of 4/4
School Ter Bunen in Oostveld: zoek de Octopuspaal, de verkeersremmer, het gekleurde asfalt, de antiparkeerpaaltjes, het beveiligde zebrapad, de parkeervrije stroken én het fietspad... © MOUNTAIN LTD Schoolomgevingen en schoolroutes: 0/10 ONWIL GEMEENTE DOET ZELFS SCHOLEN PROTESTEREN Het is ronduit beschamend. Hoewel Beernem 10 scholen telt, waarvan de meeste basisscholen, staat er nergens een Octopuspaal, is er geen gekleurd asfalt, zijn er geen verkeersremmers en heeft de gemeente al zeker geen plannen voor de herinrichting van de schoolomgevingen of het veiliger maken van de schoolroutes. Beernem lijkt op verkeersvlak wel een achtergesteld gebied. Daardoor staan de ruim 2.000 leerlingen én hun ouders en leerkrachten nu al jarenlang in de kou. De onveilige situatie in Beernem staat in fel contrast met die in de omliggende gemeenten waar men wel bekommerd is om schoolkinderen en de nodige maatregelen neemt om de schoolomgeving fietsvriendelijk te maken. Maar in onze gemeente gebeurt er totaal niks. Bij elke Groen!-actie maken de burgemeester en schepenen van de media-aandacht gebruik om heel wat beloftes te doen. Tot op vandaag is er geen enkele ingelost. "Verkeersveiligheid voor schoolkinderen is geen prioriteit voor het schepencollege" Het is toch al wel erg gesteld als zelfs de directeur en de leerlingen van basisschool Ter Bunen op straat moeten komen om te pleiten voor extra veiligheidsmaatregelen. Maar ook dat was verloren moeite. De koppigheid (of is het blindheid?) van het gemeentebestuur is gewoonweg schrijnend. Schoolkinderen tellen duidelijk niet mee. Bovendien trekt de gemeente nog steeds teveel de kaart van de auto. Mensen worden niet aangemoedigd om de auto langs de kant te laten staan en voor kortere afstanden de fiets te nemen. Het resultaat van dat non-beleid zie je elke dag tijdens de spitsuren: dan is het een kluwen van auto’s, tractoren en vrachtwagens waartussen schoolkinderen en andere fietsers en voetgangers zich een weg proberen te banen. Ook de leefbaarheid van de dorpskernen lijdt eronder. Groen! wil een ànder beleid , een beleid dat mee is met zijn tijd, echt werk maakt van de veiligheid van fietsers en voetgangers en de dorpskernen opnieuw ademruimte geeft. KELLY DAENINCK [email protected] Dimmen die lichten! De openbare verlichting in onze gemeente kost elke inwoner jaarlijks een bom geld. Nochtans kan het gemeentebestuur flink snijden in de kosten door te investeren in dimbare verlichting. Dat zijn straatlampen waarvan het lichtniveau aanpasbaar is, naargelang het moment van de dag. In straten waar niemand is, hoeft de verlichting niet continu op maximale sterkte te branden. Door verlichting doordacht te dimmen kan de gemeente stevig besparen zonder toegevingen te doen aan de veiligheid op straat. De techniek daarvoor is voorhanden zodat het zelfs mogelijk wordt om het lichtniveau automatisch te verminderen wanneer er niemand op straat is . We pleiten ervoor dat de gemeente bij het plaatsen van nieuwe openbare verlichting resoluut kiest voor dimbare verlichting. Niet enkel onze portemonnee maar ook het milieu vaart er wel bij! BART DE BEUKELAER [email protected] © MOUNTAIN LTD 6 de staats- hervorming: de bijdrage van Groen! (On)betaalbare woningen? groenkrant EDITIE BEERNEM 3 4 HERFST 2011 Straatlampen die kunnen gedimd worden leveren een fikse besparing op .

Groen! krant herfst 2011

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groen!krant Beernem

Text of Groen! krant herfst 2011

 • School Ter Bunen in Oostveld: zoek de Octopuspaal, de verkeersremmer, het gekleurde asfalt, deantiparkeerpaaltjes, het beveiligde zebrapad, de parkeervrije stroken n het fietspad...

