EDW Gluszek Spawarka Cz2

 • Author
  kokisko

 • View
  448

 • Download
  50

Embed Size (px)

Text of EDW Gluszek Spawarka Cz2

 • 7/31/2019 EDW Gluszek Spawarka Cz2

  1/4

  W pierwszej czci artykuu podany by opisukadu i cz wskazwek dotyczcych montau.

  Jeeli chodzi o tranzystory duej mocy,proponuj przeszlifowa drobnoziarnistympapierem ciernym na kawaku szka. Po-dobnie mona postpi z radiatorem. Polep-szy to kontakt termiczny midzy korpusema powierzchni ukadu chodzenia. Elementymocy polecam montowarubami M4, w tymcelu naley rozwierci nieco otwr w obudo-wie IGBT. Dodatkowo warto wykona doci-skacze (zgodnie z fotografi 7). Umoliwione rwny docisk tranzystora do powierzchni

  radiatora. Do ich wykonania potrzebna jest

  mosina blacha walcowana, poniewa jestsztywna i sprysta.Przekadki izolacyjne wprowadzaj dodatko-wy opr termiczny midzy korpus klucza a po-

  wierzch-

  ni radia-tora. Najlepiej

  stosowa dzielonyradiator, a tylko diody cho-dzi przed podkadki. Jeli jednak zaj- d z i e

  potrzeba zastosowania przekadek, to najlepiejuy ceramicznych. Niestety sone do kruchei amliwe, czsto przez ze skadowanie potrafisiodksztaca i nie trzymajparametrw. Ichdostpno take pozostawia wiele do yczenia.Jest jeszcze moliwo stosowania przekadekmikowych, jednak muszby one bardzo cien-kie (rzdu 40m). W handlu sdostpne w gru-

  bociach rzdu 0,15mm, jednak dajsidoa-two rozwarstwia i z jednej mona otrzyma a3. Najlepiej uy do tego nowego ostrza noykado tapet. Podkadkkadziemy na stole i trzyma-

  jc ostrze prbujemy siwci midzy warstwy.Kiedy wejdzie ono do poowy naley je delikat-nie przekrci i mika powinna sirozwarstwi.Przestrzegam przed stosowaniem przekadek si-likonowych. Majone nieporwnywalnie wik-szrezystancjcieplnni mika (przez nie upa-liem kilka IGBT). Pokusiemsinawet o wykonanie badatakich przekadek na pro-

  fesjonalnej stacji testujcej(wasno serwisu Mod-Pla-net). Wyniki wspczynnikaK/W, dla mocy 50W przed-

  stawiajsinastpujco: sama pasta 0,273367,

  mika 0,491811,

  silikon 1,098462.

  Niestety nie mam dostpudo przekadek ceramicz-nych o takiej powierzchni,

  aby przykryy cay rdzestacji. W przypadku pod-

  kadki silikonowej, w stacji

  zaczynao wcza si za-bezpieczenie termiczne (a

  to jedynie 50W).

  Na dzielony radiator falow-

  nika idealnie nadaje sikom-puterowy boxowy ukad chodze-

  nia pod Socket 939. Wystarczy prze-

  ci go na p, w miejscu gdzie przebiegapodfrezowanie na zapink. Krawdzie po ci-ciu naley rwno wyszlifowa. Radiator nale-y przykrci do laminatu przy pomocy 4 rubM3. Na grze trzeba umiecicznik z mate-riau izolacyjnego (fotografia 5), ktry unie-moliwi zczenie si dwch czci radiatora

  podczas wstrzsw. Najlepiej jeszcze midzyobie powki woy nieco wikszy kawaek

  NOMEX-u, czy tereszpanu. Uniemoliwi onzwarcie np. opikiem elaza, ktry moe wpa

  podczas prac warsztatowych. Na radiator wartoskierowa strumie powietrza z dodatkowegowentylatora 80mm. Fotografia 6 przedsta-

  wia zmontowany falownik. Falownik naleyprzykrci do podstawy (najlepiej metalowej,poniewa odprowadzi ona ciepo z mostka pro-stowniczego) przez rub dociskajcmostek

  prostowniczy, oraz kawaek tekstolitu ktrybdzie peni rolizolatora i mocowania po-wek radiatora. W tym kawaku tekstolitu nale-

