Građa lagana za čitanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Što znači lagano za čitanje? Postoje dvije gotovo potpuno jednake definicije. Jedna podrazumijeva jezičnu prilagodbu teksta koja olakšava njegovo čitanje i čini ga dostupnijim od prosječnog teksta, ali ne olakšava njegovo razumijevanje. Druga definicija podrazumijeva prilagodbu uz istodobno olakšavanje čitanja i razumijevanja. Mnoge osobe imaju posebne potrebe i ograničene sposobnosti u čitanju i pisanju te se takvim osobama mora omogućiti pristup građi laganoj za čitanje.

Text of Građa lagana za čitanje

Sadraj

1Sadraj

2Uvod

21.Graa lagana za itanje

31.1 Potpora grai laganoj za itanje

52. Ciljne skupine

62.1 Osobe s posebnim potrebama (osobe s invaliditetom ili disfunkcijom)

92.2 itatelji s nedostatnim poznavanjem slubenog ili veinskog jezika

102.3 Je li mogue ujediniti potrebe razliitih skupina?

103. anrovi i mediji

103.1 Literatura

113.2 Vijesti i informacije o drutvu

123.3 Netiskana graa

134. Urednika djelatnost

134.1 to priu ini laganom za itanje?

144.2 Vanost ilustracija

144.3 Rad s novinama

155. Dizajn

156. Proces objavljivanja

167. Informacije i marketing

177.1 Uloga knjinica

188. Primjeri dobre prakse

20Zakljuak

21Literatura

Uvod

Pristup znanju i multikulturalnom bogatstvu svijeta, ba kao i cjeloivotno uenje i pismenost, postali su glavnom zadaom naeg drutva. U dananje vrijeme sposobnost pisanja i itanja smatra se neim najnormalnijim to bi trebala posjedovati svaka osoba. Normalno funkcioniranje u dananjem svijetu bez osnovne razine pismenosti potpuno nam je nezamislivo. Zato je to tako? Zato to se smatra da je demokratsko pravo svakog ovjeka da u razumljivom obliku ima pristup kulturi, literaturi i informacijama. Svim ljudima trebalo bi biti omogueno dobivanje informacija o dogaajima u njihovoj okolini i svijetu kako bi svakoj osobi bilo omogueno normalno funkcioniranje u njemu. Pojedinac mora biti dobro obavijeten kako bi ostvario svoje demokratsko pravo i imao kontrolu nad svojim ivotom.

Ovdje je vrlo vaan imbenik i kvaliteta ivota: sposobnost itanja ljudima omoguuje razmjenjivanje ideja, misli i iskustva, mogu se razvijati kao ljudska bia, poveava se njihovo samopouzdanje, proiruju vidici te se ljudima omoguuje nadzor nad vlastitim ivotom. Upravo to je ono to je sutina svega - nadzor nad vlastitim ivotom. No zamislimo situaciju da imamo problema u razumijevanju bilo kakve napisane rijei, a trebamo popuniti nekakav formular ili moramo proitati i razumijeti dokument od velikog znaaja za nas. Takvo neto je nezamislivo bilo kojoj osobi koja nema problema s itanjem, ali osobe s potekoama u itanju uvelike postoje te u njihovim ivotima graa lagana za itanje igra vrlo bitnu ulogu.

1. Graa lagana za itanje

to znai lagano za itanje? Postoje dvije gotovo potpuno jednake definicije. Jedna podrazumijeva jezinu prilagodbu teksta koja olakava njegovo itanje i ini ga dostupnijim od prosjenog teksta, ali ne olakava njegovo razumijevanje. Druga definicija podrazumijeva prilagodbu uz istodobno olakavanje itanja i razumijevanja. Mnoge osobe imaju posebne potrebe i ograniene sposobnosti u itanju i pisanju te se takvim osobama mora omoguiti pristup grai laganoj za itanje. Tu knjinice imaju kljunu ulogu, a kako se potrebe razliitih skupina osoba s posebnim potrebama i potekoama uvelike podudaraju mogua je i meunarodna suradnja.