  MOUNTAIN LTD

  Schoolomgevingenen schoolroutes: 0/10ONWIL GEMEENTE DOET ZELFS SCHOLEN PROTESTEREN

  Het is ronduit beschamend. Hoewel Beernem 10 scholen telt, waarvan de meestebasisscholen, staat er nergens een Octopuspaal, is er geen gekleurd asfalt, zijner geen verkeersremmers en heeft de gemeente al zeker geen plannen voor deherinrichting van de schoolomgevingen of het veiliger maken van de schoolroutes.Beernem lijkt op verkeersvlak wel een achtergesteld gebied. Daardoor staan deruim 2.000 leerlingen n hun ouders en leerkrachten nu al jarenlang in de kou.

  De onveilige situatie in Beernem staat in felcontrast met die in de omliggende gemeentenwaar men wel bekommerd is om schoolkinderenen de nodige maatregelen neemt om deschoolomgeving fietsvriendelijk te maken. Maarin onze gemeente gebeurt er totaal niks. Bij elkeGroen!-actie maken de burgemeester enschepenen van de media-aandacht gebruik omheel wat beloftes te doen. Tot op vandaag is er geenenkele ingelost.

  "Verkeersveiligheid voorschoolkinderen is geen

  prioriteit voor hetschepencollege"

  Het is toch al wel erg gesteld als zelfs de directeuren de leerlingen van basisschool Ter Bunen opstraat moeten komen om te pleiten voor extraveiligheidsmaatregelen. Maar ook dat wasverloren moeite. De koppigheid (of is hetblindheid?) van het gemeentebestuur isgewoonweg schrijnend. Schoolkinderen tellenduidelijk niet mee.

  Bovendien trekt de gemeente nog steeds teveel dekaart van de auto. Mensen worden nietaangemoedigd om de auto langs de kant te latenstaan en voor kortere afstanden de fiets te nemen.Het resultaat van dat non-beleid zie je elke dagtijdens de spitsuren: dan is het een kluwen vanautos, tractoren en vrachtwagens waartussenschoolkinderen en andere fietsers en voetgangerszich een weg proberen te banen. Ook deleefbaarheid van de dorpskernen lijdt eronder.

  Groen! wil een nder beleid , een beleid dat meeis met zijn tijd, echt werk maakt van de veiligheidvan fietsers en voetgangers en de dorpskernenopnieuw ademruimte geeft.

  KELLY [email protected]

  Dimmen die lichten!De openbare verlichting in onze gemeente kost elkeinwoner jaarlijks een bom geld. Nochtans kan hetgemeentebestuur flink snijden in de kosten door teinvesteren in dimbare verlichting. Dat zijnstraatlampen waarvan het lichtniveau aanpasbaar is,naargelang het moment van de dag. In straten waarniemand is, hoeft de verlichting niet continu opmaximale sterkte te branden. Door verlichtingdoordacht te dimmen kan de gemeente stevigbesparen zonder toegevingen te doen aan deveiligheid op straat. De techniek daarvoor isvoorhanden zodat het zelfs mogelijk wordt om hetlichtniveau automatisch te verminderen wanneer erniemand op straat is .We pleiten ervoor dat de gemeente bij het plaatsenvan nieuwe openbare verlichting resoluut kiest voordimbare verlichting. Niet enkel onze portemonneemaar ook het milieu vaart er wel bij!

  BART DE [email protected]

  MOUNTAIN LTD

  6d e staats-hervorming:de bijdragevan Groen!

  (On)betaalbarewoningen?

  groenkrantEDITIE BEERNEM

  3

  4

  HERFST 2011

  Straatlampen die kunnen gedimd worden leveren een fiksebesparing op .

 • Geen stadion opChartreuse

  Als het gaat over de plannen van Club Brugge om een nieuwvoetbalstadion te bouwen, laaien de emoties in en rond Brugge nogsteeds hoog op. De auditeur van de Raad van State treedt Groen! nubij in haar bezwaar tegen een nieuw stadion op de Chartreuse. "Beteris het bestaande Jan Breydelstadion te renoveren, uit te breiden enbeter te ontsluiten voor het verkeer", zegt Bart Caron.

  Samen met een aantal buurtbewoners startte Groen! een procedure bij de Raad vanState. En wellicht geeft die ons binnenkort gelijk. De definitieve uitspraak volgt dekomende maanden, maar normaal volgt de Raad van State het advies van de auditeur.De redenering luidt: bij de keuze van locatie werd te weinig rekening gehouden met destudies. En ook de redenen om Charteuse te verkiezen boven het Jan Breydelstadion zijnonvoldoende onderbouwd.

