of 5/5
ZANIMLJIVOSTI Latinski naziv - AQUARIUS Vo dolija u mitologiji - postoji uz Deukliona, sina kralja T e salije, koji je u barci izbegao strašan potop u Grčkoj. Planeta vladar - Uran - upravlja naukom, orginalnošću, magijom, okultnim, iznenadnim promenama, revolucijama, psihologijom... jegovo delovanje je iznenadno i često nasilničko. ajnovija istra!ivanja "ran povezuju sa elementarnim nepogodama, pre svega zemljotresima. an - Subota - se izbegavaju veliki poslovi i posvećuje se mrtvima. #ubotom se odr!avaju posela i izbegavaju se ozbiljne rasprave. !roj - 11 - !enski princip, diplomatija, smirenost, oprez, stvaralaštvo, optimizam, uspeh, sreća... Vo dolija u indijanskom "orosko#u - $idra. Vo dolija u indijskom "orosko#u - %umbha. Vrline - ezavisan, inventivan, tolerantan, progresivan, umetnički nastrojen, logičan, human, intelektualan... Mane - epredvidiv, lako se uzbu&uje, hladan, krut, zamaraju ga detalji, stidljiv, ekscentriča n, buntovan...  OOLIJA Idealna zanimanja - 'ronalazač, astrolog, prorok, pisac, lekar, političar, gluma c, turistički vodič, avijatičar, atomsk i (izičar, degustator vina i ocenjivač par(ema. Lju$av - )jubav na prvi pogled je uobičajena stvar. "!iv a u vezi dok traje , ne pati mnogo kada se prekine, jer je uvek spremna za nešto novo. )išena je dubljih osećanja i zbog toga često povredi partnera koji veruje da je ta ljubav ona prava. Vodolija u #oslu - 'rivlači vas sve što je novo, neuobičajeni poslovi. %omunikativni ste i radoznali, ali i vrlo nepraktični. e priznajete autotitete i vrlo često ste u opoziciji sa opšte prihvaćenim mišljenjem. %ta #okloniti Vo doliji& - e zadovoljava se nekom sitnicom, a u obzir dolaze noviteti kao kompjuteri, razne mašine, aparati za domaćinstvo... *bradovat će se tele(onu, vokmenu, lepim tkaninama, ukrasnim trakama, neseseru, modnom katalogu itd. 'ako #un Mese( uti)e na Vodoliju& +aksimalno dezorganizuje i uznemiri ro&ene u ovom znaku. 'ovećana razdra!ljivost je posebno izra!ena u ovom periodu. ete Vodolija - je vrlo osetljivo, tvrdoglavo, inventivno i impulsivno. epredvidivo je u ponašanju, ali i simpatično, zabavno i puno kontradikcija. *vaj potencijalni genijalac uranovske intuicije mo!e da se razvije u ekcentričnu ličnost, zato roditelji imaju vrlo te!ak i odgovoran odgojni zadatak. aučite ga da organizuje svoje misli u logičan red, ohrabrite ga da obavlja (izičke poslove i kontrolišite u sanjarenju. 'A*A'T+* 'o svojem karakteru $odolije su pune čovekoljublja, susretljivosti i nesebičnosti. " svom stvaralaštvu, koje je protkano idealizmom, uvek se !ele prilagoditi stavu svojih saradnika. " društvu su omiljeni, nastup im je intuitivan i orginalan bez velikih oscilacija u temperamentu. 'oseduju izvanrednu moć zapa!anja, osećajnosti i pro(injenosti. * moralu imaju svoj poseban stav, što im mnogo puta stvara neugodnosti i nestrpljivost. jihov duhovni !ivot sav je ispunjen maštom i imaginacijama, za koje su u stanju grčevito da se bore bez obzira na materijalne štete i koristi. To ih zna dovesti u nezavidne situacije, ali ih nikada ne slomi. 'uni su vere u srećniju budućnost i to samopouzdan je šire svuda oko sebe. #posobni su da prosu&uju čovekovu narav, poseduju veliko znanje, izumiteljski dar i ostvaruju velike uspehe. 'osti!u materijalnu korist, ali ne za sebe. " svom stvaralaštvu to su umetničke duše, slobodnog i nevezanog duha, ljubitelji mira s (antastičnim !eljama.