1.1 Potpora grai laganoj za itanje

Standardna pravila Ujedinjenih naroda, IFLA-in/UNESCO-ov Manifest za narodne knjinice, Povelja za itatelja Meunarodne udruge izdavaa i Meunarodnog savjeta za knjigu vrsto podupiru poticanje itanja i potrebu za graom laganom za itanje. IFLA takoer razmatra mogunost osnivanja novog Osnovnog programa za poticanje pismenosti i itanja kroz knjinice.

1993. Ujedinjeni narodi usvojili su dokument Standardna pravila o izjednaivanju mogunosti za osobe s posebnim potrebama prema kojemu drave trebaju razvijati strategije koje e im omoguiti pristup informativnim slubama i dokumentaciji te poticati medije da svoje usluge uine to pristupanijim. Osobe s posebnim potrebama bi takoer trebale ravnopravno sudjelovati u kulturnim aktivnostima, a drave moraju osmisliti i primijeniti metode kojima e se literatura, film i kazalite pribliiti osobama s posebnim potrebama.

Povelja za itatelja (Charter for the Reader) Meunarodne udruge izdavaa (International Publishers Association) i Meunarodnog odbora za knjigu (International Book Committee) iz 1992. smatra itanje neophodnim za nae kulturno i znanstveno nasljee te za promicanje meunarodnog razumijevanja. Ono je neophodno za osobni razvoj pojedinca te za njegovu otvorenost vanjskom svijetu i drugim ljudima. Zbog toga se izdavai moraju truditi zadovoljiti potrebe razliitih skupina stanovnitva te traiti ekonomsku potporu ako objavljivanje u drugim uvjetima ne bi bilo mogue.

IFLA-in/UNESCO-ov Manifest za narodne knjinice iz 1994. navodi: Slube za narodne knjinice zasnivaju se na jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili drutveni poloaj. Posebne se slube i graa moraju osigurati za one korisnike koji se iz bilo kojeg razloga ne mogu sluiti redovitim uslugama i graom, na primjer za pripadnike jezinih manjina, osobe s invaliditetom, bolesnike u bolnicama ili zatvorenike.

IFLA se ve dugo bavi problemom pismenosti i potrebom za graom laganom za itanje. IFLA-ina Radna grupa za pismenost razmatra mogunost provedbe novog Osnovnog programa za pismenost i knjinice koji bi knjinicama pridao veliku vanost u borbi za svjetsku pismenost. Jednak pristup informacijama nuan je svakome da bi imao mogunost slobodnog izbora i mogao donositi pravilne odluke u svim podrujima svakodnevnog ivota. Predloeni Osnovni program takoer navodi da postoji potreba da se u knjinicama osigura to vei izbor grae lagane za itanje kako bi se pruila mogunost ravnopravnog pristupa informacijama svima koji nisu dovoljno vjeti u itanju. Potrebno je osigurati grau za odrasle i djecu. Ta se graa moe objaviti i u netradicionalnim formatima kao to su: literatura lagana za itanje, tekstovi prikazani na znakovnom jeziku, uveani tisak, zvune knjige, videosnimke itd.

Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda naglaava pravo svakog djeteta da u potpunosti razvije svoje potencijale, pravo na slobodan i besplatan pristup informacijama, grai i programima, pod jednakim uvjetima za sve bez obzira na dob, rasu, spol, vjersku, nacionalnu ili kulturnu pripadnost, jezik, socijalni status, umne i tjelesne sposobnosti i vjetine. Smjernice za knjinine usluge za djecu naglaavaju da knjinica treba neprestano odgovarati na promjene u drutvu te zadovoljavati informacijske i kulturne potrebe djece, kao i njihove potrebe za zabavom i razonodom, a jedna od ciljnih skupina su djeca s posebnim potrebama.