  Door de mobiliteitsproblemen voor zich uit te schuiven, werd ook blijk gegeven vanonzorgvuldigheid. De stedenbouwkundige voorschriften inzake ontsluiting enbereikbaarheid bleken onvoldoende, licht Marleen Ryelandt toe, advocate voor Groen!."Er werd gekozen voor de minst gunstige locatie, een natuurlijk overstromingsgebied.Daardoor zouden omliggende woonzones bij hevige regenval dreigen onder te lopen.En ook een deel van de groene gordel rond Brugge zou opgeofferd worden".

  Wij zijn alvast zeer tevreden met dit advies van de auditeur, aldus Sammy Roelant,voorzitter van Groen! Brugge. Dit bevestigt wat wij al geruime tijd aankaarten: de keuzevoor Chartreuse is een toonbeeld van onbehoorlijk bestuur. Het hele project was van bijhet begin niet rechtszeker. En indien men dadelijk had gekozen voor de uitbouw van hetJan Breydelstadion, dan konden beide Brugse voetbalclubs nu reeds in een ambitieusstadion spelen."

  De geplande ligging op de Chartreuse zou ook leiden tot veel meer autoverkeer, en grotekosten met zich meebrengen, onder meer voor de bouw van een stadion en een extrarijvak op de snelweg. Wij pleiten, net zoals de studie van de Vlaamse Bouwmeesteruitwees, voor een renovatie en uitbreiding van het Jan Breydelstadion en voor de opmaakvan een nieuw mobiliteitsplan die het verkeer naar dit stadion vlotter kan doen verlopen.Dit is de goedkoopste en de meest duurzame oplossing, aldus nog Bart Caron.

  'De goedkoopste en meest duurzame oplossing ligt bij het Jan Breydelstadion. En indien mendaar dadelijk had voor gekozen, voetbalden beide clubs nu reeds in een ambitieus stadion'.

  In Oostende zoeken vluchtelingen een onderkomen, in afwachting van hunovertocht naar Engeland. 'Groen! wil verder gaan dan symptoombestrijding'.

  WOUTER DE VRIENDTVolksvertegenwoordiger | [email protected]

  Geen Corporate Hospitality in 't ZwinMet de aankoop van het Zwin geven de Vlaamse overheid en deProvincie West-Vlaanderen aan dat natuurherstel en -uitbouwprioriteiten moeten zijn. Helaas ondergraven corporate hospitalityen het eventuele aanbod van logement hun goede voornemens.Nadat we ons eerder al verzetten tegen logies in het Zwin, stellenwe nu ook feestjes, recepties, ... aan de kaak. De volgende stap ligtvoor immers de hand: muziek, een traiteur met mobiele keuken, ...Geef toe: een bbq met vrienden, een glaasje champagne bijzonsondergang, met zicht op de Zwinvlakte . Dat klinkt goed, niet?Maar wat ons betreft blijft het gewoon wat het is: een prachtignatuurgebied dat weliswaar gemoderniseerd moet worden, maarzeker geen speeltuin voor de beter betalende happy few.

  MARC VANPAMELProvincieraadslid | [email protected]

  WOUTER VAN VOOREN

  SIEN VERSTRAETEN

  BART CARONVlaams [email protected]

  Transitvluchtelingen: Asielloket en aanpakvan mensensmokkelaarsMensen uit ontwikkelingslanden ontvluchten de armoede enstranden in Oostende, op doorreis naar een beter leven in Groot-Brittanni. 'Perfect te begrijpen', aldus Wouter De Vriendt. 'En wehebben een humane aanpak nodig. Toch kunnen Oostende enBelgi niet alle vluchtelingen opvangen'.'Het Oostendse stadsbestuur wil transitvluchtelingen 12u opsluiten.Stoer. Maar wat haalt het uit als ze daarna weer vrijgelaten worden',vraagt De Vriendt zich af. 'Groen! heeft een fundamentelerantwoord: maak in Oostende een asielloket waar men eenasielaanvraag indient en snel een antwoord krijgt. Net zoals inCalais. En ofwel verblijven de mensen in kwestie achteraf legaal inhet land, ofwel moeten ze het land verlaten. Zo stopt de carrouselen vermindert de overlast in Oostende. Wie pertinent weigert eenasielaanvraag in te dienen, moet terugkeren naar het land vanherkomst. Verder wil Groen! zich vooral concentreren op demensensmokkelaars. Voor ons is het onaanvaardbaar dat deparketten de laatste jaren alsmaar minder dossiers naar dezenetwerken openen'.

