of 97/97
ASTROLOGIJA SEKSUALNOSTI I BRAKA UVOD Uobi~ajeno je, kada se pi{e knjiga o nekom specijalnom predmetu, da se po~ne definisanjem tog predmeta i opisivanjem njegove op{te prirode i principa. U slu~aju polnosti suo~amo se sa nepremostivom te{ko}om na samom po~etku, jer se bavimo najva`nijim principom u prirodi. Polnost je manifestacija principa dualnosti i "jedinstva suprotnosti" koji ~ini osnovu stvorenog univerzuma kakvog mi poznajemo. Ne nameravam da zapo~nem metafizi~ku studiju o ovom predmetu, ali bi bilo neophodno da se to u~ini kako bismo stekli neko shvatanje o zna~enju polnosti. Ukratko, mo`emo zamisliti praiskonsko stanje stvari u kome su prostor i vreme nepostoje}i i gde postoji neka misteriozna Univerzalna Svest, ili mo`da Nesvest, kao {to je pretpostavljeno u koncepciji Parabrahmana. ^in stvaranja ili postanak evolucije odmah iziskuje dualnost - Stvoritelja i Stvoreno. Sa izuzetnim konzervativizmom u prirodi, svaki aspekt `ivota odra`ava tu dualnost, i iskustvo o svakom materijalnom objektu, atributu ili ideji, podrazumeva, tako|e i njihovu suprotnost. Tako imamo no} i dan, toplo i hladno, dobro i lo{e, crno i belo, pozitivno i negativno, mu{ko i `ensko, od ~ega su svi prosto komplementarni aspekti osnovnog jedinstva. Sasvim je preterano o~ekivati da Astrologija mo`e dati obja{njenje polne razli~itosti. To je potpuno van njenog podru~ja. Ona, me|utim, mo`e baciti svetlo na probleme svakodnevnog `ivota, direktno povezane sa postojanjem te razli~itosti. To je aspekt prou~avanja Astrologije kojim }emo se baviti u ovoj knjizi. Deo prvi Poglavlje I POL ASTROLO[KIH ^INILACA Princip dualnosti i polnost se iskazuju u odre|enom stepenu ~iniocima koji sa~injavaju individualne horoskope - planete, znake i ku}e. Svaki ~inilac poseduje uticaj pozitivne ili negativne vrste i ima ta~nu povezanost sa jednim ili drugim polom - pozitivni faktori su mu{ke prirode, a negativni `enske. Ova klasifikacija je, naravno, prosto jedna konvencionalnost. Re}i da je pojedini znak ili ku}a mu{ka, a druga `enska, izgleda odmah nastrano, ali, u prakti~nom prou~avanju horoskopa takvi stavovi postaju od velike va`nosti kada se neko bavi polnim `ivotom "natusa" ili objekta horoskopa. PLANETE Anti~ki astrolozi su bili u nedoumici u odnosu na pol planete. Mnoge od njihovih kontradikcija se javljaju zbog nerazlikovanja prirodnog pola planete i pola pozicije koju planeta zauzima u horoskopu. Dalji uzrok te{ko}a je bio njihov obi~aj da 1

Astrologija Seksualnosti i Braka

  • View
    528

  • Download
    51

Embed Size (px)

Text of Astrologija Seksualnosti i Braka

ASTROLOGIJA SEKSUALNOSTI I BRAKA UVODUobi~ajeno je, kada se pi{e knjiga o nekom specijalnom predmetu, da se po~ne definisanjem tog predmeta i opisivanjem njegove op{te prirode i principa. U slu~aju polnosti suo~amo se sa nepremostivom te{ko}om na samom po~etku, jer se bavimo najva`nijim principom u prirodi. Polnost je manifestacija principa dualnosti i "jedinstva suprotnosti" koji ~ini osnovu stvorenog univerzuma kakvog mi poznajemo. Ne nameravam da zapo~nem metafizi~ku studiju o ovom predmetu, ali bi bilo neophodno da se to u~ini kako bismo stekli neko shvatanje o zna~enju polnosti. Ukratko, mo`emo zamisliti praiskonsko stanje stvari u kome su prostor i vreme nepostoje}i i gde postoji neka misteriozna Univerzalna Svest, ili mo`da Nesvest, kao {to je pretpostavljeno u koncepciji Parabrahmana. ^in stvaranja ili postanak evolucije odmah iziskuje dualnost - Stvoritelja i Stvoreno. Sa izuzetnim konzervativizmom u prirodi, svaki aspekt `ivota odra`ava tu dualnost, i iskustvo o svakom materijalnom objektu, atributu ili ideji, podrazumeva, tako|e i njihovu suprotnost. Tako imamo no} i dan, toplo i hladno, dobro i lo{e, crno i belo, pozitivno i negativno, mu{ko i `ensko, od ~ega su svi prosto komplementarni aspekti osnovnog jedinstva. Sasvim je preterano o~ekivati da Astrologija mo`e dati obja{njenje polne razli~itosti. To je potpuno van njenog podru~ja. Ona, me|utim, mo`e baciti svetlo na probleme svakodnevnog `ivota, direktno povezane sa postojanjem te razli~itosti. To je aspekt prou~avanja Astrologije kojim }emo se baviti u ovoj knjizi.

Deo prviPoglavlje I

POL ASTROLO[KIH ^INILACAPrincip dualnosti i polnost se iskazuju u odre|enom stepenu ~iniocima koji sa~injavaju individualne horoskope - planete, znake i ku}e. Svaki ~inilac poseduje uticaj pozitivne ili negativne vrste i ima ta~nu povezanost sa jednim ili drugim polom pozitivni faktori su mu{ke prirode, a negativni `enske. Ova klasifikacija je, naravno, prosto jedna konvencionalnost. Re}i da je pojedini znak ili ku}a mu{ka, a druga `enska, izgleda odmah nastrano, ali, u prakti~nom prou~avanju horoskopa takvi stavovi postaju od velike va`nosti kada se neko bavi polnim `ivotom "natusa" ili objekta horoskopa. PLANETE Anti~ki astrolozi su bili u nedoumici u odnosu na pol planete. Mnoge od njihovih kontradikcija se javljaju zbog nerazlikovanja prirodnog pola planete i pola pozicije koju planeta zauzima u horoskopu. Dalji uzrok te{ko}a je bio njihov obi~aj da 1

poku{aju da postave sve u jasno odre|eni red, koji je, premda zadovoljava formu, najuobi~ajeniji izvor gre{aka u Astrologiji. Prema Ptolomeju, planete sa suvim uticajem su mu{ke, a one sa vla`nim `enske. Prema Placidusu, mu{ke planete su "vru}e i hladne", a `enske "suve i vla`ne". To su poku{aji, i zbog toga protivre~ni, da se pol planete stavi u sklad sa njihovim raspolo`enjem ili temperamentom, {to je nepotreban i ve{ta~ki na~in razlikovanja. Najprirodniji na~in je posmatrati pozitivnu ili negativnu prirodu planetarnog uticaja, bolje nego njegovu vezu sa srednjovekovnim fiziolo{kim teorijama. Glavni me|u odnosnim polovima kod planeta jesu Sunce i Mesec, prva kao glavna mu{ka, a drugi kao glavna `enska planeta. Od ostalih tela, Venera i Neptun su `enski, Mars, Jupiter, Saturn i Uran su mu{ki. Skoro otkrivena planeta Pluton mo`e, mislim, tako|e biti uklju~ena u ove druge. Planeta Merkur ne mo`e jasno biti odre|ena kao pol i obi~no se naziva hermafroditnom planetom, ili onom koja uzima osobine oba pola. Priroda samog Merkura je uglavnom mu{ka. Po{to prihvata prirodu planete sa kojom je u najja~em aspektu ili planete koja vlada znakom u kojem se nalazi, polne karakteristike koje ispoljava }e varirati u razli~itim horoskopima, bivaju}i u nekima mu{ki, u nekima `enski, a ponekad dvopolan u slu~ajevima fizi~kog ili psihi~kog hermafroditizma. Planete u horoskopu predstavljaju ne samo li~ne kvalitete i karakteristike, ve} tako|e i one s kojima natus dolazi u kontakt i koji uti~u na njega. Mu{ke planete obi~no, predstavljaju mu{ke ro|ake, prijatelje i poznanike, a `enske `ene. Koristim re~ obi~no, jer ponekad se de{ava da mu{ka planeta predstavlja `enu vrlo mu`evnog tipa, a `enska planeta ozna~ava feminiziranog mu{karca, ali to su izuzetni slu~ajevi koji me trenutno ne zanimaju. ZRELI LJUDI Uglavnom, Sunce ozna~ava zrele ljude i one koji su na uticajnoj ili autoritativnoj poziciji, ili ostvaruju neku kontrolu nad natusom ili njegovim poslovima. Sunce ozna~ava kraljevsku vlast i plemstvo, oca, poslodavca i, u `enskim horoskopima, mu`a. MLA\I LJUDI Mars ozna~ava mla|e ljude, obi~no one u tridesetim ili u kasnim dvadesetim godinama, kada su psihi~ke sile i energije na vrhuncu. Jupiter predstavlja ljude srednjih godina i sigurne pozicije, profesionalne ljude u ~etrdesetim i pedesetim, i me|u ro|acima natusove ujake. STARIJI LJUDI Za Uran se obi~no ka`e da pokazuje vrlo stare ljude, dede, i ostale ~ije godine su iza granice uticaja Saturna. U prakti~noj Astrologiji, ipak, na|e se da Uran, dok bez sumnje gospodari dedama, obi~no ne pokazuje ljude poodmakle dobi. ^e{}e ukazuje na ljude Uranovog tipa kao {to su okultisti, pronalaza~i, avijati~ari, elektri~ari, ekscentrici i ponekad homoseksualci.

2

MLADI LJUDI Merkur predstavlja mlade ljude oba pola kao i pisce, blagajnike, glasnike i ostale koji slede Merkurovske preokupacije. Me|u ro|acima obi~no predstavlja vr{njake ili, drugim re~ima, bra}u, sestre i ro|ake. @ENE Me|u `enskim planetama Mesec je glavni pokazatelj `ena uop{te i celog `enskog pola. Ako je vrlo jak u horoskopu, jako poja~ava `enske osobine kao ose}ajnost, ma{tu, intuiciju i jedan je od faktora koji feminiziraju mu{karca, pod uslovom, normalno, da se i ostali uticaji slo`e. Me|u ro|acima Mesec upravlja majkom i suprugom. Venera, normalno, pokazuje vi{e prefinjen i umetni~ki tip `ene nego Mesec, mada, ako je Venera lo{e locirana i pod aflikcijom, mo`e ozna~iti `enu najni`eg tipa. Obi~no se, ipak, `eni ozna~enoj Venerom pripisuje vi{e {arma nego njenoj lunarnoj sestri, bez obzira kojem sloju dru{tva pripada. U odnosu na Mesec, Venera u porodici upravlja mla|im `enama. Neptun, druga planeta ~ija je priroda `enska, ne pojavljuje se specijalno da uka`e na `enu u horoskopu i veoma ~esto predstavlja mu{karca. Polne indikacije u ovom slu~aju izgleda da ozna~avaju mnogo vi{e mentalnu i psihi~ku prirodu nego fizi~ki pol. Oni ~ija je priroda prijem~iva, du{evna ili feminizirana su me|u ljudima na koje ukazuje Neptun, a tu su, tako|e, pasivni homoseksualci, mazohisti, u`ivaoci droga i ostali istaknuto negativnog tipa. ZNACI ZODIJAKA Znaci Zodijaka su ili pozitivne ili negativne prirode. Pozitivni ili mu{ki su neparni znaci - Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac i Vodolija. Negativni ili `enski su parni znaci - Bik, Rak, Devica, [korpija, Jarac i Ribe. Sve je ovo pojednostavljeno, kao i pitanje pola planete (u ne{to manjoj meri). Ali kad po~nemo da kombinujemo ova dva faktora, mo`e se javiti vrlo komplikovan problem, kao {to je ta~ni polni uticaj mu{ke planete na `enski znak i obrnuto. Nemogu}e je postaviti neka ~vrsta i brza pravila u tom pogledu, ali u ve}ini slu~ajeva, znak je od ve}e va`nosti kao indikator pola nego planeta koja je u njemu locirana. Problem se dalje komplikuje ~injenicom da svaki znak mo`e biti podeljen na veliki broj na~ina i da su pod-podele tako formirane, i same ili mu{ke ili `enske. Ja, me|utim, ne nameravam da opisujem pod-podele znakova, s obzirom da bi korist od toga bila uveliko umanjena zbrkom i komplikacijama koje bi se javile u poku{aju kombinovanja tako mnogo faktora. KU]E HOROSKOPA Pol ku}a sledi isto pravilo kao ono u znakovima, neparne ku}e su mu{ke, a parne `enske. ^etiri kvadranta tako|e poseduju polni uticaj. Jugoisto~ni kvadrant, sadr`avaju}i XII, XI i X ku}u, je mu{ki; jugozapadni ili ku}e IX, VIII, VII - `enski; severozapadni ili ku}e VI, V, IV - mu{ki i severoisto~ni ili ku}e III, II, I - `enski. Osim teorije pre-natal epohe, polni uticaj ku}e je vrlo malo kori{}en u prakti~noj Astrologiji i taj predmet nikada nije privukao onoliko pa`nje koliko verovatno zaslu`uje. 3

Mnogo je vi{e u skladu sa glavnim principima Astrologije da pol zavisi od pozicije ku}a pre nego od pozicije znaka i istra`ivanje tog problema bi moglo dovesti do vrlo vrednih rezultata. Bejli tvrdi u njegovoj Pre-natal epohi, da pol skoro formiranih organizama, reprodukovanih razmno`avanjem, sledi polni raspored kvadranata. Ja sam primetio slu~ajeve u kojima Polni Zakoni Epocha bolje deluju kad se odnose na pozicije ku}a nego na zodija~ke stepene. Nemam nameru da izazivam vrlo kontroverzne sporove na ovom mestu, `elja mi je samo da studentima Astrologije uka`em na predmet vredan istra`ivanja.