U Smjernicama za knjinine usluge za mlade navodi se da knjinica mora posjedovati grau namijenjenu svim skupinama korisnika, ukljuujui i mlade ljude s tekoama u razvoju, kao i one koji pripadaju drutvenim ili jezinim manjinama, a oblici i sadraj knjinine grae moraju uzimati u obzir razliite korisnike i njihovu specifinost, njihove interese, intelektualne vjetine i kulturnu pripadnost.

2. Ciljne skupine

Postoji mnogo uzroka potekoa u itanju i vie skupina osoba koje zbog bilo kojeg nedostatka ili invalidnosti mogu imati koristi od grae lagane za itanje. Ponajprije se mogu izdvojiti dvije osnovne skupine:

1. osobe s posebnim potrebama, kojima su proizvodi lagani za itanje prijeko potrebni te

2. itatelji s nedostatnim poznavanjem jezika ili nedostatnom sposobnou itanja kojima e ta vrsta grae u odreenom razdoblju biti vrlo korisna. Moe posluiti i kao rjeenje problema i kao korisna vjeba. Oni mogu pobuditi zanimanje tih osoba i pruiti mogunost za razvijanje sposobnosti itanja.

Korisnike grae lagane za itanje takoer moemo podijeliti na:

odrasle

mlae korisnike i

djecu.

Prikaz 1 na slijedeoj stranici grafiki ilustrira dva stajalita:

a) skupine koje esto koriste grau laganu za itanje esto se preklapaju i

b) openito nije svim osobama iz te ciljne skupine potrebna graa lagana za itanje.

Krugovi priblino predstavljaju ciljne skupine, a kvadrat potrebu za graom laganom za itanje.

2.1 Osobe s posebnim potrebama (osobe s invaliditetom ili disfunkcijom)

Razliita oteenja mogu uzrokovati tekoe pri itanju i stvoriti potrebu za graom laganom za itanje. Pojedinac moe imati i viestruka oteenja. U ovu skupinu spadaju:

Osobe snienih intelektualnih sposobnosti

Snieno intelektualno funkcioniranje svrstava se u 3 razine:

lako, koje moe biti blisko prosjenoj inteligenciji, a mnoge osobe na toj razini mogu itati jednostavne tekstove;

umjereno: neke osobe iz te skupine mogu itati kratke tekstove lagane za itanje;

teko: te osobe ne mogu same itati, ali zato im se moe itati.

Opa je procjena da oko jedan posto svjetskog stanovnitva ima sniene intelektualne sposobnosti. Ta je brojka u visoko razvijenim zemljama obino nia, a u manje razvijenim zemljama moemo oekivati vii postotak zbog loije prehrane, skrbi, medicinske njege itd.

Osobe s tekoama pri itanju ija skupina moe podrazumijevati mnogo razliitih situacija, ali zajedniki im je raskorak izmeu intelektualne razine i zanimanja pojedinca te njegovih sposobnosti itanja i razumijevanja.

Osobe s disleksijom ine posebnu skupinu osoba s tekoama pri itanju. Disleksiju definiramo kao nemogunost da osoba, unato odgovarajuoj inteligenciji i dovoljnoj koliini uloenog truda, naui dobro itati i pisati. Osobama s disleksijom teko je itati rijei i/ili ih pravilno pisati, premda ih mogu razumijeti. Procjenjuje se da deset posto svjetskog stanovnitva ima disleksiju no nemaju svi oni potrebu za graom laganom za itanje. Bez prepoznavanja poremeaja i pruanja pomoi, djeca s disleksijom nee uiti istom brzinom kao njihovi vrnjaci, ali kada se postavi dijagnoza, moe im se pomoi posebnim oblicima usmjerene, strukturirane i sustavne poduke.

Osobe s MBD/DAMP

MBD je kratica za minimal brain disfunction (minimalna modana disfunkcija).

DAMP je kratica za deficit in attention, motor control and perception (nedostatak panje, motorike kontrole i percepcije).

MBD/DAMP je opi pojam