Autocad osobine objekata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autocad

Text of Autocad osobine objekata

 • Pog

  Op{te oso

  Objekti u A

  nekog objekta

  slova, tip {rafu

  z

  boja kojom

  z

  tip linije k

  z

  razmera ti

  z

  lejer u koj

  z

  debljina li

  z

  visina obje

  Kao {to u A

  tipa linije, leje

  teku}om bojom

  da se op{te os

  Bylayer

  ). Prom

  drugi menjaju

  Pode{avanje

  zasebno. Op{te

  promeniti kom

  Napomena: Uosobine origin

  10.1. Toolb

  Veoma va`a

  prostora i ima

  komande gledalavlje 10.

  bine objekata

  utoCADu imaju op{te i pojedina~ne osobine. Pojedina~ne osobine su geometrija objekta ili osobina koja zavisi od vrste objekta: tipre, stil kotiranja kote itd. U op{te osobine objekata spadaju:

  se objekat crta (eng. Color), ojom se objekat crta (eng. Linetype), pa linije (eng. Ltscale), em se objekat crta (eng. Layer), nije kojom se objekat crta (eng. Lineweight) i kta (eng. Thickness).

  utoCADu postoji samo jedan teku}i crte`, tako se i za pojam boje,r pode{ava teku}e stanje (eng. Current). Svaki novi objekat se crta, tipom i debljinom linije, visinom i u teku}em lejeru. Preporu~uje seobine objekta (osim razmere tipa linije) pode{avaju u lejeru (eng.enom teku}eg lejera ili prebacivanjem objekta iz jednog lejera u

  se op{te osobine objekta. teku}ih parametara je u daljem tekstu obja{njeno za svaku osobinu i pojedina~ne, geometrijske osobine objekta mogu}e je naknadno

  andama: PROPERTIES, CHANGE, MATCHPROP itd.

  slu~aju kada se objekat kopira, kopija zadr`ava op{te i geometrijskeala.ar Object Propertiesn toolbar za rad sa op{tim osobinama objekata nalazi se iznad radnog naziv Object Properties (sl. 10.1). Na njemu se nalaze slede}eno sleva na desno:

 • 2 10.2. Layer

  z

  AI_MOLC

  omogu}ava pode{avanje teku}eg lejera pokazivanjem na objekat,z

  LAYER

  Linetype P

  z

  Layer Con

  padaju}oj z

  LAYERP

  z

  Color Con

  z

  Linetype C

  listi,z

  Lineweigh

  padaju}oj z

  Plot Style

  padaju}oj

  Napomena: Nlinije dodeljujuse izmena ovih

  10.2. Layer

  AutoCAD

  p

  providnu foliju

  namene. Broj l

  zahteva korisn

  crtaju objekti.

  osobine:

  z

  jedna boja

  z

  jedan tip l

  z

  jedna debl

  z

  stil plotov

  z

  na~in plot

  Pode{avanje

  U arhitektur

  jala ili po nam

  unutra{nji zido

  U ma{instvu

  nameni objektaomogu}ava pode{avanje osobina lejera u dijalog prozoru Layer &roperties,trol omogu}ava pode{avanje teku}eg lejera ili osobina lejera nalisti, omogu}ava vra}anje statusa lejera na prethodno stanje,trol omogu}ava pode{avanje teku}e boje na padaju}oj listi,ontrol omogu}ava pode{avanje teku}eg tipa linije na padaju}oj

  t Control omogu}ava pode{avanje teku}e debljine linije nalisti i Control omogu}ava pode{avanje stila plotovanja objekata nalisti.

  episano pravilo je da se osobine objekata boja, tip linije i debljina lejeru u dijalog prozoru Layer & Linetype Properties. Ne praktikuje osobina na padaju}im listama na toolbaru Object Properties.

