CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA - CKB ... izvestaji/CKB...06 Finansijski pokazatelji 06 Bilans uspjeha…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8

 • C R N O G O R S K A K O M E R C I J A L N A B A N K A

 • C R N O G O R S K A K O M E R C I J A L N A B A N K A

  Banka za sva vremena Bank for all times

 • 06 Finansijski pokazatelji06 Bilans uspjeha07 Bilans stanja

  08 Uvodna rije Generalnog direktora

  12 CKB Odbor direktora

  13 CKB Menadment

  15 Crna Gora u vijeku velikih i brzih promjena

  18 CKB za sva vremena

  20 CKB proizvodi Uvijek nove mogunosti

  24 CKB u svakom domu

  26 Korporativna odgovornost

  29 Izvjetaj nezavisnog revizora

  06 Financial Indicators06 Income Statement07 Balance Sheet

  10 Statement of the General Manager

  12 CKB Board of Directors

  13 CKB Management

  17 Montenegro in the Century of Big and Fast Changes

  19 CKB for All Times

  22 CKB Products Always New Opportunities

  25 CKB in every home

  27 Corporate responsibility

  29 Independent Auditors Report

  Sadraj

  Godinji izvjetaj | Annual report

  Table of Contents

  C R N O G O R S K A K O M E R C I J A L N A B A N K A

  8

 • Napomena / Note 008. 007.

  Prihodi po osnovu kamata i slini prihodiInterest and similar income a 77,7 9,

  Rashodi po osnovu kamata i slini rashodiInterest expenses and similar charges b (8,187) (0,110)

  Neto prihod od kamata / Net interest income 9,00 19,

  Prihodi po osnovu naknada i provizijaFee and commission income 7a 1,7 1,7

  Rashodi po osnovu naknada i provizijaFee and commission expenses 7b (,10) (,0)

  Neto prihod od naknada i provizija / Net fee and commission income 17, 1,17

  Neto prihodi iz trgovanjaNet trading income 8 80 1,09

  Neto dobici po osnovu ulaganja u hartije od vrijednostiNet gains from investment securities 1

  Ostali poslovni prihodiOther operating income 708 1,01

  Poslovni rashodiOperating expenses 9 (,00) (0,)

  Rashodi obezvrjeenja plasmana i rezervisanjaLosses on impairment and provisions 10 (10,80) (,)

  (,99) (,8)

  Dobit prije oporezivanja / Profit before tax 1,88 9,07

  Porez na dobitProfit tax 11 () ()

  Dobit nakon oporezivanja / Net profit 1,0 8,10

  Bilans uspjeha / Income StatementGodina zavrena na dan 1. decembar 008. / Year ended December 1, 008(u hiljadama EUR/in thousand EUR)

 • 7

  Napomena / Note 008. 007.

  AKTIVA / ASSETSNovana sredstva i sredstva kod Centralne bankeCash and balances with the Central Bank 1 97, 18, 1

  Krediti i avansi bankamaLoans and advances to banks 1 8,900 11,9

  Krediti i avansi klijentima, umanjeni za ispravku vrijednosti Loans and advances to customers, net of impairment provisions 1 9, 719,19

  Hartije od vrijednosti raspoloive za prodajuAvailable for sale securities 1 0 1

  Finansijska sredstva po pravinoj vrijednosti kroz bilans uspjehaFinancial asset at fair value through profit and loss 1 18 10

  Hartije od vrijednosti koje se dre do dospjeaSecurities held to maturity 17 00 17

  Nematerijalna ulaganjaIntangible assets 18 ,9 ,090

  Nekretnine, postrojenja i opremaProperty, plant and equipment 19 1,08 1,89

  Ostala sredstva, umanjeni za ispravku vrijednostiOther assets, net of impairment provisions 0 , ,

  Ukupna aktiva / Total assets 1,1,99 1,0,

  PASIVA / LIABILITIESDepozitiDeposits from Banks 1 ,11 ,7

  Obaveze prema klijentimaDue to customers 787,1 8,8

  Obaveze po kreditimaOther borrowed funds 9,9 1,0

  Ostale obavezeOther liabilities ,87 ,9

  RezervisanjaProvisions 918 0

  Obaveze za tekui porezCurrent income tax liabilities 11 08 0

  Odloene poreske obavezeDeferred income tax liabilities 11 88 1

  Beneficije zaposlenihEmployees benefits 8 7

  Ukupne obaveze / Total liabilities 1,09, 98, 9

  KAPITAL / CAPITALAkcijski kapitalShare capital 7 ,87 1,87

  Revalorizacione rezerve na hartijama od vrijednosti raspoloivim za prodajuRevaluation reserves on available-for-sale securities 917 9

  Nerasporeena dobitRetained earnings 0,8 8,81

  Ukupan kapital / Total capital 8, 1,8

  Ukupna pasiva / Total liabilites and capital 1,1,99 1,0,

  VANBILANSNE POZICIJE / OFF-BALLANCE-SHEET ITEMS 8 11,89 ,1

  Bilans stanja / Balance SheetNa dan 1. decembar 008. / As of December 1, 008(u hiljadama EUR/in thousand EUR)

 • 8

  Uvaeni partneri i saradnici, potovani akcionari

  Protekla je 2008. godina, koja e u ekonomskoj istoriji, ali i teoriji, biti oznaena kao godina koju e itav svijet uzimati kao reper za ono to je bilo do tada i ono to e biti poslije toga.

