Bai Tap Lon Mang Truyen Tai Quang Cac Nhom

Embed Size (px)

Text of Bai Tap Lon Mang Truyen Tai Quang Cac Nhom

Nhm 1:1) Bi ton: Xy dng phng n thit k h thng thng tin quang WDM c s dng khuch i quang EDFA vi cc yu cu thit k nh sau: Tc bit: C ly truyn dn: S lng knh bc sng: 2.5 Gbit/s 300 km 4 knh

Mt s gi khi thit k: Loi si: Ngun pht: Si quang n mode chun (G.652) - Loi ngun: Laser. - Phng thc iu ch: iu ch ngoi B thu: S dng PIN kt hp vi b lc thng thp Bessel

2) Yu cu: a) S dng phn mm Optisystem xy dng m hnh m phng h thng thng tin quang WDM theo phng n thit k. Lu : cc tham s ton cc (global parameters m phng) c thit lp nh sau Tc bit: Chiu di chui: S mu trong 1 bit: 2.5 Gbit/s 128 bits 64

b) a cc thit b o vo m hnh m phng. Cc thit b o trn tuyn c t ti cc v tr ph hp xc nh c cht lng v dng tn hiu ti cc im cn thit trn tuyn. Cc thit b o c bn: Thit b o cng sut quang Thit b phn tch ph quang Thit b o BER

c) Chy m phng d) Hin th kt qu m phng bng cc thit b o t trn tuyn e) Thay i cc tham s ca cc phn t trn tuyn t c BER = 10 -12 3) Bo co kt qu thc hnh M hnh m phng Cc tham s m phng chi tit Kt qu m phng o o Kt qu m phng theo phng n thit k ban u h thng ban u S thay i ca cc tham s thit k t c BER = 10 -12

Nhn xt, phn tch kt qu m phng

Nhm 2:1) Bi ton: Xy dng phng n thit k h thng thng tin quang WDM c s dng khuch i quang EDFA vi cc yu cu thit k nh sau: Tc bit: C ly truyn dn: S lng knh bc sng: 10 Gbit/s 300 km 3 knh

Mt s gi khi thit k: Loi si: Ngun pht: Si quang n mode chun (G.652) - Loi ngun: Laser. - Phng thc iu ch: iu ch ngoi B thu: S dng PIN kt hp vi b lc thng thp Bessel

2) Yu cu: a) S dng phn mm Optisystem xy dng m hnh m phng h thng thng tin quang WDM theo phng n thit k. Lu : cc tham s ton cc (global parameters m phng) c thit lp nh sau Tc bit: Chiu di chui: S mu trong 1 bit: 10 Gbit/s 128 bits 64

b) a cc thit b o vo m hnh m phng. Cc thit b o trn tuyn c t ti cc v tr ph hp xc nh c cht lng v dng tn hiu ti cc im cn thit trn tuyn. Cc thit b o c bn: Thit b o cng sut quang Thit b phn tch ph quang Thit b o BER

c) Chy m phng d) Hin th kt qu m phng bng cc thit b o t trn tuyn e) Thay i cc tham s ca cc phn t trn tuyn t c BER = 10 -12 3) Bo co kt qu thc hnh M hnh m phng Cc tham s m phng chi tit Kt qu m phng o o Kt qu m phng theo phng n thit k ban u h thng ban u S thay i ca cc tham s thit k t c BER = 10 -12

Nhn xt, phn tch kt qu m phng

Nhm 3:1) Bi ton: Xy dng phng n thit k h thng thng tin quang WDM c s dng khuch i quang EDFA vi cc yu cu thit k nh sau: Tc bit: C ly truyn dn: S lng knh bc sng: 2.5 Gbit/s 200 km 4 knh

Mt s gi khi thit k: Loi si: Ngun pht: Si quang dch tn sc khc khng (G.655) - Loi ngun: Laser. - Phng thc iu ch: iu ch ngoi B thu: S dng PIN kt hp vi b lc thng thp Bessel

2) Yu cu: a) S dng phn mm Optisystem xy dng m hnh m phng h thng thng tin quang WDM theo phng n thit k. Lu : cc tham s ton cc (global parameters m phng) c thit lp nh sau Tc bit: Chiu di chui: S mu trong 1 bit: 2.5 Gbit/s 128 bits 64

b) a cc thit b o vo m hnh m phng. Cc thit b o trn tuyn c t ti cc v tr ph hp xc nh c cht lng v dng tn hiu ti cc im cn thit trn tuyn. Cc thit b o c bn: Thit b o cng sut quang Thit b phn tch ph quang Thit b o BER

c) Chy m phng d) Hin th kt qu m phng bng cc thit b o t trn tuyn e) Thay i cc tham s ca cc phn t trn tuyn t c BER = 10 -12 3) Bo co kt qu thc hnh M hnh m phng Cc tham s m phng chi tit Kt qu m phng o o Kt qu m phng theo phng n thit k ban u h thng ban u S thay i ca cc tham s thit k t c BER = 10 -12

