of 75 /75
1 Ion JURCONI Florina MOHANU DICŢIONAR DE AFACERI RUS-(ENGLEZ)-ROMÂN Bucureşti 2002

Dictionar Rus Englez Roman

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dictionar Rus Englez Roman

1

Ion JURCONI Florina MOHANU

DICŢIONAR DE AFACERI

RUS-(ENGLEZ)-ROMÂN

Bucureşti 2002

Administrator
1
Page 2: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ A 1. абандон abandonment abandonare (abandon) 2. абсолютная рента absolute rent rentă necondiţionată

(absolută) 3. авалист surety on a bill avalist, avalant 4. аваль aval aval 5. аванс advance avans 6. авансированиe advancing (prepayment) plată anticipată 7. авансировать make an advance, v.

advance, v. acorda un avans, v.

8. авансовая закупка advance purchase achiziţionare în avans 9. авансовый вексель advance bill cambie în cont (avans) 10. авансовый платёж advance payment plată în avans 11. авансом in advance în avans, anticipat 12. аварийный cертификaт average certificate certificat de avarie 13. авизировать/ авизовать advice, v. aviza, v. înştiinţa, v. 14. авизный aviso de avizare, de înştiinţare 15. авизо advice (aviso) aviz (consult) 16. авизо о платеже advice of payment aviz de plată 17. авизо об акцепте advice of acceptance aviz de acceptare 18. авизо об открытии

aккредитива advice of a letter of credit aviz despre deschiderea

acreditivului 19. автодорожная

накладная motor waybill scrisoare de trăsură pe

autostradă 20. автомобильный налог car tax taxă pe autovehicul 21. автомобильный тариф motor tariff taxă pe puterea

autovehiculelor 22. авторский договор copyright agreement contract privind

transmiterea dreptului de autor

23. авторский надзор designer's service (designer's supervision)

supravegherea directă a proiectantului

24. авторское право copyright drept de autor 25. авторское

свидетельство patent for invention brevet de invenţie

26. авуары assets active 27. агент agent agent 28. агент по закупкам purchasing agent agent de vânzări 29. агент по сбыту sales agent agent de desfacere 30. агент по снабжению supply agent agent de aprovizionare 31. агент-распорядитель managing agent agent organizator

Page 3: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 32. агент с

исключительными правами

exclusive agent agent exclusiv

33. агентская фирма ship's agency firmă de agent 34. агентские операции agent transactions operaţiuni de agent 35. агентский договор agency agreement contract de intermediere

(contract de agent) 36. агентскoе

вознаграждение agency fee taxă de agent (comision

de agent) 37. агентскoе соглашение agency agreement contract de intermediere

(contract de agent) 38. агенство agency agenţie 39. агенство пo трудовому

посредничеству job centre (labour exchange)

oficiu de plasare a forţei de muncă

40. агентво с исключительными правами

exclusive agency agenţie exclusivă

41. агенство с полным циклом услуг

full service agency agenţie de servicii complete

42. аддендум addendum adendă (document– anexă)

43. административные сборы

administrative dues taxe administrative

44. ажио agio agio (bas) 45. ажио-конто agio-conto cont de agio 46. ажиотажный спрос high demand cerere de ajotaj 47. аккордный фрахт lump (sum) freight navlu în acord 48. аккрeдитив letter of credit (credit) acreditiv 49. аккредитивная оплата payment by a letter of

credit plată prin acreditiv

50. аккредитивная форма расчётов

settlement by letters of credit

decontare prin acreditiv

51. актив credit side of an account activ 52. активное сальдо

active balance, favourable balance, current surplus

sold activ

53. активное сальдо торгового баланса

export surplus sold activ al balanţei comerciale

54. активные банковские операции

active bank operations operaţii bancare active

55. активный капитал active capital capital activ 56. активы assets active 57. акцепт acceptance acceptare (consimţământ)58. акцептант acceptor acceptor (tras, ardist)

Page 4: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 59. акцептационный срок term of acceptance termen de acceptare 60. акцепт векселя acceptance acceptarea cambiei

(acceptarea poliţei) 61. акцептная конторa acceptance house

(acceptance bank) bancă de scontare

62. акцептно-рамбурсный кредит

reimbursement credit credit rambursabil

63. акцeптный банк acceptance bank (acceptance house)

bancă de scontare

64. акцeптный кредит acceptance credit credit pe bază de acceptare

65. акцепт с оговорками qualified acceptance acceptare cu rezerve 66. акцепт счёта аcceptance of a bill acceptarea facturii 67. акцепт тратты acceptance of a draft acceptarea tratei 68. акцептованная тратта accepted draft cambie acceptată 69. акцептованное

платёжное поручение payment for collection with acceptance

plată prin incasso pe bază de acceptare

70. акцептованный вексель acceptance bill cambie acceptată (trată acceptată)

71. акцептованный счёт acceptance account (acceptance bill)

cont cu acceptare

72. акцептованный чек accepted cheque cec acceptat 73. акцептовать/

акцептировать provide with an acceptance, v. accept, v.

accepta, v. admite, v.

74. акциз excise tax (excise duty) acciză 75. акцизный налог excise tax (excise duty) acciză 76. акцизный сбор excise duty impozit indirect 77. акционер shareholder (stockholder) acţionar 78. акционерная компания joint-stock company (stock

company) societate pe acţiuni

79. акционерное общество joint-stock company (stock company)

societate pe acţiuni

80. акционерное общество закрытого типа

closed joint-stock company societate pe acţiuni închisă

81. акционерное общество открытого типа

open joint-stock company societate pe acţiuni deschisă

82. акционерное общество с ограниченной ответственностью

limited liability company societate pe acţiuni cu răspundere limitată

83. акционерный банк joint-stock bank bancă pe acţiuni 84. акционерный капитал stock capital capital pe acţiuni 85. акционерный

сертификат share certificate certificat de acţionar

Page 5: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 86. акционирование setting up a joint-stock

company proces de înfiinţare a unei societăţi pe acţiuni

87. акционировать set up a joint stock company v.

înfiinţa o societate pe acţiuni, v.

88. акция share (stock, share of stock)

acţiune

89. акция без номинальной цены

no per-value stock acţiune fără valoare nominală

90. акция на предъявителя bearer share (bearer stock) acţiune la purtător 91. акция с номинальной

ценой per-value stock acţiuni la valoarea

nominală 92. акция с обязательством

выкупа accumulation share acţiune cumulativă

93. акции трудового коллектива

work collective shares acţiuni plasate în cadrul întreprinderii

94. альпари at par la valoare nominală 95. амоpтизационная

стоймость depreciated value, amortized cost

valoarea de amortizare

96. амортизационные отчисления

depreciation expense rabat de amortizare

97. амортизационные расходы

depreciation cost(s) cheltuieli de amortizare

98. амортизационный капитал

sinking-fund fond de amortizare

99. амортизационный срок depreciation period perioadă de amortizare 100. амортизационный фонд sinking-fund fond de amortizare 101. амортизация depreciation (amortization,

wear and tear) amortizare

102. амортизация при чрезвычайных обстоятельствах

emergency amortization amortizare în condiţii extraordinare

103. амортизировать amortize, v. amortiza, v. 104. андерайтер underwriter garant de acţiuni

(garantor) 105. андерайтинг underwriting garantare 106. аннуитет annuity anuitate (rentă anuală) 107. аннулирование abrogation (cancellation,

nullification, dissolution, abolition)

anulare (abrogare, revocare)

108. аннулировать annul, v. cancel, v. abrogate, v. abolish, v.

anula, v.

109. антидемпинговая пошлина

dumping duty (antidumping duty)

taxă antidumping

Page 6: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 110. антимонопольное

законодательство antitrust legislation lege antitrust

111. антитрестовское законодательство

antitrust legislation lege antitrust

112. антиципация anticipation anticipare (cu anticipaţie) 113. антиципировать anticipate ,v. anticipa, v. 114. арбитр arbitrator arbitru 115. арбитраж arbitration (arbitrage) arbitraj 116. арбитраж при бирже exchange arbitration

(exchange arbitrage) arbitraj bursier

117. арбитражная сделка arbitrage arbitraj 118. арбитражное

соглашение arbitration agreement înţelegere de arbitraj

119. арбитражные расходы arbitration expenses cheltuieli de arbitraj 120. арбитражный суд court of arbitration instanţă de arbitraj 121. арбитражный

управлящий arbitration manager preşedinte de arbitraj

122. арбитраж при бирже exchange arbitration, exchange arbitrage

arbitraj la bursă

123. аренда lease (renting) arendă 124. аренда в портфеле rent in treasure arendă 125. арендатор leasee (tenant, leaseholder,

tenant-farmer) concesionar

126. арендаторский leasee de arendaş, de chiriaş 127. арендная плата rent payment (rent charge) chirie 128. арендовать lease, v. rent, v. arenda, v. închiria, v. 129. арендодатель lessor cedent 130. артель artel (team) artel 131. артельный artel de artel, de cooperativă

de producţie 132. артельщик member of an artel membru al artelului

cooperator 133. артикул article articol 134. ассигнование assignment (appropriation,

grant, provisions) alocare (cesionare, transfer)

135. ассигновать assign, v. aloca, v. afecta o sumă, v. 136. ассортимент assortment (set, range) sortiment 137. ассортиментный assortment de sortiment 138. аудитор certified public accountant

(auditor) auditor (revizor contabil, cenzor)

139. аудиторская служба audit revizie contabilă (verificare contabilă, auditare)

Page 7: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 140. аудиторские услуги аudit(ing) servicii de audit 141. аудиторский

сертификат certificate of account certificarea bilanţului

142. аукцион auction (public sale) licitaţie de vânzare (vânzare publică)

143. аукционист auctioneer agent de licitaţie 144. аукционные правила auction rules reguli de licitaţie 145. аукционная торговля auction trade licitaţie comercială 146. аутрайт

Б

outright cotare la termen

147. базисная валюта base currency valută de bază 148. базисная цена base price preţ de bază (preţ de

referinţă) 149. базисныe условия

поставки basis of delivery condiţii de bază de livrare

150. базис поставки basis of delivery condiţie de livrare 151. базис цены price basis componentele preţului 152. базовая прибыль base profit profit scontat 153. базовая рентабельность basic profitability rentabilitate,

profitabilitate 154. базовый контракт umbrella contract contract de bază 155. баланс balance balanţă 156. баланс движения

капиталов cash flow balance balanţa fluxurilor de

capital 157. баланс доходов и

расходов balance of income and expenditure

balanţa de venituri şi cheltuieli

158. балансировать balance, v. echilibra, v. 159. балансовая прибыль balance profit profitul net (rezultatul

net) 160. балансовая стоймость book value valoare contabilă 161. балансовый отчёт financial statement

(balance sheet) balanţă contabilă

162. балансовый счёт balance account cont de bilanţ 163. бандерольный сбор parcel fee taxă de banderolă 164. банк bank bancă 165. банк-гарант underwriter bank

(guarantee bank) bancă garantă

166. банк долгосрочных вложений

long range investments bank

bancă de investiţii

167. банкир banker bancher 168. банкирский banker de bancher

Page 8: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 169. банк-консорциyм consortium bank bancă–consorţiu 170. банк-коррeспондент corresponding bank bancă corespondentă 171. бaнк международных

расчётов (БМР) Bank for International Settlements (BIS)

Banca Decontărilor Internaţionale

172. банкнотная эмиссия bank note emission emisiune de bancnote 173. бaнкнотное обрщение bank note circulation circulaţia bancnotelor 174. банкноты bank notes bancnote 175. банковская ассоциация bank association asociaţie bancară 176. банковская гарантия bank guarantee garanţie bancară 177. банковская

ликвидность bank liquidity lichiditate bancară

178. банковская наличность cash at bank lichiditate bancară 179. банковская система banking system sistem bancar 180. банковская ссуда bank loan, bank

accomodation împrumut bancar

181. банковская ставка bank rate dobândă bancară (taxă de scont)

182. банковская тайна bank secret secret bancar 183. банковская тратта banker's draft trată bancară 184. банковская эмиссия bank issue emisiune bancară 185. банковские билеты bank notes bilete de bancă 186. банковские операции banking operations operaţiuni bancare 187. банковские услуги banking facilities servicii bancare 188. банковские фонды bank funds fonduri bancare 189. банковский акцепт banker's acceptance acceptare bancară 190. банковский вексель bank paper instrument de plată

folosit de bănci (document bancar)

191. банковский вклад deposit depozit bancar 192. банковский депозит bank deposit depozit bancar 193. банковский клиринг bank clearing cliring bancar 194. банковский кредит bank credit credit bancar 195. банковский надзор bank surveillance control bancar

(supraveghere bancară) 196. банковский отчёт bank return dare de seamă bancară 197. банковский перевод bank transfer transfer bancar 198. банковский процент bank rate dobândă bancară (taxă de

scont) 199. банковский реестр bank register registru bancar 200. банковский счёт bank account cont bancar 201. банковский трансферт/

трансфер bank transfer transfer bancar

202. банковский чeк bank cheque cec bancar

Page 9: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 203. банковское обращение bank circulation circulaţie bancară 204. банковское объединение bank association asociaţie bancară 205. банкрот bankrupt (defaulter) falit 206. банкротиться become bankrupt,v. turn

bankrupt, v. da faliment, v.

207. банкротсво bankruptcy faliment 208. банк-учредитель parent bank bancă fondatoare 209. банк-эмитент bank of circulation (issue

bank, bank of issue) bancă de emisiune (bancă emitentă)

210. бартер barter barter (schimb de mărfuri)

211. бартерная операция barter operation operaţie de barter 212. бартерная сделка barter transaction

(exchange of goods) operaţiuni de barter (schimb de mărfuri)

213. бартерная торговля countertrade, barter comerţ de barter 214. бартерный контракт barter contract contract de barter 215. бартерный обмен barter schimb de barter 216. безакцептные платежи payment without

acceptance (non-acceptance payment)

plată fără acceptare

217. безвалютный обмен exchange without currency schimb fără valută 218. безвизовый visaless fără viză 219. безнадёжные долги bad debt datorie ce nu poate fi

rambursată 220. безналичный расчёт cashless payment decontare fără lichidităţi 221. безоблигационный заём loan raised without bonds împrumut fără emisiune

de obligaţiuni 222. безоборотный

индоссамент endorsement without recourse

andosare fără recurs

223. безотзывный аккредитив

irrevocable letter of credit acreditiv irevocabil

224. безработица unemployment şomaj 225. безработный unemployed (jobless) şomer 226. безусловная гарантия unconditional guarantee garanţie necondiţionată 227. безусловная франшиза unconditional franchise franşiză necondiţionată 228. безусловный акцепт general acceptance acceptare necondiţionată 229. бенефициар beneficiary beneficiar 230. беспатентная акция nonpatent share acţiune nebrevetată 231. беспатентная лицензия nonpatent license licenţă nebrevetabilă 232. беспатентный patentless nebrevetat 233. бесплатные акции bonus stock acţiuni gratuite 234. беспошлиный ввоз duty free importation import scutit de taxe

vamale

Page 10: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 235. бесприбыльный unprofitable, profitless neprofitabil 236. беспроцентная ссуда gift loan, loan without

interest, loan free of interest

împrumut fără dobândă

237. беспроцентный долг noninterest bearing debt datorie fără dobândă 238. беспроцентный заём interest free loan (loan

without interest) împrumut fără dobândă

239. беспроцентный счёт interest free account cont neproducător de dobânzi

240. бессрочная ссуда loan for an indefinite term împrumut pe termen nelimitat

241. бессрочное обязательство

sight liability obligaţie nelimitată

242. бизнес enterprising (enterprise, entrepreneurship)

afacere

243. бизнесмен businessman (entrepreneur)

om de afaceri (întreprinzător)

244. билль-брокер bill broker broker 245. биржа exchange bursă 246. биржа реального товара goods exchange bursă de mărfuri 247. биржа труда labour exchange (job

centre) oficiu de plasare a forţei de muncă

248. биржевая игра stockjobbing joc bursier 249. биржевая

котировальная комиссия

exchange quotation commission

comisie pentru cotaţii bursiere

250. биржевая котировка quotation cotaţie bursieră 251. биржевая пошлина exchange duty taxă de bursă 252. биржевая прибыль exchange profit profit bursier 253. биржевая сводка consolidated tape buletin bursier 254. биржевая сделка stock exchange transaction tranzacţie bursieră 255. биржевая спекуляция exchange speculation speculaţie bursieră 256. биржевая ссуда stock exchange loan împrumut bursier 257. биржевая торговля exchange trade comerţ bursier 258. биржевая фирма stock firm (exchange firm) firmă de brokeraj 259. биржевая цена exchange price preţ bursier 260. биржевое имущество exchange property proprietate bursieră 261. биржевое собрание exchange members meeting sedinţă de bursă 262. биржевой арбитраж exchange arbitrage (stock

market, arbitrage business)arbitraj bursier

263. биржевой банк exchange bank bancă de schimb 264. биржевой брокер stock broker, exchange

broker broker de bursă

Page 11: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 265. биржевой бюллетень exchange bulletin buletin de schimb 266. биржевой комитет exchange committee comitet bursier 267. биржевой консорциум exchange committee consorţiu de bursă 268. биржевой курс rate of exchange curs de schimb 269. биржевой налог exchange tax (market tax) impozit pe operaţii

bursiere 270. биржевой пул stock market pool comunitate bursieră 271. биржевой устав rule of еxchange regulament bursier 272. биржевые операции operations on the stock

exchange operaţii bursiere

273. биржевые товары exchange goods mărfuri de bursă 274. бланковая передаточная

надпись blank endorsement (general endorsement)

andosare în alb

275. бланко-вексель blank bill cambie în alb 276. бланковый акцепт blank аcceptance accept în alb 277. бланковый вексель blank bill cambie în alb 278. бланковый индоссамент blank endorsement

(general endorsement) andosare în alb

279. бланковый кредит blank credit credit în alb 280. бланковый полис blanket policy poliţă în alb 281. блокирование счётов blockading of accounts blocarea conturilor 282. блокированная валюта blocked currency valută blocată 283. блокированный счёт blocked account cont blocat 284. бодмерейный договор bottomry bond contract de împrumut

maritim 285. бодмерея bottomry împrumut pe garanţia

corpului sau încărcăturii unui vas

286. большая приватизация grand privatization marea privatizare 287. бонификация bonification bonificaţie 288. бонусная скидка bonus discount reducere 289. боны bonds obligaţiuni 290. борт board bord 291. бортовой коносамент on board bill of lading conosament de bord 292. брак defective goods (reject,

spoilage, defect) rebuturi (mărfuri defecte)

293. бракераж certification (inspection, quality control)

control de calitate

294. бракёр quality controller controlor de calitate 295. браковать reject as defective, v.

condemn as defective, v. rebuta, v. a sorta, v.

