of 19 /19
Företag i handeln Butiker, grossister, e-handelsföretag, torghandel, småföretag, kedjor, internationella storföretag, köpcentra, försäljning till konsumenter och företag – handeln omfattar det mesta

Företag i handeln

  • Author
    kuniko

  • View
    74

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Företag i handeln. Butiker, grossister, e-handelsföretag, torghandel, småföretag, kedjor, internationella storföretag, köpcentra, försäljning till konsumenter och företag – handeln omfattar det mesta. Handelns roll Samordnar tillverkarnas utbud och kundernas efterfrågan. VARUFLÖDET - PowerPoint PPT Presentation

Text of Företag i handeln

Page 1: Företag i handeln

Företag i handeln

Butiker, grossister, e-handelsföretag, torghandel, småföretag, kedjor, internationella storföretag, köpcentra, försäljning till konsumenter och företag – handeln omfattar det mesta

Page 2: Företag i handeln

Handelns roll- Samordnar tillverkarnas utbud och kundernas efterfrågan

VARUFLÖDET

- Inköp/ import

- Transport

- Lager

KUNDMÖTET

- Butiksmiljö

- Service & försäljning

- Marknadsföring

- 200 000 jobb

- Omsätter 1 200 miljarder kr

- 41 000 företag

- 220 000 jobb

- Omsätter 570 miljarder kr

- 56 000 företag

Page 3: Företag i handeln

• Försäljare• Inredare• Marknadsförare• Ekonomer• Ledare• Logistiker• IT-expert

• Inköpare• Designer• Lagerarbetare• Trendanalytiker• Etablerare• E-handelsexpert• Affärsutvecklare• m fl…över 100 totalt!

Yrken i handeln

Page 4: Företag i handeln

Rekryteringsbehov: heta yrken

• Säljare• Visual merchandisers,

dekoratörer• Butikschefer, varuhuschefer

• Bagare• Pharmaceuter• Dietister• Livsmedelsingenjörer• HR-personer• IT-spetskompetens• Ekonomer• Inköp

Page 5: Företag i handeln

Yrkeshögskolan och arbetslivet

”Vid utformningen av yrkeshögskolans utbildningar och deras innehåll

ska arbetslivet ha ett avgörande inflytande och dess krav ska vara

utgångspunkt vid kvalitetssäkring och utvärdering.”

- betänkandet ”Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring”, s 12.

Dimensionering

Synen på yrkeskunnande

Relationen till arbetslivet

Kvalitetskriterier och kvalitetssäkring

Page 6: Företag i handeln

Synen på yrkeskunnande”Beskrivningen av yrkeshögskolan måste börja i ett försök att karaktärisera den kunskap och syn på kunskap som avses prägla yrkeshögskolans utbildningar.”

”Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska i hög grad baseras på kunskaper, färdigheter och erfarenheter som genereras och utvecklas vid produktionen av varor och tjänster. Denna kunskap är inte alltid systematiskt dokumenterad, men det betyder inte att den inte tål reflexion och analys. Det saknas ofta en traditionell vetenskaplig grund för denna kunskap och den bearbetas sällan i akademisk forskning.”

- Idag beskrivs yrkeskunnande, kompetens och kvalifikationer på olika sätt -”Att vara yrkeskunnig … innebär att man är kompetent för en viss uppgift…” (Per Erik Ellström: Kompetens utbildning och lärande i arbetslivet, Stockholm 1992)

-Utredaren föreslår att Ellströms modell för att skilja mellan uppgiftsrelaterade (kunskap, förmåga, färdigheter) och normativa (attityder) kvalifikationer används vid planering och utveckling av utbildningar

- Kunskap delas upp i fyra olika former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. (Läroplansutredningens betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94)

- utbildningarna måste kvalitetssäkras med utgångspunkt i arbetslivets behov (får eleverna jobb) och krav (möter utbildningen arbetslivets kompetenskrav).

Page 7: Företag i handeln

SIS standard SS 63 40 70 ”Ledningssystem för kompetensförsörjning” ger följande definition av begreppet kompetens:

kompetens är ”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter”

Vid definitionen av kompetens har följande innebörd lagts bakom orden:Förmåga = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskaper

och färdigheterVilja = attityd, engagemang, mod och ansvarKunskap = fakta, metoder – att vetaFärdigheter = att kunna utföra i praktiken – att göra

På jakt efter en gemensam syn på kompetens

Page 8: Företag i handeln

Färdigheter, ex:

klara högt tempoläsa, räkna, skrivahantera verktyg, fordon, apparater

Vilja, ex:

energiskengageradmotiverad

Förmågor, ex:

att lyssna, talaatt planeraatt analyseraatt ta initiativ

Kunskaper, ex:

affärsförståelse yrkeskunskaperämneskunskaperbaskunskaper

Värderingar, ex:

passa tiderärlighet kostnadsmedvetenhetempati

Svensk Handels syn på kompetens

- Kompetens är att kunna omsätta kunskaper och färdigheter i praktisk handling för goda resultat med hjälp av vilja och värderingar

Page 9: Företag i handeln

• Yrkeskompetens är mer situations- och rollspecifik• Generell kompetens är mer allmängiltig

- Grundläggande läsförmåga och matematiska färdigheter- Förmåga att kommunicera effektivt i skrift och tal- Fungera produktivt och effektivt i grupper, arbetslag- Förmåga att relatera till andra ”emotional intelligence”- Datakunskaper- Lära att lära: förmåga till kritiska iakttagelser, reflektion tänkande om

tänkandet, och kreativitet. (Are there key competencies critical to economic success? Levy & Murmane,

1999.)

