136

Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?
Page 2: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?
Page 3: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Igavene Perekond: õpetaja käsiraamatReligioonikursus 200

VäljaandjaViimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse KirikSalt Lake City, Ameerika Ühendriigid

Page 4: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Kommentaarid ja parandused on teretulnud. Palun saatke kommentaarid, sealhulgasparandused, järgmisel aadressil:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services50 E. North Temple St., Floor 8

Salt Lake City, Utah 84150-0008USA

E-post: [email protected] pange kirja oma täisnimi, aadress, kogudus ja vai.

Ärge unustage märkida käsiraamatu pealkirja. Seejärel kirjutage oma kommentaarid.

© 2015 Intellectual Reserve, Inc.Kõik õigused kaitstud

Trükitud Ameerika ÜhendriikidesVersioon 1, 6/15

Ingliskeelse originaali heakskiit: 8/14.Tõlke heakskiit: 8/14.

Originaali pealkiri „The Eternal Family Teacher Manual“Estonian

PD10052297 124

Page 5: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

SisukordSissejuhatus teosesse „Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) . . v

1 Läkituse „Perekond: läkitus maailmale” esiletulek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Prohvetid ja apostlid kuulutavad pühalikult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Meie jumalik potentsiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Perekond ja suur õnneplaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5 Surelikkuse olud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

6 Perekond on Taevase Isa plaanis kesksel kohal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7 Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8 Sugu ja igavene identiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

9 Meeste jumalikud rollid ja kohustused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

10 Naiste jumalikud rollid ja kohustused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

11 Igaveseks abieluks valmistumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

12 Templitalitused ja -lepingud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

13 Templis kummardamise parendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

14 Saada Päästjaks Siioni mäel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

15 Igavene abielu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

16 Püha sigitusjõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

17 Käsk paljuneda ja täita maa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

18 Abielusuhte eest hoolitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

19 Kristliku elu ja kodu ehitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

20 Usu ja tunnistuse kaitsmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

21 Laste kasvatamine armastuses ja õigemeelsuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

22 Eduka pere loomine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

23 Ajalike vajaduste eest hoolitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

24 Vallalised täiskasvanud Kiriku liikmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

25 Usu rakendamine rasketes pereoludes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

26 Vastutav Jumala ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

27 Prohvetlikud hoiatused seoses perega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

28 Perekonna kui ühiskonna põhiüksuse toetamine . . . . . . . . . . . . . . . . 110

kevincbanks
Sticky Note
Marked set by kevincbanks
Page 6: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?
Page 7: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Sissejuhatus teosesse „IgavenePerekond: õpetaja käsiraamat”(Religioonikursus 200)Mida oodatakse usuõpetajalt?Kui Te valmistute õpetama, on tähtis, et Te mõistaksite Seminaride ja Usuinstituutideeesmärki:

„Meie eesmärk on aidata noortel ja noortel täiskasvanutel mõista Jeesuse Kristuse õpetust ja lepitustning aidata neil leida sellest tuge, saada templiõnnistuste vääriliseks ning valmistada ennast, omaperet ja teisi ette igaveseks eluks koos Taevase Isaga.” (Gospel Teaching and Learning: A Handbookfor Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion (2012), lk x)

Te võite selle eesmärgi saavutada, elades usinasti evangeeliumi järgi, tõhusalt omaõpilastele evangeeliumi õpetades ja õppetunde või programmi asjakohaselt läbi viies.Kui te valmistute nendel viisidel evangeeliumi õpetama, siis olete Püha Vaimuvääriline. (Vt ÕL 42:14.)

See on teie võimalus aidata õpilastel õppida Vaimu kaudu, et nad võiksid tugevdadaoma usku ja süvendada oma pöördumist. Te saate õpilasi selle saavutamisel aidata, kuisuunate neid ära tundma, mõistma ja kasutama Jeesuse Kristuse evangeeliumimärkimisväärseid õpetusi ja põhimõtteid, tundma nende tõde ja tähtsust.

„The Gospel Teaching and Learning” (Evangeeliumi õppimise ja õpetamisekäsiraamat) on oluline abivahend, et mõista õpetamisprotsessi ja õppida, kuidas ollatundides edukas.

Mis on selle kursuse eesmärgid?Käesolev kursus „Igavene perekond” (Religioonikursus 200) uurib perekonna kesksetrolli päästmisplaanis, nagu seda õpetavad pühakirjad ja kaasaja prohvetite sõnad.Kursuse õpetus, teemad ja põhimõtted on võetud peamiselt läkitusest „Perekond:läkitus maailmale”.(www.jeesusekristusekirik.ee). Sellel kursusel uuritakse, arutatakseja hinnatakse abielu ja perekonnaga seotud küsimusi ja probleeme Jeesuse Kristuseevangeeliumi kontekstis.

See kursus annab õpilastele parema arusaamise lepingute tegemise ja pidamise ningselles ja tulevases elus õnnistuste saamise seosest. Uuritakse ja analüüsitakse abielu japerega seotud õpetust ja põhimõtteid, et õpilased mõistaksid nende ajakohasusttänapäeva oludes. Õpilased mõistavad paremini, miks võivad nad usaldada ja järgidakaasaja prohvetite õpetusi.

Mida oodatakse õpilastelt?Et saada kursusel osalemise eest ainepunkte instituudi lõpetamiseks, nõutakseõpilastelt pühakirjade, üldkonverentsi kõnede ja muu õpilase lugemismaterjali alltoodud materjali läbilugemist enne igat tundi. Õpilased peavad täitma kaosalemisnõudeid ja näitama, et on omandanud kursuse materjali, läbides hindamise.

v

Page 8: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Kuidas on selle käsiraamatu õppetunnid üles ehitatud?See kursus on kavandatud terve semestri peale ja koosneb 28st 50-minutilisestõppetunnist. Kui teie grupp koguneb kaks korda nädalas, tehke igas tunnis üksõppetund. Kui teie klass kohtub ainult üks kord nädalas 90–100 minutit korraga,kombineerige ja tehke igas tunnis kaks õppetundi. Iga õppetund koosneb neljast osast:

• Sissejuhatus

• Ettevalmistav materjal

• Õpetamissoovitused

• Õpilase lugemismaterjal

SissejuhatusSee osa annab lühikese ülevaate õppetunni teemadest ja eesmärkidest.

Ettevalmistav materjalSee osa soovitab allikaid, näiteks viimse aja prohvetite ja teiste Kiriku juhtidesõnumeid, mis aitavad teil paremini mõista selles õppetunnis arutatavaid õpetusi,põhimõtteid ja evangeeliumi tõdesid.