Poglavlje II

POL NATUSAMo`e se pomisliti da znanje o polnim uticajima razli~itih faktora, koji sa~injavaju horoskop, omogu}ava astrologu da odredi pol bilo kog natusa ~iji je horoskop pred njim. Nema sumnje da }e potpunije znanje o ovom predmetu nego {to ga sad posedujemo, omogu}iti to, ali zasad nemamo pouzdan bilo koji metod uz pomo} kojeg bismo odredili fizi~ki pol ma u kom horoskopu, dok mentalni ili psihi~ki pol mo`e vrlo lako biti odre|en. Iz prisustva svih planeta u mu{kim znacima i pozicijama ne sledi da je natus mu{ko, kao {to ni isti broj `enskih pozicija ne ukazuje na `enu. Ono {to sledi je to da bi natus trebalo da bude mu{karac ili `ena kao {to mo`e biti slu~aj i u stvari je tako, sa mentalnog ili psihi~kog aspekta, bez obzira u kojoj telesnoj formi je on ili ona inkarniran. U stvari, prisustvo konflikta izme|u psihi~kog i fizi~kog pola se javlja uzrokom mnogih seksualnih perverzija. Prema teoriji Pre-natal Epoch-a telesni pol je odre|en pozicijom Meseca i Ascendenta. Na nesre}u, taj njihov polo`aj u Epoch-u, a ne pri ro|enju, upravlja stvarima. Pre-natal Epoch je trenutak pribli`no devet meseci pre ro|enja kad se pozicija Meseca ili njegova opoziciona ta~ka prilikom ro|enja uspinje ili zalazi, a mesto natalnog ascendenta ili descendenta je ono na kojem se nalazio Mesec. Princip, koji je u svom originalu poznat kao Trutine Hermetis, ustanovljen je u svom najjednostavnijem obliku u njegovom pedeset prvom aforizmu: "Uzmite znak u kojem se nalazio Mesec u trenutku ro|enja, za znak Ascendenta u trenutku za~e}a; i uzmite u obzir znak u kojem se Mesec na{ao u trenutku za~e}a, ili znak nasuprot njemu, kao znak Ascendenta u trenutku ro|enja." Mnogo godina ovaj princip je ~inio osnovu jednostavnog metoda ispravke vremena ro|enja, dok pre otprilike 50 godina astrolog Sepharial nije po~eo da eksperementi{e sa tim i da to prou~ava. On je uveo sigurna pravila na osnovu relativnih polo`aja Ascendenta i Meseca, i Sunca i Meseca, koji odre|uju da li je period trudno}e du`i ili kra}i nego normalni period od 273 dana. U nameri da pojasni varijante koje su sadr`avale elemente nesigurnosti u pogledu toga da li izmena mesta podrazumeva aktuelne polo`aje Meseca i Ascendenta ili njihovih opozicionih ta~aka, on pripisuje polne uticaje odre|enim podru~jima Zodijaka. Ova pravila su prvobitno prire|ena pozivaju}i se na Kabalistic Sephiroth ali su kasnije promenjena i bazirana na dvadeset osam Lunarnih delova. 4

Razna mi{ljenja, kao {to su da datum za~e}a ~esto pada pre braka, dovelo je do odustajanja od ideje da horoskop dobijen tim pravilima predstavlja pravo za~e}e. Termin Pre-natal Epoch je uveden kao zamena. Sepharialov briljantni ali nemiran duh se uskoro okrenuo drugim poslovima i G.E.H. Bailey-u je ostavljeno da njegova istra`ivanja nastavi u teoriji i praksi Prenatalne astrologije i da kreira odli~an rad pod naslovom Pre-natal Epoch. Su{tina istra`ivanja Sepharial-a i Bailey-a o prostoj Trutini Hermetis je ta da razvije sistam korekcije ~asa ro|enja, rade}i pod mnogim komplikovanim ali u~vr{}enim i odre|enim pravilima u kojima je Zakon Pola, tako nazvan, od najve}e va`nosti. Verovatno nijedan aspekt Astrologije nije doveo do tako mnogo jetke diskusije kao Pre-natal Epoch, a Zakon Pola je naro~ito bio predmet nemilosrdnog kriticizma. Na nesre}u, snaga i entuzijazam napada~a i branilaca isto tako nisu ni{ta pomogli re{enju problema, i jo{ uvek ostaju izazovi koji nisu dobili zadovoljavaju}i odgovor. Ali bez obzira da li je neko sasvim zadovoljan sa zakonima Epoch-a u njihovoj sada{njoj formi ili ne, nepristrasno prou~avanje Epoch-a je dovoljno da se uverimo u to da u njima postoji dobar deo istine. Generalno gledano na primeru Astrologije u vezi polnih problema svakodnevnog `ivota, teorija Pre-natal Epoch-a je za sada od male vrednosti. Ipak, ono u njoj {to daje nadu, le`i u mogu}nosti da }e dalje istra`ivanje omogu}iti ne samo da odredimo pol osobe ~iji horoskop `elimo da tuma~imo, ve} tako|e i pol dece pre za~e}a. Izvesni rezultati koje je Bailey postigao ukazuju da polo`aji Meseca i Ascendenta u vreme koitusa doprinose daljoj izmeni mesta u odnosu na one kod Epoch-a i ro|enja. Istra`ivanje u ovim pravcima je neminovno sporo zbog velikih te{ko}a u dobijanju podataka. Ako, pak osnovni zakoni koji pokre}u ove izmene budu formulisani, bi}e mogu}e odrediti trenutak koitusa, tako da dete `eljenog pola bude ro|eno odre|enog datuma i vremena.

Poglavlje III

POLNI IZGLED ZNAKOVAPre dono{enja astrolo{kih zaklju~aka, potrebno je dobro razumevanje prirode zodija~kih znakova. U slu~aju braka treba ne samo da razmatramo uticaj znaka na li~ni `ivot i karakter osobe, ve} i na karakteristike partnera koje on oblikuje. Najva`niji faktor u horoskopu je uspinju}i znak, odnosno onaj koji se javlja na Ascendentu, jer preko njega natus kontaktira sa svetom. Ako se horoskop zamisli kao ku}a sa 12 odvojenih soba, Ascendent mo`e biti upore|en sa glavnim vratima. Razne aktivnosti se odvijaju unutar ku}e, ali da bi se one manifestovale u spolja{njem svetu za stanare je neophodno da oni imaju izlaz kroz ne samo glavna, ve} i jedina vrata koju takva ku}a ima. Svi izrazi, akcije i navike su determinisani Ascendentom. Bez obzira na snagu horoskopa, oni se ne mogu u potpunosti realizovati kroz slab Ascendentni znak. 5

Karakteristike ovog znaka uvek }e biti jedan od najva`nijih faktora uzetih u obzir kada je u pitanju pol. Puni opis uticaja svakog znaka bi zahtevao tomove i tomove knjiga, ~ak i ako bi neko imao znanje da to sakupi. Sre}om, dobro poznavanje se mo`e ste}i i lako pro{iriti li~nim posmatranjem. Svaka knjiga o Astrologiji se bavi uglavnom vrlinama svakog znaka, zanemaruju}i njegove mane i nedostatke. U braku, pak, upravo su te mane od najve}e va`nosti. U svakodnevnom `ivotu se preko njih mo`e lako pre}i. Slede}e napomene namerno isti~u manje prijatne karakteristike koje se pokazuju usled aflikcija. 1. OVAN Ovan je plah, nagao i tvrdoglav znak, impulsivan u ljubavi i braku kao i svemu drugom. Strastven je. U isto vreme poseduje i crtu idealizma. Seksualnost mu je pre stvar neo~ekivanog impulsa nego promi{ljenog nastojanja. To je samouveren, tvrdoglav tip koji se ne sla`e dobro sa partnerom istih osobina. Naginje tome da tra`i nekoga slabije prirode koga mo`e za{titi i impresionirati svojim mu`evnim kvalitetima. Mu{karca sa Ovnom na Ascendentu privla~i lepa i o~igledno bespomo}na `ena. On treba `enu zadovoljnu time da ostane u pozadini i pravovremeno se divi njegovom juna{tvu i sposobnostima kad se to od nje o~ekuje. Normalno, Ovan je bolji znak za mu{karce nego za `ene. @ena Ovan je previ{e samovoljna, u ku}i je poput oluje. Ona je sposobna, plemenita, ali lako postaje glasna, sujetna, svadljiva i "gazda" kada je pod aflikcijom. Priroda Ovna je jaka, sposobna za naglo nasilje i veliku ljubomoru. Sa odgovaraju}om aflikcijom, naro~ito od Marsa ili Urana, sadisti~ka tendencija se mo`e lako razviti. On sam je previ{e direktan, jednostavan i primitivan da bi bio sklon perverzijama. Ovan, bilo mu{karac ili `ena, te`i ka liderstvu. Ako se partner ne slo`i da bude vo|en razvi}e se konstantni sukobi. Delimi~no stoga brakovi Ovna su ~esto nesre}ni mada i drugi faktori doprinose neskladu. Jedan od njih je tendencija ka psihi~koj ili fizi~koj polnoj nemo}i koja je ponekad prisutna kod Ovna - mu{karca, ili polnoj nezainteresovanosti Ovna - `ene. Drugi je sklonost Ovna - mu{karca, a ponekad i Ovna - `ene, da se odaju prolaznim udvaranjima i ljubavnim avanturama. Ovaj drugi dovodi do laskanja ta{tine Ovna kao mu{karca. Tu je najzad i dodatna instinktivna potraga za idealom, tako ~esto kod mu{karca, a koja je ~est uzrok bra~ne nevernosti. 2. BIK

Bik ima vrlo jaku nagonsku prirodu, uglavnom fizi~ku, ali u ljubavi nije nipo{to nestalan znak. Bik mu{karac je ~esto bludan. To ga ponekad mo`e dovesti do ekscesa. Popustljivost prema seksualnim nagonima je uporediva sa jednako sna`nim tendencijama ka preteranom jelu i ve}inom je izazvana ~isto animalnim instinktima, a ne tra`enjem ideala, ljubavlju ka promeni ili `eljom za novim iskustvima koje se iskazuju kod mnogih drugih znakova. 6

U srcu, Bik je veran, dobre naravi, lako zavodljiv i strpljiv. Kao mu`, ne voli promene, sre}an je i zadovoljan ako su njegove papu~e dobro ugrejane, njegov ru~ak obilan i po njegovom ukusu. Jedna od najzna~ajnijih karakteristika ovog znaka je, ipak, svojeglavost. Osim uzbu|enja, te{ko i{ta mo`e pokrenuti `enu ili mu{karca sa Ascendentom u Biku. Bik je }utljiv znak, ne mnogo otvoren. Ose}anja su duboka i jaka, sklona da budu posesivna, mada ne kao kod drugih znakova, naro~ito Raka. Novac je zna~ajan u braku Bika, zbog toga {to je Bik po prirodi znak koji upravlja novcem. To ponekad dovodi do sklapanja brakova radi novca, ali ne uvek. Mo`e da se desi i suprotna situacija, da zbog nedostatka novca do|e do krize u braku. Druga zna~ajna osobina Bika u razmatranju polnosti i braka je istinoljubivost i isceljuju}a snaga, {to ~ini ro|enog u ovom znaku dobrim partnerom nekome sa preterano osetljivim nervnim sistemom. Bik i Blizanci se dosta dobro sla`u. Bik pru`a sigurnost, ravnote`u i mir koji su potrebni ro|enima u znaku Blizanaca, ali na mentalnom nivou mo`e do}i do sukoba me|u njima. Spori um Bika ne mo`e dr`ati korak sa briljantno{}u i brzinom na~ina mi{ljenja Blizanaca. Brak Blizanca - mu{karca i Bika - `ene mo`e biti izuzetno uspe{an. @ena mo`e ostvariti mu{kar~eve ideje u praksi daleko bolje od njega samog. Brak Blizanca - `ene sa Bikom - mu{karcem obi~no nije tako uspe{an. U tom slu~aju sve zavisi od `ene. Ona mo`e biti od ogromne poslovne i finansijske pomo}i mu`u ujediniv{i njenu o{troumnost sa njegovom stabilnom i prakti~nom poslovnom sposobno{}u. Ali ~esto, umerena intelektualna mogu}nost stvara atmosferu svesne superiornosti u `eni koja iritira ~ak i tako miran znak kao {to je Bik. U takvim slu~ajevima brak je osu|en na neuspeh. 3. BLIZANCI

Isklju~ivo intelektualnog izgleda. Zainteresovanost za seksualni `ivot je sekundarna, osim ako na to ne uka`u drugi uticaji u horoskopu. Blizanci su su{tinski hladnokrvan znak, bez afekata i morala. Izuzetno je radoznao, i u svemu tra`i razlog. Uvek analizira svoje vlastite i tu|e misli, govor, radnje i reakcije. Psiholo{ka analiza je navika Blizanaca, obi~no udru`ena sa izuzetnom, ali sasvim namernom i nesvesnom surovo{}u. On `eli da se stvari "stalno kre}u" u `ivotu, bez predaha, ostaju}ipri tome potpuno nezainteresovan za posledice takvog na~ina `ivota ~ija je `rtva. Normalno stanovi{te Blizanaca prema seksu je ne samo eksperimentalno, ve} i vrlo hladno, kalkulantsko i sebi~no. Obi~no se smatra nestalnim i promenljivim znakom {to je ~vrsto zna~ajno opravdano, ali nestalnost proizilazi ne iz slu~ajnih afekata, ve} iz `elje da se dostigne svoj teorijski ideal. Na nesre}u, ovaj cilj, nikad zadovoljavaju}i, Blizanci ne mogu nikada posti}i. Ideal se menja u skladu sa raspolo`enjem tog momenta i mo`e oscilirati od jednog ekstrema ka drugom. Blizanci, zbog svoje racionalne prirode te{ko mogu biti shva}eni od drugih. Njegova analiti~ka priroda mu je dala sposobnost "~itanja izme|u redova" i samim tim, uobrazilju da drugi ljudi misle mnogo vi{e od onoga {to ka`u. Zahvaljuju}i svojoj neverovatnoj brzini preciznog zaklju~ivanja, u stanju su da u jednom skoku pre|u put, koji drugi, spori znaci, prelaze du`im i marljivim trudom. 7