296. браковка rejection refuz (respingere) 297. брокер broker broker (curtier, agent)

Page 12: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 298. брокерская контора broker's firm firmă de brokeraj 299. брокерская операция brokingbroker's operation) operaţiuni de brokeraj 300. брокерская фирма broker's firm firmă de brokeraj 301. брокерский кредит broker's credit credit de brokeraj 302. брокерский счёт broker account contul brokerului 303. брокерское

вознаграждение broker's charges (brokerage)

curtaj

304. брокерское место broker's place (broker's seat on the exchange)

poziţia brokerului (locul brokerului)

305. бросовый экспорт dumping export (în condiţii) de dumping

306. брутто gross brut 307. брутто за нетто gross for net brut pe net 308. буферная закупка buffer purchase achiziţie de amortizare 309. бухгалтер accountant (book-keeper) contabil 310. бухгалтерия accounting, book-keeping,

account's departement contabilitate

311. бухгалтер-ревизор auditor (certified public accountant)

auditor (revizor contabil, cenzor)

312. бухгалтерская запись entry înregistrare contabilă (intrare)

313. бухгалтерская отчётность

accounts evidenţă contabilă

314. бухгалтерский баланс balance sheet (financial statement)

bilanţ contabil

315. бухгалтерский учёт book records, book keeping, accounting

registru contabil

316. быки bulls speculant la bursă 317. бытовой потребитель residental costumer consumator social 318. бэквордейшен backwardation unificarea preţurilor 319. бэрбоут-чартер bare-boat charter charter pe vas gol 320. бюджет budget buget 321. бюджетная

классификация budget classification clasificare bugetară

322. бюджетная система budgetary system sistem bugetar 323. бюджетное поручение budgetary order mandat bugetar,

dispoziţie de buget 324. бюджетное

финансирование budgetary financing finanţare bugetară

325. бюджетные учреждения budgetary establishements instituţii bugetare 326. бюджетный год budget year (fiscal year) an fiscal (exerciţiu

financiar) 327. бюджетный дефицит budget deficit deficit bugetar

Page 13: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 328. бюджетный контроль

B

budgetary control control bugetar

329. вагон van vagon 330. валовая прибыль gross profit profit brut 331. валовой доход gross income (gross profit,

gross revenue) venit brut (venit global)

332. валовые издержки total costs cheltuieli/ costuri totale 333. валовые сбережения gross savings economii totale/ globale 334. валюта currency (monetary unit,

foreign currency, foreign exchange)

valută

335. валюта векселя currency of the bill of exchange

valuta cambiei

336. валюта кредита currency of credit valuta creditului 337. валюта платежа currency of payment valuta plăţii 338. валюта сделки transaction currency

(bargain currency) valuta tranzacţiei

339. валюта цены currency of price valuta preţului 340. валютированный полис valued policy poliţă de asigurare

valutară 341. валютная биржа currency market bursă valutară (piaţă

valutară) 342. валютная выручка foreign exchange earnings

(foreign exchange receipts) încasare valutară

343. валютная декларация currency declaration declaraţie valutară 344. валютная интеграция currency integration integrare valutară 345. валютная интервенция currency intervention interventie valutară 346. валютная корзина currency basket coş valutar 347. валютная котировка currency quotation curs valutar 348. валютная ликвидность currency liquidity lichidităţi/ disponibilităţi

în valută 349. валютная оговорка exchange clause clauză valutară 350. валютная окупаемость currency self-repayment compensare valutară 351. валютная позиция currency position poziţie valutară 352. валютная сделка currency transaction,

foreign exchange transaction

tranzacţie valutară

353. валютная скидка export bones in foreign exchange

primă de export în valută

Page 14: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 354. валютная спекуляция switch (switch transaction,

switch deal) speculaţie valutară

355. валютное хеджирование currency hedging hedging valutar 356. валютные активы currency assets active valutare/ în valută 357. валютные ограничения exchange controls

(exchange restrictions) restricţii valutare

358. валютные операции currency transactions operaţii valutare 359. валютные отчисления currency allocations repartizări valutare 360. валютные фонды currency reserves, currency

funds fonduri/ rezerve valutare

361. валютные ценности currency assets disponibil în valută (fonduri valutare)

362. валютный арбитраж currency arbitration (arbitration of exchange)

arbitraj valutar

363. валютный аукцион currency auction licitaţie valutară 364. валютный демпинг currency dumping dumping valutar 365. валютный клиринг currency clearing cliring valutar 366. валютный коэффициент foreign currency ratio indice valutar 367. валютный кризис exchange crisis, foreign-

exchange crisis criză valutară

368. валютный курс exchange rate (rate of exchange)

curs de schimb valutar

369. валютный опцион option of exchange opţion valutar/ cu valută 370. валютный паритет currency parity, par of

exchange paritate valutară

371. валютный риск risk of currency depreciation (exchange risk)

risc valutar

372. валютный рынок currency market piaţă valutară 373. варрант/ уорант warrant certificat de depozit

(warrant) 374. ваучер voucher (privatization

cheque, cheque) vaucer

375. ввозить import importa, v. 376. ввозная пошлина import tax taxă vamală de import 377. векселедатель drawer of a bill trăgător (al unei cambii) 378. векселедержатель holder of a bill posesor al cambiei 379. векселепредъявитель bearer of a bill purtător al unei cambii 380. вексель bearer of a bill (bill) purtător al unei trate

(trată, cambie) 381. вексельное

поручительство aval garanţie cambială (aval)

382. вексельный акцепт acceptance of bill of acceptare a cambiei

Page 15: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ exchange

383. вексельный брокер bill broker broker 384. вексельный кредит paper credit credit documentar 385. вексельный курс rate of exchange curs de schimb al cambiei 386. вексельный портфель portfolio of bill portofoliu cambial 387. венчурное пердприятие venture enterprise firmă de cercetare 388. венчурный капитал venture capital capital de risc 389. вертикальная

маркетинговая система vertical marketing system sistem vertical de

marketing 390. вес брутто gross weight greutate brută 391. вес нетто net weight greutate netă 392. вещный иск action in rem, real action acţiune reală 393. взаимное

лицензирование mutual licensing licenţiere reciprocă

394. взаймы on loan cu titlu de împrumut 395. виза visa viză 396. визировать visa, v. viza, v. 397. вклад deposit (investment) depozit (depunere,

plasament) 398. вкладное свидетельство certificate of deposit (CD) recipisă de depozit 399. вкладный сертификат certificate of deposit (CD) certificat de depozit 400. вкладчик depositor, investor deponent, investitor 401. вкладывать invest, v. put in, v. investi, v. 402. вложить invest, v. investi, v. 403. вместимость capacity tonnage tonaj 404. внаём for hire cu chirie / de închiriat 405. внешнее управление

имуществом должника external management of debtor's estate

administrarea externă a patrimoniului debitorului

406. внешнее финансирование

external financing finanţare externă

407. внешнеторговая пошлина

foreign trade duty taxă de comerţ exterior

408. внешнеторговая сделка foreign trade transaction tranzacţie de comerţ exterior

409. внешнеторговые сборы foreign trade dues taxe de comerţ exterior 410. внешнеторговый

договор foreign trade agreement contract de comerţ

exterior 411. внешнеторговый

коносамент outward bill of loading conosament extern

412. внешнеторговый контракт

foreign trade contract contract extern

413. внешнеторговый кредит external credit, trade credit credit extern 414. внешний долг external debt (external datorie externă

Page 16: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ indebtedness)

415. внешний заём foreign loan împrumut extern 416. внешний коносамент outward bill of lading conosament extern 417. внешняя задолженность external debt (external

indebtedness) datorie externă

418. водная накладная marine waybill conosament 419. воздушный чартер air charter charter aerian 420. вознаградить reward, v. ( recompense, v.) recompensa, v. 421. вознаграждение fee (remuneration, reward,

recompense) recompensă (plată, onorariu)

422. встречная закупка counter purchase cumpărare în contrapartidă

423. встречная сделка reciprocal trade tranzactie-răspuns (tranzacţie de reciprocitate)

424. встречное предложение counter offer contraofertă 425. встречный вексель accommodation bill

(accommodation paper) contracambie

426. встречный иск counter–claim cerere reconvenţională (acţiune reconvenţională)

427. вступительный пай initial share cota parte/ participare iniţială

428. вторичный рынок ценных бумаг

secondary securities market

piaţa secundară a titlurilor de valoare

429. входящее авизо incoming advice aviz de intrare/ sosire 430. вывозная пошлина export duty taxă vamală de export 431. вымогатель racketeer (extortir) escroc (şantajist, rachet,

bişnitar) 432. вымогательница racketeer, extortir escroacă 433. вымогатeльский extortive, racketeering de şantaj/ stoarcere 434. вымогатeльство extortion, racket stoarcere, şantaj 435. вымогать extort, v. racketeer, v. stoarce, v. şantaja, v. 436. выморочный вклад escheated deposit depozit confiscat 437. вынужденные

сбережения compulsory savings economii/ rezerve

obligatorii 438. выручить net, v. gain, v. încasa, v./ câştiga, v. 439. выручка proceeds (receipts, earning,

gain) încasare

440. высококотирующаяся акция

high flying stock acţiuni bine cotate (cu curs ridicat)/ blue chips

Page 17: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ Г

441. гарант guarantor garant 442. гарантийное

обязательство performance bond obligaţiune garantată

443. гарантийное письмо letter of guarantee scrisoare de garanţie 444. гарантийный вексель guaranteed bill cambie de garanţie 445. гарантийный депозит guarantee deposit depozit de garanţie 446. гарантийный контракт warranty contract contract de garanţie 447. гарантийный срок guaranty period termen de garanţie

(perioadă de garanţie) 448. гарантийный чек guaranteed cheque cec garantat 449. гарантировать warrant, v. guarantee, v. garanta, v. 450. гарантия guarantee (warranty) garanţie 451. гарантия возмещения indemnity despăgubire/ compensare 452. гарантия платежа guarantee of payment garanţie de plată 453. гарантия риска

экспортёра guarantee of exporter's risks

garantarea riscului exportorului

454. генеральная доверенность

general warrant (general power of attorney)

mandat general

455. генеральная лицензия general license licenţă 456. генеральные убытки necessary damages daune/ prejudicii generale457. генеральный агент general agent agent general 458. генеральный груз general cargo mărfuri generale 459. генеральный подрядчик prime contractor antreprenor general

(antreprenor principal) 460. генеральный полис general policy (floating

policy) poliţă de asigurare flotantă

461. генеральный поставщик

general supplier furnizor general

462. генеральный чартер general charter charter general 463. гербовый налог stamp tax taxă de timbru 464. гербовый сбор stamp duty taxă de timbru 465. гибкая цена flexible price, sensitive

price preţ flexibil/ elastic

466. гибкий тариф flexible tariff tarif flexibil 467. гиперинфляция hyperinflation (runaway

inflation) hiperinflaţie

468. главный бухгалтер account-general, chief accountant

contabil–şef

469. главный кредитор principal creditor creditor principal 470. гласные торги public tender licitaţie publică

Page 18: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 471. глобальный подоходный

налог global income tax (global tax on profits)

impozit global pe venit

472. гонорар fee earning (fee) onorariu 473. гонорарный fee de onorariu 474. горячие деньги hot money capital speculativ 475. государственная

пошлина national duty taxă publică

476. государственная акция public stock, government stock

acţiune de stat

477. государственная собственность

state property (property of the state)

proprietate publică (proprietate de stat)

478. государственное агенство

government agency agenţie guvernamentală

479. государственное предприятие

state enterprise întreprindere de stat

480. государственное страхование

state insurance asigurare de stat

481. государственное финансирование

state financing finanţare publică de către stat

482. государственные закупки

state purchases achiziţii guvernamentale

483. государственные поставки

state deliveries livrări de către stat

484. государственные ценные бумаги

government securities titluri de valoare emise de stat

485. государственный банк state bank bancă de stat 486. государственный заём state loan (public bond) împrumut public 487. государственный заказ state order, natoional order ordin/ comandă 488. государственный кредит state credit (public credit) credit public 489. государствo–должник debtor state stat debitor 490. гофброкер chief broker broker–şef 491. гофмаклер chief broker broker–şef 492. граница frontier graniţă/ frontieră 493. груз load (freight, cargo,

goods), încărcătură

494. грузить v. freight, v. încărca, v. 495. грузовая накладная cargo waybill scrisoare de trăsură 496. грузовладелец owner of the goods posesor al mărfii,

bunurilor 497. грузовместимость cargo–carrying tonaj 498. грузовое время lay time timp de încărcare–

descărcare 499. грузовой манифест manifest of cargo listă de încărcătură

Page 19: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 500. грузовой опцион cargo option opţiune asupra

încărcăturii 501. грузовой план cargo plan plan de încărcare 502. грузовой сбор cargo dues taxă pe încărcătură 503. грузовой список cargo list listă de încărcătură 504. грузонапряжённость traffic intensity intensitatea traficului 505. грузооборот cargo traffic, freight

turnover, cargo turnover, goods trafic

circulaţia mărfurilor

506. грузоотправитель shipper, consignor expeditor 507. грузоподъёмность load (–carrying) capacity,

tonnage, lifting power, load–lifting capacity

capacitate de încărcare/ transport/ ridicare

508. грузополучитель consignee destinatar/primitor 509. грузопоток goodstrafic flux de mărfuri 510. группа сбыта groupe of sale unitate de desfacere 511. групповая упаковка

Д

multipack ambalare multiplă

512. дать give, v. da, v. 513. движение motion mişcare 514. движимое имущество personal estate (personal

property, movables) bunuri mobiliare

515. движимость personal estate (personal property, movables)

bunuri mobile (avere mobilă)

516. движимый movables mobil 517. двойное

налогообложение double taxation dublă impozitare (dublă

impunere) 518. двойное страхование double insurance dublă asigurare 519. двойной опцион double option dublă opţiune 520. двойной тариф double (-column) tariff tarif dublu (tarif cu două

coloane) 521. двусторонный договор bilateral agreement contract bilateral 522. двухколонный тариф double (-column) tariff tarif dublu (tarif cu două

coloane) 523. дебентура debenture obligaţiune 524. дебет debit side (debit) debit 525. дебет–авизо debit advice aviz de debitare 526. дебeт–нота debit–note notă de debitare (aviz de

debitare)

Page 20: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 527. дебeтовать debit, v. debita, v. 528. дебeтовое авизо debit advice aviz de debitare 529. дебeтoвое сальдо debit balance sold debitor 530. дебeтовый debit debitor 531. дебитовать debit, v. debita, v. 532. дебитор debtor debitor 533. дебиторская