ÕpetamissoovitusedÕpetamissoovituste osa sisaldab materjali, mis aitab teil mõista, mida õpetada ja kuidasseda õpetada (vt osasid 4.3.3 ja 4.3.4 käsiraamatus „Gospel Teaching and Learning”).Soovitatud õpitegevused on kavandatud selleks, et aidata õpilastel ära tunda, mõista jarakendada pühasid tõdesid. Te võite otsustada kasutada mõnda või kõiki soovitusi, kuikohandate neid oma isikliku õpetamisstiiliga ja oma õpilaste vajaduste ja olukorraga.Kui kaalute, kuidas õppematerjali kohandada, järgige seda nõuannet vanem Dallin H.Oaksilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

„Olen tihti kuulnud juhataja Packerit õpetamas, et me enne omandame ja siiskohandame. Kui me oleme etteantud õppetunni materjali põhjalikult omandanud, võimejärgida Vaimu, et seda kohandada. Kuid selles paindlikkuses varitseb oht, et hakkameomandamise asemel kohandama. Tuleb leida tasakaaluasend. See on pidev väljakutse.Kuid kõigepealt omandades ja seejärel kohandades ei satu me valele teele.” (A Panel

Discussion with Elder Dallin H. Oaks (Seminaride ja Usuinstituutide satelliitülekanne, 7. aug 2012;si.lds.org)

See kursus sisaldab Kiriku juhtide avaldusi, mis on tõenäoliselt saadaval mitmeskeeles. Õpetamiseks valmistudes võite kasutada ka Kiriku juhtide teisi kättesaadavaidõpetusi, mis lähevad kokku tunni teemaga.

Iga õppetunni õpetamissoovituste osa sisaldab vähemalt ühte õpetust või põhimõtet,mis on välja toodud paksus kirjas. Kui õpilased avastavad need tõed ning jagavad,mida on õppinud, võivad nende sõnad erineda käsiraamatus toodud sõnadest. Kui seejuhtub, siis olge ettevaatlik, et Te ei jätaks muljet, nagu oleks nende vastus vale. Kui agaöeldut oleks vaja täpsustada, siis aidake selle tähendust ettevaatlikult selgitada.

See õppekava näitab, kuidas kaasata evangeeliumi õpetamise ja õppimise aluseidtemaatilisse kursusesse (Gospel Teaching and Learning, lk 10, 23–31, 38–41).Eelolevate kuude jooksul avaldavad Seminarid ja Instituudid dokumendi nimega„Teaching Thematically in Institutes of Religion” („Temaatiline õpetamine

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

vi

Page 9: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

usuinstituutides“), mis selgitab põhjalikumalt, kuidas kaasata evangeeliumi õpetamiseja õppimise aluseid temaatilistesse kursustesse.

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kirjeldas õnnistusi, mistulevad, kui uurida evangeeliumi teemade kaupa:

„Samas kui pühakirjaraamatu algusest lõpuni läbilugemine annab meile peamiseteadmiste laiuse, suurendab teema kaupa õppimine meie teadmiste sügavust.Ilmutustes seoste, mustrite ja teemade otsimine lisab meie vaimsetele teadmistele ‥;see avardab meie perspektiivi ja arusaamist päästmisplaanist.

Minu arvates ongi see usin uurimine ning seoste, mustrite ja teemade avastamineKristuse sõnast toitumine. Selline lähenemine võib avada vaimse reservuaari lüüsiväravad, valgustadameie mõistmist Püha Vaimu kaudu ning kutsuda esile sügavat tänulikkust pühakirjade eest ja selliselmääral vaimset pühendumist, mida ei saa ühelgi teisel viisil. Selline otsimine võimaldab meil ehitadameie Lunastaja kaljule ja seista vastu kurja tuultele nendel viimsetel aegadel.” (A Reservoir of LivingWater. Brigham Youngi ülikooli küünlavalgusõhtu, 4. veebr 2007, lk 3. – speeches.byu.edu)

Õpilase lugemismaterjalSelles osas on toodud nimekiri pühakirjakohtadest, Kiriku juhtide kõnedest ja teistestmaterjalidest, mis rikastavad arusaamist õppetunnis rõhutatud teemadest. Andkeõpilastele ülesandeks ja julgustage neid lugema neid materjale enne igat tundi. Kui naduurivad neid innustatud materjale, ei ole nad üksnes paremini valmistunud klassisaruteludes osalemiseks, vaid laieneb ja süveneb ka nende arusaam kursuse teemadest.Andke õpilastele semestri alguses nimekiri kogu õpilase lugemismaterjalist.

Kuidas ma saan õpetamiseks valmistuda?Issand aitab Teid, kui te õpetamiseks valmistute. Valmistudes on abiks, kui küsiteendalt järgmiseid küsimusi:

• Kas ma püüan elada evangeeliumi järgi, et võiksin valmistudes ja õpetades Vaimutunda?

• Kas ma olen palunud Püha Vaimu juhatust?

• Kas ma olen uurinud etteantud pühakirjakohti ja ettevalmistavat materjali?

• Kas ma lugesin õppekava ja tegin kindlaks, kas on midagi, mida peaksinomandama või kohandama, et õppetund vastaks minu õpilaste vajadustele?

• Kuidas saan ma kontrollida, kas õpilased loevad õpilaste lugemismaterjali ja saavadsellest kasu?

• Kuidas saaksin aidata igal õpilasel tunnis täisväärselt osaleda?

Abi võib olla järgmistest soovitustest:

• Innustage õpilasi lugema enne igat tundi etteantud pühakirjakohti ja artikleid.

• Eeldage, et õpilased täidavad oma rolli õppijatena.

• Andke õpilastele hulgaliselt võimalusi selgitada õpetust ja põhimõtteid nende omasõnadega, jagada asjakohaseid kogemusi ja tunnistada, mida nad teavad jatunnevad.

• Varieerige õpitegevusi ja lähenemisviise igas tunnis ja õppetunniti.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

vii

Page 10: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Looge õpikeskkond, mis kutsub Vaimu ja milles õpilastel on au ja kohustus üksteistõpetada ja üksteiselt õppida (vt ÕL 88:78, 122).

• Kursuse käigus leiate viiteid spetsiifilistele pühakirjade uurimise oskustele.Kasutage neid võimalusi, et aidata õpilastel pühakirjade uurimises iseseisvakssaada ja elukestvale pühakirjade õppimisele pühenduda.

Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas:

„Vaadake, et õpilased usinalt osaleksid, sest valikuvabaduse kasutamine volitab PühaVaimu õpetust. ‥ Kui õpilased tõdedest kõnelevad, siis [need tõed] kinnituvad nendehinges ja tugevdavad nende isiklikku tunnistust.” (To Understand and Live Truth. Õhtuvanem Richard G. Scottiga, 4. veebr 2005, lk 3; si.lds.org)

Kuidas kohandada õppetunnid erivajadustega õpilaste jaoks?Kui te õpetamiseks valmistute, pidage meeles erivajadustega õpilasi. Kohandagetegevusi ja ootusi, et nad võiksid kogeda eduelamust. Otsige viise, kuidas aidata neiltunda armastust, heakskiitu ja kaasatust. Kujundage usalduslikke suhteid.

Lisaideede ja -vahendite leidmiseks vaadake „Disability Resources” lehte aadressildisabilities.lds.org ning Seminaride ja Usuinstituutide eeskirjade käsiraamatu osanimega „Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities”.

Igavene perekond (Religioonikursus 200)Õpilase lugemismaterjalNB! Teilt ei nõuta võõrkeelse lugemismaterjali lugemist.

Õppetund Pealkiri Lugemissoovitused

1 Läkituse„Perekond:läkitusmaailmale”esiletulek

• Efeslastele 4:11–14; Moosia 8:15–17; Moosese 6:26–39;7:16–21.

• „Perekond: läkitus maailmale”. –www.jeesusekristusekirik.ee.

• M. Russell Ballard. Olulisim on see, mis kestab kõige kauem.– 2005. a sügisene üldkonverents.

2 Prohvetid jaapostlidkuulutavadpühalikult

• Hesekiel 33:1–7; Aamos 3:6–7; Õpetus ja Lepingud 1:4–5,11, 14, 37–38; 90:1–5; 124:125–126.

• M. Russell Ballard. Püsi paadis ja hoia kinni! – 2014. asügisene üldkonverents.

• Henry B. Eyring. Finding Safety in Counsel – Ensign, mai 1997,lk 24–26.

• Carol F. McConkie. Elage prohvetite sõnade järgi. – 2014. asügisene üldkonverents.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

viii

Page 11: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Õppetund Pealkiri Lugemissoovitused

3 Meie jumalikpotentsiaal

• 1. Moosese 1:27; Jesaja 55:8–9; Apostlite teod 17:29;Heebrealastele 12:9; 1. Johannese 3:1–2; 4:8–9; 1. Nefi 9:6;2. Nefi 9:20; Moroni 8:18; Õpetus ja Lepingud 76:4; 88:41;130:22.

• Dieter F. Uchtdorf. Neli tiitlit. – 2013. a kevadineüldkonverents.

• Gospel Topics. Becoming Like God. – lds.org/topics.

4 Perekond jasuurõnneplaan

• Moosese 1:27–39; 3:16–17; 5:6–12; 2. Nefi 2:19–25;9:6–12; Õpetus ja Lepingud 49:15–17.

• M. Russell Ballard. The Atonement and the Value of One Soul.– Ensign mai 2004, lk 84–87.

• Julie B. Beck. Teaching the Doctrine of the Family. – Ensign,märts 2011, lk 12–17.

5 Surelikkuseolud

• 2. Nefi 2:27–29; Moosia 3:19; 16:3–6; Moosese 6:49, 53–55;Aabrahami 3:25.

• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr2012, lk 40–47.

6 Perekond onJumala plaaniskesksel kohal

• ÕL 93:39-50.

• Robert D. Hales. The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk64–67.

• David A. Bednar. Olge kodus usinamad ja tegusamad. – 2009.a sügisene üldkonverents.

7 Abielu mehe janaise vahel onJumala pooltseatud

• Mormoni 9:9; Õpetus ja Lepingud 49:15–17; Moosese3:18–25; 5:1–16.

• Dallin H. Oaks. Sul ei tohi olla muid jumalaid. – 2013. asügisene üldkonverents.

• Sheri L. Dew. It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone. –Ensign, nov 2001, lk 12–14.

• The Divine Institution of Marriage. – mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage.

• Gospel Topics. Same-Sex Marriage. – lds.org/topics.

8 Sugu jaigaveneidentiteet

• Matteuse 7:12; Johannese 8:1–11; 15:12; Õpetus ja Lepingud76:24; Moosese 2:27 ja teine lõik läkitusest „Perekond:läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee.

• Jeffrey R. Holland. Omasooiharusest vaevatute aitamine. –Liahoona, okt 2007, lk 42–45.

• Gospel Topics. Same-Sex Attraction. – lds.org/topics.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

ix

Page 12: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Õppetund Pealkiri Lugemissoovitused

9 Meestejumalikudrollid jakohustused

• Matteuse 2:13–16; Efeslastele 5:23, 25; 1. Timoteosele 5:8;Õpetus ja Lepingud 75:28; 83:2, 4; 121:36–46.

• D. Todd Christofferson. Olgem meesteks. – 2006. a sügiseneüldkonverents.

• Linda K. Burton. Me tõuseme koos taevasse. – 2011. akevadine üldkonverents.

• Isade ja emade püha kutse. 15. peatükk teoses „Kirikupresidentide õpetused: Ezra Taft Benson”, 2014, lk 185–196.

10 Naistejumalikudrollid jakohustused

• 2. Timoteosele 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21; Õpetusja Lepingud 25:1–3, 10, 13–16.

• Understand the Divine Roles of Women. – Ensign, veeb 2009,lk 67.

• The Women of the Church. 20. peatükk teoses „Teachings ofPresidents of the Church: Spencer W. Kimball”, 2006, lk214–225.

11 Igaveseksabieluksvalmistumine

• Markuse 5:35–36; Õpetus ja Lepingud 6:22–23, 36; 8:2–3;9:7–9; 11:12–14; 88:40.

• Dieter F. Uchtdorf. The Reflection in the Water (Kirikuharidussüsteemi pühalik koosolek, 1. nov 2009). – lds.org/media-library.

• Jeffrey R. Holland. Be Not Afraid, Only Believe. Õhtu vanemJeffrey R. Hollandiga, 6. veebr 2015; lds.org/broadcasts.

12 Templitalitusedja -lepingud

• 2. Moosese 19:3–6; Õpetus ja Lepingud 84:19–21; 97:10–17;109:12–26; 124:37–40, 55.

• Boyd K. Packer. Püha tempel. – Liahoona, okt 2010, lk 29–35.

13 Templiskummardamiseparendamine

• Psalmid 24:3–5; Johannese 2:13–16; 3. Nefi 17:1–3; Õpetusja Lepingud 109:8–22.

• Richard G. Scott. Templis käimine: jõu ja väe allikas rasketelaegadel. – 2009. a kevadine üldkonverents.

• L. Lionel Kendrick. Enhancing Our Temple Experience. –Ensign, mai 2001, lk 78–79.

