Click here to load reader

Betjeningsvejledning - Ricohsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001051/... · Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Betjeningsvejledning - Ricohsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001051/... · Betjeningsvejledning...

 • Betjeningsvejledning

  Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen.

 • INDHOLDSFORTEGNELSESådan læses denne vejledning..........................................................................................................................9

  Introduktion..................................................................................................................................................... 9

  Lovmæssige forbud........................................................................................................................................ 9

  Ansvarsfraskrivelse......................................................................................................................................... 9

  Funktionsforskelle mellem forskellige modeller..........................................................................................10

  Bemærkninger til administratoren...............................................................................................................10

  Om IP-adresser............................................................................................................................................ 11

  Oversigt over ekstraudstyr.......................................................................................................................... 11

  Modelspecifikke oplysninger.......................................................................................................................... 12

  Vigtige sikkerhedsoplysninger ....................................................................................................13

  Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr...............................................................................13

  Miljømæssige brugeroplysninger...............................................................................................................13

  Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande)............................................ 14

  Bemærkninger til brugerne af faxenheden................................................................................................ 15

  Vigtige sikkerhedsoplysninger .....................................................................................................16

  Notes to users in the state of California..................................................................................................... 16

  ENERGY STAR-programmet........................................................................................................................... 17

  Energibesparelse......................................................................................................................................... 17

  1. Kom godt i gang

  Maskinens dele................................................................................................................................................ 19

  Printeren set forfra........................................................................................................................................19

  Printeren set bagfra......................................................................................................................................21

  Printerens indvendige dele..........................................................................................................................23

  Betjeningspanel............................................................................................................................................24

  Installation af maskinen....................................................................................................................................27

  Placering af maskinen..................................................................................................................................27

  Installation af ekstraudstyr............................................................................................................................... 30

  Montering af kassettemodulet.....................................................................................................................30

  Om maskinbetjening........................................................................................................................................ 33

  Grundlæggende opsætning............................................................................................................................34

  Startopsætning............................................................................................................................................. 34

  Ændring af funktionstilstand........................................................................................................................35

  Multiadgang.................................................................................................................................................35

  1

 • Tildeling af indstilling til tasten [ID-kortkopiering] (genvejsfunktion)........................................................40

  Konfiguration af netværksindstillinger............................................................................................................ 42

  Konfiguration af IP-adresseindstillinger......................................................................................................42

  Deling af printeren på et netværk...............................................................................................................46

  Opsætning af trådløst LAN......................................................................................................................... 47

  Begrænsning af maskinfunktioner for brugere...............................................................................................50

  Aktivering af indstillinger for brugerbegrænsning.....................................................................................50

  Når maskinfunktioner er begrænsede............................................................................................................54

  2. Ilægning af papir

  Understøttet papir.............................................................................................................................................57

  Specifikationer for papirtyper.....................................................................................................................60

  Ikke anbefalede papirtyper.............................................................................................................................67

  Udskriftsområde............................................................................................................................................... 68

  Ilægning af papir............................................................................................................................................. 71

  Ilægning af papir i kassette 1 og 2............................................................................................................ 71

  Ilægning af papir i bypassbakken..............................................................................................................75

  Ilægning af kuverter.....................................................................................................................................76

  Angivelse af papirtype og papirformat via betjeningspanel................................................................... 78

  Placering af originaler..................................................................................................................................... 82

  Om originaler...............................................................................................................................................82

  Placering af originaler................................................................................................................................. 84

  3. Udskrivning af dokumenter

  Grundlæggende betjening..............................................................................................................................87

  Annullering af et udskriftsjob.......................................................................................................................87

  Hvis der opstår papirfejl.................................................................................................................................. 89

  Fortsættelse af udskrivning med papirfejl...................................................................................................89

  Nulstilling af udskriftsjob............................................................................................................................. 89

  Udskrivning af fortrolige dokumenter............................................................................................................. 90

  Lagring af filer af typen Sikker udskrift....................................................................................................... 90

  Udskrivning af filer af typen Sikker udskrift................................................................................................91

  Sletning af filer af typen Sikker udskrift...................................................................................................... 92

  Kontrol af status for job af typen Sikker udskrift........................................................................................ 93

  Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge).................................................................................... 95

  2

 • Hvad er PictBridge?.....................................................................................................................................95

  Udskrivning med PictBridge........................................................................................................................ 95

  Understøttede PictBridge-funktioner på denne maskine...........................................................................96

  Afslutning af PictBridge................................................................................................................................96

  Hvis der ikke kan udskrives med PictBridge...............................................................................................97

  Brug af forskellige udskriftsfunktioner............................................................................................................. 99

  Funktioner for udskriftskvalitet..................................................................................................................... 99

  Udskriftsmetoder........................................................................................................................................100

  4. Kopiering af originaler

  Skærmbillede for kopitilstand....................................................................................................................... 103

  Grundlæggende betjening........................................................................................................................... 104

  Annullering af kopiering........................................................................................................................... 105

  Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier..................................................................................107

  Angivelse af Reducér/Forstør.................................................................................................................. 108

  Brug af 2-sidet og kombineret kopiering.....................................................................................................109

  Angivelse af kombinerede og 2-sidede kopier...................................................................................... 112

  Kopiering af 2-sidede originaler med 2-sidet og kombineret udskrift (Manuel 2-sidet kopiering)........113

  Manuel 2-sidet kopiering via ADF'en......................................................................................................114

  Manuel 2-sidet kopiering via glaspladen............................................................................................... 115

  Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark...............................................................116

  Kopiering af et ID-kort ............................................................................................................................. 116

  Angivelse af scanningsindstillinger...............................................................................................................118

  Justering af billedbelysning.......................................................................................................................118

  Valg af dokumenttype i henhold til originalen........................................................................................ 118

  5. Scanning af originaler

  Skærmbillede for scannertilstand................................................................................................................. 121

  Registrering af scanningsdestinationer.........................................................................................................123

  Ændring af scanningsdestinationer......................................................................................................... 129

  Sletning af scanningsdestinationer...........................................................................................................129

  Grundlæggende betjening........................................................................................................................... 130

  Scan til e-mail/FTP/mappe..................................................................................................................... 130

  Grundlæggende handling for Scan til USB............................................................................................ 133

  Angivelse af scanningsindstillinger...............................................................................................................137

  3

 • Angivelse af scanningsformat i henhold til originalformatet.................................................................. 137

  Justering af belysning................................................................................................................................ 138

  Angivelse af opløsning..............................................................................................................................139

  Scanning via en computer............................................................................................................................ 140

  Grundlæggende handlinger for TWAIN-scanning................................................................................140

  Brug af TWAIN-scanner...........................................................................................................................140

  TWAIN-scanning...................................................................................................................................... 140

  Grundlæggende betjening for WIA-scanning........................................................................................142

  6. Afsendelse og modtagelse af en fax

  Skærmbilledet for faxtilstand ....................................................................................................................... 143

  Indstilling af dato og tidspunkt......................................................................................................................145

  Indtastning af tegn......................................................................................................................................... 146

  Registrering af faxdestinationer.................................................................................................................... 148

  Registrering af faxdestinationer via betjeningspanelet...........................................................................148

  Registrering af faxdesinationer med Web Image Monitor.................................................................... 150

  Forhindring af overførsel til den forkerte destination..............................................................................152

  Faxafsendelse................................................................................................................................................ 154

  Valg af transmissionstilstand.....................................................................................................................154

  Internetfaxtransmission..............................................................................................................................155