задолженность debit receivable (receivables)

datorie recuperată

534. девальвация devaluation devalorizare 535. девальвировать devaluate, v. devalua, v. / devaloriza, v. 536. девизная политика foreign currency policy politică valutară 537. дeвизы exchange (foreign currency,

piece of foreign exchange) devize

538. дегресивная амортизация

degressive depreciation amortizare liniară

539. дейсвительный сертификат

valid certificate certificat valabil

540. декларация declaration declaraţie 541. декларирование

товаров goods declaration declararea mărfurilor

542. декларировать declare, v. declara, v. 543. делимый договор divisible contract contract divizibil 544. делистинг delisting delistare 545. демайз–чартер/ димайз–

чартер demise charter contract pe nava goală

546. демаркетинг demarketing demarketing 547. демередж demurrage contrastalii 548. демонополизация

экономики demonopolization of economy

demonopolizarea economiei

549. демпинг dumping dumping 550. демпинговая цена dumping price preţ de dumping 551. денежная масса circulating money-mass

(money supply) masă monetară

552. денежная система monetary system sistem monetar 553. денежные средства в

пути monetary resources in circulation

disponibilităţi băneşti în circulaţie

554. денежный агрегат monetary aggregate agregat monetar (total) 555. денежный аккредитив paid letter of credit acreditiv documentar

plătit (acreditiv documentar achitat)

556. денежный голод monetary hunger foame monetară 557. денежный кризис credit crisis (monetary

crisis) criza monetară

Page 21: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 558. денежный рынок money market piaţă monetară 559. денежный сертификат money certificate certificat monetar 560. деноминация denomination revalorizare (valoarea

banilor) 561. деньги money bani 562. депозит deposit depozit 563. депозитарий depository depozitar 564. депозитная процентная

ставка deposit rates of interest rata dobânzii pentru

depozite 565. депозитные операции deposit operations operaţii de depozitare

(operaţii de depunere) 566. депозитные ресурсы deposit resources resurse sub formă de

depozite 567. депозитный банк deposit bank bancă de depozit 568. депозитный сертификат certificate of deposit (CD) certificat de depunere 569. депозитор depositor deponent 570. депонент depositor deponent 571. депонировать deposit v. depune, v. 572. депорт deport (backwardation) deport 573. депортная сделка backwardation tranzacţie de/ cu deport 574. держатель акций stockholder (shareholder) acţionar 575. держать hold,v. deţine, v. 576. дефицит shortage (deficit) deficit (lipsă cantitativă) 577. дефицит бюджета budget deficit deficit bugetar 578. дефицитный deficient, scarce de deficit, deficitar 579. дефляционный deflation de deflaţie, deflaţionist 580. дефляция deflation deflaţie 581. джеббер jobber curtier de bursă,

intermediar, speculant 582. дивиденд dividend (distributed profit) dividend 583. дивидендное покрытие dividend cover acoperire a dividendelor 584. дизажио disagio disagio 585. дилер dealer dealer 586. дилерская скидка dealer discount reducere de/ pentru

dealer 587. димайз–чартер demise charter contract pe navă goală 588. дисбурсментский счёт disbursement account cont de plăţi curente 589. дисконтная ставка discount rate rată de scont 590. диспач dispatch livrare rapidă 591. дистрибьютерские

услуги distributive services servicii de distribuţie

592. дистрибьютор distributor distribuitor 593. дифференцированный differential marketing marketing diferenţiat

Page 22: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ маркетинг

594. дифференцируемый тариф

differential tariff tarif diferenţiat

595. длинный хедж long hedge hedging lung 596. добавочная прибыль additional profit profit suplimentar 597. добровольный аукцион voluntary auction licitaţie voluntară 598. доверенное лицо authorized person (proxy) persoană împuternicită 599. доверенность letter of authority (power

of attorney) împuternicire (mandat, procură)

600. доверенный authorized person (proxy) împuternicit (persoană împuternicită, delegat, mandatar)

601. доверитель trustee mandant 602. доверительницa trustee mandantă 603. доверительный фонд trust fond fond de încredere 604. доверить entrust, v. împuternici, v. delega, v. 605. договор agreement (contract) contract 606. договор аренды lease agreement contract de închiriere/

arendă 607. договор гарантии contract of indemnity contract de asigurare/

garantare 608. договор

имущественного наёма bailment for hire, contract for lease of property

contract de închiriere a proprietăţii

609. договор консигнации consignment agreement (contract of consignment)

contract de consignaţie (contract de expediere)

610. договор купли–продажи contract of sale-purchase contract de vânzare–cumpărare

611. договор намерения contract of intention contract de intenţie 612. договор на срок terminal contract contract pe/ la termen 613. договор о продаже с

рассрочкой платежа hire purchase agreement contract de vânzare cu

plata în rate 614. договор подряда turnkey contract (contract

agreement) contract „la cheie“

615. договор страхования insurance contract contract de asigurare 616. договор торговой

комиссии trade commission contract contract de comision

comercial 617. договорная

маркетинговая система agreement marketing system

sistem de marketing contractual

618. договорная цена contract price (negotiated price)

preţ contractual (preţ negociat)

619. договорное лицензирование

contractual licensing licenţiere contractuală/ pe bază de contract

620. доковый варрант dock warrant recipisă de andocare

Page 23: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 621. документарное инкассо documented collection

(documentary encashment) incasso documentar

622. документарный аккредитив

documentary letter of credit (commercial letter of credit)

acreditiv documentar

623. долг debt datorie 624. долговое обязательство certificate of indebtedness

(bond, debenture) certificat de îndatorare

625. долгосрочная аренда long lease, long rent închiriere pe termen lung 626. долгосрочная гарантия longterm guarantee garantare pe termen lung 627. долгосрочная облигация long-term bond obligaţiune pe termen

lung 628. долгосрочная ссуда long-term loan împrumut/ credit pe

termen lung 629. долгосрочнoe

обязательство long-term liability obligaţie/ datorie/

angajament pe termen lung

630. долгосрочный акцепт longterm acceptance acceptare pe termen lung 631. долгосрочный вексель term bill cambie la termen 632. долгосрочный договор long-term contract contract pe termen lung 633. долгосрочный долг long-term debt datorie pe termen lung 634. долгосрочный заём long-term loan împrumut pe termen lung635. долгосрочный контракт long-term cotract contract pe termen lung 636. долгосрочный кредит long-term credit credit pe termen lung 637. долгосрочный чaртер lont-term charter charter pe termen lung 638. долевая собственность share ownership (share

property) coproprietate (proprietate colectivă)

639. долевой договор share contract contract de participaţie 640. должник debtor datornic (debitor) 641. домицилиат domiciliat domiciliat (tras) 642. домицилий domicile domiciliu 643. домицилированный

вексель domiciled bill cambie domiciliată

644. домициль domicile domiciliu 645. дорожная пошлина traveler's duty taxă de drum/ transport 646. дорожный чек traveler's cheque cec de călătorie 647. дотационный фонд subsidy fond fond pentru subvenţii 648. дотация subsidy (grant) subvenţie 649. доход earnings (revenue, income) venit (venituri), câştig

(câştiguri) 650. доходная отрасль income branch ramură rentabilă 651. доходные счета income accounts conturi de venit 652. доходный бизнec gainful business afacere aducătoare de

Page 24: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ venit/ profitabilă

653. доходы будущих периодов

deferred revenue (deferred income)

venituri amânate

654. дочерний банк affiliate bank filială/ bancă–fiică 655. дочерняя компания affiliate company filială/ firmă–fiică 656. дочерняя фирма affiliated company,

subsidiary company filială

657. дружеские векселя Е

accommodation bills (accommodation papers)

contracambie (trată proformă)

658. европейский European european 659. Eврорынок Euromarket Europiaţă 660. еврочек eurocheque eurocec 661. единовременные

затраты Ё

lump-sum,cost(s) cheltuieli/ costuri globale

662. ёмкость товарного рынка Ж

commodity market capacity capacitatea pieţei de mărfuri

663. железнодорожная накладная

railway bill scrisoare de trăsură feroviară

664. жизненный цикл товара cycle of goods life ciclul de viaţă al produselor

665. жирант endorser girant 666. жират endorsee andosant 667. жиро endorsement gir (andosare) 668. жирорасчёт giro virament 669. жирочек

girocheque girocec

Page 25: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ З

670. забалансовый счёт off-balance sheet account cont în afara bilanţului 671. заброкавать reject as defective, v.

condemn as defective, v. rebuta, v.

672. завещание will testament 673. завещать bequeath, v. lăsa prin testament, v. 674. завизировать visa, v. viza, v. 675. задаток deposit (caution money,

earnest money) depozit

676. задать give in advance, v. da un avans/ acont, v. 677. задолжать be in arreas, v. îndatora (a se), v. 678. задолженность debts (indebtedness,

arrears) datorie (îndatorare)

679. заём loan împrumut 680. заём под залог loan on pawn, loan against

pledge împrumut pe bază de gaj/ amanet

681. заём под проценты interest-bearing loan împrumut cu dobândă 682. заём с твёрдой

процентной ставкой fixed rated loan împrumut cu dobândă

fixă 683. заём с фиксированной

ставкой fixed rate loan împrumut cu dobândă

fixă 684. заёмные средства rented assets mijloace/ bunuri

împrumutate 685. заёмщик borrower împrumutat 686. заимодавец creditor (lender, debtee) creditor (persoană, care

împrumută pe o alta) 687. заимодатель creditor, lender, debtee creditor 688. заимообразный loanable luat/ dat cu titlu de

împrumut 689. займовые операции loan operations operaţii de împrumut 690. заказ order comandă 691. заказать order, v. comanda, v. 692. заказчик client (customer) client (cumpărător) 693. заклад mortgage (pledge, security,

pawn) gaj (amanet, ipotecă)

694. закладная bond (mortgage) garanţie (ipotecă) 695. закладная с

изменяющейся ставкой процента

variable rate mortgage ipotecă cu rată variabilă a dobânzii

696. закладная с изменяющимся

variable rate mortgage ipotecă cu rată variabilă a dobânzii

Page 26: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ процентом

697. закладная с фиксированной ставкой процента

fixed rate mortgage ipotecă cu rată fixă a dobânzii

698. закладная с фиксированным процентом

fixed rate mortgage ipotecă cu rată fixă a dobânzii

699. закладной лист mortgage bond titlu/ document de gaj, ipotecă

700. закладной срок mortgage term termen de gaj/ ipotecă 701. законтрактовать contract, v. contracta, v. 702. закрытая биржа exchange (broker's board) bursă închisă 703. закрытая закладная close mortgage (close

bond) ipotecă închisă

704. закрытая корпорация closed corporation (close corporation)

corporaţie închisă

705. закрытое акционерное общество

closed joint-stock company societate pe acţiuni închisă

706. закрытые торги closed tender (auction by tender)

licitaţie închisă (licitaţie cu oferte închise)

707. закрытый аукцион closed auction (sealed auction)

licitaţie închisă

708. закрытый тендер sealed auction (closed auction)

licitaţie închisă

709. закупить buy in, v. purchase, v. cumpăra, v. achiziţiona en-gros, v.

710. закупка purchase cumpărare (achiziţionare)711. закупочная цена purchase price preţ de achiziţie 712. закупочный кооператив purchasing cooperative cooperativă de achiziţii/

achiziţionare en-gros 713. залог security (pledge, collateral,

mortgage, pawn) garanţie (gaj, ipotecă)

714. залоговое обязательство bail bond angajament de gaj/ ipotecar

715. залоговое письмо letter of hypothecation scrisoare de ipotecare 716. залоговое право lien charging drept de retenţie 717. залоговый индоссамент restrictive endorsement andosare restrictivă 718. залоговый кредит mortgage credit credit ipotecar 719. залогодатель mortgager (pledger,

mortgagor) debitor ipotecar (datornic)

720. залогодержатель holder in pawn (mortgagee, pledgee)

creditor ipotecar

721. заложить put in pledge, v. put in gaja, v./ amaneta, v./

Page 27: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ pawn, v. pawn, v. pledge, v. mortgage, v.

ipoteca, v.

722. замкнутая валюта unconvertible currency valută neconvertibilă 723. занять borrow, v. lua cu împrumut, v. 724. запретительный тариф prohibitive tariff tarif prohibitiv 725. запродажа provisional sale vânzare anticipată 726. запродать sell in advance, v. vinde anticipat, v. 727. застрахованный

коносамент insured bill of lading conosament cu asigurare

728. застраховать insure, v. asigura, v. 729. затоварить/

затоваривать overstock, v. suprastoca, v.

730. затратить expend, v. cheltui, v./ consuma, v. 731. затратный expenditure de cheltuială 732. затраты cost(s) (expenses,

expenditure(s)) cheltuieli (consumuri)

733. зафрахтовать freight, v. charter, v. navlosi, v. 734. защитительная

оговорка safeguard clause clauză de salvgardare

735. защитная оговорка safeguard clause clauză de salvgardare 736. земельная рента ground rent rentă funciară 737. земельный банк lands bank bancă agricolă 738. злостное банкротство fraudulent bankruptcy faliment (bancrută

frauduloasă) 739. злостный банкрот fraudulent bankrupt faliment/ bancrută

frauduloasă 740. золотая оговорка gold clause clauză–aur 741. золотой аукцион gold auction licitaţie pentru aur 742. зона свободного

предпринимательства И

free enterprise zone zonă economică liberă

743. игра на бирже stockjobbing joc la bursă 744. избыточные сбережения excess savings economii excedentare 745. издержать spend, v. cheltui, v. consuma, v. 746. издержки costs (expenses) cheltuieli 747. издержки обращения distribution cost(s)

(marketing costs) cheltuieli de circulaţie (cheltuieli de distribuţie)

748. издержки производства production cost(s) costuri de producţie

Page 28: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 749. издержки хранения expanses for storage costuri de depozitare 750. издержкоёмкость expense intensity ponderea costurilor 751. израсходовать spend, v. cheltui, v. 752. именная акция registered share acţiune nominativă 753. именная облигация registered bond obligaţiune nominativă 754. именное обязательство registered debenture angajament nominal 755. именной акредитив letter of credit drawn on

smb. acreditiv nominal

756. именной индоссамент special endorsement gir nominativ 757. именной коносамент straight bill of lading conosament nominativ 758. именной сертификат investment certificate,

registered certificate certificat nominal/ de investitor

759. именной чек personal cheque cec nominativ 760. именные ценные бумаги registered securities hârtii de valoare

nominative 761. иметь (v. имущество) have, v. avea, v (v. patrimoniu) 762. импортируемая

инфляция imported inflation inflaţie importată

763. импортная лицензия import licence licenţă de import 764. импортная пошлинa import tax taxă vamală de import 765. импортный лизинг import leasing leasing de import 766. имущественное

страхование property insurance asigurare de bunuri

767. имущественный иск real action pretenţie patrimonială 768. имущественный наём lease (rent[ing]) închiriere 769. имущественный налог assessed tax impozit direct 770. имущественный ущерб damage to property prejudiciu patrimonial 771. имущественный ценз property qualification calificarea juridică a

patrimoniului 772. имущество estate (property, stock,

belongings) patrimoniu (avere)

773. инвестировать invest, v. investi, v. 774. инвестиции investment investiţii 775. инвестиционная

компания investment company societate de investiţii

financiare 776. инвестиционная

компания закрытого типа

close-end investment company

societate de investiţii închisă

777. инвестиционная компания открытого типа

open-end investment company

societate de investiţii deschisă

778. инвестиционно-банковская фирма

investment banking firm societate financiar-bancară

Page 29: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 779. инвестиционный банк investment bank bancă de investiţii 780. инвестиционный

кредит investment credit credit pentru investiţii

781. инвестиционный фонд investment fund fond de investiţii 782. инвестор investor investitor 783. индекс index index/ indice 784. индекс цен price index indicele preţurilor 785. индексация indexation indexare 786. индоссамент endorsement gir (andosare) 787. индоссант endorser girant 788. индоссат endorsee andosant 789. индоссировать endorse, v. gira, v./ andosa, v. 790. инжиниринг engineering engineering 791. инжиниринговая фирма engineering firm firmă de engineering 792. инжиниринговое

обслуживание engineering servicii de engineering

793. инжиниринговые услуги

engineering services servicii de engineering

794. инкассатор casher încasator 795. инкассация cashing incasso/ încasare 796. инкассирование recovery recuperare 797. инкассировать collect, v. encash, v. încasa, v. 798. инкассирующая оплата payment for collection plată contra documente 799. инкассо collection (incashment) incasso 800. инкассо векселя collection of a bill încasarea cambiei 801. инкассо документов collection of documents încasarea documentelor 802. инкассо с немедленной