14 SaadapäästjaksSiioni mäel

• Obadja 1:21; Malaki 3:23–24; Õpetus ja Lepingud110:13–16; 128:18; 138:27–37, 58–59.

• David A. Bednar. Laste südamed pöörduvad. – 2011. asügisene üldkonverents.

• Quentin L. Cook. Juured ja oksad. – 2014. a kevadineüldkonverents.

15 Igavene abielu • Õpetus ja Lepingud 131:1–4; 132:1–24.

• Russell M. Nelson. Selestiline abielu. – 2008. a sügiseneüldkonverents.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

x

Page 13: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Õppetund Pealkiri Lugemissoovitused

16 Pühasigitusjõud

• 1. Moosese 2:21–24; Psalmid 24:3–4; Matteuse 5:8, 27–28;Roomlastele 8:6; Jaakobi 2:28, 31–35; Alma 39:1–9; Õpetusja Lepingud 42:22–24; 63:16; 121:45–46.

• David A. Bednar. Me usume, et tuleb olla ‥ kõlbeliseltpuhtad. – 2013. a kevadine üldkonverents.

• Linda S. Reeves. Kaitse pornograafia eest – Kristuselekeskendunud kodu. – 2014. a kevadine üldkonverents.

• Seksuaalne puhtus. Sulle, noor, 2011, lk 35–37.

17 Käsk paljunedaja täita maa

• 1. Moosese 1:27–28; 9:1; 35:11; Psalmid 127:3; 1. Nefi15:11; Õpetus ja Lepingud 29:6; 59:6; Moosese 2:27–28.

• Neil L. Andersen. Lapsed. – 2011. a sügisene üldkonverents.

• Russell M. Nelson. Abort: rünnak kaitsetute vastu. –Liahoona, okt 2008, lk 32–37.

18 Abielusuhteeesthoolitsemine

• Matteuse 19:3–8; Efeslastele 5:25, 28–31; Õpetus jaLepingud 25:5, 13–15; 42:22; Aabrahami 5:15–18.

• David A. Bednar. Marriage Is Essential to His Eternal Plan. –Ensign, juuni 2006, lk 82–87.

• L. Whitney Clayton. Abielu: vaata ja õpi. – 2013. a kevadineüldkonverents.

19 Kristliku elu jakoduehitamine

• Johannese15:1–5, 10–11; Heelamani 5:12; 14:30–31; 3. Nefi11:29–30; 12:22–24; Moroni 7:45, 48; Õpetus ja Lepingud64:9–11; 88:119, 123–25.

• Henry B. Eyring. Meie täiuslik eeskuju. – 2009. a sügiseneüldkonverents.

• Richard G. Scott. Rahu kodus. – 2013. a kevadineüldkonverents.

20 Usu jatunnistusekaitsmine

• Luuka 22:31–32; Johannese 14:26–27; Efeslastele 4:11–14;1. Nefi 15:23–24; 2. Nefi 31:19–20; Alma 5:45–46;Heelamani 3:28–30; 3. Nefi 18:32; Õpetus ja Lepingud11:13–14; 21:4–6; 108:7–8.

• Dieter F. Uchtdorf. Tulge meiega! – 2013. a sügiseneüldkonverents.

• Jeffrey R. Holland. Issand, ma usun. – 2013. a kevadineüldkonverents.

21 Lastekasvataminearmastuses jaõigemeelsuses

• Luuka 15:11–20; Efeslastele 6:4; 2. Timoteosele 3:15; 3. Nefi18:21; Õpetus ja Lepingud 68:25–28; 93:36–40.

• Richard G. Scott. Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. asügisene üldkonverents.

• Jeffrey R. Holland. A Prayer for the Children. – Ensign, mai2003, lk 85–87.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

xi

Page 14: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Õppetund Pealkiri Lugemissoovitused

22 Eduka pereloomine

• 5. Moosese 6:1–7; Joosua 24:15; Moosia 4:14–15; Õpetus jaLepingud 58:21; 98:4–6; 134:5–6; Usuartiklid 1:12.

• Vt Dallin H. Oaks. Hea, parem, parim. – 2007. a sügiseneüldkonverents.

23 Ajalikevajaduste eesthoolitsemine

• Malaki 3:8–12; Matteuse 6:19–21; Markuse 6:1–3; Luuka2:51–52; 1. Timoteosele 6:7–10; 2. Nefi 9:51; Jaakobi2:17–19; Õpetus ja Lepingud 56:17; 75:28; 104:13–18, 78.

• Robert D. Hales. Saagem kokkuhoidlikeks hoolekandjaiks niivaimses kui ka ajalises mõttes. – 2009. a kevadineüldkonverents.

• Marvin J. Ashton. One for the Money. – Ensign, sept 2007, lk37–39.

24 VallalisedtäiskasvanudKiriku liikmed

• 1. korintlastele 12:12–20, 25–27; Heebrealastele 11:1, 6,8–13, 16.

• Gordon B. Hinckley. A Conversation with Single Adults. –Ensign, märts 1997, lk 58–63.

• Spencer J. Condie. Pretendeerige kallitele ja suurimateletõotustele. Ensign või Liahona, nov 2007, 16–18.

25 Usurakendaminerasketespereoludes

• Õpetusõnad 3:5–6; Matteuse 11:28–30; 1. Nefi 16:34–39;17:1–4; Moosia 24:8–16; Õpetus ja Lepingud 121:7–8.

• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr2012, lk 40–47.

• Strengthening the Family: Adapting to Circumstances. –Ensign, dets 2005, lk 34–35.

26 VastutavJumala ees

• Matteuse 18:1–6; Roomlastele 13:12–14; 2. korintlastele5:17–21; Moosia 4:30; Alma 5:15–22; 12:14; Õpetus jaLepingud 42:22–25; 93:39–44.

• Jeffrey R. Holland. Inglite keel. – 2007. a kevadineüldkonverents.

• Richard G. Scott. Väärkohtlemise laastavate tagajärgederavimine. – 2008. a kevadine üldkonverents.

25 Prohvetlikudhoiatusedseoses perega

• 2. Timoteosele 3:1–7, 13; 1. Nefi 14:14–17; 22:16–17; Õpetusja Lepingud 97:22–28.

• Russell M. Nelson. Faith and Families. – Ensign, märts 2007,lk 36–41.

• Bonnie L. Oscarson. Perekonna läkituse kaitsjad. – 2015. akevadine üldkonverents.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

xii

Page 15: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Õppetund Pealkiri Lugemissoovitused

28 Perekonna kuiühiskonnapõhiüksusetoetamine

• Alma 43:9, 30, 45, 48; 46:11–16; 48:9–13.