  Grundlæggende betjening for afsendelse af fax................................................................................... 155

  Annullering af overførsel...........................................................................................................................158

  Angivelse af faxdestination.......................................................................................................................160

  Nyttige afsendelsesfunktioner.................................................................................................................. 164

  Angivelse af scanningsindstillinger.......................................................................................................... 167

  Brug af faxfunktionen fra en computer (LAN-fax).......................................................................................169

  Grundlæggende handlinger for afsendelse af fax fra en computer.....................................................169

  Konfiguration af transmissionsindstillinger...............................................................................................171

  Konfiguration af LAN-faxens adressebog...............................................................................................172

  Redigering af en faxforside...................................................................................................................... 175

  Modtagelse af en fax....................................................................................................................................176

  Valg af modtagelsestilstand......................................................................................................................176

  Modtagelse af en internetfax................................................................................................................... 179

  Videresendelse eller lagring af faxer i hukommelse...............................................................................181

  4

 • Udskrivning af faxer, der er lagret i hukommelsen.................................................................................185

  Modtagelse eller afvisning af faxer fra specielle afsendere..................................................................185

  Lister/Rapporter relaterede til fax................................................................................................................188

  7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

  Grundlæggende betjening........................................................................................................................... 189

  Menuoversigt................................................................................................................................................. 191

  Indstillinger for kopifunktioner.......................................................................................................................193

  Indstillinger for scannerfunktioner.................................................................................................................198

  Indstillinger for faxtransmission.....................................................................................................................200

  Indstillinger for faxfunktioner ........................................................................................................................202

  Indstillinger for adressebog.......................................................................................................................... 208

  Systemindstillinger......................................................................................................................................... 209

  Indstillinger for papirkassetter.......................................................................................................................215

  Udskrivning af lister/rapporter.....................................................................................................................218

  Udskrivning af konfigurationssiden.......................................................................................................... 218

  Typer af lister/rapporter...........................................................................................................................218

  Indstillinger for printerfunktioner...................................................................................................................220

  Netværksindstillinger..................................................................................................................................... 224

  Administratorindstillinger...............................................................................................................................228

  8. Konfiguration af maskinen via Web Image Monitor

  Brug af Web Image Monitor........................................................................................................................ 233

  Visning af startsiden.......................................................................................................................................234

  Ændring af interfacesproget.................................................................................................................... 235

  Kontrol af systemoplysninger........................................................................................................................236

  Statusfanen.................................................................................................................................................236

  Fanen Tæller.............................................................................................................................................. 237

  Fanen Maskinoplysninger........................................................................................................................ 240

  Konfiguration af systemindstillinger..............................................................................................................241

  Fanen Justér lydstyrke............................................................................................................................... 241

  Fanen Papirindstillinger.............................................................................................................................241

  Fanen Kopimaskine...................................................................................................................................245

  Fanen Fax...................................................................................................................................................245

  Fanen Prioritetskassette............................................................................................................................. 248

  5

 • Fanen Tonerbesparelse.............................................................................................................................248

  Fanen I/O-timeout.................................................................................................................................... 249

  Fanen S/h-udskriftsprioritet...................................................................................................................... 249

  Fanen Genvej til funktion.......................................................................................................................... 250

  Registrering af destinationer......................................................................................................................... 251

  Registrering af specielle faxafsendere......................................................................................................... 252

  Begrænsning af maskinfunktioner for brugere............................................................................................ 253

  Konfiguration af netværksindstillinger..........................................................................................................254

  Fanen Netværksstatus............................................................................................................................... 254

  Fanen IPv6-konfiguration .........................................................................................................................255

  Fanen Netværksapplikation..................................................................................................................... 255

  Fanen DNS................................................................................................................................................ 256

  Fanen Automatisk besked pr. e-mail........................................................................................................257

  Fanen SNMP ............................................................................................................................................ 258

  Fanen SMTP ..............................................................................................................................................259

  Fanen POP3...............................................................................................................................................260

  Fanen Internetfax.......................................................................................................................................260

  Fanen Trådløs............................................................................................................................................ 261

  Konfiguration af IPsec-indstillinger............................................................................................................... 264

  Fanen Globale IPsec-indstillinger............................................................................................................ 264

  Fanen Liste over IPsec-politik....................................................................................................................264

  Udskrivning af lister/rapporter.....................................................................................................................268

  Konfiguration af adminstratorindstillinger....................................................................................................269

  Fanen Administrator.................................................................................................................................. 269

  Fanen Nulstil indstillinger..........................................................................................................................269

  Fanen Tag backup af indstilling............................................................................................................... 270

  Fanen Gendan indstillingen......................................................................................................................271

  Fanen Indstil dato/tidspunkt.....................................................................................................................272

  Fanen Energisparetilstand........................................................................................................................ 272

  PCL6-tilstand.............................................................................................................................................. 273

  9. Vedligeholdelse af maskinen

  Udskiftning af printpatron..............................................................................................................................275

  Udskiftning af resttonerbeholder.................................................................................................................. 280

  6

 • Udskiftning af en komponent........................................................................................................................ 286

  Udskiftning af ITB-bæltet...........................................................................................................................286

  Udskiftning af varmeenheden og overførselsrullen................................................................................ 286

  Sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring...................................................................................................287

  Rengøring af tonertæthedssensoren.............................................................................................................288

  Rengøring af friktionspuden og papirfremføringsrullen..............................................................................290

  Rengøring af registreringsrullen og kassetten..............................................................................................293

  Rengøring af glaspladen og ADF'en........................................................................................................... 297

  Rengøring af glaspladen.......................................................................................................................... 297

  Rengøring af ADF'en.................................................................................................................................297

  10. Problemløsning

  Fjernelse af fastklemt papir........................................................................................................................... 299

  Fjernelse af fastklemt papir....................................................................................................................... 299

  Fjernelse af scanningsstop........................................................................................................................ 306

  Almindelige problemer..................................................................................................................................308

  Problemer med papirtilførsel.........................................................................................................................310

  Problemer med udskriftskvaliteten................................................................................................................ 313

  Kontrol af maskinens tilstand.................................................................................................................... 313

  Kontrol af printerdriverindstillingerne...................................................................................................... 314

  Problemer med udskrivning...........................................................................................................................316

  Hvis du ikke kan udskrive korrekt............................................................................................................. 316

  Problemer med udskrivning ..................................................................................................................... 320

  Hvis papiret ikke indføres korrekt.............................................................................................................323

  Andre udskrivningsproblemer.................................................................................................................. 324

  Kopiproblemer...............................................................................................................................................325

  Kopiproblemer...........................................................................................................................................325

  Når du ikke kan lave de ønskede kopier................................................................................................ 326

  Scannerproblemer.........................................................................................................................................327

  Når du ikke kan browse netværket for at sende en scannet fil..............................................................327

  Når scanning ikke udføres som forventet................................................................................................ 327

  Faxproblemer.................................................................................................................................................328

  Når du ikke kan sende eller modtage faxbeskeder som ønsket........................................................... 328

  Når en fejl meddeles via en rapport eller e-mail....................................................................................331

  7

 • Fejlkode......................................................................................................................................................333

  Fejl- og statusmeddelelser på skærmen.......................................................................................................339

  11. Tillæg

  Tilgængelige funktioner og netværksindstillinger i et IPv6-miljø................................................................ 349

  Tilgængelige funktioner............................................................................................................................ 349

  Transmission med IPsec................................................................................................................................. 351

