02 โครงการค่ายสืบสานสร้างสรรค์ ส่งมา ๓๐ ส.ค. ๕๖

  • View
    67

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"" http://fund4volunteer.blogspot.com

Transcript

  • 1. In:onr:eirsfiu atr airo a::rf nrnigrfio nruiYr sr nnrsfi,r nilgtrrn{ avdaaf 4Jil1',114 U1 A g d:lto :l[Yt :? tr6r t. ra6lnnr:uay[iloflnq a v a @ ^ @ A ^ af Vl 9u A Rlfi?T'.]fl.:fiil?Yru't nilEfl{n3Jfl1fla: ilil't?ytu1nufl:un:um:? [:9il [o00n1:[:uu quuayaa nl:fl a u lun n n fl o:n1:ilr gil u15 ilruttJ 0.1 ruufi n ]91 xilTu m q ua nTru ? iln1Tun y va,iqCuu uvll'fl']fl91:R'l:1l0llu'lTtJTu onao0ufln:*1n1:HJauiltu[:a{fl.]nil ?gIuf::il [fl:]90n0qt4 n1rtfio{ d':rrfiu rfiaH6ouTrufisrdftnrunrrnroanl:lnTerur#.:nruuoy:J:;rmelm6lri' roiq rYr r u rir si o1:Jluo ur n sr truvfi#.:6rrJoouTudfinr:r:Jduuu:ln.:'[:J01ilunaru-u muoiru6oormr rilufion::nq.l iq w- o & , d a q e av ,

2. s. fiiu fi orau/rarieso'rt di,fi ,rmqt aror:frrurfln':{ nniourudu: aror:ridrjinurTn:rnr:rl sil 6 t lt'tuuytlr{itft CI.00n1uuyt lJ:E!'11t0'1tu1t.111[q dra A uruuuYi:Ji!' Rirmil rnr1dlrfiu{'tu 4. :escnarTn:onr: {uqnfd 13 n-uurur+ 2ss6 fir r-uo-.:nr:ii tz fiuuruu zssot s. ao'rr.d uitfi f+Tn :o nr : I:.: 6 u urir uLJ.: rYa ur #r dr u n yiu y:J:r.t d1 rn a rrri r n o u f.:Hfo a:v ujq o. n a nf, ns ooln:o nrruo c rfl ru m s fl a H fi CI 1 . nr:o'o vir rlr rrr u r ti.r uu sru:ru o uin :$r::r m 6I 2. fi fr srloirir n m ru idlqYor n n r :6 n urlufu rt u ul r rJ x u n dlfn-r duii oi.:{- 3. fiRofiyl-nuv1un1:uflo.:ntrru6otfiu nn:J:cr6u ahun:ru'runr:rijorafineiildorJq 4. uruuyrTauurrrusuq 7.:rsacrdssouil:cmar 1. rirotar: z. rirr6umr.: g. dr6'ofi on::il (fi onrrruda ru, afi .:,aau1 ;a 4. fi1la{m:rnn U'IYI 99OUA 01}t?l{:?il140 6lrr 60,000 ulYt 30,000 ulYt 50,000 u17t 2,000 142,000 u1m 3. a. rhdumidero'jT ocldiu - Aa tsA o d I o v a r-% C ! )- f, , 1. uflo [oflnu'runrfi1n'r:tTUu?n1:?1'lit1u]lolu1tx.lilau9tn']TtuiluyrflitRil lylu0tilitiu uilaTil 2. fifterfi finr*smrtnlu 6o nm rn frr usro, un ulndr* g. rilunr:sim6o ft finl?iurifif,o si o nr:dr rf,u.:rudruio orar r rTmur!ilTut 4. sr u r :n rtr.o r nt a rir u n r : 6 u ui:s n'i r.: n r n i m #.: n ui yr ur n nrs fir n u fi r nn {n a&d-afvArl il1412Yr mA Ufl:UR:UYrfl l:fl nU tfi:01j1 U tUtilXUI s. ar rur:n sir.o n fi nr : 6 u uidr u riu:s n'i r r fi Ro :s oiu :JiaJ ru r ni tr r :ir ulududill eJ 'r tadrulududrdalfrfionr:unnr:Jdsu1urfi.:orrio':rilidfisianrrforur0flaoourn:4ll1u tuT{uYrty{a txtRonl?uantuagutut { vZ g{nilrnnlu Ta 4. !:iffir+'4hr:: . :.r-!i :*'il:!ffi:ara: {fftarmlaxnr: tr ( l+IUn>lao{ d>+pn,rUn (uruuunm* d., quluLrfll U:vurudrrfiu.r'ru rrldd# -*-dgtrgrfi o'l{ q aYnuldvr:) rJr s altlTuvru:nu1!n:{n1: {rfiutaulafin1: {foqrlf,Iatlnr: (oror:rinflad 4niadl VY'UA 14?l4u',rn',lR?t1fi{tRtJ?ylU1 ':', (nn.nt.mtvrd rd#6ndl asuudnrusdrrunran{ nrn?trf,.:nltuur Im: o 2649 5000 sio tSSzO Iu:ar: o 2664 4zr7