Click here to load reader

Anela Maturski

 • View
  33

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anela maturski

Text of Anela Maturski

 • 1

 • 2

  SADRAJ

  1. Uvod 3

  2. Pojam i sastav voznog parka 4

  2.1 Sastav voznog parka 4

  3. Rad voznog parka 6

  3.1 Osnovni pojmovi pri radu voznog parka 7

  3.2 Jedinica transprotnog rada i elementi rada voznog parka 7

  3.3 Eksploatacioni pokazatelji pri radu vozila 8

  3.3.1 Auto dani 10

  3.3.2 Koeficjent iskoritenja ispravnog, homogenog voznog parka 12

  3.3.3 Koeficjent tehnike ispravnosti i iskoritenja voznog parka 12

  3.4 Balansiranje vremena rada u voznom parku 13

  3.5 Reim rada i radno vrijeme voznog parka 15

  4. Zakljuak 17

  Literatura 18

 • 3

  1. Uvod

  Vozni park prestavlja osnovni ako ne i integralni dio svakog prevoznika ili firme kojoj su

  potrebne odreene prevozne usluge. Vozni park zajedno sa sobom vodi i odreene obaveze koje

  tu moraju biti prisutne, te obaveze su:

  Odravanje voznog parka

  Osiguranje tehnikog kadra

  Pokrivanje trokova za pogonsko gorivo

  Obezbjeenje prostora za servisiranje

  Obezbjeenje prostora za garairanje

  Menadment poslovstva

  Vozni park se sastoji od razliitih vozila, no tipovi tih vozila uvjetovani su razliitm

  faktorima i ambicijama prevoznika ili osobe koja odrauje povremene prevozne ili instrukcijske

  usluke tipa autokole, vozni park unutar tvornica predstavlja jedan integralan faktor kod veih

  firmi koje svoje trokove ne mogu svesti na plaanje prevoznoku nego im se vie isplati da

  imaju same svoj prevozni odnosno vozni park.

 • 4

  2. Pojam i sastav voznog parka

  Pod pojmom vozni park podrazumijeva se skup svih transportnih sredstava

  autotransportne organizacije (autobusi, zglobni autobusi, teretna motorna vozila, tegljai,

  prikolice i poluprikolice). Vozni park moe biti formiran po organizacionim i teritorijalnim

  potrebama.

  Organizacioni vozni park se moe formirati za djelatnosti javnog prevoza ili za djelatnosti

  prevoza za sopstvene potrebe.

  Formiranje voznih parkova po teritorijalnim potrebama podrazumijeva sve navedene

  oblike organizacionog voznog parka ali sa ogranienim teritorijalnim dejstvom, odnosno

  zadatkom podmirenja transportnih potreba posmatrane teritorijalne oblasti.

  2.1 Sastav voznog parka

  Vozni park drumskih transportnih sredstava sastoji se od drumskih i prikljunih vozila

  ije su eksploataciono-tehnike karakteristike razliite i tehniko stanje nejednako. Pod

  eksploataciono- tehnikim karakteristikama podrazumjevaju se gabaritne dimenzije vozila

  duina, irina, visina, razmak osovina, razmak tokova, duina prednjeg i zadnjeg

  prepusta, poluprenici podune i poprene prolaznosti, radijus okretanja, dinamika

  svojstva vozila, masa praznog vozila, ekonominost pogona, pogodnost za tehniko

  odravanje, kapacitet vozila korisna nosivost, specifina povrinska i zapreminska nosivost

  u t/m2 itd.

  Ukoliko je vozni park sastavljen od vozila iste marke i tipa onda je to homogen vozni

  park. Sastav voznog parka po pravilu je rijetko homogen. Vozni park najee je

  heterogene strukture tj., sastavljen je od vozila razliitih marka i tipova, kategorije korisnih

  nosivosti su razliite pa su i tehniko-eksploatacione karakteristike razliite.

 • 5

  Visoku efikasnost pri radu voznog parka najlake je ostvariti sa homogenim voznim

  parkom, kod kojeg je tehniko odravanje vozila lake i racionalnije. Radi toga, kod formiranja

  voznih parkova potrebno je teiti "tipizaciji" vozila ili bar broj marka i tipova vozila

  zastupljenih u voznom parku svesti na minimum.

  Pri organizovanju eksploatacije vozila, radi stvaranja uslova za uporeivanje rada vozila

  u voznom parku, potrebno je izvriti podjelu na grupe vozila koje imaju iste tehniko-

  eksploatacione karakteristike i ije je stanje priblino jednako. Vozila se po pravilu svrstavaju

  u grupe u funkciji marke i tipa vozila, godine proizvodnje, korisne nosivosti, namjene tovarnog

  prostora (sanduari, cisterne, hladnjae, teretna vozila sa ureajima za samoistovar-kiperi itd;

  autobusi za meugradski saobraaj, autobusi za prigradski saobraaj, autobusi za turistike

  vonje itd.)

  Vozila se svrstavaju u grupe i u zavisnost od uslova eksploatacije, kako bi se izmjeritelji

  rada vozila mogli uporeivati.

 • 6

  3. Rad voznog parka

  Transportni proces predstavlja proces premjetanja prevoenja putnika i robe i

  ukljuuje sve pripremne i zavrne operacije: pripremu robe, prijem, utovar, prevoz, istovar

  i predaju robe, odnosno ukrcavanje, prevoz i iskrcavanje putnika. Transportni proces obuhvata

  i upuivanje vozila na mjesto utovara robe ukrcavanje putnika.