  Corporated Hospitality of hoe geleerde termen moeten verbergen dat het Zwinn grote speeltuin wordt voor de beter betalende happy few.

 • Deze krant is een uitgave van groen! geDrukt op 100% gerecycleerD papier en zonDer water Door eco print center.

  Terugsturen naar Groen!, Sgt. De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of word lid via www.groen.be.

  naam

  straat nr bus

  postcoDe plaats

  tel./gsm e-mail

  geboorteDatum / / geslacht vrouw man

  Ja, ik wil lid worden van Groen!

  480 dagen heeft het geduurd om tot een akkoord

  te komen. Maar nu is het communautaire luik

  van de onderhandelingen eindelijk afgerond: de

  kieskring en het gerechtelijk arrondissement B-H-V

  zijn gesplitst, er is een nieuwe financieringswet

  die zorgt voor meer responsabilisering met

  aandacht voor het sociale en het ecologische, er

  komt een Brusselse staatshervorming, de Senaat

  wordt gemoderniseerd en er is een stevig akkoord

  rond politieke vernieuwing.

  Als groenen kunnen we tevreden terugblikken,

  zeggen Van Besien en Van Hecke samen. Er was

  duidelijk de wil om tot een akkoord te komen. De

  dialoog heeft het gehaald van het cynisme. En het

  resultaat mag gerust indrukwekkend genoemd

  worden. Of we nu al of niet in de regering Di

  Rupo I zitten, doet er niet toe. We hebben laten

  zien dat we constructief kunnen meewerken aan

  een indrukwekkend pakket.

  De onderhandelaars hebben een nieuwe

  financieringswet uitgewerkt die sociaal, ecologisch

  en responsabiliserend is. Wouter Van Besien:

  Deze nieuwe financieringswet komt tegemoet aan

  wat de Vlamingen, Brusselaars en Walen willen.

  De federale overheid behoudt armslag voor de

  sociale zekerheid, geen enkel deelgebied verarmt,

  de gewesten krijgen meer fiscale autonomie en er

  komt een correcte financiering voor Brussel.

  Dankzij de ingebouwde klimaatresponsabilisering

  worden regios die meer klimaatinspanningen

  leveren, beloond. Dit was een belangrijk punt

  begin oktober hebben de acht onderhandelende partijen de zesde staats-

  hervorming afgerond. groen!-voorzitter wouter van besien en medeonder-

  handelaar stefaan van hecke zijn opgetogen met het resultaat: De voorbije

  maanden zijn heel intensief geweest, maar we zijn blij dat we als groenen een

  belangrijke bijdrage geleverd hebben en er samen met de andere onderhande-

  laars een indrukwekkend pakket van gemaakt hebben.

  voor ons, vult Kamerlid Stefaan Van Hecke aan:

  Een gewest dat gaat voor vermindering van

  CO2-uitstoot wordt voortaan dubbel beloond.

  Een eerste keer omdat het duurzame jobs en

  energiebesparing oplevert, een tweede keer

  omdat het tot meer financile middelen leidt.

  Ook de resultaten die bereikt werden in het

  akkoord voor hervormingen in Brussel mogen

  gezien worden. Een reeks bevoegdheden

  verschuift naar het gewest. Daardoor vermindert

  de versnippering over de 19 gemeenten sterk en

  kan het gewest eindelijk een eenvormig beleid

  voeren inzake mobiliteit, bouwvergunningen

  en veiligheid. Ook de afschaffing van de

  gouverneur en de halvering van het aantal

  woningmaatschappijen doen de efficintie en

  transparantie van het beleid toenemen.

  Een laatste klip waren onze voorstellen rond

  politieke vernieuwing, zegt Van Hecke. Groen!

  en Ecolo hadden samen reeds een rist voorstellen

  ingediend. Het werd tijd dat ook de politiek

  haar huishouding op orde stelt: nu wordt het

  parlement versterkt tegenover de regering en

  schijnkandidaturen kunnen niet meer. Excessieve

  vergoedingen voor politici worden ingeperkt en

  er komt een striktere deontologische controle

  voor mandatarissen.

