Geodetska astrologija

 • View
  270

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Geodetska astrologija

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  1/19

  1

  Lekcija br. 26

  Geodetska astrologija

  Geodetska astrologija je jo jedna od oblasti prostorne astrologije astrologije

  u kojoj nam je prostor osnovni parametar. Ova oblast je vrlo jednostavna i na

  osnovu nje se mogu izvui zanimljive vrlo praktine zakonitosti.

  Geodetska astrologija je povezana sa interakcijom izmeu zemlje i oveka. Sam

  pojam geodetski ukazuje na povezanost sa Zemljom, to znai da su u

  geodetskoj astrologiji kue povezane sa povrinom zemlje i one su na datoj

  lokaciji fiksne i ne zavise, kao to je uobiajeno, od datuma i vremena roenja,

  ve samo od prostora, zbog ega je geodetska astrologija poznata i kaozemljana

  astrologija. Ovo znai da svako mesto, svaki grad na planeti Zemlji ima svoje

  fiksne kue.

  Ovaj sistem zasniva se na sledeem:

  Geogetska mapa zemlje (sam naziv govori da je vezana za povrinu Zemlje),

  kao i zodijaki krug, podeljena je vertikalno na 12 jednakih delova, pri emu

  svaki segment (znak) ima po 30. Kao primarni meridijan u geodetskojastrologiji je definisan Griniki meridijan (koji je ustanovljen 1885 godine, kao

  primarni meridijan za ceo Svet) koji odgovara 00 Ovna. Svakih 30 stepeni

  predstavlja sledei znak idui istono od Grinia.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  2/19

  2

  Longiduta lokacije (mereno od Grinia) se uzima kao apsolutna Zodijaka

  latituda za MC na osnovu koje definiemo sve ostale take.

  Na primer, geodetski ekvivalent za Nju Jork (40N45, 74W0) bi bio:

  360-74 = 286 = 16 Strelca

  Beograd se nalazi na 20E29 (20 istono od Grinia) i stoga je MC na 2029.

  Asc se dobija na osnovu MC-a za datu irinu, pa je stoga Asc Beograda uvek

  6. Na mapi crvene linije predstavljaju MC (u ovom sluaju izraen kroz nulte

  stepenove znakova), a ute linije predstavljaju Asc. Beograd je udaljen 20 od

  Nultog Meridijana, a 6 od linije Lava ascendentalnog. Na mestu gde se see

  crvena linija koja predstavlja 0 nekog znaka i uta linija koja predstavlja 0

  kvadratnog znaka znai da su i MC i Asc na 0. U Kini, na primer, na liniji gde

  se preklapaju linije Asc i MC gde je MC na 0 , Asc je na 0. Gde god da je

  Asc 0, MC je na 0, kao i gde god (na bilo kojoj irini) da je MC na 0 ,

  Asc je na 0 (prikazano linijama koje se preklapaju).

  Stoga, svako mesto na zemlji ima jedinstven MC i ACS, i stoga svaka lokacija

  ima jedinstven kulturoloki duh, kroz koji su izraene njegove primarne potrebe.

  Beograd uvek, u bilo kom trenutku, bilo kom vremenu ima Asc na 6 i MC na

  20; Zagreb ima Asc na 2 i MC na 16.

  Ovaj sistem, koji koristi Griniki meridijan kao polaznu taku poznat je kao

  Sefarialov sistem (pouvenom astrologu Sefarialu).

  Pored ovog Sefarielovog sistema gde je Grini nulti meridijan i koji je

  najpopularniji, postoje jo neki sistemi u geodetskoj astrologiji, a jedan od njih

  je i Dondro sistem gde je za nulti meridijan uzet meridijan koji prolazi kroz

  Gizu Keopsovu piramidu. Ovaj sistem ima svoju vrednost, ali je sistem vezan

  za Grini vredniji u praktinom smislu.