  21E le k t r o n i k a d l a W s z y s t k i c h Stycze 2008

  Projekty AVT+++++++++

  Spawarkainwertorowa 130A

  Fot. 7 Dociskacz tranzystorw

  Fot. 5 cznik izolacyjny

  Fot. 6 Gotowy falownik

 • 7/31/2019 EDW Gluszek Spawarka Cz2

  2/4

  22

  Projekty AVT

  E le k t r o n i k a d l a W s z y s t k i c hStycze 2008

  y wywierci 5 otworw. Dwapod ruby majce kontakt zradiatorem, naley je gbokowpuci w materia, aby niedotykay do podstawy, gdygrozi to w najlepszym wypad-

  ku zwarciem, a w najgorszym

  poraeniem prdem elektrycz-nym. Pomocbdzie rysunek11. W otworach mocujcychfalownik do podstawy naleyzrobi gwint pod rub M4.Kluczowe elementy przedsta-

  wione sna fotografiach i rysunkach.Ukad prostowniczy naley zmontowa in-dywidualnie, wedug posiadanych diod. Do

  pocze najlepiej uy blachy miedzianej.Oczywicie nic nie stoi na przeszkodzie, abyuy kilku mniejszych diod poczonych rw-nolegle. Elementy RC mona podczy bez-

  porednio do wyprowadze na tzw. pajka lubumieci je na maej pytce obok i podczykablami. Do izolacji paskw blachy doskonale

  nadaj si koszulki termokurczliwe. Pocze-nia powinny by moliwie krtkie. Wielkoradiatora zaley od posiadanych diod i szybko-ci nawiewu powietrza. Im mniejsze napicie

  przewodzenia bdmiay, tym ukad chodze-nia bdzie mniejszy. Najlepiej w tej konku-rencji wypadaj szybkie diody Schottky-ego,gdzie Uf jest na poziomie 0,3V. Gotowy ukad

  prostowniczy przedstawiono na fotografii 8.

  Do wszystkich elementw, ktre si grzejnaley przyklei wyczniki termiczne tj. ra-

  diator falownika, radiator diod, transformato-ra gwny i dawik. Do mocowania najlepiejuy kleju na bazie ywicy epoksydowej. W

  przypadku transformatora i dawika, termikiwarto woy pod wierzchniwarstw izola-cyjn. Dziki temu bdmiay lepszy kontaktz uzwojeniami. Wszystkie termostaty naley

  poczy szeregowo. Nastpnie naley je pod-czy do zcza TERMOSTAT w sterowniku.Monta przetwornicy pomocniczej jest kla-syczny, wzr pytki mona zobaczy na ry-sunku 12. Naley jedynie zwrci uwagna pocztki i koce uzwoje transformatora.Przetwornicwarto uruchamia przez arw-k60W - zminimalizuje to ryzyko uszkodze-nia elementw w przypadku zwarcia. arw-

  ka nie powinna wieci, anisiarzy. Kiedy spawarka

  bdzie ju cakiem po-skadana, mona odczyrezystor 100 na wyjciu

  przetwornicy. Zamiast nie-

  go warto wlutowa kon-densator stay o wartoci470nF przystosowany do

  pracy impulsowej. Odci-y on nieco kondensatorelektrolityczny, przez co

  wyduy ywotno przetwornicy. Jeli tran-zystor bdzie sigrza, mona przylutowa doniego kawaek blaszki miedzianej, ktra po-wikszy powierzchnioddawania ciepa.Po uruchomieniu wszystkich moduw osobno,mona wstpnie poczy je ze sob, opierajcsio schemat montaowy (rysunek 13). Urucho-mienie spawarki naley wykonywa etapami:1. Przetwornicpomocnicznaley podczy

  do sieci 230V przez arwk60W. Natomiastfalownik naley zasili z transformatora pod-czonego take przez arwk60W do sieci.Transformator ten powinien dawa ok. 30V nawyjciu. Do wyjcia spawarki mona podczywoltomierz. Oscyloskopem naley zmierzy