• Thomas S. Monson. Ole vahva ja tugev. – 2014. a kevadineüldkonverents.

• Dallin H. Oaks. Balancing Truth and Tolerance. – Ensign, veebr2013, lk 24–31.

• L. Tom Perry. Miks on abielu ja perekond olulised – kõikjalmaailmas. – 2015. a kevadine üldkonverents.

SISSEJUHATUS TEOSESSE „IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT” (RELIGIOONIKURSUS 200)

xiii

Page 16: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?
Page 17: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

1Läkituse „Perekond: läkitusmaailmale” esiletulek

Sissejuhatus1995. a septembris andsid Esimene Presidentkond jaKaheteistkümne Apostli Kvoorum Kirikule ja maailmale läkitusepealkirjaga „Perekond: läkitus maailmale”(www.jeesusekristusekirik.ee). See prohvetlik avaldus õpetab,

milline on pere roll Jumala igavikulises plaanis. See õppetund aitabõpilastel paremini mõista, miks viimse aja prohvetid, nägijad jailmutajad selle innustusest kantud dokumendi välja andsid.

Ettevalmistav materjal• „Perekond: läkitus maailmale” – www.jeesusekristusekirik.ee.

• M. Russell Ballard. Olulisim on see, mis kestab kõige kauem. – 2005. a sügiseneüldkonverents.

ÕpetamissoovitusedMoosia 8:15–17; Moosese 6:26–27, 31–36; 7:16–21Läkituse „Perekond: läkitus maailmale” kirjutasid nägijadPaluge ühel õpilasel lugeda ette Moosese 6:26–27 ja teistel kuulata ning leida, midaütles Issand inimese südame, kõrvade ja silmade kohta.

• Kuidas kirjeldas Issand inimeste pahelisust?

• Mida tähendab, et inimeste „südamed on paadunud ja nende kõrvad on kõvakuulmisega ning nende silmad ei näe kaugele”?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosese 6:31–34.

• Kui teie oleksite Eenok, siis millist lohutust leiaksite Issanda sõnadest?

• Mida õpetavad need salmid selle kohta, kuidas Issand oma prohveteid toetab?

Andke õpilastele hetk aega, et lugeda Moosese 6:35–36.

• Mida nägi Eenok, kui ta savi oma silmadelt maha pesi?

• Mida sümboliseerib savi? (Savi võib sümboliseerida ilmalikkust. Paluge õpilastelmõtiskleda, mida näeksid nemad, kui ilmalikkus nende silmadelt maha pestaks.)

• Kuidas aitab salm 36 seletada, kes on nägija? (Vastused peaksid sisaldama järgmisttõde: nägija näeb asju, mis ei ole nähtavad maisele silmale. Soovi korral palugeõpilastel ristviidata salm 36 ja Moosia 8:15–17.)

Andke õpilastele Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem John A. Widtsoe(1872–1952) järgmise tsitaadi koopia ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Nägija on keegi, kes näeb vaimsete silmadega. Ta tajub teistele seletamatuna näivatähendust ja on seetõttu igavese tõe tõlgendaja ja selgitaja. ‥ Tema on see, kes näeb,see, kes kõnnib Issanda valguses avali silmadega (vt Moosia 8:15–17).” (John A.Widtsoe. Evidences and Reconciliations, toim. G. Homer Durham, 3. köidet, 1. kd, 1960,lk 258)

1

Page 18: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Soovitage õpilastel kirjutada see selgitus oma pühakirjades salmide Moosese 6:35–36kõrvale. Selgitage, et nägijad on samuti prohvetid.

Tehke kokkuvõte salmidest Moosese 7:16–21, et aidata õpilastel mõista, mis juhtusinimestega, kes uskusid, et Eenok on nägija, ja järgisid tema sõnu.

• Kuidas illustreerivad need salmid prohveti ja nägija sõnadele kuuletumise tähtsust?(Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad järgmist õpetust: prohvetid aitavad meilnäha asju Jumala vaatenurgast ja meid õnnistatakse, kui usaldame nendesõnu.)

Lugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema M. Russell Ballardi tsitaat:

„Vennad ja õed, sel aastal möödub kümme aastat 1995. aastast, mil EsimenePresidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum väljastasid maailmale läkituse„Perekond” (vt „Perekond: läkitus maailmale” – www.jeesusekristusekirik.ee). See olitollal ja on nüüdki fanfaarihüüuks, mis kutsub kaitsma ja tugevdama perekondi. ‥

Läkitus on prohvetlik dokument, mitte ainult sellepärast, et selle väljastasid prohvetid,vaid sellepärast, et see käis oma ajast ees. See hoiatab meid paljude just selliste asjade eest, mis onähvardanud ja õõnestanud perekondi viimase aastakümne jooksul, ning kutsub seadma paikaeelistused ja rõhuasetused, mida pered vajavad, kui nad tahavad säilida keskkonnas, mis tundubolevat üha mürgisem tavapärasele abielule ning vanemate ja laste vahelistele suhetele.

Läkituse selgesõnalisus ja lihtsus on ilmseks kontrastiks ühiskonna segastele ja keerulisteleettekujutustele, kus ei suudeta leida isegi ühist perekonna definitsiooni.” (Olulisim on see, mis kestabkõige kauem. – 2005. a sügisene üldkonverents)

• Mida pidas vanem Ballard silmas, kui ütles, et perekonna läkitus „käis oma ajastees”?

• Kuidas kinnitab perekonna läkitus teie uskumust, et Esimene Presidentkond jaKaksteist Apostlit on prohvetid, nägijad ja ilmutajad?

Tunnistage, et kuna Taevane Isa meid armastab ja soovib, et me saaksime rohkemTema sarnaseks, saadab Ta meile prohveteid ja nägijaid.

„Perekond: läkitus maailmale”Perekonna läkituse esiletulekVeenduge, et igal õpilasel on läkituse „Perekond: läkitus maailmale” koopia(www.lds.org/bc/content/shared/content/estonian/pdf/language-materials/35602_est.pdf?lang=est). (Vajadusel andke õpilastele prinditud koopia.) Innustageõpilasi perekonna läkituse koopiat kas paberil või digitaalkujul igasse tundi kaasavõtma. Selgitage, et esimest korda esitles Kirikule läkitust „Perekond: läkitusmaailmale” president Gordon B. Hinckley (1910–2008) 23. septembril 1995 Abiühinguüldkoosolekul.

• Mida ütleb läkituse pealkiri selle peamise kuulajaskonna kohta?

• Miks avaldati see läkitus tervele maailmale, mitte ainult Kiriku liikmetele? (Kuniõpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgmine tõde: Jumal kutsub prohveteid, etkuulutada oma tõdesid kõikidele oma lastele.)