оплатой collection with immediate payment

incasso cu plată imediată

803. инкассо с последующим акцептом

collection with subsequent acceptance

incasso cu acceptare ulterioară

804. инкассо с предварительным акцептом

collection with prior acceptance

incasso cu acceptare preliminară

805. инкассовое авизо advice of collection avizarea incasso-ului 806. инкассовый collection pe bază de incasso 807. инкассодатель drawer ordonator 808. инсайдер insider insider (informator) 809. интеллектуальная

собственность intellectual ownership (intellectual property)

proprietate intelectuală

810. интервенционные операции

intervention operations operaţiuni de intervenţie (a statului în economie)

811. инфляционные факторы

inflation factors factori inflaţionişti

Page 30: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 812. инфляция inflation inflaţie 813. инфляция спроса demand pull inflaţia prin cerere 814. ипотека mortgage (charge,

hypothecation, mortgage credit)

ipotecă (credit ipotecar)

815. ипотечная ссуда mortgage credit (mortgage) împrumut ipotecar 816. ипотечные облигации mortgage bonds obligaţiuni ipotecare 817. ипотечный банк mortgage bank bancă ipotecară 818. ипотечный залог mortgage garanţie ipotecară 819. ипотечный кредит mortgage credit credit ipotecar 820. ипотечный рынок mortgage market piaţă ipotecară 821. ипотечный сертификат mortgage certificate certificat de ipotecă 822. иск action (claim, complaint) acţiune în judecată

(reclamaţie, plângere) 823. исключительная

лицензия exclusive license licenţă exclusivă

824. исковая давность limitation of actions prescripţie extinctivă 825. исковое заявление action (claim, complaint) acţiune în judecată

(reclamaţie, plângere) 826. исковое требование claim (action, complaint) acţiune în judecată

(reclamaţie, plângere) 827. истец plaintiff reclamant 828. исходная цена base price (initial price) preţ de pornire (preţ

iniţial) 829. исходящее авизо

К

outgoing advice aviz de depăşire

830. каботаж coasting (cabotage) cabotaj 831. каботажная торговля coastal trade, coasting

trade comerţ de coastă

832. кадастр cadastre cadastru 833. кадастровые записи cadastre entries înregistrări de cadastru 834. кадастровые карты cadastre maps hârtii de cadastru 835. кадастровые работы cadastre works lucrări de cadastru 836. казначейские билеты legal tender notes (treasury

notes, obligations) titluri de stat

837. казначейскиe боны treasury bonds bonuri de tezaur (pe termen lung)

838. казначейский вексель treasure bill bonuri de tezaur (pe termen scurt)

Page 31: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 839. калькулировать calculate, v. calcula, v. 840. калькуляционный calculation de calculaţie 841. калькуляция calculation calculaţie 842. камбист cambist cambist 843. капвложения capital expenditure cheltuieli de capital

(investiţii de capital) 844. капитал capital capital 845. капитализированная

прибыль ploughed back profit profit capitalizat

846. капитализированная рента

capitalised rent rentă capitalizată

847. капитализированная стоймость

capitalised income value valoare capitalizată

848. капитализировать capitalize, v. capitaliza, v. 849. капитализм capitalism capitalism 850. капиталист capitalist capitalist 851. капиталовложения investment investiţii 852. капиталоёмкий capital-intensive intensiv în capital 853. капитальные вложения capital expenditure cheltuieli de capital

(investiţii de capital) 854. капитальные затраты capital cost(s) costuri de capital 855. капитальные расходы capital expenses cheltuieli de capital 856. картель cartel cartel 857. картельная цена cartel price preţ de cartel 858. картельное соглашение cartel agreement acord cu caracter de

cartel 859. каско insurance of transport

facilities asigurare CASCO (asigurarea mijloacelor de transport)

860. кассовая наличность cash in hand numerar în casă 861. кассовая сделка cash transaction (value

spot) operaţiuni-spot (operaţiuni la vedere)

862. КAФ C.A.F (cost and freight) CAF (cost si navlu) 863. клиент client (customer) client 864. клиринг clearing cliring 865. клиринг-банк clearing bank bancă de cliring 866. клиринговая валюта clearing currency valută cliring (monedă de

cliring) 867. клиринговое

соглашение clearing agreement acord de cliring

868. клиринговые расчёты clearing payments plăţi cliring 869. клиринговый счёт clearing account cont de cliring 870. коллективная collective ownership proprietate colectivă

Page 32: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ собственность (collective property)

871. коллективное предприятие

collective enterprise societate în nume colectiv

872. коллективный договор labor contract contract colectiv de muncă

873. комиссионер commission agent (factor) comisionar 874. комиссионерский commission, factor de comision 875. комиссионное

вознаграждение commission comision (remunerare

prin comision) 876. комиссионные commission money comision 877. комиссионный commission de comision 878. комиссионный магазин commission shop magazin de consignaţie 879. комиссионный процент commission percentage comision procentual 880. комиссия fee (commission) comision, contract de

comision 881. комитет consignor (principal) comitent (expeditor) 882. коммандитное общество limited partnership societate în comandită 883. коммандитное

товарищество limited partnership societate în comandită

884. коммерсант merchant (businessman) comerciant 885. коммерциализация commercialization comercializare 886. коммерция commerce (trade) comerţ 887. коммерческая

реализация commercial realization valorificare comercială

888. коммерческая скидка commercial discount rabat comercial 889. коммерческая тайна commercial secret secret comercial 890. коммерческая цена market price preţul pieţei 891. коммерческий акт commercial act act de comerţ 892. коммерческий банк business bank (commercial

bank) bancă comercială

893. коммерческий вексель commercial paper cambie comercială 894. коммерческий код commercial code cod comercial 895. коммерческий кредит company credit credit comercial 896. коммерческий

потребитель commercial customer client

897. коммерческий риск commercial risk risc comercial 898. коммерческое

предприятие commercial enterprise întreprindere de comerţ

899. коммисвояжёр commercial traveller comis–voiajor 900. коммунально-бытовые

услуги public utilities servicii publice

901. компания company companie (societate) 902. компания с company limited by shares societate cu răspundere

Page 33: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ ограниченной ответственностью

limitată

903. компаньон partner partener 904. компенсационная

пошлина countervailing duty taxă compensatorie

905. компенсационная сделка

compensatory transaction operaţiune de compensaţie

906. компенсационная торговля

compensation trade operaţiuni în contrapartidă

907. компенсационное финансирование

compensatory financing finanţare compensatorie

908. компенсационный аккредитив

back-to-back letter of credit acreditiv subsidiar (acreditiv spate-în-spate, acreditiv back-to-back)

909. компенсационный заём back-to-back loan împrumut back-to-back 910. компенсационный

контракт compensation transaction contract de barter

911. компенсационный кредит

compensation credit credit de compensaţie

912. компенсация compensation (indemnity) compensare (compensaţie)

913. компенсировать compensate, v. compensa, v. 914. конверсионный

маркетинг conversional marketing marketing de conversie

915. конвертируемая акция convertible share acţiune convertibilă 916. конвертируемая валюта convertible currency valută liber convertibilă 917. конвертируемая

облигация convertible bond (convertible debenture)

obligaţiune convertibilă

918. конечное сальдо closing balance sold final 919. конечный потребитель end user, final consumer consumator 920. конкурент competitor concurent 921. конкурентный лист competitive list nomenclator de produse 922. конкурентноспособ-

ность competitiveness competitivitate

923. конкурентноспособный competitive competitiv 924. конкурентноспособный

товар competitive goods produs competitiv

925. конкуренция competition concurenţă 926. конкурировать compete, v. concura, v. 927. конкурсный

управляющий bankruptcy manager executor al falimentului

928. коносамент bill of lading conosament 929. коносамент на bill of lading to the bearer conosament la purtător

Page 34: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ предъявителя

930. коносамент с оговорками

claused bill of lading conosament cu rezerve

931. консалтинговая фирма consulting firm firmă de consultanţă 932. консигнант consignor expeditor 933. консигнатор consignee beneficiar (destinatar) 934. консигнационая сделка consignment transaction tranzacţie în consignaţie 935. консигнационный

агент agent carrying stocks agent consignatar

936. консигнационный товар consignment goods bunurile unui transport 937. консигнация consignment încărcătură (marfă, lot,

expediere în consignaţie) 938. консолидированный

баланс consolidated balance sheet bilanţ contabil

939. консолидированный долг

funded debt datorie consolidată (împrumut consolidat)

940. консорциум consortium consorţiu 941. консульский сбор consular fees taxe consulare 942. контанго contango dobândă (la vânzare de

acţiuni) 943. контокоррент current account cont curent 944. контокоррентный

кредит current account credit credit de cont curent

(credit de trezorerie) 945. контокоррентный счёт current account cont curent 946. контрагент contracting party

(counteragent) parte contractantă

947. контракт contract contract 948. контрактант contractant contractant 949. контракт без оговорок open-end contract contract fără rezerve 950. контрактная цена contract price preţ contractual 951. контрактовать contract, v. contracta, v. 952. контракт с заранее

установленной ценой flat fee contract contract cu preţ fix

(prestabilit) 953. контракт с

корректировкой фиксированный цены

fixed-price contract with redetermination

contract cu clauze de revizuire a preţului

954. контракт с оплатой в денежной форме

cash contract contract cash (contract în numerar)

955. контрибутивный дивиденд

contributory dividend dividend

956. контрольный пакет акций

controlling stock (major shareholding)

acţionar majoritar (pachet de control)

957. контроферта counter offer contraofertă

Page 35: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 958. концентрированный

маркетинг concentrative marketing strategie de piaţă

concentrată 959. концерн concern concern 960. концессионер concessionaire concesionar 961. концессионная продажа concessional sale vânzare prin concesiune 962. концессионный договор concession contract de concesie 963. концессия concession concesie 964. конъюнктура market situation

(conjuncture) conjunctură

965. конъюнктурный) conjuncture conjunctural 966. кооператив co-operative cooperativă (cooperare) 967. кооперативная

собственность cooperative property proprietate cooperativă

968. кооперативный банк cooperative bank bancă cooperatistă 969. корабельный полис fleet policy poliţă de asigurare navală970. корнер corner corner 971. корпоративный corporative corporatist 972. корпорация corporation corporaţie 973. корреспондентский

договор correspondent contract contract de

corespondenţă 974. корреспондентский счёт correspondent account cont corespondent 975. косвенная котировка indirect quotation cotaţie indirectă 976. косвенные убытки consequential damages pierderi indirecte 977. косвенный налог indirect tax (hidden tax) impozit indirect (impozit

ascuns) 978. котировальная

комиссия quotation commission comision

979. котирование цен quotation ofertă (de preţ) 980. котировать quote, v. cota, v. 981. котировка quotation cotaţie bursieră 982. котировочный quotation de cotaţie 983. коэффициент index (ratio) coeficient (indice) 984. коэффициент

дисконтирования discount ratio rată de discount

985. коэффициент задолженности

debt ratio coeficient de îndatorare

986. коэффициент ликвидности

liquidity ratio rată de lichiditate

987. коэффициент наличности

current ratio (cash ratio) coeficient de lichiditate

988. коэффициент покрытия cover ratio coeficient de acoperire 989. коэффициент

рентабельности net profit ratio rată de rentabilitate

Page 36: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 990. краткосрочная аренда short lease, short rent închiriere pe termen scurt991. краткосрочная

гарантия short-term guarantee garanţie pe termen scurt

992. краткосрочная облигация

short-term bond obligaţiune pe termen scurt

993. краткосрочная ссуда short-term loan împrumut pe termen scurt

994. краткосрочное обязательcтво

short-term obligation, short-term liability

obligaţie pe termen scurt

995. краткосрочный акцепт short-term acceptance accept pe termen scurt 996. краткосрочный долг short-term debt datorie pe termen scurt 997. краткосрочный заём short loan împrumut pe termen

scurt 998. краткосрочный

контракт short-term contract contract pe termen scurt

999. краткосрочный кредит short-term credit credit pe termen scurt 1000. кредит credit credit 1001. кредит credit (credit side of an

account) activ (credit al unui cont)

1002. кредит-аванс credit-advance avans 1003. кредит-ломбард pawncredit credit lombard 1004. кредитная война credit war războiul creditelor 1005. кредитная

дискриминация credit discrimination discriminare în acordarea

creditelor (creditare discriminatorie)

1006. кредитная карточка credit card carte de credit 1007. кредитная линия credit line linie de credit 1008. кредитная политика credit policy politică de credit 1009. кредитная система credit system sistem de creditare 1010. кредитно-денежное

финансирование credit and monetary financing

finanţare monetară şi prin credit

1011. кредитное поручительство

credit guarantee garantarea creditului

1012. кредитное соглашение credit agreement acordare de credite 1013. кредитное

финансирование credit financing finanţare prin creditare

1014. кредит-нота credit-note aviz de creditare 1015. кредитные деньги credit money monedă de credit 1016. кредитный кризис credit crisis criză a creditelor 1017. кредитный рейтинг credit rating (credit) rating (evaluarea

solvabilităţii) 1018. кредитный риск credit risk risc de creditare 1019. кредитный рынок loan market (credit market) piaţa creditului

Page 37: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1020. кредитование crediting creditare 1021. кредитовать give credit, v. acorda credite, v. 1022. кредитовое авизо credit advice aviz de creditare 1023. кредитовое сальдо credit balance sold creditor 1024. кредитор creditor (debtee, lender) creditor 1025. кредиторская

задолженность account payable (account due)

sumă de plată

1026. кредитоспособность solvency (credit standing) solvabilitate 1027. кредитоспособный solvent solvabil 1028. кредит по основным

фондам capital investment loan credit pentru investiţii

1029. кредит по открытому счёту

charge account credit în cont deschis

1030. кредит покупателя buyer's credit credit–cumpărător 1031. кредит поставщика supplier's credit credit furnizor 1032. кризис crisis criză 1033. кризисный crisis de criză 1034. кризис

перепроизводства over-production crisis criză de supraproducţie

1035. кроссированный чек crossed cheque cec barat 1036. кросс-курс cross-rate curs valutar (corelaţie a

parităţilor) 1037. кросс-чек crossed cheque cec barat 1038. кумулятивная акция cumulative share acţiune cumulativă 1039. купон coupon cupon 1040. купюра bond bancnotă 1041. курс rate (increase, price,

average) curs

1042. курс акции rate of share (stock price on the stock exchange)

cotaţia acţiunii

1043. курсовой доход exchange gain câştig din diferenţa de curs valutar

1044. курсовые потери losses in prices, exchange losses

pierderi din diferenţe de curs valutar

1045. курс ценных бумаг rate of securities cotaţia valorilor mobiliare

1046. курс чёрного рынка curb rate cotaţia pe piaţa neagră 1047. куртаж broker's charges

(brokerage) curtaj

1048. куртажный

brokerage de curtaj

Page 38: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ Л

1049. лаж agio agio 1050. лесной аукцион timber auction licitaţie de cherestea 1051. лизинг leasing leasing 1052. лизинговая плата lease payment plată în leasing 1053. лизинговое соглашение leasing agreement acord de leasing 1054. лизинговый контракт leasing contract contract de leasing 1055. лизингодатель leasing holder companie de leasing 1056. лизингополучатель leasing receiver beneficiar 1057. ликвидационный

дивиденд liquidating dividend dividend de lichidare

1058. ликвидность liquidity lichiditate 1059. ликвидность банка bank liquidity lichiditate bancară 1060. ликвидные активы liquid (available)assets active lichide 1061. ликвидные средства liquid funds lichidităţi 1062. ликвидный liquid lichid 1063. ликвидный капитал available capital capital lichid 1064. ликвидный товар liquid goods bunuri lichide 1065. ликвиды liquid funds lichidităţi 1066. литинг listing listing (monitorizare) 1067. ЛИФО LIFO (last in-first out) LIFO (metoda „ultimul

intrat – primul ieşit“) 1068. лицевой счёт personal account cont personal 1069. лицензиар licenser licenţiar (cedent) 1070. лицензиат licensee licenţiat (beneficiar) 1071. лицензионная сделка license transaction tranzacţie cu licenţe 1072. лицензионная торговля license trade comerţ cu licenţe 1073. лицензионное

вознаграждение license remuneration remunerarea licenţei

1074. лицензионное соглашение

license agreement contract de licenţă

1075. лицензионные платежи royalty (payment under a license agreement)

redevente

1076. лицензионный договор license agreement acord de licenţă 1077. лицензионный сбор licence fee taxă de licenţă 1078. лицензирование licensing licenţiere 1079. лицензировать license, v. licenţia, v. 1080. лицензионное

