הגוף תגובת(2

המאגלוטינציה, קשירת עיכוב – סרולוגיות שיטות ע"י אבחון ללמד )עשוי שונים נוגדנים סוגי של טיטרים משלים, נטרול, מציאת

למשל(. כרוני לעומת אקוטי – ואופיה ההדבקה מועד עלייתכן False Positiveע"י שנגרם RFלציין יש – מבוגרים לעומת ילדים אצל שונה נוגדנים תגובת תיתכן

מעבדה. לבדיקות שולחים כאשר החולה גיל אתמאתרים טיטרים ולהשוות ריריות בהפרשות נוגדנים למצוא ניתן

. CSFוב- בדם סגוליים נוגדנים רמת להשוות בגוף. ניתן שונים

אדנווירוס

מאפיינים51שלהן, מידת בהמגלוטנין הנבדלות קבוצות5שונים, סרוטיפים

בגנום.C-G ואחוז גורמות שהן הסרטניות הטרנספורמציותdsDNAפנטונים – קפסומרים240מ- המורכב איקוסהידרלי קפסיד בתוך

מעטפת. והקסונים, ללאהמאגלוטינציה מבחן גם גנוטייפ. מבצעים סרולוגיות, היום בשיטות בעבר – אבחון

ההמאגלוטנין – נוגדנים אגלוטינציה, אין אין – נוגדנים )יש בדם נוגדנים להמצאותלשניה(. אחת כד"א ידביק

Page 9: עבודת סיום וירולוגיה

טרנספורמציה לבצע יכולת ההדבקה, ועל צורת על להצביע יכול סרוטיפ בתרבית. סרטנית טרנספורמציה יוצרים המשפחה בני סרטנית. כל

מודבקים ליטי. בתאים אפופטוטי. נגיף עגולים, אפקט תאים – ציטופתי אפקט החרושת , בתיinclusion bodies – יותר מאסיבית בצורה הנדבקים אזורים נראה

הנגיפיים.אחר. באופן ייצבע קפסידים, והתא מתמלא הוא – בגרעין היא הנגיף התרבות1/104בלימפוציטים, מצוי ככה"נ הוא בגוף קבועה בצורה נמצא הנגיף כאשר-

בתפקודם. פוגע וגם מרודפיו מתחבא הנגיף . כך1/106 קליניות תופעות

בבריכות(, )מגפות עיניים בילדים(, דלקות )ד.ריאות במע' הנשימה קשות פגיעות לימפתית(. בחיות, רקמה רק )הודגם במע' העיכול. פרוליפרציה/גידולים פגיעה

חיידקי זיהום מפני פרופילקטי טיפול לבצע יש העין לחמית של בהדבקה אופורטוניסטי.

הדבקהבצורה הנגיף את נושאים ילדים1,2,5,6 זנים פקו-אוראלי( ע"י )מסלול הפה דרך

ממע' החיסון. לחמוק הנגיף של יכולתו על שמעיד חודשים, מה במשך קבועה.GIב- למחלות גורמים41 ו-40 סרוטיפים במע' הנשימה. רק לבעיות גורמים

ל- גורמים7 ו-4 סרוטיפים – הנשימה דרכי דרךacute respiratory distressודלקות קשות. ריאות

אופטלמולוגיים. מכשירים דרך או שחיה בבריכות – העין דרךאבחון – דומה השפעה בעלי הינם אך שונה בצורה שעוברים סרוטיפים יש

הדבקה. צורת הייתה מה לדעת ע"מ חשוב הסרוטיפמבנה

יש פנטונים5 ופנטון. במרכז הקסון מהקפסומרים בנוי הקפסיד pentone baseאליו . fiber חלבון מחובר

ביצירת mRNAאינטרונים לו יש – אלטרנטיבי וספלייס בספלייסינג משתמש הנגיף ואקסונים.

יכולת את מנטרלים אלה ופייבר. נוגדנים בייס ההקסון, פנטון נגד נוגדנים קיימים במנגנון תפקיד אלה שלחלבונים הסיקו לתאים, מכאן הנגיף של החדירההחדירה.

בייס, למשל. הפנטון שונים, כמו בחלבונים נבדלים השונים הזניםחדירה

ה- חלבון בקצה התרחבותfiberנקראת knob –התא, מה ע"פ לרצפטור נקשרת ב- מוכנס והוירוס בייס לפנטון נקשרים תאיים להצמדות. אינטגרינים שגורם

receptor mediated endocytosisאנדוזום. בתוךהקפסיד, ה של חלקי לפירוק גורמים שבו והאנזימים האנדוזום חומציותDNA

לגרעין. הגרעין( ונכנס ממברנת באזור ממש )כנראה משתחררEarly events

הויראלי. הגנום של רפליקציה שמתחילה לפני שקורה מה כלשל בודד עותק רק שיש כיוון קטנה בכמות מיוצרים המוקדם, החלבונים בשלב

הגנום. ה- חלבוני עלearlyלגרעין. אותם המחזיר רצף יששלבים קיימים – immediate early a –שמייצר הויראלי בגנום מסוים אזור מתורגם

בגן. אחר אזור– Immediate early bאלטרנטיבי. ספלייסינג ע"י חלבונים שני-הmRNAשעתוק פקטורי של פעילות בעלי לחלבונים מתורגמים שיוצאים (TF)

.S לשלב התא את ומכניסים התאיים התהליכים על הבקרה את שמשניםהתא בקישור פוגעים אחרים וחלבונים אנטיגן הצגת שמונעים חלבונים מיוצרים

בממברנה פועלים אלא לגרעין חוזרים לא אלה )חלבונים מע' החיסון תאי עםהתאית(.

Page 10: עבודת סיום וירולוגיה

מיוצר DNA-polה- )לייצור הגנום לשכפול הדרושmRNAב- הוירוס משתמשRNA-pol.)תאי

ל- קישור ע"י תאי, חלקם אפופטוזיס המונעים חלבונים מיוצריםRB-ו p53 –מכאן הסרטני. הפוטנציאל

ה- ייצוא את שמשתקים חלבונים מיוצריםmRNAלציטוזול. התאימקטע מיוצר RNAשנקרא vaRNAמנגנונים נגד פעילות לו ויש לציטוזול שמיוצא

בתא. אנטי-ויראלייםReplication & Late events

ה- ארועי מתחילים איתה בגרעין, ויחד מתרחשת רפליקציהLateזה . בשלב גדל. הקצב– mRNA של רבים מעותקים משועתקים החלבונים

יש – הרפליקציה leading -ו laggingמחבת דמוית צורה יצירת אלא אוקזאקי . אין זו רבות. בצורה פעמים עצמם על החוזרים רצפים בגנום יש כי העובדה ניצול תוךללגינג. כפריימר משמש הלידינג סוף

קיים terminal proteinשה- לכך שאחראיDNAשעתוק. בכל יתקצר לאהגדילים. שני על לחלבונים קידוד קייםאחרים. מבנה וחלבוני קפסידים חלבוני ייצוראפופטוזיס. מעודדי חלבונים ייצורל- המקודד הגנום סינטזתearlyל- המקודד מזה ההפוך בכיוון תמיד מתרחשתlate.

מזוההdsRNA – קומפלימנטרייםmRNA גדילי של היברידיזציה למנוע כדי זאתאנטי-ויראליים. מנגנונים של שפעול ומתחיל התא ע"י

המארח עם אינטראקציותאינטרפרון פעולת α-ו βחלבוני ע"י מעוכבת E1Αל- )נקשריםTFמסרים שמעביר

במצב מופעלPKR. INF את שמעכב קצרdsRNA )יוצרvaRNA ו- לגן(INFמ- בציטוזול.dsRNAמ- רגיל

משנים . אםINF אין או יש כאשרPFU ביצירת הבדל אין תקין שבוירוס הראו והרבהINF בלי גםPFU פחות יוצר הואvaRNAל- המקודד הרצף את לוירוס.INF כשיש פחות

E3ע"י התא להרג אמטגוניסט הוא CTL-ו TNF.E1Aה- בשלב נקשרearlyלחלבון pRB –ל- תא מכניסS.