  Jedan od argumenata za Griniki meridijan jeste i njegova veza sa zvezdom

  Etamin (gamma Draco) koja se sada nalazi na 27, budui da se ova zvezda

  nalazi na zenitu Grinia zbog ega se esto naziva iZenitnom zvezdom, pa aki Hramom Zmaja, a potovala se i u Starom Egiptu. Ma kakvo da je nae

  miljenje vezano za veu vanost Grinia ili Gize, kolektivno nesvesno je

  odabralo Grini. Nikada ne treba, kao astrolozi, da sumnjamo da je neto

  vetako, dogovoreno, nameteno, kao to ljudi prosene svesti misle. Treba

  uvek da budemo svesni injenice da se sve ipak odvija po zakonima Univerzuma

  i da je ono to je vaee na nekom mundanom nivou ono to je izbor

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  3/19

  3

  kolektivnog nesvesnog, a u ovom sluaju Grini je izbor, i to svakako ima svoju

  svrhu.

  *

  Ono to dobijamo geodetskom mapom jesu kue same po sebi i to za svaku

  lokaciju (bilo koji grad, selo, taku na planeti). Ovaj sistem kua se zove

  geodetski sistem kua (do sada smo imali priliku da se sretnemo sa Plasidussistemom kua, Porfirijevim sistemom kua, Regiomontanus...) i u ovom

  sistemu kua kue zavise od mesta na kojem se nalazimo, to znai da svi ljudi

  na istoj geografskoj irini i duini imaju iste vrhove kua (uklapaju se sa

  arhetipom tog mesta izraenim kroz vrhove kua).

  Na ovaj nain dobijamu sliku inteligencije planete Zemlje, budui da je svaki

  deo planete u odnosu na svoj geografski poloaj automatski definisan odreenim

  stepenima 4 ugla, a na osnovu toga i itavim horoskopom iako bez planeta!

  Da bi se dobio geodetski horoskop potrebno je u date kue uneti pozicije planetau znacima koje natus ili zemlja koju izuavamo ima u natalu.

  Svakako, geodetski horoskop moemo uraditi za svakog natusa na podruju na

  kome boravi, kako bismo videli kako se uklapa u kolektivnu svest tog podruja,

  odnosno u kojoj meri e moi da ispuni potrebu koje mesto samo po sebi nosi

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  4/19

  4

  (definiui kljune uglove horoskopa, kao i sve ostale vrhove kua) svojim

  geografskim poloajem.

  Geodetski horoskop tumaimo kao svaki drugi mundani horoskop:

  MC nekog prostora e, ba kao i u svakoj mundanoj karti, ukazivati primarno na

  vlast u toj zemlji i njen opti imid po kome je veina ljudi prepoznaje.

  Ascendente ukazivati na prirodu samih ljudi u tom prostoru, kao i na njihove

  potrebe.

  IC govori o stvarima koje su povezane sa unutranjou zemlje, kao i sa samom

  teritorijom, pa on moe ukazati na zemljotrese ili bilo koje druge dogaaje koji

  su vezani za zemlju.

  Descendent geodetskog horoskopa govori o stranim zemljama, o stepenu

  otvorenosti sa drugim zemljama, o javnim neprijateljima, kao i o svim ostalim

  pokazateljima o kojima 7. kua govori u mundanom horoskopu.

  U skladu s tim, Asc na 6 simbolie arhetip oveka u Beograda, pa u zavisnosti

  od toga koliko nam je ta energija bliska mi se i uklapamo. Ukoliko nae Suncenije dovoljno snano generalno se, u najoptijem smislu, ne moemo na ovom

  podneblju najbolje uklopiti, snai, i samim ti se ne moemo oseati najbolje, jer

  Lav Asc trai posebne, energine ljude.