  Kryptering og godkendelse med IPsec....................................................................................................351

  Sikkerhedstilknytning.................................................................................................................................352

  Konfigurationsflow for udveksling af krypteringsnøgle.......................................................................... 353

  Angivelse af indstillinger for udveksling af krypteringsnøgle.................................................................353

  Angivelse af IPsec-indstillinger på computeren...................................................................................... 354

  Aktivering og deaktivering af IPsec via betjeningspanelet.................................................................... 356

  Bemærkninger om toner................................................................................................................................357

  Flytning og transport af maskinen.................................................................................................................358

  Bortskaffelse...............................................................................................................................................358

  Forespørgsler.............................................................................................................................................359

  Forbrugsstoffer............................................................................................................................................... 360

  Printpatron..................................................................................................................................................360

  Resttonerbeholder..................................................................................................................................... 362

  Maskinspecifikationer....................................................................................................................................363

  Specifikationer for almindelige funktioner...............................................................................................363

  Specifikationer for printerfunktionen........................................................................................................365

  Specifikationer for kopifunktionen............................................................................................................366

  Specifikationer for scannerfunktionen......................................................................................................367

  Specifikationer for faxfunktionen..............................................................................................................368

  Specifikationer for ekstraudstyr.................................................................................................................... 371

  Paper Feed Unit TK1010..........................................................................................................................371

  Oplysninger om copyright på installerede programmer............................................................................372

  expat...........................................................................................................................................................372

  Iperf............................................................................................................................................................ 372

  WPA Supplicant........................................................................................................................................ 373

  Varemærker................................................................................................................................................... 375

  INDEKS........................................................................................................................................................ 379

  8

 • Sådan læses denne vejledning

  Introduktion

  Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen ogbrugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden duanvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den.

  Lovmæssige forbud

  Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt.

  Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning:

  Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort.

  Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvarfor dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering ellerudskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver.

  Denne maskine er udstyret med en funktion, der forhindrer fremstilling af falske pengesedler. På grund afdenne funktion kan originalbilleder, der ligner pengesedler, muligvis ikke kopieres som ønsket.

  Ansvarsfraskrivelse

  Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Virksomheden påtager sig intetansvar for direkte, indirekte, særlige, hændelige eller efterfølgende skader, der måtte opstå i forbindelsemed håndtering eller betjening af maskinen.

  I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, dermåtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data samt brug eller manglende brug af detteprodukt og de medfølgende betjeningsvejledninger.

  Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da dokumenter eller data kangå tabt i tilfælde af brugerfejl eller maskinfejl.

  Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brug af denne maskine, eller forresultater i forbindelse med datakørsler på maskinen.

  For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren.

  Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke eroriginale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh.

  Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning.

  9

 • Visse produktillustrationer eller -forklaringer i denne vejledning kan afvige fra dit produkt på grund afforbedringer eller ændringer af produktet.

  Funktionsforskelle mellem forskellige modeller

  Forskellene på modellernes hovedfunktioner er som følger:

  SP C250SF SP C252SF

  Type Type 1 Type 2

  Begrænsning af tilgængelige funktioner Ikke tilgængelig Tilgængelig

  Brugerbegrænsning Ikke tilgængelig Tilgængelig

  Sikker udskrift Ikke tilgængelig Tilgængelig

  Internetfax Ikke tilgængelig Tilgængelig

  Papirløs fax

  (indstilling for modtagelsesfil, udskriv modtaget fil, udskrivvideresendt fil, besked om videresendelse)

  Ikke tilgængelig Tilgængelig

  Meddelelse om udskiftning af dele

  (varmeenhed, overførselsrulle, ITB-bælte)

  Ikke tilgængelig Tilgængelig

  Bemærkninger til administratoren

  Password

  Visse maskinkonfigurationer kan passwordbeskyttes for at forhindre uautoriserede ændringer. Vianbefaler, at du opretter et personligt password med det samme.

  Følgende handlinger kan passwordbeskyttes:

  • Konfiguration af menuen [Adressebog], [Netværksindstillinger] eller [Administratorværktøjer] viabetjeningspanelet.

  Disse menuer kan åbnes uden password som fabriksstandard.

  Indstillingen til oprettelse af passwords findes under [Admininistratorværktøjer].

  • Konfiguration af menuen [Systemindstillinger], [Hurtigopkaldsdestination], [Scanningsdestination],[Kortnummerdestination for fax], [Speciel afsender], [Begræns tilgængelige funktioner],[Netværksindstillinger], [IPsec-indstillinger] eller [Administratorværktøjer] ved brug af Web ImageMonitor.

  10

 • Adgang til maskinen via Web Image Monitor er som standard ikke passwordbeskyttet.

  Indstillingen til konfiguration af passwords findes under [Administr.indstillinger].

  • For yderligere oplysninger om oprettelse af passwords, se s. 228 "Administratorindstillinger" ellers. 269 "Konfiguration af adminstratorindstillinger".

  Brugerbegrænsning

  Du kan begrænse brugen af bestemte funktioner på denne maskine ved brug af godkendelse.

  Du kan vælge de funktioner, som du ønsker at begrænse, via Web Image Monitor og registrere debrugere, som kan få adgang til dem ved brug af godkendelse.

  • For yderligere oplysninger om oprettelse af passwords og konfiguration af indstillinger forbrugerbegrænsning, se s. 50 "Begrænsning af maskinfunktioner for brugere".

  Om IP-adresser

  I denne vejledning dækker "IP-adresse" både IPv4- og IPv6-miljøer. Læs de instruktioner, der errelevante i forhold til det miljø, du anvender.

  Oversigt over ekstraudstyr

  Liste over ekstraudstyr Betegnes som

  Paper Feed Unit TK1010 Kassettemodul

  • Hvis kassettemodulet er monteret, vises "Kassette 2" på maskinens betjeningspanel.

  11

 • Modelspecifikke oplysningerI dette afsnit beskrives, hvordan du kan se, hvilken region din maskine tilhører.

  Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatetindeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet.

  DAC029

  Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer tildin maskines region.

  (hovedsageligt Europa og Asien)

  Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model:

  • CODE XXXX -27

  • 220-240 V

  (hovedsageligt Nordamerika)

  Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model:

  • CODE XXXX -17

  • 120-127V

  • I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A-model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal dubenytte angivelserne i tommer.

  12

 • Vigtige sikkerhedsoplysninger

  Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr

  Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandlingaf e-affald

  Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremmegenbrug.

  Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol.

  Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via dekorrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at denskadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevarenaturens ressourcer og beskytte miljøet.

  For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakteforretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker.

  Alle andre brugere

  Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købteproduktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker.

  Miljømæssige brugeroplysninger

  Brugere i EU, Schweiz og Norge

  Specifikationer for forbrugsstoffer

  Specifikationerne for de enkelte forbrugsstoffer er angivet i brugervejledningen eller påindpakningen.

  13

 • Genbrugspapir

  Maskinen kan anvende genbrugspapir, der er produceret i henhold til den europæiske standardEN 12281:2002 eller DIN 19309. For produkter med elektrofotografisk printteknologi kan derudskrives på papir med en gramvægt på 64 g/m2, som indeholder færre råmaterialer og dermedbelaster miljøet væsentligt mindre.

  Udskrivning i duplex (hvis relevant)

  Når duplexfunktionen anvendes, udskrives der på begge sider af papiret. Dette reducererpapirforbruget, da der bruges færre ark til udskrivning af dokumenter. Vi anbefaler, at dennefunktion altid er aktiveret, når der udskrives.

