System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  1/28

  Wykład: terminal, konsola, GUI, pseudoterminal, proces, zadanie, usługa, daemon, użytkownicy w

  Linuxie, grupy, logowanie, uwierzytelnianie,autoryzacja, moduł ładowalny, !"

  Linux cz#$: terminal,

  użytkownicy, grupy

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  2/28

  Wirtualny terminal i konsola

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

  %erminal dawniej, przez terminal komputerowy rozumieli&my urz'dzenie, kt(re pozwalało użytkownikowi na zdalne wykorzystanie mocy o)liczeniowej komputera, do kt(rego poł'czony )ył terminal#

  *zi& pod poj+ciem terminal rozumiemy emulacj+ terminala sprz+towego, czyli wirtualny terminal udost+pniany przez system operacyjny, służ'cy użytkownikowi do porozumiewania si+ z komputerem w try)ie tekstowym

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  3/28

  Wirtualny terminal i konsola

  onsola tak okre&lano dawniej terminal, na kt(rym pracował administrator systemu# *zi& konsola podo)nie jak terminale r(wnież jest emulowana -czyli istnieje tylko wirtualnie. w systemie# ażdy terminal zostaje konsol' po zalogowaniu si+ do niego roota

  /iekawostka: do dzi& istnieje konwencja, kt(ra terminem konsoli pozwala nazywa0 tylko

  ten terminal, na kt(rymzalogowany jest administrator -root.# 1ie wszyscy użytkownicy znaj' jednak etymologi+ tyc2 sł(w i dlatego używaj' ic2 zamiennie

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  4/28

  %erminal wirtualny -3.

  odł'czanie terminali sprz+towyc2 jest nadal możliwe, Linux )owiem o)sługuje takie urz'dzenia# W systemie Linux terminal oznaczany jest skr(tem tty poc2odz'cym od słowa teletypewriter, oznaczaj'cego dalekopis#

  %erminale wirtualne działaj' we wsp(łpracy z powłok' systemow', kt(ra po)iera wpisane przez użytkownika w terminalu dane, przetwarza je i wypisuje w terminalu wyniki działania program(w lu) w)udowanyc2 polece4#

  W systemac2 Linux wystarczy wpisa0 w terminalu wirtualnym-po zalogowaniu si+. nazw+ zainstalowanej powłoki a)y rozpocz'0 w niej prac+#

  5miany powłoki można dokona0 niemal w każdym momencie pracy w terminalu wirtualnym

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  5/28

  %erminal wirtualny -$.

  W systemac2 uniksowyc2 terminal wirtualny traktowany jest jak 6izyczne urz'dzenie wej&cia7wyj&cia# osiada )owiem sw(j plik specjalny w katalogu 8de9

  Linux udost+pnia użytkownikowi kilka terminali wirtualnyc2, pomi+dzy kt(rymi może si+ przeł'cza0 używaj'c odpowiednic2 kom)inacji klawiszy -o czym szerzej na nast+pnym slajdzie.#

  W katalogu znajduj' si+ pliki tty3 , tty$, tty , itd#;dpowiadaj' one kolejnym terminalom wirtualnym#

  lik tty odpowiada )ież'cemu terminalowi, na kt(rym w danej c2wili pracuje użytkownik

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  6/28

  %erminal wirtualny - .

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  7/28

  %erminal wirtualny -C.

  !)y rozpocz'0 prac+ na danej konsoli wirtualnej należy si+ na niej zalogowa0#

  1a każdym terminalu wirtualnym może zalogowa0 si+ innyużytkownik#

  %en sam użytkownik może )y0 zalogowany na kilku terminalac2 r(wnocze&nie#

  Wszystkie utworzone w ten spos() sesje s' r(wnocze&nie o)sługiwane przez system operacyjny#

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  8/28

  Grap2ical User Inter6ace

  Gra6iczny inter6ejs użytkownika -GUI. cz+sto nazywany też &rodowiskiem gra6icznym D okre&la spos() prezentowania in6ormacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem

  Eystem operacyjny poz)awiony &rodowiska gra6icznego to system tekstowy # Eystemy komunikuj'ce si+ z użyciem &rodowiska gra6icznego to systemy gra6iczne#

  rzykładowe &rodowiska GUI:

  G1;"F 7 Linux8Unix *F 7 Linux8Unix !ero 7 Windows ista8H %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  9/28

  seudoterminal

  orzystanie z terminali wirtualnyc2 )yło popularne w czasac2, gdy jeszcze nie stworzono &rodowisk gra6icznyc2#