  Srodno tome, MC na 20 simbolie vlast u Beogradu, gradonaelnika, pa

  svakako da ovaj stepen ne obeava mnogo moda i nije zgodno biti na vrhu

  tog grada.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  5/19

  5

  Primer 1 Berlinska Srbija

  Na primeru Berlinske Srbije proceniemo koliko se taj trenutak uklapa sa

  glavnim gradom, sa potrebom prirode koja tu boravi, sa mentalitetom,

  kolektivnom sveu Beograda. Priroda Beograda ima svoju energiju (reljef) koju

  su formirali mnogi narodi pre nas, sva deavanja pre nas, i ta priroda je izraena

  kroz uglove koje dobijamo geodetskim sistemom. Potrebno je proceniti koliko

  dati trenutak nastanka Berlinske Srbije odgovara toj prirodi glavnog grada,odgovara potrebi prirode koja tu boravi. To emo proceniti tako to emo

  planete iz horoskopa Berlinske Srbije staviti u kue koje dobijamo na osnovu

  geodetske mape za Beograd, i na taj nain dati trenutak u vremenu ubacujemo u

  odreeni prostor, odreenu energiju, i procenjujemo kako se trenutak uklapa sa

  energijom Beograda.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  6/19

  6

  O horoskopu Berlinske Srbije ve je bilo rei zakljuili smo da nije sjajna

  pozicija Marsa vladara Asc na Junom voru u kvadratu sa Neptunom, kao ni

  pozicija drugog vladara Asc Plutona na Algolu na vrhu 7 u kvadratu sa Uranom.

  Iz geodetskog horoskopa Berlinske Srbije za Beograd dobijamo jo jednu vrstu

  informacije: Marsu se nalazi u 1, a vladar 1 u 12, to svakako ukazuje da dati

  momenat nije najpovoljniji, najidealniji momenat za tu naciju. Ujedno, samo

  Sunce ima prilino egzaktan kvadrat ka MC-u to simbolie mogunost pada

  vladara to generalno nosi sam MC. Lav na Asc, Sunce u 12, a Mars u 1 je slika

  ljudi koji ubijaju kralja to se i desilo brzo nakon osnivanja Berlinske Srbije.

  I sam Saturn, koji je svakako za Beograd veoma bitan zbog stepena pada na

  kojem se nalazi MC, je u ovom sluaju takoe u padu, to je nepovoljna

  konotacija jer naglaava datu mogunost izraenu kroz taj vaan ugao.

  S druge strane, geodetski horoskop na neki nain simbolie i imid tog prostora,pa je Srbija imala i imid kraljo-ubice zbog ega su poetkom 20. veka sa

  njom bili prekinuti diplomatski odnosi.

  Iz ovoga zakljuujemo da je taj trenutak uklopljen sa fiziologijom, geografijom,

  prirodom ovog mesta jer naglaava ono za ta postoji potencijal izraen kroz

  prirodu, energiju Beograda.

  Primer 2 - Ustav Srbije 8.11.2006.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  7/19

  7

  Novi Ustav Srbije odraava momenat koji je trebalo da podri odreene tenje

  to je jasno izraeno u datom momentu samog horoskopa Ustava, ali i

  geodetskog horoskopa: naglaena 9. kua u horoskopu Berlinske Srbije govori o

  neminovnosti saradnje sa EU, a vrh 4 na 28. stepenu o promenama vezanim za

  teritoriju koje e uslediti u periodu od najvie 2 godine. U geodetskom je

  naglaena potreba za ouvanjem teritorije i integriteta to simbolie pozicija

  vladara Asc u 4. U 3. kui koja simbolie pokrajine, koja se nalazi inae u

  promenljivom znaku, se nalazi Juni vor to govori o mogunosti gubitaka

  pokrajine, a pozicija vladara 3 Merkura je takoe u 4, pri emu je Merkur

  retrogradan i u konjunkciji sa Suncem to govori o istoj potrebi da se zadri

  pokrajina. Naravno, dispozitor i njegovi aspekti uvek govore o ishodu...

  Mesec, sam po sebi, takoe dosta govori svojomn pozicijom, aspektima, kao i

  dispozicijom o svemu to se tie deavanja unutar zemlje.