  Returordning for toner- og blækpatroner

  Toner- og blækpatroner til genbrug kan returneres uden ekstra omkostninger i henhold til de lokalebestemmelser.

  Du kan få yderligere oplysninger om returordningen på nedenstående hjemmeside eller ved atkontakte en servicetekniker.

  https://www.ricoh-return.com/

  Energieffektivitet

  Maskinernes elektricitetsforbrug afhænger både af deres specifikationer og af den måde, deanvendes. Maskinen er designet til at reducere elomkostningerne ved f.eks. at skifte til Klar-tilstand,når den sidste side er udskrevet. Hvis der er behov for det, kan der udskrives igen med det sammefra denne tilstand.

  Hvis der ikke skal udskrives flere dokumenter, skifter maskinen til en energisparetilstand efter etnærmere angivet tidsrum.

  Maskinen bruger mindre strøm (watt) i disse tilstande. Det tager lidt længere tid for maskinen atblive klar til udskrivning igen efter at have været i en energisparetilstand, end når den skal skifte fraKlar-tilstanden.

  For at opnå en optimal energibesparelse anbefaler vi, at standardindstillingerne for strømstyringanvendes.

  Produkter, der overholder bestemmelserne i Energy Star, er altid energieffektive.

  Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande)

  I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterierog akkumulatorer have ovenstående symbol påsat.

  14

 • Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikkesom almindeligt husholdningsaffald.

  I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt forbatterier og akkumulatorer.

  Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer.

  Bemærkninger til brugerne af faxenheden

  Overensstemmelseserklæring

  Meddelelse til brugere i EØS-lande

  Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser i Europa-Parlamentets ogRådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og telekommunikationsudstyr samtgensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse.

  Meddelelse til brugere med analog PSTN-forbindelse i EØS-lande

  Dette produkt kan etablere adgang til analog PSTN i alle EØS-lande. Lokal PSTN-kompatibilitetafhænger af softwarens switch-indstillinger. Kontakt en tekniker, hvis dette produkt skal flyttes til etandet land. I tilfælde af problemer bør du kontakte en tekniker som det første.

  CE-overensstemmelseserklæringen kan findes ved at gå ind på følgende adresse

  http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ og vælge det relevante produkt.

  15

 • Vigtige sikkerhedsoplysninger

  Notes to users in the state of California

  Perchlorate Material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

  16

 • ENERGY STAR-programmetENERGY STAR®-bestemmelser for billedbehandlingsudstyr

  ENERGY STAR®-bestemmelserne for billedbehandlingsudstyr fremmer energibesparelser ved atanbefale brugen af energibesparende computere og andet kontorudstyr.

  Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder energibesparendefunktioner.

  Energy Star er et åbent program, som producenterne deltager frivilligt i.

  Omfattede produkter er computere, printere, faxer, kopimaskinger, scannere ogmultifunktionsenheder. Energy Star-standarder og -logoer er ensartede over hele verden.

  Energibesparelse

  Denne maskine er udstyret med følgende energisparetilstande: Energisparetilstand 1 ogenergisparetilstand 2. Hvis maskinen har været ude af drift i en vis periode, går maskinen automatisk ienergisparetilstand.

  Maskinen gendannes fra energisparetilstanden, når den modtager et udskriftsjob, udskriver enmodtaget fax eller når der trykkes på tasten [Kopiering], [Start farve] eller [Start sort-hvid].

  Energisparetilstand 1

  Maskinen går i Energisparetilstand 1, hvis maskinen har været inaktiv i cirka 30 sekunder. Dettager kortere tid at gendanne fra energisparetilstand 1 end fra slukket tilstand ellerenergisparetilstand 2, men strømforbruget er højere i energisparetilstand 1 end ienergisparetilstand 2.

  Energisparetilstand 2

  Maskinen går i Energisparetilstand 2, når det angivne tidsrum for denne indstilling er udløbet.Strømforbruget er lavere i energisparetilstand 2 end i energisparetilstand 1, men det tager længeretid at gendanne fra tilstand 2.

  17

 • Specifikationer

  Energisparetilstand 1 Strømforbrug*1 80 W eller mindre

  Standardtid 30 sekunder

  Genoprettelsestid*1 10 sekunder eller mindre

  Energisparetilstand 2 Strømforbrug*1 (hovedsageligt Europa ogAsien)

  3,8 W eller mindre

  (hovedsageligt Nordamerika)

  3,2 W eller mindre

  Standardtid 1 minut

  Genoprettelsestid*1 30 sekunder

  Duplexfunktion*2 Standard

  *1 Genoprettelsestiden samt strømforbruget kan variere afhængigt af maskinens tilstand og omgivelser.

  *2 Opnår energibesparelser, der overholder bestemmelserne i ENERGY STAR-programmet, når produkteter udstyret med (eller bruges med) en duplexbakke, og duplexfunktionen er aktiveret.

  For yderligere oplysninger om energisparetilstande, se s. 228 "Administratorindstillinger".

  • Hvis maskinen er i energisparetilstand i 24 timer i træk, vender den automatisk tilbage tilnormaltilstand og udfører selvvedligeholdelse.

  18

 • 1. Kom godt i gang

  Maskinens deleDette afsnit indeholder en oversigt over maskinens forskellige dele og deres funktioner.

  Printeren set forfra

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  11

  9

  10

  14

  8

  7

  13

  12

  DAC025

  1. ADF-låge

  Åbn lågen for at fjerne originaler, der sidder fast i ADF'en.

  2. ADF-modtagebakke

  Originaler, der scannes via ADF'en, kommer ud her.

  3. Port til USB-nøgle

  Isæt en USB-nøgle for at anvende funktionen Scan til USB, eller forbind et digitalt kamera vha. et USB-kabel tilPictBridge-udskrivning.

  19

 • 4. Betjeningspanel

  Indeholder en skærm og taster til maskinbetjening.

  5. Frontlåge

  Åbn denne låge, hvis du skal fjerne resttonerbeholderen eller fastklemt papir.

  6. Bypassbakke

  Indlæg papir her et ark ad gangen.

  7. ADF-bakke

  Anbring en stak originaler her. De bliver indført automatisk. Denne bakke kan indeholde op til 35 arkalmindeligt papir.

  8. Forlænger til ADF-bakke

  Forlæng disse, når der ilægges papir i ADF-bakken, som er længere end A4.

  9. Låg til glasplade

  Åbn låget for at anbringe originaler på glaspladen.

  10. Glasplade

  Anbring originaler her et ark ad gangen.

  11. Modtagebakke/toplåge

  Udskrevet papir leveres til denne bakke. Her kan stakkes op til 150 ark almindeligt papir.

  Åbn denne for at udskifte printpatronerne.

  12. Håndtag til åbning af frontlågen

  Åbn frontlågen ved at trække i dette håndtag på højre side af maskinen.

  13. Kassette 1

  Denne kassette kan indeholde op til 250 ark almindeligt papir.

  14. Kassette 2 (ekstraudstyr)

  Denne kassette kan indeholde op til 500 ark almindeligt papir.

  1. Kom godt i gang

  20

 • Printeren set bagfra

  1

  2

  4

  3

  6 8

  75

  9

  10

  DAC026

  1. Stopstyr

  Træk dette styr op for at forhindre papiret i at falde af, når der udskrives store stakke papir ad gangen. Styretkan justeres til formatet A4/Letter eller Legal.

  2. Kabeldæksel

  Fjern dette dæksel, når der tilsluttes kabler til maskinen.