Indijska astrologija VODOLIJA

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Indijska astrologija VODOLIJA

Latinski naziv - AQUARIUS Vodolija u mitologiji - postoji uz Deukliona, sina kralja Tesalije, koji je u barci izbegao strašan potop u Grkoj. Planeta vladar - Uran - upravlja naukom, orginalnošu, magijom, okultnim, iznenadnim promenama, revolucijama, psihologijom... jegovo delovanje je iznenadno i esto nasilniko. ajnovija istra!ivanja "ran povezuju sa elementarnim nepogodama, pre svega zemljotresima. an - Subota - se izbegavaju veliki poslovi i posveuje se mrtvima. #ubotom se odr!avaju posela i izbegavaju se ozbiljne rasprave. !roj - 11 - !enski princip, diplomatija, smirenost, oprez, stvaralaštvo, optimizam, uspeh, srea... Vodolija u indijanskom "orosko#u - $idra. Vodolija u indijskom "orosko#u - %umbha. Vrline - ezavisan, inventivan, tolerantan, progresivan, umetniki nastrojen, logian, human, intelektualan... Mane - epredvidiv, lako se uzbu&uje, hladan, krut, zamaraju ga detalji, stidljiv, ekscentrian, buntovan...
 OOLIJA
Idealna zanimanja - 'ronalaza, astrolog, prorok, pisac, lekar, politiar, glumac, turistiki vodi, avijatiar, atomski (iziar, degustator vina i ocenjiva par(ema. Lju$av - )jubav na prvi pogled je uobiajena stvar. "!iva u vezi dok traje , ne pati mnogo kada se prekine, jer je uvek spremna za nešto novo. )išena je dubljih oseanja i zbog toga esto povredi partnera koji veruje da je ta ljubav ona prava. Vodolija u #oslu - 'rivlai vas sve što je novo, neuobiajeni poslovi. %omunikativni ste i radoznali, ali i vrlo nepraktini. e priznajete autotitete i vrlo esto ste u opoziciji sa opšte prihvaenim mišljenjem. %ta #okloniti Vodoliji& - e zadovoljava se nekom sitnicom, a u obzir dolaze noviteti kao kompjuteri, razne mašine, aparati za domainstvo... *bradovat e se tele(onu, vokmenu, lepim tkaninama, ukrasnim trakama, neseseru, modnom katalogu itd. 'ako #un Mese( uti)e na Vodoliju& +aksimalno dezorganizuje i uznemiri ro&ene u ovom znaku. 'oveana razdra!ljivost je posebno izra!ena u ovom periodu. ete Vodolija - je vrlo osetljivo, tvrdoglavo, inventivno i impulsivno. epredvidivo je u ponašanju, ali i simpatino, zabavno i puno kontradikcija. *vaj potencijalni genijalac uranovske intuicije mo!e da se razvije u ekcentrinu linost, zato roditelji imaju vrlo te!ak i odgovoran odgojni zadatak. auite ga da organizuje svoje misli u logian red, ohrabrite ga da obavlja (izike poslove i kontrolišite u sanjarenju.
 
rak ih ne ini srenim, jer njihov unutrašnji !ivot, zbog svoje bujnosti, ne mo!e podneti !rtvu samo za jedan ideal. " deci se razoaraju, jer im ona ne pru!e poštovanje koje im punim pravom pripada. " javnom !ivotu posti!u odgovorna i autoritativna mesta. jihov uspeh je polagan ali siguran. Dosta su naklonjeni okultnim naukama. %ritina godina za muškarce je . %ritine godina za !ene su /., 01., 1. i 21.
,TIAJ M+S+A 3skustvo do!ivljavate kao podruje na kome ete se dokazati. 4ulni opa!aji su vam brzi, a um i emocije raguju u isti mah, stoga ste uvek anga!ovani, zadr!avajui bistrinu uma. 3mate dobru kombinaciju religijskih, humanitarnih, seksualnih i naunih instikata. 3mate univerzalne kvalitete i idete ispred svog vremena. 5armantni ste prijatelj i saputnik i vodite interesantne razgovore. 3mate bujnu maštu i obilje stvaralake energije, ako ne budete oprezi, vaš nervni sistem bi mogao da strada zbog te izra!ene emocije. 3mate uro&enu sposobnost da povezujete ljude, da ih okupljate ili da ih ujedinjujete oko nekog društvenog cilja. $olite sve što je nekonvencionalno i visoko cenite linu nezavisnost. 3dealista ste i imate široke nazore, ali se iza tih naizgled prijateljskih manira skriva dobra doza sebinosti.
SPOLN+ !OL+STI *vo je znak koji se lako zarazi. ajvea opasnost mu je 63D# i on se podsvesno toga najviše boji. " sluaju i bezazlene zaraze pravi duge seksualne stanke i uporno se lei.
P*+LJ,! - LJ,!AVNO N+V+*STVO  %od nje je vrlo esto erotsko prijateljstvo. *bzirom da $odolije nemaju skrivenih misli, me&usobna optu!ivanja mogu dovesti do estih sva&a i narušavanja veze. $elike sva&e uzrokuju i raskid veze.
P+*V+*ZNOST $odolija je seksualni manijak i to ne skriva.
 