Nhn xt, phn tch kt qu m phng

Nhm 4:1) Bi ton: Xy dng phng n thit k h thng thng tin quang WDM c s dng khuch i quang EDFA vi cc yu cu thit k nh sau: Tc bit: C ly truyn dn: S lng knh bc sng: 10 Gbit/s 200 km 3 knh

Mt s gi khi thit k: Loi si: Ngun pht: Si quang dch tn sc khc khng (G.655) - Loi ngun: Laser. - Phng thc iu ch: iu ch ngoi B thu: S dng PIN kt hp vi b lc thng thp Bessel

2) Yu cu: a) S dng phn mm Optisystem xy dng m hnh m phng h thng thng tin quang WDM theo phng n thit k. Lu : cc tham s ton cc (global parameters m phng) c thit lp nh sau Tc bit: Chiu di chui: S mu trong 1 bit: 10 Gbit/s 128 bits 64

b) a cc thit b o vo m hnh m phng. Cc thit b o trn tuyn c t ti cc v tr ph hp xc nh c cht lng v dng tn hiu ti cc im cn thit trn tuyn. Cc thit b o c bn: Thit b o cng sut quang Thit b phn tch ph quang Thit b o BER

c) Chy m phng d) Hin th kt qu m phng bng cc thit b o t trn tuyn e) Thay i cc tham s ca cc phn t trn tuyn t c BER = 10 -12 3) Bo co kt qu thc hnh M hnh m phng Cc tham s m phng chi tit Kt qu m phng o o Kt qu m phng theo phng n thit k ban u h thng ban u S thay i ca cc tham s thit k t c BER = 10 -12

Nhn xt, phn tch kt qu m phng

Nhm 5:1) Bi ton: Xy dng phng n thit k h thng thng tin quang WDM c s dng khuch i quang EDFA vi cc yu cu thit k nh sau: Tc bit: C ly truyn dn: S lng knh bc sng: 40 Gbit/s 200 km 3 knh

Mt s gi khi thit k: Loi si: Ngun pht: Si quang dch tn sc khc khng (G.655) - Loi ngun: Laser. - Phng thc iu ch: iu ch ngoi B thu: S dng PIN kt hp vi b lc thng thp Bessel

2) Yu cu: a) S dng phn mm Optisystem xy dng m hnh m phng h thng thng tin quang WDM theo phng n thit k. Lu : cc tham s ton cc (global parameters m phng) c thit lp nh sau Tc bit: Chiu di chui: S mu trong 1 bit: 40 Gbit/s 128 bits 64

b) a cc thit b o vo m hnh m phng. Cc thit b o trn tuyn c t ti cc v tr ph hp xc nh c cht lng v dng tn hiu ti cc im cn thit trn tuyn. Cc thit b o c bn: Thit b o cng sut quang Thit b phn tch ph quang Thit b o BER

c) Chy m phng d) Hin th kt qu m phng bng cc thit b o t trn tuyn e) Thay i cc tham s ca cc phn t trn tuyn t c BER = 10 -12 3) Bo co kt qu thc hnh M hnh m phng Cc tham s m phng chi tit Kt qu m phng o o Kt qu m phng theo phng n thit k ban u h thng ban u S thay i ca cc tham s thit k t c BER = 10 -12

Nhn xt, phn tch kt qu m phng

Nhm 6:1) Bi ton: Xy dng phng n thit k h thng thng tin quang WDM c s dng khuch i quang EDFA vi cc yu cu thit k nh sau: Tc bit: C ly truyn dn: S lng knh bc sng: 40 Gbit/s 300 km 2 knh

Mt s gi khi thit k: Loi si: Ngun pht: Si quang n mode chun (G.652) - Loi ngun: Laser. - Phng thc iu ch: iu ch ngoi B thu: S dng PIN kt hp vi b lc thng thp Bessel

2) Yu cu: a) S dng phn mm Optisystem xy dng m hnh m phng h thng thng tin quang WDM theo phng n thit k. Lu : cc tham s ton cc (global parameters m phng) c thit lp nh sau Tc bit: Chiu di chui: S mu trong 1 bit: 40 Gbit/s 128 bits 64

b) a cc thit b o vo m hnh m phng. Cc thit b o trn tuyn c t ti cc v tr ph hp xc nh c cht lng v dng tn hiu ti cc im cn thit trn tuyn. Cc thit b o c bn: Thit b o cng sut quang Thit b phn tch ph quang Thit b o BER

c) Chy m phng d) Hin th kt qu m phng bng cc thit b o t trn tuyn e) Thay i cc tham s ca cc phn t trn tuyn t c BER = 10 -12 3) Bo co kt qu thc hnh M hnh m phng Cc tham s m phng chi tit Kt qu m phng o o Kt qu m phng theo phng n thit k ban u h thng ban u S thay i ca cc tham s thit k t c BER = 10 -12

Nhn xt, phn tch kt qu m phng