Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

Embed Size (px)

Text of Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  1/34

  BAB1. PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DANPEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

  INDONESIADaftar isi

  1 PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

  INDONESIA 

  ← 1.1 A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

  1.1.1 1. Perisi!a Ren"asden"klok 

  1.1.# # . Per$m$san Naska% Proklamasi 

  1.1.& & . Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan 

  1.1.' ' . Makna dan Ari Penin" Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

  ← 1.# B. Pen(e)aran Beria Proklamasi dan Sika* Rak(a di Ber)a"ai Daera% 

  ← 1.& +. Ter)en$kna Ne"ara Kesa$an dan Pemerina% Re*$)lik Indonesia sera Kelen"ka*ann(a 

  1.&.1 1 . Pem)en$kan Komie Nasional 

  1.&.# # . Pem)en$kan Parai Nasional Indonesia 

  1.&.& & . Pem)en$kan Badan Keamanan Rak(a 

  ← 1.' D. D$k$n"an Daera% er%ada* Pem)en$kan Ne"ara Kesa$an dan Pemerina%an R I 

  PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKANNEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

  Ta%$ka% kalian, )a%!a Indonesia ermas$k sekelom*ok ke-il )an"sa (an" mem*erole%

  kemerdekaan )$kan se)a"ai *em)erian *enaa%, aa$ se)a"ai %asil s$a$ *roses damai

  )elaka/ Kemerdekaan (an" kia miliki sekaran" dirai% melal$i s$a$ *er$an"an *anan"

  http://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIAhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIAhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#A._Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#1._Peristiwa_Rengasdengklokhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#2_._Perumusan_Naskah_Proklamasihttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#2_._Perumusan_Naskah_Proklamasihttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#3_._Pelaksanaan_Proklamasi_Kemerdekaanhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#4_._Makna_dan_Arti_Penting_Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#B._Penyebaran_Berita_Proklamasi_dan_Sikap_Rakyat_di_Berbagai_Daerahhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#C._Terbentukna_Negara_Kesatuan_dan_Pemerintah_Republik_Indonesia_serta_Kelengkapannyahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#C._Terbentukna_Negara_Kesatuan_dan_Pemerintah_Republik_Indonesia_serta_Kelengkapannyahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#1_._Pembentukan_Komite_Nasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#2_._Pembentukan_Partai_Nasional_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#3_._Pembentukan_Badan_Keamanan_Rakyathttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#D._Dukungan_Daerah_terhadap_Pembentukan_Negara_Kesatuan_dan_Pemerintahan_Republik_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_1.jpghttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIAhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIAhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#A._Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#1._Peristiwa_Rengasdengklokhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#2_._Perumusan_Naskah_Proklamasihttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#3_._Pelaksanaan_Proklamasi_Kemerdekaanhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#4_._Makna_dan_Arti_Penting_Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#B._Penyebaran_Berita_Proklamasi_dan_Sikap_Rakyat_di_Berbagai_Daerahhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#C._Terbentukna_Negara_Kesatuan_dan_Pemerintah_Republik_Indonesia_serta_Kelengkapannyahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#1_._Pembentukan_Komite_Nasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#2_._Pembentukan_Partai_Nasional_Indonesiahttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#3_._Pembentukan_Badan_Keamanan_Rakyathttp://www.crayonpedia.org/mw/BAB11._PERISTIWA_SEKITAR_PROKLAMASI_DAN_PEMBENTUKAN_NEGARA_KESATUAN_REPUBLIK_INDONESIA#D._Dukungan_Daerah_terhadap_Pembentukan_Negara_Kesatuan_dan_Pemerintahan_Republik_Indonesia

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  2/34

  dan )era, den"an iik *$n-akn(a dik$mandan"kan Proklamasi Kemerdekaan an""al 10

   A"$s$s 1'2. A*aka% an""al 10 A"$s$s 1'2 mer$*akan ak%ir dari  *er$an"an merai%

  kemerdekaan/ Ba"aimana kronolo"i *er$an"an )an"sa kia merai% kemerdekaan/

  Un$k elasn(a ik$ila% *em)a%asan )erik$3

   A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia1. Peristiwa Rengasdengklok

  Kekala%an 4e*an" dalam Peran" Pasi5ik semakin elas den"an dia$%kann(a )om aom

  ole% Sek$$ di koa 6iros%ima *ada an""al 7 A"$s$s 1'2 dan Na"asaki *ada an""al

   A"$s$s 1'2. Aki)a *erisi!a erse)$, kek$aan 4e*an" makin lema%. Ke*asian )eria

  kekala%an 4e*an" era!a) keika an""al 12 A"$s$s 1'2 dini %ari, Sek$$ men"$m$mkan

  )a%!a 4e*an" s$da% men(era% an*a s(ara dan *eran" ela% )erak%ir. Beria erse)$

  dierima melal$i siaran radio di 4akara ole% *ara *em$da (an" ermas$k oran"8oran"

  Menen" Ra(a &1 se*eri +%aer$l Sale%, A)$)akar L$)is, Wikana, dan lainn(a. Pen(era%an

  4e*an" ke*ada Sek$$ men"%ada*kan *ara *emim*in Indonesia *ada masala% (an" -$k$*

  )era. Indonesia men"alami kekoson"an kek$asaan 9:a-$$m o5 *o!er;. 4e*an" masi% ea*

  )erk$asa aas Indonesia meski*$n ela% men(era%, semenara *as$kan Sek$$ (an" akan

  men""anikan mereka )el$m daan". G$nseikan ela% menda*a *erina%8*erina% k%$s$s

  a"ar mem*era%ankan sa$s

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  3/34

  Lan"ka% selan$n(a malam i$ $"a sekiar am ##.>> WIB Wikana dan Dar!is me!akili

  kelom*ok m$da mendesak Soekarno a"ar )ersedia melaksanakan *roklamasi

  kemerdekaan Indonesia se-e*an(a le*as dari 4e*an". Tern(aa $sa%a erse)$ "a"al.

  Soekarno ea* idak ma$ mem*roklamasikan kemerdekaan. K$an(a *endirian Ir. Soekarno

  $n$k idak mem*roklamasikan kemerdekaan se)el$m ra*a PPKI men(e)a)kan "olon"an

  m$da )er*ikir )a%!a "olon"an $a menda*a *en"ar$% dari 4e*an". Selan$n(a "olon"an

  m$da men"adakan ra*a di 4alan +ikini 01 4akara *ada *$k$l #'.>> WIB menelan"

  an""al 17 A"$s$s 1'2. Mereka mem)a!a Soekarno dan 6aa ke Ren"asden"klok.

  Ra*a erse)$ men"%asilkan ke*$$san )a%!a Ir. Soekarno dan Drs. Mo%. 6aa %ar$s

  diamankan dari *en"ar$% 4e*an".

  T$$an *ara *em$da men"amankan Soekarno 6aa ke Ren"asden"klok anara lain ?

  a. a"ar ked$a oko% erse)$ idak er*en"ar$% 4e*an", dan

  ). mendesak ked$an(a s$*a(a se"era mem*roklamasikan kemerdekaan Indonesia

  erle*as dari se"ala ikaan den"an 4e*an".Pada an""al 17 A"$s$s 1'2 *a"i, Soekarno dan 6aa idak da*a diem$kan di 4akara.

  Mereka ela% di)a!a ole% *ara *emim*in *em$da, di anaran(a S$karni, =$s$5 K$no, dan

  S($dan-o Sin""i%, *ada malam %arin(a ke "arnis$n PETA 9Pem)ela Tana% Air; di

  Ren"asden"klok, se)$a% koa ke-il (an" erleak se)ela% Uara Kara!an". Pemili%an

  Ren"asden"klok se)a"ai em*a *en"amanan Soekarno 6aa, didasarkan *ada

  *er%i$n"an milier. Anara an""oa PETA Daidan P$r!akara dan Daidan 4akara erda*a

  %$)$n"an era seak ked$an(a melak$kan lai%an )ersama. Se-ara "eo"ra5is,

  Ren"asden"klok leakn(a er*en-il, se%in""a da*a dilak$kan deeksi den"an m$da% seia*

  "erakan enara 4e*an" (an" men$$ Ren"asden"klok, )aik dari ara% 4akara, Band$n",

  aa$ 4a!a Ten"a%. Mr. A%mad S$)ardo, seoran" oko% "olon"an $a merasa *ri%ain aas

  kondisi )an"san(a dan er*an""il $n$k men"$sa%akan a"ar *roklamasi kemerdekaan

  da*a dilaksanakan se-e*a m$n"kin. Un$k er-a*ain(a maks$d erse)$, Soekarno 6aa

  %ar$s se"era di)a!a ke 4akara.

   Ak%irn(a A%mad S$)ardo, S$diro, dan =$s$5 K$no se"era

  men$$ Ren"asden"klok. Rom)on"an erse)$ i)a di

  Ren"asden"klok *$k$l 10.&> WIB. Peranan A%mad S$)ardo san"a

  *enin" dalam *erisi!a kem)alin(a Soekarno 6aa ke 4akara,

  se)a) mam*$ me(akinkan *ara *em$da )a%!a *roklamasi

  kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan %arin(a *alin" lam)a

  *$k$l 1#.>> WIB, n(a!an(a se)a"ai aminan. Ak%irn(a S$)eno

  se)a"ai komandan kom*i Pea seem*a )ersedia mele*askan

  Soekarno 6aa ke 4akara.

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_3.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  4/34

  2 . Perumusan Naskah Proklamasi

  Sekiar *$k$l #1.>> WIB Soekarno 6aa s$da% sam*ai di 4akara dan lan"s$n" men$$ ke

  r$ma% Laksamana M$da Maeda, 4alan Imam Bonol No. 1 4akara $n$k men($s$n eks

  *roklamasi. Dalam kondisi demikian, *eran Laksamana Maeda -$k$* *enin". Pada saa8

  saa (an" "enin", Maeda men$n$kkan ke)esaran moraln(a, )a%!a kemerdekaanmer$*akan as*irasi alamia% dan %ak dari seia* )an"sa, ermas$k )an"sa Indonesia.

  Berik$ ini oko%8oko% (an" erli)a se-ara lan"s$n" dalam *er$m$san eks *roklamasi.

  Li%a a)el 11.1.

  Ta)el 11.1 Toko% (an" Ber*eran dalam Pen($s$nan Teks Proklamasi

  3 . Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan

  Seela% r$m$san eks *roklamasi selesai dir$m$skan m$n-$l *ermasala%an, sia*a (an"

  akan menandaan"ani eks *roklamasi/ Soekarno men"$s$lkan a"ar sem$a (an" %adir 

  dalam ra*a erse)$ menandaan"ani naska% *roklamasi se)a"[email protected] Wakil !akil Ban"sa

  [email protected] Us$lan Soekarno idak dise$$i *ara *em$da se)a) se)a"ian )esar (an" %adir 

  adala% an""oa PPKI, dan PPKI dian""a* se)a"ai )adan )en$kan 4e*an". Kem$dian

  S$karni men(arankan a"ar Soekarno 6aa (an" menandaan"ani eks *roklamasi aas

  nama )an"sa Indonesia. Saran dan $s$lan S$karni dierima.

  Lan"ka% selan$n(a, Soekarno mina ke*ada Sa($i Melik $n$k men"eik konse* eks

  *roklamasi den"an )e)era*a *er$)a%an, kem$dian diandaan"ani ole% Soekarno 6aa.

  Per$)a%an8*er$)a%an erse)$ meli*$i?

  a. kaa em*o%@ di$)a% menadi em*o,

  ). !akil8!akil )an"sa Indonesia di$)a% menadi Aas nama )an"sa [email protected], dan

  -. $lisan Dakara, 1088C>2 di$)a% menadi Dakara, %ari 10 )oelan a%$n >2.

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_6.jpghttp://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_5.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  5/34

  Naska% %asil keikan Sa($i Melik mer$*akan naska% *roklamasi (an" a$enik. Malam i$

   $"a di*$$skan )a%!a naska% *roklamasi akan di)a-akan *$k$l 1>.>> *a"i di La*an"an

  Ikada, Gam)ir . Tea*i karena ada kem$n"kinan im)$l )enrokan den"an *as$kan 4e*an"

  (an" er$s )er*aroli, ak%irn(a di$)a% di kediaman Soekarno, 4l. Pe"an"saan Tim$r No. 27

  4akara. Seak *a"i %ari an""al 10 A"$s$s 1'2 di kediaman Ir. Soekarno 4alan

  Pe"an"saan Tim$r No. 27 4akara ela% diadakan )er)a"ai *ersia*an $n$k men(am)$

  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. K$ran" le)i% *$k$l >.22 WIB, Drs. Mo%ammad 6aa

  ela% daan" dan lan"s$n" menem$i Ir. Soekarno. Se)el$m *roklamasi kemerdekaan

  di)a-akan, *$k$l 1>.>> WIB Soekarno men(am*aikan *idaon(a, (an" )er)$n(i?

