1200 câu hỏi trắc nghiệm

  • View
    2.069

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of 1200 câu hỏi trắc nghiệm

  • 1. 1200 CU HI TRC NGHIMHO HU C THPT(THEO CHNG TRNH CHUN V NNG CAO)Ti liu n thi tt nghip THPT v luyn thi vo Cao ng, i hcTi liu c cung cp bi Tp ch dy v hc ha hcXin vui lng ghi r ngun khi pht hnh ti liu! http://ngocbinh.dayhoahoc.com Nh xut bn Gio dc - 2007 1

2. Mc lcTrangChng 1 : i cng ho hc hu c ................................................................ 5Chng 2 : Hirocacbon no ................................................................................. 29Chng 3 : Hirocacbon khng no ...................................................................... 39Chng 4 : Hirocacbon thm ............................................................................ 66Chng 5 : Dn xut halogen ancol phenol ................................................... 79Chng 6 : Anehit xeton axit cacboxylic ................................................... 121Chng 7 : Este lipit ........................................................................................ 160Chng 8 : Cacbohirat ...................................................................................... 188Chng 9 : Amin amino axit ........................................................................... 201Chng 10 : Polime ............................................................................................ 223Chng 11 : Cc v d v cch suy lun gii nhanh cc cu trc nghim ..... 231p n cc cu trc nghim .............................................................................. 257 2 3. Chng 1 i cng v ho hu c1. Hy chn pht biu ng nht v ho hc hu c trong s cc pht biu sau : A. Ho hc hu c l ngnh ho hc chuyn nghin cu cc hp cht ca cacbon. B. Ho hc hu c l ngnh ho hc chuyn nghin cu cc hp cht ca cacbon,tr cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit mui cacbonat, xianua, cacbua. C. Ho hc hu c l ngnh ho hc chuyn nghin cu cc hp cht ca cacbon,tr cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.D. Ho hc hu c l ngnh ho hc chuyn nghin cu cc hp cht ca cacbontr mui cacbonat.2. Thnh phn cc nguyn t trong hp cht hu c : A. bao gm tt c cc nguyn t trong bng tun hon. B. nht thit phi c cacbon, thng c H, hay gp O, N sau n halogen, S,P... C. gm c C, H v cc nguyn t khc. D. thng c C, H hay gp O, N sau n halogen, S, P.3. Chn nh ngha ng phn y nht. ng phn : A. l hin tng cc cht c cu to khc nhau. B. l hin tng cc cht c tnh cht khc nhau. C. l hin tng cc cht c cng cng thc phn t, nhng c cu to khc nhaunn c tnh cht khc nhau. D. l hin tng cc cht c cu to khc nhau nn tnh cht khc nhau.4. Lin kt i do nhng lin kt no hnh thnh ? A. Lin kt B. Lin kt C. Lin kt v D. Hai lin kt 5. Lin kt ba do nhng lin kt no hnh thnh ?A. Lin kt B. Lin kt C. Hai lin kt v mt lin kt D. Hai lin kt v mt lin kt 6. Theo thuyt cu to ha hc, trong phn t cc cht hu c, cc nguyn t lin ktvi nhau :A. theo ng ha trB. theo mt th t nht nhC. theo ng s oxi ha 3 4. D. theo ng ha tr v theo mt th t nht nh7. Trong phn t cc hp cht hu c, cc nguyn t cacbon lin kt trc tip vi nhautheo cch no ?A. Mch h khng nhnh C. Mch vngB. Mch h c nhnhD. Theo c 3 cch A, B, C8. Cp hp cht no sau y l hp cht hu c ?A. CO2, CaCO3B. CH3Cl, C6H5Br.C. NaHCO3, NaCND. CO, CaC29. bit r s lng nguyn t, th t kt hp v cch kt hp ca cc nguyn t trongphn t hp cht hu c ngi ta dng cng thc no sau y ?A. Cng thc phn t B. Cng thc tng qutC. Cng thc cu