Yrkeskompetens och generell kompetens

Page 10: Företag i handeln

Strukturomvandling gör att generella kompetenser är viktiga

- Få har samma jobb och uppgifter längre än 5-10 år

- Arbetsplatserna förändras, liksom koncept, organisationsformer och kunderbjudanden

- Helhetsförståelse och baskompetens är en viktig grund för att yrkeskompetensen ska ge resultat

- Lärförmåga och problemlösning behövs i en föränderlig bransch och omvärld

Handelns behov av generell kompetens

Page 11: Företag i handeln

Rekrytering görs utifrån kortsiktiga, specifika behov. Uppgifter söker utförare.

- Goda resultat kräver god yrkeskompetens inom exempelvis sälj, ledarskap, butikskommunikation, inköp, logistik, IT, ekonomi

- Att omsätta kunskaper i praktisk handling sker alltid i en specifik situation, en yrkeskontext

Handelns behov av yrkeskompetens

Page 12: Företag i handeln

Handelsföretagens önskelista är lång!Kundbemötande 91,3%

Etik & Moral 78,3%

Ledarskap 69,6%

Ekonomi 69,6%

Grundläggande logistik 69,6%

Social kompetens 65,2%

Affärsmannaskap 52,2%

Engelska 52,2%

Organisation och Ledarskap 52,2%

Grundläggande inköp 47,8%

Varumärkeshantering 39,1%

Entreprenörskap 39,1%

Konsumentköplagen och liknande lagar 39,1%

Förhandlingsförmåga 34,8%

Marknadsföring 34,8%

Mer avancerad logistik 30,4%

Mer avancerat inköp 26,1%

Distributionskunskap 26,1%

Miljökunskap & Socialt ansvar 21,7%

Page 13: Företag i handeln

Säljkompetens- intresse och motivation av att påverka andra människor. - har egen motor, är fokuserad på att nå säljresultat och - trivs med högt tempo

Servicekompetens- förmågan och intresse av att hjälpa andra - förmågan att kunna möta människor av olika slag i - skilda situationer

Strukturkompetens- att kunna planera och organisera uppgifter - hålla ordning och reda

Kommunikativ kompetens- att på olika sätt kunna formulera och dela med sig av information- att kunna möta människor av olika slag och lyssna, förstå och göra sig förstådd

Initiativtagande kompetens- tar egna initiativ och kan sätta planer i handling- har stark drivkraft och hög energinivå

Samarbetskompetens- förmåga och vilja att vara en lagspelare - är lyhörd och har förmåga att ta till sig andras idéer och tankar

Etisk kompetens-ha en god uppfattning om lagar och regler, om vad som är rätt och orätt-ha god arbetsmoral, hög integritet och uppvisa pålitlighet.

Butikssäljarkompetens

Page 14: Företag i handeln

Dimensioneringen

”Initiering av ny utbildning ska ske huvudsakligen i ett samspel mellan

arbetsliv, utbildningsanordnare och andra intressenter på lokal eller

regional nivå.”

Page 15: Företag i handeln

Vilken av följande faktorer är viktigast för ditt företags kompetensbehov?

4%

4%

20%

30%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ditt företags strategier(expansion och positionering)

Kundernas förändrade krav(nya beteenden, värderingar

mm)

Ökad konkurrens (nyaföretag, nya kanaler,branschglidning mm)

Globaliseringen (av tillexempel inköp och

försäljning)

Teknikutveckling (IT,självscanning, RFID mm)

Page 16: Företag i handeln

Validering ”En strukturerad bedömning av en persons reella kompetens

för att klara en uppgift, en yrkesroll”

Viktig fråga för handelns parter. Vår gemensam, nationella syn på

handelskompetens är basen för vår dialog med skolor och myndigheter

Fördelar med validering

• Ökad rörlighet och bättre matchning på arbetsmarknaden

• Mer arbetslivsrelevanta utbildningar

• Förbättrade metoder för rekrytering och kompetensinventering

• Större utvecklingsmöjligheter inom yrken och branscher

Validering bör ges en central roll för att mäta kvalitet i YH, och för att

koppla samman YH med arbetslivet.

Page 17: Företag i handeln

Handelns Kompetensråd• Ett partsgemensamt råd (med adjungerade företagsrepresentanter)

ger valideringsmetoden tyngd och trovärdighet

• Företag och anställda är viktiga målgrupper, deras intressen bör tillgodoses

• En nationellt grepp för hela handeln för att säkra kvalitet och likvärdighet, så att intygen blir gångbara.

• Administrera intyg, utbilda bedömare, utveckla definitioner och metoder

• Driva utvecklingsprojekt

Page 18: Företag i handeln

Valideringsupplägg• Självskattning

• Intervju

• Teoretiskt prov

• Arbetspsykologiska tester

• Praktiska uppdrag – rollspel och gruppövningar

• Coachande återkopplingssamtal

Page 19: Företag i handeln

Att lära ut yrkeskompetens ”praktik”; LiA, APL

uppgifter, dagböcker, coachning

skolförlagt lärande

Rollspel, övningar, uppgifter