  przebiegi wystpujce na bramkach, na trans-formatorze gwnym oraz midzy kolektorema emiterem IGBT. Na wyprowadzeniach trans-

  formatora nie powinno by adnych szpilek.Przebiegi powinny by czyste. Na woltomierzu

  p o -

  winno wystpowa napicie, zreguy jest ono mae. Nastpnienaley skrci na minimum po-tencjometr od regulacji prdu idalej naley podczy si sondoscyloskopu do bramki ktregoz IGBT. Naley zewrze wyjcie

  spawarki i zobaczy czy szero-ko impulsu bramkowego ulegachwilowej zmianie. Jeli tak, toznaczy e przekadnik jest dobrze

  podczony.2. W drugim etapie zostan prze-

  prowadzone prby na docelowym

  napiciu wejciowym. Wprowa-dzamy korektdo ukadu testowe-go wymieniamy transformator

  niskonapiciowy na transformatorseparacyjny o mocy co najmniej

  300W, lub arwk 150W (naj-lepiej przez oba zabezpieczenia).

  Tutaj naley doda, e napiciena falownik i na przetwornicpo-mocniczpodaje sijednoczenie.Dziki temu nastpuje opnienie

  zaczenia przekanika i sterownika. Podczasjaowej pracy arwka moe si lekko arzy,jednak nie moe wieci. Ponownie naley zba-da przebiegi na poszczeglnych elementach.Potencjometr od regulacji prdu naley ustawiw poowie. Nastpnie patrzc na przebieg bram-kowy zewrze wyjcie cienkim drucikiem mie-dzianym (ok. 0,5mm). Powinien on natychmiast

  spon, a impuls musi ulec zweniu. Jeli tak

  sinie stao, naley sprbowa odwrci prze-kadnik prdowy. Jeeli spawarka nie ma mocy,naley sprawdzi, czy transformator gwny jestdobrze podczony (koce i pocztki uzwoje).3. Ostatnim etapem jest podczenie spawarki

  bez arwek wedug schematu montaowe-go. Naley skontrolowa przebiegi. Nastp-nie sprbowa zajarzy uk. Na pocztek

  proponuj szybko przejecha elektrod pomateriale. Jeli bdzie sycha gony jazgot,moe znaczy to, e odwrotnie podczony

  ruby M3 Gwinty M4 do montau falownika

  Rys. 11 Belka czca dzielone

  radiatory falownika

  Fot. 8 Modu prostowniczy

  Rys. 12 Schemat

  montaowyprzetwornicy

  pomocniczej

  Falownik z prostownikem

  Zasilacz pomocniczy

  Elementy RC tumice oscylacjeR - 47ohm/2WC - 4,7n/400V

  Mona zastpi Esem

  Rys. 13 Blokowy schemat montaowy spawarki

 • 7/31/2019 EDW Gluszek Spawarka Cz2

  3/4

  23

  Projekty AVT

  E le k t r o n i k a d l a W s z y s t k i c h Stycze 2008

  jest przekadnik, ewentu-alnie transformator. Kiedy

  wszystko wyglda dobrze,mona sprbowa chwil

  pospawa. Warto zmierzyprd wyjciowy, ewentual-nie dokona korekty rezy-

  stora przy przekadniku.Wszdzie tam, gdzie zostazastosowany oscyloskop

  (chodzi gwnie o pomiarimpulsw bramkowych)

  moliwe jest uycie mier-nika czstotliwoci. Jednaktaki sposb uruchamiania

  nie zapewni bezpiecznego i agodnego uru-chomienia urzdzenia. Przykadowe przebiegi

  przedstawiono na rysunkach 14 15.

