Cảm tình đảng

Embed Size (px)

Text of Cảm tình đảng

Cu 1: Cn lm g v phn u nh th no tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam? Lin h bn thn ng ch. Ngay t khi ra i ng Cng sn Vit Nam xc nh l i tin phong chin u i biu trung thnh li ch ca giai cp cng nhn, nhn dn lao ng v ca dn tc. ng l mt t chc cht ch, thng nht ch v hnh ng, ly nguyn tc tp trung dn ch lm nguyn tc t chc c bn, c s mnh lch s lnh o nhn dn thc hin mc ch l tng ca ng l Xy dng nc Vit Nam c lp, dn ch, giu mnh, x hi cng bng, vn minh, khng cn ngi bc lt ngi, thc hin thnh cng ch ngha x hi v cui cng l ch ngha cng sn (trch iu l ng). V vy, ng vin ng Cng sn Vit Nam phi l chin s cch mng trong i tin phong ca giai cp cng nhn Vit Nam, sut i phn u cho mc ch, l tng ca ng, t li ch ca T quc, ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng ln trn li ch c nhn. Ti nh trong cun nht k ng Thy Trm, khi c kt np vo ng, dng u tin ca ngy hm ch vit: Ci cm gic r nt nht ca ngy hm nay l: Phi phn u sng xng ng vi ci tn mt ngi cng sn. Vng, d bt c trong hon cnh no, ngi ng vin, ngi cng sn lun lun thc hin ng mc tiu l tng ca ng, ly ngn c ca ng lm mc tiu, l ngn uc dn ng, l hi sinh v s nghip cch mng. Hy gi vng tinh thn ca ngi cng sn, tinh thn trong sut nh pha l, cng rn nh kim cng v chi li mun nghn ho quang ca lng tin tng. Chnh nhng ngn la truyn sc mnh th h tr nh chng ti c thp sng, thi thc nhn ln nhm vn ti, cng hin nhiu hn na sc tr ca mnh cho t nc! Khi c hc tp, nghin cu v qu trnh u tranh cch mng v truyn thng ca ng, ti mong c mt ngy tr thnh ng vin. Kht vng cho ti quyt tm rn luyn v phn u hn, nhng lun tm nim rng khng phi v qu cu n vo vn m lm hot ng ca mnh thiu i tinh thn tch cc. ng l mt t chc tp hp nhng qun chng u t v gng mu nht. ng lun tin phong trong mi hot ng, c bit l cng tc gio dc vn ha t tng cho qun chng. c sng trong mi trng nh vy mi chng ta s t hon thin bn thn mnh hn. Khng nhng vy, chnh mi trng ny s to iu kin cho chng ta, nhng ng vin, thanh nin tr c hot ng v cng hin sc mnh vo s nghip xy dng v bo v T quc. Tht t ho khi mang trn mnh danh hiu ng vin danh hiu cao qu trong cuc i ca mi con ngi.

Trong giai on mi ca Cch mng Vit Nam hin nay, mi c nhn phi ng trc nhng i hi mi v nhim v mi. l nhim v tip tc s nghip i mi, y mnh cng nghip ha, hin i ha t nc, xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN; l yu cu gi vng, tng cng vai tr lnh o ca ng trong iu kin i mi h thng chnh tr, dn ch ha, xy dng Nh nc php quyn XHCN; l nhim v bo v vng chc c lp ch quyn, lm tht bi m mu, th on din bin ha bnh ca cc th lc th ch trong iu kin m ca, hi nhp quc t v khu vc. tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam, ngi vo ng phi c cc iu kin: ng c vo ng ng n, c gic ng chnh tr, tha nhn v t nguyn thc hin Cng lnh chnh tr, iu l ng, nhim v ca ng vin; hot ng trong mt t chc c s ng v phi l ngi u t, c nhn dn tn nhim; mi ng vin phi gn mnh vi t chc ng, coi t chc ng l ch da vng chc cho mnh thc hin nhim v ng vin. 1. Xc nh ng c vo ng ng n: Bc i theo con ng ca ng l bc i trong khng gian l tng ca ton dn tc. Ti khng n vi ng v nhng g qu cao siu, v d u, v tr no, ti ngh mnh vn lm vic v c gng lm vic tt. Nhng c ng vo hng ng ca ng, khng ch l mc tiu phn u, m hn th, trong qu trnh phn u, ti trng thnh v sng c trch nhim hn. Phn u vo ng phi xut pht t ng c trong sng, vi thanh nin li cng mang ngha cng hin, ch khng phi li dng vo ng lm bnh phong, lm ch da tin thn. Vo ng khng phi l tranh ginh quyn li, tha mn tham vng c nhn. Tuy nhin, vo ng khng phi ai cng ton din, khng c khim khuyt m quan trng l xc nh r vai tr, trch nhim ca mt ngi ng vin rn luyn v trng thnh hn. Khng c vo ng khng c ngha l thi phn u, thi rn luyn, thi cng hin. Do ti ngh rng mun tr thnh ng vin phi thc s c quyt tm phn u, c tinh thn gic ng cch mng cao. Phn u vo ng nh l mt ngha v, mt trch nhim c ng gp, cng hin nhiu hn cho tp th, cho nhn dn v rng hn l cho quc gia, dn tc. Khi nhn thc ng n ta s c ng c ng, c sc mnh bn trong l ng lc hng dn hnh ng, thi thc ta sng, hot ng c l tng cao p cho ng v cho chnh mnh. Gi vng phm cht ca mt ng vin, kh khn s khng lm ta li bc, vng vng trc nhng th thch ca mt tri c ch th trng, trc cm d ca tin bc, chc quyn.