  odr`ava rad sa lejerima. Lejer je najlak{e simboli~no objasniti kao na kojoj ili u kojoj korisnik crta objekte sli~ne funkcije, izgleda iliejera u teku}em crte`u je neograni~en i zavisi isklju~ivo od potreba iika. Samo jedan lejer mo`e biti teku}i (eng. Current) i u njemu se Svaki lejer ima naziv koji zadaje korisnik. Lejeru se dodeljuju

  (eng. Color), inije (eng. Linetype), jina linije (eng. Lineweight), anja (eng. Plot Style) i ovanja (eng. Plot/No Plot) kojim se objekti crtaju.

  m osobina lejera manipuli{e se objektima u teku}em crte`u. i i gra|evinarstvu po lejerima se raspore|uju objekti po vrsti materi-eni objekta. Na primer, spolja{nji zidovi se crtaju na jednom lejeru,vi se crtaju na drugom lejeru, stubovi na tre}em i drugo. po lejerima se raspore|uju objekti po razli~itoj vrsti linije ili po. Na primer, kote, osne linije, pomo}ne linije, {rafure i drugo.

  Sl. 10.1 Ikone na toolbaru Object Properties

 • Op{te osobine objekata 3

  Ako su svi lejeri uklju~eni (eng.

  On

  ) i odle|eni (eng.

  Thaw

  ), svi objekti teku}eg

  crte`a se vide j

  Pode{avanje

  LAYER

  , sistem

  trol

  na toolbaru

  Komanda

  L

  10.2) i omogu

  nalazi se na too

  Komanda

  pode{avanje osCommand: L

  U dijalog p

  parametre. Na

  prikazuju u list

  z

  Show all l

  z

  Show all u

  z

  Show all X

  crte`a (eng

  z

  Pritiskanje

  u kojem j

  lejera.

  Invert filter

  zadatih kriterij

  Apply to Ob

  pode{enog stan

  toolbaru

  .edan preko drugog. osobina i manipulacija lejerima je mogu}a komandama LAYER, skom promenljivom CLAYER ili pomo}u padaju}e liste Layer Con- Object Properties.

  AYER se izvr{ava u dijalog prozoru Layer & Linetype Properties (sl.}ava kreiranje i pode{avanje osobina lejera. Navedena komandalbaru Object Properties i padaju}em meniju Format> Layer.LAYER izvr{ava se u komandnoj liniji i omogu}ava kreiranje iobina lejera zadavanjem razli~itih opcija.AYER

  rozoru Layer Properties Manager mogu}e je promeniti razli~itepadaju}oj listi Named layer filters mogu}e je podesiti koji lejeri sei lejera. Mogu}e opcije su:

  ayers svi lejeri u teku}em crte`u, sed layers svi lejeri u teku}em crte`u u kojima je ne{to nacrtano iREF dependent leyers svi kori{}eni lejeri umetnutog refrentnog. External Reference) u teku}em crte`u.m tastera sa tri ta~ke prikazuje se dijalog prozor Named layer filterse mogu}e zadati logi~ke kriterijume za prikazivanje lejera u listi

  uklju~eni prekida~ omogu}ava prikazivanje lejera inverzijomuma. ject Properties toolbar uklju~eni prekida~ omogu}ava prikazivanjeja liste lejera na padaju}oj listi Layer Control na Object Properties

  Sl. 10.2Izgled dijalogprozora LayerPropertiesManager za radsa lejerima

 • 4 10.2. Layer

  10.2.1. Kreiranje novog lejera u dijalog prozoruLa

  Taster

  New

  novog lejera

  slovom. Ostal

  kreira se lejer n

  lejera mo`e im

  znakova.