Selgitage, et Kiriku organiseerimisest alates on Kiriku juhid avaldanud ainult viisläkitust. Ühe andis välja Esimene Presidentkond, ühe Kaheteistkümne ApostliKvoorum ja teised Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumüheskoos. Läkitustega edastatakse ainult suure tähtsusega sõnumeid. (Kui õpilased

1. ÕPPETUND: LÄKITUSE „PEREKOND: LÄKITUS MAAILMALE” ESILETULEK

2

Page 19: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

küsivad nende viie läkituse kohta, öelge neile, et nad võivad leida vastuse raamatust„Encyclopedia of Mormonism”, 5 kd, 1992. – Proclamations of the First Presidency andthe Quorum of the Twelve Apostles, 3:1151. – eom.byu.edu.)

Rääkige õpilastele, et enne perekonna läkituse ettelugemist põhjendas presidentHinckley, miks Kiriku juhid tundsid, et on vajalik see tähtis dokument avaldada.Näidake president Hinckley järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Ma ei pea teile meenutama, et maailm, milles me elame, on rahutu ja muutuvateväärtustega. Valjuhäälselt ahvatletakse meid tegema asju, mis reedaksid läbi aegadekehtinud käitumisnorme. Meie ühiskonna moraalseid kinnitusköisi on tugevastiraputatud.” (Stand Strong against the Wiles of the World, – Ensign, nov 1995, lk 99)

• Mida pidas president Hinckley silmas, kui ütles, et „ühiskonna moraalseidkinnitusköisi on tugevasti raputatud”? (Soovi korral selgitage, et kinnitusköied onmõeldud midagi paigal hoidma.)

• Kuidas kirjeldaksite, mis on juhtunud ühiskonna moraalsete kinnitusköitega pärastseda, kui president Hinckley 1995. a sellest tõsisest moraalsest allakäigust kõneles?

Näidake järgmist lõiku president Hinckley kõnest. Andke õpilastele aega, et sedalugeda ja leida sõnu ning fraase, mis selgitavad, milliseid probleeme Kiriku juhidmaailmas nägid ja miks nad selle läkituse välja andsid.

„Kogu selle sofistika juures, mida tõe pähe pakutakse, kogu pettuse juures seosesstandardite ja väärtustega, kogu peibutamise ja meelitamise juures lasta maailmal endaeglaselt määrida, oleme tundnud vajadust teid hoiatada. Selleks anname meieEsimesest Presidentkonnast ja Kaheteistkümne Apostli Nõukogust nüüd Kirikule jamaailmale läkituse, et anda teada ja taaskinnitada perega seotud standardeid, õpetusi

ja tavasid, mida selle kiriku prohvetid, nägijad ja ilmutajad on kiriku ajaloo jooksul korduvalt väljatoonud.” (Stand Strong against the Wiles of the World,. – Ensign, nov 1995, lk 100)

Kui õpilased leitu kohta aru annavad, kirjutage nende vastused tahvlile. Tahvlil võiksolla midagi järgmist:

Milliseid probleeme Kiriku juhid maailmas nägid?

Sofistikat pakutakse tõe pähe

Pettus seoses standardite ja väärtustega

Peibutused ja meelitused, et olla maailmaga sarnane

Mis on mõni põhjus, miks Kiriku juhid selle läkituse välja andsid?

Et hoiatada

Et anda teada ja taaskinnitada perega seotud standardeid, õpetusi ja tavasid, midaõpetavad praegused ja on õpetanud ka varasemad Kiriku juhid

• Mis on sofistika? (Sofistika on valeargument, mis esitatakse tõena.) Kas teil on omakogemusest näiteid, kuidas perega seoses valeideid tõe pähe õpetatakse? (Võiteviidata kirjakohale ÕL 89:4 toomaks näidet pettejäreldustest.)

1. ÕPPETUND: LÄKITUSE „PEREKOND: LÄKITUS MAAILMALE” ESILETULEK

3

Page 20: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mida võime president Hinckley sõnadest õppida viimse aja pühade prohvetite jaapostlite kohustuste kohta? (Õpilaste vastused peaksid sisaldama järgmist tõde:prohvetitel on püha kohus kuulutada Issanda antud „perega seotudstandardeid, õpetusi ja tavasid”.)

Paluge õpilastel paari minuti jooksul vaadata perekonna läkitust ja leida mõnedvastused, mida see tänapäeval perega seotud küsimustele annab. Kui õpilastel onolnud lugemiseks piisavalt aega, paluge neil rääkida, mida nad leidsid. Kuna teistesõppetundides käsitletakse läkitust põhjalikumalt, ärge kulutage sellele tegevusele liigapalju aega.

Tunnistage järgmisi tõdesid: perekonna läkitus on tulvil innustatud vastuseidühiskonna probleemidele. Läkitus on keset maailma muutuvaid väärtusi üksikisikuteleja peredele kindel ankur.

Selgitage, et pärast seda, kui president Hinckley oli perekonna läkituse ette lugenud,kuulutas ta:

„Me soovitame kõigil lugeda seda läkitust hoolikalt, palvemeelselt ja selle ülemõtiskledes. Iga rahva tugevus saab alguse tema koduseinte vahel. Me innustame omarahvast kõikjal tugevdama oma peret vastavalt nendele pikka aega au sees hoitudväärtustele.” (Stand Strong against the Wiles of the World. – Ensign, nov 1995, lk 101)

• Mida tähendab teie jaoks perekonna läkituse palvemeelne lugemine?

• Mil viisil on perekonna läkituses sisalduvad põhimõtted mõjutanud teie tundeidabielu ja pere suhtes?

Aidake õpilastel mõtiskleda ja jagada, kuidas nad võiksid rakendada presidentHinckley julgustust õppida ja kasutada perekonna läkituses leiduvaid õpetusi japõhimõtteid (näiteks läkituse osade päheõppimine). Kirjutage õpilaste vastusedtahvlile ja kutsuge neid palvemeelselt kaaluma, kuidas nad võiksid tugevdada ennast jaoma peret, rakendades „neid pikka aega au sees hoitud väärtusi”.

Õpilase lugemismaterjal• Efeslastele 4:11–14; Moosia 8:15–17; Moosese 6:26–39; 7:16–21.

• Perekond: läkitus maailmale. – www.jeesusekristusekirik.ee.

• M. Russell Ballard. Olulisim on see, mis kestab kõige kauem. – 2005. a sügiseneüldkonverents.