to D. C A, B, C10. Tm cu tr li sai.Trong hp cht hu c : A. cc nguyn t lin kt vi nhau theo ng ha tr v trt t nht nh B. cacbon c hai ha tr l 2 v 4 C. cc nguyn t C lin kt vi nhau to thnh mch C dng thng, vng v nhnh D. tnh cht ca cc cht ph thuc vo thnh phn phn t v cu to ha hc11. Dy cht no sau y thuc dy ng ng c cng thc chung CnH2n + 2A. CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12 C. C4H10, C5H12, C6H12B. CH4, C3H8, C4H10, C5H12 D. C ba dy trn u sai12. Trong cc dy cht sau y, dy no c cc cht l ng ng ca nhau ?A. C2H6, CH4, C4H10C. CH3-O-CH3, CH3-CHOB. C2H5OH, CH3-CH2-CH2-OHD. Cu A v B ng.13. Trong nhng cp cht sau y, cp no l ng phn ca nhau ?A. C2H5OH, CH3-O-CH3 C. CH3-CH2-CH2-OH, C2H5OHB. CH3-O-CH3, CH3CHO D. C4H10, C6H614. S ng phn ca hp cht c cng thc phn t C5H12 lA. 4 B. 3 C. 2 D. 515. S ng phn ca hp cht c cng thc phn t C5H10 lA. 4 B. 5 C. 6 D. 716. S ng phn ca hp cht c cng thc phn t C5H8 lA. 9 B. 6 C. 7 D. 1117. S ng phn ca hp cht c cng thc phn t C4H9OH lA. 6 B. 7 C. 8 D. 918. Trong phn t CH4, cc obitan ha tr ca cacbon trng thi lai haA. sp3 B. sp2 C. sp3dD. sp19. Trong phn t C2H4, cc obitan ha tr ca cacbon trng thi lai ha : 4 5. A. sp3 B. sp2 C. sp3dD. sp20. Trong phn t C2H2, cc obitan ha tr ca cacbon trng thi lai ha :A. sp3B. sp2C. sp3dD. sp21. Tm cu tr li sai.Lin kt bn hn lin kt l do :A. lin kt c hnh thnh do s xen ph trc ca cc obitan ha tr.B. lin kt c hnh thnh do s xen ph trc ca cc obitan p c 1electron.C. lin kt c hnh thnh do s xen ph bn ca cc obitan ha tr p.D. Cu A, B, C u sai.22. Tm cu tr li sai.Trong hp cht hu c, gia hai nguyn t cacbon :A. c t nht mt lin kt C. c th c mt lin kt iB. c t nht mt lin kt D. c th c mt lin kt ba23. Phn tch 0,29 gam mt hp cht hu c (cha C, H, O) tm c %C = 62,06; % H= 10,34. Vy khi lng oxi trong hp cht lA. 0,07 g B. 0,08 g C. 0,09 gD. 0,16 g24. t chy hon ton 1,68 g mt hirocacbon c M = 84 cho ta 5,28 g CO2. Vy snguyn t C trong hirocacbon lA. 4B. 5C. 6 D. 725. Mt hp cht hu c gm c C, H v phn t khi bng 58. Phn tch 1 gam cht 5hu c ny cho thy hp cht c gam hiro. Vy phn t hp cht ny c bao nhiu 29nguyn t H ?A. 4B. 5C. 8 D. 1026. Thnh phn % v khi lng ca hp cht hu c cha C, H, O theo th t l 62,1 %;10,3 %; 27,6 %. Khi lng mol phn t M = 60 g. Cng thc phn t ca hp cht ny lA. C2H4OB. C2H4O2 C. C2H6O D. C3H6O27. Thnh phn % ca mt hp cht hu c cha C, H, O theo th t l 54,6%; 9,1%; 36,3%.Vy cng thc n gin nht ca hp cht hu c lA. C3H6OB. C2H4OC. C5H9O D. C4H8O228. Mun bit hp cht hu c c cha hiro hay khng, ta c th :A. t cht hu c xem c to cht b en hay khng.B. oxi ha hp cht hu c bng CuO, sau cho sn phm i qua nc vi trong.C. cho cht hu c tc dng vi dung dch H2SO4 c.D. thc hin bng cch khc.29. Nu t khi ca A so vi nit l 1,5 th phn t khi ca A lA. 21 B. 42 C. 84D. 6330. Nhn xt no ng v cc cht hu c so vi cc cht v c ?5 6. A. tan trong nc ln hn. C. Tc phn ng nhanh hn. B. bn nhit cao hn.D. Nhit nng chy thp hn31. c tnh no l chung cho phn ln cc cht hu c ? A. Lin kt trong phn t ch yu l lin kt ion. B. Dung dch c tnh dn in tt. C. C nhit si thp. D. t tan trong benzen.32. Nung mt cht hu c A vi mt lng cht oxi ha CuO, ngi ta thy thot ra kh CO2,hi H2O v kh N2. Kt lun no sau y ng ? A. Cht A chc chn cha cacbon, hiro, c th c nit. B. A l hp cht ca 3 nguyn t cacbon, hiro, nit. C. A l hp cht ca 4 nguyn t cacbon, hiro, nit, oxi. D. A chc chn cha cacbon, hiro, nit c th c hoc khng c oxi.33. Hai cht c CTCT H C O CH3 v CH3 O C H |||| O O Nhn xt no