  Slika 1. Mjeoviti, transportni vozni park

  Potpuni ciklus transportnog procesa obuhvata:

  upuivanje vozila na mjesto utovara robe ukrcavanje putnika

  prijem i utovar roba ukrcavanje putnika

  prevoz robe putnika

  istovar i predaja robe iskrcavanje putnika.

 • 7

  3.1 Osnovni pojmovi pri radu voznog parka

  Prosta vonja obuhvata potpun ciklus transportnog procesa i sastoji se iz utovara robe

  (ukrcavanja putnika), prevoza robe (putnika), istovara robe (iskrcavanja putnika) i dolaska

  vozila na slijedee mjesto utovara robe (ukrcavanja putnika).

  Sloena vonja je transportni proces sastavljen od potpunih i nepotpunih ciklusa

  transportnog procesa pri emu se transportno sredstvo vozilo u toku izvrenja transporta

  kree od poetne take vonje ka krajnjoj sa usputnim stajanjima radi utovara istovara tereta,

  odnosno ukrcavanja iskrcavanja putnika.

  Pod obrtom se podrazumijeva transportni proces koji se sastoji iz jedne ili

  nekoliko vonji sa povratkom prevoznog sredstva vozila u prvobitnu polaznu taku.

  Pojam prevoznog puta definie odabrani i vozau propisani pravac kretanja vozila

  pri izvrenju prevoza izmeu dva mjesta. Definisanje pravca kretanja vozila neophodno je kada

  su te dve take spojene sa dva ili vie putna pravca i tada prevozni put obavezno propisuje

  dispeerska sluba i unosi u putni nalog vozila.

  Odabrani prevozni put po pravilu mora biti najbolji i najkrai. Za pojam prevozni put

  u praksi se koristi i termini itinerer i maruta.

  3.2 Jedinica transportnog rada i elementi rada voznog parka

  U toku vrenja transportnog procesa putnici ili roba se transportuju na odreenim

  rastojanjima i pri tome se ostvaruje transportni rad. Transportni rad je proizvod ostvarenog

  obima prevoza putnika ili koliine prevezenog tereta i prosenog rastojanja na kome je transport

  izvren.

  Transportni rad izraava se putnikim i tona kilometrima. Za jedinicu transportnog

  rada u putnikom saobraaju uzima se putnik kilometar (pkm) i to je rad ostvaren

  prevozom jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra. Za jedinicu transportnog rada u

  robnom - teretnom saobraaju uzima se tona kilometar (tkm) i to je transportni rad dobijen

  prevozom jedne tone tereta na rastojanju od jednog kilometra.

 • 8

  Dobra organizacija drumskog transporta podrazumijeva precizno planiranje i optimalnu

  organizaciju eksploatacije transportnih sredstava pri procesu transporta robe i putnika.

  Precizno planiranje zahtjeva temeljno izuavanje prevoznih zahtjeva i uslova pri kojim treba

  organizovati transport u narednom vremenskom periodu uz analizu ostvarenih rezultata rada

  vozila u prethodnom periodu.

  Pri odreivanju transportnog rada voznog parka potrebno je izmjeriti elemente koji se odnose

  na:

  vremenski bilans vozila u danima

  vremenski bilans vozila u asovima

  uslove pri izvrenju transportnih procesa (brzina vonje, rastojanje prevoza)

  preeni put vozila i stepen iskoritenja preenog puta

  stepen iskoritenja kapaciteta vozila.

  Poznavanje nivoa izmjeritelja eksploatacije transportnih sredstava omoguava odreivanje

  nivoa produktivnosti rada istih i utvrivanje potrebnih kapaciteta za pravovremeno

  podmirenje transportnih zahtjeva klijenata. Poznavanje nivoa izmjeritelja eksploatacije i

  njihovog uticaja na proizvodnost vozila omoguava preduzimanje potrebnih mjera za

  poveanje proizvodnosti rada transportnih sredstava i izvrenje transporta uz nie transportne

  trokove.

 • 9

  3.3 Eksploatacioni pokazatelji pri radu vozila

  Za potrebe planiranja, analize i oceane efektivnosti rada vozila u drumskom

  saobraaju (kako u putnikom tako i u robnom transportu) uveden je sistem izmjeritelja

  i koeficijenata kojima je omogueno ocjenjivanje stepena korienja vozila i voznih

  parkova u cjelini, kao i vrednovanje ostvarenih rezultata rada.

  Tehniko - eksploatacione pokazatelje i izmjeritelje rada vozila moemo podjeliti na:

  Izmjeritelje i koeficijente vremenskog balansiranja rada vozila u danima i asovima.

  Izmjeritelje i koeficijente iskoritenja preenog puta.

  Izmjeritelje iskoritenja kapaciteta vozila i prevozne sposobnosti voznog parka.

  Izmjeritelje uslova pri izvrenju transportnih procesa.

  Rezultativne izmeritelje rada vozila i voznog parka.

  Sagledavanje svih izmeritelja i pokazatelja omoguava ocjenu organizovanosti i

  intenziteta korienja raspoloivih kapaciteta voznog parka