  Geodetski horoskop govori na koji nain se odreeni momenat, natus uklapa sa

  potrebama prostora (dok astrokartografski i relokacijski govori o objektivnim

  okolnostima na datom prostoru, a Local Space o linom doivljaju odreenog

  prostora). Relokaciona astrologija je dosta bliska sa geodetskom budui da su u

  pitanju okolnosti, s tim to iz geodetskog horoskopa vidimo koliko e se natus

  s lakoom uklopiti sa datim arhetipom koji ivi na odreenom prostoru ili ne

  (ukoliko postoji dobar aspekt planeta sa uglovima geodetskog horoskopa natus

  se s lakoom uklapa). Iz relokacijskog horoskopa (koji je izvedeni natalni

  horoskop) nemamo informaciju o samom prostoru ve samo o natusu naodreenom prostoru, dok u geodetskom imamo spoj jednog i drugog.

  Iz geodetskog horoskopa imamo sliku ta zapravo jedan prostor predstavlja na

  osnovu uglova: zato ba Beograd ima MC na 20 to bitno opisuje upravo

  nau vlast? Isto tako, i MC na 0 za London jasno simbolie da centralno

  mesto u upravljanju na mundanom nivou upravo ima engleska kraljevska

  porodica.

  Najvei deo Evrope ima Asc u Lavu to govori o tome kakvi su ljudi na ovom

  podruju, kakva je njihova osnovna priroda, a ovo je slika potrebe za vanim

  ljudima, monim, liderima. Ista je situacija i sa Srbijom, ali uklapanje nije

  idealno, pa se ta potreba na podruju Srbije (gledano iz ugla Berlisnke Srbije) ne

  ostvaruje lako (Mars u 1, vladar Asc u 12). Od samog natusa zavisi koliko se

  uklapa u potrebe, arhetip izraen kroz uglove geodetskog horoskopa odreenog

  mesta.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  8/19

  8

  Primer 3 Hitler

  Na primeru Hitlera proceniemo koliko se uklapa u potrebe, arthetip Berlina,

  gde je postigao apsolutnu mo koja svakako ivi u arthetipu Berlina.

  Ukoliko elimo da odredimo kako se natus uklapa u inteligenciju jednog grada u

  kome nije roen, potrebno je da najpre relociramo horoskop za dato mesto, a tek

  onda da ga prebacimo u geodetski horoskop, odabirajui geodetski sistem kua.

  Najpre je naveden geodetski horoskop za Braunau am Inn gde je roen, a potom

  relokacioni i geodetski za Berlin.

  U samom relokacionom horoskopu neznatno se pomerio Asc sa 26 na 25, a

  u geodetskom se MC pomerio za 20 to se vie egzaktno uklapa sa natalnim

  Saturnom koji je natalno u 10. kui i simbolie upravo ono to je Hitler i postao.

  Deseta kua u geodetskom horoskopu poinje u Ovnu, a vladar je Mars u 10 u

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  9/19

  9

  konjunkciji sa Venerom u seditu, to je svakako natusu omoguilo da se ostvari

  na tom polju za ta natalno postoji potencijal: vladar natalne 10 je Sunce na 0 -

  neko ko je vodei.

  Nadalje, u geodetskom horoskopu za Berlin, Hitlerov Mesec dolazi u egzaktan

  polusekstil sa descendentom (koji je za Berlin na 6), ukazujui na njegovupopularnost koju stie u Nemakoj pa tako i njegov dispozitor (Saturn) sada

  dolazi do punog izraaja formirajui trigon ka MC-u (to mu omoguuje

  postignue u poziciji). Ovde treba imati u vidu da su Mesec i Saturn upravo

  vladari njegovih vorova, pa je sa jedne strane Mesec ovde davao nadu ljudima

  u javnosti (preko egzaktnog polusekstila sa descendentom), dok je Saturn

  (vladar njegovog ) koji formira snaan trigon/sekstil sa osom MC/IC ukazao

  na nekoga ko eli da obnovi mo starog Rajha...

  *

  Ove mape su tradicionalno koriene i u mundanoj astrologiji pre svega za

  utvrivanje mesta prirodnih katastrofa (zemljotresi, uragani, poari, poplave),

  kao i bitnih dogaaja kao to su, na primer, ratovi.

  Sve to bi se nalo na uglovima bi se uzimalo kao izuzetno znaajno. Pa, ukoliko

  na primer, Uran prelazi preko IC nekog mesta, podruja, u loem aspektu sa jo

  nekim malefikom moe ukazati na zemljotres koji bi to podruje mogao zadesiti.

