of 31 /31
1 Fon Akış Tablosu-1 Fon Akış Tablosu-1 Fon akış tablosu, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablodur.

Fon Akış Tablosu-1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fon Akış Tablosu-1. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Fon Akış Tablosu-1

Page 1: Fon Akış Tablosu-1

1

Fon Akış Tablosu-1Fon Akış Tablosu-1

Fon akış tablosu, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablodur.

Page 2: Fon Akış Tablosu-1

2

Fon Akış Tablosu-2Fon Akış Tablosu-2

Fon akış tablosu, “nereden geldi nereye gitti” tablosu olarak da bilinmektedir.

Page 3: Fon Akış Tablosu-1

3

Fon Akış Tablosu-3Fon Akış Tablosu-3

Fon Akış Tablosu,Fon Akış Tablosu,Bilanço ile gelir tablosunun tam olarak ortaya koyamadığı bazı durumları ortaya koymaktadır. Bilanço ve gelir tablosunun tamamlayıcısıdır.İşletmenin finansal durumunun yorumlamasına yardımcı olur.Belirli bir dönemde işletmenin fon kaynaklarını ve bunların kullanıldığı alanları gösterir.

Page 4: Fon Akış Tablosu-1

4

Fon Akış Tablosu-4Fon Akış Tablosu-4

Fon akış tablolarında kullanılan fon kavramı;

1. Tüm finansal araçlar veya, 2. Net işletme (Çalışma) sermayesi

ya da, 3. Para ve para benzerleri anlamında

kullanılmaktadır.

Page 5: Fon Akış Tablosu-1

5

Fon Akış Tablosu-5Fon Akış Tablosu-5

Fon, tüm finansal araçlar anlamında kabul edilerek bir tablo düzenleniyorsa, bu durumda hazırlanan tablo “Fon Akış Tablosu” olarak isimlendirilir.

Page 6: Fon Akış Tablosu-1

6

Fon Akış Tablosu-6Fon Akış Tablosu-6

Fon, net işletme sermayesi (net çalışma sermayesi) şeklinde kabul edilerek bir tablo düzenleniyorsa, bu durumda hazırlanan tablo “Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu” tablosu olarak isimlendirilir.

Page 7: Fon Akış Tablosu-1

7

Fon Akış Tablosu-7Fon Akış Tablosu-7

Fon, para ve para benzerleri anlamında kabul edilerek bir tablo düzenleniyorsa, bu durumda hazırlanan tablo “Nakit Akış Tablosu” tablosu olarak isimlendirilir.

Page 8: Fon Akış Tablosu-1

8

Fon Akış Tablosu-8Fon Akış Tablosu-8

Fon akış tablosu hazırlanırken, Varlıklardaki artışlar, fon azalışı (fon kullanımı) olarak değerlendirilir.

Kaynaklardaki artışlar, fon artışı (fon kaynağı) olarak değerlendirilir.

Page 9: Fon Akış Tablosu-1

9

Fon Akış Tablosu-9Fon Akış Tablosu-9

Örneğin, kasa veya binalar hesaplarının tutarlarındaki artışlar; yatırım yapıldığını gösterir. Yatırım, fon kullanımını gerektirir.

Örneğin, banka kredilerindeki veya çıkarılmış tahvillerdeki artışlar fon kaynağı, azalışlar da fon kullanımı şeklinde değerlendirilir.

Page 10: Fon Akış Tablosu-1

10

Fon Akış Tablosu-11Fon Akış Tablosu-11

Fon Girişi = Fon Çıkışı

Fon Kaynakları = Fon Kullanımları

(Aktiflerdeki Azalışlar + Pasiflerdeki Artışlar)

= (Aktiflerdeki Artışlar + Pasiflerdeki Azalışlar)

Page 11: Fon Akış Tablosu-1

11

Fon Akış Tablosu-12Fon Akış Tablosu-12

Fon akış tabloları, işletmenin geçmiş dönem faaliyetleri ile cari dönem faaliyetlerini karşılaştırma olanağını sağlaması ve geleceğe yönelik planlar yapılması bakımından önemlidir.

Fon akış tablosu ilgili taraflara şu soruların yanıtlarını verebilir:

Page 12: Fon Akış Tablosu-1

12

Fon Akış Tablosu-13Fon Akış Tablosu-13

1. İşletmenin faaliyeti sonucu sağlanan fonlar nelerdir ve bu fonlar nerelerde kullanılmıştır?