Sporost drugih je stalni izvor dosade Blizancima koji su, u najboljem slu~aju, razdra`ljiv i preterano osetljiv znak. Supruga ili mu` Blizanaca ne sme nikada da bude mentalno tup ili glup ako `eli da se sa~uva sre}a. Zbog svog senzitivnog nervnog sistema i stalne misaone aktivnosti Blizanci su skloni perverzijama u seksu, pa ~ak i sadizmu, zbog uro|ene okrutnosti toga znaka i nedostatka emocija i saose}anja. Pod aflikcijom, Blizanci iskazuju kriminalne tendencije. Ti natusi lako postaju falsifikatori, kradljivci i {pijuni, gde su inteligencija i brzi prsti bitni za uspeh. Bigamija je tako|e prisutna u prirodi Blizanaca mada verovatno manje nego u slu~aju Strelca i Riba, koji su konvencionalniji znaci, i koji su zbog svog ugleda vi{e i po{tovani. Dualnost znaka je obi~no evidentna u ljubavnim odnosima. Natus Blizanaca ~esto neumeren, istovremeno ima dve ljubavne veze i posle ven~anja, dvostruku porodicu. 4. RAK Rak je izuzetno ma{tovit i ose}ajan. On je romanti~an, sentimentalan, za{titni~ki, vrlo materinski. To je promenljiv znak. Kolebljivih je raspolo`enja ali sposoban za postojanost i vernost kada su u pitanju ose}anja. Dve su osobine od velikog zna~aja za Raka - strah od ismejavanja i mr`nja prema kriticizmu, koje obe, a naro~ito druga, duboko uti~u na bra~ni `ivot. Najistaknutije karakteristike Raka su: privr`enost domu, ljubav prema posedovanju, jaka materinska ljubav i `elja da se paze i za{tite drugi. On je samopo`rtvovan, tra`i malo u zamenu `a ose}anja koja poklanja drugima. Na`alost, idealni tip Raka, kao i kod ostalih znakova, je vrlo te{ko sresti i nerazvijeni tipovi su mnogo ~e{}i u svakodnevnom `ivotu. Tu dolazi do izobli~enja svih Rakovih vrlina. Pitoma priroda postaje neverovatno aljkava; ljubav prema domu i posedovanju pretvaraju se u pohlepu, u jednu grabljivu prirodu, u nemogu}nost da se ispusti bilo {ta {to ima u svojim klje{tima, i jednaku nemogu}nost da se prestane sa jadanjem i gun|anjem. Materinska ljubav i za{titni~ki instinkt uzrokuju da jedna osoba bude izdvojena za za{titu na ra~un svih ostalih. Jedini na~in da se slo`ite sa nerazvijenim ili afliktovanim tipom Raka je hvaliti ga i laskati mu u svim mogu}im okolnostima. Nikad nipo{to ne re}i ni{ta {to mo`e biti izvrnuto u izgled ukora ili kriticizma. Mnogi ud`benici tvde da je Merkur uglavnom odgovoran za gun|anje i istina je da i Blizanci i Devica mogu pri~ati, prepirati se i sva|ati neprestano ako su pod aflikcijom, ali to nije sasvim ista stvar. Merkur i merkurovski znaci proizvode nad`ak-babe i svadljivce, ali Rak proizvodi prava gun|ala. Prirodna tendencija Raka je da ne{to uporno tera i tera, sa malim izgledom da prestane. ^ak i kada se diskusija zavr{i, i svi argumenti presahnu, Rak nastavlja dalje da pretresa temu, u nastojanju da ponovo o`ivi diskusiju, i to u takvoj meri da cela stvar postaje odvratna. Ta sklonost se iskazuje na mnogo na~ina. Slu~ajna re~ kritike }e povu}i sa sobom uporno i dugo nastojanje Raka da se nesretna kritika povu~e, pri ~emu se on konstantno `ali.

8

Neslaganje s onim {to Rak voli }e prouzrokovati intenzivna njegova nastojanja, koja }e biti uporna i tendenciozna, da se takav stav obrazlo`i, sve dok se ne usli{i njegovim zahtevima, zarad mira i ti{ine. To je razlog da mnoge mu`eve `ena - Rakova ~ujemo da iznose sasvim neopravdane pohvale za njenu najmanju akciju, jer je to jedini na~in da je odr`e u dobrom raspolo`enju. U slu~ajevima aflikcije narav Raka je poro~na i zlurada, naro~ito kada je Mars u Raku ili Mesec u Ovnu ili [korpionu. Lo{e raspolo`enje je jedno od Rakovih glavnih oru`ja napada, ostala su napadi gneva, suze i gun|anje. 5. LAV Lav je vrlo veran, plemenit i velikodu{an znak,ali po pravilu, nesre}an u braku. To je mo`da izazvano pogre{no usmerenim ose}anjima, nerazumnim i naglim vo|enjem ljubavi i suvi{e slepom verom u ljudsku prirodu. Uza sve to postoji i dublji razlog. Neke osobenosti znaka }e ~esto pokvariti bra~nu sre}u i u ve}ini slu~ajeva je ona naru{ena i u vezi problema po pitanju dece. Lav ima duboku ljubav prema deci ali ih se ~esto odri~e, gubi smr}u ili na neki drugi na~in do`ivi veliku tugu kroz dete. Kao i svi vatreni znaci, i Lav je idealista, i ono {to voli `eli da postavi na pijedestal. To vodi razo~aranju i gubljenju iluzija, raskinutim veridbama i nesre}nim brakovima. Prime}eno je da se dvadesetsedmi stepen javlja kao nesre}an u braku, i u manjoj meri, taj stepen, kao i koji stepen pre i posle njega, vr{e u mnogome isti efekat i u slu~aju drugih Fiksnih znakova, a verovatno i kod promenljivih. Mali su izgledi da brak sa znacima Device ili Blizanaca bude uspe{an. U ljubavi Lav `eli da prisvoji pokroviteljsku ulogu i voli da bude po{tovan i obo`avan. Pona{anje je ~esto nadmeno i mo`e biti zapovedno, zavisno od prilika. Lav uvek `eli da ima komanduju}u ulogu i da upravlja stvarima. @ene Lavovi su na prvi pogled dobri rukovodioci i odli~ne doma}ice. Dru`enje koje organizuje Lav je dobro isplanirano, ali ne ostavlja mesta za promenu raspolo`enja koju donosi momenat. Ekstravagancija je jedna od njihovih mana, zbog rasipne velikodu{nosti u nekim slu~ajevima. Ostale mane su ljubav prema razmetanju i hvalisanju. U ranoj mladosti, mu{karci Lavovi su ponekad zavodnici. @ene - Lavice tra`e obo`avanje od bilo koga ko }e im ga pokloniti. U ljubavi, ovaj znak nije promenljiv, odan je i veran, pogotovo kada su mu ose}anja probu|ena. 6. DEVICA Devica je prirodan znak devi~anstva, te se stoga prema braku uop{te ne odnosi blagonaklono. Virgo natus je obi~no dovoljan sam sebi, u ve}em ili manjem stepenu, i mo`e se, obi~no, sasvim ugodno prilagoditi `ivotu u celibatu. Ovaj znak je vrlo diskriminativan i kriti~an, i nije ga ni malo lako zadovoljiti. On je izbirljiv, ne voli da se vezuje, ima duboko ukorenjen strah od infekcije, a sve su to karakteristike koje imaju va`nu ulogu u njegovom odnosu prema ljubavi. Kod `ena, Devica ponekad stvara svojevrsnu lezbejsku naklonost. Ovo je mnogo re|e kod mu{karaca. Mazohizam je verovatno naj~e{}a perverzija.

9

U braku, Devica je verna, ose}ajnija nego {to izgleda, jer izuzetna povu~enost ovog znaka spre~ava bilo koje pokazivanje ose}anja. Devica ozna~ava vernog partnera, mada obi~no ne uzbudljivog. Kao roditelj, Devica nije naro~ito uspe{na. Suvo, prozai~no, kriti~ko i hirovito ili usplahireno pona{anje nije ono koje mo`e lako osvojiti de~je srce. Po pravilu, nema velike ljubavi prema deci. Ona su sklona da prave previ{e neugodnosti, previ{e su bu~na i neuredna da bi bila dobrodo{la u ku}i. Kao {to se mo`e i o~ekivati, Devica gotovo uvek vi{e voli devoj~ice od de~aka, uglavnom zbog tih razloga. Urednost i ~isto}a su obi~no jake Virgo - karakteristike, kako za mu{karca, tako i za `ene. Ta tendencija se vidi u stilu odevanja, a tako|e i u pa`nji posve}enoj ku}i i imovini. Izuzeci od te op{te urednosti, ipak, nisu neobi~ni. Nekad se sretne Devica koja je nepa`ljiva i neuredna. Razlog za to le`i uglavnom u drugim astrolo{kim faktorima u horoskopu, ali ~ak i u jasno izra`enim slu~ajevima o~igledne nepa`ljivosti, ljubav prema redu ili metodu je negde o~igledna i ti~e se neke pojedina~ne stvari. Retko }emo ~uti Devicu da hvali, ~e{}e gun|a i kritikuje. Ipak, to je vi{e stvar navike nego izraz stvarnog neodobravanja. Glavne karakteristike ovog znaka vode njegove natuse da prihvate kao nu`no da niko ne mo`e uraditi ne{to tako dobro, tako ve{to i metodi~no kao oni sami, i stoga odbijaju da povere posao drugima. Ako su, pak, primorani na to, obavezno se me{aju u posao daju}i detaljne instrukcije. Pod aflikcijom, Device su sklone jakom kritikovanju, a `ene ovog znaka se pretvaraju u nad`ak-babe i svadljivice. Uspeh u braku je donekle mogu}, ako partner ima ne{to sli~an karakter. 7. VAGA Iako je Vaga zbog svojih relacija sa sedmom ku}om bra~ni znak, ~injenica da je ona izlaze}i znak u horoskopu, ili pak jako zauzeta planetama, nipo{to ne podrazumeva da }e u takvim slu~ajevima obavezno do}i do braka. Vaga ima jaku `elju za simpatijom, ljubavlju, razumevanjem, dru`enjem, ali to je izuzetno idealisti~an znak kojeg je te{ko zadovoljiti. U osnovi Vaga ima malo interesa za ljude. Ovu osobinu poseduju i mu{karci i `ene ovog znaka. @ene su romanti~ne, s te`njom ka "ljubavi s ljubavlju", najradije sa osobama koje su sli~ne njima samima. Zajedni~ko im je s mu{karcima Vagama da `ude za obo`avanjem i laskanjem ~ak i kad znaju da je to samo laskanje. Nema znaka tako sposobnog svesnom izbegavanju neprijatnih ~injenica ili voljnom verovanju u ono {to znaju da nije istina, kao {to je Vaga. Nije sasvim ta~no re}i, kao {to mnogi ud`benici ka`u, da je Vaga ose}ajan znak. U stvari, Vaga ima ose}ajan stav, {to nije uvek ista stvar. Ispod toga postoji dobar deo sebi~nosti a ponekad i povr{nosti. To nije sasvim usled nedostatka saose}anja. Za Vagu, te{ko}e drugih ljudi nikad nisu sasvim stvarne. To je znak koji vi{e voli da ne zna za bilo koju vrstu ru`nog i koji voli da gradi svoj vlastiti svet, izmi{ljaju}i ru`i~aste oblake kojima se obavija. Ne mo`e se poricati li~ni {arm Vage, koji nikad sasvim ne nedostaje, ~ak ni kod najni`ih predstavnika. Ponekad je taj {arm nesvestan, no ~esto je prora~unat sa ciljem da se zadobije pomo}, milost i za{tita. Vaga `ena je idealna doma}ica. Me|utim za kona~an uspeh su joj potrebne sluge koje }e obavljati svakodnevni posao. Vaga, iako dovoljno sposobna, ne voli rad

10

naro~ito ako on iziskuje prljanje ruku, ve} mnogo vi{e voli da se smesti na gomili jastuka i pritisne zvono za poslugu. Za `enu - Vagu brak u pogledu zadovoljavanja njenih ljubavnih prohteva je malo ili nimalo privla~an. Nije ba{ sigurno da se to odnosi i na mu{karce - Vage, mada tako deluje. Mlade devojke i mlade `ene ovog znaka su obi~no okru`ene mnogim obo`avateljima i imaju reputaciju da su sklone flertovanju. U stvarnosti, one tra`e obo`avanje, laska im pa`nja koja im se poklanja ali ne `ure da se ven~aju. To bi pokvarilo prijatan provod i spustilo romanti~ni ideal na prozai~nu materiju. Kao rezultat toga, one podbadaju jednog obo`avaoca protiv drugog sve dok na kraju ne izgube njih sve i ostane im izbor da ostanu neven~ane ili da ulete u brak sa prvom raspolo`ivom osobom. Ova mala tragedija se de{ava ve}ini `ena - Vaga i obja{njava za{to njihovi brakovi po pravilu nisu sre}ni. U ve}ini slu~ajeva "prva raspolo`iva osoba" je ~ovek ni`eg dru{tvenog polo`aja koji je mo`da bio skromni, a prethodno prezreni obo`avatelj. U drugim slu~ajevima on mo`e biti bogat ~ovek koji `eli nekoga da ukrasi njegov dom i zabavlja i impresionira njegove va`ne poslovne poznanike. U oba slu~aja, brak je za vagu samo jedna od udobnosti. Sva ose}anja se odnose samo na jednu stranu. Vage - mu{karci nisu u stanju da odr`e harmoni~an brak, slabi su na `enske smicalice i laskanja. Uvek tra`e nedosti`an ideal. Kona~ni rezultat ovih karakteristika u vrlo velikom stepenu zavisi od ostatka horoskopa, ali ~esto povla~i sa sobom odvajanje i razvod. 8. [KORPIJA [korpija je daleko najja~i i najekstremniji od svih znakova. Natusi ostalih znakova ne mogu dosti}i takve visine ili utonuti u takve bezdane kao {to [korpija mo`e. To je znak jakih seksualnih potencijala. [koroija - natus mo`e izdr`ati dugotrajne neumerenosti koje bi brzo slomile konstituciju ve}ine ostalih. Njegova pojava je seksualno magneti~na. Sposobnost uzdr`avanja i samokontrole je isto tako velika kao i `elja za u`ivanjem. [korpija - natus, po pravilu zna da proceni pravu priliku ~esto sklapaju}i brak koji nudi zna~ajne materijalne prednosti. Priroda [korpije je vrlo ponosita. ^esto ulazi u brak u nameri da stekne novac i polo`aj, sa `enom koja }e, svojim dru{tvenim polo`ajem ili {armantnim pona{anjem, biti sredstvo pobolj{anja natusovog dru{tvenog statusa i va`nosti. U takvom slu~aju, [korpija naginje ka tome da tra`i ose}anja ili avanture van ku}e. Me|utim, nikada ne}e dozvoliti da njegov porodi~ni `ivot bude ugro`en. Mo`da su glavni nedostaci `ena - [korpija jaka ljubomora, oholost, dominiraju}a narav i tako|e, zlovolja i sarkasti~nost. @ene [korpije su izuzetno jake, imaju jak i o{tar karakter i osoben smisao za pravdu i sposobnost za vrlo postojane i duboke ljubavi i mr`nje. Kao {to se mo`e o~ekivati od ekstremne prirode znaka, brak mo`e biti vrlo sre}an ili sasvim obrnuto. Ozbiljno afliktovana [korpija naginje ka tragediji i kriminalu, dok sklonost ka mra~nim mislima uvodi [korpiju u depresiju i maniju gonjenja, {to sve zavisi od stepena aflikcije. 11