  Dozvoljeni z

  slede}i znakov

  lejera zadaje se

  Nije mogu}

  zadavanja nazi

  kreira slede}i n

  nutku pritiskan

  sa istim osobin

  ^esto se ko

  struku, u sklad

  na primer, naz

  gra|evinarstvu

  koji se u lejeru

  Naziv je mogu

  primer: Zid_o

  drugo. U ma{in

  crta. Mogu}i n

  tura, Pune, Tan

  z

  lejer je uk

  z

  odle|en (e

  z

  otklju~an

  z

  lejeru je d

  z

  kontinualn

  z

  teku}a deb

  z

  teku}i stil

  z

  osobina le

  Naziv lejera

  kanjem levog

  tastera

  Show

  D

  promene naziv

  tastera F2. yer Properties Manageromogu}ava kreiranje novog lejera. U listi lejera prikazuje se naziv Layer1. Po~etno slovo naziva lejera automatski se ispisuje velikimi karakteri se pi{u malim slovom. Slede}im pritiskanjem tastera Newaziva Layer2. Zadavanje naziva lejera mogu}e je sa tastature. Naziv

  ati do 255 slovnobrojnih karaktera sa praznim mestima i bez d`oker

  nakovi u nazivu lejera su slova od A do Z, brojevi od nula do devet ii: znak za dolar ($), znak minus () i znak polo`ena crta (_). Naziv u skladu sa objektima koji se na zadatom lejeru crtaju. e zadavanje postoje}eg naziva lejera iz teku}eg crte`a. U trenutkuva lejera mogu}e je pritiskanje tastera sa znakom zarez (,). AutoCADovi lejer pod nazivom Layer i slede}im rednim brojem. Ako je u tre-ja tastera New selektovan neki lejer u listi lejera, novi lejer se kreiraama selektovanog lejera.risti zadavanje naziva sa prefiksom karakteristi~nim za odre|enuu sa objektima ili namenom objekata koji se crtaju u lejeru. Takvi, suivi: A_layer1 (arhitektura) ili M_layer1 (ma{instvo). U arhitekturi i lejeru se zadaje naziv u skladu sa namenom ili funkcijom objekata crtaju. Ti nazivi su: zidovi, stubovi, osnova, temelj, krov i sli~no.

  }e zadati i u skladu sa materijalom objekata koji se crtaju u lejeru. Napeka, Zid_cigla, Zid_gips, Zid_blok i Plo~ice_keramika, Parket istvu naziv lejeru se zadaje u skladu sa tipom linije kojima se objekatazivi lejera su, na primer: Pomo}ne_linije, Kote, Osne_linije, Kon-ke, [rafura, Isprekidana_linija itd. Osobine novog lejera su:

  lju~en (eng. On), ng. Thaw) u teku}em i svim ostalim prozorima (eng. Viewports), (eng. Unlock), odeljena bela boja (eng. White), i tip linije (eng. Continious),ljina linije (eng. Lineweight), plotovanja (eng. Plot Style) i jer se plotuje (eng. Plot On).

  mogu}e je promeniti pokazivanjem na naziv lejera i tri puta pritis-tastera na mi{u. Drugi na~in promene naziva lejera je pritiskanjemetails i promenom naziva u polju za editovanje Name. Tre}i na~ina lejera je selektovanjem naziva lejera i pritiskanjem funkcijskog

 • Op{te osobine objekata 5

  10.2.2. Lejer 0

  U svakom c

  kreiranje koris

  nekim komand

  za sen~enje i d

  Naziv lejera

  sadr`i: naziv c

  teku}i crte` ko

  naziv crte`a

  Osim pode{

  jati ostale osob

  10.2.3. Bri

  Taster

  Delet

  prozoru se prik

  Nije mogu}

  pamte karakte

  objekat i lejer

  komandom

  PU

  LAYMRG

  .

  10.2.4. PoLayer Prop

  Taster

  Curr

  mogu}e pokaz

  mogu}e zadati

  na mi{u.

  U polju

  Cur

  entnog crte`a

  teku}i, prikazu

  Pode{avanje

  baru

  Object

  Pr

  i komandom

  A

  Taster

  Hide

  detaljnim osob

  ager

  i obrnuto.

  vi{e selektovan

  listama ili priti

  10.2.5. Lis

  Svi lejeri u

  prozora. Pode{rte`u postoji lejer 0. Ovaj lejer