  Wouter Van Besien voorzitter groen! | [email protected]

  stefaan Van Hecke volksvertegenwoordiger | [email protected]

  sien verstraeten

  eu/europees parlement

  ons land wordt efficinter, transparanter en socialer

  wouter van besien (voorzitter groen!) en stefaan van hecke (volksvertegenwoordiger),

  onderhandelaars staatshervorming

  De eurocrisis

  En les van de eurocrisis is duidelijk: we kunnen

  niet dezelfde munt delen en allemaal een ander

  beleid voeren. De euro is onhoudbaar zonder

  Europese fiscale en economische cordinatie.

  Het is dat of terug naar de frank en de Europese

  desintegratie. Dat zou chaos, minder handel en

  zeker 10% minder welvaart betekenen.

  De financieel-economische crisis van 2008

  veroorzaakt door roekeloos risicos nemen door

  de financile markten en de vele beleggers

  groot en klein die meeprofiteerden. Deze crisis

  dwong heel wat Europese regeringen sindsdien

  tot extra steunmaatregelen (ruim 4000 miljard

  euro), waardoor de gemiddelde staatsschuld van

  de landen in de EU steeg naar meer dan tachtig

  procent van het Bruto Binnenland Product (BPP).

  Voor Griekenland kwam die klap extra hard aan:

  het heeft een zeer hoge staatsschuld, het kampt

  met massale belastingontwijking en heeft een

  slechte concurrentiepositie. Er is geen vertrouwen

  dat Griekenland zelfstandig zijn schuld kan

  terugbetalen en dus moet het veel hogere

  rente betalen op die schuld. Boven op de zware

  besparingen (30 miljard op 3 jaar!), betekent

  dit dat de Griekse economie in een neerwaartse

  spiraal zit. Financile steun van de EU en het

  IMF voorkwam een faillissement. Vervolgens

  geloofden beleggers niet langer dat Ierland en

  Portugal hun staatsschuld zelfstandig konden

  financieren. Ook zij moesten gesteund. De onrust

  op de markten is deels te wijten aan speculatie

  en hebzucht en een gebrek aan vertrouwen dat

  Europese politici gezamenlijk uit de crisis willen

  komen.

  Wat groenen en andere progressieve politici nu

  proberen te voorkomen is dat de schuldencrisis

  via overheidsbezuinigingen alln wordt

  afgewenteld op de bevolking en op toekomstige

  generaties, via besparingen in de publieke sector

  (sociale voorzieningen en onderwijs). Daarom

  pleiten de Europese groenen voor een financile

  transactietaks die grote financile spelers laat

  meebetalen voor de geleden schade. Via euro-

  obligaties, gegarandeerd door alle eurolanden

  samen, kunnen we een herstructurering van de

  Griekse schuld eenvoudiger maken. Beleggers

  kunnen dan Griekse obligaties tegen marktwaarde

  inruilen voor euro-obligaties of de obligaties in

  looptijd verlengen tegen een lagere rente. Zij

  lijden dan verlies, maar krijgen er zekerheid voor

  terug. De EU moet er voor zorgen dat niet alleen

  financile markten maar ook Europese burgers

  weer wat meer vertrouwen krijgen

  Bart staes europees parlementslid | [email protected]

 • Webtip

  Een deel van de schaarse bouwgrond in Oedelem is voorbehouden voor exclusieve villa-appartementen,bestemd voor wie een goedgevulde portefeuille heeft.

  (On)betaalbarewoningen?Wil het gemeentebestuur van Beernem het Knokke van het plattelandmaken? Dat is althans onze indruk als we een recent onderzoek overvastgoed van een Vlaamse krant erop nalezen. Daarin prijkt Beernemals n van de 10 duurste gemeenten van West-Vlaanderen. Nietverwonderlijk, want bouwpromotoren krijgen al jarenlang vrij spel.

  Wie zijn nestje wil bouwen in onze gemeentemoet een flinke spaarpot hebben. Want met eengemiddelde vraagprijs van 433.446 euro vooreen woning behoort Beernem tot de top-10 vanduurste gemeenten van West-Vlaanderen. Enook de prijs van een klein appartement ligt vrijhoog: gemiddeld 200.000 euro.Voor jonge gezinnen met een modaal inkomenzijn die prijzen veel te hoog. Zonder financilesteun van hun ouders lukt het hen niet om hiereen woning op de kop te tikken. Ze moeten dannoodgedwongen elders op zoek. En dat is ergjammer. Want jonge mensen vormen detoekomst van een gemeente.