вознаграждение license remuneration primă de licenţă

1081. лицензия licence (license) licenţă

Page 39: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1082. личная собственность personal property proprietate personală 1083. личное страхование personal insurance asigurare personală 1084. локо loco loco 1085. ломбард lombard (pawnship) lombardare (amanetare,

ipotecare) 1086. ломбардный кредит pawncredit credit lombard 1087. лот lot lot 1088. льготный заём soft loan împrumut preferenţial 1089. льготный кредит

М

soft credit (soft loan) credit preferenţial

1090. маклер broker samsar (curtier, mediator)

1091. макромаркетинг macromarketing macromarketing 1092. малая приватизация small privatization mică privatizare 1093. малое предприятие small enterprise întreprindere mică 1094. марго margin margine (a unei pagini) 1095. маржа margin marjă 1096. маржа прибыли profit margin marjă de profit 1097. маржинальное сальдо marginal balance sold marginal 1098. маржинальный доход marginal income venit marginal 1099. маркетинг marketing marketing 1100. маркетинговая

возможность фирмы marketing possibility of a firm

posibilitatea de piaţă a unei firme

1101. маркетинговая ревизия marketing revision revizie de piaţă 1102. маркетинговое

управление marketing management managementul

marketingului 1103. маркетинговые услуги marketing services servicii de marketing 1104. маркировать mark, v. marca, v. 1105. маркировка marking (instruction) marcare la piaţă 1106. маркировочный marking de marcare 1107. массовый маркетинг mass marketing strategie de piaţă

nediferenţiată (marketing de masă)

1108. материальные активы tangible assets active corporale 1109. медведи bears bears (speculant la bursă,

care estimează scăderea valorilor la bursă)

1110. медвежий рынок bear market piaţă în scădere (sub semnul ursului)

1111. медвежий спред bear spread marjă 1112. межбанковский bank clearing cliring interbancar

Page 40: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ клиринг

1113. межбанковский рынок interbank market piaţă interbancară 1114. международные торги international tender licitaţii internaţionale 1115. международный лизинг international leasing leasing internaţional 1116. международный тендер international tender licitaţie internaţională 1117. менеджер manager director, manager

(conducător, procurist) 1118. менеджмент management management 1119. меновая стоймость exchange value valoare de schimb

(contravaloare) 1120. мёртвый капитал idle capital capital nevalorificat 1121. мёртвый фрахт dead freight spaţiu „mort“/ neutilizat 1122. микромаркетинг micromarketing micromarketing 1123. мировое соглашение accord and satisfaction acord de voinţă 1124. мнимый вклад derivate deposit depozit derivat 1125. многовалютная

оговорка multicurrency clause clauză plurivalutară

1126. многосторонний договор

multilateral agreement acord multilateral

1127. множественное налогообложение

multiple taxation impozitare multiplă

1128. молчаливый акцепт tacit acceptance accept tacit 1129. монетный паритет mint par of exchange paritate monetară 1130. монополизировать monopolize, v. monopoliza, v. 1131. монополизм monopolism monopolism 1132. монополист monopolist monopolist 1133. монополистический monopol monopol 1134. монополистическая

конкуренция monopolistic competition concurenţă monopolistă

1135. монополистические доходы

monopolistic profit profit de monopol

1136. монополистическое объединение

monopolistic union uniune monopolistă

1137. монополия monopoly monopol 1138. монопольная цена monopoly price preţ de monopol 1139. монопольное aгенство sole agency agent unic 1140. монопольное

объединение monopolistic union uniune monopolistică

1141. монопольное положение monopolistic condition situaţie de monopol 1142. монопольное право exclusive right drept exclusiv 1143. монопольные доходы monopolistic profit profit de monopol 1144. мультипак multipack ambalare multiplă 1145. муниципальная municipal ownership proprietate municipală

Page 41: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ собственность (municipal property) (proprietate comunală)

1146. муниципальное предприятие

municipal enterprise întreprindere comunală

1147. муниципальный налог municipal tax impozit comunal (impozit local)

1148. муниципальный штраф Н

municipal penalty amendă/ penalizare municipală

1149. навалочный груз bulk cargo (bulk freight) încărcătură în vrac 1150. надбавить add, v. increase, v.

raise, v. majora, v./ creşte, v.

1151. надбавка increment (premium, bonus)

primă (majorare, creştere)

1152. надбавлять add, v. increase, v. raise, v.

majora, v./ creşte, v.

1153. надбавочный additional, extra suplimentar/ majorat 1154. наём hiring (employment) angajare 1155. наёмный рабочий wageworker salariat 1156. наёмный труд hired labor muncă salariată 1157. наймодатель renter locator 1158. накладная waybill (consignment note,

bill of parcels) scrisoare de trăsură

1159. накладная воздушного сообщения

air bill of lading scrisoare de transport aerian/ fraht aerian

1160. накладной laid on aplicat 1161. накладные расходы indirect expenses, overhead

charge(s) cheltuieli de regie/ costuri indirecte

1162. накопленные дивиденды

accumulated dividends dividende acumulate

1163. накрутка trade discount reducere (rabat) 1164. наливной груз fluid cargo încărcătura lichidă 1165. наличность cash numerar (disponibil) 1166. наличные деньги cash numerar (lichidităţi, bani

gheaţă) 1167. наличный available disponibil/ peşin/ în

numerar 1168. наличный платёж cash payment (payment in

cash) plată în numerar

1169. наличный расчёт cash payment contra (plată în) numerar 1170. налог tax impozit

Page 42: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1171. налог на добавленную

стоймость value-added tax (VAT) taxă pe valoare adăugată

(TVA) 1172. налог на доходы от

денежных капиталов tax of money capitals taxă pe profitul din

capitalul monetar 1173. налог на прибыль profits tax impozit pe profit 1174. налог на прирост

капитала capital-gains tax impozit pe câştigul de

capital 1175. налог на продажу sales tax impozit pe vânzări

(impozit pe circulaţia mărfurilor)

1176. налоговая декларация tax declaration declaraţia de impozit pe profit

1177. налоговая оговорка tax clause clauză privind impozitul 1178. налоговая система tax system regimul impozitelor 1179. налоговые льготы tax concession concesie tarifară (scutiri

de impozit) 1180. налоговые тарифы tax tariff (tariff of taxation) taxă fiscală 1181. налоговый иммунитет tax immunity imunitate fiscală (scutire

de impozit) 1182. налоговый сертификат tax certificate certificat de impozitare 1183. налогооблажение taxation impozitare 1184. налогоплательщик taxpayer, tax bearer contribuabil 1185. налог с наследств и

дарений legacy tax impozit pe moştenire şi

donaţie 1186. налог с оборота turnover tax impozit pe cifra de afaceri1187. наложенный платёж cash on delivery (C.O.D.,

payment forward) plata la livrare

1188. наложить impose, v. inflict, v. impune, v./ aplica, v. 1189. нанять hire, v. închiria, v./ angaja, v. 1190. нарицательная

стоймость nominal cost valoare nominală

1191. нарицательная цена par value preţ nominal 1192. насыпной груз bulk cargo (bulk freight) încărcătură în vrac 1193. натуральная рента rent in kind rentă în natură 1194. национальный банк national bank bancă naţională 1195. национальный доход national income venit naţional 1196. начальное сальдо

opening balance sold la deschidere/

sold la începutul exerciţiului

1197. невалютированный полис

open policy poliţa de asigurare deschisă

1198. негаторный иск negatory action acţiune în regres 1199. негласные торги private auction licitaţie închisă

Page 43: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1200. недвижимая

собственность real property proprietate imobiliară

1201. недвижимое имущество real estate (real property, realty)

proprietate imobiliară

1202. недвижимость real estate (real property, realty)

avere imobiliară (bunuri imobiliare)

1203. недифференцирован-ный маркетинг

non-differential marketing marketing nediferenţiat (marketing standard)

1204. недобросовестная конкуренция

unfair competition concurenţă neloială

1205. недопоставить supply less, v. livra parţial, v. 1206. недопоставка short delivery livrare parţială 1207. неисключительная

лицензия non-exclusive licence licenţă non-exclusivă

1208. некоммерческое предприятие

non-commercial enterprise societate non-profit (întreprindere non-profit)

1209. неконвертируемая валюта

unconvertible currency valută neconvertibilă

1210. некотируемая акция nonquoted share acţiuni necotate 1211. некумулятивный

дивиденд noncumulative dividend dividend necumulativ

1212. неликвидные активы long-term assets active fixe/ imobilizate 1213. неликвидные средства illiquid funds fonduri nelichide (valori

nelichide) 1214. неликвидный illiquid nelichid/ greu de vândut 1215. неликвиды illiquid funds fonduri nelichide (valori

nelichide) 1216. нематериальные

активы intangible assets active fixe necorporale

(active intangibile) 1217. немедленная поставка prompt delivery (spot

delivery) livrare rapidă

1218. неограниченный кредит open credit credit deschis 1219. неосязаемые активы intangible assets active fixe necorporale

(active intangibile) 1220. неплатёжеспособность insolvency insolvabilitate 1221. неплатёжеспособный unable to pay, insolvent insolvabil 1222. нерезидент non-resident nerezident 1223. несостоятельный

должник insolvent debtor debitor insolvabil

1224. нестандартная сделка non-standard transaction tranzacţie particulară (tranzacţie non-standard)

1225. нетто net net 1226. неценовая конкуренция nonprice competition concurenţă

Page 44: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1227. неэластичный спрос non-elastic demand cerere inelastică 1228. номенклатура classification

(nomenclature) nomenclator (clasificare)

1229. номенклатурный nomenclature de nomenclatură 1230. номинальная стоймость nominal cost cost nominal 1231. номинальная цена face value preţ nominal 1232. нотис notice aviz (notificare, preaviz) 1233. ноу-хау know-how know-how 1234. нуллификация денег

O

nullification anularea banilor

1235. обонкротиться become bankrupt, v. falimenta, v. 1236. обеспечение иска security for a claim garantarea acţiunii

(asigurarea acţiunii) 1237. обеспечение кредита security for credit garantarea creditului 1238. обеспеченый вексель collateral bill certificat de garantare 1239. облагаемые доходы taxable income venit impozabil 1240. облигационный заём bonded loan împrumut obligatar/

prin emisiuni de obligaţiuni

1241. облигация bond obligaţiune 1242. облигация на

предъявителя coupon bond obligaţiune la purtător

1243. обложить assess, v. tax, v. taxa, v./ impune, v. 1244. обмен exchange schimb comercial

(comerţ) 1245. обменный курс exchange rate curs de schimb 1246. обменять exchange, v. schimba, v. 1247. оборот turnover (rotation) rulaj (cifra de afaceri) 1248. оборотные средства circulating funds (floating

assets) active curente (active circulante, fonduri de rulment)

1249. оборотные фонды turnover funds cifra de afaceri/ rulaj 1250. оборотный капитал working capital

(circulating capital) capital circulant (capital de lucru)

1251. образование formation formare/ pregătire 1252. обратимая валюта convertible currency valută convertibilă 1253. общая доверенность general warrant (general

power of attorney) mandat general

1254. общая собственность collective ownership coproprietate (proprietate

Page 45: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ (collective property) comună)

1255. общество с органиченной ответственностью

limited liability company societate cu răspundere limitată

1256. обыкновенная акция ordinary share acţiune ordinară 1257. обычная облигация straight bond obligaţiune obişnuită 1258. обычный дивиденд usual dividend dividend ordinar 1259. обязательство obligation (liability,

debenture) obligaţie (obligaţiune)

1260. обязательство на предъявителя

bearer debenture obligaţiune la purtător

1261. обязать bind, v. obliga, v. 1262. оговорить specify, v. stipula, v. condiţiona, v. 1263. оговорка clause clauză (condiţie,

stipulaţie) 1264. ограниченная лицензия limited licence licenţă limitată 1265. ограничительный

индоссамент restrictive endorsement andosare restrictivă

1266. однодневная ссуда overnight loan, day-to-day loan

împrumut de o zi

1267. односторонный договор unilateral contract contract unilateral 1268. оклад salary (rate of pay) salariu (leafă) 1269. окончательный договор final contract contract definitiv 1270. окупаемость payback (repay) rambursare 1271. окупаться compensated, v. be repaid,

v. recupera, v. compensa, v.

1272. олигополия oligopoly oligopol 1273. онколь oncall la cerere 1274. онкольная сделка call transaction tranzacţie de cumpărare 1275. онкольная ссуда call loan (call money, loan

at/on call, money on call) credit la cerere (împrumut la cerere)

1276. онкольный кредит oncall credit credit pe gaj la vedere 1277. онкольный счёт call account cont la cerere 1278. опекунская корпорация trustee corporation girator/ curator/

administrator 1279. операции transactions (operations) tranzacţii (operaţiuni) 1280. операции банков bank operations operaţiuni bancare 1281. операции на открытом

рынке free market deals (open market operations)

operaţiuni pe piaţa liberă (operaţiuni pe piaţa monetară)

1282. операционный день trading day zi de tranzacţionare (zi operatorie)

1283. оплата payment plată

Page 46: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1284. оплатить pay, v. plăti, v. 1285. опротестованный

вексель protested bill cambie protestată

1286. оптовая стоймость wholesale cost cost en-gros 1287. оптовая торговля wholesale comerţ en-gros 1288. оптовая цена wholesale price preţ en-gros 1289. оптовик wholesaler angrosist 1290. оптовый wholesale en-gros 1291. оптовый потребитель wholesale consumer cumpărător en-gros 1292. опцион call (option transaction) contract de opţiune 1293. опцион «колл» option to purchase (call) opţiune de cumpărare

(opţiune call) 1294. опцион на покупку option to purchase (call) opţiune de cumpărare 1295. опцион на продажу options to sell (put) opţiune de vânzare 1296. опционная сделка option transaction contract de opţiune 1297. опционное соглашение option deal, option

business înţelegere/ tranzacţie de opţiune

1298. опцион покупателя call option opţiune de cumpărare/ opţiune call

1299. опцион продавца put option opţiune de vânzare/ opţiune put

1300. опцион «пут» options to sell (put) opţiune de vânzare 1301. ордер order ordin 1302. ордерный индоссамент special endorsement andosare la ordin 1303. ордерный коносамент order bill of lading notă comandă

conosament 1304. ордерный чек order cheque cec la ordin 1305. осведомлённое лицо

акционерного общества informed person of joint-stock company

persoană informată din societatea pe acţiuni (persoana competentă din societatea pe acţiuni)

1306. отзывной капитал original capital (fixed capital)

capital iniţial (capital imobilizat)

1307. остаточная стоймость net value valoare netă 1308. отзыв акций recall of shares revocarea acţiunilor 1309. отзывной аккредитив revocable letter of credit acreditiv revocabil 1310. отзывной кредит revocable credit credit revocabil 1311. открытая биржа open exchange bursă deschisă (bursă cu

liber acces) 1312. открытая закладная open bond (open mortgage) credit ipotecar cu

scadenţă opţională 1313. открытое акционерное

общество open joint-stock company societate de acţiuni

deschisă

Page 47: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1314. открытые торги open tender (open bidding) ofertă deschisă (licitaţie

deschisă) 1315. открытый аукцион open auction licitaţie deschisă 1316. открытый полис open cover poliţă de asigurare

deschisă 1317. открытый счёт open account cont deschis 1318. открытый тендер open tender (open bidding) ofertă publică (ofertă

deschisă) 1319. открытый чартер open charter contract deschis de

navlosire 1320. отрицательный спрос negative demand cerere negativă 1321. отсроченная скидка deferred rebate reducere amânată 1322. отсроченные

обязательства deferred liabilities pasive amânate

1323. отсроченный платёж deferred payment (delayed payment)

plată amânată

1324. отступное smart-money filodormă 1325. отступной redemption răscumpărare 1326. отчисления deduction (contribution,

allocation) scădere (reţinere, reducere, rabat)

1327. отчислить deduct, v. reţine, v./ deconta, v./ defalca, v./ deduce, v.