E1Bקושר p53 –אפופטוזיס. מעכבב- נתקע הנגיף אםearlyל- לעבור כלשהי מסיבה יכול ולאlateלתהליך סכנה יש

התאיים. הבקרה חלבוני קישור סרטני, בגלל

RNA נגיפי של מולקולרית ביולוגיה

נגיפי RNAל מתחלקיםRNA +( RNAלחלבון, כמו ישירות שמתורגם mRNAול ) RNA-( RNAשהינו משמש חיובי-RNAל כטמפלט אנטיסנס, שמתורגם

מעורביםRNA וירוסי גם לחלבונים(. ישנם (Ambisenseבהם ) הינו מהגנון חלק RNA+וחלק RNA-וכן שעתוקRNAה- עובר בהם רטרווירוסים , DNAל-

.mRNAל- משם ומשוכפל התאי לגנום שמוחדרוירוסי של נוספים מאפיינים RNA –אין – שגיאות תיקון מנגנוני פולימרז לרנ"א

שעשויות מוטציות ליצירת מאידך אך יעילות לחוסר מחד שגורמות רבות מוטציות אדם. רוב לבני מוגבלים אינם הרנ"א וירוסי משתנים. מרבית תנאים על להתגבר

כ- משמש אחד גדיל בהם דו-גדיליים גם יש אך גדיליים חד הינם הרנ"א נגיפיmRNAוהשני מתרחש-RNAה כטמפלט. תרגום משמש ל- בציטופלזמה, פרט

Influenze A.ה- משפחת רנ"א)+( הם לנגיפי דוגמאות picornaviridae שהינם חסרי נגיפים

ולאנטרווירוסים. לרינוווירוסים מחולקת זו חד-גדילי. משפחה רנ"א בעלי מעטפת

Page 11: עבודת סיום וירולוגיה

- אנטרו-וירוסים, אקו-וירוסים, קוקסקי לתת-קבוצות מתחלקים אנטרווירוסיםנגיפית. המח קרום ולדלקת לפוליו השאר בין גורמים אלה ופוליו-וירוסים. וירוסים

רנ"א)+( כדוגמא: נגיף פוליוssהמקודד חלק – מרכיבים שני מכיל . הגנום )חלבוני סטרוקטורליים שאינם לחלבונים המקודד וחלק מבנה לחלבוני

poly-A זנב יש'3 ובקצהVPg חלבון יש הויראלי הגנום של'5 רפליקציה(. בקצה ונקשר נחתךVPg כאשר מתרחשת השעתוק תאי. תחילת אנזים ע"י מסונתז שאינו

.'3 מקצה שעתוק לתחילת פריימר שנוצר , כךpoly-Aה- של האנטיסנס לשרשרת ה- של חיתוך וכןVPgה- חיתוך את המאפשרות פרוטאזות עם לתא חודר הנגיף

polyproteinבעל אינו הרציף רציף. החלבון כחלבון הגנום תרגום בעקבות שנוצר המבנה פעילים. חלבוני חלבונים נוצרים הפרוטאזות ע"י חיתוך לאחר ורק פעילות

מכיוון אלא אנרגיה הוצאת ללא לשני אחד הקפסומרים, מתחברים – הנגיף של לקפסיד הגנום ביותר. כניסת הנמוכה האנרגיה רמת בעלת הינה הקפסיד שצורת ויראלי גנום של גדולות כמויות שיש מכיוון פשוט אוleading sequence ע"י מתווכת

סטטיסטי. באופן "פגישה" בינהם שמאפשר וקפסידים, מה ע"י תאיים חלבונים ייצור משתק גם הפוליו נגיפיים, נגיף חלבונים לייצור במקביל

-IRES (intra ייצור ע"י וכן תאיים חלבונים לתרגום שהכרחי אלונגציה פקטור חיתוךribosomal entry site)בלעדי. באופן בריבוזום שימוש לעשות לנגיף שמאפשר

לפוליו חיסונים שני כיום קיימים – salkו- מומת תרכיב שהינוsabinתרכיב שהינו באימונוסופרסיביים(. למחלה לגרום )עלול וירולנטיות פקטורי ללא וירוס – מוחלש

מתורגמים )חלבונים הגנום ביטוי על ניכר באופן שולט שאינו הפוליו נגיף לעומת תרגום בעיתוי יותר טובה שליטה בעלי אחרים וירוסים זמנית( יש בו אחת כיחידה

עבר שהוירוס אחרי רק מסוימים אנטיגנים ביטוי שונים, המאפשרים חלבוניםה- ממשפחתsindbisה- נגיף הינה כזה לנגיף דוגמא – בתא מסוימים שלבים

togaviridae.רנ"א)-( הינה לנגיפי דוגמא VSV-vesicular stomatitis virusרנ"א לייצר שיכול

עם שמגיע רפליקאז ע"י שלילי רנ"א גדיל שהינו הויראלי הגנום בסיס על חיובי לתחילת כפריימר שמשמש בסיסים48 באורך מוביל רצף התא. יש לתוך הוירוס על שמגן כרומטיני לחלבון מקודד שמתורגם הראשון החיובי. הגן הגדיל סינטזת המצויים שרצפים לכך גורמת זה גנום של הרפליקציה בתא. אופי הויראלי הרנ"א

לייצוג זוכים מקודדים הם להם החלבונים ולכן מוגבר ייצור עוברים3' קצה ליד לויריונים שייכנס שלילי לרנ"א כטמפלט משמש חיובי מוגבר. בנוסף, רנ"א

רמות– N חלבון ע"י מתווכת הנגיפית ברפליקציה שנוצרו. השליטה החדשים הנגיף מוכנות על שמלמדות רבים נגיפיים חלבונים המצאות משמעותן שלו גבוהות על שלילי רנ"א לייצר השעתוק מנגנוני את מכוונת היא ולכן חדשים ויריונים ליצירת

ייצור על מלמדותN חלבון של נמוכות שנוצרו. רמות החיוביים הטמפלטים בסיס שיתורגם חיובי רנ"א עוד לייצר השעתוק מנגנוני את ומכוונות מצומצם חלבונים

לחלבונים.ממשפחת השפעת נגיף Orthomyxovirusesאת מחלק אשר לנגיף דוגמא הינו

יציבה לא מולקולה הינה )רנ"א הגנום את לייצב במטרה סגמנטים למספר הגנום זו, מחולק בדוגמא כמו או יחסית קצר רנ"א בנגיפי הגנום אורך יהיה בד"כ ולכן

) שונות קומבינציות חיבור גם מאפשרת לסגמנטים למקטעים(. החלוקהreassortmentממע' החיסון. התחמקות ( המאפשרות

גנום מקטעי שני דוגמא. יש הינו ארנה-וירוס – אמביסנס נגיפי (S, Lגדיל ) הרנ"א שמתורגם חלק ישS בגדיל שלדוגמא ושליליים, כך חיוביים למקטעים מחולק חלק אך שלילי רנ"א מהווה זה חלק משלים גדיל סינטזת ולאחר לחלבון ישירות

אחר. חלבון ממנו לתרגם וניתן חיובי כגדיל משמש תורגם שלא אחר

Page 12: עבודת סיום וירולוגיה

לדוגמא – רטרווירוסים MMLV, HIV, HTLVשל . במקרה MMLVברנ"א מדובר )רוורסRT מקודד . הגנום5 ו-'3' בקצוותUTR ו-direct repeats , עםssחיובי,

לגנום שנוצר הדנ"א את )מכניס מרנ"א( ואינטגרז דנ"א שיוצר טרנסקריפטאז ספציפיtRNA מתחבר אליהם אתרים יש הנגיפי הגנום המארח(. על התא

המשותפים נגיפיים חלבונים ישנם כן . כמוRTה- לפעולת כפריימר המשמשלמשל. ואריזה מבנה, מעטפת חלבוני – רטרווירוסים שאינם לוירוסיםהרנ"א. גדיל של זהים עותקים שני יש – דיפלואידים הינם אלה וירוסים מקודד, אינו שאינו לאזור )הכנסה השפעה ללא לעבור עשויה לתא דנ"א החדרת או התא למות לגרום עשויה גם היא הפיזי( אך למבנה חיוני ואינו אינטרון

כימיים קשרים יש – למחצה אקראית הינה סרטנית. הכניסה לטרנספורמציהלחדירה. ספציפי אתר אין הנראה ככל "מועדפים" אך

תאים להדביק לדוגמא( שיכוליםHIV – )לנטיוירוסים מסוימים רטרווירוסים יש ע"מ יותר מורכבות חלבונים מערכות דרושים אלו . לנגיפיםSה- בשלב שאינם

שלהם. החלבונים את לסנטז התא "לדחוף" את DNA נגיפי של מולקולרית ביולוגיה

או שלילי לרנ"א ודו-גדיליים, המקודדים חד-גדיליים נגיפים כוללים דנ"א נגיפי בקצוות חוזרים רצפים כוללים תמיד מעגלי. הם או לינארי גנום חיובי, בעלי

אלה נגיפים של הגנום. הרפליקציה קיצור מניעת הנראה ככל שמטרתם שהינם התאיים בפרומוטורים מתחרה (. הנגיףPox נגיפי )למעט בגרעין מתרחשת

אנהנסרים. בנוסף, וע"י יותר חזקים פרומוטרים גדולה, ע"י מספרית עדיפות בעלי אחד, בעודorigin עם זמנית בו התרבות מחזורי מספר להתחיל מסוגל הנגיף

אחד. שכפול מבצע המארחדנ"א בנגיפי dsלציטופלסמה שיוצא רנ"א ליצירת משועתק מהדנ"א , חלק

רנ"א ליצירת שעתוק פקטורי ומשמשים לגרעין שחוזריםIE לחלבוני ומקודד ומתורגם. לציטופלסמה יוצא המוקדמים לחלבונים המוקדמים. רנ"א לחלבונים מאוחרים מבנה חלבוני לסינטזת ומשמשים לגרעין חוזרים המוקדמים החלבוניםחדשים. וירוסים יצירת שמאפשר הגנום, מה ולהכפלת

דנ"א בנגיפי ssהמשלים המשלים. מהגדיל הגדיל את מסנטזים תאיים , פקטורים של הגנום את שמהווים גדילים סינטזת וכן לחלבונים שמתורגם לרנ"א שעתוק יש

