Lأ„GET I HANDELN - Lأ„GET I HANDELN 2019 INLEDNING 4 KAPITEL 1 – HANDELN IDAG Handeln - en stor och

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lأ„GET I HANDELN - Lأ„GET I HANDELN 2019 INLEDNING 4 KAPITEL 1 – HANDELN IDAG Handeln -...

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  K APITEL 1 – HANDELN IDAG

  1

  LÄGET I HANDELN 2019 ÅRS RAPPORT OM BRANSCHENS EKONOMISKA UTVECKLING

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  INLEDNING

  2

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  INLEDNING

  3

  Handeln är Sveriges mest internationella bransch. Och definitivt en av de mer dynamiska. Att handeln är den mest internationella branschen följer av att handeln har störst andel företag som sysslar med export, import, eller har verksamhet utomlands. Att handeln är en av de mer dynamiska branscherna följer av att strukturomvandl- ingen fortsätter med oförminskad styrka, driven av nya kundbeteenden, ny teknik och hård konkurrens. Nya butiker öppnas och andra stängs ned. Nya försäljnings- koncept dyker upp och utmanar tidigare föreställningar. Samtidigt fortsätter e-handeln att växa tvåsiffrigt och en tydligare närvaro av plattformsgiganter från både öst och väst väntar runt hörnet. För sällanköpsvaruhandeln är konkurrensen om varje kund global.

  Så var står handeln ekonomiskt i dag? Och vart är den på väg? Hur mycket växer e-handeln? Vad händer om konjunkt- uren viker? Denna rapport är ett försök att besvara några av dessa frågor. För hela handeln och på ett samlat sätt.

  I rapportens första kapitel beskriver vi var handeln står i dag, hur den är strukturerad och hur de senaste årens utveckling sett ut. Det handlar både om detaljhandeln och partihandeln.

  I det andra kapitlet blickar vi framåt mot år 2030. I två scen- arier analyseras tänkbara utvecklingslinjer för dagligvaru- handeln, sällanköpsvaruhandeln och partihandeln. Denna avdelning i rapporten är en uppdatering och förlängning av Svensk Handels tidigare scenarier för dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Men vi har också kompletterat med en prognos för partihandelns utveckling.

  I det tredje kapitlet dyker vi djupare i frågan om hur lågkonjunkturer av olika slag påverkar handeln. Som ett illustrativt exempel avslutas avsnittet med vad som skulle hända i den svenska handeln om Sverige råkade ut för en liknande utdragen lågkonjunktur som drabba- de Danmark i kölvattnet av finanskrisen.

  I det avslutande kapitlet sammanfattar vi handelns fram- tidsutsikter och några av Svensk Handels övergripande slutsatser på det ekonomiska området för att handeln ska kunna utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt.

  Välkommen till Läget i handeln 2019!

  Johan Davidson Chefsekonom, Svensk Handel

  FÖRORD

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  INLEDNING

  4

  KAPITEL 1 – HANDELN IDAG

  Handeln - en stor och viktig del av svensk ekonomi 6

  Handelns struktur och utveckling 7

  Antal företag och antal anställda i detaljhandeln 7

  Handelns ekonomiska utveckling 8

  Detaljhandelns butiker och företag 10

  E-handeln fortsätter att växa 11

  Vårt sätt att handla förändras över tid 12

  Detaljhandelns geografi 12

  Butikstäthet per län 13

  Utvecklingen i större delbranscher 15

  KAPITEL 2 – VART ÄR HANDELN PÅ VÄG?