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_8.jpghttp://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_7.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  6/34

  Demikianla% eks *roklamasi kemerdekaan ela% di)a-akan ole% Ir. Soekarno. S$s$nan

  a-ara (an" diren-anakan dalam *em)a-aan eks *roklamasi kemerdekaan (ai$ ?

  a. *em)a-aan *roklamasi ole% Ir. Soekarno,

  ). *en"i)aran )endera Mera% P$i% ole% S$%$d dan Laie5 6endranin"ra, dan

  -. sam)$an Walikoa S$!iro dan dr. M$!ardi.

  Seela% di)a-akan eks *roklamasi, maka ela% la%ir Re*$)lik Indonesia. S$a$ *erisi!a

  (an" )erseara% )a"i )an"sa Indonesia ela% eradi. Perisi!a (an" san"a lama dinanikan

  ole% se"ena* la*isan mas(araka, ea*i mem)$$%kan *en"or)anan (an" idak ernilai

  %ar"an(a. Un$k men"enan" asa8asa Ir. Soekarno dan Drs. Mo% 6aa dalam *erisi!a

  *roklamasi, maka ked$an(a di)eri "elar Pa%la!an Proklamasi 9Proklamaor;. Selain i$

  4alan Pe"an"saan Tim$r di$)a% naman(a menadi 4alan Proklamasi, dan di)an"$n

  Mon$men Proklamasi.

  4 . Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

  Seela% )era)ad8a)ad )an"sa Indonesia mem*er$an"kan kemerdekaan dan dilandasi ole%seman"a ke)an"saan, dan ela% men"or)ankan n(a!a ma$*$n %ara (an" idak er%i$n"

   $mla%n(a, maka *erisi!a Proklamasi Kemerdekaan an""al 10 A"$s$s 1'2 mer$*akaniik *$n-ak *er$an"an erse)$. Proklamasi kemerdekaan mer$*akan *erisi!a (an"san"a *enin" dan memiliki makna (an" san"a mendalam )a"i )an"sa Indonesia.

  Berik$ ini makna dan ari *enin" *roklamasi kemerdekaan Indonesia1; A*a)ila dili%a dari s$d$ %$k$m, *roklamasi mer$*akan *ern(aaan (an" )erisi

  ke*$$san )an"sa Indonesia $n$k menea*kan aanan %$k$m nasional 9Indonesia;

  dan men"%a*$skan aanan %$k$m kolonial.

  #; A*a)ila dili%a dari s$d$ *oliik ideolo"is, *roklamasi mer$*akan *ern(aaan )an"sa

  Indonesia (an" le*as dari *enaa%an dan mem)en$k Ne"ara Re*$)lik Indonesia

  (an" )e)as, merdeka, dan )erda$la *en$%.

  &; Proklamasi mer$*akan *$n-ak *er$an"an rak(a Indonesia dalam men-a*ai

  kemerdekaan.

  '; Proklamasi menadi ala %$k$m inernasional $n$k men(aakan ke*ada rak(a dan

  sel$r$% d$nia, )a%!a )an"sa Indonesia men"am)il nasi) ke dalam an"ann(a sendiri

  $n$k men""en""am sel$r$% %ak kemerdekaan.

  2; Proklamasi mer$*akan mer-$s$ar (an" men$n$kkan alann(a seara%, *em)eri

  ins*irasi, dan moi:asi dalam *eralanan )an"sa Indonesia di sem$a la*an"an di

  seia* keadaan.

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_9.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  7/34

  Den"an *roklamasi kemerdekaan erse)$, maka )an"sa Indonesia ela% la%ir se)a"ai

  )an"sa dan ne"ara (an" merdeka, )aik se-ara de 5a-o ma$*$n se-ara de $re.

  B. Pen(e)aran Beria Proklamasi dan Sika* Rak(a di Ber)a"ai Daera%

  Wila(a% Indonesia san"ala% l$as. Kom$nikasi dan rans*orasi sekiar a%$n 1'2 masi%

  san"a er)aas. Di sam*in" i$, %am)aan dan laran"an $n$k men(e)arkan )eria

  *roklamasi ole% *as$kan 4e*an" di Indonesia, mer$*akan se$mla% 5akor (an"

  men(e)a)kan )eria *roklamasi men"alami keerlam)aan di se$mla% daera%, er$ama di

  l$ar 4a!a. Nam$n den"an *en$% ekad dan seman"a )er$an", *ada ak%irn(a *erisi!a

  *roklamasi dikea%$i ole% se"ena* rak(a Indonesia. Le)i% elasn(a ik$i *em)a%asan di

  )a!a% ini.

  Pen(e)aran *roklamasi kemerdekaan 10 A"$s$s 1'2 di daera% 4akara da*a

  dilak$kan se-ara -e*a dan se"era men(e)ar se-ara l$as. Pada %ari i$ $"a, eks

  *roklamasi ela% sam*ai di an"an Ke*ala Ba"ian Radio dari Kanor Domei, Waidan B.Palene!en. Ia menerima eks *roklamasi dari seoran" !ara!an Domei (an" )ernama

  S(a%r$ddin. Kem$dian ia memerina%kan . W$F  9seoran" markonis;, s$*a(a )eria

  *roklamasi disiarkan i"a kali )er$r$8$r$. Bar$ d$a kali . W$F melaksanakan $"asn(a,

  mas$kla% oran" 4e*an" ke r$an"an radio sam)il mara%8mara%, se)a) men"ea%$i )eria

  *roklamasi ela% ersiar ke l$ar melal$i $dara.

  Meski*$n oran" 4e*an" erse)$ memerina%kan *en"%enian siaran )eria *roklamasi,

  ea*i Waidan Palene!en ea* memina . W$F $n$k er$s men(iarkan. Beria *roklamasi

  kemerdekaan di$lan"i seia* seen"a% am sam*ai *$k$l 17.>> saa siaran )er%eni. Aki)a

  dari *en(iaran erse)$, *im*inan enara 4e*an" di 4a!a memerina%kan $n$k merala

  )eria dan men(aakan se)a"ai kekelir$an. Pada an""al #> A"$s$s 1'2 *eman-ar 

  erse)$ dise"el ole% 4e*an" dan *ara *e"a!ain(a dilaran" mas$k. Sekali*$n *eman-ar 

  *ada kanor Domei dise"el, *ara *em$da )ersama 4$s$5 Ronodi*$ro  9seoran" *em)a-a

  )eria di Radio Domei; ern(aa mem)$a *eman-ar )ar$ den"an )an$an eknisi radio, di

  anaran(a S$karman, S$amo, S$sila%arda, dan S$%andar. Mereka mendirikan *eman-ar 

  )ar$ di Menen" &1, den"an kode *an""ilan D4K 1. Dari sinila% selan$n(a )eria

  *roklamasi kemerdekaan disiarkan.

  Usa%a dan *er$an"an *ara *em$da dalam *en(e)arl$asan )eria *roklamasi $"a

  dilak$kan melal$i media *ers dan s$ra sele)aran. 6am*ir sel$r$% %arian di 4a!a dalam

  *ener)iann(a an""al #> A"$s$s 1'2 mem$a )eria *roklamasi kemerdekaan dan

  Undan"8Undan" Dasar Ne"ara Re*$)lik Indonesia. 6arian S$ara Asia di S$ra)a(a

  mer$*akan koran *erama (an" mem$a )eria *roklamasi. Be)era*a oko% *em$da (an"

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_10.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  8/34

  )er$an" melal$i media *ers anara lain B.M. Dia%, Sa($i Melik, dan S$manan". Proklamasi

  kemerdekaan $"a dise)arl$askan ke*ada rak(a Indonesia melal$i *emasan"an *laka,

  *oser , ma$*$n -orean *ada dindin" em)ok dan "er)on" kerea a*i, misaln(a den"an

  slo"an @Res*e- o$r +onsi$ion, A$"$s [email protected] 6ormaila% Konsi$si kami an""al 10

   A"$s$s3 Melal$i )er)a"ai -ara dan media erse)$, ak%irn(a )eria Proklamasi

  Kemerdekaan Indonesia da*a erse)ar l$as di !ila(a% Indonesia dan di l$ar ne"eri. Di

  sam*in" melal$i media massa, )eria *roklamasi $"a dise)arkan se-ara lan"s$n" ole% *ara

  $$san daera% (an" men"%adiri sidan" PPKI. Berik$ ini *ara $$san PPKI (an" ik$

  men(e)arkan )eria *roklamasi.

  1. Te$k$ Mo%ammad 6assan dari A-e%.

  #. Sam Ra$lan"i dari S$la!esi.

  &. K$ P$da dari S$nda Ke-il 9Bali;.

  '. A. A. 6amidan dari Kalimanan.

  +. Ter)en$kn(a Ne"ara Kesa$an dan Pemerina% Re*$)likIndonesia sera Kelen"ka*ann(a

  Ne"ara RI (an" dila%irkan *ada an""al 10 A"$s$s 1'2 *ada ken(aaann(a )el$m

  sem*$rna se)a"ai s$a$ ne"ara. Ole% karena i$ lan"ka% (an" diam)il ole% *ara *emim*in

  ne"ara melal$i PPKI adala% men($s$n konsi$si ne"ara dan mem)en$k ala kelen"ka*an

  ne"ara. Un$k i$ PPKI men"adakan sidan" se)an(ak i"a kali (ai$ *ada an""al 1

   A"$s$s 1'2, 1 A"$s$s 1'2, dan ## A"$s$s 1'2. Se)el$m ra*a dim$lai, m$n-$l

  *ermasala%an (an" disam*aikan ole% !akil dari l$ar 4a!a, di anaran(a Mr. La$%ar%ar(

  9Mal$k$;,  Dr. Sam Ra$lan"i 9S$la!esi;, Mr. Tad$din Noor dan Ir. Pan"eran Noor 

  9Kalimanan;,  dan Mr. I K$ P$da 9N$sa Ten""ara;  (an" men(am*aikan keresa%an

  *end$d$k non8Islam men"enai kalima dalam Pia"am 4akara (an" nanin(a akan diadikan

  ran-an"an *em)$kaan dan Undan" Undan" Dasar Ne"ara Re*$)lik Indonesia. Kalima

  (an" dimaks$d adala% Ke$%anan den"an ke!ai)an menalankan s(aria% Islam )a"i *ara

  *emel$kn([email protected], sera s(ara seoran" ke*ala ne"ara %ar$sla% seoran" [email protected] Un$k

  men"aasi masala% erse)$ Drs. Mo%ammad 6aa )esera Ki Ba"$s 6adik$s$mo, Wa-%id

  6as(im, Mr. Kasman Sin"adimedo, dan Mr. Te$k$ Mo%ammad 6assan mem)i-arakann(a

  se-ara k%$s$s. Ak%irn(a den"an mem*erim)an"kan ke*enin"an (an" le)i% l$as danmene"akkan Ne"ara Re*$)lik Indonesia (an" )ar$ saa didirikan, r$m$san kalima (an"

  dirasakan mem)erakan ole% kelom*ok non8Islam di%a*$s se%in""a menadi )er)$n(i

  Ke$%anan =an" Ma%a [email protected] dan s(ara seoran" ke*ala ne"ara adala% oran" Indonesia asli.

  Un$k mema%ami %asil sidan" se-ara len"ka*, maka *er%aikan a)el 11.# )erik$.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  9/34

  Ta)el 11.# 6asil86asil Sidan" PPKI Se-ara Len"ka*

  1 . Pementukan Komite Nasional

  Se)a"ai indak lan$ dari sidan" PPKI an""al ## A"$s$s 1'2 maka di)en$kla% Komie

  Nasional Indonesia 9KNI;. Komie Nasional Indonesia adala% )adan (an" akan )er5$n"si

  se)a"ai De!an Per!akilan Rak(a 9DPR; se)el$m diselen""arakan Pemili%an Um$m

  9Pemil$;. KNIP dike$ai ole% Mr. Kasman Sin"odimeo. An""oa KNIP dilanik *ada an""al

  # A"$s$s 1'2. T$"as *erama KNIP adala% mem)an$ $"as ke*residenan. Nam$n,

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_12.jpghttp://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_11.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  10/34

  kem$dian di*erl$as idak %an(a se)a"ai *enasi%a *residen, ea*i $"a mem*$n(ai

  ke!enan"an le"islai5. We!enan" KNIP se)a"ai DPR diea*kan dalam ra*a KNIP an""al

  17 Oko)er 1'2. Dalam ra*a erse)$, !akil *residen Drs. Mo%. 6aa men"el$arkan

  Makl$ma Pemerina% RI No. (an" isin(a meli*$i %al8%al )erik$.

  a. KNIP se)el$m DPRHMPR er)en$k disera%i kek$asaan le"islai5 $n$k mem)$a $ndan"8$ndan" dan ik$ menea*kan Garis8Garis Besar 6al$an Ne"ara 9GB6N;.