החדשים. הוירוסיםלדוגמא, וירוס SV-40מספר שחסר טבעתי גנום עם דו-גדילי דנ"א נגיף : זהו

TAG ישנו הנגיף ע"י שנוצרים המוקדמים החלבונים לקיומו. בין חיוניים מרכיבים(T antigen)הדנ"א מהמארח. שכפול רפליקציה ואנזימי שעתוק פקטורי שמגייס

תאיים. במנגנונים משתמש שהנגיף כיוון אאוקריוטי שכפול כמו מתבצע הנגיפי עלול והוא התא של החיים מעגל על השפעה גם יש התאי במכניזם לשימושהמארח. בתא סרטנית לטרנספורמציה להוביל

לשעתוק, כולל נגיפיים בחלבונים שמשתמש לנגיף דוגמא הינו אדנווירוס מקורי )גדיל כפול גדיל – גדילים3 ישנם שעתוק מעגל נגיפי. בסוף פולימראז

מחבת בצורת עצמו על סוגר הבודד מקורי. הגדיל גדיל שלו( ועוד והאנטיסנסכפריימר. משמש ממנו חלק גביו, כאשר על סינטזה ומאפשר

שפעילים מנגנונים – ותרגומו רנ"א ייצור במנגנוני שמשתמשים רנ"א לנגיפי בניגוד את שמחייב התאי, מה הגנום שכפול למנגנוני זקוקים דנ"א שלב, נגיפי בכל בתא

ליצירת פוטנציאל בעלת הינה זו . טרנספורמציהS לשלב המארח התא הכנסת לפני ליזיס עובר המאחסן שהתא כיוון סרטנית התמרה אין כלל סרטני. בדרך תא

פרמסיבי, יש אינו המארח שהתא או בנגיף מוטציה ויש היווצרותה. במקרה

Page 13: עבודת סיום וירולוגיה

, מהSה- בשלב נשאר אך נהרס לא והתא הנגיפית הרפליקציה של חסימהסרטנית. להתמרה הסיכוי את שמעלה

וכך התא חיי מעגל על הבקרה חלבוני של פעילותם את משנים שונים נגיפים עיכוב מסירה למשלRb פירוק – סרטנית התמרה להווצרות הסיכוי את מגבירים פגיעה שזיהה לאחר אפופטוזיס לבצע מהתא מונעp53 . עיכובS לשלב למעבר

תאי. אפופטוזיס לעכב יכולBAX התאי. עיכוב בגנום

Picorna נגיפיקטנים רנ"א נגיפי שייכים אליה גדולה נגיפים קבוצת (nm18-24מחולקת .) -4ל

תת-משפחות:oיציבים אנטרווירוסים( -בpHל- טרופיזם וטמפ' גבוהה, בעלי חומציGI.)

ואקו. אנטרווירוס, פוליו, קוקסקי המשפחות תת את כולליםoאפטו-וירוסיםoקרדיווירוסיםoהעדפה במע' הנשימה, בעלי רק וגדלים לחומציות )רגישים רינו-וירוסים

מטמפ' הגוף(. נמוכה לטמפ' מעטאיקסוהידראלי. בקפסיד עטוף בסיסים700 )+( באורך הנגיפים: רנ"א מבנה

לדטרגנטים(. רגיש )לא מעטפת חסרי וירוסיםלשיתוק השאר בין לחומציות. גורמים ועמידים במעי בעיקר אנטרו-וירוס: מתרבים

A (, צהבתA )קוקסאקי והטלפיים הפה )כולם(, מחלת )פוליו(, מנינגיטיס שרירים , אקו(.B )קוקסאקי בעובר (, פגמיםB )קוקסאקי )אנטרו(, פריקרדיטיס

במסלול בד"כ נעשית שהדבקה לכך מוביל למעי אלה נגיפים של הטרופיזם הנגיף במע' החיסון בעיה יש הלע. אם באפיתל בעיקר ומתרחשת הפקו-אוראלי

בדם. הנגיף להתפשטות שתוביל וירמיה ותתרחש מע' העיכול במורד יתפשט ידביקו - אנטרווירוס בגוף. לדוגמא מסוימים אתרים מדביק נגיף כל וירמיה לאחר

יגרוםB וקוקסאקי לב שריר לזיהומי יגרוםA , קוקסאקיA לצהבת ויגרמו כבדחזה. שרירי לזיהומי

תופעות לאותן גורמים הם גבוהה, אך שונות בעלי סרוטיפים3 פוליו: מוכרים מאפשרת בצואה לעבור ויכולתו מדבק מאוד הינו אדם. הנגיף בבני קליניות

א-סימפטומטית, הדבקה או קלה מחלה תהיה הנדבקים מגיפות. ברוב היווצרות גרון, חום, חולשה, אנורקסיה, הקאות, כאבי הכוללת קשה מחלה יפתחו5-8%

יפתחו מהנדבקים1-2%בהחלמה. מסתיימים אלה מנינגיטיס. מקרים ולעתים יכול המחלה ולמוות. ביטוי לשיתוק שגורמתCNS מעורבות עם חריפה מחלה של התפתחות התאוששות ימי מספר ולאחר וחולפת קלה מחלה – בי-פאזי להיותחריפה. מחלה שונים לאיברים ראשונה( ומופץ )וירמיה הדם לזרם הלע, יוצא דרך חודר הנגיף

)טרופיזם( עצב לתאי , נכנסBBBה- את חוצה הנגיף שניה וללימפה. בוירמיהשלהם. להרס וגורם ומספקIV שניתן הסרוטיפים שלושת של מומת תרכיב– salk – חיסונים שני פותחו מקומי וחיסון סיסמי חיסון ומספקPO הניתן מוחלש נגיף– Sabinסיסטמי. חיסון (.IgA נוגדני גם )נוצרים יותר טובות תוצאות שמספק העיכול, מה ובדרכי בלע

אנשים ולהדביק בצואה מופרש להיות יכול שהוא הוא המוחלש הנגיף של חסרונו את לו שיחזירו מוטציות לעבור או למחלה לגרום עלול הוא בהם חיסוני כשל בעלי

שלו. הוירולנטיות

Page 14: עבודת סיום וירולוגיה

וירוס-מאכסן יחסיעצמיים, לבין תוצרים על ורק אך מגן הנגיף אנוכית, בה מערכת בין מבדילים

הדבקה לקיים אחרים. כדי לנגיפים גם הגנה מספק הנגיף אנוכית, בה לא מערכת התא מחזור על (בקרה2 למאחסן (חדירה1 – תנאים3 לקיים הנגיף על יעילה

החיסון. מערכת עם (התמודדות3 והתרבות )שפעת, במעטפת אנטיגנים הצגת שינוי ע"י נעשית מע' החיסון עם התמודדות

HIV)מע' פעילות את משנים או המנטרלים חלבונים יצור )הרפס( או , לטנטיות החיסון.

הגורמים הנגיף של טוקסיים חלבונים ע"י להגרם יכול נגיף של פתולוגי אפקט ותגובות תאי תוך זיהום שזיהתה מע' החיסון ע"י המאחסן התא תאי, הרס לליזיס

דלקתיות.-מע' הIFNדו-גדילי )רנ"א בתא דו-גדילי רנ"א המצאות ע"י השאר בין מופעלת

שמובילים תאיים אירועים של קסקדה מתחילIFNבתא(. נורמלי באופן קיים לא רבים. ציטוקינים המקודדים לגנים פרומוטר שהינוNFκB מ- העיכוב להסרת גורמתIFN . קשירתIFNב- תלוי שאינו ציטוקינים לייצור נוסף מנגנון קיים במקביל

שגורמים תקינים לא נוקלאוטידים שמייצרsynthetase(-A )2-5 אנזים ליצירת גם לאינוזין, ברנ"א אדנוזין שהופך אנזים– ADAR ליצירת וכןDNA סינטזת להפסקת

רנ"א. שמפרק נוסף אנזים הרנ"א, ולהפעלת של שגוי לתרגום שמוביל מה מסנטזHSV – שונות, לדוגמא בצורות אלו מערכות עם מתמודדים שונים וירוסים של מעכבים מייצרHIV ו-ADARל- כאנטגוניסט שפועלות פגומות רנ"א נגזרות.ADAR הפעלת בעקבות רנ"א שמפרק האנזים

-מע' הTNFעיכוב או אפופטוזיס – בתא מנוגדים מסלולים שני להפעיל יכולה תוך ומרכיבTNFה- נקשר אליו תאי חוץ מרכיב קייםTNFל- אפופטוזיס. לרצפטור

הרצפטורים לחיבור גורםTNF מולקולות3 של הסיגנל. חיבור התמרת של תאי נקשרTNFאחר, התא. במסלול של לאפופטוזיס המובילים אותות והעברת

יש כך – אפופטוזיס מעכב חלבון ליצירת שמובילNFκB אחר, משפעל לרצפטור נוסף מסלול המולקולה. קיים אותה ע"י המתווכת האפופטוזיס פעולת על בקרה שהרצפטור פרוטאזות( כך )ע"י הרצפטור של תאי החוץ החלק לשחרור הגורם מסוימים לתא. בסרטנים שלו היקשרות ומונע לתא מחוץ הליגאנד את תופס

של מניעה כך וע"י אלה פרוטאזות של הפעלה יש מסוימות ויראליות ובהדבקות לחיות להמשיך נגועים לתאים מאפשר הדבר– TNFל- קישור ע"י התא הרג

מסוימים בסביבבתם. נגיפים המשוחררים אפופטוזיס מעודדי חומרים למרות שמבוטאיםTNFל- לרצפטור דמיון בעלי חלבונים למשל( מייצריםPoxה- )נגיפי מושג תוך-תאי, וכך סיגנל התמרת מנגנון להם אין התאית, אך הממברנה ע"פ

המנגנון התאיים. אותו לרצפטוריםTNF של יעיל קישור מניעת – דומה אפקט עיכוב ע"י וכן שונים וציטוקינים לאינטרפרון רצפטורים חיקוי ע"י נגיפים משמש

אפופטוזיס(. )מניעת תאיות תוך קספאזות-מע' הPKRע"י ושפעול דימריזציה שעובר קינאז : זהו IFNאו dsRNAבמצב .