Natus - [korpija nije sklon seksualnim perverzijama, me|utim njegova jaka seksualna `elja treba da se uzme u obzir u onim slu~ajevima kada ostali faktori ukazuju na perverzije ili homoseksualnost. 9. STRELAC Strelac je otvoren, bezbri`an znak, sa prijateljskim i privla~nim `ivotnim stavom. Natusi su obi~no sportski nastrojeni, ljubitelji ve`banja i igara na otvorenom, kao i veliki ljubitelji slobode. To nije znak koji je sklon bra~nom `ivotu. I mu{karci i `ene Strelci cene slobodu previ{e da bi rado prihvatili bilo koju vrstu uzdr`avanja ili restrikcije. Sa izra`enijim seksualnim znakom mogu imati slobodnu ljubav i vanbra~ne veze, ali Strelac je obi~no suvi{e ortodoksan i konvencionalan: previ{e ga se ti~e {ta }e ljudi re}i da bi skretao suvi{e od ustaljenih obi~aja. @elja za dopadanjem ~ini Strelce sklone da vode mnogobrojne flertove. No, po pravilu, oni ne zna~e mnogo i ne sukobljavaju se sa njegovim bra~nim `ivotom. Natusi ovog znaka su obi~no lo{i la`ovi ali dobri detektori, intuitivno poga|aju iza bilo kojeg poku{aja da budu prevareni, {ta je istina a {ta ne. Kao bra~ni partneri pre su dru`evni nego strasni, izuzetno radoznali ali donekle dosadnih saveta. Postoji dobar deo idealizma i entuzijazma u ovom znaku. Me|utim, njihov jak mentalitet ne mora uvek biti zdrav. Takav mentalitet vodi izboru bra~nog partnera vrednuju}i razloge koji su samo prividno valjani. Mo`da najgori partner za Strelca je osoba uskih i ograni~enih pogleda. Brak ove vrste degeneri{e se u sarkazam, sva|u, i uop{te nesre}u, koja ponekad vodi u odvajanje. Ipak, pod uslovom da nije previ{e sputan i ograni~en, brak je uglavnom podno{ljivo zadovoljavaju}i i nije karakterisan ekstremima bilo koje vrste. 10. JARAC Jarac se obi~no ne smatra jako seksualnim znakom, ali nema sumnje da mo`e pokazati vrlo zna~ajan stepen hladnokrvne putenosti. To je te`ak znak koji se lako upu{ta u perverzije, naro~ito u pravcu sadizma i homoseksualnosti, a re|e mazohizma. U normalnim slu~ajevima, ambicije uti~u na brak u vrlo velikom stepenu. Jarac natus obi~no tra`i neku materijalnu prednost u braku. U isto vreme, postoji jaka seksualna samosvesnost. Veze Jarca - natusa sa pripadnicima drugog pola su zaista sasvim prirodne ili oslobo|ene materijalnih karakteristika. Mu{karac ima jak za{titni~ki instinkt. @ena, iako savr{eno sposobna da se brine o sebi i svojim poslovima, zauzima stav bespomo}nosti i tra`i za{titu. Ljudi ro|eni u znaku Jarca su ro|eni upravlja~i. Ne zadovoljavaju}i se da upravljaju svojim i `ivotom svoga partnera tra`e da upravljaju `ivotima svih s kojima dolaze u kontakt. @ene ~ine svaki napor da unaprede karijeru svojih mu`eva i ro|aka i ~esto su vrlo uspe{ne u tome da stvore ne{to "ni iz ~ega". Mnogi istaknuti politi~ari i biznismeni duguju svoju poziciju i uspehe gotovo u potpunosti svojim `enama ro|enim u znaku Jarca.

12

Kad je afliktovan, Jarac je te`ak, sebi~an, {krt i grabljiv, obi~no je `enomrzac ili brakomrzac. U najboljem slu~aju, to nije ose}ajan znak i ~ini mnogo vi{e savesnog nego punog ljubavi partnera i roditelja. Strogost izgleda i "Mojsijevski" ose}aj za pravdu ~ini Jarca o~igledno osvetoljubivim znakom. Ipak, to nije striktno tako. Ljudi u znaku Jarca ostavljaju mnogo prostora za svoja prava i ne opra{taju. Uvreda mora biti okajana prostom i adekvatnom kaznom, ili ~ak, osvetom. Ali to stanovi{te nije osvetoljubivo. To je pre strogo insistiranje na apsolutnoj pravdi neubla`enoj milo{}u. U bra~nom `ivotu, gre{ke od strane mu`a ili `ene retko se opra{taju, a nikad zaboravljaju. Ne postoji druga {ansa za Jar~evog partnera, mada on ili ona mogu povremeno praviti izlete van braka. No, brakovi Jar~eva su, ipak, obi~no trajni. Mo`da zato {to se oni retko ven~avaju u `urbi, jer vi{e vole da gre{e kroz preveliku opreznost u biranju partnera, nego kroz nepa`nju i ljubav na pre~ac. 11. VODOLIJA Vodolija pripada idealisti~koj grupi znakova. Zajedno sa ostalima iz te grupe nije naro~ito zainteresovana za seks. On je kontemplativna, filozofska vrsta znaka, s velikim interesovanjem za `ivot i humanost, duboko uronjen u humanitarne ideale, napredne politi~ke pokrete i nau~ne predmete koji se bave vi{e `ivotom nego formom. Vodolijin izgled je vrlo prijateljski. Posesivnu ljubav i seksualnost u velikoj meri zamenjuje prijateljstvo. Uprkos progresivnom izgledu, Vodolija je stroga u pitanjima morala - naginje odr`avanju staromodnih i rano-viktorijanskih ideja po pitanju pona{anja i tretmana `enskog dela sveta. Pod aflikcijom Vodolije postaju nesposobne, konfuzne, smu{ene i bespomo}no beznadne. Po pravilu su jo{ i nespretni, nesposobni, {tetni, tupavi ljudi slabe volje i s manjkom zdravog razuma. Normalan Vodolija-partner je prijateljski, od pomo}i, vrlo sumnji~av prema pohvalama i laskanju. Idealizam znaka ne donosi sre}u i harmoni~an brak, naro~ito kod mu{karaca. To mo`e biti uzrokom traganja za drugom ljubavi. Vodolijine ljubavne afere posle ven~anja mogu tako|e uzrokovati odvajanje ili razvod. Vodolija nije dovoljno konvencionalna da se zadovolji tajnom intrigom i smatra}e ~asnijim i u skladu sa svojim principima da svoju privr`enost legalizuje brakom, ako je to u njenoj mo}i. 12. RIBE Ribe su nazvane "kantom za |ubre" Zodijaka. Verovatno nema znaka tako sposobnog da proizvede stanje takve prljave emocionalnosti a da bude indiferentan prema tome kao {to su Ribe. U svom najboljem vidu, Ribe su izvor saose}anja, milosr|a, dobre volje i gostoljubivosti. Po pravilu, natusi Riba su ljubazni, simpati~ni, ma{toviti, visoko emocionalni. Oni su predusretljivi, intuitivni, prijem~ivi, mediumatski, miroljubivi, ali ni prakti~ni ni uspe{ni.

13

Riba je osetljiva, naginje da bude pod uticajem svake emocije i pru`a vrlo malo otpora isku{enju. Ovaj znak ~esto `udi za emocionalnim uzbu|enjem koje vodi u pijanstvo i senzualnost, a ponekad u slabije i negativne oblike perverzije. Razdra`ljivost, neprekidno brbljanje i navika da se gu{e u suzama na najmanju provokaciju, jesu neke od naj~e{}ih `enskih slabosti u Riba. Neumerenost nije tipi~na samo za mu{karce ovog znaka. Prisutne slabosti ovog znaka vuku u nevernost. Sa seksualne ta~ke gledi{ta, Ribe naginju promiskuitetu. Mane ovog znaka proisti~u iz slabosti i emocionalnosti, pre nego iz neke stvarne izopa~enosti. Kako }e se razvijati mnogo zavisi od vaspitanja, sredine i izbora prijatelja i dru{tava.

Poglavlje IV

KU]E I BRAKKao {to svaka planeta i svaki znak mogu biti posmatrani sa aspekta njihovog uticaja na brak, tako i svaka mundana ku}a mo`e biti prou~avana u njenoj vezi sa istom oblasti `ivota. Pre svega, ku}e od najdirektnije va`nosti su peta, sedma i jedanaesta. Peta upravlja ljubavnim stvarima i decom. Sedma brakom. Jedanaesta prijateljstvom. Sve zahtevaju pa`ljivo prou~avanje kad se odre|uju bra~ni izgledi pokazani u bilo kom horoskopu. Svaka ku}a ima {ta da ka`e u odnosu na brak, i od va`nosti je kad se posmatra ta~an efekat ku}ne pozicije planete u aspektu sa jednim od bra~nih pokazatelja. Slede}a lista }e pokriti sva nadle{tva ku}a koja se ti~u braka. PRVA KU]A Ona prvenstveno upravlja natusom horoskopa i opisuje njegov karakter, li~ne navike i izgled. Ona ima malo posebne va`nosti u odnosu na brak osim kada upravlja brakovima i razvodima koji na neki na~in zavise od ili slede ranije brakove i rastave. Tako|e je va`na u slu~ajevima u kojima su mu` i `ena ve} razvedeni a odlu~e da se ponovo ven~aju. DRUGA KU]A Ona upravlja nasledstvom i zaostav{tinom dobijenom od bra~nog partnera i njegovim ili njenim gubitkom novca i dugovima. Ukazuje na partnerovu smrt, okolnosti pod kojima brak ili razvod zavr{avaju. U Hindu astrologiji dr`i se da ima neku vlast nad porodicom. TRE]A KU]A Partnerova putovanja, kao i snovi, publikacije, sve su to stvari ku}e. Tako|e ozna~ava moralne Religiozne razlike uzrokuju nesklad, njegova ili njena religioznaili filozofska uverenja, direktno povezane sa normalnim upravljanjem tre}e i intelektualne faktore koji su u osnovi braka. duge i komplikovane procese razvoda. 14

Njeno primarno vladanje nad natusovom bra}om, sestrama, ro|acima i susedima, tako|e mo`e biti zna~ajno u pomaganju ili ometanju bra~nog `ivota. ^ETVRTA KU]A Ku}a natusovih i partnerovih roditelja. Po~asti, javni ugled i vidljive ambicije partnera. Proslave koje prate brak. Priroda i ishod doga|aja kroz period u kome se dobija razvod. PETA KU]A Bra~na vernost i ljubav van braka. Natusova zadovoljstva, privr`enosti i normalna ili nenormalna seksualna ose}anja. Seksualna strana braka i deca u braku. Dever i mladina pratilja na ven~anju. Oni ljudi koji poma`u da se ostvari brak ili postigne razvod. Partnerovi prijatelji i njihovi ili njihove nade ili `elje. Prema Hindu astrologiji, ova ku}a tako|e upravlja u`ivanjem bogatstva ste~enim od `ena, kao i seksualnim odnosima sa prostitutkama. [ESTA KU]A Partnerovi tajni neprijatelji, zatvor, tuge i nevolje, hroni~ne bolesti, rane i velike `ivotinje, sve {to sledi iz pozicije ove ku}e kao dvanaesta od sedme. Uz to, ukazuje na nevolje i te{ko}e braka i povremene uticaje koji prete razvodom. Tako|e upravlja prirodom partnerovog lo{eg pona{anja, pokazuje cenu razvoda, partnerove dugove, svaku tugu ili te{ko}u koja mo`e slediti iz razvoda. U mu{kom horoskopu ozna~ava `enin poro|aj i materinstvo. Ova ku}a je naro~ito va`na u slu~ajevima gde je podudaranje tajnih interesa. SEDMA KU]A Ova ku}a je najdirektnije povezana sa brakom. OSMA KU]A Partnerov novac i pokretna imovina i njegovi ili njeni bankari. Suprugin miraz. Izdr`avanje i stvari dobijene razvodom. Prema Hindu astrologiji ova ku}a je glavni pokazatelj svih neprijatnosti koje mo`e izazvati bra~ni partner. DEVETA KU]A Partnerova kra}a putovanja, kola, prepiske, publikacije i ostale stvari iz tre}e ku}e. Tako|e upravlja bra~nim odnosima, medenim mesecom, partnerovim na~inom govora, govorljivo{}u ili korespondencijom dokumenata povezanih sa razvodom i tekstom dokumenta razvoda. DESETA KU]A 15

Ku}a natusovih i partnerovih roditelja. Partnerovo nasledstvo, imanje, mesto stanovanja i mesto ro|enja ili sredina ro|enja. Uz to, ozna~ava izaziva~a, uzrok i rezultat braka ili razvoda i sve sakrivene i tajnovite stvari koje se ti~u braka. JEDANAESTA KU]A Partnerova deca, {kola, zadovoljstva, ljubav, {pekulacije i ostala normalna upravljanja pete ku}e koja se ti~u mu`a ili `ene. Tako|e ozna~ava vaspitni efekat braka, poglede natusovih prijatelja na tu zajednicu, efekat ven~anja na postoje}a prijateljstva i prijatna iskustva proistekla iz braka. DVANAESTA KU]A Partnerove bolesti, hrana, ljubimci i sluge, slu`be, ode}a, psihi~ke tendencije i ostale normalne stvari {este ku}e. Tako|e upravlja uslovima koji mogu pokvariti bra~ni sklad i osetljivim ta~kama u zajednici koje mogu dovesti do te{ko}a i otu|enosti. Prema Hindu astrologiji, dvanaesta ku}a upravlja preljubom i gubitkom normalnih bra~nih veza. Primene ovih odredaba omogu}i}e odre|ivanje velikog broja detalja koji se ti~u bra~nog partnera i toka bra~nog `ivota, kao {to }e se videti kad se bude objasnio metod posmatranja.