  3. Interfaceforbinder til (analog) G3-linje

  For tilslutning til en telefonlinje.

  4. Ethernet-port

  For tilslutning af maskinen til netværket med et netværkskabel.

  5. USB-port

  For tilslutning af maskinen til en computer med et USB-kabel.

  6. Stik til ekstern telefon

  For tilslutning af en ekstern telefon.

  7. Baglåge

  Fjern denne låge ved ilægning af papir, der er længere end A4, i kassette 1.

  8. Strømstik

  Tilslut strømkablet til maskinen.

  Maskinens dele

  21

 • 9. Knap til forskydning af ADF'en

  Tryk på denne for at forskyde ADF'en mod maskinens bagside, hvis papiret, der leveres til modtagebakken, ervanskeligt at få fat i.

  10. Strømknap

  Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen.

  • ADF'en forskydes ved at trykke på den viste knap og holde den nede. Husk at kontrollere påforhånd, at ADF'en er lukket. Pas på, du ikke får fingrene i klemme under foskydningen.

  DAC009

  • Træk holderen op som vist nedenfor for at forhindre A4-udskrifter i at falde af.

  DAC034

  • Træk holderen op som vist nedenfor for at forhindre udskrifter i Legal-format i at falde af.

  1

  2

  3

  DAC035

  1. Kom godt i gang

  22

 • Printerens indvendige dele

  1

  23

  4

  5

  DAC027

  1. Printpatroner

  Installér printpatronerne fra bagsiden af maskinen i følgende rækkefølge: cyan (C), magenta (M), gul (Y) ogsort (K). Der kommer meddelelser frem på skærmen, når printpatroner skal udskiftes, eller nye skal gøres klar.

  2. Håndtag til varmeenhed

  Sænk både højre og venstre håndtag, hvis du vil udskrive på kuverter.

  3. Varmeenhed

  Fuser toneren til papiret.

  Det kan være nødvendigt at flytte denne enhed, hvis du vil lokalisere eller fjerne fastklemt papir.

  4. Resttonerbeholder

  Opsamler overskydende toner ved udskrivning.

  5. Overførselsenhed

  Du skal fjerne denne, når du udskifter resttonerbeholderen.

  • For oplysninger om viste meddelelser for udskiftning af forbrugsstoffer, se s. 339 "Fejl- ogstatusmeddelelser på skærmen".

  Maskinens dele

  23

 • Betjeningspanel

  DAC504

  1. Indikator for faxmodtagelse

  Lyser, når der findes modtagede faxer, som ikke er blevet udskrevet, i maskinens hukommelse. Blinker, nårmaskinen er ude af stand til at udskrive faxer som følge af maskinfejl såsom en tom kassette eller fastklemtpapir.

  2. Tasten [Pause/Genopkald]

  • Pause

  Tryk på denne for at indsætte en pause i et faxnummer. Pausen angives med et "P".

  • Genopkald

  Tryk her for at få vist den sidst anvendte scannings- eller faxdestionation.

  3. Tasten [Rør på]

  Tryk her for at bruge opkald med rør på til at kontrollere status for faxdestinationen.

  4. Tasten [Adressebog]

  Tryk her for at vælge en scannings- eller faxdestination fra adressebogen.

  5. Tasten [Billedkvalitet]

  Tryk her for at vælge billedkvalitet for det aktuelle job.

  • Kopitilstand: Vælg tekst, foto eller blandet

  • Scannertilstand: Vælg opløsning

  • Faxtilstand: Vælg standard, detaljeret eller foto

  6. Tasten [Brugerfunkt.]

  Tryk her for at få vist menuen til konfiguration af maskinens systemindstillinger.

  7. Tasten [Kopi]

  Tryk her for at skifte til kopitilstanden. Tasten bliver ved med at lyse, mens maskinen er i kopitilstanden.

  8. Tasten [ID-kortkopiering]

  Tryk her for at vælge ID-korttilstand for det aktuelle job.

  1. Kom godt i gang

  24

 • Hvis du ikke bruger ID-kortkopiering jævnligt, kan du konfigurere [Funktionsgenvej] i [Administratorværktøjer]for at benytte denne tast til omgående faxning eller til at vise destinationer for scanningsfiler. For yderligereoplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 34 "Grundlæggende opsætning".

  9. Skærmbillede

  Viser den aktuelle status og meddelelser.

  10. Piletaster

  Tryk her for at flytte markøren i en af fire retninger.

  Hvis der trykkes på [ ][ ], mens maskinen er i standbytilstand, vises menuen til konfiguration af maskinensaktuelle funktionstilstand (kopimaskine, scanner eller fax).

  11. Taltaster

  Bruges til at indtaste numeriske værdier, når der angives indstillinger som faxnumre og antal kopier, eller til atindtaste bogstaver, når der angives navne.

  12. Tasten [Slet/stop]

  • Mens maskinen behandler et job: Tryk her for at annullere det aktuelle job.

  • Mens maskinens indstillinger konfigureres: Tryk her for at annullere den aktuelle indstilling og vendetilbage til standbytilstand.

  • I standbytilstand: Tryk her for at annullere midlertidige indstillinger såsom belysning eller opløsning.

  13. Tasten [S/h Start]

  Tryk for at scanne eller kopiere i sort-hvid eller for at starte afsendelsen af en fax.

  14. Tasten [Farve Start]

  Tryk her for at scanne eller kopiere i farver.

  15. Tasten [OK]

  Tryk her for at bekræfte indstillinger eller gå til næste niveau i menuen.

  16. Tasten [Escape]

  Tryk her for at annullere den sidste handling eller forlade det foregående niveau i menuen.

  17. Valgtaster

  Tryk på tasten for et emne på skærmens nederste linje.

  18. Tasten [Fax]

  Tryk her for at skifte til faxtilstanden. Tasten bliver ved med at lyse, mens maskinen er i faxtilstand.

  19. Tasten [Scanner]

  Tryk her for at skifte til scannertilstanden. Tasten bliver ved med at lyse, mens maskinen er i scannertilstand.

  20. Tasten [Belysning]

  Tryk her for at justere belysningen for det aktuelle job.

  • Kopitilstand: Vælg mellem 5 belysningsniveauer

  • Scannertilstand: Vælg mellem 5 belysningsniveauer

  • Faxtilstand: Vælg mellem 3 belysningsniveauer

  21. Tasten [Reducér/Forstør]

  • Kopitilstand: Tryk her for at angive en zoomprocent for det aktuelle job.

  Maskinens dele

  25

 • • Scannertilstand: Tryk her for at angive scanningsformatet for den aktuelle original.

  22. Tasten [Skift]

  Tryk her for at skifte mellem hurtigopkaldsnummer 1 til 10 og 11 til 20, når der angives scannings- ellerfaxdestinationer med enkelttryk-taster.

  23. Fejlindikator

  Blinker gult, hvis maskinen snart kræver vedligeholdelse (fx udskiftning af forbrugsstoffer), og lyser rødt, hvisder opstår en maskinfejl.

  Hvis der er en fejlindikation, kan du kontrollere meddelelsen på skærmen. For yderligere oplysninger omfejlmeddelelser, se s. 339 "Fejl- og statusmeddelelser på skærmen".

  24. Strømindikator

  Lyser, mens printeren er tændt. Lyser ikke, når der er slukket for strømmen.

  25. Enkelttryk-taster

  Tryk her for at vælge en scannings- eller faxdestination for hurtigopkald.