  ). Ber%$)$n" "enin"n(a keadaan, maka *ekeraan se%ari8%ari KNIP dialankan ole% se)$a%

  Badan Pekera KNIP (an" dike$ai ole% S$an S(a%rir. Komie Nasional Indonesia dis$s$n

  dari in"ka *$sa sam*ai daera%. Pada in"ka *$sa dise)$ Komie Nasional Indonesia

  P$sa 9KNIP; dan *ada in"ka daera% (an" dis$s$n sam*ai in"ka ka!edanan dise)$

  Komie Nasional Indonesia.

  2 . Pementukan Partai Nasional Indonesia

  Pada an""al ## A"$s$s 1'2 PPKI )ersidan" $n$k (an" kei"a kalin(a dan men"%asilkan

  ke*$$san anara lain *em)en$kan Parai Nasional Indonesia, (an" *ada !ak$ i$

  dimaks$dkan se)a"ai sa$8sa$n(a *arai *oliik di Indonesia 9*arai $n""al;. Dalam

  *erkem)an"ann(a m$n-$l Makl$ma an""al &1 A"$s$s 1'2 (an" mem$$skan )a%!a

  "erakan dan *ersia*an Parai Nasional Indonesia di$nda dan se"ala ke"iaan di-$ra%kan

  ke dalam Komie Nasional. Seak saa i$, "a"asan sa$ *arai idak *erna% di%id$*kan la"i.

  Demi kelan"s$n"an ke%id$*an demokrasi, maka KNIP men"a$kan $s$l ke*ada *emerina%

  a"ar rak(a di)erikan kesem*aan sel$as8l$asn(a $n$k mendirikan *arai *oliik. Se)a"aian""a*an aas $s$l erse)$, maka *ada an""al & No:em)er 1'2 *emerina%

  men"el$arkan makl$ma *emerina% (an" *ada inin(a )erisi mem)erikan kesem*aan

  ke*ada rak(a $n$k mendirikan *arai *oliik. Makl$ma i$ kem$dian dikenal den"an

  Makl$ma Pemerina% an""al & No:em)er 1'2. Parai *oliik (an" m$n-$l seela%

  Makl$ma Pemerina% an""al & No:em)er 1'2 dikel$arkan anara lain Mas($mi, Parai

  Kom$nis Indonesia, Parai B$r$% Indonesia, Parkindo, Parai Rak(a 4elaa, Parai Sosialis

  Indonesia, Parai Rak(a Sosialis, Parai Kaolik, Permai, dan PNI.

  http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Peristiwa_Proklamasi_dan_Pemb_NKRI_13.jpg

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  11/34

  3 . Pementukan !adan Keamanan Rak"at

  Badan Keamanan Rak(a 9BKR; diea*kan se)a"ai )a"ian dari

  Badan Penolon" Kel$ar"a Kor)an Peran" 9BPKKP;, (an"

  mer$*akan ind$k or"anisasi (an" di$$kan $n$k memeli%ara

  keselamaan mas(araka. BKR $"asn(a se)a"ai *ena"akeamanan $m$m di daera%8daera% di )a!a% koordinasi KNI

  Daera%. Para *em$da )ekas an""oa Pea, KNIL, dan 6ei%o se"era

  mem)en$k BKR di daera% se)a"ai !ada% *er$an"ann(a. K%$s$s

  di 4akara di)en$k BKR P$sa $n$k men"oordinasi dan

  men"endalikan BKR di )a!a% *im*inan Ka*ra!i.

  Semenara BKR 4a!a Tim$r di*im*in Dr". Moeso*o, BKR 4a!a Ten"a% di*im*in

  Soedirman, dan BKR 4a!a Bara di*im*in Ar$di Kara!inaa. Pemerina% )el$m mem)en$k

  enara (an" )ersi5a nasional karena *erim)an"an *oliik, men"in"a *em)en$kan enara

  (an" )ersi5a nasional akan men"$ndan" sika* *erm$s$%an dari Sek$$ dan 4e*an". Men$r$

  *er%i$n"an, kek$aan nasional )el$m mam*$ men"%ada*i "a)$n"an Sek$$ dan 4e*an".

  Semenara i$ *ara *em$da (an" k$ran" se$$ *em)en$kan BKR dan men"%endaki

  *em)en$kan enara nasional, mem)en$k )adan8)adan *er$an"an aa$ laskar )ersenaa.

  Badan *er$an"an erse)$ misaln(a An"kaan Pem$da Indonesia 9API;, Pem$da Re*$)lik

  Indonesia 9PRI;, Barisan Pem$da Indonesia 9BPI;, dan lainn(a. Selain i$ *ara *em$da (an"

  di*elo*ori ole% Adam Malik mem)en$k Komie :an A-ie.

  Pada an""al 2 Oko)er 1'2 dikel$arkan Makl$ma Pemerina% (an" men(aakan )erdirin(a

  Tenara Keamanan Rak(a 9TKR;. Se)a"ai *im*inan TKR di$n$k S$*ri(adi. Berdasarkanmakl$ma *emerina% erse)$, maka se"era di)en$k Markas Terin""i TKR ole% Oeri*

  Soemo%ardo (an" )erked$d$kan di =o"(akara. Di P$la$ 4a!a er)en$k 1> Di:isi dan di

  S$mara 7 Di:isi. Berkem)an"n(a kek$aan *era%anan dan keamanan (an" )e"i$ -e*a

  memerl$kan sa$ *im*inan (an" k$a dan )er!i)a!a $n$k men"aasi se"ala *ersoalan aki)a

  *erkem)an"an erse)$. S$*ri(adi (an" di$n$k se)a"ai *emim*in erin""i TKR ern(aa idak

  *erna% m$n-$l.

  Pada )$lan No:em)er 1'2 aas *rakarsa dari markas erin""i

  TKR diadakan *emili%an *emim*in erin""i TKR (an" )ar$. =an"

  er*ili% adala% Kolonel Soedirman, Komandan Di:isi HBan($mas.

  Se)$lan kem$dian *ada an""al 1 Desem)er 1'2, Soedirman

  dilanik se)a"ai Pan"lima Besar TKR den"an *an"ka enderal.

  Oeri* Soemo%ardo ea* mend$d$ki a)aan laman(a se)a"ai

  Ke*ala Sa5 Um$m TKR den"an *an"ka Lenan 4enderal

  9Leen;. Ter*ili%n(a Soedirman mer$*akan iik olak

  *erkem)an"an or"anisasi kek$aan *era%anan keamanan.

  Pada )$lan 4an$ari 1'7, TKR )er$)a% menadi Tenara Rak(a Indonesia 9TRI;. Pada )$lan

  4$ni 1'0 nama TRI )er$)a% menadi Tenara Nasional Indonesia 9TNI;. Sam*ai den"an*eren"a%an 1'0, )an"sa Indonesia ela% )er%asil men($s$n, men"onsolidasikan dan

  sekali"$s men"ine"rasikan ala *era%anan dan keamanan. TNI )$kanla% semaa8maa ala

  ne"ara aa$ *emerina%, melainkan ala rak(a, ala re:[email protected] dan ala )an"sa Indonesia.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  12/34

  D. D$k$n"an Daera% er%ada* Pem)en$kan Ne"ara Kesa$an danPemerina%an Re*$)lik Indonesia

  Kemerdekaan (an" di*roklamasikan an""al 10 A"$s$s

  1'2 ern(aa menda*a sam)$an (an" l$ar )iasa di

  )er)a"ai daera%, )aik di 4a!a ma$*$n l$ar 4a!a. Berik$ini d$k$n"an er%ada* *em)en$kan Ne"ara Re*$)lik

  Indonesia.

  1. Di S$la!esi Selaan, Raa Bone 9Ar$m*one; La Ma**an$ki, (an" masi% ea* in"a

  akan *erem*$ran8*erem*$ran mela!an Belanda *ada a!al a)ad , men(aakan

  d$k$n"ann(a er%ada* Ne"ara Kesa$an dan Pemerina%an Re*$)lik Indonesia.

  Ma(orias raa8raa s$k$ Makasar dan B$"is men"ik$i eak Raa Bone men"ak$i

  kek$asaan Dr. Sam Ra$lan"ie (an" di$n$k *emerina% se)a"ai G$)ern$r Re*$)lik

  di S$la!esi.

  #. Raa8raa Bali $"a men"ak$i kek$asaan Re*$)lik.

  &. Em*a raa di 4a!a Ten"a% 9Man"k$ne"aran, Kas$nanan S$rakara, Kas$lanan,

  dan Pak$ Alaman =o"(akara; men(aakan d$k$n"an mereka ke*ada Re*$)lik

  Indonesia *ada a!al Se*em)er 1'2.

  D$k$n"an (an" san"a *enin" di$n$kkan ole% Sri S$lan 6amen"k$ B$!ono I dari

  Kas$lanan =o"(akara (an" nam*ak dalam *ern(aaann(a an""al 2 Se*em)er 1'2.

  Dalam *ern(aaan erse)$ Sri S$lan 6amen"k$ B$!ono I mene"askan )a%!a Ne"eri

  N"a(o"(okaro 6adinin"ra (an" )ersi5a keraaan se)a"ai Daera% Isime!a dalam

  Ne"ara Re*$)lik Indonesia. Pern(aaan erse)$ mer$*akan s$a$ ke*$$san (an"

  -$k$* )erani dan )iak di dalam ne"ara keraaan (an" )erda$la. Ses$ai den"an konse*

  ne"ara kesa$an (an" dian$ Indonesia, idak akan ada ne"ara di dalam ne"ara. Kala$

  %al erse)$ eradi akan mem$da%kan )an"sa asin" men"ad$ dom)a. D$k$n"an

  er%ada* ne"ara kesa$an dan *emerina% Re*$)lik Indonesia $"a daan" dari rak(a

  dan *em$da. Berik$ ini )e)era*a *erisi!a se)a"ai !$$d d$k$n"an rak(a se-ara

  s*onan er%ada* Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

  1 . S$la!esi Selaan

  Pada an""al 1 A"$s$s 1'2, rom)on"an Dr. Sam Ra$lan"i, G$)ern$r S$la!esi,

  mendara di Sa*iria, B$l$k$m)a. Seela% sam*ai di U$n"*andan", "$)ern$r se"era

  mem)en$k *emerina%an daera%. Mr. Andi Jainal A)idin dian"ka se)a"ai

  Sekrearis Daera%. Tindakan "$)ern$r ole% *ara *em$da dian""a* erlal$

  )er%ai%ai, kem$dian *ara *em$da men"or"anisasi diri dan meren-anakan mere)$

  "ed$n"8"ed$n" :ial se*eri s$dio radio dan an"si *olisi. Kelom*ok *em$da

  erse)$ erdiri dari kelom*ok Barisan Berani Mai 9Bo8ei Tais%in;, )ekas kai"$n %ei%o

  dan *elaar SMP. Pada an""al # Oko)er 1'2 mereka )er"erak men$$ sasaran.

   Aki)a *erisi!a erse)$, *as$kan A$sralia (an" ela% ada )er"erak dan mel$-$i

  mereka. Seak *erisi!a erse)$ "erakan *em$da di*inda%kan dari U$n"*andan"

  ke Polom)an"ken".

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  13/34

  # . Di Bali

  Para *em$da Bali ela% mem)en$k )er)a"ai or"anisasi *em$da, se*eri AMI,

  Pem$da Re*$)lik Indonesia 9PRI; *ada ak%ir A"$s$s 1'2. Mereka )er$sa%a $n$k

  mene"akkan Re*$)lik Indonesia melal$i *er$ndin"an ea*i menda*a %am)aan

  dari *as$kan 4e*an". Pada an""al 1& Desem)er 1'2 mereka melak$kan "erakanserenak $n$k mere)$ kek$asaan dari an"an 4e*an", meski*$n "erakan ini "a"al.

  & . Goronalo

  Pada an""al 1& Se*em)er 1'2 di Goronalo eradi *ere)$an senaa er%ada*

  markas8markas 4e*an". Keda$laan Re*$)lik Indonesia )er%asil die"akkan dan

  *ara *emim*in Re*$)lik menolak aakan $n$k )er$ndin" den"an *as$kan

  *end$d$kan A$sralia.

  ' . Ra*a Raksasa di La*an"an Ikada

  Ra*a Raksasa dilaksanakan di La*an"an Ikada

  9Ikaan Aleik Dakara; an""al 1 Se*em)er 1'2.

  Sekiar #>>.>>> oran" %adir dalam *erem$an erse)$.

  Pada *erisi!a ini, kek$aan 4e*an", ermas$k ank8

  ank, )era"a8a"a den"an men"elilin"i ra*a $m$m

  erse)$. Ra*a Ikada di%adiri ole% Presiden Soekarno

  dan Wakil Presiden Mo%ammad 6aa sera se$mla%

  meneri.