Poglavlje V

SEDMA KU]AVa`nost sedme ku}e u odnosu na brak zaslu`uje detaljniji postupak nego kod ostalih ku}a. Ve} je utvr|eno da je vlast sedme ku}e primarna nad brakom, razvodom, mu`em ili `enom. U stvari, to su samo neke od stvari kojima ona upravlja. To je ku}a koja uravnote`uje Ascendent preko horizonta i suprotstavlja mu se. Stoga je ona i komplementarna i antagonisti~ka, u skladu sa na~inom na koji se posmatra. S komplementarne ta~ke gledi{ta ona upravlja ljudima s kojima je neko prisno udru`en na jednakoj osnovi i s kojima deli i dobro i lo{e u naporu za zajedni~kim dostignu}em. U tom smislu, upravlja mu`em ili `enom, a tako|e i poslovnim partnerom. Sa antagonisti~ke ta~ke gledi{ta, upravlja ljudima s kojima se neko bori. U tom smislu obuhvata otvorene neprijatelje, poslovne i li~ne rivale i legalne ili druge radnje koje oni preduzimaju protiv njega. Upravljanje nad razvodom povezuje komplementarni i antagonisti~ki karakter sedme ku}e. To je rezultat polarnosti, kao veoma zna~ajne crte astrologije. Ukratko, osnovni efekat polarnosti je da se pozitivne i negativne strane bilo kog uticaja izmenjuju i preme{taju, tako da uticaj koji normalno daje ljubav za izvesnu stvar mo`e jednako inspirisati mr`nju prema njoj. Aspekt braka koji dolazi pod vladavinu sedme ku}e je pre onaj iz partnerstva nego ose}ajnosti. Sedma ku}a }e opisati bra~nog partnera, bra~nu sre}u i sklad ili 16

drugo u zajednici, ali }e uvek naginjati da se bavi povr{nijom stranom zajednice i njenoj prakti~noj delatnosti, kao {to i pristaje ugaonoj ku}i, pre nego unutra{njim ose}anjima koja su u njenoj osnovi. Karter sugeri{e da se sedma ku}a, bez obzira {to upravlja celokupnim bra~nim `ivotom, odnosi posebno na srednji period, a da period udvaranja i ranog bra~nog `ivota u svom fizi~kom aspektu spada pod petu, dok kasniji period, u kojem prijateljstvo zamenjuje strasti, spada pod jedanaestu ku}u. Po pitanju sedme ku}e ta sugestija je prakti~no ista kao ona koju sam ja podvukao, jer srednji i glavni period braka je onaj u kome se formira aktivno partnerstvo u `ivotnim pitanjima. Iz ove definicije podru~ja sedme ku}e sledi da afliktuju}e planete ovde i aflikcije prema vladaru ne pokazuju obavezno nedostatak ose}anja ili inkompatibilnost. Oni mogu delovati na taj na~in, ali to je zaista sasvim slu~ajno, jer aflikcije pre svega pokazuju ometanje partnerstva. Iako to mo`e dovesti i do spolja{njih doga|anja, mnogo je verovatnije prouzrokovano sukobom naravi i li~nim razlikama partnera. Pravo zna~enje r|ave aflikcije sedme ku}e je da }e brak biti neuspe{an, a isto tako i poslovno partnerstvo. Ali to ne podrazumeva neminovno neuspeh sa seksualne ili emocionalne ta~ke gledi{ta. Takva vrsta zajednice mo`e biti van doma{aja aflikcije. Re}i da Mars u sedmoj ku}i remeti brak kroz bra~ne sva|e nije sasvim ta~no. Mars u sedmoj ku}i ukazuje da }e partnerstvo biti ometano kroz doga|aje, determinisane uticajima Marsa, koji mogu biti sva|e ili isto tako nesre}ni slu~ajevi, bolesti, ratovi i bilo koje te{ko}e prirode Marsa. Verovatno, u devet od deset slu~ajeva, neuspeh partnerstva je prouzrokovan neslaganjem. Ali polo`aj Marsa to pokazuje samo kao jednu od mogu}nosti. Uzrok mora biti tra`en na bilo kom mestu, i me|u emocionalnim pokazateljima i u upore|ivanju dva doti~na horoskopa. To bi trebalo imati u vidu ~itaju}i slede}e bele{ke o op{tem uticaju svake planete u sedmoj ku}i, jer bilo bi nerealno prihvatiti te op{te uticaje zdravo za gotovo.

Poglavlje VI

UTICAJ PLANETA U SEDMOJ KU]IPlaneta situirana u sedmoj ku}i mora uvek biti uzeta kao glavni spoljni pokazatelj braka ili bra~nog partnera. Ka`em spoljni, jer uticaj bilo koje planete u bilo kojoj ku}i nipo{to ne predstavlja dublja iskustva te ku}e, ve} normalno pokazuje otvoreniji, jasniji i povr{niji uticaj. Unutra{nj i zavr{ni uticaj mora uvek biti tra`en u vladaru ku}e ili u planeti dispozitoru, odnosno planeti koja vlada znakovima zauzetim planetama situiranim u toj ku}i. Ako Jupiter zauzima sedmu ku}u u znaku Jarca, neposredan i dominantan efekat }e biti od Jupitera u toj ku}i. Ali op{ta tendencija u astrologiji je da iskustva i doga|aji postepeno pre|u na dispozitora. Planeta u znaku, kojim vlada druga planeta, ta~no je u istoj situaciji kao ~ovek u tu|oj ku}i. On ima samo ograni~enu slobodu akcije. Iako mo`e normalno izraziti svoju vlastitu prirodu, on je uglavnom podlo`an zakonima svog doma}ina. Mnoge gre{ke u razmatranju mogu se uvek izbe}i uzimaju}i oba pravila u obzir. Kada je Jupiter dobro aspektovan u sedmoj ku}i u Jarcu, treba pretpostaviti dobre 17

bra~ne uslove, sa lakom rezervom, mo`da na ra~un Jupiterove slabosti koju on ispoljava u tom znaku. To bi bilo sasvim ta~no u ranom periodu braka, kao i u pogledu njegove spolja{nje manifestacije. Ali ako je Saturn, koji je ovde dispozitor Jupiteru, afliktovan, bra~ni uslovi }e se postepeno kvariti sve dok je za njih odgovoran vi{e Saturn nego Jupiter. To se ne mora odmah uo~iti. Ono je skriveno zbog pojave Jupitera u Jarcu, u osnovi brak postaje saturnovski. Veoma je te{ko, zbog svega ovoga, odrediti ta~an i jasan uticaj neke planete u odre|enoj ku}i. Jasna procena prirodnog uticaja planete u nekoj ku}i je mogu}a samo u slu~aju kada on nije ometan drugim faktorima. Slede}i opis uticaja planeta je dat u svom ~istom obliku, tako da je potrebno u cilju dono{enja kona~nog zaklju~ka prou~iti i dispozitora istih. SUNCE Tip partnera sa ovom pozicijom je nezavisan, ponosan, ambiciozan, plemenit, ~astan i veran, osim ako je Sunce afliktovano, u kom slu~aju}e on ili ona biti arogantan, dominiraju}i, sebi~an i ekstravagantan. To mo`e zna~iti brak sa osobom visokog dru{tvenog statusa i obi~no ozna~ava partnera koji je boljeg porekla nego natus. Posao ili socijalni napredak mogu do}i kroz brak. Uglavnom, progres u dru{tvu }e biti pod dobrim ili lo{im uplivom od strane partnera. Brak se odla`e za srednje doba, obi~no je sre}an, pod uslovom da nije sklopljen zbog neke koristi. Ako je partner `ivahne i otvorene prirode, njegova solarna pozicija je povoljna. Ako je pod aflikcijom, mo`e ukazivati na karijeristu ili ta{tu osobu, na razmetljiv i hvalisav karakter, u kom slu~aju }e se upu{tati u velike rashode. Sa afliktovanim Suncem u sedmoj ku}i, va`no je za jednog partnera da popu{ta drugome da bi se sa~uvao brak i izbegle doma}e sva|e. Bra~ne razmirice }e biti sakrivene od o~iju javnosti, jer }e se partneri ophoditi jedno prema drugom sa la`nom u~tivo{}u i sa dosta formalizma. Aflikcije }e, vrlo rano negativno i destruktivno uticati na sva pitanja vezana za brak, a glavnim uzrokom problema mogu biti ambiciozni roditelji ili finansijski mo}no situirani ljudi. Prema Alanu Leu, pozicija Sunca u sedmoj ku}i je od manje va`nosti u `enskom horoskopu nego u mu{kom, ako se ne desi da je Sunce "izba~eno iz kursa", ili, drugim re~ima, ne formira aspekt sve dok ne napusti znak u kome je bilo u momentu ro|enja. Polo`aj Sunca u ovoj ku}i nije naro~ito povoljan. Njegova vatrena priroda i izuzetna individualnost ne doprinose idealnom braku, i po svom uticaju je sli~an Marsu i Uranu, ali ne sa tako jakim ekstremnim reakcijama. Stoga je ta pozicija osetljiva i na slabe aflikcije i potrebni su dobri aspekti ubla`avaju}e prirode da bi se pobolj{ala. Povoljni aspekti Meseca, Venere i Neptuna su naro~ito korisni, ali u slu~aju Marsa, Saturna, Urana, i u manjem stepenu Jupitera, bolje je ako aspekt nije uop{te prisutan jer su prvi previ{e jaki, ~ak i pod dobrim aspektima, dok Jupiter te`i da poja~a arogantnost i ekstravaganciju. To je sa gledi{ta doma}e harmonije i sre}e, ali ako se posmatra poslovni ili materijalni uspeh dobri aspekti ve}ih planeta su vrlo po`eljni. 18

MESEC Polo`aj Meseca u sedmoj ku}i ukazuje na partnera mekog srca, pa`ljivog i donekle nespretnog. U `enskom horoskopu ovaj polo`aj doprinosi romanti~nom braku, ozna~ava mu`a vrlo osetljive prirode ~ija se ose}anja lako uzburkaju. U mu{kom horoskopu ovaj polo`aj, prema pravilu nije jedini pokazatelj, ve} treba uzeti u obzir i planetu ka kojoj se Mesec pribli`ava (aplicira), kao i planetu sa kojom je Mesec u najbli`em jakom aspektu. Ako je Mesec dobro aspektovan, `ena }e biti ose}ajnog i porodi~nog tipa sa jakim maj~inskim instinktima ne samo u odnosu prema deci ve} i u odnosu prema mu`u. Ako je Mesec afliktovan, `ena }e biti samodovoljna, pohlepna, grabljiva, lo{eg raspolo`enja, morbidna i aljkava. Ova lunarna pozicija uglavnom nije povoljna jer unosi prejaku tendenciju ka kolebljivosti i promeni u bra~ni `ivot. U nekim slu~ajevima to mo`e ukazivati na profesiju partnera. Recimo brak sa mornarom, trgova~kim putnikom ili reklamnim agentom. U takvim slu~ajevima ne{to od promenljivosti partnera mo`e biti usmereno na takve "legitimne" vrste promenljivosti. Ako Mesec nije jako afliktovan, gre{ke mu{karca obi~no ne razbijaju brak. Uprkos njihovoj ljubavi ka promeni i raznolikosti i stalnom traganju za romansom, Mese~eva unutra{nja tendencija je da ~vrsto dr`i ono {to ima. Vo|enje dva odvojena doma}instva je mnogo izglednije kod ove kombinacije, naro~ito ako je Mesec u promenljivom znaku i u jakom aspekti sa planetama u takvom znaku. Po pravilu, Mesec u sedmoj ku}i, ~ak i ako je dobro aspektovan, ukazuje na partnera koji prili~no mnogo zahteva. On ili ona obi~no zahtevaju dosta prostora za izno{enje svojih ideja i emocija, i insistiraju da budu sporazumno prihva}ene. Pod aflikcijom, to se mo`e degenerisati u gun|anje i stalno ponavljanje jednog te istog sve dok se ne postigne neka vrsta slaganja radi mira i ti{ine. Natus koji ima Mesec u sedmoj ku}i sklon je da bude probirljiv ili kapriciozan, vrlo neodlu~an u izboru bra~nog partnera, iako je to pozicija koja je naklonjena prili~no ranim brakovima, u svakom slu~aju kad je mu{karac u pitanju. Ako deluje sam, bez jakog aspekta, ka`e se da ukazuje na brak u dobi od dvadeset ~etiti do dvadeset osam godina ili pribli`no u vreme kad se Mesec po direkcijama vrati na svoju longitudu pri ro|enju. U horoskopu mu{karca, ovaj polo`aj obi~no daje mnoge veze, neke od njih nekriti~ki sklopljene osim ako Mesec nije pod aflikcijom. Bez obzira u kom znaku se na{la ova kombinacija, ona ukazuje na vi{e od jednog braka, osim ako nije prisutna aflikcija Saturna ili Sunca. Ozbiljne aflikcije od malefika prema Mesecu u ovoj ku}i, naro~ito ako nema pomo}i od Jupitera i Venere, uzrokuju smrt partnera ili odvajanje i razvod. Ovo je specifi~an slu~aj koji je potrebno pa`ljivo prou~iti, kako znak, tako i planete, kao i druge pokazatelje u horoskopu. To, ipak, ne mo`e spre~iti drugi brak.