  *zisiaj, cz+&ciej niż z terminali wirtualnyc2 korzysta si+ z emulator(w wirtualnyc2 terminali uruc2amianyc2 w oknac2 program(w &rodowiska gra6icznego -nazywane s' w(wczas pseudoterminalami.

  seudoterminal

  rogramowa emulacja terminala wirtualnego w &rodowisku gra6icznym

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  10/28

  Gra6iczne emulatory terminali

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  11/28

  Gra6iczne emulatory terminali

  Istnieje kilka program(w udost+pniaj'cyc2 emulacj+ terminali wirtualnyc2 w &rodowisku gra6icznym, oto niekt(re z nic2:

  xterm 7 standardowy emulator terminala dla Window,

  gnome7terminal 7 emulator terminala dla &rodowiska gra6icznego G1;"F

  konsole 7 emulator terminala &rodowiska gra6icznego *F

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  12/28

  ami+tacie, czy już zapomnieli&cieJ

  Linux jest systemem wielodost+pnym i wielozadaniowym#

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  13/28

  rocesy w systemie

  ażdy nowo powstały proces otrzymuje unikalny numer, kt(ry go jednoznacznie identy6ikuje - I*.

  W celu wykonania programu system operacyjny przydziela procesowi zaso)y -pami+0, czas procesora.

  roces egzemplarz danego programu posiadaj'cy własn' przestrze4 adresow'

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  14/28

  *ziałania na procesac2

  roces można:

  widzie0 na ekranie monitora -e6ekty pracy procesu )+d'

  widoczne.# %aki proces nazywamy pierwszoplanowym przenie&0 w tło -ang# )ackground. przy użyciu /trl?z

  oraz komendy )g dla danyc2 wyj&cia 7 proces )+dzie pracował, ale )ez pokazywania e6ekt(w na ekranie.# %aki proces nazywamy drugoplanowym

  zawiesi0, czyli wstrzyma0 -ang# suspend.# %aki proces r(wnież nazywamy drugoplanowym

  za)i0, czyli zako4czy0 -ang# kill.

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  15/28

  5adania# Usługi# *emony

  5adanie to proces drugoplanowy, kt(ry może )y0 KzawieszonyK lu) działaj'cy Kw tleK#

  %erminale, konsole wirtualne# rocesy# raca w tle

  Usługa czyli serwis systemowy 7 w Linuksie s' to programy uruc2amiane podczas startu systemu w celu wykonania pewnyc2 czynno&ci

  *emon usługa działaj'ca przez cały czas pracy systemu -działa jako proces w tle, czyli nie jest podł'czona do żadnego terminala.

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  16/28

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  17/28

  Użytkownicy w Linuxie -$.

  użytkownik systemowy to każdy proces w systemie, kt(remu system przyznał odpowiednie pliki, katalogi oraz przestrze4 adresow', kt(re s' mu niez)+dne do pracy# Użytkownikiem systemowym nie może )y0 oso)a 6izyczna

  Użytkownicy, grupy użytkownik(w# Logowanie i uwierzytelnianie w systemie

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  18/28

  Użytkownicy w Linuxie - .

  użytkownik zwykły jest to oso)a 6izyczna, kt(ra wykorzystuje system do realizacji zada4 niezwi'zanyc2 z administracj' systemu

  Użytkownicy, grupy użytkownik(w# Logowanie i uwierzytelnianie w systemie

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  19/28

  5arz'dzanie użytkownikami

  ażdy użytkownik otrzymuje unikalny numer, kt(ry go jednoznacznie identy6ikuje w systemie D UI* - User I* .

  ażdy użytkownik maj'cy konto w systemie otrzymuje m#in# własnykatalog domowy, stanowi'cy jego &rodowisko pracy

  Etworzenie nowego użytkownika polega na dodaniu go do )azy użytkownik(w i nast+pnie utworzeniu dla niego

  katalogu domowego *o zarz'dzania użytkownikami s' używane polecenia, np:

  useradd , passwd, usermod , userdel , su

  Użytkownicy, grupy użytkownik(w# Logowanie i uwierzytelnianie w systemie

 • 8/18/2019 System Linux Cz2 Terminal Uzytkownicy Grupy PL

  20/28

  lik 2aseł -)aza użytkownik(w.

  odstawow' )az' użytkownik(w w Linuxie jest tzw# plik 2aseł: 8etc8passwd# ażdy wiersz tego pliku zawiera in6ormacje o jednym koncie i składa si+ z H warto&ci oddzielonyc2 dwukropkami:

  3# 1azwa użytkownika $#x lu) Moznaczaj'cy, że 2asło znajduje si+ w innym pliku # UI* C# GI* N# Imi+ i nazwisko oraz opis użytkownika