, פוליו(HIV, אדנווירוס, EBV) שונים אפופטוזיס. וירוסים מעודדPKRה- פעיל מונע אךPKRל- הנקשר קצרdsRNA יצירת – שונות בדרכים במע' זו פוגעיםמובנים. אחרים, פחות מנגנונים אוPKRה- מולקולות שלו, פירוק הפעלה

וכן הויראליים החלבונים של קיומם את להבטיח נועד נגיפים ע"י פרוטאוזום עיכוב מע' תאי את לגרות עשויים התא, אשר ע"פ המוצגים האנטיגנים כמות את לצמצםהחיסון.

מיקרו RNA –ב- מקודדים לא לאזורים קצרים, קומפלימנטריים רנ"א מקטעיmRNAלפירוק שגורמים בתא חלבונים ע"י זיהוי יש מלאה . בקומפלימנטריות

הדבר החלבון, אך בסינטזת הפסקה נגרמת חלקית הרנ"א. בקומפלימנטריות התאמה בעל מיקרו-רנ"א להחדיר המולקולה. ניתן של הרס ולא עיכוב גורם

Page 15: עבודת סיום וירולוגיה

צמחים כי ספציפיים. נראה גנים של ביטוי לביטול לגרום ( ובכךsiRNA) מלאה בתאים זה במנגנון שימוש יש אם ברור לא נגיפים, אך כנגד זה במנגנון משתמשים

גנים ביטוי להשתיק כדי השאר זה, בין במנגנון משתמשים הומאניים. נגיפיםלטנטי. במצב מסוימים

Measles- חצבתממשפחת רנ"א נגיף paramyxoviridaeהתבטאות הנשימה. לפני דרכי דרך , מדביק

יחסית, עם יציב באיברים. נגיף שניה ווירמיה בדם ראשונה וירמיה יש המחלה קלה תת-קלינית, מחלה הדבקה אין יום. בד"כ10-14 בין הנעה דגירה תקופתנדבקים. לנגיף מהנחשפים95% ימים. 10כ- למשך כחולשה תתבטא

ימים,2-3 כעבור לגפיים שמתפשטת גבוה, פריחה חום כוללים המחלה סימני רעה. כללית והרגשה שיעול, נזלת, קונג'וקטיביטיס, פוטופוביה, אנורקסיה

הסימפטומים. סימן מהופעת ימים10כ- תוך שיפור נראה סיבוכים ללא במחלה המופיעות הפה ברירית לבנות , נקודותkoplik spots הוא לחצבת ספציפי אבחנתי

,enanthema) ברירית פריחה לראות גם הפריחה. ניתן הופעת ולפני החום אחרי הכללית הפריחה הופעת (. לאחרexanthema) כללית לחצבת(, ופריחה דיאגנוסטי

סרולוגיות. בדיקות לבצע ניתןניתן תת-תזונה עם המחלה. בחולים להחמרת חשוב קו-פקטור הינה תת-תזונה

בפה, דלקות שלפוחיות חריפה, הופעות אוזן קטלנית, דלקת ריאות דלקת לראות קשים שחורה( ושלשולים )חצבת בעור המורגית לעיוורון, פריחה המובילות עין

בהם באזורים גבוהה לתמותה גורמת זו תת-התזונה(. מחלה מצב את )המחריפיםחיסון. בהם מקבלים לא ואשר תת-תזונה במצב רבים אנשים חיים

ואוזניים(, דיכוי עיניים )בעיקר משני בקטריאלי מחצבת: זיהום אפשריים סיבוכים )ממקור ריאות לטנטיים, דלקות נגיפים של לראקטיבציה שיוביל מע' החיסון של

(subacute sclerosing pan-encephalitisהחצבת(, אנצפליטיס, ) מנגיף או שניוניSSPEשל רצוניות לא להתכווצויות שכלי, מתקדם כפיגור מתחיל . אנצפליטיס ומוות. שלד, שיתוק, עיוורון, תרדמת שרירי

המשולש מהתרכיב כחלק ניתן חיסון (MMRהביא .) משמעותית לירידה הנגיף של מאגר המהווה סאב-קלינית הדבקה יש בו למצב גם בתחלואה, אך

מחוסנות. לא אוכלוסיות בקרב להתפרצויות לגרום שעשוי

Mumps – חזרתממשפחת רנ"א נגיף הינו זה נגיף החצבת, גם כמו paramyxoviridaeתקופת בעל

זה וירמיות. נגיף ושתי הנשימה דרכי דרך יום(, הדבקה18) יחסית ארוכה דגירה מערכת עם הנדבקים של יחסית גדול לאחוז שמאפשר בגוף, מה לאט מתרבה הם מהנדבקים )כשליש סימפטומים ללא ההדבקה את לעבור תקינה חיסונית

סימפטומים. הופעת לפני ימים6כ- מדבק להיות עלול א-סימפטומטיים(. חולהמנינגיטיס, מנינגו-אנצפליטיס, חירשות, פנקריאטיטיס כוללים אפשריים סיבוכים

לעקרות להוביל )עלולה אשכים/שחלות לסכרת(, דלקת להתפתח )שעשויהנדירים( ומיוקרדיטיס. במקרים

Rubella- אדמתנגיף RNA)+(ממשפחת togaviridaeומעטפת. הנגיף קפסיד יחסית, בעל , קטן

2-3) יחסית ממושכת דגירה תקופת ויובש(. לנגיף )קור הסביבה לתנאי מאוד רגיש המחלה המקרים א-סימפטומטיים. בשאר הם בנגיף מהמודבקים שבועות(. כרבע

מוקו-פפולרית, לימפה, פריחה בלוטות חום, התנפחות מעט עם קלה מחלה היאבמבוגרים/מתבגרים. פרקים ודלקות העין ולחמית לע דלקות

Page 16: עבודת סיום וירולוגיה

ע"פ לזהות שקשה המודבקים, כך בתאים נראה לנזק גורם אינו הנגיף CPEעם , עורית ופריחה הצוואר מאחורי לימפה בלוטות של הגדלה יש המחלה התקדמות

אדומה.נראה אלו נשאית. במקרים לאם עובר ולהדביק שליה לחצות יכול הנגיף

שונות, עיניים בלב, בעיות חירשות, פגמים הכוללים מולדים סימפטומים ליצירת העיקרי הגורם היו אלה גדילה. בעיות שכלי( ובעיות )ופיגור מיקרוצפלי

בטרימסטר הדבקה הייתה אם בעיקר מופיעים המחלה. הסימפטומים כנגד תרכיב בילוד המחלה וחומרת יותר, הסיכון מאוחר בשלב שההדבקה הראשון, וככל

לירידה הגורמת הדם בכלי דלקת ע"י הינו בעובר הפגיעה יורדים. מכאניזם של חלוקה העובר, עיכוב בתאי כרומוזומליות לעובר, פגיעות החמצן באספקת

)בעין ספציפיים תאים של נקרוטי העובר, הרס בגדילת עיכוב – מודבקים תאים הגורמים משלים הפעלת עם יחד אנטיגן-נוגדן של קומפלקסים למשל( ושקיעת

נוגדנים המצאות ע"פ רחמית תוך הדבקה לאבחן שונות. ניתן ברקמות לנזקים ע"י הלידה לאחר לאבחן ניתן כן ההדבקה(, כמו מועד )לקביעת אבידיות ובדיקתדם. או שתן תרבית

Rotavirusממשפחת נגיפים reoviridaeבעלי dsRNAהעוברים סגמנטים11ל- המחולק

סביבה לתנאי עמידות לנגיף המקנה ליפידית, דבר ממברנה בינהם. אין שחלופים A,B,C – הנגיף של קבוצות3 ליטי. יש נגיף הינו בממברנות. הנגיף הפוגעים שונים

קטנים. ובילדים בתינוקות חריפים לשלשולים העיקריים הגורמים בין והםימים10כ- בד"כ הנמשכים מימי ושלשול בטן לחום, הקאות, כאבי גורמת הדבקה

עשוי מתפתחות. הנגיף במדינות בעיקר תמותה גורם – להתייבשות לגרום ועלוליםריאות. לדלקת ולגרום הנשימה בדרכי גם להתרבות

נוזלים להחזרת תומך טיפול וכן אנטי-ויראלי טיפול כולל במחלה טיפול לסיבוכים גרם בעבר שפותח תרכיב. חיסון לפתח נסיונות יש ואלקטרוליטים. כיום

העיכול. בדרכי

(human papiloma virus) HPV ממשפחת נגיף papovaviridaeהכוללת סרוטיפים73 למאכסן הספציפיים שונים

וחסר דו-גדילי, מעגלי דנ"א נגיף שהואHPVב- נדבקים בע"ח(. בנ"א או )בנ"אמעטפת.