2. İşletme, karlı görünmesine rağmen; neden yeterince kar dağıtımı yapamamaktadır?  

Page 13: Fon Akış Tablosu-1

13

Fon Akış Tablosu-14Fon Akış Tablosu-14

3. İşletme, zarar etmesine rağmen kaynak artışı nasıl sağlanmıştır?

4. Olağanüstü gelir ve karlardan elde edilen fonlar nelerdir ve nerelerde kullanılmıştır?

Page 14: Fon Akış Tablosu-1

14

Fon Akış Tablosu-15Fon Akış Tablosu-15

6. Dönen varlık, duran varlık, yabancı kaynaklar ve özkaynaklardan elde edilen fonların tutarları nedir?

7. Duran varlık yatırımları ne kadardır ve bu yatırımlar hangi fonlardan karşılanmıştır?

Page 15: Fon Akış Tablosu-1

15

Nakit Akış Tablosu-1Nakit Akış Tablosu-1

Bir hesap dönemi içinde, bir işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını; kaynakları ve kullanım yerlerine göre gösteren tablodur.

Page 16: Fon Akış Tablosu-1

16

Nakit Akış Tablosu-2Nakit Akış Tablosu-2

Nakit akış tablosundaki nakit kavramı, kasa ve bankadaki nakitleri (yerli ve yabancı paralar, vadeli vadesiz tüm mevduat ile herhangi bir vade taşımayan ve tahsili mümkün olan çekleri) kapsamaktadır.

Page 17: Fon Akış Tablosu-1

17

Nakit Akış Tablosu-3Nakit Akış Tablosu-3

Muhasebenin ürettiği finansal tablolardan yalnızca nakit akış tablosu,

“NAKİT ESASINA”

göre düzenlenmektedir.

Page 18: Fon Akış Tablosu-1

18

Nakit Akış Tablosu-4Nakit Akış Tablosu-4

Nakit akış tablosu dışındaki finansal tablolar “TAHAKKUK ESASI”na göre düzenlenmiş oldukları için; işletmenin nakit akışları hakkında açık bir bilgi taşımazlar.

Nakit akış tabloları, işletmenin bir dönem içindeki nakit akışlarını (nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını) gerçekleştirildikleri faaliyetlere göre ortaya koyarlar.

Page 19: Fon Akış Tablosu-1

19

Kar Dağıtım Tablosu-1Kar Dağıtım Tablosu-1

Kar dağıtım tablosu, işletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren finansal tablodur.

Diğer bir ifadeyle, vergiden önceki kardan başlamak üzere, dönem karının nasıl ve ne şekilde kullanıldığını gösteren bir finansal tablo olarak tanımlanabilir.

Kar dağıtım tablosu, aslında işletmelerde dönem sonunda düzenlenen temel finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosunun bir uzantısı olup, bu tabloların tamamlayıcısı ve destekleyicisi durumundadır.

Page 20: Fon Akış Tablosu-1

20

Kar Dağıtım Tablosu-2Kar Dağıtım Tablosu-2

• Kar dağıtım tablosu;

• yasal düzenlemeler,

• kuruluş (esas) sözleşmesi hükümleri ve

• genel kurul kararlarının gereği

• dönem karının nasıl dağıtıldığını ve işletmeye ilişkin hisselerin karlılığını göstermek üzere düzenlenen ek finansal tablodur.

Page 21: Fon Akış Tablosu-1

21

Kar Dağıtım Tablosu-3Kar Dağıtım Tablosu-3

Kar dağıtım tablolarının düzenleme amacı; özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından ayrılan,

ödenecek vergilerin,

ayrılan yedeklerin,

ortaklara dağıtılacak kar paylarının ve

hisse başına kar ile

hisse başına temettü tutarının açıkça gösterilmesidir.

Page 22: Fon Akış Tablosu-1

22

Kar Dağıtım Tablosu-4Kar Dağıtım Tablosu-4

Kar dağıtım tabloları aracılığı ile dönem karı, vergiler ve temettüler ile hisse başına kar ve hisse başına temettü açısından; aynı işletmenin farklı dönemlerinin, veya farklı işletmelerin birbirleri ile karşılaştırılması olanağı elde edilir.

Page 23: Fon Akış Tablosu-1

23

Özkaynaklar Değişim Tablosu-1Özkaynaklar Değişim Tablosu-1

Özkaynaklar değişim tablosu; bir dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.