  Un$k men"%indari eradin(a *er$m*a%an dara%, Presiden Soekarno

  men(am*aikan *idao (an" inin(a )erisi *erminaan a"ar rak(a mem)eri

  ke*er-a(aan dan d$k$n"an ke*ada *emerina% RI, mema$%i *erina%n(a dan

  $nd$k ke*ada disi*lin. Seela% i$ Presiden Soekarno memina rak(a (an" %adir 

  )$)ar dan enan".

  2 . Teradin(a Insiden Bendera di 6oel

  =amao S$ra)a(a Insiden ini eradi *ada an""al 1

  Se*em)er 1'2, keika oran"8oran" Belanda )ekas

  a!anan 4e*an" mend$d$ki 6oel =amao, den"an di)an$

  se"erom)olan *as$kan Serika. Oran"8oran" Belanda

  erse)$ men"i)arkan )endera mereka di *$n-ak 6oel

  =amao. 6al erse)$ meman-in" kemara%an *ara *em$da.

  6oel erse)$ diser)$ *ara *em$da, seela% *erminaan

  Residen S$dirman $n$k men$r$nkan )endera Belanda

  diolak *en"%$ni %oel. Benrokan idak da*a di%indarkan.

  Be)era*a *em$da )er%asil memana aa* %oel sera

  men$r$nkan )endera Belanda (an" )erki)ar di aasn(a.

  Mereka mero)ek !arna )ir$n(a dan men"i)arkan kem)ali

  se)a"ai Mera% P$i%.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  14/34

  7 . Di =o"(akara

  Di =o"(akara *ere)$an kek$asaan se-ara serenak dim$lai an""al #7 Se*em)er 

  1'2. Seak *$k$l 1> *a"i sem$a *e"a!ai insansi *emerina% dan *er$sa%aan (an"

  dik$asai 4e*an" melaksanakan aksi mo"ok. Mereka memaksa a"ar oran"8oran"

  4e*an" men(era%kan ase dan kanorn(a ke*ada oran" Indonesia. Tan""al #0

  Se*em)er 1'2 Komie Nasional Indonesia Daera% =o"(akara men"$m$mkan )a%!akek$asaan di daera% erse)$ ela% )erada di an"an Pemerina% Re*$)lik Indonesia.

  Pada %ari i$ $"a di =o"(akara dier)ikan s$ra ka)ar Keda$laan Rak(a.

  0. S$mara Selaan

  D$k$n"an dan *ere)$an kek$asaan eradi di S$mara Selaan *ada an""al Oko)er 

  1'2, keika Residen S$mara Selaan dr. A.K. Gani )ersama sel$r$% *e"a!ai G$nsei)$

  dalam s$a$ $*a-ara menaikkan )endera Mera% P$i%. Seela% $*a-ara selesai, *ara

  *e"a!ai kem)ali ke kanorn(a masin"8masin". Pada %ari i$ $"a di$m$mkan )a%!a di

  sel$r$% Karesidenan Palem)an" %an(a ada sa$ kek$asaan (akni kek$asaan Re*$)lik

  Indonesia. Pere)$an kek$asaan di Palem)an" )erlan"s$n" an*a insiden, se)a)

  oran"8oran" 4e*an" ela% men"%indar keika eradi demonsrasi.

  . Perem*$ran Lima 6ari di Semaran"

  Perisi!a ini eradi di Semaran" *ada an""al 12 8 #> Oko)er 1'2. Perisi!a i$

  )era!al keika '>> oran" :eeran AL 4e*an" (an" akan di*ekerakan $n$k men"$)a%

  *a)rik "$la +e*irin" menadi *a)rik senaa mem)eronak keika akan di*inda%kan ke

  Semaran". Ta!anan8a!anan erse)$ men(eran" *olisi Indonesia (an" men"a!al

  mereka. Si$asi )eram)a% %an"a den"an mel$asn(a desas8des$s )a%!a -adan"an air 

  min$m di desa +andi ela% dira-$ni. Dr. Kar(adi (an" menelii -adan"an air min$m

  erse)$ menin""al diem)ak ole% 4e*an". Perem*$ran m$lai *e-a% dini %ari an""al

  12 Oko)er 1'2 di Sim*an" Lima. Perem*$ran )erlan"s$n" lima %ari dan )ar$

  )er%eni seela% *im*inan TKR )er$ndin" den"an *im*inan *as$kan 4e*an". Usa%a

  *erdamaian di*er-e*a den"an mendaran(a *as$kan Sek$$ di Semaran" *ada

  an""al #> Oko)er 1'2 (an" kem$dian mena!an dan mel$-$i senaa enara

  4e*an". Un$k men"enan" ke)eranian *ara *em$da Semaran" dalam *erem*$ran

  erse)$, maka di)an"$nla% T$"$ M$da (an" erleak di ka!asan Sim*an" Lima,

  Semaran".

  . Di Band$n"

  Perem*$ran dia!ali den"an $sa%a *ara *em$da $n$k mere)$ *an"kalan Udara Andir 

  dan *a)rik senaa )ekas A+W 9Arillerie +onsr$-ie Winkel, sekaran" Pindad;. Usa%a

  erse)$ )erlan"s$n" sam*ai daan"n(a *as$kan Sek$$ di Band$n" an""al 10

  Oko)er 1'2.

  1>. Kalimanan

  Di )e)era*a koa di Kalimanan m$lai im)$l "erakan (an" mend$k$n" *roklamasi.

   Aki)an(a enara A$sralia (an" s$da% mendara aas nama Sek$$ men"el$arkan

  $lima$m melaran" sem$a aki:ias *oliik, se*eri demonsrasi dan men"i)arkan

  )endera Mera% P$i%, memakai len-ana Mera% P$i% dan men"adakan ra*a. Nam$n

  ka$m nasionalis idak men"%ira$kann(a. Di Balik*a*an an""al 1' No:em)er 1'2,

  idak k$ran" .>>> oran" )erk$m*$l di de*an kom*lek NI+A sam)il mem)a!a )endera

  Mera% P$i%.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  15/34

  11. S$la!esi Uara

  Usa%a mene"akkan keda$laan di S$la!esi Uara idak *adam, meski*$n enara

  NI+A ela% men"$asai !ila(a% erse)$. Pada an""al 1' e)r$ari 1'7, *ara

  *em$da Indonesia an""oa KNIL er"a)$n" dalam Pas$kan Pem$da Indonesia 9PPI;

  men"adakan "erakan di Tan"si P$i% dan Tan"si 6iam di Telin", Manado. Mereka

  mem)e)askan a!anan (an" mend$k$n" Re*$)lik Indonesia anara lain Ta$l$,

  W$isan, S$mani, G.A. Maen"kom, K$sno D%an$*oo, dan G.E. D$%an. Di sisi lain

  mereka $"a mena%an Komandan Garnis$n Manado dan sem$a *as$kan Belanda di

  Telin" dan *enara Manado. Den"an dia!ali *erisi!a erse)$ *ara *em$da

  men"$asai markas Belanda di Tomo%on dan Tondano. Beria enan" *ere)$an

  kek$asaan erse)$ dikirim ke *emerina% *$sa (an" saa i$ di =o"(akara dan

  men"el$arkan Makl$ma No. 1 (an" diandaan"ani ole% +%.+%. Ta$l$. Pemerina%

  si*il di)en$k an""al 17 e)r$ari 1'7 dan se)a"ai residen di*ili% B.W. La*ian.

   Persamaan BPUPKI dan PPKI 1.  Sama-sama merupakan organisasi bentukan Jepang2.  Dibentuk ketika kondisi Jepang semakin terpuruk.3.  Dibentuk dalam rangka mewujudkan keinginan janji Koiso untuk 

  memberikan kemerdekaan bagi negara Indonesia.4.  Maksud sebenarna Jepang membentuk keduana !ana untuk menarik 

  simpati rakat Indonesia" mendapat dukungan dari rakat Indonesia

  se!ingga tidak akan mun#ul perlawanan dari rakat Indonesia.  Perbedaan BPUPKI dan PPKI  No. PEMBEDA BPUPKI PPKI

  1 Waktu dibentuk Ketika Jepang menyadarikondisinya suda kritis sete!a"aipan dibom sekutu tepatnyadibentuk tangga! 1 Maret 1$4%.

  Dibentuk ketika Jepang suda tidakdapat berbuat banyak a! sete!aperekonomiannya !umpu dengandibomnya kota Nagasaki# dibentuktepatnya tangga! & 'gustus 1$4% 

  $ Kepan%angan Badan Penya!idik Usaa&usaa

  Persiapan Kemerdekaan Indonesia

  Panitia Persiapan Kemerdekaan

  Indonesia' Isti!a da!am baasa

  Jepang Dokuritsu Junbi Cosakai Dokuritsu Junbi Inkai 

  ( A!asan dibentuk Meren)anakan persiapanprok!amasi kemerdekaan Indonsia

  *ea!isasi dari %an%i kemerdekaanIndonesia sebab Jepang te!amenentukan akan memberikankemerdekan bagi bangsa

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  16/34

  Indonesia+1( Agst 1,(-

  - /ugas Utama Mempersiapkan a!&a! pentingmengenai tata pemerintaanIndonesia merdeka

  Me!an%utkan asi! ker%a BPUPKI danmempersiapkan pemindaankekuasaan dari piak Jepang kepada bangsa Indonesia

  0 asi! yang di)apai Menyusun ran)angan UUD baginegara Indonesia merdeka

  Meresmikan dan mensyakanUndang&undang Dasar 1,(-+membentuk pemerintaan *I

  2 Keanggotaan /erdiri dari kurang !ebi 02 orang yang terdiri dari toko utamapergerakan nasiona! Indonesiaserta 2 orang Jepang

  /erdiri dari $1 orang Indonesia

  3. Keter!ibatan Jepang Jepang ter!ibat da!am keanggotaanBPUPKI untuk menga4asipe!aksanaan kegiatan

  "emua diserakan rakyat Indonesiaseingga tidak terdapat keter!ibatanJepang

   

  (. )*+IS,I' +*/'SD*/K0K 0atar elakang )eristiwa +engasdengklok a.  Kekala!an pasukan Jepang ter!adap sekutu ang ditandai dengan

  menera!na Jepang pada tanggal 14 'gustus 1$4%. b.  ,erjadina kekosongan kekuasaan sebab Jepang suda! tidak berkuasa lagi

  di Indonesia sementara itu sekuta ang !arusna mengambil ali! kekuasaantak kunjung datang.

  #.  erita kekala!an Jepang ak!irna diketa!ui dan tersebar di kalanganpemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri pada tanggal 1% 'gustus1$4%.

  d.  erita kekala!an Jepang tersebut menebabkan mun#ulna semangat parapemuda untuk segera memperole! kemerdekaanna. Mereka menganggap

   ba!wa kemerdekaan merupakan !ak dari rakat Indonesia ang tidak  bergantung kepada bangsa atau egara lainna apalagi diberikan ole! oranglain se!ingga selagi ada kesempatan maka !arus digunakan sebaik-baikna.le! karena itu proklamasi !arus dilaksanakan diluar ))KI angmerupakan bentukan Jepang.

  e.  Sementara itu dalam meng!adapi situasi tersebut golongan tua sangat ragu-ragu untuk mengambil inisiati memproklamasikan kemerdekaanIndonesia. Sebagai anggota ))KI mereka !arus mendukung ren#ana angtela! dirumuskan ))KI aitu ba!wa proklamasi akan dilaksanakan sesuaiketetapan ang tela! ditentukan ole! pemerinta! Jepang 24 'gustus 1$4%5.agi golongan tua soal #epat atau lambat kemerdekaan Indonesia tidak 

  penting ang lebi! penting ba!wa proklamasi kemerdekaan !arusdipersiapkan se#ara matang. 0agi pula kemerdekaan Indonesia baik datangdari pemerinta! Jepang atau !asil perjuangan bangsa Indonesia sendiritidak perlu dipersoalkan tidala! penting5 ang terpenting ang !arusdi!adapi saat ini adala! pasukan sekutu ang akan datang.

  .  ,erjadina perbedaan pendapat antara golongan tua Sukarno" 6atta" dananggota ))KI5 dan golongan muda Sukarni"(!aerul Sale!"'damMalik"ikana para ma!asiswa dan anggota )*,'5 mengenai waktu angtepat untuk mengumandangkan )roklamasi Kemerdekaan inila! angmenjadi !al mendasar !ingga menebabkan terjadina peristiwa+engasdengklok.

    Peristiwa Rengasdengklok  merupakan sebua! peristiwa sebagai reaksi

  ter!adap perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan mudamengenai kemerdekaan Indonesia dengan membawa Sukarno dan 6attake kota +engasdengklok.

   Terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 17 'gustus 1$4% )kl. 84.885.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  17/34

  Di ruma! warga keturunan ,iong!oa Jo Ki Song.Se!ari penu! Sukarno-6atta berada di +engasdengklok dan ditekanpemuda agar bersedia segera melaksanakan )roklamasi Kemerdekaan

   ang lepas dari pengaru! Jepang Tujuan Peristiwa Rengasdengklok adala! untuk mengamankan Sukarno-6atta

  dari pengaru! pemerinta!a pendudukan Jepang dalam meren#anakanpelaksanaan )roklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dipilih kota Rengasdengklok :

    Jau! dari pengaru! pemerinta! pendudukan Jepang.

    Merupakan kota ke#il di kabupaten Karawang dan letakna jau! dari jalan

  raa utama Jakarta-(irebon.  atalion )*,' Jakarta dan +engasdengklok sering berlati! bersama

  se!ingga jika ada gerakan dari pasukan Jepang dapat dengan muda!diketa!ui dan di!alangi.

    Dapat dengan muda! mengawasi tentara Jepang ang !endak datang ke

  +engasdengklok Karawang5. 

  Dampak dari peristiwa +engasdengklok  Dari peristiwa tersebut akhirnya terjadilah kesepakatan sebagai berikut.

    erdasarkan pembi#araan Sudan#!o Singgi! dengan Sukarno" Sukarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setela! kembali keJakarta

    Sementara itu di Jakarta terjadi kesepakatan antara '!mad Subardjogolongan tua5 dengan ikana golongan muda5 ba!wa )roklamasiKemerdekaan !arus dilaksanakan di Jakarta.

    0aksamana ,adas!i Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka

  selama berada di ruma!na. Se!ingga ruma!na akan digunakan sebagaitempat perundingan untuk membi#arakan )roklamasi KemerdekaanIndonesia

    Jusu Kunto mengantar '!mad Subardjo menjemput Sukarno-6atta di+engasdengklok 1&.385.

     '!mad Subarjo memberikan jaminan taru!an nawa ba!wa )roklamasiKemerdekaan akan diumumkan tanggal 1& 'gustus 1$4% selambat-lambatna pukul 12.88 I.

    Setela! ada jaminan" Komandan Kompi )eta setempat Sudan#!o Subeno bersedia melepaskan Sukarno-6atta ke Jakarta.

  D. )+K0'M'SI K*M*+D*K'' ID*SI' 9paa )erumusan ,eks )roklamasi:o  Kurang lebi! pukul 23.88 ung Karno dan ung 6atta tiba di Jakarta

  setela! singga! diruma! masing-masing langsung menuju ke +uma!0aksamana Muda Maeda di Jalan Imam onjol o. 1" ang dianggap palingaman dari an#aman militer Jepang.

  o  Sebelum menusun naska! Maeda mengantar Soekarno-6atta meng!adapMaor Jenderal is!imura untuk menjajaki sikapna mengenai )roklamasiKemerdekaan Indonesia. ,etapi pertemuan tersebut tidak men#apai katasepakat meskipun begitu Sukarno meng!arapkan Jepang tidak meng!alangipelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ang akan segeradilaksanakan.

  o  Di ruang makan ruma! 0aksamana Muda Maeda ang di!adiri 38 orangnaska! proklamasi dirumuskan dan dikonsep ole! Sukarno menulis5 angdisempurnakan ole! 6atta usulan kalimat terak!ir dari naska!)roklamasi5 dan '!mad Subardjo usul kalimat pertama dalam naska!)roklamasi diambil dari rumusan )9)KI5.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  18/34

  o  Setela! selesai naska! tersebut !endak ditandatangani. Sukarnomengusulkan agar seluru! !adirin menandatangani naska! proklamasisebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. 6al ini diperkuat ole! 6atta denganmengambil #onto!  Delaration o! Independene. 6al ini ditentang ole!Sukarni" ia mengusulkan agar ang menandatangani naska! proklamasiadala! Sukarno-6atta atas nama bangsa Indonesia. Dan usul tersebut

  diterima dengan baik ole! para !adirin.o  Sukarno meminta Sauti Melik untuk mengetik naska! tulisan tangan

  tersebut dengan peruba!an-peruba!an ang tela! disepakati. )eruba!an dari naska! ang ditulis tangan dengan naska! ang diketik: 

  aska! ,ulis ,angan aska! ang diketik  

   Waki!&4aki! Bangsa Indonesia Atas Nama Bangsa Indonesia

  D%akarta# 12&3&56- Jakarta# ari 12 bu!an 3 taun 56-

  /empo /empo8% merupakan ta!un Jepang 278%. )elaksanaan )roklamasi Kemerdekaan Indonesia :  Tempat :

   'walna diputuskan akan diselenggarakan di 0apangan IK'D'" sebabdisana tela! dipersiapkan sebagai tempat berkumpulna masarakatJakarta untuk mendengarkan pemba#aan naska! proklamasi kemerdekaanIndonesia. ,etapi karena jalan-jalanna dijaga ketat ole! pasukan Jepang

   ang bersenjata lengkap maka dikawatirkan akan terjadi bentrokkan antararakat Indonesia dengan pi!ak Jepang. Se!ingga disepakati ba!wapemba#aan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di depanruma! Ir. Soekarno di Jalan )egangsaan ,imur o. %7 Jakarta.

     aktu :6ari Jum;at 1& 'gustus 1$4% pukul 18.88 I $ +amad!an 1374 65

    )eralatan sound sstem" spiker"dsb5 dipersiapkan ole! ilopo.  ,iang bendera ang terbuat dari bamboo dipersiapkan ole! Su!ud tiang

  tersebut ditan#apkan di depan teras ruma! Soekarno.  endera dija!it tangan ole!

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  19/34

  tanpa diatur ole! bangsa lain serta berusa!a sekuat tenagamemperta!ankanna dari gangguan bangsa asing.

    )roklamasi merupakan jembatan ang meng!ubungkan dan mengantarkan bangsa Indonesia dalam men#apai masarakat baru ang bebas dari tekanandan ikatan.

    )roklamasi merupakan momentum nasional dalam pembentukan egara

  Indonesia ang merdeka" bebas dari segala bentuk penjaja!an asing.  )roklamasi merupakan titik pun#ak perjuangan pergerakan bangsa

  Indonesia ang tela! mengantarkanna ke pintu gerbang kebebasan menjaditongak sejara! baru bagi bangsa Indonesia.

    )roklamasi bukan merupakan titik ak!ir perjuangan bangsa Indonesiatetapi terus berjuang untuk memperta!ankan dan mengisi kemerdekaan

   ang tela! di#apaina itu. 

  9paa )enebarluasan erita )roklamasi Kemerdekaan Indonesia.Setela! )roklmasi berita kemerdekaan Indonesia segera menebar di Jakarta

  dan selanjutna disebarkan ke seluru! Indonesia. )enambutan berita)roklamasi terbukti dengan adana pelu#utan senjata pasukan Jepang"pengambil ali!an pu#uk pimpinan dan semangat terus berjuang untuk merebutdan memperta!ankan kemerdekaan Indonesia. )enebarluasan berita)roklamasi tersebut dilakukan melalui"o  +adio kantor berita Jepang"  Domai  ang ber!asil dika#aukan. erita

  proklamasi tersebut tersiar pada tanggal 1& 'gustus 1$4% sebanak tiga kali.a!kan setiap 38 menit !ingga siaran berak!ir pukul 17.88 berita tersebutterus diulang. erita kemerdekaan Indonesia ak!irna dapat tersebar!ingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. erita kemerdekaanIndonesia tersebut terus tersebar kemana-mana.

  Surat Kabar" surat kabar ang pertama menebarkan berita tentangproklamasi kemerdekaan Indonesia adala! Tjahaja di andung dan "oeara #sia di Surabaa. 6ampir seluru! !arian di jwa dalam penerbitan tanggal28 'gustus 1$4% memuat berita proklamasi dan 9ndang-undang Dasaregara +epublik Indonesia.

  o  Selebaran ang disebarkan di penjuru kota.o  Spanduk dan )amlet dipasang ditempat-tempat strategis ang muda!

  dili!at k!alaak ramai.o   'ksi #orat-#oretan pada tembok-tembok atau ba!kan pada gerbong-gerbong

  kereta api.o  )enebaran berita dari mulut ke mulut se#ara beranting" sala! satu

  kelompok ang terkemuka aitu kelompok Sukarni ang bermarkas di Jalanogor.

  o  erita )roklamasi disiarkan ke daera!-daera! melalui utusan daera! angkebetulan waktu itu mengikuti sidang ))KI dan menaksikan pelaksanaanproklamasi kemerdekaan Indonesia 1& 'gustus 1$4%" diantarana

  Teuku $oh. %asan &"umatra'( "am Ratulangie &"ulawesi'( I )usti Ketut Puja &"unda Keil*+usa Tenggara'( %amidhan &Kalimantan'( ,atuharhary &$aluku'

  o  )engiriman delegasi ke egara-negara sa!abat untuk menebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan" misalna Mr. )ilar dan Mr. '.' Maramis keIndia guna mendapat dukungan atas kemerdekaan +I.

   

  )*M*,9K' )*M*+I,'6'"'0', K*0*/K')'"dan K*'M'' */'+' ID*SI' 

   

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  20/34

   Sebagai egara ang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin danpemerinta!an ang berdaulat" ole! karena itu diadakan sidang ))KI dalamupaa pembentukan pemerinta!an" alat kelengkapan" dan keamanan negaraIndonesia.1.  Sidang tanggal 1= 'gustus1$4%" meng!asilkan keputusan sebagai berikut:

  a.  Mengesa!kan dan menetapkan 99D +I ang dikenal dengan nama 99D1$4%.

   b.  Memili! dan menetapkan Sukarno sebagai )residen dan Mo!ammad6atta sebagai wakil presiden se#ara aklamasi5

  #.  )embentukan Komite asional untuk membantu pekerjaan presidensebelum terbentukna M)+ dan D)+.

   2.  Sidang tanggal 1$ 'gustus 1$4%" menetapkan mengenai :

  a. )embagian wilaa! IndonesiaMenetapkan wilaa! Indonesia menjadi = propinsi dengan 2 daera!istimewa beserta gubernurna" aitu :

  a5  Jawa arat : Sutardjo Karto!adikusumo b5  Jawa ,enga! : +. )anji Soeroso#5  Jawa ,imur : +.' Soerjod5  Kalimantan : Ir. Mo!ammad oore5  Sulawesi : Dr. Sam +atulangi5  Maluku : Mr. J. 0atu!ar!ar g5  Sunda Ke#il : Mr. I /usti Ketut )udja!5  Sumatera : Mr. ,euku Mo!. 6asani5  Dua daera! istimewa aitu >ogakarta dan Surakarta

   b. )embentukan Dpartemen dan Kementrian)embentukan 12 Departemen dan 4 kementrian negara untuk membantu

  presiden.a5  Departemen Dalam egeri : iranata Kusuma! b5  Departemen 0uar egeri : '!mad Subardjo#5  Departemen Ke!akiman : Dr. Soepomod5  Departemen Keuangan : '.' Maramise5  Departemen Kemakmuran : Ir. Sura#!man ,jokrodisuro5  Departemen )engajaran : Ki 6ajar Dewantarag5  Departemen )enerangan : 'mir Sariudin!5  Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantrii5  Departemen )erta!anan : Supriadi

   j5  Departemen Kese!atan : oentaran Martoatmodjok5  Departemen )er!ubungan : 'bikusno ,jokrosujosol5  Departemen )ekerjaan 9mum : 'bikusno ,jokrosujosom5  Menteri egara : a#!id 6asimn5  Menteri egara : +.M Sartonoo5  Menteri egara : M. 'mirp5  Menteri egara : +. tto Iskandardinata

   3.  Sidang tanggal 22 'gustus 1$4%" ))KI membentuk tiga badan aitu :

  a. )embentukan Komite asional Indonesia KI5Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan #ita-#ita bangsaIndonesia untuk menelenggarakan kemerdekaan ang didasarkankedaulaan rakat. Komite asional Indonesia )usat KI)5

   berkedudukan di Jakarta" sedangkan Komite asional Indonesia Daera!KID5 berkedudukan di ibukota propinsi. ,anggal 2$ 'gustus 1$4%")residen Sukarno melantik 13% anggota KI) di /edung KesenianJakarta dengan ketua Kasman Singodimejo. 

   b. )embentukan )artai asional Indonesia )I5

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  21/34

   'walna )I dibentuk sebagai partai tunggal di Indonesia tetapikeputusan tersebut ditunda !ingga tanggal 31 'gustus 1$4%. ,ujuan )Iadala! mewujudkan egara +epublik Indonesia ang berdaulat" adil danmakmur berdasarkan kedaulatan rakat. 