  Slino, i pomraenje koje aktivira uglove nekog mesta govori o moguim

  katastrofama.

  Kao astrolozi koji se bave mundanim predvianjima potrebno je da poznajemo i

  geodetsku astrologiju, a to znai da u svakom trenutku znamo gde se nalazi MC

  neke zemlje, podruja (to nije komplikovano budui da polazimo od Grinia)

  jer tako znamo i gde je IC, pa to znajui, i znajui tranzite moemo pretpostaviti

  gde bi se mogli desiti zemljotresi i druge nepogode vezane za teritoriju.

  Geodetski horoskop je zgodan posebno u sluajevima kada nam je poznat samo

  datum nekog dogaaja (osnivanja zemlje, proglaenja ustava i sl.), a ne i tano

  vreme, jer se planete za dan ne pomere mnogo, pa kombinacija planeta sa

  geodetskim horoskopom (uglovima) nam uvek moe dati informaciju o glavnoj

  energiji, tj. o telu (uglovi) i inteligenciji (planete) to ini kolektivno bie.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  10/19

  10

  Primer 4 Balkanski rat

  Za trenutak poetka Balkanskog rata koji je prethodio I svetskom ratu, uzima se

  momenat prvog pucnja iz puke koji se desio 14.10.1912. godine u mestu Edirne

  u Turskoj (koje se zvaloAdrianople u to doba). Kako sam trenutak nije poznat

  koristimo horoskop za podne.

  Mars je svakako bitna planeta za ovakav dogaaj pa njegova pozicija ugeodetskom horoskopu za isto mesto mora biti znaajna. On se nalazi na samom

  IC-u geodetskog horoskopa to je veoma markantan pokazatelj rata na odreenoj

  teritoriji.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  11/19

  11

  I poslednja solarna eklipsa u odnosu na geodetski horoskop koja se desila pre

  dogaaja je veoma snano povezana sa planetama u horoskopu Balakanskog

  rata:

  Eklipsa je pala na 27 - na MC geodetskog horoskopa i opoziciju sa Marsom i

  Merkurom.

  Dakle, eklipsa je pala na MC datog mesta, a kada je tranzitni Mars doao na IC

  on je aktivirao dogaaj koji upravo u tom mestu otpoinje.

  Dispozitor eklipse je Mars, a on se nalazi u znaku svog pada i u kvadratu sa

  Venerom to je pokazatelj da ova eklipsa nije udobna i da ne najavljuje povoljne

  dogaaje.

  Postoji zanimljivost vezana za borbe koje su se deavale tokom Balkanskog rata:

  borbe su jedno vreme jenjavale, ali kako se Mars od 27 pribliavao stepenu

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  12/19

  12

  eklipse 27 gde je i MC za dato mesto, tako su postajale snanije to je jo

  jedan pokazatelj koliko je MC osetljivo mesto.

  Uglovi geodetskog horoskopa su bia zemlje, nekog mesta, teritorije, odreenog

  prostora koja reaguju na uticaje kao i mundani horoskop, kao i natal.

  Primer 5 Berlin 9.11.1989. Ples

  U Berlinu 9.11.1989. su ljudi i sa jedne i sa druge strane Berlinskog zida poeli

  da pleu to se uzima kao poetak ruenja Berlinskog zida.

  Posmatraemo uticaj poslednje lunacije (mlad mesec) neposredno pre dogaaja

  na geodetski horoskop ovog dogaaja.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  13/19

  13

  Lunacija je bila na 6 - dakle u egzaktnom kvadratu sa osom Asc/Desc

  geodetskog horoskopa za Berlin, ukazujui da u tom periodu, u toku tih 14 dana,

  moe doi do bitnih promena.