  • Skærmens bagbelysning slukkes, når maskinen er i energisparetilstand.

  • Når maskinen behandler et job, kan du ikke få vist menuen til konfiguration af maskinen. Du kankontrollere maskinens status ved at læse meddelelserne på skærmen. Hvis du ser meddelelser som"Udskriver. . .", "S/h-kopiering. . .", "Farvekopiering. . ." eller "Behandler. . .", skal du vente, til detaktuelle job er afsluttet.

  • Der medfølger muligvis sprogmærkater til funktionstasterne og genvejstasterne påbetjeningspanelet. Hvis der sidder et beskyttelsesark på betjeningspanelet, skal dette først fjernes.

  DAC028

  • Farven på betjeningspanelet afhænger af modellen.

  1. Kom godt i gang

  26

 • Installation af maskinen

  Placering af maskinen

  Vær forsigtig med, hvor du placerer maskinen, da miljøforhold i høj grad påvirker dens ydeevne.

  • Der må ikke anvendes brændbar spray eller opløsningsmidler i nærheden af maskinen. Undgådesuden at placere dem i nærheden af denne maskine. Det kan medføre brand eller elektriskestød.

  • Der må ikke stilles vaser, potteplanter, krus, toiletartikler, medicin, små metalgenstande ellerbeholdere, der indeholder vand eller andre væsker, ovenpå eller i nærheden af maskinen. Derkan opstår risiko for brand eller elektriske stød, hvis der spildes væsker, eller hvis genstandetabes ned i maskinen.

  • Hold maskinen væk fra fugtighed og støv. I modsat fald kan det medføre brand eller elektriskestød.

  • Anbring ikke maskinen på en ustabil eller skrånende overflade. Hvis den tipper, kan detmedføre personskader.

  • Anbring ikke tunge genstande oven på maskinen. Maskinen kan vælte, og der kan opståpersonskader.

  • Opstil maskinen et sted med optimale miljømæssige forhold. Hvis du anvender maskinen iomgivelser, som ikke opfylder de anbefalede krav til fugt og temperatur, kan der være risiko forelektrisk stød eller brandfare. Sørg for at holde område rundt om stikket frit for støv. Ophobetstøv kan udgøre en risiko for brand.

  • Sørg for, at det rum, maskinen benyttes i, er velventileret og rummeligt. God ventilation er isærvigtigt, hvis maskinen bruges meget.

  • Blokér ikke maskinens ventilationshuller. De indvendige komponenter kan blive overophedet ogmedføre brand.

  Installation af maskinen

  27

 • • Maskinen må ikke udsættes for saltholdig luft eller ætsende gasser. Endvidere må maskinen ikkeplaceres på steder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer (f.eks. på laboratorier), da det kanmedføre fejlfunktioner.

  Påkrævet plads til printeren

  Den anbefalede (minimum) mængde plads omkring printeren er som følger:

  24 cm(9,5")

  10 cm(4")

  20 cm(7,9")

  70 cm(27,6")

  20 cm(7,9")

  DAC022

  Miljømæssige omgivelser

  Det tilladte og anbefalede temperatur- og luftfugtighedsområde er som følger:

  DAC581

  • Hvidt felt: Acceptabelt område

  • Gråt felt: Anbefalet område

  For at undgå en stigning i ozon skal du placere maskinen i et stort, ventileret rum med enluftudskiftning på mere end 30 m3/t/person.

  1. Kom godt i gang

  28

 • Uegnede omgivelser

  • Steder med direkte sol eller stærkt lys

  • Støvede områder

  • Områder med ætsende gasser

  • Områder, som er meget kolde, varme eller fugtige

  • Områder, som er direkte udsat for varm eller kold luft fra klimaanlæg

  • Områder, der er direkte udsat for strålevarme fra varmeapparater

  • Placeringer tæt på klimaanlæg eller befugtere

  • Placeringer tæt på andet elektronisk udstyr

  • Placeringer, hvor der forekommer hyppige og stærke vibrationer

  Ventilation

  Hvis printeren anvendes i et lille rum uden tilstrækkelig ventilation gennem længere tid, eller derudskrives meget, vil der muligvis opstå en mærkelig lugt.

  Denne lugt kan også forekomme på det udskrevne papir.

  Sørg for god udluftning for at undgå lugtgener og opretholde et behageligt arbejdsklima.

  • Stil maskinen et sted, hvor dens udluftning ikke er til gene for medarbejderne.

  • Ventilationen skal være på mere end 30 m3/time/person.

  Lugt fra nye maskiner

  Når en maskine er ny, kan den afgive en speciel lugt. Lugten forsvinder i løbet af en uge.

  Hvis du opdager en underligt lugt, skal du sørge for tilstrækkelig udluftning og cirkulation af luften irummet.

  Strømkrav

  • (hovedsagelig Europa og Asien) 220 - 240 V, 50/ 60 Hz, 6 A eller mere

  • (hovedsageligt Nordamerika) 120 - 127 V, 60 Hz, 11 A eller mere

  Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde med en spænding som ovenstående.

  Installation af maskinen

  29

 • Installation af ekstraudstyrI dette afsnit beskrives, hvordan du installerer ekstraudstyr.

  Montering af kassettemodulet

  • Berøring af kablets stikben med metal kan give elektriske stød og medføre brand.

  • Det er farligt at håndtere kablets stik med våde hænder. Det kan give elektriske stød.

  • Før du installerer eller fjerner ekstraudstyr, skal du altid tage strømkablet ud af stikkontakten ogvente, til hovedenheden er kølet helt ned. Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det resulterei forbrændinger.

  • Maskinen vejer ca. 29,0 kg (64 lb.). Der skal mindst to personer til at flytte maskinen; brughåndtagene på begge sider, og løft den forsigtigt. Maskinen kan gå i stykker og medføreskader, hvis den tabes.

  • Hvis du løfter kassettemodulet skødesløst eller taber det, kan det medføre personskader.

  • Før maskinen flyttes, skal du tage ledningen ud af stikkontakten. Hvis stikket rykkes ud forvoldsomt, kan det blive beskadiget. Beskadigede stik eller ledninger kan udgøre en fare forelektriske stød eller brand.

  • Kassette 1 er påkrævet, når der skal udskrives fra det ekstra kassettemodul. Uden kassette 1 vil deropstå papirstop.

  • Maskinen skal altid løftes af to personer.

  • Tag ikke fat i bakken for at løfte maskinen.

  1. Kom godt i gang

  30

 • 1. Kontrollér, at pakken indeholder kassettemodulet.

  DAC047

  2. Sluk maskinen på hovedafbryderen, og træk stikket ud af stikkontakten.

  3. Fjern tapen fra kassettemodulet.

  DAC048

  4. Løft maskinen ved at bruge de indfældede greb på begge sider af maskinen.

  DAC020

  Installation af ekstraudstyr

  31

 • 5. Der findes tre lodrette stifter på kassettemodulet (ekstraudstyr). Justér dem til hullerne påundersiden af maskinen, og sænk maskinen forsigtigt.

  DAC049

  6. Udskriv konfigurationssiden efter installation af det valgfri kassettemodul for atkontrollere enhedskonfigurationen.

  Hvis den er monteret korrekt, vises “Kassette 2” under “Papirtilførsel” på konfigurationssiden.

  • Efter montering af det ekstra kassettemodul skal kassette 2 vælges i printerdriveren. Yderligereoplysninger findes i hjælpen til printerdriveren.

  • Hvis den nye enhed er opført i kolonnen med konfigureret ekstraudstyr, er den korrekt installeret.