sau ng ? A. CTPT v CTCT ca hai cht u ging nhau. B. CTPT v CTCT ca hai cht u khc nhau. C. CTPT ca hai cht ging nhau, CTCT khc nhau. D. CTPT ca hai cht khc nhau v CTCT ging nhau.34. Hai cht c cng thc C6 H5 C O CH3 v CH3 O C C6 H5||||O O Nhn xt no sau y ng ? A. Hai cht c cng CTPT nhng c CTCT khc nhau. B. Hai cht c cng CTPT nhng c CTCT tng t nhau. C. Hai cht c CTPT v CTCT u khc nhau. D. Hai cng thc trn l ca mt cht v CTPT v CTCT u ging nhau.35. Cht no sau y l ng phn ca CH3COOCH3 ? A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2COOH C. CH3COCH3 D. CH3CH2CH2OH36. Hai cht CH3 - CH2 - OH v CH3 - O - CH3 khc nhau v : A. cng thc cu toC. s nguyn t cacbon B. cng thc phn tD. tng s lin kt cng ha tr37. Phn ng CH3COOH + CH CH CH3COOCH = CH2 thuc loi phn ng no sau y ?A. Phn ng thC. Phn ng tchB. Phn ng cng D. Khng thuc v ba loi phn ng trn6 7. Al(OC H ) 38. Phn ng 2CH3 - CH = O CH3 C O C2H5 2 5 3||Othuc loi phn ng no sau y ? A. Phn ng thC. Phn ng tchB. Phn ng cng D. Khng thuc v ba loi phn ng trn39. Phn ng 2CH3OH CH3OCH3 + H2O thuc loi phn ng no sau y ?A. Phn ng th C. Phn ng tchB. Phn ng cngD. Khng thuc v ba loi phn ng trn40. Phn ng CH CH + 2AgNO3 + 2NH3 Ag - C C - Ag + 2NH4NO3 thuc loi phn ng no ?A. Phn ng th C. Phn ng tchB. Phn ng cngD. Khng thuc v ba loi phn ng trn41. Phn ng : CH 3 - CH 2 - CH - CH 3 CH 3 - CH = CH - CH 3 + H 2O | OH thuc loi phn ng no ?A. Phn ng th C. Phn ng tchB. Phn ng cngD. Khng thuc v ba loi phn ng trn42. Cho dy cht : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhn xt no sau y ng ?A. Cc cht trong dy u l hirocacbon.B. Cc cht trong dy u l dn xut ca hirocacbon.C. Cc cht trong dy u l hp cht hu c.D. C c cht v c v hu c nhng u l hp cht ca cacbon.43. Trong s cc cht sau y, cht no l ng ng ca CH3 C OH ? || OA. H C O CH 3 B. HO C CH 2 CH 3 || || O OC. CH3 C O CH3D. H C O CH 2 CH 3||||O O44. Trong cc cht sau y, cht no khng phi l ng phn ca CH3 CH 2 C OH ?||O 7 8. A. CH3 C O CH 3 B. H C O CH 2 CH 3 |||| O O C. H C CH 2 CH 2 OH D. H C CH 2 CH 3||||O O45. Cho cc cht: 1) CH2=CHCH32) CH2=CHCH2- CH3 3) CH3CH=CHCH34) CH2=C(CH3)-CH3Cc cht ng ng ca nhau lA. 1, 2 B. 1, 3C. 1, 4 D. C A, B, C46. Cho cc cht sau y : C H2H2C CH2 CH2Cc cht CH2CH2ng ngCH2 CH2 H2C CH2 ca H2C CH2nhau l(I) (II) (III) C H2C H2C H2CH3 A. I, II,CCH3III.CH2CHCH3 CH2 CHC2H5CH2(IV) (V) (VI) B. I, IV,VC. I, IV, VID. C A, B, C47. Cho cc cht:CH2=CHCH=CH2(I)CH2=C(CH3)CH=CH2 (II)CH2=CHCH2CH=CH2(III)CH2=CHCH=CHCH3 (IV)Cc cht ng phn ca nhau lA. I, II B. I, III C. I, IV D. II, III, IV48. Cho cc cht sau y :CH3CH(OH)CH3 (I)CH3CH2 OH (II)CH3CH2CH2 OH (III)CH3CH2CH(OH)-CH3 (IV)CH3-CH2-CH2-CH2OH(V)CH3 - CH - CH2 - OH(VI)Cc cht ng ng ca nhau l 8 9. A. I, II v VI.B. I, III v IV.C. I, III v V. D. I, II, III, IV, V, VICH = CH2 CH3 CH2 -CH3 (I) (II)(III)49. Cho cc cht sau y: CH = CH2CH3CH3 (V)(IV) Cht ng ng ca benzen lA. I, II, III B. II, III C. II, VD. II, III, IV50. Cho cc cht : Cc cht ng phn ca nhau l A. II, IIIB. I, IV, V C. IV, VD. I, II, III, IV, V51. Cho cc cht : CH2CHCH=CH2 (I);CHCCH2CH3 (II) CH2CCH - CH3 (III) HC CH2CH3 (VI) HC CH2CH3 - C C - CH3 (IV)(V)Cc cht ng phn cu to ca nhau lA. II, III B. I, II, IIIC. V, VID. Tt c cc cht52. Nhng cht no sau y l ng phn hnh hc ca nhau ?9 10. A. (I), (II)B. (I), (III)C. (II), (III) D. (I), (II), (III)53. Cht no sau y c ng phn hnh hc ?CH3 C2H5A. CH2= CH-CH2-CH3C.B. CH3 - CH = CH-CH3D. C B v C54. Cht no sau y khng c ng phn hnh hc