novcem, iako se za vas sve mo!e rei, osim da skupljate marku po marku. $i ste u najvišem mentalnom znaku 7odijaka, i kako je to uzrok opšteg rasta i razvoja sveta, vi ste veoma zadovoljni. Gotovo da je obiaj da novac za vas predstavlja drugorazredni plan. aravno, ne sme se zaboraviti da veliki umovi koji doprinose progresu sveta nisu nikada malo plaeni, te se stoga, ak i mimo vaših interesovanja, mo!e oekivati veliki novae. Glavni zaštitnik ljudi ro&enih u ovom znaku je  6metist, poludragi kamen divne ru!iaste a ponekad i ljubiaste boje. #matralo se da njegove mistine moi inspirišu na vrlinu i na visoke ideale. 9iljadama godina koristio se za ukras na episkopskom prstenju i uopšte za nakit velikodostojnika. Tradicionalno, 6metist je kamen ljubavnika, a za stare Grke bio je to i kamen koji je štitio od trovanja, pijanstva i mamurluka. #tavljen u svilu štiti od glavobolje.
Negativne oso$ine Vodolije +o!ete da budete preterano velika budna sanjalica. 'ravite planove, ali ih nikada ne izvedete do kraja. +o!ete da budete vrlo nerealni. 'reterano se odajete maštanju, tako da povratak u svet realnosti za vas mo!e da bude bolan. Drugi ljudi esto mogu da vas pogrešno shvate, upravo zbog vašeg nekonvencionalnog ponašanja koje mo!e i te kako da bude ekscentrino. eki put ste iskreno ube&eni da ste neuporedivo i pametniji i sposobniji od veine drugih. ikad ne priznajete sopstvene greške. ije retkost da ponekad postanete (anatik kad u nešto verujete. $aš kriticizam esto mo!e da bude veoma negativan i destruktivan.
Indijska astrologija- .oti/0 Vodolija
3ndijska astrologija je speci(ina po tome što se hiljadama godina nije menjala. " 3ndiji se nauka u
astrologiji oznaava kao :otiš, što znai svetlo. 'oslednjih godina :otiš je posebno popularan u
;vropi. 'ostoje brojne razlike izme&u zapadnjake astrologije i :otiša. 6strologija koja je nama
poznata koristi tropski zodijak <vezan je za godišnja doba=, a u indijskoj astrologiji je u primeni
sideralni zodijak koji se vezuje za (iksne zvezde, pa ga slobodno mo!emo nazvati i >zvezdani
zodijak?.
$remenom se izme&u tropskog zodijaka i sideralnog stvorila velika razlika koja se zove ajanamša i
 