MERKUR

19

Merkur u sedmoj ku}i predstavlja `ivog, promenljivog, pronicljivog, kriti~nog i spretnog, ali pone{to nepouzdanog partnera. Koketna, ako je `ena; naklonjen flertu, ako je mu{karac. Pod aflikcijom, pokazuje prepirku, sva|u, gun|anje, neprekidno brbljanje, mentalnu ili fizi~ku okretnost, partnera koji mo`e varirati od la`ova do falsifikatora ili lopova u skladu sa ja~inom ili prirodom aflikcije. Ponekad, zbog principa polarnosti, afliktovan Merkur u sedmoj ku}i ozna~ava izuzetno glupog partnera, a ponekad se odnosi na zdravlje i ukazuje na tuberkuloznog ili impotentnog partnera, ili nekog ko je mentalno ili fizi~ki retardiran. Mentalna retardiranost u takvim slu~ajevima mo`e biti prili~no blage prirode, naro~ito ako su Neptun, Uran i verovatno Pluton tako|e uvu~eni u {tetne aspekte i mogu se manifestovati kao neka od perverzija, naro~ito sadizam ili mazohizam, u skladu sa pozitivnom ili negativnom prirodom indikacija. Polo`aj Merkura u sedmoj ku}i sna`no upravlja misli ka stvarima koje se ti~u braka. On ili ona imaju odre|ene poglede na brak i teorije o braku, mogu pokazati zna~ajni idealizam ako je Merkur u vazdu{nom znaku, ili kolebanje i te{ko}e u biranju partnera ako je u promenljivom znaku. Mu` ili `ena su obi~no mla|i od natusa. Mo`e biti bli`i ili dalji ro|ak ili {kolski drug, jedan od blizanaca ili ~lan uske porodice. Brak ~esto mo`e biti pod uticajem ro|aka i mo`e biti rezultat putovanja, prepiske ili oglasa. Aflikcija }e doneti brigu i nemir u brak, a mo`e dovesti i do zakonskih komplikacija. Ali neka od prate}ih zala mogu se umanjiti ako je partner anga`ovan u "Merkurovskoj" profesiji. To je op{te pravilo ne samo u odnosu na brak, ve} u svakoj grani astrologije. Planetarni uticaj uvek deluje linijom manjeg otpora, tako da }e direkcije planete, koja upravlja profesijom ~oveka, uvek naginjati da radi po toj liniji pre nego na {irem planu. Ako je Merkur, na primer, u sedmoj ku}i kod pisca ili crkvenog radnika mnogo lo{ih sila determinisanih aflikcijama delova}e kroz zaposlenje rastere}uju}i ostale aspekte `ivota negativnog uticaja. Prethodne bele{ke o Merkuru u sedmoj ku}i odnose se pre svega na slu~ajeve u kojima Merkur manje ili vi{e slobodno izra`ava svoju vlastitu prirodu, kao na primer kada zauzima znak Blizanaca ili Device ili nije jako afliktovan. U praksi, treba zapamtiti da Merkur preuzima osobine svake planete s kojom mo`e biti u bliskom jakom aspektu i naginje ka tome da poka`e karakteristike te planete. VENERA Kad je dobro aspektovana, Venera u sedmoj ku}i, na mu{kar~evoj mapi, ukazuje na prefinjenu, umetnosti naklonjenu, plemenitu i ose}ajnu `enu, urednu i obi~no ljupke pojave, sklonu ukra{avanju doma, ~esto prili~no rasko{no. Kad je lo{e aspektovana, ona mo`e biti neuredna, slaba, rasipnica, samodovoljna, nemoralnog pona{anja, ekstravagantna, bezvredna u svakom pogledu. U `enskom horoskopu dobra Venera u sedmoj ku}i ozna~ava pa`ljivog, ose}ajnog mu`a koji se bavi nekom od "Venerinih" profesija kao {to su umetnik, bankar, berzanski me{etar, agent osiguranja ili pomo}nik u prodavnici ode}e.

20

Pod aflikcijom ozna~ava sujetnog, lenog, neve{tog, samodovoljnog rasipnika, koji ~esto poseduje li~ni {arm i koji tro{i mnogo vremena i novca na druge `ene. Samo prisustvo Venere u sedmoj ku}i nipo{to nije garancija uspe{nog i sre}nog braka ali, u isto vreme, obi~no ukazuje na takav brak u kome je, dobrim delom, prisutna ljubav, ~ak i u slu~ajevima kad partner uop{te nije vredan toga. Mnogo zavisi od planete s kojom je Venera u aspektu. Dobar aspekt prema vladaru Ascendenta, vrhu Ascendenta ili Mesecu jeste odli~an pokazatelj ljubavi, ~ak i u slu~aju ozbiljnih aflikcija prema Veneri od strane malefika. Oni }e naginjati da uti~u pre na spoljne uslove, nego da kvare sklad zajednice. Neaspektovana Venera, na drugoj strani, mo`e ozbiljno ograni~iti uzajamnu ljubav ili, u najmanju ruku, spre~iti njeno odgovaraju}e izra`avanje. Poseban je slu~aj kad Venera zauzima neki od va`nih znakova - Blizance, Vagu ili Vodoliju, da u mapi mu{karca ponekad ukazuje na `enu koja slu`i kao ukras, ili brak u kojem je `ena izabrana zbog njene lepote ili sposobnostima da svojim dra`ima poslu`i u dru{tvene svrhe. Venera svoje najuzvi{enije karakteristike ispoljava, {to se ti~e sedme ku}e, kada se na|e u Biku, Raku ili Ribama, a nije tako lo{a ~ak i kada je u [korpiji, osim ako nije pod ozbiljnim aflikcijama. U ovom poslednjem slu~aju, me|utim, postoji opasnost od rane smrti partnera. U preostalim znacima, posebno u vazdu{nim, ima previ{e idealizma. U mapi mu{karca to ~esto rezultuje suprugom koja ima malo interesa za brak i nimalo za seksualnu stranu braka. To jo{ vi{e poja~ava Saturn u petoj ku}i ili u ~etvrtoj, i ukazuje na doma}u izolaciju i hladno}u. Vatreni znaci - Ovan, Lav i Strelac tako|e naginju da budu pone{to indiferentni u braku, delom zahvaljuju}i idealizmu, delom prisutnoj odbojnosti prema vezama. Lav je najpovoljniji od njih za Veneru. Ali interes za brak je ~e{}e prividan nego stvaran, naro~ito u slu~aju `ene, zbog `elje za decom koja ~ini osnovu njenog braka. Mu` je, manje-vi{e, u drugom planu. Pozicija Venere u sedmoj ku}i nipo{to ne ukazuje na rani brak. U stvari, ona ga ~esto odla`e bez obzira da li je izlo`ena aflikciji ili ne. Venera u Vagi, na primer, naro~ito u `enskom horoskopu, daje vrlo mali interes za suprotni pol i ne naro~itu `elju za brakom. Mo`e postojati `elja za dru`enjem, lagodnim i luksuznim `ivotom koji iziskuje dosta novca, me|utim `elja za brakom ne}e biti prisutna. U mu{kom horoskopu aflikcija prema Veneri u sedmoj ku}i ne spre~ava obavezno brak, mada ga mo`e odlo`iti. Saturn je glavni uzrok odlaganja, osim kad ukazuje na `enu koja je starija od natusa ili je nekog ni`eg dru{tvenog polo`aja. Aflikcije od Urana proizvode ~udne i romanti~ne privr`enosti, neobi~ne bra~ne uslove i nagla otu|ivanja. Mars donosi nagle i ekstravagantne ljubavne afere. U slu~aju `ene aflikcije prema Veneri, bilo gde u horoskopu, od strane Saturna ili Urana jesu najja~i mogu}i uticaji koji spre~avaju brak. Normalno, u tome je potrebno, kao i u svemu drugom, prou~avati mapu u celosti. Samo jedan aspekt ili kombinacija ne mogu same stvoriti neki doga|aj ili kreirati osobinu. Ako ve}ina faktora ukazuje na brak, Saturn ili Uran ga ne}e sasvim spre~iti.

21

U takvim slu~ajevima oni }e uneti neobi~ne uslove ili smetnje, i u skladu s mapom mogu ozna~iti zavo|enje, seksualne perverzije, slobodne zajednice i druga odstupanja od normale. MARS Pozicija Marsa u sedmoj ku}i je uvek opasna, ~ak i kada je dobro aspektovana. On je isuvi{e ekstremne, pozitivne i individualne prirode da bi ikad bio naklonjen bilo kojoj vrsti partnerstva. Normalno, bolji je u `enskom horoskopu nego u mu{kom. Ukazuje na jakog, energi~nog partnera, ali u slu~aju vrlo negativnog mu{kog horoskopa, dobar Mars u sedmoj ku}i done}e suprugu koja donosi energiju i inicijativu koja ina~e nedostaje. U svom najboljem vidu, Mars u ovoj ku}i ukazuje na ambicioznog, zapovedni~kog, sposobnog za samoodbranu, ume{nog, marljivog partnera. Ako je afloktovan, ozna~ava onog ~iji karakter se mo`e pokazati od agresivnog, razdra`ljivog, svadljivog i destruktivnog do zlobnog, nasilnog, brutalnog i ubila~kog u skladu sa prirodom i ozbiljno{}u aflikcije. Najgore efekte daju aflikcije od Saturna i Urana, naro~ito u kardinalnim znacima. Aflikcije od Jupitera ili vladara osme ku}e naginju da donesu sukob sa partnerovom ekstravagancijom, dok lo{i aspekti prema Veneri mogu imati isti efekat, uzrokuju}i uz to i preljubu. Ako se desi da je Mars afliktovan u jednom od vodenih znakova - Raku, [korpiji i Ribama, partner mo`e postati pijanica. U zemljanim znacima, naro~ito ako je afliktovan od Saturna, Mars u sedmoj ku}i mo`e ukazati na zna~ajan stepen strasne ljubavi. U kombinaciji sa tim je ~udna naklonost atagonizmu ili opoziciji, zajedno sa velikom osetljivo{}u prema kriticizmu i bilo kojoj vrsti vlasti koja mo`e biti protuma~ena kao omalova`avaju}a. Provociranje toga brzo vodi u agresivno, sarkasti~no ili razdra`ljivo pona{anje koje mo`e sasvim kratko trajati, ali kod odre|enog tipa natusa efekti toga su nagomilavaju}i i mogu dovesti do raskida. Obi~an uticaj Marsa u sedmoj ku}i daje sva|e u braku koje mogu dovesti do nasilja, odvajanja i razvoda. Partner }e biti tvrdoglav i nezavisan, ~ak i u slu~aju dobro aspektovanog Marsa. I pod najpovoljnijim uslovima jo{ uvek }e biti te{ko izbe}i izvestan broj sukoba. U `enskom horoskopu ova pozicija ~esto ukazuje na smrt mu`a, ili kroz grozni~avu bolest ili operaciju ako je u promenljivom ili fiksnom znaku, ili kroz nesre}ni slu~aj ako je u kardinalnom znaku - ali u svakom slu~aju ozna~ava naglu smrt. U bilo kom horoskopu Mars }e u sedmoj ku}i naginjati tome da promeni tok `ivota posle ven~anja i stvara te{ko}e, kvari postoje}e uslove i donosi period borbe i prepirke. Ovaj efekat menjanja `ivota posle ven~anja nije neobi~an za Mars, jer sve planete u sedmoj ku}i deluju mnogo ja~e posle ven~anja nego pre njega.

JUPITER

22

Velika je gre{ka misliti da je prisustvo Jupitera u sedmoj ku}i uvek i predznak sre}nog i uspe{nog braka. On mo`e u~initi, i ~esto to i ~ini, da brak bude sre}an i uspe{an, ali velikim delom zavisi od toga da li je u naklonjenom znaku i dobro aspektovan ili ne. Jupiter, pre svega, uti~e na prosperitet, {titi osobu od te{kih uslova ~ine}i je tako nesposobnom za borbu u `ivotu, ili joj pru`a svu ugodnost kao bekstvo od nezadovoljstva. Dobro aspektovan Jupiter deluje na pozitivan na~in ako nije u nepovoljnom znaku (onima kojima vladaju Merkur i Saturn). Lo{e aspektovan Jupiter }e doneti lo{u sre}u i ~ak ozbiljnu nesre}u ako nije u svom vlastitom znaku ili egzaltaciji, ili u dobrom aspektu sa Suncem, Mesecom ili vladarem Ascendenta. Dobar Jupiter u sedmoj ku}i uvek ukazuje na prosperitet u braku, ali ne mora obavezno da donese sre}u u zajednici. Ova kombinacija ukazuje na plemenitog, dobro}udnog, optimisti~kog, zdravog, progresivnog partnera, ako ne bogatog, onda sklonog religiji, pone{to konvencionalnog. U `enskoj mapi mo`e ozna~iti brak sa pravnikom, lekarom ili sve{tenikom. U ni`im dru{tvenim slojevima, sa trgovcem, sportistom, bakalinom ili pripadnikom jedne od mnogih "Jupiter - profesija". U mapi mu{karca Jupiter u sedmoj ku}i pokazuje lepu, bogatu i ~estitu suprugu. Ne}emo pogre{iti ako ka`emo da je to dobra i vredna doma}ica, `ena naprednih pogleda i vredna po{tovanja. Lepota, naro~ito, nije poseban "Jupiterijanski" atribut. Ka`e se da ako se desi da Jupiter bude u vezi sa Mesecom u sedmoj ku}i, `ena ne}e biti uop{te lepa. U stvari, u ve}ini slu~ajeva, stepen lepote zavisi vi{e od pozicije znaka i aspekta od Venere nego Jupitera samog. Ova pozicija Jupitera, naro~ito kad nije jaka po znaku, ~esto ozna~ava brak sa udovicom ili udovcem, ili bogatim partnerom srednje dobi. Mo`e tako|e ukazati na brak zbog novca ili dru{tvenog napredovanja. Kad je Jupiter afliktovan u sedmoj ku}i, partner }e verovatno biti hvalisav, bombasti~an, ekstravagantan, rasipnik, samodovoljan. Mane mogu biti ukazane prirodom afliktuju}e planete, na primer, ako je Jupiter afliktovan Merkurom on ili ona }e biti sujetan, hipokrita, uobra`en i mogu}e, nepo{ten. Ako je afliktovan Suncem, sujetan i ohol; ako Mesecom i Venerom, rasipnik, ekstravagantan i nepostojanih ose}anja; ako Marsom, preterano ekstravagantan. Natus ~iji horoskop pokazuje Jupitera afliktovanog u sedmoj ku}i, verovatno ne}e uop{te izabrati partnera pa`ljivo ili mudro i mnogo je verovatnije da }e to u~initi sa preteranim optimizmom. Ako su aflikcije dovoljno ozbiljne, brak mo`e biti sklopljen u pijanom stanju ili mo`e biti neminovna posledica prethodne nepromi{ljenosti. Ova pozicija obi~no ukazuje na mnoge ljubavne afere, od kojih nisu sve predbra~ne, i da kao posledica toga ili ne, obi~no uzrokuje odlaganje. Ponekad je datum ven~anja odlo`en, naro~ito ako je Jupiter u promenljivom znaku ili afliktovan Saturnom ili Merkurpm, uglavnom zbog bojazni koja se odnosi na razboritost sklapanja braka. Drugi ~est rezultat prisutnosti Jupitera u promenljivom znaku u sedmoj ku}i je da uzrokuje vi{e od jednog braka, mada aflikcije mogu prouzrokovati slobodne zajednice.