  • Hvis det valgfri kassettemodul ikke er installeret korrekt, så prøv at installere det igen ved atgentage proceduren. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker, hvis problemet ikke kan løses.

  • For oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se s. 218 "Udskrivning af lister/rapporter".

  1. Kom godt i gang

  32

 • Om maskinbetjeningDette afsnit beskriver, hvordan maskinen betjenes.

  Betjeningspanel

  Betjeningspanelet består af en skærm og taster til styring af maskinen. Du kan konfigurere maskinensdiverse indstillinger via betjeningspanelet. For yderligere oplysninger om brug af betjeningspanelet, ses. 189 "Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet".

  Web Image Monitor

  Du kan kontrollere maskinens status og konfigurere dens indstillinger via Web Image Monitor. Foryderligere oplysninger om brug af Web Image Monitor, se s. 233 "Konfiguration af maskinen via WebImage Monitor".

  Om maskinbetjening

  33

 • Grundlæggende opsætning

  Startopsætning

  Når du tænder for maskinen for første gang, kommer en menu til konfiguration af de nedenforbeskrevne indstillinger frem på displayet. Dette afsnit forklarer, hvordan startopsætningen udføres.

  • (hovedsageligt Nordamerika): Faxnummerkoden er påkrævet ifølge internationallovgivning. Du kan ikke på lovlig vis forbinde en faxmaskine til telefonsystemet, hvisfaxnummerkoden ikke er programmeret. Desuden skal faxforsidekoden samt dato og tidspunkt fortransmission inkluderes i hovedet for alle sider, der faxes inden for samt til eller fra USA.

  • Sørg for at vælge korrekt landekode for det land, hvor faxen bruges. Hvis du kommer til at vælgeen forkert kode, kan faxafsendelser sandsynligvis ikke gennemføres.

  Displaysprog

  Det her valgte sprog bruges til at vise beskeder med mere.

  Brugerfaxnummer

  Det her registrerede nummer bruges som maskinens faxnummer. Brugerfaxnummeret kan indeholdetal fra 0 til 9, mellemrum og "+".

  Brugernavn

  Det her indtastede navn bruges som navn på faxafsenderen.

  Landekode

  Den valgte landekode bruges til konfiguration af dato- og tidsformater for displayet samt tilindstilling af de relevante standardværdier for landet i forbindelse med faxning.

  Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge emnet, som du vil konfigurere, indtast om nødvendigt nummeret ellernavnet (op til 20 cifre eller tegn), og tryk derefter på [OK].

  • For oplysninger om indtastning af tegn, se s. 146 "Indtastning af tegn".

  • Du kan senere ændre de indstillinger, der blev konfigureret under startopsætningen, under[Administratorværktøjer]. Du kan også konfigurere tid og dato i menuen [Administratorværktøjer].For yderligere oplysninger om [Administratorværktøjer], se s. 228 "Administratorindstillinger".

  • Hvis indstillingen [Udskriv faxhoved] under indstillingerne for faxtransmission er aktiveret,fremkommer det registrerede brugerfaxnummer, brugernavn samt tidspunkt og dato fortransmissionen på sidehovedet af hver fax, du sender. For yderligere oplysninger om [Udskrivfaxhoved], se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission".

  1. Kom godt i gang

  34

 • Ændring af funktionstilstand

  Du kan skifte mellem kopi-, scanner- og faxtilstande ved at trykke på de tilsvarende taster.

  Tryk på tasten for [Kopimaskine], [Scanner] eller [Fax] for at vælge den ønskede tilstand. Den valgte tastlyser unden brugen.

  DAC521

  Funktionsprioritet

  Maskinen går automatisk i kopitilstand, når den tændes, eller hvis den forudindstillede tid under[Timer f. auto. syst.nulst.] opbruges, mens startskærmen for en anden tilstand vises. Du kan ændreden tilstand, der skal skiftes til under sådanne forhold, ved brug af [Funk.prioritet] under[Administratorværktøjer].

  • Et password for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives i [Låsning afadm.værktøjer].

  • For yderligere oplysninger om [Timer f. auto. syst.nulst.] eller [Funk.prioritet], se s. 228"Administratorindstillinger".

  Multiadgang

  Denne maskine kan udføre flere job i forskellige funktioner, såsom kopiering og faxning, samtidig.Udførsel af flere funktioner samtidig kaldes "Multiadgang".

  Følgende tabel viser de funktioner, der kan udføres samtidigt.

  Grundlæggende opsætning

  35

 • Aktuelle job Jobtyper der kan udføres samtidig

  Kopiering

  • Faxhukommelsestransmission

  • Faxhukommelsesmodtagelse

  • Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning)

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Scanning

  • Faxhukommelsestransmission

  • Omgående faxudskrivning

  • Faxhukommelsesmodtagelse

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Modtagelse af internetfax

  • Udskrivning*1 *7

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer (undtagenTWAIN-scanning)

  • LAN-faxtransmission (undtagen TWAIN-scanning)

  Lagring af scannet faxfil imaskinens hukommelse førafsendelse

  • Faxhukommelsestransmission

  • Omgående faxudskrivning

  • Faxhukommelsesmodtagelse

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Modtagelse af internetfax

  • Udskrivning

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Omgående faxtransmission(samtidig scanning ogafsendelse af original)

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Udskrivning *5

  • Modtagelse af internetfax

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  1. Kom godt i gang

  36

 • Aktuelle job Jobtyper der kan udføres samtidig

  Faxhukommelsestransmission(afsendelse af fax alleredelagret i maskinenshukommelse)

  • Kopiering

  • Scanning

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Transmission af internetfax

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Modtagelse af internetfax

  • Udskrivning *5

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  Transmission af internetfax

  • Faxhukommelsestransmission

  • Omgående faxudskrivning

  • Faxhukommelsesmodtagelse

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Udskrivning *5

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Omgående faxudskrivning(samtidig modtagelse ogudskrivning af fax)

  • Scanning *6

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Transmission af internetfax

  • Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning)

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  Faxhukommelsesmodtagelse(lagring af modtaget fax imaskinens hukommelse)

  • Kopiering

  • Scanning

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Transmission af internetfax

  • Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning)

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  Grundlæggende opsætning

  37

 • Aktuelle job Jobtyper der kan udføres samtidig

  Udskrivning af fax, der erlagret i maskinens hukommelse

  • Scanning *6

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Omgående faxtransmission

  • Faxhukommelsestransmission

  • Transmission af internetfax

  • Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning)

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Modtagelse af internetfax

  • Scanning

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Omgående faxtransmission

  • Faxhukommelsestransmission

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Modtagelse af internetfax(ingen udskrivning)

  • Kopiering

  • Scanning

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Omgående faxtransmission

  • Faxhukommelsestransmission

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Faxhukommelsesmodtagelse

  • Udskrivning

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Udskrivning

  • Scanning *2

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Omgående faxtransmission *3

  • Faxhukommelsestransmission *3

  • Transmission af internetfax

  • Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning)

  • LAN-faxtransmission

  1. Kom godt i gang

  38

 • Aktuelle job Jobtyper der kan udføres samtidig

  PictBridge-udskrivning

  • Scanning*4 (undtagen Scan til USB)

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Omgående faxtransmission

  • Faxhukommelsestransmission

  • Transmission af internetfax

  • Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning)

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  • LAN-faxtransmission

  Modtagelse af et LAN-faxjobfra en computer

  • Kopiering

  • Scanning (med undtagelse af TWAIN-scanning)

  • Omgående faxudskrivning

  • Faxhukommelsesmodtagelse

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Modtagelse af internetfax

  • PictBridge-udskrivning

  • LAN-faxtransmission

  LAN-faxtransmission

  • Kopiering

  • Scanning (med undtagelse af TWAIN-scanning)

  • Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission

  • Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse

  • Modtagelse af internetfax

  • Transmission af internetfax

  • Udskrivning

  • Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer

  *1 Udskrivningen starter, når scanningen er afsluttet, hvis [Gradering:] er indstillet til [Standard] eller [Fin] (PCL-printerdriver), eller hvis der udskrives fra PostScript 3-printerdriveren.