Page 24: Fon Akış Tablosu-1

24

Özkaynaklar Değişim Tablosu-2Özkaynaklar Değişim Tablosu-2

Bu tablonun düzenlenmesindeki amaç, özellikle sermaye şirketlerinde bir dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin gösterilmesini sağlamaktır.

Page 25: Fon Akış Tablosu-1

25

Özkaynaklar Değişim Tablosu-3Özkaynaklar Değişim Tablosu-3

Böylece, özkaynak finansmanının yapısı bir bütün olarak görülebilir ve bu yapı üzerinde etkili olan kalemlerin dönemsel değişimlerinin işletme bakımından doğurabileceği etkiler değerlendirilebilir.

Page 26: Fon Akış Tablosu-1

26

Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu-1Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu-1

İşletmenin belirli bir hesap döneminde, net işletme sermayesinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur.

Bu tablo düzenlenirken dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar farkını belirten net işletme (çalışma) sermayesi fon olarak kabul edilir.

Page 27: Fon Akış Tablosu-1

27

Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu-2Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu-2

NET ISLETME SERMAYESI DEGISIM TABLOSU 01.Oca.01 31.Ara.01 31.Ara.02

Dönen Varlıklar 3.523.437 5.438.943 7.603.444 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.073.291 2.178.878 1.905.840 NET ISLETME SERMAYESI 1.450.146 3.260.065 5.697.604 Net İşletme Sermayesinde Artış veya Azalış (TL) 1.809.919 2.437.539 Net İşletme Sermayesinde Artış veya Azalış (%) 125% 75%

Page 28: Fon Akış Tablosu-1

28

Satışların Maliyeti TablosuSatışların Maliyeti Tablosu

• SatıSatışşların maliyeti tablosu bir ların maliyeti tablosu bir iişşletmenin bir dönem içinde letmenin bir dönem içinde gerçeklegerçekleşştirditirdiğği satıi satışşlarının maliyetini larının maliyetini ayrıntılı olarak gösteren tablodur. ayrıntılı olarak gösteren tablodur.

• Üretim iÜretim işşletmeleri ve/veya ticaret letmeleri ve/veya ticaret iişşletmelerinin bir dönem boyunca letmelerinin bir dönem boyunca yaptıkları satıyaptıkları satışşların maliyetinin hangi ların maliyetinin hangi faaliyetlerden kaynaklanmıfaaliyetlerden kaynaklanmışş olduolduğğunu gösterir. unu gösterir.

Page 29: Fon Akış Tablosu-1

29

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 18.500.000

Direkt İşçilik Giderleri 7.550.000

Dönem Başı Mamul Stok (+) 8.900.000

Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) 13.560.000

Dönem Başı Yarı Mamul Stok (+) 5.600.000

Dönem İçi Ticari Mal Alışlar (+) 12.000.000

Dönem Sonu Mamul Stok (-) 6.500.000

Dönem Sonu Ticari Mallar (-) 1.500.000

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok (-) 4.500.000

Genel Üretim Giderleri 22.640.000

Mamul İç Tüketim (-) 1.000.000

Ticari Mal İç Tüketim (-) 1.000.000

Örnek: AB Üretim İşletmesi’nin satışlarının maliyetini hesaplamaya esas aldığı kalemler aşağıdaki gibidir

Page 30: Fon Akış Tablosu-1

30

AB İşletmesiSatışların Maliyeti Tablosu

ÜRETİM MALİYETİ

A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 18.500.000

B- Direkt İşçilik Giderleri 7.550.000

C- Genel Üretim Giderleri 22.640.000

D- Yarı Mamul Kullanımı 1.100.000

1- Dönem Başı YM Stok (+) 5.600.000

2- Dönem Sonu YM Stok (-) 4.500.000

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 49.790.000

E- Mamul Stoklarında Değişim 1.400.000

1- Dönem Başı M Stok (+) 8.900.000

2- Dönem Sonu M Stok (-) 6.500.000

3- İç Tüketim M (-) 1.000.000

I- SATILAN MAMUL MALİYETİ 51.190.000

TİCARİ FAALİYET

A- Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) 13.560.000

B- Dönem İçi Alışlar (+) 12.000.000

C- Dönem Sonu Ticari Mallar (-) 1.500.000

D- İç Tüketim TM(-) 1.000.000

II- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 23.060.000

III-SATILAN HİZMET MALİYETİ 15.000.000

SATIŞLARIN MALİYETİ ( I + II + III ) 89.250.000

Page 31: Fon Akış Tablosu-1

31