23

Normalno, Jupiter je vrlo privr`en zakonu, po{ten, konvencionalan. Dobro aspektovan Jupiter u sedmoj ku}i mo`e imati poverenja u zakonske i religijske ceremonije. To mo`e, ali i ne mora biti uzrok mnogih aflikcija, naro~ito kada se radi o slobodnom braku, pa je zato potrebno ispitati druge eventualne faktore u horoskopu koji to donose. Takvi slu~ajevi su prisutni kod aflikcija Meseca, Venere ili pete ku}e, kao i njenog vladara. SATURN Pozicija Saturna u sedmoj ku}i je uvek opasna. Prirodno uzdr`ljivi i egocentri~ni uticaj Saturna naginje jako ka odvojenosti i ne tra`i blisko povezivanje sa drugima. Ako je Saturn dobro aspektovan i u jakom znaku ukazuje na pa`ljivog, marljivog, {tedljivog i metodi~nog partnera rezervisane prirode. Emocionalni element igra vrlo malu ulogu kada je u pitanj "ljubavni `ivot". Ova kombinacija je sretnija u slu~aju kasnog braka nego ranog, jer donosi partnera kome su brak i bra~ni `ivot du`nost. Iskrenost i vernost }e biti zna~ajne osobine, ali }e uvek naginjati postojanju izvesne granice, kao i strogosti pogleda i insistiranju na principima, {to je bli`e poodmaklim godinama nego u mladosti. Sasvim ~esto ova pozicija, u stvari, pokazuje veliku razliku u godinama i partnera koji je dosta stariji od natusa. Me|utim, razlika mo`e biti u dru{tvenom statusu ili brak mo`e biti jednostavno dugo odlagan i sre}a mo`e do}i kasno u `ivot. Normalno, Saturn u sedmoj ku}i ne pokazuje vrlo sretnog partnera, niti obi~no obe}ava mnogo uspeha posle ven~anja. Ako je dobro aspektovan i jak znakom, mo`e uzrokovati materijalni uspeh i visoku poziciju administrativne ili politi~ke prirode, postignu}e koje }e u velikoj meri dugovati partnerovoj ambiciji i uticaju. U `enskoj mapi, Saturn u sedmoj ku}i mo`e zna~iti brak sa starijim ~ovekom, verovatno udovcem, koji mo`e biti sasvim materijalno obezbe|en i na uticajnom polo`aju. To mo`e biti slu~aj samo ako je Saturn povoljno aspektovan. Kad je Saturn afliktovan u sedmoj ku}i, brak }e biti `alosno i tragi~no iskustvo. Partner }e biti hladan ili hladno bludan, {krt, uvredljiv, zlopamtilo, nepo{ten, sebi~an, surove naravi, mo`e postati hroni~ni i tipa Jarca bolesnik. U takvim slu~ajevima brak }e zavr{iti partnerovom smr}u. U drugim, kad su aflikcije suvi{e nasilne, ili tragi~no kroz nesretni slu~aj ili odvajanjem. Razvod mo`e ali ne mora uslediti ako o tome odlu~uje partner, jer ~esti slu~ajevi osvetni~kog odbijanja pristanka na razvod, obi~no pripisani religioznim ube|enjima ili moralnim principima, su primeri uticaja lo{eg Saturna. Natus koji ima Saturna u sedmoj ku}i je uvek podlo`an preprekama i nerazumevanju ne samo u braku, ve} u svim odnosima sa drugim ljudima. Ovoj poziciji se obi~no pripisuje da odla`e brak, me|utim to treba da potvrde i drugi uticaji u horoskopu. Mogu}e je odlaganje ceremonije ven~anja ili se ~itava stvar oko toga mo`e pokvariti pod uticajem gornje kombinacije koja, izme|u ostalog, uvodi razo~arenje u bra~ni `ivot. Rana razo~arenja mogu u~initi osobu ogor~enom i nesposobnom da u bra~ni `ivot unese ljubav. U svakom slu~aju, po pravilu je ili partner uzrok razo~arenja ili je brak pro`et te{kim radom, nevoljama i bedom.

24

URAN Uran je suvi{e individualisti~ki znak da bi bio naklonjen braku. Njegova pozicija u sedmoj ku}i je vrlo opasna. Ukazuje na privr`enost romanti~ne, nepromi{ljene i nagle prirode u kojoj mo`e biti primetan elemenat idealizma ili crte vrlo neobi~ne vrste. Ako je izuzetno dobro aspektovan, Uran mo`e ukazivati na partnera originalnog i naprednog duha. U nekim slu~ajevima, umetni~kog ili nau~nog genija. Ponekad, on ili ona }e biti osoba jakih politi~kih, antikvarnih ili okultnih interesa, zaposleni u "Uranovoj" profesiji kao {to je avijacija, elektro - in`enjering ili profesija u dr`avnoj slu`bi, op{tinskoj upravi ili vrlo velikoj firmi ili korporaciji. Na neki na~in ova pozicija je bolja u `enskoj mapi nego u mu{koj, pod uslovom da ne negira brak. Snaga, volja, egoizam i nestalne tendencije Urana manje prouzrokuju te{ko}e kada je u pitanju mu` nego kada ih poseduje `ena. Ako je Uran afliktovan u sedmoj ku}i to mo`e spre~iti brak, mada samo u slu~ajevima kad se ostale indikacije poklope. Ponekad daje potpunu nezainteresovanost za brak. U drugim slu~ajevima ukazuje na jake homoseksualne tendencije. U normalnijim slu~ajevima, done}e romanti~an i nagao brak, ili }e on uslediti pod neobi~nim okolnostima i ukaza}e partnera koji je nezavisan, nepouzdan, koji brani svoja prava i koji je svadljiv, ekscentri~an, ponekad izuzetno nesretan. Po pravilu, Uran u sedmoj ku}i uzrokuje sve vrste neobi~nih ili izuzetnih iskustava, ali donosi malo sre}e. Ako je afliktovan, on uglavnom uzrokuje neslaganje koje vodi odvajanju ili razvodu. To zavisi u velikom stepenu od drugih uticaja u horoskopu, kao i od uporednog horoskopa. Ako nisu prisutni jaki uticaji koji harmonizuju brak, raskid braka je neminovan u slu~aju afliktovanog Urana. Ako horoskopi mu`a i `ene pokazuju zna~ajan stepen kompatibilnosti i slaganja, Uranova aflikcija }e te`iti da deluje kroz spoljne doga|aje. U takvim slu~ajevima done}e poslovni neuspeh, finansijsku propast, iznenadnu smrt partnera, verovatno usled nesretnog slu~aja ili u okolnostima tragi~ne prirode. Stepen zla }e, naravno, zavisiti od snage aflikcije prema Uranu i snage za{tite koju pru`aju povoljni aspekti. NEPTUN Kao i u slu~aju Urana, Neptun u sedmoj ku}i ozna~ava neobi~an brak. Mo`e se uzeti kao op{te pravilo da Neptun uzrokuje nezadovoljstvo u pogledu stvari nad kojima upravlja bilo koja ku}a u kojoj se on na|e pri ro|enju. To mo`e biti, i obi~no jeste nejasna vrsta nezadovoljstva, ali i kao takva ona je prisutna. Ljudi sa Neptunom u sedmoj ku}i, stoga, uglavnom do`ivljavaju nezadovoljstvo u braku, ponekad zbog sasvim opravdanih razloga, ali ne tako retko i zbog krajnje neshvatljivih i nastranih razloga. Neven~anu osobu s ovom pozicijom brak privla~i sa mnogo dra`i. Me|utim, ubrzo posle ven~anja dolazi razo~arenje i gubljenje iluzija, u manjem ili ve}em stepenu u zavisnosti od aspekata koje prima Neptun. Zbog svega toga u vrlo malo slu~ajeva |e Neptun u sedmoj ku}i doneti stvarnu sre}u u braku. U vralo retkim slu~ajevima kada je izuzetno povoljno aspektovan i jak po znaku, mo`e dati savr{enu zajednicu.

25

Neptun u sedmoj ku}i dobro aspektovan ozna~ava umetni~kog, poeti~nog, muzikalnog partnera, s jakim misti~kim sklonostima. U nekim slu~ajevima s visokim stepenom duhovnosti. Uz lo{e aspekte partner }e naginjati ka samozadovoljnosti, neodlu~nosti, sa sklono{}u ka preteranom pu{enju i pijenju ~aja, bi}e neve{t, neodgovoran, s malim obzirima prema ~asti i moralu. U ozbiljno afliktovanim slu~ajevima on ili ona }e biti sklon kriminalu ili }e uzimati droge, praktikovati crnu magiju, nenormalne seksualne odnose i ostale poroke neobi~ne ili nemoralne prirode. Neka vrsta prepredenosti ili podmuklosti obi~no prati ovu poziciju, ali to ne mora uvek biti udru`eno sa partnerom. Neptun u sedmoj ku}i ~esto ukazuje na bra~nu nevernost, lukavstvo ili napu{tanje partnera. Po pravilu sputavaju}e uti~e na brak. Kod duhovnijih osoba to daje platonsku ljubav. ^esto ukazuje na psihi~ku ili fizi~ku impotenciju, ili daje brak sa invalidom, fizi~ki ili mentalno retardiranom osobom. Natus koji ima Neptun u ovoj poziciji sklon je samopo`rtvovanju, mo`e u}i u brak iz potpuno nerazumnih motiva ili zablude. Samilost je jedan od naj~e{}ih. To ~esto vodi braku sa invalidom ili bolesnikom koji se mogu negovati, bezvrednim ljudima ili kriminalcima koji mogu biti izvedeni na pravi put i onih iz najni`eg dru{tvenog sloja koji se mogu uzdi}i i obrazovati. Brakovi kao ovi su osu|eni, u ve}ini slu~ajeva, na neuspeh. U svim slu~ajevima pozicija Neptuna u sedmoj ku}i je opasna i preti bra~nom katastrofom. Ona mo`e do}i kroz nevernost i napu{tanje, poni{tenje braka ili nekog sli~nog uzroka. Mo`e delovati jo{ tragi~nije kao {to je odlazak partnera u zatvor, njegova ili njena smrt od bolesti, samoubistva ili ubistva ako su aflikcije dovoljno ozbiljne i nasilne.

Poglavlje VII

SEKSUALNE ABNORMALNOSTISeksualni `ivot ~oveka je pod uplivom pome{anog uticaja planeta i znakova, koje su u zavisnosti od prisutnih kombinacija u stanju da ga intenziviraju, potisnu ili usmere ka perverziji. Ako na osnovu aflikcije planetarnih pokazatelja braka zaklju~imo da se radi samo o problemu njegovog sklapanja, a da pri tome ne uti~e na druga podru~ja `ivota i li~nosti, onda smo u zabludi. U velikom broju slu~ajeva takve aflikcije pre svega pokazuju neku devijantnu crtu u na{em karakteru i pona{anju. Sa svoje strane tako ne{to je u stanju da razori prirodnu `elju za brakom, ali to ne zavisi od prirode same devijacije. Afliktuju}i faktori u horoskopu mogu delovati kao fizi~ke smetnje u vidu bolesti ili impotencije, psihopatskih sklonosti i perverzija, odsustva `elje za brakom ili kao bra~ni nesklad, nesre}a i katastrofa. Prou~avanje seksualnih abnormalnosti sa astrolo{ke ta~ke gledi{ta je prakti~no neistra`eno polje delom stoga {to je seksualna psihopatologija relativno nov predmet, a delom {to je sakupljanje podataka veoma ote`ano. Slede}e bele{ke su nastale na osnovu posmatranja ali su ve}inom deduktivne i pokazuju pojedine vrste aflikcija koje su u stanju da kreiraju odre|ene perverzije. Najranije informacije koje se odnose na astrolo{ke pokazatelje seksualnih devijacija su na|ene u Ptolomejevom Tetrabiblos-u.

26

Celi deo glasi: "Strasti, koje deluju kod mu{karca, treba da se posmatraju u odnosu na Mars. Pod uslovom da Mars nije u vezi sa Venerom i Saturnom i da je povezan sa Jupiterom, daje ~isto}u i ispravnost u pogledu seksa koji se obavlja u okviru prirodnih granica. Ako je povezan sa Saturnom, u~ini}e ih hladnim i nedovoljno zainteresovanim. Ako se takvoj kombinaciji Marsa i Saturna priklju~e svojim uticajima Venera i Jupiter, ljudi postaju strastveni i lako se uzbude, ali su i dalje uzdr`ljivi i u stanju su da se obuzdaju da ne bi bili izlo`eni neprilikama. Ali ako je Saturn odsutan iz te kombinacije i Mars ostane sam sa Venerom, ~ak i uz prisustvo Jupitera, ljudi }e postati jako razuzdani i poku{a}e da ostvare svoje `elje na svaki na~in. [to je Venera bli`a zapadnoj strani horoskopa, mu{karci }e se vezati za `ene ni`eg tipa, slu`avke i strankinje, skitnice. Ako je to slu~aj sa Marsom, onda sa otmenim `enama visokog polo`aja ili sa udatim `enama. To bi bilo {to se ti~e mu{karaca. U slu~aju `ena Venera je najva`niji faktor, jer ako je postavljena sa Jupiterom ili Merkurom, utica}e da `ena bude umerena i ~ista u polnim odnosima. Me|utim, u odsustvu Saturnovog uticaja lako ih je uzbuditi mada }e one kontrolisati svoje `elje i na taj na~in se sa~uvati od skandala. Ako je Venera u konjukciji ili u vezi sa Marsom, u~ini}e `ene razuzdanim i bludnim. Prisustvo Jupiterovog uticaja na tu kombinaciju, pod uslovom da je Mars izlo`en uticaju Sunca, u~ini}e da }e takve `ene odr`avati ljubavne odnose sa nadre|enim osobama i gospodarima. U slu~aju da su planete u `enskim znacima ili su izlo`ene uticaju `enskih planeta, u~ini}e da }e takve `ene samo biti pasivne u svojoj `enstvenoj ulozi. Uticaj Saturna na gornju kombinaciju daje nepristojno pona{anje, Jupiter daje kulturno pona{anje, a Merkur ve}i publicitet i ve}u prevrtljivost ili nestabilnost." Iz ovoga se vidi da je Ptolomej pripisao ve}inu seksualnih abnormalnosti aflikcijama izme|u Venere i Marsa i Saturna. To je ispravno u tom pogledu da je to bilo sve {to je moglo da se ka`e u njegovo vreme. Od otkri}a Urana i Neptuna mi smo u daleko boljoj poziciji da prou~avamo takve abnormalnosti i prepoznamo ih u horoskopu, jer nema nikakve sumnje da su ove planete osnovni uzrok seksualne perverzije. Uobi~ajeno je u astrologiji da se Uran i Neptun smatraju prvim planetama vi{e oktave. Stare planete, od Merkura do Saturna, deluju na relativno jednostavan na~in i njihov uticaj je jasan i lako razumljiv. Uran, Neptun i Pluton, sa druge strane, pripadaju sasvim drugom redu, bez obzira da li ih mi prihvatili kao vi{e oktave Merkura, Venere i Marsa (respektivno) ili ne. Postoji duhovni element u svakom od njih koji ~ini njihov uticaj daleko suptilnijim i te`e razumljivim nego kod starih planeta. Mnogo su nepredvidljiviji i njihovi efekti se te`e predvi|aju. U svom pozitivnom aspektu, Uran, Neptun, i bez sumnje, Pluton, daju visok stepen duhovnog i okultnog razvoja, ali, na nesre}u, stepen humanosti nije potpuno sposoban da odgovori jakim duhovnim snagama koje koriste ove planete kao svoj kanal. Rezultat, u ve}ini slu~ajeva, je da ta snaga deluje pre na emocionalnim nego na duhovnim nivoima. Njen intenzitet tad baca u prvi plan sve uspavane i podsvesne `elje, poja~ava nekontrolisane neumerenosti i pove}ava ono {to bi normalno bila laka emocionalna neravnote`a u sve intenzivniju i dublju perverziju. Na osnovu ovoga {to smo rekli, seksualna perverzija bi trebalo da je naj~e{}e me|u ljudima sa najja~im uticajem Urana i Neptuna. To potvr|uju ~injenice. Najni`i slojevi dru{tva daju relativno malo primera. Moramo posmatrati umetni~ke, religijske i 27