iz ugla sideralnog zodijaka ista osoba postaje Aak. eko e se zapitati kako jedna osoba mo!e biti
)av i Aak kada su im prirode potpuno razliiteB Aadi se o tome što u :otišu znaci i kue imaju
nešto drugaije znaenje, pa Aak ne mora obavezno oslikavati oveka koji na krilu ljulja unuke,
okopava bašticu i sadi cvee. 3sto va!i i za druge znake zodijaka, pa emo se ovom prilikom malo
pozabaviti tom temom. 6ko !elite da znate šta ste u podznaku, posmatrajui iz ugla indijske
astrologije, trebate oduzeti @ stepena od vašeg ascendenta <podznaka=. a primer, ro&eni ste sa
podznakom na . stepenu Device, vaš podznak u :otišu se našao na 2. stepenu )ava <svaki
znak zodijaka u sebi sadr!i /C stepeni=. eko e se zapitati koji sistem je pouzdaniji i taan, jer se
Devica i )av bitno razlikuju. $a!no je razumeti kako su oba sistema dovoljno pouzdana, s time što
se drugaije interpretiraju. 3ndijska astrologija objektivnije prikazuje šta se osobi doga&a za !ivota,
bez obzira da li se to nekome dopada ili ne. 7apadnjaki astrolozi vole da koketiraju sa terminima i
izrazima, te esto nismo sigurni da li osoba te!i kriminalu ili poseduje isceliteljske sposobnosti, što
znai da su dostupne brojne mogunosti.
Vodolija (Kumbh)
$odolija <%umbh= je pod vladavinom planete #aturn <5ani=. joj se kao i u zapadnoj astrologiji
pripisuje nesebinost, sposobnost !rtve zbog drugih ljudi ili kakvih ideala. $odolija je sposobna da
se bori za više ciljeve i stvari sagledava široko. Dakle, zanima je dobrobit zajednice i društva i sve
svoje te!nje podre&uje kolektivu ili grupama. e treba posebno objašnjavati da zbog takvog stava
esto izvuku >deblji kraj? i postanu !rtve humanistikog pogleda na svet. $odolija je spremna da
slu!i, ukoliko se pojavi dobar razlog ili !ivotno uverenje. elog !ivota pokušavaju da shvate druge,
a to ih udaljava od samospoznaje. 7bog potrebe da se in(iltriraju u društvo, esto promaše u
privatnom !ivotu, te nanesu mnogo štete sebi i najbli!im ljudima. :otiši veruju da $odolija vlada
potkolenicama i da za !ivota ne uspevaju da razviju pravu individualnost, iako se trude da sve rade
>na svoju ruku?. 'ripisuju im se sloboda, seksualne devijacije, nedostatak harizme i pravilnog
rasu&ivanja, te od najvoljenijih trpe optu!be da su hladni, proraunati i rezervisani. :otiši ka!u da
$odolije pate od slabog varenja, ko!nih i plunih bolesti.
'rvih E stepeni $odolije <Delphinus= je pod vladavinom planete +ars <+angal=. *vde slobodno
mo!emo govoriti o hrabroj, ekscentrinoj i originalnoj osobi, bilo da se tamo na&e ascendent
<lagna= ili planete <grahe=. :otiši veruju da ovi ljudi sve pretvore u trijum( i podvig, bez obzira o kojoj
se oblasti !ivota radilo. *vaj pojas je vezan za talente, kreativne sosobnosti, pojaan sluh i
muzikalnost.
Drugi deo $odolije <do C. stepena= je pod vladavinom severnog vora <Aahu=. " ovom sluaju
nalazimo ljude koji su posveeni, tihi, ezoterini i spiritualni. isu posebno !eljni društva. Te!e
izolaciji, osamljivanju, molitvi i postu. "koliko se tamo na&u planete <grahe=, osoba bi trebala dosta
vremena da provodi kao asketa, svesno otu&ena od sveta. 3ndijski astrolozi tvrde da ovakvi ljudi
poseduju posebne isceliteljske sposobnosti i kojekakve udesne moi. #a ovim ljudima treba lepo
 
'oslednjih 0C stepeni $odolije <+akrab= je pod vladavinom Fupitera <Guru=. %a!u da ove osobe
mogu da budu nagle, grube, neprijatne i promenljivog ponašanja. 7a !ivota prolaze teške i ozbiljne
lekcije, esto nailaze na prepreke, ogranienja, stege i neprijateljstvo. išta ne ide lagano i za sve
se treba pošteno potruditi. Doga&a se da ovi ljudi budu pesimistini, skloni teškim i mranim
mislima, kao i autodestruktivnosti. jihovi !ivoti su ispunjeni kojekakvim nepremostivim
preprekama, zamkama i do cilja sti!u kroz kojekakve lavirinte. "koliko izdr!e nedae i ogranienja,
izdi!u se i postaju zaista velike linosti.