  #. )embentukan ,entara Kebangsaan

  Se!ubungan dengan pembentukan ,entara Kebangsaan maka dibentuk  Badan Keamanan Rakyat* BKR 23 'gustus 1$4%5 ang kemudianditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang.adan ini ditujukan untuk memeli!ara keselamatan rakat. K+ dibentuk sebagai pengganti adan )enolong Korban )erang )K)5. K+ terdiri dari K+ pusat dan K+ daera!.

   'k!irna karena desakan para pemuda anggota K+ maka dibentuk tentara kebangsaan ang diresmikan pada tanggal % ktober 1$4% dengannama Tentara Keamanan Rakyat &TKR'. )ada 2% Januari 1$47 ,K+ 

   berganti nama menjadi ,entara +epublik Indonesia ,+I5 dalam upaauntuk mendirikan tentara ang per#aa pada kekuatan sendiri. )ada 3Juni 1$4&" ,+I berganti nama menjadi Tentara +asional Indonesia &T+I'dengan tujuan untuk membentuk tentara kebangsaan ang benar-benarproesional siap untuk mengamankan K+I egara Kesatuan +epublik Indonesia5. 

  Sistem )emerinta!an Indonesia pada awal kemerdekaan Sistem )emerinta!an Indonesia di awal masa Kemerdekaanna adala! Sistem)+*SID*SII0. Sistem )emerinta!an ini sesuai dengan rumusan 9ndang-undang Dasar 1$4%" dimana )residen sebagai pemegang kekuasaan tertinggidan kedudukan mentri adala! sebagai pembantu presiden. ?Menteri

  merupakan pembantu presiden pemerinta!5 ang diangkat dan diber!entikanole! presiden" se!ingga menteri bertanggungjawab kepada [email protected] le!karena itu" untuk melengkapi pemerinta!an Indonesia dibentukla!departemen dan kementrian. Se!arusna pembentukan kementriandisera!kan pada presiden tetapi untuk negara Indonesia ang baru merdeka inipembentukan Departemen dan Susunan Kementrian egara disera!kan padapanitia ke#il '!mad Subardjo" Sutardjo Karto!adikusumo"KasmanSingodimejo5. 'k!irna berdasarkan sidang ))KI tanggal 1$ 'gustus 1$4% padatanggal 12 September 1$47 dibentukla! Kabinet )residensiil Kabinet +I I5dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara. Sementara itu untuk melengkapi pemerinta!an maka wilaa! Indonesia dibagi dalam = propinsi

  dengan 2 daera! istimewa dimana masing-masing wilaa! mempunaigubernur ang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilankeputusan di daera!. ,etapi perkembanganna karena pengaru! dari golongan sosialis ang adadalam KI) maka usia kabinet )residensiil tidak lama aitu sejak 12 September1$4% sampai 14 oAember 1$4%. Sejak tanggal 14 oAember 1$4% Indonesiamenggunakan sistem Kabinet )'+0*M*,*+ dengan )erdana Menteripertamana aitu Sutan Sa!rir. Sistem Kabinet )arlementer inila! angkatana sesuai dengan !arapan bangsa Indonesia. angsa Indonesiameng!arapkan sistem pemerinta!an Demokrasi dimana #irina adala! adana

  D)+ parlemen5 ang anggota-anggotana dipili! langsung ole! rakat. )olapemerinta!an ini merupakan bentuk penerapan demokrasi ang ada di negaraelanda ang berdasarkan multipartai  aitu sistem pemerinta!anparlementer. Jika menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperansebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden.,etapi jika menggunakan kabinet )arlementer maka presiden

   bertanggungjawab kepada parlemen KI)5.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  22/34

   Kabinet )arlementer ini terbentuk karena memang sebenarna diren#anakanole! KI). Dimana ?kabinet menteri5 bertanggungjawab langsung kepadaKI) parlemen5 dengan kekuasaan legislatina. Selain itu tujuan dibentuk kabinet )arlementer adala! untuk mengurangi peranan presiden angdianggap terlalu besar.

   9ntuk mewujudkan ambisi KI) tersebut maka mulai dibentukna adan)ekerja Komite asional Indonesia )-KI)5 pada 17 ktober 1$4% SidangKI) I5. 0angka! selanjutna adala! menguba! ungsi KI) dari !anasekedar badan penase!at menjadi badan legislati ang sebenarna dipegangM)+BD)+" disetujui dengan dikeluarkanna Maklumat )emerinta! o. C angditandatangani wakil presiden. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut makakekuasaan presiden berkurang aitu !ana dalam bidang eksekuti saja.Sementara itu KI) sebagai badan 0egislati menggantikan M)+ dan D)+ sebelum terbentuk. Selain kedua !al tersebut KI) juga mengusulkanpembentukan partai politik sebanak-banakna sebagai sarana untuk penaluran aspirasi dan pa!am ang berkembang di masarakat. 9sulantersebut disetujui dengan mengeluarkan Maklumat )emerinta! o. 3 tanggal 3oAember 1$4% tentang anjuran pembentukan partai-partai politik.

   'dapun partai-partai ang ber!asil dibentuk adala!  Partai +asional  Indonesia  )I5"  $ajelis "yuro $uslimin Indonesia  Masumi5"  Partai Komunis Indonesia )KI5" Partai Buruh Indonesia )I5" Partai Rakyat  -elata  )+J5"  Partai "osialis Indonesia  )arsiB)SI5"  Persatuan Rakyat  $arhaen)ermai5"  Partai Rakyat "osialis  )aras5"  Partai Kristen Indonesia )arkindo5" Partai Katolik Republik Indonesia )K+I5.

   

  ,erbentukna kabinet Sa!rir parlementer I5 merupakan suatu bentuk 

  penimpangan pertama pemerinta! +I ter!adap ketentuan 99D 1$4%. Sebabdalam 99D 1$4% dinatakan ba!wa ?pemerinta!an !arus dijalankan menurutsistem kabinet )rsesidensiil" dimana menteri sebagai pembantu [email protected] itu [email protected] mentri kabinet5 bertanggungjawab langsungpada parlemen KI)[email protected] Karena menggunakan sistem parlementer makakabinet dan parlemen KI)5 selalu bersaing untuk memperebutkan pengaru!dan kedudukan. 'kibatna sering terjadi pergantian kabinet karena dijatu!kanole! parlemen KI)5.

  Bab2

  PERISTIWA8PERISTIWA POLITIK DANEKONOMI INDONESIA PAS+A PENGAKUANKEDAULATAN .1 SANUSI ATTA6

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  23/34

  Da*aka% kalian men(e)$kan kem)ali isi KMB/ Se*eri (an" *erna% di)a%as *ada

  maeri se)el$mn(a, KMB ela% men"%asilkan kese*akaan (an" dierima ole% masin"8

  masin" *i%ak. Sala% sa$n(a adala% Belanda men"ak$i keda$laan RIS. Ba"aimanaka%

  kondisi *oliik dan ekonomi *ada masa *as-a *en"ak$an keda$laan RIS/ A*aka% a$%

  le)i% le)i% )$r$k aa$ mem)aik/ Seela% kem)ali ke )en$k ne"ara kesa$an, RI

  men"alami d$a kali *er"anian sisem *emerina%an. A*a saaka% sisem *emerina%an

  erse)$/ Ba"aimana ke%id$*an *oliik dan ekonomi *ada masa *eriode *emerina%an

  erse)$/ A"ar le)i% elas dalam mena!a) *eran(aan8*eran(aan erse)$, -ermaila%

  *em)a%asan maeri *ada )a) ini3

  Daftar isi

  sem)$n(ikan

  1 A. Ber)a"ai akor (an" Memen"ar$%i Proses Kem)alin(a Re*$)lik Indonesia se)a"ai Ne"ara Kesa$an 

  # B. Ke%id$*an Ekonomi Mas(araka Indonesia Pas-a Pen"ak$an Keda$laan 

  ← #.1 1. Bel$m er!$$dn(a kemerdekaan ekonomi 

  ← #.# #. Perke)$nan dan insalasi8insalasi ind$sri r$sak 

  ← #.& &. 4$mla% *end$d$k menin"ka -$k$* aam 

  ← #.' '. Uan" ne"ara menin"ka dan in5lasi -$k$* in""i 

  ← #.2 2. De5isi dalam *erda"an"an inernasional 

  #.7 7. Kek$ran"an ena"a a%li $n$k men$$ ekonomi nasional 

  ← #.0 0. Renda%n(a Penanaman Modal Asin" 9PMA; aki)a kon5lik Irian Bara 

  ← #. . Teradin(a disin:esasi (an" aam dalam a%$n 17>8an 

  & +. Pemili%an Um$m Ta%$n 122 

  http://toggletoc%28%29/http://toggletoc%28%29/http://toggletoc%28%29/http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#A._Berbagai_Faktor_yang_Memengaruhi_Proses_Kembalinya_Republik_Indonesia_sebagai_Negara_Kesatuanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#A._Berbagai_Faktor_yang_Memengaruhi_Proses_Kembalinya_Republik_Indonesia_sebagai_Negara_Kesatuanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#B._Kehidupan_Ekonomi_Masyarakat_Indonesia_Pasca_Pengakuan_Kedaulatanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Belum_terwujudnya_kemerdekaan_ekonomihttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Belum_terwujudnya_kemerdekaan_ekonomihttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Perkebunan_dan_instalasi-instalasi_industri_rusakhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Perkebunan_dan_instalasi-instalasi_industri_rusakhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#3._Jumlah_penduduk_meningkat_cukup_tajamhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#3._Jumlah_penduduk_meningkat_cukup_tajamhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#4._Utang_negara_meningkat_dan_inflasi_cukup_tinggihttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#5._Defisit_dalam_perdagangan_internasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#6._Kekurangan_tenaga_ahli_untuk_menuju_ekonomi_nasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#6._Kekurangan_tenaga_ahli_untuk_menuju_ekonomi_nasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#7._Rendahnya_Penanaman_Modal_Asing_.28PMA.29_akibat_konflik_Irian_Barathttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#7._Rendahnya_Penanaman_Modal_Asing_.28PMA.29_akibat_konflik_Irian_Barathttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#8._Terjadinya_disinvestasi_yang_tajam_dalam_tahun_1960-anhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#8._Terjadinya_disinvestasi_yang_tajam_dalam_tahun_1960-anhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#C._Pemilihan_Umum_Tahun_1955http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Dekrit.JPGhttp://toggletoc%28%29/http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#A._Berbagai_Faktor_yang_Memengaruhi_Proses_Kembalinya_Republik_Indonesia_sebagai_Negara_Kesatuanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#B._Kehidupan_Ekonomi_Masyarakat_Indonesia_Pasca_Pengakuan_Kedaulatanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Belum_terwujudnya_kemerdekaan_ekonomihttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Perkebunan_dan_instalasi-instalasi_industri_rusakhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#3._Jumlah_penduduk_meningkat_cukup_tajamhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#4._Utang_negara_meningkat_dan_inflasi_cukup_tinggihttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#5._Defisit_dalam_perdagangan_internasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#6._Kekurangan_tenaga_ahli_untuk_menuju_ekonomi_nasionalhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#7._Rendahnya_Penanaman_Modal_Asing_.28PMA.29_akibat_konflik_Irian_Barathttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#8._Terjadinya_disinvestasi_yang_tajam_dalam_tahun_1960-anhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#C._Pemilihan_Umum_Tahun_1955

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  24/34

  ← &.1 1. Si$asi Poliik di Indonesia Se)el$m Pemil$ Ta%$n 122 

  &.1.1 a. Ka)ine Mo%ammad Nasir 90 Se*em)er 12> Mare 121; 

  &.1.# ). Ka)ine S$kiman 9A*ril 1218 e)r$ari 12#; 

  &.1.& -. Ka)ine Wilo*o 9A*ril 12#8 4$ni 12&; 

  &.1.' d. Ka)ine Ali Sasroamio(o I 9&1 4$li 12&8#' 4$li 122; 

  &.1.2 e. Ka)ine B$r%an$din 6ara%a* 9A"$s$s 122 Mare 127; 

  &.1.7 5. Ka)ine Ali Sasroamio(o II 9Mare 127 Mare 120; 

  &.1.0 ". Ka)ine D$anda 9Mare 120 A*ril 12; 

  ← &.# #. Pelaksanaan Pemil$ Ta%$n 122 

  ' D. Dekri Presiden 2 4$li 12 dan Dam*ak (an" Diim)$lkan 

  ← '.1 1. Si$asi Poliik Menelan" Dekri Presiden 

  ← '.# #. Sidan" Konsi$ane Menelan" Kel$arn(a Dekri Presiden 2 4$li 12 

  ← '.& &. Tindak Lan$ Dekri Presiden 2 4$li 12 

  ← '.' '. Dam*ak La%irn(a Dekri Presiden 2 4$li 12 

  2 E. Ke%id$*an Poliik *ada Masa Demokrasi Ter*im*in 

  ← 2.1 1. Kondisi Poliik Dalam Ne"eri *ada Masa Demokrasi Ter*im*in 

  ← 2.# #. Poliik L$ar Ne"eri Masa Demokrasi Ter*im*in 

  2.#.1 a. Olde5o dan Ne5o 

  2.#.# ). Kon5ronasi den"an Mala(sia 

  7 +ATTING +aaan Penin" 

   A. Ber)a"ai akor (an" Memen"ar$%iProses Kem)alin(a Re*$)lik Indonesiase)a"ai Ne"ara Kesa$an

  Ba"ian *enin" dari ke*$$san KMB adala% er)en$kn(a Ne"ara Re*$)lik Indonesia

  Serika. Meman" %asil KMB dierima ole% Pemerina% Re*$)lik Indonesia, nam$n %an(a

  seen"a% %[email protected] 6al ini er)$ki den"an m$n-$ln(a *er)edaan dan *erenan"ananarkelom*ok )an"sa. D$a kek$aan )esar (an" salin" )erse)eran"an (ai$?