  Zid je sruen 01.01.1990, a solarna eklipsa koja se odigrala neposredno nakon

  ruenja zida bila je na 6 - tano na Descendentu geodetskog horoskopa za

  Berlin ukazujui da se Berlin otvara ka svetu.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  14/19

  14

  Primer 6 Atomska eksplozija nad Hiroimom

  Prvi primer je trenutak pada atomske bombe, a drugi je geodetski horoskop tog

  trenutka za Hiroimu. Hiroima ima MC na 1227 i Asc na 7. Sunce

  (zajedno sa Plutonom) je tog trenutka bilo egzaktno na MC-u Hiroime. Pluton

  blizu MC-a svakako govori o potencijalnoj ugroenosti tih predela iji MC

  tranzitira.

  U osnovi u geodetskom artu moemo uzeti u obzir odreeni orbis (do 3), ali je

  svakako naglaenije ono to je egzaktno. Za mundane prognoze (zemljotresi, na

  primer) treba imati u vidu da do takvog dogaaja ne dolazi samo u jednom

  mestu, ve na odreenom podruju, pa je stoga dozvoljeni orbis razumljiv.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  15/19

  15

  Primer 7 Angelina Jolie

  U relokacionom geodetskom horoskopu Angeline za Namibiju, za mesto

  Swakopmund, Mesec je naglaen na MC-u, a ona je u tom mestu rodila dete, to

  snano pokazuje na koji nain je konektovana za to mesto. Kako je s namerom

  otila tamo da se porodi izvesno je da ju je nesvesno takva energija prostora

  privukla i da se u nju lako uklopila.

  Iz ovog primera se jasno vidi kako se konektujemo sa biem zemlje, reljefa, to

  je posve drugaija logika od one kojom smo se do sada vodili.

  *

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  16/19

  16

  Svako od nas roen je negde, na nekom podruju koje ima svoje uglove. U

  zavisnosti od toga koliko se povoljno uklapamo u tu prirodu koju opisuju uglovi,

  kao i preko svojih planeta, zavisi i koliko emo uspeti da se ostvarimo. U

  Beogradu je veoma vano (kao i u svim podrujima gde je Lav na Asc, a Ovan

  na MC-u) da nam je snano Sunce, Mars, ali i da nam je dobar Saturn (zbog

  stepena njegovog pada), jer u protivnom naa prava priroda se nee u potpunosti

  ostvariti, ili, pak, na protiv, doiveemo poraze i gubitke.

  Konkretnu poziciju dobijamo tek pozicijom planeta u geodetskom horoskopu za

  odreeno mesto (pri emu se najpre treba relocirati ukoliko to nije mesto

  roenja), pa od aspektura planeta ka vrhovima kua zavisi kako se uklapamo u

  taj milje.

  Ono to bismo mogli da uradimo je da na osnovu natalnog Asc i MC-a

  pronaemo taku, mesto na planeti koje ima identine uglove kao na natal. Akoje, na primer, natalni MC na 5 to je 275 od Grinia okolina Miigena i na

  osnovu toga traimo Asc, tj. odgovarajuu irinu. Na tom mestu bismo se u

  potpunosti uklopili u milje.

  Na samom kraju moemo se zapitati ta je najprimarnije kada su u pitanju tri

  vrste prostorne astrologije: astrokartografija, Local Space i geodetska

  astrologija kako pomiriti suprotnosti koje bi se sigurno mogle javiti. Na

  primer, moe se desiti da nam iz ugla geodetske astrologije najvie odgovarapodruje Evrope, ali da nam astrokartografska mapa ukazuje da upravo preko

  Evrope ide Saturnova linija, a iz Local Space horoskopa zakljuujemo da bismo

  se najbolje oseali u Africi na ta nam prethodne mape ne ukazuju, pri emu,

  naprimer, treba jo i da vodimo rauna da i u Afriku treba da odemo u

  odreenom momentu u vremenu zbog progresivno relociranog horoskopa.

  Najpraktinija stvar je Local Space sistem jer prua neuporedivo vie

  mogunosti nego sa bilo kojim drugim sistemom. On spada u onaj deo naeg

  bia koji moemo da menjamo veoma je vezan za na subjektivni doivljaj

  stvarnosti koji se pretvara u objektivni. Ovaj sistem je na neki nain vezan za

  nau Duu, za ono to oseamo stalno, pa je iako subjektivno, sutinski bitno i

  najvanije.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  17/19

  17

  Geodetski horoskop moemo posmatrati kao jednu vrstu mundanog horoskopa

  koji je povezan sa natusom lino.