1328. оферент offerer (tenderer) ofertant 1329. оферта offer ofertă 1330. оффшорная компания offshore company companie offshore 1331. оценочная стоймость

П

assessed value valoarea bunurilor stabilită prin evaluare

1332. паевой фонд share fund fond de participare 1333. пай share cotă parte (aport social,

contribuţie, acţiune) 1334. пайщик share holder asociat (acţionar) 1335. паковать pack, v. împacheta, v. 1336. пакотильные товары goods of low quality bunuri de calitate

inferioară 1337. параллельная сделка parallel deal tranzacţie dublă

(operaţiune paralelă) 1338. паритет parity (par) paritate 1339. паритет покупательной purchasing power parity rata puterii de cumpărare

Page 48: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ силы

1340. паритетный курс parity rate curs de paritate 1341. паритет покупательной

способности purchasing power parity indicele puterii de

cumpărare (rata puterii de cumpărare)

1342. партнёр partner partener 1343. пассив the debit side of an account

(liabilities) pasiv

1344. пассивное сальдо passive balance, adverse balance

balanţă pasivă

1345. пассивные банковские операции

passive bank operations operaţiuni bancare pasive

1346. пассивный баланс unfavourable balance balanţă pasivă 1347. пассивы liabilities pasive 1348. патент patent brevet (de invenţie) 1349. патентная лицензия patent license licenţă de brevet 1350. патентная пошлина patent fee taxă de brevet 1351. патентная фирма patent firm firmă autorizată 1352. патентная чистота novelty inovaţie 1353. патентное право patent-right drept de licenţiere 1354. патентный договор patent agreement contract de licenţiere 1355. патентный закон patent law lege privind brevetarea 1356. патентный иск patent action acţiune judecătorească

privind brevetarea 1357. патентный пул patent pool comunitate de brevete 1358. патентный сбор patent duty, patent fee taxă de brevet 1359. патентовать patent, v.

take out a patent, v. breveta, v.

1360. патентовладелец patentee titularul brevetului 1361. патентоспособный patentable brevetabil 1362. паушальная сумма lump-sum sumă forfetară 1363. паушальный платёж lump-sum payment plată forfetară 1364. пенсионер pensioner, retiree pensionar 1365. пенсионный фонд pension fund fond de pensii 1366. пенсия pension pensie 1367. пеня fine (penalty) penalizare 1368. первичный рынок

ценных бумаг primary securities market piaţă primară de capital

1369. перевод долга novation (transfer of debt) novaţie(transferul datoriei)

1370. переводный/ переводной аккредитив

transferable letter of credit acreditiv transferabil

1371. переводный/ переводной bill of exchange (draft) cambie (trată)

Page 49: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ вексель

1372. передаточная надпись endorsement andosare 1373. перекрёстное

лицензирование cross licensing licenţiere încrucişată

1374. переменные издержки variable cost(s) costuri variabile 1375. переменный капитал variable capital capital variabil 1376. перенаём rehire reînchiriere 1377. перерасчёт recalculation recalculare 1378. перестрахование reinsurance reasigurare 1379. плавающий курс floating rate of exchange curs de schimb flotant 1380. плата pay (fee, fare) plată 1381. платёж payment plată (achitare) 1382. платёж наличными cash payment (payment in

cash) plată în numerar

1383. платёжеспособность solvency solvabilitate 1384. платёжеспособность solvent solvabil 1385. платёжная ведомость payment register (payment

list) listă de plăţi

1386. платёжная дисциплина payment discipline ordinea plăţilor 1387. платёжная карточка debit card carte de debit 1388. платёжное извещение payment notification

(payment notice) notificare de plată

1389. платёжное поручение payment order (payment for collection)

ordin de plată

1390. платёжное требование payment demand cerere de plată 1391. платёжные гарантии payment guarantee garanţie de plată 1392. платёжные соглашения payment agreements acorduri de plăţi 1393. платёжный баланс balance of payments balanţă de plăţi 1394. платёжный оборот payment turnover venit din plăţi 1395. платёжный ордер payment order ordin de plată 1396. платить pay, v. plăti, v. 1397. платные услуги pay services servicii contra cost 1398. поверенный attorney (agent, solicitor) împuternicit (avocat,

mandatar) 1399. поверить entrust, v. încredinţa, v. 1400. погашение ссуды repayment of a loan rambursarea creditului 1401. погрузить load, v. freight, v. încărca, v. 1402. погрузочный ордер shipping note manifest de încărcare 1403. поддерживающий

маркетинг supportive marketing marketing de susţinere

1404. подоходный налог income tax (tax on profits) impozit pe profit 1405. подряд contract antrepriză 1406. подрядить engage, v. hire, v. tocmi, v. angaja, v.

Page 50: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1407. подрядные работы contract work contract de muncă 1408. подрядчик contractor antreprenor 1409. подтверждённый

аккредитив confirmed letter of credit acreditiv confirmat

1410. подтоварная ссуда advance secured on merchandise

avans garantat cu mărfuri

1411. позиционирование товара

positioning of goods promovarea produselor

1412. покрытие по дивидендам

dividend cover acoperire cu dividende

1413. покупатель buyer cumpărător 1414. покупательница buyer cumpărătoare 1415. покупательский спрос consumer demand cerere de mărfuri 1416. покупать buy, v. cumpăra, v. 1417. полис policy poliţă de asigurare 1418. полисный policy de asigurare 1419. полная лицензия exclusive license licenţă exclusivă 1420. полная себестоймость full cost, total cost cost total 1421. полный индоссамент special endorsement andosare nominală 1422. положительный акцепт general acceptance acord general/ răspuns

favorabil 1423. получать receive, v. primi, v. 1424. порт port port 1425. портовые сборы harbour dues, port charges taxă portuară 1426. портфель заказов portfolio of orders portofoliu de comenzi/

listă de comenzi 1427. портфельные

инвестиции portfolio investments investiţii de portofoliu

1428. посредник agent (intermediary, mediator)

intermediar

1429. посредничaть mediate, v. intermedia, v./ arbitra, v. 1430. посредническая фирма agent firm agency firmă de intermediere 1431. посреднические услуги mediatory services,

intermediatory services servicii de intermediere

1432. посреднический intermediary, mediatory de mijlocire/ intermediere1433. посредничество mediation mijlocire/ intermediere 1434. поставить purvey, v. supply, v. furniza, v./ livra, v. 1435. поставка delivery livrare 1436. поставщик supplier furnizor 1437. постоянные издержки fixed cost(s) costuri fixe 1438. постоянный капитал original capital (fixed

capital) capital fix

1439. потребитель customer (user, consumer) consumator (utilizator,

Page 51: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ client)

1440. потребительная стоймость

value in use utilitate

1441. потребительская кооперация

consumer’s co-operative society

cooperativă de consum

1442. потребительская корзина

consumer (goods) basket coş de consum

1443. потребительская мотивация

consumer motivation motivaţia consumului

1444. потребительские товары

consumer goods bunuri de larg consum

1445. потребительский бюджет

consumer budget buget de consum

1446. потребительский кооператив

consumers' co-operative cooperativă de consum

1447. потребительский кредит

consumer credit credit de consum

1448. потребить consume, v. consuma, v./ folosi, v. 1449. почтовая декларация postal declaration declaraţie poştală 1450. почтовый сбор post fee taxă poştală 1451. пошлина fee (tax, duty) taxă vamală 1452. пошлиные средства duty funds fonduri din taxe vamale 1453. пошлиный доход duty income, duty gain venit din taxe vamale 1454. пошлиный сбор duty fee perceperea de taxe

vamale 1455. пошлиный тариф duty tariff tarif vamal 1456. предварительное авизо preliminary advice aviz preliminar 1457. предварительный

договор preliminary agreement, forward contract

contract preliminar

1458. предложение supply (offer) ofertă 1459. предложить offer, v. propose, v. oferi, v. 1460. предоплата advance payment plată în avans 1461. предприниматель businessman

(entrepreneur) întreprinzator

1462. предпринимательство enterprising (enterprise, entrepreneurship)

iniţiativă (ingeniozitate)

1463. предпринять undertake, v. întreprinde, v. 1464. предприятие enterprise întreprindere 1465. предприятие–должник enterprise–debtor întreprindere–debitor 1466. представитель representative (agent) reprezentant 1467. представитель с

исключительными правами

exclusive representative reprezentant exclusiv al

Page 52: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1468. представить represent, v. reprezenta, v. 1469. предъявительская

акция bearer share (bearer stock) acţiune la purtător

1470. предъявительский чек bearer’s cheque cec la purtător 1471. презентант presenter prezentator 1472. презентация claim bill presentation

(presentation) prezentarea reclamaţiei (prezentarea cererii de acţionare in judecată)

1473. претензионный claim solicitant 1474. претензия claim solicitare (cerere) 1475. преференциальная

акция preference stock (preferred share)

acţiune preferenţială

1476. преференции preferences preferinţe (facilităţi) 1477. преференциональная

пошлина preferential duty impozit preferenţial

1478. прибавочная стоймость surplus value plusvaloare 1479. прибыль profit profit 1480. прибыльный profitable, paying, gainful profitabil/ rentabil 1481. прибыть arrive v. sosi/ creşte, v. 1482. приватизационная

модель model of privatization model de privatizare

1483. приватизационный чек voucher (cheque, privatization cheque)

certificat de acţionar (chitanţă, recipisă)

1484. приватизация privatization privatizare 1485. приватизировать privatize, v. privatiza, v. 1486. привилегированная

акция preferred share (preference stock)

acţiune preferenţială

1487. примерный договор preliminary contract contract preliminar 1488. принудительная

лицензия compulsory license licenţiere obligatorie

1489. принудительный курс forced rate of exchange curs de schimb forţat 1490. принципал principal director 1491. притворная сделка covering transaction operaţiune de acoperire 1492. пробный маркетинг test marketing testarea pieţii 1493. прогрессивная

амортизация progressive depreciation amortizare progresivă

1494. прогрессивное налогообложение

progressive taxation impozitare progresivă

1495. продажа sale vânzare 1496. продажа в кредит credit sale vânzare pe credit 1497. продажа на срок forward sale vânzare la termen 1498. продажа с

подтверждением sale on approval vânzare cu confirmare

Page 53: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1499. продать sell, v. vinde, v. 1500. продуцент producer producător (furnizor,

fabricant) 1501. производственная

себестоймость manufacturing cost cost de producţie

1502. производственный кооператив

producers' cooperative cooperativă de producţie

1503. производственный учёт cost accounting contabilitatea costurilor 1504. прокурация procuration procurare (obţinere) 1505. промежуточный

потребитель intermediate consumer utilizator intermediar

1506. промышленный агент manufacturer's agent mandatarul producătorului

1507. промышленный маркетинг

industrial marketing marketing industrial

1508. промышленный потребитель

industrial user, industrial consumer

consumator industrial

1509. промышленный шпионаж

industrial espionage spionaj industrial

1510. просроченная ссуда bad loan credit neperformant 1511. просроченный дивиденд failed dividend dividend neperformant 1512. простая акция ordinary share acţiune ordinară 1513. простая лицензия ordinary license licenţiere obişnuită

(licenţiere simplă) 1514. простой вексель promissory bill bilet la ordin 1515. протекционизм protectionism protecţionism 1516. протекционист protectionist protecţionist 1517. протекционистский patronage protecţie 1518. протекция patronage protecţie 1519. протест векселя notice of protest protestarea cambiei 1520. противодействующий

маркетинг demarketing marketing de răspuns

1521. процент interest (rate) dobândă 1522. процент за кредит cost of borrowing (money

rate, service charge on loans, interest of loan capital, interest on loan)

costul creditului

1523. процентная ссуда interest-bearing loan credit purtător de dobândă

1524. процентная ставка interest rate rata dobânzii 1525. процентное покрытие interest cover acoperirea dobânzilor 1526. процентный арбитраж interest arbitration arbitrajul dobânzii 1527. процентный заём interest-bearing loan credit purtător de

Page 54: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ dobândă

1528. процентный купон dividend warrant cec pentru plata dividendelor

1529. процентный период interest time durata dobânzii 1530. процентный риск interest risk riscul dobânzii 1531. проценты по вкладам interest on deposits dobândă aferentă

depozitelor 1532. процент по займам money rate (cost of

borrowing, service charge on loans, interest of loan capital, interest on loan)

dobândă

1533. процент по овердрафту overdraft rate rata dobânzii la overdraft 1534. процент прибыли profit ratio rentabilitatea capitalului 1535. процент роялти percent of royalty procentul de redevenţă 1536. прямая котировка direct quotation cotaţie directă (ofertă

directă) 1537. прямое инвестирование direct investment investiţie directă 1538. прямой коносамент direct bill of lading conosament direct 1539. прямой налог direct tax impozite directe (pe venit,

avere, moştenire) 1540. прямой обмен direct exchange schimb direct 1541. прямые инвестиции direct investments investiţii directe 1542. прямые убытки sheer losses, direct

damages pierderi directe

1543. пул

pool fonduri comune (trust)

P

1544. работа work, employment muncă 1545. разбраковка rejection rebutare (trecere la rebut)1546. разгосударствление restructuring of state

economy restructurarea economiei de stat

1547. разовая лицензия limited license (one-transaction license)

licenţă limitată

1548. разовый полис named policy poliţă expresă/ nominală 1549. разработка товара working out of goods prelucrarea mărfii 1550. рамковый договор frame contract contract–cadru 1551. рамочное соглашение frame contract acord–cadru 1552. рамочный кредит frame credit credit limitat (credit–

cadru)

Page 55: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1553. рантье rentier rentier 1554. распорядитель товара manager of goods manager de mărfuri

(gestionar) 1555. рассчитывать calculate, v. calcula, v. 1556. расходный ордер debit slip,charge ticket fişă de cheltuieli 1557. расходовать spend, v. expend, v. cheltui, v. 1558. расходы cost(s) (expenses,

expenditure(s)) cheltuieli

1559. расходы будущих периодов

deferred expenses (deferred charges)

cheltuieli amânate

1560. расчёт calculation, payment(s), settlement(s)

calcul (plată, decontare)

1561. расчётная палата clearing house casă de cliring 1562. расчётная прибыль estimated profit profit estimat 1563. расчётный баланс balance of claims and

liabilities balanţă comercială

1564. расчётный день account day zi de scadenţă 1565. расчётный счёт settlement account cont de regularizare 1566. реальная стоймость real cost valoare reală 1567. ревалоризация revaluation reevaluare 1568. ревальвация revaluation reevaluare 1569. ревальвировать revaluate v. a reevalua 1570. револьвный аккредитив revolving letter of credit acreditiv revolving

(acreditiv reînnoit automat)

1571. револьвный кредит revolving credit credit revolving (credit reînnoit automat)

1572. регрессант damages claimant reclamant 1573. регрессивный иск recourse action acţiune în regres 1574. резервная валюта reserve currency valută de rezervă 1575. резервная наличность reserve cash capital de rezervă 1576. резервный банк reserve bank bancă de rezerve 1577. резервный капитал emergency fund capital de rezervă (fond

de rezervă) 1578. резервный фонд emergency fund fond de rezervă (capital

de rezervă) 1579. резидент resident rezident 1580. резидентский resident rezident 1581. реимпортная сделка reimport transaction tranzacţie de reimport 1582. реинвестировать reinvest v. reinvestiţie 1583. реинвестиция reinvestment reinvestiţie 1584. рейтинг rating evaluare (apreciere) 1585. реклама advertising (advertisement) reclamă (publicitate)

Page 56: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1586. рекламационный reclamation reclamat 1587. рекламация reclamation (claim for

replacement, complaint letter, notice of defect)

reclamaţie

1588. рекламировать advertise, v. lay claim, v. face reclamă, v. 1589. рекламная

деятельность advertising activity activitate de publicitate

1590. рекламная продажа loss leader vânzare publicitară 1591. рекламное агенство advertising agency agenţie de publicitate 1592. рекламные услуги advertising services servicii de reclamă 1593. рекламный ролик advertising movie clip publicitar 1594. рекредитив blocking note aviz de blocare (scrisoare

de avizare) 1595. рекредитивный blocking blocat/ imobilizat 1596. ремаркетинг remarketing antimarketing 1597. ремитент remitter remitent (expeditor) 1598. ремитирование remittance remitere 1599. ремитировать remit, v. remite, v. 1600. рента rent rentă (chirie, arendă) 1601. рентабельность profitability rentabilitate 1602. рентабельный paying (profit–yielding) rentabil (profitabil) 1603. рентинг renting închiriere 1604. рентинговое общество renting company companie de închiriere 1605. рентная зависимость rent dependence dependenţă de chirii 1606. рентные платежи fixed payments plăţi fixe/ chirii 1607. рентный доход rent income venit din chirie 1608. репорт report (report transaction) report (tranzacţie bull) 1609. репортная сделка report transaction report (tranzacţie bull) 1610. рефакция discount scontare 1611. референский банк reference bank bancă de referinţă 1612. реципиент recipient donatar (beneficiar) 1613. розничная торговля retail trade comerţ cu amănuntul 1614. розничная цена retail price (consumer

price) preţ cu amănuntul

1615. ролловер-кредит roll-over credit credit roll-over 1616. роялти royalty (payments under a

license agreement) redevenţă

1617. рынок market piaţă 1618. рынок банковских

акцептов bank acceptances market piaţa acceptelor bancare

1619. рынок капиталов capital market piaţă de capital 1620. рынок покупателя buyer’s market piaţa cumpărătorului 1621. рынок продавца seller’s market piaţa vânzătorului