  1. kelom*ok $niaris, arin(a kelom*ok *end$k$n" Ne"ara Kesa$an Re*$)lik Indonesia

  dan

  #. kelom*ok *end$k$n" Ne"ara ederal8RIS.

  http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Situasi_Politik_di_Indonesia_Sebelum_Pemilu_Tahun_1955http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Situasi_Politik_di_Indonesia_Sebelum_Pemilu_Tahun_1955http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#a._Kabinet_Mohammad_Natsir_.287_September_1950_.E2.80.93_Maret_1951.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#b._Kabinet_Sukiman_.28April_1951-_Februari_1952.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#b._Kabinet_Sukiman_.28April_1951-_Februari_1952.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#c._Kabinet_Wilopo_.28April_1952-_Juni_1953.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#d._Kabinet_Ali_Sastroamijoyo_I_.2831_Juli_1953-24_Juli_1955.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#d._Kabinet_Ali_Sastroamijoyo_I_.2831_Juli_1953-24_Juli_1955.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#e._Kabinet_Burhanudin_Harahap_.28Agustus_1955_.E2.80.93_Maret_1956.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#f._Kabinet_Ali_Sastroamijoyo_II_.28Maret_1956_.E2.80.93_Maret_1957.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#f._Kabinet_Ali_Sastroamijoyo_II_.28Maret_1956_.E2.80.93_Maret_1957.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#g._Kabinet_Djuanda_.28Maret_1957_.E2.80.93_April_1959.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Pelaksanaan_Pemilu_Tahun_1955http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#D._Dekrit_Presiden_5_Juli_1959_dan_Dampak_yang_Ditimbulkanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Situasi_Politik_Menjelang_Dekrit_Presidenhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Situasi_Politik_Menjelang_Dekrit_Presidenhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Sidang_Konstituante_Menjelang_Keluarnya_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#3._Tindak_Lanjut_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#4._Dampak_Lahirnya_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#4._Dampak_Lahirnya_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#E._Kehidupan_Politik_pada_Masa_Demokrasi_Terpimpinhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Kondisi_Politik_Dalam_Negeri_pada_Masa_Demokrasi_Terpimpinhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Politik_Luar_Negeri_Masa_Demokrasi_Terpimpinhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#a._Oldefo_dan_Nefohttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#b._Konfrontasi_dengan_Malaysiahttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#b._Konfrontasi_dengan_Malaysiahttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#CATTING_Catatan_Pentinghttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#CATTING_Catatan_Pentinghttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Situasi_Politik_di_Indonesia_Sebelum_Pemilu_Tahun_1955http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#a._Kabinet_Mohammad_Natsir_.287_September_1950_.E2.80.93_Maret_1951.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#b._Kabinet_Sukiman_.28April_1951-_Februari_1952.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#c._Kabinet_Wilopo_.28April_1952-_Juni_1953.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#d._Kabinet_Ali_Sastroamijoyo_I_.2831_Juli_1953-24_Juli_1955.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#e._Kabinet_Burhanudin_Harahap_.28Agustus_1955_.E2.80.93_Maret_1956.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#f._Kabinet_Ali_Sastroamijoyo_II_.28Maret_1956_.E2.80.93_Maret_1957.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#g._Kabinet_Djuanda_.28Maret_1957_.E2.80.93_April_1959.29http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Pelaksanaan_Pemilu_Tahun_1955http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#D._Dekrit_Presiden_5_Juli_1959_dan_Dampak_yang_Ditimbulkanhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Situasi_Politik_Menjelang_Dekrit_Presidenhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Sidang_Konstituante_Menjelang_Keluarnya_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#3._Tindak_Lanjut_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#4._Dampak_Lahirnya_Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#E._Kehidupan_Politik_pada_Masa_Demokrasi_Terpimpinhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#1._Kondisi_Politik_Dalam_Negeri_pada_Masa_Demokrasi_Terpimpinhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#2._Politik_Luar_Negeri_Masa_Demokrasi_Terpimpinhttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#a._Oldefo_dan_Nefohttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#b._Konfrontasi_dengan_Malaysiahttp://www.crayonpedia.org/mw/PERISTIWA-PERISTIWA_POLITIK_DAN_EKONOMI_INDONESIA_PASCA_PENGAKUAN_KEDAULATAN_9.1_SANUSI_FATTAH#CATTING_Catatan_Penting

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  25/34

  JELI Jendela Info

  Undang Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:

  1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 2 Dese!ber 1949"#

  2. $onstitusi %I& 1949 (2 Dese!ber 1949 s.d. 1 Agustus 195'"#

  . UUD& 195' (1 Agustus 195' s.d. 5 )uli 1959"#

  4. UUD 1945 (5 )uli 1959 s.d. sekarang"# dan !engala!i e!pat kali a!ande!en.

  Dam*ak dari er)en$kn(a Ne"ara RIS adala% konsi$si (an" di"$nakan )$kan la"i

  UUD 1'2, melainkan Konsi$si RIS a%$n 1'. Dalam *emerina%an RIS a)aan

  *residen di*e"an" ole% Ir. Soekarno, dan Drs. Mo%ammad 6aa se)a"ai *erdana

  meneri. Perl$ diin"a )a%!a dalam Konsi$si RIS 1' idak men"enal a)aan !akil

  *residen. Berdasarkan *andan"an ka$m nasionalis *em)en$kan RIS mer$*akan

  srae"i *emerina% kolonial Belanda $n$k meme-a% )ela% kek$aan )an"sa Indonesia

  se%in""a Belanda akan m$da% mem*era%ankan kek$asaan dan *en"ar$%n(a di

  Re*$)lik Indonesia. Kelom*ok ini san"a menenan" dan menolak ide 5ederasi dalam

  )en$k ne"ara RIS.

  JELI Jendela Info

   Ada beberapa tahap dan proses ke!balinya negara %I& ke *$%I.

  a. *egara +asundan tanggal 11 ,aret 195' bergabung ke %I.

  b. -anggal 22 April 195' tinggal %I# *&-# dan *I-.

  . -anggal 14 Agustus 195' &enat dan D+% !engesahkan UUD& 195'.

  d. -anggal 15 Agustus 195' &oekarno !e!baakan +iaga! +ersetu/uan $e!bali ke

  *$%I.

  e. -anggal 1 Agustus 195' seara res!i %I& berakhir dan terbentuk *$%I.

  Pada ak%irn(a kelom*ok $niaris semakin mem*erole% sim*ai. Berik$ ini se$mla%

  5akor (an" memen"ar$%i *roses kem)alin(a ne"ara RIS menadi NKRI.

  1. Ben$k ne"ara RIS )erenan"an den"an -ia8-ia Proklamasi Kemerdekaan 10

   A"$s$s 1'2.

  #. Pem)en$kan ne"ara RIS idak ses$ai den"an ke%endak rak(a.

  &. Ben$k RIS *ada dasarn(a mer$*akan !arisan dari kolonial Belanda (an" ea* in"in

  )erk$asa di Indonesia.'. Ber)a"ai masala% dan kendala *oliik, ekonomi, sosial, dan s$m)er da(a man$sia

  di%ada*i ole% ne"ara8ne"ara )a"ian RIS.

  Pada an""al 10 A"$s$s 12>, Presiden Soekarno mem)a-akan Pia"am er)en$kn(a

  NKRI. Perisi!a ini $"a menandai )erak%irn(a )en$k RIS. Indonesia kem)ali menadi

  ne"ara kesa$an.

  B. Ke%id$*an Ekonomi Mas(araka Indonesia

  Pas-a Pen"ak$an Keda$laanPas-a *en"ak$an keda$laan *ada an""al #0 Desem)er 1', *ermasala%an (an"

  di%ada*i ole% )an"sa Indonesia di )idan" ekonomi san"ala% kom*leks. Berik$ ini

  masala%8masala% erse)$.

  1. !elum terwu#udn"a kemerdekaan ekonomi

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  26/34

  Kondisi *erekonomian Indonesia *as-a *en"ak$an keda$laan masi% dik$asai ole%

  asin". Un$k i$ *ara ekonom men""a"as $n$k men"$)a% sr$k$r ekonomi kolonial

  menadi ekonomi nasional. Sala% sa$ oko% ekonom i$ adala% S$miro

  Do(o%adik$s$mo. Ia )er*enda*a )a%!a )an"sa Indonesia %ar$s selekasn(a

  di$m)$%kan kelas *en"$sa%a. Pen"$sa%a (an" )ermodal lema% %ar$s di)eri )an$an

  modal. Pro"ram ini dikenal den"an "erakan ekonomi Pro"ram Benen". T$$ann(a $n$k

  melind$n"i $sa%a8$sa%a *ri)$mi. Tern(aa *ro"ram )enen" men"alami ke"a"alan.

  Ban(ak *en"$sa%a (an" men(ala%"$nakan )an$an kredi $n$k men-ari ke$n$n"an

  se-ara -e*a.

  2. Perkeunan dan instalasi$instalasi industri rusak

   Aki)a *enaa%an dan *er$an"an 5isik, )an(ak sarana *rasarana dan insalasi ind$sri

  men"alami ker$sakan. 6al ini men"aki)akan kema-ean dalam )idan" ind$sri, kondisi

  ini mem*en"ar$%i *erekonomian nasional.

  3. %umlah &enduduk meningkat 'uku& ta#am

  Pada *as-a *en"ak$an keda$laan, la$ *er$m)$%an *end$d$k menin"ka. Pada a%$n

  12> di*erkirakan *end$d$k Indonesia sekiar 00,# $a i!a. Ta%$n 122 menin"ka

  menadi 2,' $a. La$ *er$m)$%an *end$d$k (an" -e*a )eraki)a *ada *enin"kaan

  im*or makanan. Sealan den"an *er$m)$%an *end$d$k ke)$$%an akan la*an"an

  kera menin"ka. Kondisi erse)$ mendoron" eradin(a $r)anisasi.

  4. (tang negara meningkat dan inflasi 'uku& tinggi

  Seela% *en"ak$an keda$laan, ekonomi Indonesia idak sa)il. 6al i$ diandai den"an

  menin"kan(a $an" ne"ara dan menin""in(a in"ka in5lasi. Uan" Indonesia menin"ka

  karena Ir. S$ra-%man 9selak$ Meneri Ke$an"an saa i$; men-ari *inaman ke l$ar 

  ne"eri $n$k men"aasi masala% ke$an"an ne"ara. Semenara i$, in"ka in5lasi

  Indonesia menin""i karena saa i$ )aran"8)aran" (an" ersedia di *asar idak da*a

  men-$k$*i ke)$$%an mas(araka. Aki)an(a, %ar"a )aran"8)aran" ke)$$%an naik.

  Un$k men"$ran"i in5lasi, *emerina% melak$kan sanerin" *ada an""al 1 Mare 12>.

  Sanerin" adala% ke)iakan *emoon"an $an". Uan" (an" )ernilai R*,2,8 ke aas )erlak$

  seen"a%n(a.

  ). Defisit dalam &erdagangan internasional

  Perda"an"an inernasional Indonesia men$r$n. 6al ini dise)a)kan Indonesia )el$m

  memiliki )aran"8)aran" eks*or selain %asil *erke)$nan. Pada%al sarana dan

  *rod$ki:ias *erke)$nan ela% meroso aki)a )er)a"ai ker$sakan.