socijalne (social) sklopove dru{tva za preovla|uju}u ve}inu slu~ajeva. [to je `ivlja ma{ta, osetljiviji nervni sistem, dublja sposobnost za duhovnost, pre }e neko biti podlo`an ispoljavanju nekog oblika seksualne abnormalnosti. U nekim slu~ajevima mogu biti u pitanju moralna degeneracija ili kriminalitet. Obi~no, me|utim, uzrok je ~isto patolo{ki. Bilo koji kriminalni akt kojeg mo`e prouzrokovati je jednostavno rezultat i simptom psihi~ke bolesti. Tretman psihopatskih slu~ajeva mora slediti pravila le~enja kojima upravljaju planete odgovorne za njih. Sastoja}e se uglavnom od elektri~nih, psihoanaliti~kih i hipnoti~kih metoda. Ovde se ukazuje na na~in na koji seksualne abnormalnosti mogu biti prepoznate u horoskopu, tako da njihov razvoj mo`e biti zaustavljen u detinjstvu, pre nego {to imaju vremena da uzmu maha. U celini, mo`emo podeliti seksualne perverzije u pozitivne (aktivne) i negativne (pasivne) vrste, u skladu s tim da li su Uranovog ili Neptunovog porekla. Prema astrologiji, Uran i Neptun su potpune suprotnosti. Uran je planeta volje i individualnosti i te`i da poja~a ne~ije "ja". Potpuno je pozitivan i samodovoljan, mu{ki i dominiraju}i. Neptun, na drugoj strani, uvek te`i ka savladavanju sebe i sjedinjenju li~ne volje i individualnosti u univerzalno. Stoga je vrlo `enski i negativan u svom uticaju.

Poglavlje VIII

HOMOSEKSUALNOSTHomoseksualnost ili `elja za pripadnicima istog pola je bez sumnje, glavna u aktivnoj "Uranskoj" grupi perverzija i uklju~uje sodomiju, pederastiju, itd. kod mu{karaca, a klitorizam, lezbejstvo, itd. kod `ena. Neko smatra homoseksualnost za naj~e{}u i najra{ireniju perverziju, me|utim, ona to nije ni{ta vi{e od ostalih. Zajedno sa sadizmom i mazohizmom, ona ima dugu istoriju. Bila je skoro isto tako ra{irena u anti~kom Rimu kao i u jo{ starijim gradovima. Za Julija Cezara se ka`e da je u`ivao u homoseksualnosti, dok su neki od kasnijih imperatora izgleda dotakli nezamislive dubine perverzije. Danas je ra{irena kao i uvek, i homoseksualne tendencije nekolicine savremenih ~uvenih li~nisti su sasvim dobro poznate. Verovatno zbog toga {to su nam vi{e na raspolaganju za astrolo{ko prou~avanje u pore|enju sa podacima drugih abnormalnosti. Jedan od najpoznatijih je slu~aj Oskara Vajlda, predstavljen u horoskopu br. 1. Radi prou~avanja ova mapa nam je donekle neophodna zbog nesigurnosti datuma Vajldovog ro|enja. Detalji dobijeni od astrologa su se posle ispitivanja pokazali pogre{nim, a govorili su da je rodno mesto London, a vreme 3 h pre podne 15.10.1854. ili 1856. Astrolog je odabrao 1854. jer daje horoskop koji vi{e odgovara doga|ajima. Prethodno je ispravio vreme i ispravio podatak o rodnom mestu koje je Dablin, a ne London. Vajldovi biografi, Arthur Ransome i K. Thurston Hopkins, daju 16. oktobar 1854. godine kao datum ro|enja, ali u Britanskoj enciklopediji (Encyclopaedia Britannica) i drugim ozbiljnim knjigama je dat 15. oktobar 1856. {to se razlikuje ne samo u godini, ve} i u datumu. Podaci o horoskopu uzeti su iz knjige "1001 poznato ro|enje" i ra~una se sa 15.10.1854. godine, u 2.43 h, pre podne lokalnog vremena, Dablin, a ne 2. 38 h kao

28

{to stoji u N.N. Mala razlika u vremenu nas ne interesuje po{to se ne}emo upu{tati u prora~une direkcija. $ Horoskop br. 1. - Oscar Wilde - mapa Upadljive karakteristike ovog horoskopa su Saturn i Neptun u kvadratu jedan prema drugom u promenljivim znacima iz ugaonih ku}a. Uran u elevaciji, u opoziciji sa Merkurom vladarem mentala, u ku}i mentala, kvadratu sa Mesecom na vrhu dvanaeste ku}e. Venera je u aspektu sa Marsom, ali je pri tome jaka i povoljno postavljena, {to je karakteristi~na crta mnogih perverzija. Kao op{te pravilo, mo`emo re}i da je perverzija {tetna za `ene, kao sadizam , na primer, i njega pokazuje slaba i jako afliktovana Venera, dok ona perverzija u kojoj su `ene u povoljnom polo`aju, odnosno gde ne bivaju mu~ene, kao mazohizam ili homoseksualnost, pokazuje jaku i dobro aspektovanu Veneru. Priroda apekata prema Veneri }e ~esto slu`iti za razlikovanje raznih tipova perverzije. Glavni mentalni poreme}aj ukazuje aflikcija Urana nad Merkurom i Mesecom, odnosno nad planetama koje upravljaju umom. Saturn kao vladar pete ku}e, na MC-u, u mu{kom i mentalnom znaku jeste drugi pokazatelj prirode seksualne pojavnosti. Neptun u sedmoj ku}i doprinosi mentalnom razvoju i emocionalnom haosu, i tako|e ukazuje na nezadovoljstvo brakom. Moglo bi se pomisliti da Ascendent u Devici znaku ~ednosti i pozicija Sunca i Venere u Vagi, uz prisustvo drugih kombinacija koji ukazuju na idealizam u horoskopu, deluju neutrali{u}e na gornje perverzije. Me|utim, mogu se javiti sasvim druge vrste perverzija iz toga. Izvesne forme perverzije su ~esto ohrabrene bolesnim strahom od infekcije i bolesti, ili stidljivo{}u prema suprotnom polu, ili averzijom prema normalnom seksualnom op{tenju zbog preteranog idealizma ili probirljivosti. Stoga pozicije koje daju ove osobine mogu i same ote`ati tendencije ka perverziji koje postoje na mapi. Drugi subjekt homoseksualnosti bio je ruski kompozitor ^ajkovski. Horoskop pokazan na figuri 2, koji je tako|e uzet iz "1001 Notuble Nativity", je tako|e nesiguran, ali to se ne odnosi na longitude planeta i njihove aspekte. $ Horoskop br. 2. - ^ajkovski - mapa Karakteristike Urana su manje prisutne u pore|enju sa horoskopom Vajlda, {to uti~e i na prirodu samih perverzija koje mogu biti pasivnije (Neptun) ili aktivnije (Uran). Glavna aflikcija u ovom slu~aju je Neptun, koji je u kvadratu sa Suncem i Marsom i ka Jupiteru, koji se suprotstavlja ovim planetama. Kao i u Vajldovom slu~aju, aflikcije se de{avaju u sredini fiksnih znakova i u taj uticaj je uklju~en znak [korpije. Merkur i Venera su u pozitivnom mu{kom znaku Ovna, oba u konjukciji sa Plutonom, koji bez sumnje ~esto igra ulogu u seksualnoj abnormalnosti. Dvanaesta ku}a je ponovo uklju~ena u kombinaciju u ovom slu~aju, kao i u pro{lom, i imamo uzajamni kvadrat izme|u Saturna i Urana umesto Saturna i Neptuna. Postoji velika sli~nost u oba slu~aja, ostavljaju}i mogu}nost da je Vajld bio mnogo vi{e aktivniji u svojim perverzijama nego ^ajkovski. Homoseksualnost nije tako ~esta me|u `enama kao me|u mu{karcima. O njoj se sigurno malo ~uje, ali to proisti~e iz ve}e tajnovitosti `ena u pogledu seksa. 29

Uran poja~ava ono "Ja" u nama a samim tim i polnost, i u velikoj meri pove}ava izbirljivost. Poja~avanje mu{kih faktora u horoskopu, koji se javljaju u mu{koj homoseksualnosti, mogu ili ne moraju biti prisutni u zavisnosti od mu{kih odnosno `enskih uticaja u horoskopu. Neptun i Uran su veoma va`ni faktori formiranja `enskih perverzija. $Horoskop br. 3. - homoseksualna `ena - mapa U mnogim slu~ajevima `enske homoseksualnosti pacijent preuzima mu{ku ulogu i, u tom slu~aju, moglo bi se o~ekivati da u horoskopu dominiraju mu{ki elementi. Ovde je vladar afliktovan opozicijom Neptuna, koji dominira mapom. Uran je pridru`en Veneri i obe planete su afliktovane Marsom, koji je slab po znaku i ku}i. Sedam planeta od devet zauzimaju mu{ke znakove, {to je u skladu s ~injenicom da natus igra mu{ku ulogu. Razvoj perverzije u porodi~nom `ivotu i mr`nja prema ocu su jasno pokazani aflikcijom ~etvrte ku}e, sve je to poja~ano strogo{}u majke. Mars, vladar tre}e i osme ku}e, u Devici, u dvanaestoj ku}i ~ini sna`nu prepreku ka uspostavljanju normalnih seksualnih ose}anja, naro~ito zbog toga {to Devica prirodno ima tendenciju prema devi~anstvu i kod mu{karaca i kod `ena, i vrlo je ~esto ume{ana u sve slu~ajeve perverzije. Primeti}e se da je Pluton tako|e izlo`en aflikciji u ovom horoskopu, mada ta~an udeo njegovog uticaja mo`e samo da se pretpostavi zbog nedovoljno ispitanog efekta koji ta planeta ispoljava.

Poglavlje IX

SADIZAMUz homoseksualnost, ~uli smo o sdizmu vi{e nego o bilo kojoj perverziji. U pravom zna~enju, sadizam je ime za onu perverziju u kojoj se seksualno uzbu|enje budi delima okrutnosti koja, iako su ~esto bezna~ajna, mogu u ekstremnim slu~ajevima rezultirati saka}enjem i ubistvom. To je druga jako aktivna "Uranska" perverzija koja se te{ko mo`e sakriti i zato je lak{e uo~ljiva. Ime duguje svoje poreklo ozlogla{enom Donatien Alphouse Francois-u, Marquis de Sade-u, koji nije samo pisao brojne romane uklju~uju}i Les Crimes d' Amour, u kojima je perverzija dominantna, ve} je svoje principe sprovodio u praksi. Kao posledicu toga, proveo je mnogo godina u ludnici gde je umro 1814. godine u 74. godini `ivota. Kad se ima u vidu veliki broj slu~ajeva u kojima je sadizam o~igledna pojava, interesantno je to da je tako malo horoskopa na raspolaganju za prou~avanje. Podaci o tako poznatim slu~ajevima kao {to su D`ek-trbosek i Gilles de Raie, prototip plavobradog, su sasvim nedostupni, dok su sasvim obi~ni i ve}inom ne{kodljivi slu~ajevi pa`ljivo zata{kani. Vrlo je upadljiva katastrofalna pozicija planeta u horoskopu Marquis de Sade-a, koji je ro|en u Parizu 2. juna 1740. godine.

30

Vreme ro|enja je nepouzdano tako da nam podaci ne dozvoljavaju izradu analiti~kog horoskopa, tako da mapa (fig. 4.) pokazuje samo poziciju planeta u znakovima u podne. $Horoskop br. 4. - Marquis de Sade - mapa U svim slu~ajevima ekstremnog sadizma o~ekivali bismo slabu Veneru i uz to afliktovanu. Ovde je Venera udru`ena sa Saturnom u svom detrimentu, u kvadratu sa Marsom, u polukvadratu sa Suncem i Mesecom i u {irokoj opoziciji sa Uranom. Uran i Mars u nasilnim znacima Jarca i Ovna, afliktovani Saturnom, dok Merkur trpi od te{ko odredljivog uticaja opozicije od strane plutona u [korpiji. ^est faktor u slu~ajevima perverzije je aflikcija, u ovom slu~aju kvadrat izme|u Svetala (Sunce i Mesec). Ovde je svaki od njih dalje afliktovan i od Saturna i od Marsa. Treba primetiti da Neptun uop{te nije istaknut po svom uticaju i to se ne bi o~ekivalo, osim mo`da u odnosu na poreme}en um. O~ekuje se da se uz to na|e i Pluton, koji je od velike va`nosti u slu~ajevima sadizma. Sadizam me|u `enama je mnogo manje prisutan i na bla`i na~in. Bitno je to da se perverzija javlja iz nenormalnog poja~avanja mu{kih atributa, i stoga je mnogo prirodnija kod mu{karaca nego kod `ena. Sugerisao sam da su u slu~aju homoseksualnosti pokazatelji u mu{kim i `enskim horoskopima ~esto suprotne prirode, svaki poja~avaju}i njegov ili njen vlastiti pol. U sadizmu, s druge strane, nije verovatno da }e se znaci razlikovati mnogo u slu~aju mu{karaca i `ena jer }e se u oba slu~aja pokazati poja~avanje aktivnih i nasilnih faktora. Homoseksualnost i sadizam bi trebalo lako razlikovati u mnogim `enskim horoskopima isti~u}i `enske osobine u prvim, a mu{ke i nasilne u drugim. S mu{karcem to nije tako lako, jer su mu{ki elementi mape istaknuti u obema perverzijama. Obi~no pozicija i aspekti Venere daju klju~ jer u homoseksualnostim mada slaba, nije naro~ito afliktovana, dok u sadizmu Vene