Phn u vo ng l c ng trong mt t chc ca nhng ngi cng chung ch hng u tranh xy dng mt x hi tt p, dn giu, nc mnh, cng bng, dn ch, vn minh. Vo ng l phi dn thn theo l tng cch mng, chp nhn hy sinh, phn u i theo con ng m ng, Bc H v nhn dn la chn. Ci c ln nht khi vo ng l c phc v cch mng, c phc v nhn dn, c ng v nhn dn tin cy, yu mn. Xy dng ng c vo ng c ngha rt quan trng, nht l trong iu kin ng cm quyn v lnh o theo c ch th trng, mi ng vin u phi i mt vi bit bao kh khn, th thch. Nu ngi vo ng khng xc nh cho mnh ng c ng n s khng vt qua c nhng th thch, kh khn . Tr thnh ng vin l vinh d, t ho nhng trn ht l trch nhim; trch nhim tip tc cng hin, cng hin khng phi l ci g qu cao siu, m trc ht n gin l phi ht sc c gng trong hc tp v cng tc, l phn u ht mnh chim lnh tri thc, nng cao trnh chuyn mn. 2. Rn luyn bn lnh chnh tr, phm cht o c cch mng: Bn lnh chnh tr th hin nhn thc ng n, kin nh vi mc tiu, l tng la chn, th hin kh tit ca ngi cch mng l giu sang khng th quyn r, ngho kh khng th lay chuyn, uy v khng th khut phc. th hin bn lnh chnh tr vng vng, ngi phn u vo ng cn ng vng trn lp trng ca giai cp cng nhn, trc kh khn th thch khng nao nng tinh thn, khng m nht phng hng chnh tr, c thi , chnh kin r rng, kin nh. Bn lnh chnh tr c hnh thnh ch yu bng s n lc ca bn thn trong qu trnh hc tp, nm vng l lun Mc-Lnin v t tng H Ch Minh, l nn tng t tng ca ng. o c cch mng l kt qu ca qu trnh tu dng, rn luyn sut i; nh Bc H dy: o c cch mng khng phi trn tri xa xung. N do u tranh, rn luyn bn b hng ngy m pht trin v cng c. Cng nh ngc cng mi cng sng, vng cng luyn cng trong. u tranh chng ch ngha c nhn khng phi l ph nh vai tr, li ch c nhn. Li ch c nhn c tn trng khi n khng tri vi li ch chung ca cng ng. ng li ca

ng l kt hp hi ha gia 3 li ch: li ch x hi, li ch tp th v li ch c nhn. ng lun lun tn trng v quan tm n li ch c nhn, ng thi kin quyt chng ch ngha c nhn, ch k, t li ch c nhn mnh ln trn, ln trc li ch tp th v ton x hi. Vic g c li cho cch mng, cho nhn dn th kh my, k c hy sinh cng lm. Vic g c hi cho cch mng, cho nhn dn th nh my cng ht sc trnh. Trong sut cuc i hot ng cch mng ca mnh, Ch tch H Ch Minh lun lun quan tm n vic gio dc, rn luyn phm cht i ng ng vin. Ngay t nm 1925, bi ging u tin ca Ngi cho nhng cn b cch mng tr tui ca Vit Nam l vn t cch mt ngi cch mnh; mi quan tm hng u ca Ngi l xy dng mt i ng cn b ng vin ca ng tht s thm nhun o c cch mng, tht s cn, kim, lim, chnh, ch cng v t. S gic ng l tng cng sn, lng trung thnh vi s nghip cch mng ca ng, ca giai cp cng nhn, sut i hy sinh phn u v c lp t do ca T quc, v ch ngha x hi v ch ngha cng sn l phm cht hng u m Ch tch H Ch Minh t ra cho mi ng vin cng sn. Ngi cn dn mi ng vin khng mt pht no c qun l tng cao c ca mnh l phn u cho T quc hon ton c lp cho ch ngha x hi hon ton thng li trn t nc ta v trn ton th gii; phi bit t li ch ca giai cp, ca dn tc ln trn li ch ca c nhn, lun vng vng trc mi kh khn, v lun trong hon cnh no cng phi t li ch ca ng ln trn ht; nu khi li ch chung ca ng mu thun vi li ch ring ca c nhn th phi quyt hy sinh li ch ca c nhn cho li ch ca ng. Mi ng vin phi ra sc tu dng, rn luyn nng cao o c cch mng, qut sch ch ngha c nhn. Nu cho ch ngha c nhn m nh, chi phi, ngi ng vin s mt dn t cch, i ti t tc b danh hiu cao qu ca mnh. V vy, mun gi c t cch, ng vin nht thit phi ra sc hc tp, tu dng, t ci to tin b mi. Nu khng c gng tin b, th tc l thoi b, l lc hu s b x hi tin b sa thi. 3. Nng cao nng lc, hon thnh tt nhim v c giao: ng vin phi hon thnh tt nhim v c giao. Phn u tr thnh ngi sn xut, cng tc, chin u v hc tp gii. tr thnh ng vin, ngi ang phn u vo ng phi hon thnh tt nhim v cng tc ca mnh v nhim v ca t chc ng, on th giao cho.