  *. Kekurangan tenaga ahli untuk menu#u ekonomi nasional

  Pada a!al *en"ak$an keda$laan, *er$sa%aan8*er$sa%aan (an" ada masi% mer$*akan

  milik Belanda. Demikian $"a ena"a a%lin(a. Tena"a a%li masi% dari Belanda, sedan"ena"a Indonesia %an(a ena"a kasar. Ole% karena i$ Mr. Iska< Tokroadik$s$r(o

  melak$kan ke)iakan Indonesianisasi. Ke)iakan ini mendoron" $m)$% dan

  )erkem)an"n(a *en"$sa%a s!asa nasional. Lan"ka%n(a den"an me!ai)kan

  *er$sa%aan asin" mem)erikan lai%an ke*ada ena"a )an"sa Indonesia.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  27/34

  +. Rendahn"a Penanaman Modal Asing ,PMA- akiat konflikIrian !arat

   Aki)a kon5lik Irian Bara kondisi *oliik idak sa)il. Ban"sa Indonesia )an(ak melak$kan

  nasionalisasi *er$sa%aan8*er$sa%aan milik Belanda. Se)a"ai dam*ak nasionalisasi,

  in:esasi asin" m$lai )erk$ran". In:esor asin" idak )ermina menanamkan modaln(a diIndonesia.

  . /er#adin"a disin0estasi "ang ta#am dalam tahun 1*$an

  Pada a%$n 17>8an eradi disin:esasi (an" -$k$* aam aki)a kon5lik Irian Bara.

   Aki)an(a ka*asias *rod$ksi men$r$n karena eradi sala% $r$s dalam *er$sa%aan.

  +. Pemili%an Um$m Ta%$n 122

  1. ituasi Politik di Indonesia eelum Pemilu /ahun 1))

  Kondisi *er*oliikan di Indonesia se)el$m dilaksanakan Pemil$ a%$n 122 ada d$a -iri

  (an" menonol, (ai$ m$n-$ln(a )an(ak *arai *oliik 9m$li*arai; dan serin" eradi

  *er"anian ka)ineH *emerina%an. Seela% kem)ali ke )en$k ne"ara kesa$an, sisem

  demokrasi (an" dian$ adala% Demokrasi Li)eral Sisem *emerina%ann(a adala%

  ka)ine *arlemener. Pada masa ini *erkem)an"an *arai *oliik di)erikan r$an" (an"

  sel$as8l$asn(a. Dari a%$n 12>812, erda*a $$% ka)ine (an" memerina%.

  a. Kainet Mohammad Natsir ,+ e&temer 1) Maret 1)1-

  Ka)ine Nasir mer$*akan s$a$ Jaken Ka)ine, inin(a adala% Parai Mas($mi. Ka)ineini men(era%kan mandan(a an""al #1 Mare 121, seela% adan(a mosi (an"

  men$n$ *em)ek$an dan *em)$)aran DPRD Semenara. Pen(e)a) lainn(a adala%

  serin"n(a men"el$arkan Undan" Undan" Dar$ra (an" menda*a kriikan dari *arai

  o*osisi.

  . Kainet ukiman ,A&ril 1)1$ 5eruari 1)2-

  Ka)ine S$kiman mer$*akan koalisi anara Mas($mi den"an PNI. Pada masa Ka)ine

  S$kiman m$n-$l )er)a"ai "an""$an keamanan, misaln(a DIHTII semakin mel$as dan

  Re*$)lik Mal$k$ Selaan. Ka)ine ini a$% karena ke)iakan *oliik l$ar ne"erin(adian"a* -ondon" ke Serika. Pada an""al 12 4an$ari 12# diadakan *enandaan"anan

  M$$al Se-$ri( A- 9MSA;. Peranian ini )erisi kera sama keamananan dan Serika

  akan mem)erikan )an$an ekonomi dan milier.

  '. Kainet 6ilo&o ,A&ril 1)2$ %uni 1)3-

  Ka)ine Wilo*o did$k$n" ole% PNI, Mas($mi, dan PSI. Priorias $ama *ro"ram keran(a

  adala% *enin"kaan kesea%eraan $m$m. Perisi!a *enin" (an" eradi semasa

  *emerina%ann(a adala% *erisi!a 10 Oko)er 12# dan *erisi!a Tan$n" Mora!a.

  Peristiwa 1+ 7ktoer 1)2, (ai$ $n$an rak(a (an" did$k$n" ole% An"kaan Dara(an" di*im*in Nas$ion, a"ar DPR Semenara di)$)arkan di"ani den"an *arlemen

  )ar$. Sedan" Perisi!a Tan$n" Mora!a 9S$mara Tim$r; men-ak$* *ersoalan

  *erke)$nan asin" di Tan$n" Mora!a (an" di*ere)$kan den"an rak(a (an"

  men"aki)akan )e)era*a *eani e!as.

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  28/34

  d. Kainet Ali astroami#o"o I ,31 %uli 1)3$24 %uli 1))-

  Ka)ine ini dikenal den"an Ka)ine Ali Won"so 9Ali Sasroamio(o dan Won"sone"oro;.

  Presasi (an" di-a*ai adala% erlaksanan(a Kon5erensi di Band$n" 18#' A*ril 122.

  e. Kainet !urhanudin 8araha& ,Agustus 1)) Maret 1)*-

  Ka)ine ini di*im*in ole% B$r%an$din 6ara%a* den"an ini Mas($mi. Ke)er%asilan (an"

  dirai% adala% men(elen""arakan *emil$ *erama a%$n 122. Karena eradi m$asi di

  )e)era*a kemenerian, maka *ada an""al & Mare 127 B$r%an$din 6ara%a*

  men(era%kan mandan(a.

  f. Kainet Ali astroami#o"o II ,Maret 1)* Maret 1)+-

  Pro"ram Ka)ine Ali II dise)$ Ren-ana Lima Ta%$n. Pro"ram ini mem$a masala%

   an"ka *anan", misaln(a *er$an"an men"em)alikan Irian Bara. M$n-$l seman"a

  ani8 +ina dan keka-a$an di daera%8daera% se%in""a men(e)a)kan ka)ine "o(a%.

   Ak%irn(a *ada Mare 120, Ali Sasroamio(o men(era%kan mandan(a.

  g. Kainet D#uanda ,Maret 1)+ A&ril 1)-

  Ka)ine D$anda serin" dikaakan se)a"ai Jaken Ka)ine, karena *ara menerin(a

  mer$*akan a%li dan *akar di )idan"n(a masin"8masin". T$"as Ka)ine D$anda

  melan$kan *er$an"an mem)e)askan Irian Bara dan men"%ada*i keadaan ekonomi

  dan ke$an"an (an" )$r$k. Presasi (an" dirai% adala% )er%asil menea*kan le)ar 

  !ila(a% Indonesia menadi 1# mil la$ di$k$r dari "aris dasar (an" men"%$)$n"kan iik8

  iik erl$ar dari P$la$ Indonesia. Keea*an ini dikenal se)a"ai Deklarasi D$anda.

  Ka)ine ini menadi demisioner keika Presiden Soekarno men"el$arkan Dekri Presiden

  2 4$li 12.

  2. Pelaksanaan Pemilu /ahun 1))

  Pen(elen""araan Pemil$ a%$n 122 mer$*akan *emil$ (an" *erama dilaksanakan

  ole% )an"sa Indonesia. Pemil$ diselen""arakan *ada masa *emerina%an Ka)ine

  B$r%an$din 6ara%a*. Pemil$ dilaksanakan dalam d$a a%a* (ai$ an""al # Se*em)er 

  122 $n$k memili% an""oa DPR, dan an""al 12 Desem)er 122 $n$k memili%

  an""oa Badan Konsi$ane 9Badan Pem)en$k UUD;.JELI Jendela Info

  &e/ak tahun 1999# pe!ilu dilaksanakan dengan siste! !ultipartai dengan /u!lah

   peserta 48 partai politik. &edangkan pada pe!ilu tahun 2''4# peserta pe!ilu sebanyak 

  24 partai politik.

  6asil *emil$ a%$n 122 men$n$kkan ada em*a *arai (an" mem*erole% s$ara

  er)an(ak (ai$ PNI 920 !akil;, Mas($mi 920 !akil;, NU 9'2 !akil;, dan PKI 9& !akil;.

  Dari se"i *en(elen""araan, *emil$ a%$n 122 da*a dikaakan )eralan den"an )ersi%

  dan $$r karena s$ara (an" di)erikan mas(araka men-erminkan as*irasi dan ke%endak*oliik mereka. Akan ea*i, kam*an(e (an" relai5 erlal$ lama 9#,2 a%$n; dan )e)as

  ela% men"$ndan" emosi *oliik (an" ama in""i, er$ama ke-inaan (an" )erle)i%an

  er%ada* *arai. Pemil$ a%$n 122 ern(aa idak mam*$ men-i*akan sa)ilias *olik

  se*eri (an" di%ara*kan. Ba%kan m$n-$l *er*e-a%an anara *emerina%an *$sa

  den"an )e)era*a daera%. Kondisi erse)$ di*er*ara% den"an keidakmam*$an an""oa

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  29/34

  Konsi$ane $n$k men-a*ai iik em$ dalam men($s$n UUD )ar$ $n$k men"aasi

  kondisi ne"ara (an" kriis. Pada an""al 2 4$li 12 Presiden Soekarno men"el$arkan

  dekri. Dekri ini dikenal den"an Dekri Presiden 2 4$li 12.

  D. Dekri Presiden 2 4$li 12 dan Dam*ak

  (an" Diim)$lkan

  1. ituasi Politik Men#elang Dekrit Presiden

  Sisem Demokrasi Li)eral ern(aa mem)a!a aki)a (an" k$ran" men"$n$n"kan )a"i

  sa)ilias *oliik. Ber)a"ai kon5lik m$n-$l ke *erm$kaan. Misaln(a kon5lik ideolo"is,

  kon5lik anarkelom*ok dan daera%, kon5lik ke*enin"an anar*arai *oliik. 6al ini

  mendoron" Presiden Soekarno $n$k men"em$kakan Konse*si Presiden *ada an""al

  #1 e)r$ari 120.Berik$ ini isi Konse*si Presiden.

  a. Penera*an sisem Demokrasi Parlemener se-ara Bara idak -o-ok den"an

  ke*ri)adian Indonesia, se%in""a sisem demokrasi *arlemener %ar$s di"ani den"an

  Demokrasi Ter*im*in.

  ). Mem)en$k Ka)ine Goon" Ro(on" (an" an""oan(a sem$a *arai *oliik.

  -. Se"era di)en$k De!an Nasional.

  JELI Jendela Info

  0 De!okrasi iberal adalah de!okrasi yang !e!beri kebebasan yang seluasnya

  kepada arga negara. Indonesia. !enganut De!okrasi iberal pada tahun 195'31959.+ada !asa ini ditandai dengan pergantian kabinet yang !e!erintah.

  0 De!okrasi -erpi!pin adalah de!okrasi yang dipi!pin oleh sila kee!pat +anasila.

  *a!un oleh +residen &oekarno diartikan terpi!pin !utlak oleh presiden (penguasa".

  erlaku di Indonesia pada tahun 19593195.

  2. idang Konstituante Men#elang Keluarn"a Dekrit Presiden )%uli 1)

  Dari *emil$ a%$n 122 er)en$k de!an konsi$ane. Badan ini )er$"as men($s$n

  UUD (an" )ar$. An""oa Konsi$ane er)a"i dalam d$a kelom*ok (ai$ kelom*ok Islam

  dan kelom*o nasionalis, ked$a kelom*ok s$li men-a*ai kaa se*aka dalam

  *em)a%asan isi UUD. Dalam sidan" serin" eradi *er*e-a%an *enda*a. Seia* !akil

  *arai memaksakan *enda*an(a. Aki)an(a "a"al men"%asilkan UUD. 6al ini

  mendoron" *residen men"an$rkan konsi$ane $n$k kem)ali men""$nakan UUD

  1'2. Un$k me!$$dkan an$ran erse)$ maka, diadakan *em$n"$an s$ara sam*ai

  i"a kali. Akan ea*i %asiln(a )el$m men-a*ai )aas

 • 8/19/2019 Bab1(Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi

  30/34

  JELI Jendela Info

  Dekrit +residen adalah keputusan pe!erintah di bidang ketatanegaraan yang bersi6at 

  !engikat. Agar berlaku e6ekti6# dekrit biasanya harus !endapat dukungan dari kekuatan

   politik# parle!en# dan !iliter.

  Presiden Soekarno men"el$arkan dekri se)a"ai lan"ka% $n$k mena"a *ersa$an dan

  kesa$an )an"sa. Kel$arn(a Dekri Presiden menandai )erak%irn(a Demokrasi Li)eral

  dan dim$lain(a Demokrasi Ter*im*in.

  3. /indak 9an#ut Dekrit Presiden ) %uli 1)

  Seela% kel$arn(a Dekri Presiden an""al 2 4$li 12 eradi )e)era*a *erkem)an"an

  *oliik dan keaane"araan di Indonesia.

  a. Pem)en$kan Ka)ine Kera, den"an *ro"ramn(a (an" dise)$ Tri Pro"ram, isin(a?

  1; mem*erlen"ka*i sandan" *an"an rak(a,

  #; men(elen""arakan keamanan rak(a dan ne"ara, sera

  &; melan$kan *er$an"an menenan" im*erialisme