מעל מצוי שהוא כיוון החיסון ממערכת חומק והוא ובמוקוזות בעור מתרבה הנגיף הוא כאשר רק מתחילה הנגיף של באפידרמיס. הרפליקציה הבזאלית השכבה

העור, למשל( של העליונה )השכבה גבוהה מאוד התמיינות בדרגת בתאים נמצא החוץ הדנ"א בסיס על מאכסן תא בכל חלקיקים10,000 עד לייצר מסוגל והוא

בתא כרומוזומאלי בתוך הנגיפי הגנום של רבים עותקים נראה מודבק שלו. הנגיף של אינטגרציה יש ממאירים המאכסן. בתאים לגנום כניסה בלי הגרעין, אך

בגנום.ממאירויות: בכמה קשור הנגיף

o ממאיר למצב שמתפתחת שונות, ודיספלסיה - יבלות בעורoבראש -laringial papilomaגידול שנדבקו בילדים )נפוץ הקול במיתרי ,

. conjuctival papiloma ו-oral papilomaהלידה(, בתעלת מהאםoאלה והאנוס. סרטנים הרחם, הווגינה צוואר - סרטן אנו-ג'ניטליים גידולים

ו-18, 16 הזנים ע"י נגרמים והם31 כגון נוספים גורמים ע"י מוגברים אונקוגני פוטנציאל יש כאלה . לזניםUV וקרינת הרפס, עישון ע"י הדבקה

Page 17: עבודת סיום וירולוגיה

את משנים אשרCR (conserved regions) רצפי להם יש כי יחסית גדוליותר. יעילRb על שלו שהעיכוב כך הוירוס של הפנוטיפ

ע"י: מתבצע אבחוןpap-smearבצביעת - papanicolao ;היברידיזציה ערכות ע"י .PCR או הנגיפי לדנ"א משלים רנ"א המכילות

לטיפול נוזלי חנקן עם הקפאה או סלצילית גלוטראלדהיד, חומצה כולל הטיפול לזיהומיםINF-γביבלות, בצוואר לזיהומים הרחם צוואר של וצריבה יותר חמורים

הרחם.

Orthomyxoviridaeהשפעת נגיפי את כוללת זו נגיפים משפחת – influenza A,B,Cזנים . A-ו Bהינם

במעטפת ומצוי סגמנטים8ל- המחולק)-(ssRNA נגיף העיקריים. זהו הפתוגנים לתאים חדירה ( המאפשרHA) המגלוטינין – גליקופרוטאינים שני המכילה

ועל מהתא הנגיפים יציאת על ואחראי סיאלית חומצה ( החותךNA) ונויראמינידאזנגיפים. של אגרגציה תיווצר שלא כך

יש הוזיקולה באנדוציטוזה. בתוך וכניסה לרצפטור קשירה ע"י לתא חודר הנגיף הנגיפי. הנגיף הגנום לשחרור המוביל ממברנלי חלבון שמשפעלתpHב- ירידה את לתרגם לתא לגרום ע"מ תאיים במנגנונים ומשתמש בגרעין רפליקציה עובר

וחלבוני התאית לממברנה מוחדרים הממברנליים הנגיפי. החלבוניםmRNAה- בהנצה שיוצא ויראלי גנום מוכנס אליהם קפסידים לגרעין, יוצרים חוזרים המבנה

ממברנליים. חלבונים עמו לוקח בעודוחום, כוללים הנשימה, וסימניה דרכי של ואקוטית מידבקת מחלה הינה שפעת

המחלה הנשימה. סיבוכי לדרכי מוגבל הזיהום רגיל ושיעול. במצב חולשה, כאבים כרוניות, למשל(, זיהום וריאות לב )מחלות ברקע מחלות של החמרה כוללים הנשימה(, ושפעת בדרכי הסיליות בתפקוד פגיעה בשל )בעיקר משני חיידקי

ומתרחשת למח ולעתים לריאות הנגיף של חדירה כוללת חריפה חריפה. שפעת או בארה גיליאן תסמונת של הופעה יש חיסוני. לעתים כשל עם בחולים בעיקר

ריי. תסמונתעיקריים: מנגנונים שני ע"י הנוצרים רבים זנים לשפעת

oAntigenic drift –אותו להיות בגנום. יכול נקודות מוטציות NAואותו HA שונים. זנים אך

oAntigenic shift –סוג סגמנטים, מציינים בין גנטי שחלוף NA-ו HAבנוסף הזן. למיספור

הפרוגנוזה. מנגנוני משתפרת בטיפול, כך שמקדימים ככל – בשפעת הטיפול רק )פעיל ההתחלתית בוזיקולהpHה- ירידת מניעת כוללים שבשימוש התרופות

זנים כנגד חיסון ע"י מושגת טוקסי(. מניעה ופחות )יעילNA (, ועיכובA שפעת נגד .B של אחד וזןA של זנים שני המשלב מוחלש או מומת תרכיב ע"י אפידמיים

רפואי, גרוניים, מושתלים, צוות וריאות לב חולי – בסיכון לאוכלוסיות ניתן החיסון וכו'.50 גיל מעל אנשים

Paramyxoviridaeחזרת, – סוגים3 כוללת זו נגיפים משפחתRSV-ו parainfluenzaהינם אלו . נגיפים

)המאגלוטיניןHN חלבון הכוללת מעטפת בעלי והם רציף)-(ssRNA בעלינוספים. וחלבונים תאים לאיחוי האחראיF +נויראמינידאז(, חלבון

לציטופלסמה. הרנ"א הנגיף ושחרור ממברנות איחוי ע"י חודרים זו משפחה נגיפי בציטופלסמה. מסונתז

Parainfluenzaו- לברונכיטיס - גורמיםcroupדלקת תיתכן קלה, אך מחלה . בד"כ ריאות.

Page 18: עבודת סיום וירולוגיה

RSVריאות. נגיף דלקת או סימפונות הנשימה, דלקת בדרכי קלה למחלה גורם דלקת מקרי ממחצית ליותר סינציטיום. אחראי ויצירת תאים לאיחוי גורם זה

ומדוכאי בקשישים גם חשוב תחלואה שנתיים. גורם גיל עד בתינוקות הסימפונות אלרגיות ומחלות אסתמה להתפתחות זה בנגיף הדבקה בין קשר חיסון. נמצא

הנשימה. בדרכי אחרותMetapneumovirus –מאוד, בצעירים בעיקר הנשימה, פוגע בדרכי לדלקות גורם

חיסון. ומדוכאי קשישים

Coronaviridae ה- במגפת העליונות. התפרסם הנשימה בדרכי בדלקות חשוב גורםSARSנגיף .

ssRNA)+(עליה כוללים עיקריים ימים, סימפטומים10כ- מעטפת. דוגר בעל ידוע. לא במנגנון שלשול גם נשימה. נגרם וקשיי בחום, שיעול

ה- העברתSARSקרובים. ואנשים משפחה רפואי, בני צוות ע"י בעיקר הייתה אחרות. מחיות גם העברה תיתכן חתולים, אך הנראה ככל הוא העיקרי המקור עקב הנגרמים בפתוגניות שינויים לראות וניתן רקומבינציות הרבה עובר הנגיף

גנטיים. מקטעים מחיקותליומיים. רגיש עד ושתן בצואה עמיד – יחסית עמיד הוא מעטפת יש שלנגיף למרות

חמים. ומים אורגניים ממסים לסבוןף

הפטיטיסקליני. כל הינו המשותף הגורם – בכבד לנזק שגורמים שונות ממשפחות נגיפים

קליניים ממצאים ויש בכבד )צהבת( מתרבים להפטיטיס שגורמים הוירוסים שחור, צהובים, שתן ולחמית חולשה, אנורקסיה, עור – להופיע שיכולים משותפים

לאחר )נראה בסרום באלבומין (, ירידהALT, AST, AKP) כבד באנזימי עליהבדם( ארוךT1/2 בשל כרונית הדבקה

נגיפית בצהבת הן ההדבקות מרבית A (62%)צהבת , אחריו B (27%)והשאר מים מקורות רקע על במגיפות חשוב גורם הואC-G. HEV צהבת נגיפי בין מתחלק

מזוהמים.HAVממשפחת נגיף הינו picornaviridaeשורד מעטפת חיובי, חסר רנ"א , בעל(

סימנים הופעת לפני בצואה פקו-אוראלית, מופרש חומציות(. עובר בתנאי היטב הנגיף. מרבית התפשטות על לשליטה חשובים היגיינה תנאי – בביוב ושורד קליניים