  "Beernem in West-Vlaamsetop-10 duurste gemeenten"De Vlaamse Wooncode duidt de gemeente aanals cordinator van het woonbeleid op haargrondgebied. Maar de gemeente neemt haar rolniet op en laat de bouwfirma's liever hun gang

  gaan. Daardoor stijgen de prijzen veel snellerdan in andere gemeenten.Groen! wil een sociaal woonbeleid dat aandachtheeft voor de huisvesting van senioren,personen met een handicap, sociaal zwakkeren,enz. maar daarnaast willen we ook een beleiddat meer jonge gezinnen aantrekt doorwoningen betaalbaar te houden. Dat kan enkelmaar als de gemeente haar rol ernstig neemt enactiever ingrijpt in de woningmarkt door bv.beroep te doen op haar recht op voorkoop, zelfwoningen op te kopen om te renoveren, enz.

  ANNE [email protected]

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

  contactGroen! BeernemIgnace TousseynBruggestraat 179A8730 Oedelem050 79 15 [email protected]

  DEXIA EN DE GEMEENTEVeel gemeenten, waaronder ook Beernem, werken voorhun financin nauw samen met Dexia, n van de bankendie enkel nog bestaat dankzij forse overheidssteun, zegmaar steun van de belastingbetaler.Maar intussen is het voor de grootbanken weer businessas usual. Dexia keerde haar ceo Pierre Mariani onlangsextra bonussen uit, zodat hij in 2010 in totaal 1.800.00euro zal verdiend hebben. Ook de overige directieledenworden rijkelijk vergoed.We vinden deze premies echt immoreel en we vroegenop de gemeenteraad (dat via de gemeentelijke holdingaandeelhouder is) om de samenwerking met Dexia teherzien om zo druk uit te oefenen op de bank.Spijtig genoeg ging de CD&V-meerderheid hier niet opin. Een gemiste kans.We vinden dat de gemeente een aantal voorwaardenmoet koppelen aan haar samenwerking met banken. Zomoet ze eisen dat ethische, sociale en ecologische criteriagelden voor beleggingen en financieringen en dat bij hetbepalen van mogelijke bonussen de bank niet enkelrekening houdt met de aandeelhouders maar met allebelanghebbenden, zoals de klanten, de werknemers, deleveranciers, de lokale gemeenschap en het milieu.

  Sonia Hoedt en Rolle De Bruyne, gemeenteraadsleden

  ERFGOED: BEDROEVEND BELEIDNergens is het beleid rond de bescherming vanonroerend erfgoed zo rampzalig als bij ons. Amper 6 vande 500 waardevolle gebouwen in Beernem die op deinventaris van het bouwkundig erfgoed van de Vlaamseoverheid voorkomen, zijn geklasseerd. Bovendien staaner twee daarvan te verkommeren.En de gemeente is niet van plan om hierin snelverandering te brengen. Want het huidig beleid dientvooral de belangen van privpersonen. Zo verdwijntbinnenkort de 19de eeuwse historische hoeve langs deVeldkapellestraat om plaats te maken voor een zoveelsteverkaveling. Tegen de adviezen van alle bevoegdeinstanties in vond de gemeente dat de eeuwenoudeboerderij toch mocht gesloopt worden en helpt zo actiefmee om het eigen historisch patrimonium te vernietigen.Het is een voorbeeld van slecht bestuur en het druist integen het algemeen belang.De inwoners van Beernem hebben recht op hun stukjeplaatselijke geschiedenis en daar horen unieke,historisch waardevolle gebouwen bij. Die betekenen eenonmiskenbare meerwaarde en vormen een grotetoeristische troef. Het is de taak van de gemeente omdeze voor het nageslacht te bewaren. Zeker, af en toegebeuren er mooie dingen, zoals rond het funerairerfgoed, maar zonder blijvende bescherming is ook ditgedoemd om te verdwijnen.We blijven erop aandringen dat het Beernemsgemeentebestuur eindelijk een visie ontwikkelt en eenlijst opstelt van wat ze wil bewaard zien. En in eenvolgende stap ook actief overgaat tot het indienen vande nodige dossiers bij de Vlaamse overheid om dezewaardevolle gebouwen te laten beschermen.

  Ignace Tousseyn, Groen!-voorzitter

  MOUNTAIN LTD

  Webtipwww.groenbeernem.be