  Handeln fram till 2030 25

  Prognosförutsättningar 25

  Sällanköpsvaruhandeln fram till 2030 26

  Dagligvaruhandeln fram till 2030 32

  Partihandeln fram till 2030 37

  Samlad prognosbild 40

  KAPITEL 3 – KONJUNKTURENS PÅVERKAN PÅ HANDELN

  Handeln genom åren – lågkonjunkturer och ekonomiska kriser 43

  Hur konjunkturkänslig är handeln? 46

  Varför är olika branscher olika konjunkturkänsliga? 46

  Handeln och konjunkturen i ljuset av strukturomvandlingen 48

  Handeln och konjunkturen framöver 51

  Om den djupa lågkonjunkturen kommer – erfarenheter från Danmark 52

  Hur kan den svenska handeln påverkas av en lågkonjunktur lik den danska? 52

  Sammanfattning – om krisen kommer 53

  KAPITEL 4 – SLUTSATSER FÖR HANDELN

  Slutsatser för handeln 56

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  K APITEL 1 – HANDELN IDAG

  5

  KAPITEL 1 – HANDELN IDAG

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  K APITEL 1 – HANDELN IDAG

  6

  2017 2014 0 % 60 %40 %20 %

  Handel

  Utvinning och tillverkning

  Information och kommunikation

  Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

  Försörjning av el, gas, värme och vatten

  Kultur, nöje och fritid

  57 %

  53 %

  43 %

  27 %

  27 %

  25 %

  17 %

  16 %

  15 %

  15 %

  12 %

  10 %

  29 %

  Uthyrning och fastighetsservice

  Utbildning

  Hotell och restaurang

  Transport och magasinering

  Byggverksamhet

  Vård och omsorg

  Totalt

  HANDELN MEST INTERNATIONELLA BRANSCHEN I NÄRINGSLIVET

  FIG. 1. K ÄLL A: TILLVÄ XT VERKET

  Handeln är en av de största och viktigaste branscherna i Sverige. Handeln sysselsätter tolv procent av alla syssel- satta i Sverige, vilket gör den till största bransch inom när- ingslivet. Handeln är också största bransch när det gäller att sysselsätta unga. Av samtliga ungdomar (16-24 år) är drygt var femte anställd inom handeln. I handeln gen- ereras elva procent av Sveriges BNP och elva procent av statens skatteintäkter.

  Handeln är också en bransch som människor kommer i kontakt med dagligen, oavsett om det handlar om att klicka hem ett par böcker från nätet, köpa chips till fredags- myset eller investera i ett nytt kök. Handeln är en bransch som spelar roll i alla människors vardag.

  Handeln brukar delas in i två delar; detaljhandeln och partihandeln. Detaljhandeln är den del av handeln som konsumenter möter när det är dags att göra inköp. Det kan vara fysiska butiker eller e-handel. Partihandeln säljer i stället till företag, antingen i eller utanför Sverige. Det arbetar fler människor i detaljhandeln än i partihandeln, men partihandeln omsätter mer än detaljhandeln. En stor del av partihandelns försäljning går på export.

  Detaljhandeln består i sin tur av två delar, varav den ena är dagligvaruhandeln. Lite förenklat kan denna sägas be- stå av mataffärer, det vill säga butiker människor handlar i dagligdags. Den andra delen av detaljhandeln är sällan- köpsvaruhandeln, som är den större av de två. Där säljs något förenklat, alla varor som inte är livsmedel. Inom sällanköpsvaruhandeln finns delbranscher som inredning, mode, hemelektronik och så vidare.

  Handeln genomgår en påtaglig strukturomvandling. Omvandlingen är en följd av digitalisering, globaliser- ing och automatisering som möjliggör nya kundbete- enden, nya affärsmodeller, ökad transparens och internat- ionell konkurrens.

  Ett exempel på strukturomvandlingen är hur e-handeln under en längre period tagit försäljningsandelar från den traditionella fysiska handeln. Ett annat är de ökade insla-

  gen av digitalisering och automatisering även i fysiska butiker i form av självscanningskassor och elektronisk prismärkning. Sist men inte minst ökar globalisering- ens betydelse inom handeln, inte bara genom utländska produkter på hyllorna i våra butiker utan också genom utländska e-handelsplattformar och aktörer. Svenska konsumenter kan med några klick i mobiltelefonen handla varor från i stort sett hela världen. Handeln är den mest internationella branschen i Sverige och handelns beroende av omvärlden har ökat stadigt under senare år.Sysselsatta12 %

  20 %

  11 %

  11 %

  Sysselsatta ungdomar

  Av BNP

  Av skatteintäk ter

  Handel

  Partihandeln

  Sällanköpsvaruhandeln Dagligvaruhandeln

  M.fl. branscherHemelektronikhandeln Modehandeln

  SCHEMATISK BILD AV HANDELNS STRUKTUR

  Detaljhandeln

  HANDELN - EN STOR OCH VIKTIG DEL AV SVENSK EKONOMI

  Andel internationella företag per bransch

 • L ÄGET I HANDELN 2019

  K APITEL 1 – HANDELN IDAG

  7

  Antal företag och antal anställda i handeln År 2018 fanns det nästan 60 000 registrerade företag inom svensk detaljhandel. För partihandeln, det vill säga handeln företag emellan, uppgick antalet företag år 2018 till ungefär 45 000.

  Under det senaste decenniet har antalet företag inom detaljhandeln, totalt sett, legat på en stabil nivå. Sedan 2011 har antalet företag i detaljhandeln legat mellan 58 000 och 60 000. I vissa delbranscher har antalet företag minskat påtagligt. Toppnoteringen för båda branscherna var år 2011, då det fanns nästan 60 500 detaljhandelsföre- tag i Sverige och nästan 48 000 partihandelsföretag.

  Antalet företag som inte är renodlade e-handelsföretag har minskat under perioden. Samtidigt har antalet e-handels- företag växt, vilket gör att det totala antalet företag ligger på en stabil nivå.

  Handeln är viktig för den svenska ekonomin, inte minst eftersom den står för så många arbetstillfällen landet över. Under 2017 var drygt en halv miljon sysselsatta inom näringen, varav drygt 200 000 i partihandeln. Ännu fler, nästan 300 000, var anställda inom detaljhandeln.

  Antalet anställda i detaljhandeln har under de senaste tio åren ökat med nästan elva procent, vilket är mer än Sveriges befolkningsökning under samma period, cirka nio procent. I partihandeln har antalet anställda också ökat men långsammare, cirka tre procent.

  Handeln som arbetsgivare åt ung