  *2 Scanning er ikke muligt, hvis [Gradering:] er indstillet til [Standard] eller [Fin] (PCL-printerdriver), eller hvis derudskrives fra PostScript 3-printerdriveren.

  *3 Faxtransmission er ikke muligt, hvis [Gradering:] er indstillet til [Fin] (PCL-printerdriver), eller hvis der udskrivesfra PostScript 3-printerdriveren.

  *4 Udskrivning med PictBridge kan mislykkes, hvis der er for lidt hukommelse.

  Grundlæggende opsætning

  39

 • *5 Udskrivningen kan blive annulleret, hvis [Gradering:] er indstillet til [Standard] eller [Fin] (PCL-printerdriver),eller hvis der udskrives fra PostScript 3-printerdriveren.

  *6 Faxudskrivning kan tage længere tid end normalt, hvis du foretager scanning via maskinen samtidig, især nårder scannes flere sider fra glaspladen.

  *7 Scan til USB er ikke tilgængelig med PictBridge.

  • Hvis du forsøger at bruge en funktion, der ikke kan udføres samtidig, bipper maskinen, eller dervises en fejlmeddelelse på computerskærmen. I det tilfælde skal du prøve igen, når det aktuelle jober afsluttet.

  Tildeling af indstilling til tasten [ID-kortkopiering] (genvejsfunktion)

  Du kan tilgå en ofte brugt indstilling med et enkelt tryk ved at tildele indstillingen til tasten [ID-kortkopiering].

  • Du kan konfigurere indstillinger for følgende fire funktioner:

  • ID-kortkopiering (standard)

  • Indst. for aut. faxudskr.

  • Omgående faxafsendelse

  • Faxadressebog

  • Vælg scanningsdestination

  Tildeling af en indstilling via betjeningspanelet

  1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner].

  2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Administratorværktøjer], og tryk derefter på [OK].

  3. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet medtaltasterne og trykke på [OK].

  4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Funktionsgenvej], og tryk på [OK].

  5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge den indstilling, du vil konfigurere, og tryk på[OK].

  6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen.

  • Et password for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives i [Låsning afadm.værktøjer].

  1. Kom godt i gang

  40

 • Tildeling af en indstilling via Web Image Monitor

  • Denne indstilling kommer kun frem, hvis der er angivet administrator-password på siden[Administrator].

  1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen.

  2. Klik på [Systemindstillinger].

  3. Klik på fanen [Genvej til funktion]

  4. Angiv den indstilling, du vil konfigurere, under [Genvej til funktionsindstillinger].

  5. Indtast administrator-passwordet.

  6. Klik på [OK].

  7. Luk webbrowseren.

  • For yderligere oplysninger om [Administrator], se s. 269 "Konfiguration afadminstratorindstillinger".

  Grundlæggende opsætning

  41

 • Konfiguration af netværksindstillingerDette afsnit beskriver, hvordan man konfigurerer påkrævede indstillinger til brug af maskinen på etnetværk.

  Konfiguration af IP-adresseindstillinger

  Proceduren til konfiguration af netværksindstillinger afhænger af, om IP-adressen automatisk tildeles afnetværket (DHCP) eller angives manuelt.

  • Passwordet for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives under [Låsning afadm.værktøjer].

  • Hvis dit netværkmiljø kræver en bestemt transmissionshastighed, der ikke registreres automatisk,skal transmissionshastigheden angives under [Indstil Ethernet-hastighed] under[Netværksindstillinger].

  • Konfigurér først IP-adresseindstillingen, og installér driveren. For oplysninger om driverinstallation,se vejledningen Driver Installation Guide.

  • For oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se s. 218 "Udskrivning af lister/rapporter".

  Angivelse af indstillinger til automatisk modtagelse af IPv4-adresse

  • En DHCP-server på netværket er påkrævet for at maskinen automatisk kan modtage en IPv4-adresse.

  1. Tænd for maskinen.

  2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner].

  DAC509

  3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK].

  1. Kom godt i gang

  42

 • 4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet medtaltasterne og trykke på [OK].

  5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv4-konfiguration], og tryk på [OK].

  6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK].

  7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK].

  8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen.

  9. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde denigen.

  10. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen.

  IPv4-adresseindstillingen vil blive vist under "TCP/IP" på konfigurationssiden.

  Manuel tildeling af maskinens IPv4-adresse

  • IPv4-adressen, der tildeles maskinen, må ikke bruges af nogen anden enhed på samme netværk.

  1. Tænd for maskinen.

  2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner].

  DAC509

  3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK].

  4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet medtaltasterne og trykke på [OK].

  5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv4-konfiguration], og tryk på [OK].

  6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK].

  7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Inaktiv], og tryk på [OK].

  8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IP-adresse], og tryk på [OK].

  Den aktuelle IPv4-adresse vises.

  Konfiguration af netværksindstillinger

  43

 • 9. Indtast maskinens IPv4-adresse med taltasterne, og tryk på [OK].

  Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at flytte fra et felt til et andet.

  10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Subnetmaske], og tryk på [OK].

  Den aktuelle subnetmaske vises.

  11. Indtast subnetmasken med taltasterne, og tryk på [OK].

  Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at flytte fra et felt til et andet.

  12. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Gateway-adresse], og tryk på [OK].

  Den aktuelle gatewayadresse vises.

  13. Indtast gatewayadressen med taltasterne, og tryk på [OK].

  Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at flytte fra et felt til et andet.

  14. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen.

  15. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde denigen.

  16. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen.

  IPv4-adresseindstillingen vil blive vist under "TCP/IP" på konfigurationssiden.

  • Hvis [DHCP] er aktiveret, anvendes manuelt konfigurerede IPv4-adresseindstillinger ikke.

  Angivelse af indstillinger til automatisk modtagelse af IPv6-adresse

  • En DHCP-server skal være tilsluttet til netværket for at maskinen automatisk kan modtage en IPv6-adresse.

  1. Tænd for maskinen.

  2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner].

  DAC509

  3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK].

  1. Kom godt i gang

  44

 • 4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet medtaltasterne og trykke på [OK].

  5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6-konfiguration], og tryk på [OK].

  6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6], og tryk på [OK].

  7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK].

  8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK].

  9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK].

  10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen.

  11. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde denigen.

  12. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen.

  IPv6-adresseindstillingen vil blive vist under "IPv6-konfiguration" på konfigurationssiden.

  Manuel tildeling af maskinens IPv6-adresse

  • IPv6-adressen, der tildeles maskinen, må ikke bruges af nogen anden enhed på samme netværk.

  1. Tænd for maskinen.

  2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner].

  DAC509

  3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK].

  4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet medtaltasterne og trykke på [OK].

  5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6-konfiguration], og tryk på [OK].

  6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6], og tryk på [OK].

  7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK].

  8. T