Παιδιατρική | Τόμος 64 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2001

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

 • ISSN 0377-2551

  .

  ANAKOH . , . -

  .

  .

  . -

  .

  ..

  () .

  . , . , . , . , .

  EDITORIALFactors affecting intrauterine lung growthT. Tsiligiannis

  REVIEW ARTICLESAcute diarrheaC. Siafakas, J. Panayiotou-Angelakopoulou

  Nocturnal enuresis in childrenA. Elias

  CONTINUING MEDICAL EDUCATIONTHE BONE MARROW FAILURE SYNDROMESCongenital neutropenias. Karakoli

  Thrombocytopenias resulting from deficientplatelet productionH. Platokouki-Komitopoulou

  Pure red cell aplasia of childhoodV. Kitra

  Immunosuppressive therapy in children withsevere aplastic anemiaJ.P. Panagiotou

  Bone marrow transplantation in children withbone marrow failure syndromesD. Petropoulos

  ORIGINAL PAPERSOral rehydration therapy for acute diarrhea and factors that inhibit its application E. Alexopoulos, N. Skenteris, N. Soukias,E. Kostadima, S. Haidas

  1

  4

  14

  2526

  30

  34

  39

  45

  49

  JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..

  A

  IIA

  TP

  IKH

  TO

  MO

  64

  TE

  YX

  O

  1

  ET

  O

  2

  00

  1

  -- 22000011 6644 11.. ..

  Continuation of table of contents inside title page

  E.AIIATP.TEL TEO 17-10-01 15:38 1

 • () 3298 , 6-14 . , .. , .

  . , . , . , . , . , .

  . -, . -, . , . , .

  7 . , . -, . , . , .

  () . , . -, . , . , . , .

  C6 . , . , . , .

  - . , .

  Serum Lipoprotein (a) concentration in 3298healthy school aged Greek childrenK.H. Schulpis, G.A. Karikas, S. Gavrili

  Topical anti-inflammatory therapy in the management of acute laryngotracheitisP. Stamoulis, C. Chryssanthopoulos, M. Emporiadou, N. Tsepis, E. Georgiadou, N. Maglaveras

  Serum vitamin A and E levels in cystic fibrosis patients supplemented with pancreatic enzymes and liposoluble vitaminsS. Nousia-Arvanitakis, A. Galli-Tsinopoulou, N. Rubies, K. Tentzidou, M. Xefteri

  CASE REPORTSWandering spleen in a 7 year old girlK. Chaidopoulou, M. Stamou-Tsiaprazi, F. Athanasiadou, K. Kouskouras, A. Antoniadis

  Hereditary giant platelet disorder presenting as "pseudothrombocytopenia" A report of two casesE. Hatzipantelis, M. Athanassiou-Metaxa, H. Tsantali, K. Avramidou, D. Zambuli, N. Gombakis

  C6 complement deficiency andmeningococcal infectionsM. Theodoridou, M. Ioannou, G. Mostrou, A. Germenis

  Streptococcus pneumoniae meningitis withinitial normal cerebrospinal fluid findings in a non-immunocompomised patientA. Hadjipanayis, M. Sidera

  55

  59

  65

  72

  76

  81

  85

  Continuation of table of contents

  Continued

  -- 22000011 6644 11.. ..

  JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..

  2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 5

 • K 16 . , .

  . -

  H. Bisgaard, K. Nielsen : .

  18 C. Bosken, WC. Hunt, WE. Lambert, JM. Samet : .

  Crohn - Hyams JS, Markowitz J, Wyllie R : ..

  : Malaty HM, Logan ND, Graham DY, Ramchatesingh JE, Reddy SG : ..

  Benign transient hyperphosphatasaemia in a 16-month old boyN. Gamilis, G. Tsolas

  PAEDIATRIC NEWS. Papadopoulou-Couloumbis

  Communication

  LITERATURE ABSTRACTSBronchoprotection with a leukotriene receptor antagonist in asthmatic preschool childrenH. Bisgaard, K. NielsenGreek translation: Th. Tsiligiannis

  A parental history of asthma is a risk factor for wheezing and nonwheezing respiratory illnesses in infants younger than 18 months of ageC. Bosken, WC. Hunt, WE. Lambert, JM. SametGreek translation: Th. Tsiligiannis

  Use of infliximab in the treatment of Crohns disease in children and adolescentsHyams JS, Markowitz J, Wyllie RGreek translation: G.I. Kafritsa

  Helicobacter pylori infection in asymptomatic children: comparison of diagnostic testsMalaty HM, Logan ND, Graham DY, Ramchatesingh JE, Reddy SGGreek translation: G.I. Kafritsa

  Scheduled Medical Meetings

  Abbreviations

  87

  92

  92

  24

  71

  91

  91

  xi

  xv

  Continuation of table of contents

  -- 22000011 6644 11.. ..

  JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..

  2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 6

 • E E E

  EK.

  IE EM 92A 115 28T:. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354

  E E : . : . -M : . -

  : . A-: . : . : . : . : . : . : . : A.

  E .

  . -

  92 115 28: (01) 7771 140, Fax: 7758 354

  Bimonthly PublicationThe Official Journal of the Hellenic Paediatric Society

  PublisherK. Griveas

  OwnerHellenic Paediatric SocietyMichalakopoulou 92Athens 115 28Tel. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354

  Scientific Editorial BoardPresident : K. MalakaEditor : Z. Papadopoulou-CouloumbisMembers : E. Agelaki-Georgaki

  : F. Athanassiadou-Piperopoulou: M. Anthrakopoulos: G. Varlamis: P. Kafritsa: A. Konstadopoulos: Th. Tsiligiannis: K. Tsoumakas: S. Fotopoulos: . Hatzis

  Manuscript Editing

  Greek EditingF. Mavroidi

  English EditingZ. Papadopoulou-Couloumbis

  Correspondence Hellenic Paediatric Society Michalakopoulou 92Athens 115 28Tel: (01) 7771 140, Fax: 7758 354

  EITHMONIKE EKOEI E..E. 14, 151 25 MT.: 68 89 180 Fax: 68 89 290

  E 10000 .E, : 5000 .

  Publishing CoordinatorSCIENTIFIC PUBLICATIONS LtdParadisou 14, Marousi 151 25Tel.: 68 89 180 Fax: 68 89 290

  Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 30

  -- 22000011 6644 11.. ..

  JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..

  SSN 0377-2551

  2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 7

 • A. "" -

  E - E. - - E. : ( E E), , , , - , - , - , - , - , , , , , - - , , .

  H E E - - , - , - .

  . O -

  "" :

  E EE EM 92115 28 A

  -, - - "". , - . - - E T.

  - "" -

  .

  - (UniformRequirements for Manuscripts Submitted to BiomedicalJournals) JAMA 1997;277:927-934, http://jama.ama-assn.org/info/auinst_req.html.

  O - -. H E E, E- E E .

  E , - E E - Word .doc MacWrite , -, Exel - . H 4 .

  - (7) .

  T -.

  T - . M , , - .

  . T (

  ) - A4 (22x28 cm) (2,5 cm) .

  T : , , , , - - -, , , , -, . K - .

  O

  2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 9

 • H 15-25, 12-15 , 3-5 , 1000 250-300 .

  :- (

 • 1996;59:272-279.

  Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatalvariant. Eur J Pediatr 1997;156:669-679. :

  Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-likegrowth factors (IGFs) and IGF-binding proteins in therenal complications of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60Suppl):S12-S19.

  :National Institutes of Health Consensus

  Development Conference. Neurofibromatosisconference statement. Arch Neurol 1988;45:575-578.

  : , . -

  [-]. 36 ; 1998 5-7; , ;1998. . 172.

  Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation ofmacrophage influx in glomerulonephritis [abstract]. J Am Soc Nephrol 1991;2:562.

  Should antileukotriene therapies be used insteadof inhaled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am JRespir Crit Care Med 1998;158:1697-1701.

  Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG.Vasculitis associated with levamisole and circulatingautoantibodies [letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.

  II.

  : Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephrotic

  syndrome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE,editors. Pediatric Nephrology. 4th ed. Baltimore:Lippincott William Wilkins; 1999. p. 742.

  :Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the

  head and neck. 3rd ed. New York: Oxford UniversityPress; 1990.

  :Bauer AW. The two definitions of bacterial

  resistance. In: Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedingsof the Third International Congress of Chemotherapy;1962 May 29-31; New York: International Society ofChemotherapy; 1963. p. 484-500.

  : .

  [ ]. : - ; 1979.

  Kaplan SJ. Post hospital home health care: theelderlys access and utilization [dissertation]. St. Louis(Mo): Washington Univ.; 1995.

  A ( +

  ). - (8 cm) - (16,8 cm). T , , 22 cm.

  O . . - .

  (, -, , .) . - . , . - . O - .

  :- - - 3 - ( ):

  - - (),

  / / - ,

  - -, (

  - )- ( -

  )- ( - )- ( -

  - )- ( - )- ( ) - ,

  , , - ( -

  ) .

  2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 11

 • 1Abstract: The mature lung is a complex organ,comprised of more than 60 different cell types, of atotal expansion area of 80 m2 and thickness of 0.2m. The development and growth of the lung is aremarkable blend of genetic, biochemical, hormonaland physical factors, many of which are still underinvestigation. Aberrations in development in the

  various stages of this process lead