  Po udanych prbach, moduy skadowe naj-lepiej umieci w metalowej obudowie. Roz-mieszczenie poszczeglnych elementw jest

  bardzo wane. Warto zwrci uwag, na takiewymiary i ukad obudowy, aby wytworzy situnel powietrzny. Dziki niemu elementy bddobrze chodzone. W przypadku dzielonychradiatorw falownika naley uwaa na to,aby nie dotykay obudowy, gdy grozi to pora-eniem. Wraliwelektroniktj. przetwornic

  pomocniczi sterownik, warto oddzieli prze-grod. Dziki niej nie bd si kurzyy, po-winno to znacznie podwyszy niezawodnosprztu. ciank przedni i tylni najlepiejwykona z grubszej blachy, aby byy sztywne.Wentylatory naley zabezpieczy grillami.

  Wewntrz wszystkie przewody najlepiej spiw jedngrubwizk tak, aby nie utrudniaaona przepywu powietrza. Kabel zasilajcymusi posiada 3 yy. Powinny mie one conajmniej 2,5mm2 przekroju. Przewd uzie-

  miajcy musi mie dobry kontakt z obudow.Montujc wszystkie elementy do obudowy,naley uwaa na zwarcia. W miejscach nara-onych na wysokie potencjay (np. pod pytfalownika, czy przetwornicy pomocniczej)

  warto przyklei troch tereszpanu, lub folii.Monta przecznika ukadu AS jest opcjo-

  nalny, jednak czasami

  przydaje si moli-wo wyczenia tegosystemu. Diody sygnalizacyjne najlepiej za-

  montowa na kawaku tamy przewodowej,aby uzyska moliwo manipulacji.Wentylatory wewntrz obudowy najlepiejskierowa wylotem w stron tylnej cian-ki. Dziki temu powietrze bdzie zasysane z

  przodu, a wyrzucane z tyu. Gotowe urzdze-nie moe wyglda tak jak na fotografii 9.Pytz opisami mona zrobi na dwa sposoby.Pierwszy polega na zalaminowaniu papieru i

  przyklejeniu go do przedniej cianki tamdwustronn. W dru-gim naley przykry

  papier z opisami

  kawakiem pleksi-glasu. Wiercc w

  nim otwory monaatwo osadzi diodysygnalizacyjne.

  Po wsadzeniu

  wszystkiego w

  obudow monawczy spawar-k. Warto wykonatest na zadziaaniezabezpiecze ter-micznych. Monadokona tego, pod-

  czajc spawark pod so-lidn spiral grzejn (np. od

  pieca hartowniczego) lub wy-

  spawa kilkanacie elektrod.Fotografia 10 przedstawia

  gotowspawark.Opisan spawark dosko-

  nale spawa si elektrodamirutylowymi, celulozowymi

  i zasadowymi. Po dodaniu

  uchwytu TIG, spawarkmona wykorzysta jakordo spawalnicze. W tym

  przypadku, niestety nie b-dzie moliwoci bezstyko-wego zajarzania uku. Jest totemat na osobny artyku.

  Moliwoci zmianMoc spawarki mona dostosowa zalenieod swoich potrzeb. Na poniszej konstrukcji

  po drobnych modyfikacjach mona wykonaspawark300A zasilan z 3 faz. Jednak wy-maga to do rozbudowanej wiedzy z dziedzi-ny przetwornic impulsowych.

  W oparciu o jednofazowe zasilanie maksimum

  wyznacza sztywno sieci. Radznie przekra-cza wartoci 200A, poniewa jest to gronedla instalacji elektrycznej. Warto 200A tak-

  23

  Ok

  .1

  8V

  Rys. 14 Przykadowy przebieg

  wystpujcy na bramce IGBT

  Rys. 15 Przykadowy przebieg

  napicia wystpujcy na

  wejciu Current-Sense

  ukadu UC sterownika

  spawarki

  Fot. 9 Rozkad moduw w obudowie

  Fot. 10 Gotowa spawarka

 • 7/31/2019 EDW Gluszek Spawarka Cz2

  4/4

  24

  Projekty AVT

  E le k t r o n i k a d l a W s z y s t k i c hStycze 2008

  e nie jest wielkoci sta, jak mona po-biera cigle. Przy takim prdzie przewodyw domowej instalacji elektrycznej na pewno

  bdsigrzay.Przy chci wycinicia 200A z podobnegoukadu, trzeba si liczy z koniecznoci za-stosowania potnego transformatora, bardziej

  rozbudowanego falownika oraz solidnego da-wika. Duprzeszkodbdzie wyprostowanietakiego prdu, oraz zachowanie sensownych

  przekrojw uzwoje.Autor nie ponosi odpowiedzialnoci za szko-dy wyrzdzone nieprawidow prac urz-dzenia lub nieprawidow jego eksploatacj.Jednoczenie przestrzega przed samotnymtestowym uruchamianiem tego urzdzenia zuwagi na niebezpieczestwo poraenia.