סאב-קלינית. הינה ההדבקה מהמקרים95%, ב-5 לגיל מתחת הם הנדבקים צהבת. הסימפטומים של סימפטומים מפתחים75%כ- יותר מאוחרים בגילאים המופע התחלת עם רק נוגדנים נראה לנגיף, לכן הגוף מתגובת כתוצאה נגרמים נוגדנים של הופעה יש דוהרת צהבת של (. במקרהIgG , אח"כIgM )קודם הקליני

יעיל חיסון קטלני. קיים להיות שעלול הכבד של נרחב הרס ונראה ההדבקה עםנוגדנים. מתן כולל בארץ. טיפול המחלה הארעות את משמעותי באופן שהוריד

HBVממשפחת נגיף הינו Hepadnaviridaeלכבד. נגיף ספציפיים שהינם dsDNA ומעטפת. נגיף קפסיד מוקף באורכם(. הגנום שווים אינם חלקי, הגדילים )באופן

הינו ובלידה. הנגיף המין ומוצריו, בדרכי בדם עובר כרונית. הנגיף למחלה גורם זה ראשונית צמוד. הדבקה במגע להעברה זקוק שהוא הסביבה, כך לתנאי רגיש

הדגירה מחלימים. זמן90%וכ- מהנדבקים בכשליש מחלה להופעת גורמת בנגיף יום.45-180 בין – שהועברו האינפטיביים החלקיקים בכמות ותלוי ארוך הינו

הנגרם והנזק פרסיסטנטית בצורה הנגיף את לשאת ממשיכים מהנדבקים10% בעיקר הינו הנגיף. הנזק ע"י ישירות ולא החיסונית מהתגובה כתוצאה הינו לכבד

לירידה הקשורות פיברוטית( ובעיות ברקמה כבד רקמת )החלפת כבד שחמת המשמש חלבון ייצור ע"י בכבד סרטן התפתחות מעודד כבד. הנגיף בתפקודי חיי מעגל את המשבשים רבים תאיים גורמים של שעתוק המגביר כללי כאנהנסר

Page 19: עבודת סיום וירולוגיה

תהיה יותר, תגובתהגוף חריפה הראשונית שהמחלה אונקוגנים. ככל של התא, וכן החיסונית התגובה יורד. כאשר פרסיסטנטי זיהום להתפתחות והסיכון יותר רחבה

הסיכון א-סימפטומטית, אך או יותר קלה הינה הראשונית חלשה, המחלה היא יותר גדולה בסכנה מצויים5 לגיל מתחת ילדים גדל, ולכן פרסיסטנטי לזיהום

כרונית. מחלה להתפתחות נוספים ליבה, וחלבונים , חלבוניS מעטפת חלבון – אנטיגנים מספר מבטא הנגיף

לפעמים. הנגיף כאנטיגן מזוהה הנגיפיDNAה- הנגיף. גם בפירוק רק המתבטאים מנגנון מהווים גנום( והם מכילים )אינם אינפקטיביים שאינם רבים חלקיקים מייצר גורם מכילים שאינם חלבונים על ש"מבזבזת" מאמצים מע' החיסון מפני הגנה

אינפקטיבי. סדר כנגדם, כאשר ונוגדנים שונים אנטיגנים בדיקות ע"פ אפשרית דיאגנוזה מתן כולל מההדבקה. טיפול שעבר הזמן על ממנו ללמוד וניתן קבוע הופעתם

נוגדנים ומתן הנגיפי הפולימראז את שעוצרים לנוקלאוטידים אינטרפרון, אנלוגיםאפקטיבי. חיסון השתלה. קיים לפני לחולים

HDVשל טפילי נגיף הינו HBV –רנ"א נגיף בלעדיו. זהו להדביק יכול אינו הוא ע"י נעשית . דיאגנוזהHBV ע"י המיוצר באנטיגן עטוף כשהוא לתאים שנכנס שלילי לאתר מנת על מתמיד במעקב נמצאיםHBV וחולי ספציפיים נוגדנים איתור

אקוטית. הדבקה מחלה להתפרצות תביאHBV בנשאHDVב- הדבקה. הדבקה את ומקטינה יותר חריפה ראשונית להדבקה גורמת הזמן באותוHDV ו-HBVב-

כרונית. לנשאות הסיכוייםHCV –ממשפחת חיובי רנ"א נגיף flaviviridaeהגורם ומעטפת קפסיד , עטוף

לנשאים הופכים מהנדבקים נגועות.חצי דם ממנות כרונית, בעיקר להדבקה בדמם. הנגיף נגיפי רנ"א לאתר ניתן – פעילים נשאים הם75% כרוניים, מתוכם

ממע' החיסון. המחלה בהתחמקות לו המסייעת גבוהה גנוטיפית בשונות מתאפיין כבד. וסרטן כבד שחמת להגרם יכולים כאן גם , אךB בצהבת מאשר חריפה פחות

הראשונית. השינויים ההדבקה לאחר שנה10-20 להתפתח עשויה מחלה בדם, כך הנגיף ברמת לתנודות מביאים מע' החיסון לפעילות בתגובה הגנוטיפים

בדם. יאותרו שלא נמוכות נגיף רמות עם כרוני חולה נראה שלעתיםנוקלאוטידים. ואנלוג אינטרפרון ע"י טיפול

HEV –מ- שאינן מההדבקות15% הרחוק, מהווה במזרח נפוץHAV-ו HBV (NANB)כמו . מועבר HAVיום40כ- של דגירה מזוהמים, צואה(. תקופת )מים

,2%כ- הינה זה מנגיף הגיל. התמותה עם להחמיר שיכולה מחלה שבסופה ויותר טסט מהמחלה. אין מתות מהחולות כרבע – בהריון בנשים בעיקר מסוכן הוא אך

.PCR ע"פ אבחנה – יעיל סרולוגי

Gene Therapyנרחבת. בשנים בצורה כיום קיים חולים ואצל לידה לפני גנטית בדיאגנוזה השימוש

זיהוי דורש גנטי הגנים. ריפוי ברמת גנטיים פגמים בריפוי נסיונות החלו האחרונות בכלים . שיפור ביטוי לידי הפגם בא בהם לתאים מתקן רצף והחדרת פגום גן של

רבות מחלות להיום, ישנן נכון גנטי, אך בריפוי בצורך לירידה יביא דיאגנוסטיים בתאים המתרחשים גנטיים שינויים יש ובנוסף העוברי בשלב מתגלות שאינן

גנטית סרטן. תרפייה להווצרות המובילים השינויים החיים, כמו במהלך סומאטיים בתאים לצאצאים, או יעבור לא גנטי שפגם מין, כך בתאי להתבצע יכולה

קיים. פגם לתקן מנת סומאטיים, עלשבמהותם, נגיפים גנים, כיוון בתרפיית מרכזי תחום הינה נגיפים ע"י גנים החדרת

לכוון רבים. בנוסף, ניתן תאים והדבקת גנים החדרת יכולת בעלי הם מסוימים הם גנטי ריפוי לצרכי מתרכזים בהם בלבד. הנגיפים מסוימים לתאים נגיפים

. כיוםHSV-1, ו-poxviridaeלאדנווירוס, דומים ונגיפים רטרווירוסים, אדנווירוססרטן. בריפוי הניסויים מרבית מתמקדים

Page 20: עבודת סיום וירולוגיה

הפגומה. טרנסגן ההומאנית למערכת להחדיר רוצים אותו התקין הגן הוא טרנסגן ורצפים הגן סביב (, אינטרוניםcDNA) הספציפי הגן את המקודד הרצף את מכיל

מופעל או קונסטיטוטיבי להיות יכול ואנהנסרים. פרומוטר כפרומוטרים המשמשיםחיצוני. או ספציפי, אנדוגני גורם ע"י

ויוחזרו מהחולה שהוצאו לתאים או לחולה ישירות להתבצע יכולה הגנים החדרת תאים ליצירת בסיס שיהוו גזע תאי בד"כ הם המטרה הגן. תאי החדרת לאחר אליו

רבים.נקשרים הם אליהם התאיים שהרצפטורים כיוון נוח כוקטור משמשים אדנווירוסים

מוציאים בו השימוש בגוף. לצורך השונות ברקמות אוניברסלי באופן מבוטאים – הנדרש הטיפול בסוג תלויים מוציאים אותם הגנים – וירולנטיים גנים מספר ממנו תאים מדביק למשל. אדנווירוס סרטניים בתאים טיפול לעומת גנטי ריפוי

ניתן כן בו, כמו לשימוש נוסף יתרון המהווה מתחלקים, עובדה ושאינם מתחלקים בחולים למחלות גורם לא כלל בדרך והוא יחסית בקלות גדולה בכמות אותו לייצר

תקינה. מע' חיסון עםשאינו חלוקה, כיוון מחזורי מספר לאחר נעלם האפיזום לאדנווירוס, בו בניגוד

לתוך שלהם הגנום את מחדירים התאי, רטרווירוסים הגנום לתוך אינטגרציה עובר הדבקה מאפשרים זמן. לנטיוירוסים לאורך מעמד מחזיק שהוא כך התאי הגנום

לטיפולים יתרון שמהווה הרטרווירוסים( מה לשאר )בניגוד מתחלקים לא תאים שלמסוימים.