  Tokom prve polovine godine inilo se da e 2008. u Crnoj Gori biti jo jedna godina uspona i plime svih ekonomskih agregata, do mjere da je u sektoru bankarstva crnogorska monetarna vlast logino morala uvesti kreditne limite da bi ograniila kreditnu ekspanziju. Naravno, bila je dovoljna i samo zdrava logika da se zakljui da neto nije u redu. Zbog toga smo mi u CKB-u sredinom 2008. godine uveli mjere opreza i fokusirali se na dva kljuna segmenta: odravanje trinog uea u uslovima esto nekorektne konkurencije i odravanje likvidnosti banke, a sve u funkciji odravanja snage i stabilnosti Crnogorske komercijalne banke.

  Posljednji mjeseci 2008. godine, vrlo eksplozivno i dramatino, donose snane udare svjetske finansijske, a ubrzo pokazalo se i svjetske ekonomske krize. I sada smo tu gdje jesmo.

  Kada je u pitanju CKB, sa sadanje distance, situacije i dalje bremenite problemima, ogromnim naporima menadmenta i svih zaposlenih u banci da se stabilnost odri, sa osjeanjem da se sada lake die, u sabiranju misli i dogaaja iz protekle godine, reaju se utisci i ocjene.

  Potisnuta su u glavama svih nas kretanja iz prvih devet mjeseci protekle godine. Peat daje snaan udar krize poetkom posljednjeg kvartala, sa veoma prijeteim pojavama. Ve na startu dogodila se vrlo teka posljedica i burna reakcija graana koji bezglavo podiu svoje uloge iz banaka. CKB je u tim danima bila u posebno delikatnoj situaciji, jer su gotovo 00 miliona eura ili 0% svih depozita imali graani. Upravo ono gdje smo jako puno truda i vremena utroili da privuemo depozite stanovnitva, odjednom se pokazalo kao najranjivija taka poslovanja Banke. Psiholoki elemenat vraenog nepovjerenja graana i njihov narasli strah za svoje uloge dosee granice neshvatljivog, ali objanjivog zbog dogaaja koji su se na ovim prostorima deavali u ne tako davnoj prolosti. Usmjerili smo ogromne napore u Banci da se ublae nepovoljna kretanja u tome, sa polovinim uspjehom, zbog objektivno gotovo nemogue misije u takvim uslovima.

  Uvodna rije Generalnog direktora

 • 9

  Uspjevali smo da se odrimo zahvaljujui snazi Banke, njenim ljudima, potencijalima i rezervama, i zahvaljujui svojim klijentima koji su razumjeli situaciju i razvoj dogaaja. Ispostavilo se da u tim najaim udarima krize, nai klijenti su ispoljili odvanost, postojanost i odanost i na pravi nain su vrednovali ono to je CKB uinila za njihov status i razvoj svih proteklih godina. Ostali su vjerni i odani Banci i spremni da sa njom podijele teret krize. Istina, bilo je u manjem broju i onih drugih.

  Ono to daje glavni peat svim dogaanjima proteklih mjeseci krize jeste odnos nae matine banke, OTP, prema CKB-u. Bila je to i ostala podrka za koju smo ponekad imali bojazan hoemo li je dobiti. Mada smo imali osjeaj da je zasluujemo. Spremnost OTP da da punu podrku CKB-u demonstrirajui time povjerenje i smatrajui to opravdanim, kao i ocjena CKB-u da takvu podrku svojim dosadanjim radom i rezultatima opravdava i zasluuje, imali su za rezultat snanu podrku OTP-a za stabilizovanje i odravanje likvidnosti CKB-a ime je praktino nadoknaen odliv depozita graana. Imamo uvjerenje da se to veoma cijeni i kod relevantnih adresa u Crnoj Gori.

  Monetarna i izvrna vlast u Crnoj Gori je u ovom kriznom periodu preduzela niz mjera iz okvira svoje nadlenosti, aktivirajui sve potencijale koji su joj na raspolaganju. Treba istai da je saradnja CKB-a sa institucijama drave Crne Gore bila obostrano veoma korektna, aktivna i plodotvorna.

  Rezultati koje je ostvarila Banka u proloj godini su dobri, ak i veoma dobri u uslovima u kojima smo radili, ali o njima ne bih htjela govoriti. Vanije je da je CKB odrala svoju snagu i zadrala svoj trini udio. Prebroen je prvi veoma snaan udar krize, poslovanje se stabilizuje, naziru se nove razvojne mogunosti. CKB je bila i ostala stoer oko koga se

  odvija najvei dio crnogorskog ekonomskog ivota. Vidjeemo kako dalje.

  Hvala svima na izuzetnom razumijevanju, saradnji, portvovanosti i odanosti projektu CKB. Naroito hvala naem vlasniku OTP-u na jakoj podrci i

  razumijevanju za aktuelne prilike u kojima CKB posluje i opstaje.

  Milka Ljumovi, Generalni direktorPodgorica, mart 009. godine

 • 10

  Dear partners and associates, dear shareholders,

  The year 2008 passed but it will be remembered in the economic history and theory as the year which the whole world saw as a benchmark for everything that had happened before and all that will happen after it.

  During the first half of 2008 it seemed that Montenegro will have just another year of rise and high tide in all economic segments, however the reality was that Montenegrin monetary authorities had to introduce credit limits in the banking sector in order to limit the credit expansion.

  Naturally, only sound logical thinking was enough for one to conclude that something is not all right. That is why we, in CKB, in the middle of 2008, introduced some measures for prudential reasons and focused on two key segments: maintenance of market share in conditions of often disloyal competition and maintenance of banks liquidity, all in an effort to maintain the strength and stability of Crnogorska Komercijalna Banka.

  Last months of 2008, very explosively and dramatically, brought strong blows of world f