Page 57: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1622. рынок реального товара commodity market piaţa bunurilor primare

(piaţa de mărfuri) 1623. рынок сбыта sale(s) market piaţa desfacerilor 1624. рынок ссудных

капиталов loan market piaţa imprumuturilor de

capital 1625. рынок ценных бумаг securities market (capital

market) piaţa titlurilor de valoare

1626. рыночная конкуренция market competition concurenţă de piaţă 1627. рыночная котировка market quotation cotă de piaţă 1628. рыночная стоймость market value valoarea pe piaţă 1629. рыночная цена market price preţul curent (preţul

pieţei) 1630. рыночная экономика market-driven economy economie de piaţă 1631. рыночное равновесие market equilibrum echilibrul pieţei 1632. рыночный механизм market mechanism mecanism de piaţă 1633. рыночный оборот market turnover volumul vânzărilor pe

piaţă 1634. рыночный спрос market demand cererea pieţei 1635. рэкет racket bişniţă (escrocherie,

şantaj) 1636. рэкетир

С

racketeer (extortir) bişniţar (escroc, şantajist, rachet)

1637. сальдировать balance, v. echilibra, v. 1638. сальдо balance sold (bilanţ) 1639. сальдовый сертификат balance certificate certificat de balanţă

(certificat de sold) 1640. сам self însuşi, auto– 1641. самофинансирование self–financing autofinanţare 1642. сбалансировать balance, v. echilibra, v. 1643. сберегательный вклад savings deposit depozit de economii 1644. сберегательный банк savings bank bancă de economii 1645. сберегательная

облигация savings bond obligaţiune

1646. сберегательный сертификат

savings certificate certificat de economii

1647. сбережения savings economii 1648. сбережения договорного contractual savings economii contractuale

Page 58: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ характера

1649. сберечь save, v. economisi, v. 1650. сбор fee (duty, charge) impozit (taxă) 1651. сбыт sale (sales) desfacere (vânzare) 1652. сбытовая контора sales office birou de desfaceri 1653. сбыт sale, v. desface, v. vinde, v. 1654. сверхприбыль above–plan profit supraprofit 1655. свободная оферта free offer ofertă liberă 1656. свободная цена market price preţ liber 1657. свободная

экономическая зона free enterprise zone zonă economică liberă

1658. свободное предложение free offer ofertă liberă 1659. свободное

ценообразование free pricing formarea liberă a

preţurilor 1660. свободный рынок free market piaţă liberă 1661. сводная смета summary estimate bilanţ de sinteză 1662. сводный бюджет consolidated budget buget final 1663. своп swap schimb (troc, swap) 1664. сделать do, v. make, v. face, v. 1665. сделка bargain (deal, transaction) tranzacţie (afacere) 1666. сделка «локо» loco tranzacţie loco 1667. сделка на срок forward contract (time

bargain) tranzacţie la termen

1668. сделка «оффсет» offset deal (offset transaction)

tranzacţie offset (tranzacţie în compensare, compensaţie)

1669. сделка «спот» value spot (cash transaction)

tranzacţie la vedere (tranzacţie spot)

1670. сделка с условием transaction on condition tranzacţie condiţionată 1671. сделка «шипмент» shipment expediere 1672. себестоймость cost value (prime cost) preţ de cost 1673. сегментация рынка market segmentation segmentarea pieţei 1674. сезонная скидка seasonal discount reducere sezonieră 1675. сезонная цена seasonal price preţ de sezon 1676. сезонный кредит seasonal loan credit sezonier 1677. сельскохозяйственный

кооператив agricultural cooperative, farmers' cooperative

cooperativă agricolă

1678. сертификат certificate certificat 1679. сертификат качества quality certificate

(certificate of quality) certificat de calitate

1680. сертификат на предъявителя

bearer certificate certificat la purtător

Page 59: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1681. сертификат

происхождения certificate of origin certificat de origine

1682. сертификатный certificate certificat 1683. сертификация certification certificare 1684. синдикат syndicate sindicat 1685. синдицированный

кредит syndicated loan credit sindicat (credit

sindicalizat) 1686. синхромаркетинг synchromarketing marketing sincronizat 1687. СИФ C.I.F.(cost, insurance and

freight) CIF (cost, asigurare si navlu)

1688. скалкулировать calculate, v. calcula, v. 1689. сквозной коносамент through bill of lading conosament direct 1690. скидка discount (reduction, rebate,

allowance) reducere (discount, rabat, bonificaţie)

1691. скидка против номинала

discount on securities scontarea efectelor de comerţ

1692. скидывать rebate, v. reduce, v. reduce, v. 1693. склад warehouse depozit 1694. складской коносамент custody bill of lading conosament de depozitare 1695. скользящая цена sliding price preţ variabil 1696. скользящий паритет sliding parity paritate variabilă 1697. скрытая конкуренция latent competition concurenţă latentă 1698. скрытый спрос latent demand cerere latentă 1699. сложный процент compound interest dobândă compusă 1700. смета budget (estimate) buget 1701. смета затрат expense budget buget de cheltuieli 1702. смета расходов expense budget buget de cheltuieli 1703. смета на производство production estimate estimarea producţiei 1704. смета расходов budget of expenditure,

expense budget, estimate of costs

bugetul cheltuielilor

1705. смета текущих затрат operating budget bugetul cheltuielilor în curs

1706. сметная документация budget documentation documentaţia devizului (bugetului)

1707. сметная стоймость estimate of cost previzionarea costului 1708. сметная цeнa estimate price preţ estimat 1709. сметные ассигнования budget appropriation alocarea bugetului 1710. смешанная компания mixed (capital) company companie mixtă (cu

capital de stat şi privat ) 1711. снабженческо-сбытовой

кооператив purchasing and trading co-operative

cooperativă de producţie şi consum/ comerţ

1712. собрать collect, v. aduna, v. colecta, v.

Page 60: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1713. собственник owner (proprietor) proprietar 1714. собственнический proprietary de proprietate 1715. собственность property (ownership) proprietate 1716. собственные оборотные

средства owned assets active posedate/ proprii

1717. собственный own, one’s propriu,( personal) 1718. совместная

собственность joint property (joint ownership)

proprietate comună

1719. совместное предпринимательство

joint venturing întreprindere mixtă

1720. совместное предприятие joint venture întreprindere mixtă 1721. совокупный кредитор joint creditor creditor global 1722. согласитьcя agree, v. înţelege (a se), v. cădea de

acord, v. 1723. соглашение agreement acord (contract) 1724. соглашение о двойном

налогооблажение double taxation agreement înţelegere asupra dublei

impuneri 1725. соглашение о

клиринговых расчётах clearing agreement contract de cliring

1726. соло-вексель single-name paper cambie „solo“ 1727. сопутствующая

лицензия forward licence licenţă la termen

1728. сострахование coinsurance coasigurare 1729. социальное страхование social insurance asigurare socială 1730. спекулировать speculate, v. specula, v. 1731. спекулятивные цены resale prices preţuri speculative 1732. спекуляция black marketing

(speculation) speculaţie

1733. специальная гарантия specific guarantee garanţie specială 1734. специальная

доверенность special warrant autorizaţie specială

1735. специальный агент special agent agent specializat 1736. специальный договор special agreement

(specialized contract) contract specializat

1737. спонсор sponsor sponsor 1738. спонсорский sponsorial de sponsorizare 1739. спонсорство sponsorship sponsorizare 1740. спрос demand cerere 1741. среднесрочная

облигация intermediate bond obligaţiune pe termen

mediu 1742. среднесрочный заём medium-term loan împrumut pe termen

mediu 1743. среднесрочный кредит medium term credit credit pe termen mediu

Page 61: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1744. средняя прибыль average profit profit mediu 1745. средства funds (resources, assets) fonduri (resurse) 1746. средства производства means of production mijloace de producţie 1747. срочная сделка fixed-date loan tranzacţie la termen 1748. срочная ссуда fixed-date loan tranzacţie la termen 1749. срочное инкассо documented collection

(documentary encashment) incasso documentar

1750. срочный вклад fixed deposit, time deposit depozit la termen 1751. срочный депозит fixed deposit, time deposit depozit la termen 1752. срочный счёт thrift account cont de economii 1753. ссуда loan împrumut 1754. ссуда до востребования call loan (call money, loan

at (on) call, money on call) împrumut la cerere (credit la cerere)

1755. ссуда под недвижимость real estate loan împrumut ipotecat pe bunuri imobiliare

1756. ссудить lend, v. împrumuta, v. 1757. ссудный капитал loan capital capital împrumutat 1758. ссудный процент money rate (cost of

borrowing, service charge of loans, interest of loan capital, interest on loan)

dobânda împrumutului

1759. ссудный процент по займам

interest of loan capital (service charge of loans, money rate, cost of borrowing, interest on loan)

dobânda creditului

1760. ссудный счёт loan account contul împrumutului/ datoriilor

1761. ссудодатель lender împrumutător (creditor) 1762. ссудополучатель borrower împrumutat (debitor) 1763. стабилизационный

валютный фонд currency stabilizing fund fond de stabilizare a

valutei 1764. ставить put, v. establish, v. fix, v. stabili, v./pune, v./ fixa, v. 1765. ставка rate rată (curs) 1766. ставка накладных

расходов overhead rate rata cheltuielilor de regie

1767. стагнация stagnation stagnare 1768. стагфляция stagflation stagflaţie (speculaţie

bursieră) 1769. сталийное время lay time timpul de încărcare–

descărcare 1770. старший бухгалтер senior accountant contabil–şef 1771. стивидорная компания stevedoring company companie de stivuire

Page 62: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1772. стоймостный cost, value valoric, de valoare 1773. стоймость value (cost, price) valoare (cost, preţ) 1774. стоймость кредита loan value valoarea împrumutului 1775. стоймость лицензии cost of a licence valoarea licenţei (costul

licenţei) 1776. стоить cost, v. costa, v. 1777. страхование insurance asigurare 1778. страхование депозитов insurance of deposits asigurarea depozitelor 1779. страхование каско insurance of transport

facilities asigurare CASCO (asigurarea mijloacelor de transport)

1780. страхование кредитов insurance of credits asigurarea creditelor 1781. страхование

ответственности insurance of responsibility asigurare de

responsabilitate 1782. страхователь insurant (insured party,

policy-holder) asigurat

1783. страховать insure, v. asigura, v. 1784. страховая ковернота cover note notă de acoperire a

asigurării 1785. страховая компания insurance company,

assurance company societate de asigurări

1786. страховая стоймость insurance cost costul asigurării 1787. страховка insurance compensation

(insurance indemnity) compensaţie de asigurare

1788. страховое агенство insurance agency agenţie de asigurări 1789. страховое возмещение insurance compensation

(insurance indemnity) compensaţie de asigurare

1790. страховое вознаграждение

insurance premium primă de asigurare/ premiu de asigurare

1791. страховой агент insurance agent agent de asigurări 1792. страховой брокер insurance broker broker de asigurări 1793. страховой взнос insurance payment primă (rată) de asigurare 1794. страховой платёж insurance payment plată de asigurare 1795. страховой полис insurance policy (policy) poliţă de asigurare 1796. страховой сбор insurance fee taxă de asigurare 1797. страховой сертификат certificate of insurance certificat de asigurare

(poliţă de asigurare) 1798. страховщик insurer asigurant 1799. структура маркетинга marketing structure structura marketingului 1800. субаренда sublease subarendă 1801. субарендатор sub-lessee subînchiriator/

subcontractant 1802. субподряд subcontract subcontract

Page 63: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1803. субподрядчик sub–contractor, associate–

contractor subcontractant

1804. субсидия subsidy (grant) subvenţie (subsidie) 1805. субсчета sub–accounts subconturi (conturi

analitice) 1806. судебная пошлина court fee taxă judecătorească 1807. судно ship vas 1808. счёт account, bill cont, factură (notă de

plată) 1809. счёт–востро vostro account cont „vostro“ 1810. счёт-лоро loro account cont „loro“ 1811. счёт-ностро nostro account cont „nostro“ 1812. счёт-фактура pro-forma invoice factura pro-formă 1813. считать

Т

count, v. socoti, v./ număra, v.

1814. тайм-чартер time charter contract de navlosire pe termen

1815. таможенная декларация customs declaration declaraţie vamală 1816. таможенная лицензия customs licence autorizaţie vamală 1817. таможенная пошлина customs duty taxă vamală 1818. таможенная система

страны custom system of a country regimul vamal al unei ţări

1819. таможенная стоймость customs cost valoare în vamă 1820. таможенная фактура customs invoice declaraţie vamală 1821. таможенные льготы custom privileges facilităţi vamale

(preferinţe vamale) 1822. таможенный досмотр customs examination control vamal 1823. таможенный кодекс customs code cod vamal 1824. таможенный кредит customs credit credit vamal 1825. таможенный пост customs vamă/ punct de control

vamal 1826. таможенный сбор post fee, customs, customs

fee taxă vamală

1827. таможенный союз customs union uniune vamală 1828. таможенный тариф customs tariff (duty rate) tarif vamal 1829. таможня custom house (customs) vamă 1830. тантьема employees bonus tantiemă 1831. тантьемный bonus de primă

Page 64: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1832. тариф tariff (rate) tarif 1833. тариф налогооблажения tax tariff (tariff of taxation,

tariff taxation)) tarif de impozitare

1834. тарификация tariffication tarifare (stabilirea tarifului)

1835. тарифицировать tariff, v. tarifa, v./ stabili tariful, v./ supune unui tarif, v.

1836. тарифная система tariff system sistem tarifar 1837. тарифное соглашение tariff agreement acord tarifar/

convenţie tarifară 1838. тарифные льготы tariff preferences (tariff

advantages, tariff preferences)

facilităţi tarifare (preferinţe tarifare)

1839. твёрдая валюта hard currency valută forte 1840. твёрдая оферта firm offer ofertă fermă 1841. твёрдая цена fixed price (firm price) preţ fix 1842. твёрдое предложение firm offer ofertă fermă 1843. текущие aктивы current assets active curente 1844. текущие затраты current cost(s) cheltuieli curente 1845. текущие расходы current expenses cheltuieli curente 1846. текущие расчёты current transaction decontări curente 1847. текущий долг current debt datorie curentă 1848. текущий доход current income venit curent 1849. текущий счёт current account cont curent 1850. тендер tender licitaţie (ofertă, concurs

de oferte) 1851. тендерный комитет tender committee comisia de licitaţie 1852. теневая экономика shadow economy economie tenebră/

neoficială 1853. типовой договор standard contract contract–tip 1854. типовой контракт standard contract contract–tip 1855. типовой чартер model charter contract–tip de navlosire 1856. товар commodity (goods) marfă (bunuri, articol de

comerţ) 1857. обществос

ограниченной ответственностью

limited liability company societate cu răspundere limitată (SRL)

1858. товарная биржа commodity exchange bursă de mărfuri şi materii prime

1859. товарная интервенция goods intervention intervenţie cu mărfuri pe piaţă

1860. товарная конъюнктура market conjuncture (market conjunctura pieţei de

Page 65: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ condition for goods) mărfuri

1861. товарная марка trade-mark marcă comercială 1862. товарная позиция goods position (commodity

position) poziţia mărfii

1863. товарная пошлина goods duty (goods tax) taxă vamală 1864. товарнo-

дифференцированный маркетинг

commodity-differential marketing (product-differential marketing)

marketing diferenţiat pe grupe de mărfuri

1865. товарнoe хеджирование commodity hedging hedging cu mărfuri 1866. товарность marketability caracter marfar/

grad de producţie marfară

1867. товарнo-сырьевая биржа

commodity exchange bursă de mărfuri şi materii prime

1868. товарнo-транспортная накладная

goods-transport bill document/ scrisoare de trăsură

1869. товарный аккредитив commercial letter of credit (documentary letter of credit)

acreditiv documentar

1870. товарный аукцион goods auction licitaţie de mărfuri 1871. товарный бум commodity boom bum/explozie de mărfuri 1872. товарный дефицит want of goods deficit de mărfuri 1873. товарный знак trade-mark marcă comercială 1874. товарный кредит consumer credit credit de consum 1875. товарный рынок commodity market piaţă de mărfuri/ bunuri 1876. товародвижение physical distribution distribuţie fizică 1877. товарoобмен exchange of commodities schimb de mărfuri

(barter) 1878. товарoобменная сделка exchange of goods (barter

of transaction) operaţiuni de barter (schimb de mărfuri)

1879. товарооборот commodity circulation (trade, turnover)

comerţ (rulaj, dever)