כוללים: סרטניים בתאים לטפל מנסים בהם - מנגנונים סרטן ריפויoגדילה מעכבי המקודדים גנים החדרת (Rb, P53 )–סרטניים שאינם בתאים

להחדיר גם אפופטוזיס. ניתן יעברו סרטן השפעה, ותאי להם תהיה לא הם גם יביאו אשרBCL2 בביטוי ירידה אוBAX בביטוי לעליה שיגרמו גנים

לאפופטוזיס.oפגומים רצפטורים לבטא לתא שיגרמו דומיננטים חלבונים החדרת

למות דבר של בסופו תאית( שיגרמו תוך פעילות )ללא גדילה לפקטורי לכוון דרכים למצוא שיש למוות, כך לו גם תגרום בריא לתא התא. החדרה

בלבד. סרטניים תאים הטיפול אתoמסוימות תרופות המוציאות משאבות המבטאים גזע לתאי גנים החדרת

הגזע תאי שבסופו אגרסיבי יותר טיפול מאפשרת ככימותרפיה הניתנותשורדים.

מולד חיסוני כשל עם בילדים שנערכו בניסויים (SCIDהוחדר ) המקודד טרנסגן מכן לאחר פיתחו מע' החיסון, אך את שיקמו ילדים במחלה. מספר שחסר לחלבון להתפתחות שם וגרם מסוים לאינטרון נכנס שהטרנסגן , כיווןT תאי של לוקמיה

רנדומלית, אינה ואינטגראזRT ע"י הגנים החדרת כי התברר זה הלוקמיה. מניסוי עם טיפול על מקשה זו עובדה – שונים אפיגנטיים מגורמים מושפעת אלא

במיקום גן להחדיר צורך יש כאשר לעזור גם עשויה מסוימים, אך טרנסגניםספציפי.

Hemorrhagic fever virusesההעברה אופן ע"פ אלא הנגיף של מאפיינים ע"פ אינה - החלוקה ארבווירוסים –

עיקריות: קדחת תופעות לשתי וגורמים רגליים פרוקי ע"י מועברים אלו נגיפים לארבווירוס חיוביים. דוגמא , רובםssRNA נגיפי הם ואנצפליטיס. הנגיפים נגיפית

ע"י ( שמועברflaviviridaeה- )ממשפחת הצהובה לקדחת הגורם הוירוס הינו ומקופים זבובים ע"י לקופים מועבר הנגיף אותו לאדם. באפריקה מאדם יתושים

יתושים. ע"י אדם לבניעיקריות: קבוצות4ל- מחלוקים המורגית לקדחת הגורמים נגיפים

oArenaviridae –ב- חול דמוי מראהEMמחלות ומגוון לאסה לקדחת , גורם העולם ברחבי שונות

Page 21: עבודת סיום וירולוגיה

oBunyaviridae –ל גורם – Rift valley feverריאתיים, קדחת , סינדרומים ואנצפליטיס. כלייתי בסינדרום מלווה המורגית

oFiloviridae –ומרבורג. האבולה נגיפיoFlaviviridae –גורם דנגה. בד"כ הנילוס, קדחת צהובה, קדחת קדחת

לאנצפליטיס. לגרום יכול קלה, אך למחלהמרבורג נגיף של וריאנט הוא זה חריפה. נגיף המורגית לקדחת גורם האבולה נגיף

אדם בני עבור קטלנית . המחלה1976ב- בזאיר להתפרצות וגרם לפניו שהתגלה קטלני. המחלה אינו הנגיף בהן נוספות מאגר חיות ישנם כי וקופים, ומשערים

זנים מספר יחיד, וישנם , בסגמנט)-(ssRNA בעל הינו באירוסול. הנגיף מועברת ורק אך כמעט מתרחשות התפרצויות – התגלו בהם אזורים ע"פ )מחולקים

ראש, כאבי כוללת הנגרמת והמחלה יום2-21 בין דוגר באפריקה(. הנגיף זמן בטן. לאחר וכאבי כללית, שלשולים, הקאות וגרון, חולשה פרקים, שרירים

ותוך-רקמתיים. תת-עוריים ודימומים אדומות, פריחה עיניים לחולים יש מסוים החיסונית התגובה בהם חולים הזיהום, אך על להתגבר מצליחים מהחולים חלק

לטיפול לנגיף, פרט מוכר טיפול כשבוע. אין תוך ימותו מהירה מספיק הייתה לא בד"כ, וגם סרולוגי לאבחון אפשרות אין במהירות מדרדרת שהמחלה תומך. כיוון

שהסימפטומים במגיפה( קשה, כיוון הראשונים )במקרים הקלינית האבחנה מגפות. הווצרות למנוע מנת על קריטי הוא חולים כלליים. בידוד הם הראשוניים

קפילרי, באנדותל מתרבה תאים. הוא מתוך בהנצה יוצא ליטי, אלא אינו הנגיף התאית הממברנה להחלשות גומרים הנגיף חלקיקי של המרובות וההנצות החוץ לחלל מהקפילרות דם לדליפת שמוביל האנדותל, מה תאי בין והקשרים

תאי.Arenavirusהעולם. מכיל בכל במכרסמים המצוי לאסה: נגיף וקדחת ssRNA

מכרסמים צואת ע"י בד"כ . ההדבקהambisense בצורת המאורגנים סגמנטים בשני הסמוכים ואיברים לימפה ובבלוטות בריאות מתרבה כאירוסול. הנגיף שנכנסת

אפיתל לתאי גם חודר הנגיף ראשונים, אך נדבקים לריאות. מקרופג'ים שלאחריה ימים10כ- של דגירה תקופת המודבקת. לנגיף הרקמה של ולפרנכימה

15%חריף. כ- פחות באופן אבולה, אך דמויי סימפטומים עם מחלה מתחילהחירשות. הינו שלה נפוץ מהמחלה, וסיבוך מתים מהחולים

Dengue Fever –ממשפחת נגיפים של שונים זנים4 ע"י הנגרמת מחלה flavivirus. להחמרת גומרים אחר, אלא מזן בהדבקה מסייעים לא אחד זן נגד נוגדנים את מנטרלים לא הם קודמת, אך חשיפה בשל מוגבר נוגדנים ייצור יש – המחלה

מועברת לרקמות. המחלה נזק וגומרים ששוקעים קומפלקסים יוצרים אלא הנגיף ולאחר מקרופג'ים בהתחלה מדביק באירוסול(. הנגיף )לא וקרציות יתושים ע"יואנדותל. בכבד, טחול, לימפה, מח לפגיעה מביא מכן

אנצפליטיס נגיפישפוגע למנינגיטיס )בניגוד המח של בפרנכימה הפוגע זיהום הינו נגיפי אנצפליטיס

ויראלי לא-רצוניות. אנצפליטיס ולהתכווצויות הכרה לשינויי המח( וגורם בקרומיחמורה. מחלה בד"כ הוא

מאגר מחיות שמועברים הארבווירוסים קיימים לאנצפליטיס הגורמים הוירוסים בין במקרים חרקים, אלא ע"י אדם בני בין עוברים לא )בד"כ חרקים ע"י אדם לבני שעובר כיוון דופן יוצאyellow fever – בדם גבוהות נגיפים רמות עם וירמיה של

ה- את עוברים הם למקרופג'ים, ואם חודרים חרקים(. הנגיפים ע"י לאדם מאדםBBBאנצפליטיס. הווצרות תיתכן

α-virusממשפחת נגיף הינו togaviridaeישירות לחלבון מתורגם– חיובי רנ"א בעל .equine encephalitisל- לתא. גורם כניסתו עם

Flavivirus –לנגיפי הדומה נגיפים משפחת picornaמסוגים לקדחות . גורמים יפני, אנצפליטיס – אנצפליטיס הכוללות וקדחות המורגית קדחת שונים, בינהן

Page 22: עבודת סיום וירולוגיה

ועוד. המערבי הנילוס קדחתכלבת (Rabies )–וגורם המרכזית במע' העצבים הפוגע נגיף זהו

לעבור ויכול נגועות חיות של ברוק למוות. נמצא המוביל לאנצפלומיאליטיס למוקוזות. מבעד לחדור יכולת בעל אירוסול. הנגיף או בנשיכה, שריטה, ליקוק

כן בנשאים, כמו נשיכה דחף יצירת ע"י ועובר100%ב- כמעט קטלני הנגיף גורם מהנגיף. הנגיף קטלני באופן נפגעת שאינה מאגר חיית משמשים עטלפים במע' העצבים בנשיכה( ולפגיעה עבר )אם ההדבקה באתר שרירים לזיהום

הנשיכה אתר של במרחק תלויה במע"מ לפגיעה עד הדגירה המרכזית. תקופת מתבססת הפריפרית. דיאגנוזה מע' העצבים לאורך מתקדם שהנגיף מהמח, כיוון

הגיע שהנגיף לאחר מתרחש סימנים לראות ניתן בו מקרה. השלב סיפור על בד"כ מספר עד שורדים נגועים. החולים בנוירונים נגרי גופיפי– CPE לראות ניתן – למח

הידרופוביה, כוללים למוות. סימפטומים עד מוחיים סימפטומים מהופעת שבועות נשיכה. נגיף הריור( ודחף תופעת )מכאן רוק לבלוע יכולת הכרה, חוסר איבוד