  Geodetski horoskop je kao UM naeg kosmikog bia; Local Space horoskop

  kao Dua tog bia, a astrokartografski (relokacioni) telo vrlo objektivni deo,

  objektivna stvar oko nas.

  Geodetski govori o tome da li i koliko ispunjavamo ulogu koju nam namee

  odreeno mesto, prostor, i to je svakako bitno, ali je daleko bitnije kako se

  oseamo bez obzira koliko se uklapamo u arhetip bitnije je da ivimo na

  pravoj, a ne pogrenoj liniji LS horoskopa, jer tada ivimo ivot na viem nivou.

  Ukoliko natus nije spreman na vea putovanja, astrokartografske linije e se

  malo promeniti, pa tako one esto natusu postaju najmanje praktian momenat u

  svakodnevnom ivotu. Ipak, ako je natus spreman da bitnije promeni lokaciju,

  tada astrokartografija, odnosno relokaciona astrologija postaje veoma praktina

  u ivotu pojedinca. Astrokartografske linije su bitne za okolnosti koje dolaze,

  koje, ukoliko im se due izlaemo, poinjemo da oseamo i na subjektivnom

  nivou.

  Geodetski horoskop predstavlja komunikaciju natusa sa inteligencijom prostora,

  a ta komunikacija je veoma vana jer svaki prostor vremenom oblikuje, menja

  ono to se na njemu nalazi. Na primer, u SAD ive ljudi iz svih krajeva sveta, ali

  svakako da su svi poprimili osobine koje im je nametnuo niko drugi nego sam

  prostor, energija prostora. Boravei na jednom mestu neminovno seprilagoavamo i poprimamo osobine ljudi sa tog prostora koje su primarno

  uslovljene geografijom prostora koja je jedinstvena za svaki prostor. ak i da

  samo stalno koristimo jezik koji je maternji na nekom prostoru poprimamo

  osobine ljudi sa tog prostora: profesorka ruskog jezika u Beogradu (srpskog

  porekla) bitno se razlikuje od profesorke francuskog, kao i od profesorke

  nemakog jezika istog porekla, a to samo stoga to je jezik jedna od bitnih

  odlika naroda na odreenom podneblju koja je upravo uslovljena podnebljem, tj.

  inteligencijom prostora. I stoga je veoma bitno uklopiti se u taj prostor, o emu

  govori geodetska astrologija.

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  18/19

  18

  *

  Uputstvo za dobijanje geodetskog horoskopa u Kepler Softveru

  - Odabrati natalni horoskop koji elimo prebaciti u geodetski (ukoliko je upitanju geodetski horoskop za mesto roenja), ili, ukoliko je u pitanju

  neko drugo mesto, uraditi relokacioni horoskop

  - Kliknuti na ikonicu Settings- OdabratiHouse system- Odabrati Geodetic house system- Odabrati With Placidus Intermediate Cusps

  Uputstvo za dobijanje geodetskog horoskopa u Win*Star-u

  - Odabrati natalni horoskop koji elimo prebaciti u geodetski (ukoliko je upitanju geodetski horoskop za mesto roenja), ili, ukoliko je u pitanju

  neko drugo mesto, uraditi relokacioni horoskop

  - U desnom delu prozora (niz ikonica) odabrati kolonu pod nazivom Chts(gde se nalaze i ikonice Harmonic i Relocate)

  -

  Odabrati ikonicu Geodetic- U novootvorenom prozoru odabrati eljeno mesto

 • 7/28/2019 Geodetska astrologija

  19/19

  19

  Domai zadatak br. 26

  Na osnovu geodetskog horoskopa za Wall Street (74 W 01, 40 N 42)

  zakljuiti zato je uveni finansijski astrolog i berzanski strunjak W. D. Gann

  bio ovde veoma uspean.