1880. товарообращение commodity circulation circulaţia mărfurilor/ bunurilor

1881. товары особого спроса specialty goods mărfuri specifice 1882. товары–субституты substitute goods mărfuri de substituţie 1883. торг haggle, trade licitaţie/ tocmeală/

târguială 1884. торги tender (auction, bidding) licitaţie 1885. торговать trade, v. deal, v. face comerţ, v./ vinde, v. 1886. торговая конъюнктура market situation (trading

condition) conjunctură de piaţă

1887. торговая наценка trade discount reducere (discount)

Page 66: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1888. торговая скидка trade discount reducere (discount) 1889. торговля commerce (trade) comerţ 1890. торговля в розницу retail trade comerţ cu amănuntul

(comerţ en-detail) 1891. торговля оптом wholesale comerţ cu ridicata

(comerţ en-gros)

1892. торговля с рассрочкой платежа

tally trade comerţ cu plata in rate

1893. торговое агентство trade agency agenţie de comerţ/ comercială

1894. торговые преференции trade preferences facilităţi comerciale 1895. торговый агент selling agent agent de vânzări 1896. торговый вексель commercial paper cambie comercială

(document comercial) 1897. торговый договор commercial treaty, trade

agreement convenţie comercială/ tratat de comerţ

1898. торговый кредит trade credit credit comercial 1899. торговый оборот goods circulation (trade

turnover, volume of business)

cifră de afaceri

1900. торговый представитель

trade representative reprezentant comercial

1901. транзит transit tranzit 1902. транзитная виза transit visa viză de tranzit 1903. транзитная пошлина transit tariff (transit duty) taxă de tranzit 1904. транзитная торговля transit trade comerţ în/ de tranzit 1905. транзитное сообщение transit communication comunicaţie/ aviz de

tranzit 1906. транзитный

грузооборот transit traffic volumul mărfurilor în

tranzit 1907. транспортная

накладная consignment bill scrisoare de trăsură/

borderou de expediţie 1908. транспортное агенство carrier agency, transport

agency agenţie de transport

1909. трансферт/ трансфер transfer transfer 1910. трансфертные цены transfer prices preţuri de transfer 1911. трансфертный/

трансферный платёж transfer payments transfer de plăţi

1912. трассант drawer trăgător 1913. трассат drawee tras 1914. трассирование drawing tragere 1915. трастовый фонд trust fund fond de încredere

Page 67: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1916. тратта draft (bill of exchange) cambie (trată) 1917. третейский суд arbitration (arbitrage) arbitraj 1918. третейский судья arbitrator arbitru 1919. трудовое соглашение labor agreement contract de muncă 1920. туристическое агенство

У

tourist agency (travel agency)

agenţie de turim (agenţie de voiaj)

1921. убытки losses (disadvantage, damages)

pagube (pierderi)

1922. убыточное предприятие unprofitable enterprise întreprindere nerentabilă/ deficitară

1923. убыточный unprofitable, disadvantageous

nerentabil/ deficitar

1924. убыточный бизнес unprofitable business afacere nerentabilă 1925. уклонение от налогов evasion of tax (deviation

from tax) evaziune fiscală

1926. умышленное банкротство

willpul bankruptcy faliment premeditat

1927. уорант warrant warrant (certificat de depozit)

1928. упаковка wrapping (packing), package (container)

ambalare, ambalaj

1929. упаковочный лист packing list (packing slip) listă de colisaj (listă de ambalare)

1930. упаковочный материал packing material material de ambalat 1931. управление долгом debt management administrarea/ gestiunea

datoriilor/ creanţelor 1932. управлять manage, v. conduce, v./ dirija, v. 1933. управляющий manager director general

(manager) 1934. управляющий пo

маркетингу marketing manager director al

departamentului de marketing

1935. управляющий по сбыту sales manager director al departamentului de vânzări

1936. уравнительная пошлина

countervailing duty taxă compensatorie

1937. ускоренная амортизация

accelerated depreciation amortizare accelerată

1938. условная сделка conditioned transaction tranzacţie condiţionată 1939. условная франшиза conditional franchise franciză condiţionată

Page 68: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1940. условный акцепт conditional acceptance accept convenţional 1941. условный вклад condition deposit depunere condiţionată 1942. услуги services servicii 1943. услужить do smb. a service, v. face un serviciu cuiva, v. 1944. успокаивающая цена salеble price preţ de vânzare 1945. уставный/ уставной

капитал authorized capital capital social

1946. уставный/ уставной фонд

authorized capital fond social

1947. уторговывание цены bargaining over a price negocierea preţului 1948. учесть account, v. calcula, v. 1949. учёт accounting (bookkeeping) contabilitate 1950. учёт векселей bill discounting, discount

of bills exchanges scontarea poliţei

1951. учёт на основе самостоятельного баланса

entity accounting contabilitate proprie

1952. учёт ставка rate of discount, discount rate

taxa scontului

1953. учётная ставка банка bank rate taxa (scontului) băncii 1954. учётный процент discount rate rata scontului/ taxă de

scont 1955. учётный рынок discount market piaţa scontului 1956. учредитель founder (constitutor,

promoter) fondator

1957. учредительская прибыль

promotional profit profit constitutiv (profit promoţional)

1958. учредительские акции founder’s shares (promoter’s stock)

acţiuni constitutive

1959. учредить establish, v. set up, v. fonda, v./ institui, v. 1960. учреждать

Ф

establish v., set up v. fonda, v./ institui, v.

1961. факторные операции factoring operations operaţii de factoring

Page 69: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1962. факторинг factoring factoring (factorizare) 1963. факторинговые

операции factoring factoring

1964. факторинговая компания

factoring company societate de factoring/ factor

1965. факторинговые услуги factoring srevices servicii de factoring 1966. фактурная цена invoice(d) price preţul facturii 1967. ФAС free alongside ship FAS (franco de-a lungul

vasului) 1968. федеральный штраф federal penalty amendă federală 1969. физические товары physical goods marfă fizică 1970. физическое лицо natural person persoană fizică 1971. фиксированные

платежи fixed payments plăţi fixe

1972. фиктивное банкротство fictious bankruptcy faliment fictiv 1973. фиктивный капитал fictitious capital (fiction

capital, property capital) capital fictiv (social)

1974. финансирование financing finanţare 1975. финансировать finance, v. finanţa, v. 1976. финансовая аренда financial lease închiriere financiară/

locaţie, arendă financiară 1977. финансовая

конъюнктура financial conditions condiţii de finanţare

1978. финансовая смета budget deviz financiar, buget 1979. финансовые

инвестиции financial investments investiţii financiare

1980. финансовые операции financial business operaţii financiare 1981. финансовый брокер financial broker broker (agent de bursă) 1982. финансовый год fiscal year an fiscal, exerciţiu

financiar 1983. финансовый капитал finance capital capital vărsat 1984. финансовый кредит finance credit credit financiar (credit de

finanţare) 1985. финансовый кризис financial crisis criză financiară 1986. финансовый лизинг financial leasing leasing financiar 1987. фирма corporation (firm) firmă (corporaţie) 1988. фирменный блок firm block grup de firme 1989. фирменный журнал house magazine revista firmei 1990. фирменный знак trade mark marcă comercială 1991. фирменный кредит company credit credit comercial 1992. фирменный стиль corporate identity stilul firmei 1993. фискальная пошлина revenue duty taxă vamală cu caracter

fiscal

Page 70: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 1994. ФИФО FIFO (first in–first out) FIFO (metoda de

inventar „primul intrat-primul ieşit“)

1995. ФОБ FOB (free on board) FOB (franco la bord) 1996. фонд stock (securities, funds,

fund) rezervă (stoc, fond)

1997. фондировать fund, v. fonda, v. 1998. фонд материального

поощрения fund for motivation (incentive fund)

fond de stimulare

1999. фонд накопления accumulation fund fond de acumulare 2000. фондoвая биржа stock exchange bursă de valori 2001. фондoвый рынок securities market piaţa titlurilor de valoare 2002. фондоёмкость capital intensivenes volumul fondurilor 2003. фондоотдача yield of capital investments

(capital productivity) rentabilitatea capitalului investit

2004. фонд погашения задолженности

redemption fund fond de amortizare a datoriilor (fond de stingere a datoriilor)

2005. фонд потребления consumption fund fond de consum 2006. фонд развития

производства fund for developing production

fond de dezvoltare (a producţiei)

2007. фонд социального развития

fund for social development fond de dezvoltare socială

2008. ФОР free on rail franco–vagon (franco cale ferată)

2009. форвардная сделка forward transaction tranzacţie la termen forward

2010. форфейтинг forfeiting forfetare 2011. франко– franco (free) franco– 2012. франко–борт FOB (free on board) FOB (franco la bord) 2013. франко 2014. франко-вагон free on rail franco-vagon (franco cale

ferată) 2015. франко-бункер free bunker franco-buncher 2016. франко–граница free–frontier (delivered at

frontier) DAF (franco–frontieră)

2017. франко–вдоль набережной

free alongside quay franco de-a lungul cheiului

2018. франко–завод free works (ex works) EXW (franco–fabrică) 2019. франко–

местонахождение loco franco–loc de origine

2020. франко–порт ex ship (delivered ex ship) DES (franco– navă descărcată)

Page 71: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 2021. франко–почтамт free post office franco– poştă 2022. франко–пристань ex quay franco–chei de debarcare 2023. франко–самолёт free on aircraft franco–avion 2024. франко–склад free warehouse franco–depozit 2025. франко–судно free alongside ship FAS (franco de-a lungul

vasului) 2026. франко–экспедитор free carrier franco–expeditor 2027. франшиза franchise franşiză 2028. франшиза без скидки nondeductible franchise franşiză fără reduceri/

nedeductibilă 2029. франшиза со скидкой deductible franchise franşiză cu reduceri/

deductibilă 2030. фрахт freight (freight charge) navlu (fraht) 2031. фрахтование chartering (affreightment) navlosire 2032. фрахтовать freight, v. charter, v. navlosi, v. închiria un

vapor, v. 2033. фрахтовая сделка tonnage booking, freight

transaction tranzacţie de navlosire

2034. фрахтовая ставка rate of freight (freight rate) cotaţia navlului 2035. фрахтовый договор charter party contract de navlosire/ de

navlu 2036. фрахтовый ордер chartering order ordin de navlosire 2037. фрахтовый полис cargo policy poliţă de navlu 2038. фрахтовый рынок freight market piaţa navlurilor 2039. фьючерс futures contract contract la termen

(contract futures) 2040. фьючерсная биржа futures exchange bursa tranzacţiilor la

termen (bursa tranzacţiilor futures)

2041. фьючерсная сделка futures transaction tranzacţie la termen (tranzacţie futures), operaţiuni comerciale pe termen

2042. фьючерсный контракт futures contract contract la termen (contract futures)

2043. фьючерсный рынок Х

futures market piaţă la termen (piaţa futures)

2044. хайринг hiring închiriere 2045. хедж hedge hedging de vânzare

(hedging scurt) 2046. хеджирование hedging hedging (acoperire)

Page 72: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 2047. хеджирование покупкой long hedge hedging de cumpărare

(hedging lung) 2048. хеджирование продажей hedge hedging de vânzare

(hedging scurt) 2049. хеджировать hedge, v. acoperi, v. 2050. ходовой товар saleable article (fast

moving goods, go-go stock)marfă uşor vandabilă

2051. хозрасчётное предприятие

self-supporting enterprise întreprindere cu autogestiune

2052. холдинг holding holding 2053. холдинг-компания holding–company holding 2054. холдинговая

Ц

holding–company holding

2055. цедент cedent (cessionary) cedent (cesionar) 2056. целевая ссуда purpose loan împrumut cu destinaţie

specială 2057. целевой маркетинг target marketing marketing de perspectivă 2058. целевой потребитель target consumer consumator special 2059. цена price preţ 2060. цена иска amount in dispute sumă în dispută (cantitate

în dispută) 2061. цена лицензии cost of a licence valoarea licenţei 2062. ценные бумаги securities titluri de valoare 2063. ценные бумаги на

предъявителя bearer securities titluri de valoare la

purtător 2064. ценовая конкуренция price competition competiţie de preţ 2065. ценовая политика pricing policy politica preţurilor 2066. ценообразование pricing (price setting) stabilirea preţului 2067. центральный банк banker's bank (central

bank) banca centrală

2068. цеховая себестоймость shop cost preţ de cost/ de secţie 2069. циркулярный

акредитив Ч

circular letter of credit scrisoare de credit circulară/ acreditiv circular

Page 73: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ

2070. чартер charter (charter party) contract de navlosire 2071. чартер на срок time charter contract de navlosire pe

termen 2072. чартерный рейс charter flight cursă charter 2073. частичный акцепт partial acceptance accept parţial 2074. частная собственность private property (private

ownership) proprietate particulară

2075. частичное предпринимательство

private enterprise activitate privată/ iniţiativă proprie

2076. частное предприятие private enterprise întreprindere particulară 2077. частичные инвестиции private investments investiţii private 2078. чек check (cheque, receipt) cec 2079. чек на предъявителя bearer's cheque cec la purtător 2080. чековая книжка cheque–book carnet de cec 2081. чековая приватизация voucher privatization privatizare prin sistemul

vaucerelor 2082. чековый акцепт acceptance of a cheque acceptarea cecului 2083. чековый аукцион cheque auction licitaţia cecului 2084. чековый бланк cheque blank formular de cec 2085. чёрный рынок black market piaţa neagră 2086. чистая прибыль net profit profit net 2087. чистая рента pure rent renta pură/ netă 2088. чистое инкассo net encashment incasso simplu 2089. чистые инвестиции net investments investiţii nete 2090. чистые убытки dead losses pierderi nete/ deficit net 2091. чистый доход net income profit net 2092. чистый коносамент clean bill of lading conosament curat 2093. чистый чартер clean charter contract de navlosire

curat 2094. чрезмерный спрос

Ш

overral demand cerere excesivă

2095. штраф penalty penalizare (amendă) 2096. штрафная неустойка penalty sum amendă pentru daune

stipulate/ despăgubire sub formă de amendă

2097. штрафные санкции fines amendă/ sancţiune pecuniară

Page 74: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 2098. штрафные убытки vindictive damages pagube/ daune

justificative 2099. штриховое кодирование

товара bar codification cod de bare

2100. штучная себестоймость Э

unit cost, per unit cost cost unitar

2101. экономика economics (economy) economie 2102. экономика потребления consumer economics economia consumului 2103. экономика

производства production economics economia producţiei

2104. экономист economist economist 2105. экономическая блокада economic blocade blocadă economică 2106. экономическая

география economic geography geografie economică

2107. экономическая интеграция

economic integration integrare economică

2108. экономическая конъюнктура

economic situation conjunctură economică

2109. экономическая политика

economic policy politică economică

2110. экономическая свобода economic freedom independenţă economică 2111. экономическая

статистика economic statistics statistică economică

2112. экономический закон economic law lege economică 2113. экономический кризис economic crisis criză economică 2114. экономический

потенциал economic potential potenţial economic

2115. экономический район economic region regiune economică 2116. экономический строй economic system sistem economic 2117. экономический цикл economic cycle ciclu economic 2118. экономическое развитие economic development dezvoltare economică 2119. экономическоe

стимулирование economic encouragement stimulare economică

2120. эксплуатационные расходы

administrative expenses, operation costs

cheltuieli din exploatare

2121. экспортируемая инфляция

exported inflation inflaţie exportată

2122. экспортная квота export quota cotă de export

Page 75: Dictionar Rus Englez Roman

RUSĂ ENGLEZĂ ROMÂNĂ 2123. экспортная лицензия export licence licenţă de export 2124. экспортная пошлина export duty taxă vamală de export 2125. экспортно–импортная

фирма export–import firm firmă de comerţ exterior

2126. экспортный агент agent dealing with export agent de export 2127. экспортный кредит export credit credit de export 2128. экспортный лизинг export leasing leasing de export 2129. экспортный сбор export duty taxă vamală de export 2130. экспортный тариф export tariff tarif de export 2131

эластичный спрос elastic demand cerere elastică

2132

эмбарго embargo embargo

2133

эмиссионная прибыль issued profit profit din emisiunea titlurilor de valoare

2134

эмиссионные операции emission operations operaţii de emisiune

2135

эмиссионный банк issue bank (bank of issue) bancă emitentă

2136

эмиссия issue emisiune

2137

эмитент emitter emitent

2138

эмитировать Ю

emit, v. emite, v.

2139

юридическое лицо Я

legal entry (legal person) persoană juridică

2140

ярмарка fair târg

2141

ярмарочный fair de târg, de bâlci, de iarmaroc