ניקוטיניים לרצפטורים נקשר – ליטי אינו והוא)-(ssRNAמ- מורכב הכלבתבפינוציטוזה. ונכנס נוירונים ע"פ המבוטאים אחרים ולרצפטורים

נגיפים כוללים המרכזית העצבים במעק לסיבוכים לגרום שיכולים נוספים נגיפים (.VZV ו-HSV) ההרפס משפחת ונגיפים החצבת , נגיףpicornaה- ממשפחת

HTLVאיידס. בחולי ואנצפלופתיות, בעיקר סרטן להופעת גורםProgressive Multifocal Leukoencephalopathy –נגיף ע"י נגרם JCלהרס הגורם

בחולים רק ופוגע האוכלוסיה מרבית בקרב המצוי נגיף במע"מ. זהו המיאלין של יכול זה נגיף ע"י . זיהוםdsDNA בעל מעטפת נטול נגיף אימונוסופרסיביים. זהו

הנגיף אז – פרמיסיבי לא המארחים( או בתאים מתרבה )הוירוס פרמיסיבי להיותלאנצפלופתיה. שגורמים חלבונים מייצר

PoxviridaeSmallpox –הבריאות שארגון שחורות, מחלה לאבעבועות הגורם הנגיף זהו

כיום העיקרי כנגדה. החשש החיסון הופסק שכך וכיוון הודברה כי הכריז העולמי מאוד עמיד מחוסנת, הנגיף לא האוכלוסיה – ביולוגית בלוחמה בנגיף שימוש הוא

מהנדבקים. 50%לכ- עד מגיעים ממנו התמותה ואחוזיבעל נגיף זהו dsDNAממברנות.3ב- בסה"כ שעטופה ליבה בתוך המצוי לינארי

קליניים סימפטומים אין בהם כשבועיים נמשכת בגוף הנגיף של הדגירה תקופת (. הנגיףprodrome) השלפוחיות הופעת לפני ימים2-4 בין המופיע חום למעט לדם. הסימפטומים היציאה לפני ובמע' הלימפה בהן ומתרבה מוקוזות דרך חודר

החום(, הופעת לאחר )יום בפה שלפוחיות הופעת כוללים החום לאחר הראשונים והגפיים. כל הפנים על המופיעות במרכזן שקע עם אבעבועות נוסף יום ולאחר

השלפוחיות הופעת )מסונכרנות(. משלב שלב באותו תמיד נמצאות השלפוחיות שונים באיברים תפקוד לחוסר מביא הנגיף דבר של מדבק, ובסופו האדם בפה

ולמוות.שונים: מופעים4 למחלה

oV.majorהקלאסית המחלה להופעת גורםoV.minorלעוורון רבים במקרים שגורמת קטלנית פחות למחלה גורם

העיניים. בשתי או באחתoFlat –בשל הנראה ככל המחלה של שונה מופע הנגיף, אך אותו ע"י נגרם

לאט המתפתחים ורכים שטוחים נגעים מופיעים – החיסונית בתגובה שוני באנשים מהנדבקים, גם50% בקרב למוות המובילה קשה יחסית, ומחלה

מחוסנים.oהפנים על לדימומים וגורם מהחולים3%מ- בפחות מתרחש – המורגי

מתים. החולים ומרבית נגעים מעט והידיים. יש

Page 23: עבודת סיום וירולוגיה

נשימה, אנצפליטיס משניים, קשיי בקטריאליים זיהומים כוללים המחלה סיבוכי וארתריטיס.

או חיסוני פגם עם בהריון, לחולים לנשים אותו לתת ניתן לא אך יעיל החיסון ההדבקה, מה לאחר ימים מספר גם יעיל מסוימות. החיסון עור בעיות עם לחולים

לתת ניתן במחלה מחודשת. לטיפול התפרצות של במקרה חירום חיסון שמאפשר טוקסיות בעלות אנטי-ויראליות תרופות שמיש( או )לא מחוסנים מאנשים נוגדנים(.cidofovir, IDU) גבוהה

HIVה- נגיףHIVנגיף הינו ssRNAדיפלואידי, בעל חיובי RTואינטגראז, הגורם

AIDS- הנרכש החיסוני הכשל לתסמונתשל הארכה המאפשרים טיפולים מספר ישנם למחלה, אך תרופה נמצאה טרם

הכמות פעילה.כאשר שלו החיסון מערכת אך בנגיף מודבק אדם בה התקופהחיסוני. כשל מפתח קריטי, האדם לסף מתחת יורדת

ה- תאי כמותTמודבקים. לנגיף תאים כנגד החיסון מערכת תגובת בעקבות יורדת הנגיף של שונים מיקרוגליה. זנים ותאי , מקרופג'ים+T CD4 לתאי טרופיזם יש

מתפשט נקשרים(. הנגיף הם אליו הרצפטור סוג )ע"פ שונה טרופיזם בעלי הינם מספר המחבר סינציטיום ויצירת מודבקים תאים הנצה, חלוקת ע"י תאים בין

תאים.ה- נגיףHIVמהמחלה מוות בד"כ ברקמות, אך לפגוע מסוימת יכולת בעל הינו

מהנגיף. ישירות ולא אופורטוניסטיים זיהומים בעקבות נגרםמשקל חום, אובדן כמו כלליות תופעות כוללים העיקררים המחלה סימני

)פנאומוציסטיס אופורטוניסטיים ודמנציה, זיהומים נוירולוגיות תופעות;ושלשולים )קפושי מסוימים רבים( וגידולים ועודHPVחוגרת, קריני, קריפטוקוקוס, שלבקת

אופייני(. הינו סרקומהמעכבי – תרופות מספר )"קוקטייל"( של שילוב הינו כיום במחלה הטיפול RT –

תופעות למנוע ע"מ בינהם )מחליפים שונים לנוקלאוזידים ואנלוגים אנלוגיים לא הנגיפי. הקוקטייל הפרוטאז של בנגיף( ומעכבים עמידות ופיתוח טוקסיותזמנית. בו אחד פרוטאז ומעכבRT מעכבי שני כולל כיום המקובל

אנטי-ויראליות תרופותהתא, קשה לחיי החיוניים ובמנגנונים המארח בתאי משתמשים שנגיפים כיוון

של ההגנה עצמם, ואכן, מנגנוני המודבקים בתאים פגיעה ללא בנגיפים לפגוענגועים. בתאים אפופטוזיס של אינדוקציה הינם נגיפים כנגד הגוף

המודבקים לתאים מקסימלית ספציפיות כוללות אנטי-ויראליות מתרופות הדרישות – הפעולה לאתר הגעה;עולה( שלה ספציפית, הטוקסיות פחות שהתרופה )כלל .בגוף שונים פירוק ממנגנוני חמיקה;הרלוונטים לתאים חדירה יכולת

הנגיף, לסוג )בהתאם מחייב עמידים, והדבר נגיפים יוצר בתרופות יתר שימוש מנגנון בעלי תרופות במספר טיפול או משתנה התרופה( טיפול וסוג בגוף רמתוזמנית. בו שונה

שלו. השכפול את לעכב רק אלא להרגו ניתן חי, לא דבר אינו שהנגיף כיוון ולהשתכפל להמשיך יוכלו הטיפול, הם בגמר בגוף נגיפים יש שאם מכך משתמע

שאינו כיוון שכפול שמונע לטיפול רגיש אינו לטנטי נגיף – הפסקתו. בנוסף עם הנגיף, את סופית לנטרל ע"מ חיוניים החיסון מערכת שכך, מנגנוני משתכפל. כיוון

להתמודד ויראלי. כדי זיהום על בהתגברות לקושי יובילו אימונו-סופרסיה ומצבי נוגדנים לתת ניתן החיסון מערכת של האנטי-ויראליים במנגנונים חולשה עם

התאית. מע' החיסון את המגבירים אחרים חומרים ושללIFNחיצוניים, אנטי-ויראליות: תרופות של הפעולה אתרי

Page 24: עבודת סיום וירולוגיה

oהמאחסן. לתא קישור מניעתoהמאחסן. לתא חדירה מניעתoמניעת uncoatingהנגיפי. הגנום שלoדנ"א/רנ"א. בסינטזת פגיעהoויריונים. בהרכבת פגיעהoפרוטאזות, למשל(. לנגיף חיוניים בחלבונים פגיעה(

עיקריות: מעכבי אנטי-ויראליות תרופות מספר RTבתאים קיים שאינו )אנזים ,saquinavir- ויראליות פרוטאזות , מעכביAZTלרטרווירוסים( - הומאניים, ייחודי

של שחרור - אציקלוויר, מעכבי נגיפיים פולימראזים המעכבים לבסיסים אנלוגים שעתוק , מעכביfuzeon – לתא הנגיף של חדירה , מעכביrelenza – מהתא הנגיף

מנטרלים , נוגדניםribavirin –ויראלי( מרנ"אnon-sense חלבוני לייצור )גורמים לנגיף ספציפיים לרצפטורים לתא(, אנטגוניסטים מחוץ הנגיף כאשר )פעיל

חלבון. תרגום ומעכבי