Ch tch H Ch Minh dy rng: ng yu cu cn b v ng vin chng nhng tho v chnh tr, m cn phi gii v chuyn mn, khng th lnh o chung chung. Mun va tho v chnh tr, va gii v chuyn mn, mi ng vin phi ra sc hc tp ch ngha Mc-Lnin v ng li, chnh sch ca ng, hc tp vn ho, k thut v nghip v; khng ngng nng cao trnh chnh tr, t tng v nng lc cng tc ca mnh. 4. Gn b vi tp th, vi nhn dn, tch cc tham gia hot ng on th, cng tc x hi: ng vin phi gi vng v pht huy truyn thng ca ng, l gn b mt thit mu tht vi nhn dn, trc ht th hin s gn b vi qun chng ni lm vic v ni c tr ca mnh. Mun tr thnh ng vin, ngi phn u vo ng phi gn b vi tp th, vi nhn dn, vi ng nghip, bn b trong n v cng tc, vi b con lng xm, khi ph; tn trng, chia s gip ln nhau. Phn u vo ng phi nhit tnh tham gia sinh hot on th m bn thn l thnh vin, phi th hin r vai tr, kh nng lnh o, tp hp qun chng, phi pht huy tnh tin phong, gng mu v nhng phm cht cn thit tr thnh ng vin ca ng, nu l on vin TNCSHCM th phi l on vin u t. Ngi mun vo ng phi ch trng m rng quan h x hi, tch cc tham gia cng tc x hi, gng mu v vn ng gia nh, ngi thn tham gia cc phong tro a phng. Mun lm cho qun chng phn khi, tin tng, ngi ng vin phi nng cao tinh thn ph trch trc ng v trc qun chng, ht lng ht sc phc v nhn dn. Phi yu knh nhn dn, phi tht s tn trng quyn lm ch ca nhn dn. Phi nm vng quan im giai cp, i ng ng li qun chng, thnh tm hc hi qun chng, kin quyt da vo qun chng, gio dc v pht ng qun chng tin hnh mi ch trng, chnh sch ca ng v ca Nh nc. Phi tht th, ngay thng, khng c giu dt, giu khuyt im, sai lm. Phi khim tn, gn gi qun chng, khng c kiu ngoPhi lun chm lo n i sng ca qun chng. Phi ch cng, v t v c tinh thn lo trc thin h, vui sau thin h. Ch tch H Ch Minh ch r: ng ta tuy nhiu ngi, nhng khi tin nh th ch nh mt

ngi. l nh c k lut. K lut ca ta l k lut st, ngha l nghim tc v t gic. Ngi yu cu mi ng vin phi ra sc gp phn xy dng v gi vng s on kt nht tr trong ng. Bi l, on kt l sc mnh, l then cht ca thnh cng. Nh on kt cht ch, mt lng mt d phc v giai cp, phc v nhn dn, phc v T quc, cho nn t ngy thnh lp n nay, ng ta on kt, t chc v lnh o nhn dn ta hng hi u tranh tin t thng li ny n thng li khc, tt c cn b, ng vin, d cng v khc nhau, lm cng tc khc nhau, cng u phi on kt nht tr lm trn nhim v, gi gn s on kt nht tr ca ng nh gi gn con ngi ca mt mnh. 5. Tch cc tham gia xy dng ng c s: Tham gia xy dng t chc ng c s trong sch, vng mnh l trch nhim ca ngi phn u vo ng. Tch cc hng ng cc phong tro, cc hot ng trin khai thc hin ch trng, nhim v ca ng b, chi b ra vi tinh t