1. ÕPPETUND: LÄKITUSE „PEREKOND: LÄKITUS MAAILMALE” ESILETULEK

4

Page 21: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

2Prohvetid ja apostlidkuulutavad pühalikult

Sissejuhatus„Perekond: läkitus maailmale” algab järgmiste sõnadega: „Meie,Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkondja Kaheteistkümne Apostli Nõukogu, kuulutame pühalikult ..”(www.jeesusekristusekirik.ee). Evangeeliumi igal ajajärgul on

prohvetitel kohustus kuulutada Issanda tahet ja hoiatada patutagajärgede eest. See õppetund aitab õpilastel mõista, kuidasprohvetid on vahimehed, kes hoiatavad meid ette nähtud hädadeeest.

Ettevalmistav materjal• M. Russell Ballard. Püsi paadis ja hoia kinni! – 2014. a sügisene üldkonverents.

• Henry B. Eyring. Finding Safety in Counsel – Ensign, mai 1997, lk 24–26.

• Carol F. McConkie. Elage prohvetite sõnade järgi. – 2014. a sügisene üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedHesekiel 33:1–7; Õpetus ja Lepingud 1:4–5, 11, 14Vahimehed tornisNäidake õpilastele vahitorni pilti ja küsige, kas nad tunnevad ära pildil oleva ehitise.Selgitage, et see ehitis on muistse vahitorni koopia. (Selle asemel võite näidata esimestpaari minutit videost „Watchman on the Tower” („Vahimehed tornis”) lehel lds.org/media-library, kui see on teie keeles saadaval.) Küsige õpilastelt, mida vahimehedvaatavad ja miks on tähtis, et nad oma ülesannet täidaksid.

Paluge õpilastel lugeda Hesekiel 33:1–3 ja leida, mis on vahimehe kohustus.

• Mis on vahimehe kohustus? (Hoiatada inimesi läheneva ohu eest.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Hesekiel 33:4–7.

• Millise ülesande andis Issand Hesekielile?

• Kuidas on prohvetid nagu vahimehed tornis? (Õpilastel võib olla kasuks lugedaÕpetus ja Lepingud 1:4–5, 11, 14, et aidata neil mõista, et kaasaja prohvetid on kuivahimehed. Võite soovitada, et nad ristviitaksid need salmid kirjakohaga Hesekiel33:4–7. Kaaluge tähelepanu juhtimist sellele, et vanem M. Russell BallardKaheteistkümne Apostli Kvoorumist kuulutas: „Issanda Jeesuse Kristuseapostlitena on meie kohus olla vahimeesteks tornis” [Beware of False Prophets andFalse Teachers. – Ensign, nov 1999, lk 62].)

Tunnistage järgmist õpetust: Taevane Isa on kutsunud viimse aja prohveteidhoiatama meid läheneva ohu eest.

Et seda õpetust kinnitada, näidake Esimese Presidentkonna liikme Henry B. Eyringijärgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Päästja soovil meid ohutusse juhtida ei paista olevat lõppu. Ja viis, kuidas ta meilerada kätte juhatab, on järjepidev. Ta kutsub enam kui ühel viisil, et see kutse jõuaksnendeni, kes on valmis seda vastu võtma. Ja nende viiside seas on alati sõnumisaatmine Tema prohvetite suu kaudu, millal tahes on inimesed selle väärilised, et nende

5

Page 22: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

keskel oleks Jumala prohvet. Neile volitatud teenijaile antakse alati ülesandeks inimesi hoiatada,rääkida neile, kust leida turvalisust.” (Finding Safety in Counsel, – Ensign, mai 1997, lk 24)

• Millal olete end prohvetlikku nõuannet järgides kaitstuna tundnud?

• Millist perekondadele vaimset kaitset tuua võivat nõu olete kuulnud kaasajaapostlitelt ja prohvetitelt?

• Mil viisil on perekonna läkitus kui Meie Taevase Isa hoiatushääl?

Aamos 3:6–7Prohvetid ja apostlid aitavad meil mõista Issanda nägemust perekonnastLugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema M. Russell Ballardi tsitaat.Paluge õpilastel leida, mil viisil saavad prohvetid teada tänapäeva maailmasvaritsevatest ohtudest.

„Ma olen kuulnud, et mõned inimesed arvavad, et Kiriku juhid elavad oma „mullis”.Nad unustavad, et me oleme palju kogenud mehed ja naised ning oleme elanudmitmetes paikades ja töötanud paljude erineva taustaga inimestega. Meie praegusedülesanded viivad meid sõna otseses mõttes kõikjale üle maailma, kus me kohtumemaailma poliitiliste, usu-, äri- ja humanitaarvaldkonna juhtidega. Kuigi me oleme

külastanud nii Valget Maja Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis kui ka teisi valitsus- ja[usu]juhte kogu maailmas, oleme külastanud kõikjal ka kõige tagasihoidlikumaid [peresid jainimesi]. ‥

Kui te mõtisklete meie elu ja teenimistöö üle, siis kindlasti nõustute, et me näeme ja kogeme maailmanii, nagu teevad vaid vähesed. Te mõistate, et me elame vähem „mulli sees” kui enamik inimesi. ‥

Kuid [Kiriku juhtide] isiklikus ja kollektiivses tarkuses on midagi, mis peaks rahu tooma. Me olemekogenud kõike − erinevate avalike seaduste ja eeskirjade tagajärgi, pettumust, tragöödiat ja surmameie endi peredes. Me tunneme teie elumuresid.” (Püsi paadis ja hoia kinni! – 2014. a sügiseneüldkonverents)

• Kuidas võivad Kiriku juhi suured kogemused aidata teda tema vahimehe rollis?

Selgitage, et prohvetitel on juurdepääs millelegi palju tähtsamale kui elukogemus, misaitab neil täita neile jumalikult määratud kohustusi. Paluge ühel õpilasel lugeda etteAamos 3:6–7. Märkige ära, et Joseph Smithi tõlge muudab 6. salmis sõna „teinud”sõnaks „teadnud”. See arutelu võib olla hea võimalus innustada õpilasi uurimapühakirju ja kasutama joonealuseid märkuseid.

• Mida õpetab kirjakoht Aamos 3:6–7 prohvetite kohta?

Jagage õpilastega järgmist definitsiooni: prohvet on „inimene, kelle on kutsunudametisse Jumal ja kes räägib Jumala nimel. Jumala sõnumitoojana saab prohvetJumalalt käske, prohvetlikke kuulutusi ja ilmutusi. ‥ Prohvet mõistab hukka patu jaennustab ette selle tagajärgi.” (Pühakirjajuht, märksõna „Prophet”. –scriptures.lds.org)

Kandke järgmine skeem tahvlile:

2. ÕPPETUND: PROHVETID JA APOSTLID KUULUTAVAD PÜHALIKULT

6

Page 23: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Andke õpilastele paar minutit aega, et diagrammi üle mõtiskleda ja arutleda. Soovikorral selgitage, et see diagramm näitab, kuidas Jumala vaatenurk perekonnast kaasabsurelikkusele eelnevat elu, surelikku elu ja surelikkusele järgnevat elu. Ilmutuse kauduon prohvetid saanud laiema vaatenurga, mis aitab neil omakorda suurendada meievaatenurka ja arusaamist.