  Aleksander Olinek2 Guszek

  [email protected]

  Falownik

  Rezystory

  R1,R2 . . . . . . . . . . . . . . . 100 1W

  R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5W

  R4,R5 . . . . . . . . . . . . . . .100k 1W

  Kondensatory

  C1,C2 . . . . . . . . . . . . . 470F/400V

  C3,C4 . . . . . . . .1nF 1kV ceramiczne

  Pprzewodniki. . . . . . . . . . . . . . . . .

  D1,D2 . . . . . . . . . . . . . . HFA15TB60

  D3,D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . FR107

  T1,T2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGBT

  Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .KBPC3506

  PK1 . . . . . . . . . . . . . 16A lub wikszy

  Przetwornica pomocnicza

  Rezystory

  R1 10k 0,25W

  R3,R10 . . . . . . . . . . . . .10 0,25W

  R4 . . . . . . . . . . . . . . . . 470 0,25WR5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 2W

  R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .220k 2W

  R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2W

  R11 220 0,25W

  R12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1W

  R13 . . . . . . . . . . . . . . . . 47k 0,5W

  R14 . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 0,25W

  Kondensatory

  C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7nF stay

  C2,C8 . . . . . . . . . . . . . . . . 1nF stay

  C3,C4 . . . . . . . . . 100nF ceramiczne

  C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47F/35V

  C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 220F/25V

  C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7F/400V

  C9 . . . . . . . . . . .1nF 1kV ceramiczny

  Pprzewodniki

  D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148

  D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N5822

  D3-D6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4007

  D7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FR107

  D8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zenera 13V

  IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .UC3845N

  OT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC817

  T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRF840

  Inne

  Tr1 transformator wedug opisu

  Sterownik

  Rezystory

  R1,R4,R10,R16,R23. . . . . . . . .470R2,R6,R8,R9 . . . . . . . . . . . . . .390

  R3,R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7

  R7,R12,R24. . . . . . . . . . . . . . .10k

  R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6k

  R14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2k

  R15 . . . . . . . . . . . . . *opis w tekcie

  R17,R18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 39k

  R19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7k

  R20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,47k

  R21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2k

  Kondensatory

  C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10nF

  C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2nF

  C3,C6,C7. . . . . . . . . . . . . . . . 100nF

  C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10F

  C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5nF

  C8 . . . . . . . . . . . . . . . . 1000F/16V

  C9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 470F/25V

  Pprzewodniki

  D1-D4,D6-D9 . . . . . . . . . . . 1N4148

  D5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N5022

  IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .UC3845N

  LED1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AS!

  LED2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T!

  LED3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ready!

  LED4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ogr

  OK1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNY17

  Q1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRF540T1-T3,T5 . . . . . . . . . . . . . . . . BC547

  VR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL431

  Inne

  SL1 przekadnik

  SL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AS-OFF

  SL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . termostat

  SL4 . . . . . . . . . . . . . . . . . przekanik

  TR1 . . . . . . . . . . . . . . trafo sterujce

  Wykaz elementw

  Komplet podzespow z pytk jest dostpny w sieci handlowej AVT

  jako kit szkolny AVT-2XXX.

  Uwaga! Podczas uruchamiania

  i uytkowania urzdze HV w ich

  obwodach wystpuj napicia grone dla

  ycia i zdrowia. Osoby niedowiadczone i

  niepenoletnie mogwykonaje wycznie

  pod kierunkiem wykwalifikowanego

  opiekuna, na przykad nauczyciela.