• Kuidas illustreerib see diagramm seda, miks oleks hea uurida perekonna läkitust?(Kirjutage tahvlile järgmine lause: „Perekonna läkitust uurides võime õppidaTaevase Isa vaatenurka perekonnale.”)

Paluge õpilastel võtta välja nende koopiad läkitusest „Perekond: läkitus maailmale”.Rõhutage avafraasi: „Meie, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku EsimenePresidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Nõukogu, kuulutame pühalikult. …” Andkeõpilastele mõni minut aega, et vaadata perekonna läkitust ning leida tõestust, etJumala vaatenurk abielule ja perekonnale erineb maailma vaatenurgast. Palugeõpilastel leitut jagada ja kirjutage nende vastused tahvlile.

Õpetus ja Lepingud 90:1–5Perekonna läkituses toodud prohvetite nõuannete järgimine hoiab meid kaitstunaPaluge õpilastel uurida salme Õpetus ja Lepingud 90:1–3, et leida, mida andis Issandprohvet Joseph Smithile.

• Mida andis Issand Joseph Smithile? (Kuningriigi võtmed, mis esindavadjuhtimisõigust ehk volitust juhatada Jumala kuningriiki maa peal.)

• Kes hoiab neid võtmeid tänapäeval? (Iga Esimese Presidentkonna jaKaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 90:4–5. Paluge klassil leida, midalubas Issand prohveti kaudu Kirikule anda. (Issand ütles, et Kirikule antakseilmutused. )

• Millise hoiatuse Issand pühadele 5. salmis andis?

• Millist põhimõtet see hoiatus meile õpetab? (Vastused peaksid väljendamaarusaamist järgmisest põhimõttest: kui suhtume kerglaselt ilmutustesse, midaJumal annab oma prohvetite kaudu, siis me komistame ja langeme. Soovikorral kirjutage see põhimõte tahvlile.)

Näidake järgnevaid tsitaate õde Carol F. McConkie’lt Noorte Naiste üldjuhatusest javanem M. Russell Ballardilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

2. ÕPPETUND: PROHVETID JA APOSTLID KUULUTAVAD PÜHALIKULT

7

Page 24: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

© Busath.com

„Me võime otsustada Kristuse sõnu, mida Tema teenijad on kõnelenud, ka eirata, neidtähtsusetuks pidada, jalge alla trampida või nende vastu mässata. Kuid Päästja õpetas,et need, kes seda teevad, lõigatakse Tema rahva seast ära [vt 3Ne 20:23].” (Carol F.McConkie, Elage prohvetite sõnade järgi – 2014. a sügisene üldkonverents)

„Olen oma teenimisajal märganud, et need, kes on tee kaotanud ja segaduses, ontavaliselt need, kes kõige tihedamini ‥ on unustanud, et kui Esimene Presidentkond jaKaheteistkümne Apostli Kvoorum kõnelevad ühel häälel, on see Issanda hääl sellel ajal.„Mida mina, Issand, olen rääkinud, seda ma olen rääkinud, ‥ olgu minu enda hääle võiminu teenijate häälega, see on sama” (ÕL 1:38).” (M. Russell Ballard. Püsi paadis ja

hoia kinni! – 2014. a sügisene üldkonverents )

• Milline oleks mõni ilming sellest, kuidas keegi perekonna läkituses antudnõuannetesse kerglaselt suhtub?

• Milliseid õnnistusi olete ise või on teised saanud, kui olete järginud perekonnaläkituses antud nõuandeid?

• Milliseid mõtteid ja tundeid viimse aja prohvetite osas sooviksite klassiga jagada?

Tunnistage, et perekonna läkitus on viieteistkümne prohveti, nägija ja ilmutajaühehäälne innustusest kantud avaldus. Innustage õpilasi terve selle kursuse jooksulpalvetama, et saada sügavamat tunnistust perekonna läkituses sisalduvate tõdedekohta.

Õpilase lugemismaterjal• Hesekiel 33:1–7; Aamos 3:6–7; Õpetus ja Lepingud 1:4–5, 11, 14, 37–38; 90:1–5;

124:125–126.

• M. Russell Ballard. Püsi paadis ja hoia kinni! – 2014. a sügisene üldkonverents.

• Henry B. Eyring. Finding Safety in Counsel – Ensign, mai 1997, lk 24–26.

• Carol F. McConkie. Elage prohvetite sõnade järgi. – 2014. a sügisene üldkonverents.

2. ÕPPETUND: PROHVETID JA APOSTLID KUULUTAVAD PÜHALIKULT

8

Page 25: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

3Meie jumalik potentsiaal

SissejuhatusTaevasel Isal on plaan, mis võimaldab meil minna tagasi Temajuurde ja saada Tema sarnaseks. President Dieter F. Uchtdorfõpetas: „Me olime Tema lapsed enne, kui siia maailma tulime, jame jääme tema lasteks igavesti. See põhitõde peaks muutma seda,kuidas me vaatame ennast, oma õdesid ja vendi ning elu ennast.”

(Neli tiitlit. – 2013. a kevadine üldkonverents) Kui õpilased saavadparema arusaamise oma jumalikust potentsiaalist, siis on neilparem võimalus surelikkuses ette tulevate katsumustega pareminitoime tulla.

Ettevalmistav materjal• Dieter F. Uchtdorf. Neli tiitlit. – 2013. a kevadine üldkonverents.

• Gospel Topics. Becoming Like God. – lds.org/topics.

Õpetamissoovitused1. Moosese 1:27; Jesaja 55:8–9; Apostlite teod 17:29; Heebrealastele 12:9;1. Johannese 3:1; 4:8–9; 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20; Moroni 8:18; Õpetus jaLepingud 76:4; 88:41; 130:22Me oleme Jumala lapsedPaluge õpilastel kujutleda, et mitteliikmest sõber küsib neilt, mida usub meie KirikTaevase Isa olemuse kohta. Paluge õpilastel lühidalt rääkida, mida nad vastaksid.

Kirjutage järgmised pühakirjapaarid tahvlile või jagage välja käsilehed:

1. Moosese 1:27; Õpetus ja Lepingud 130:22

1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20

Jesaja 55:8–9; Õpetus ja Lepingud 88:41

1. Johannese 3:1; 4:8–9

Moroni 8:18; Õpetus ja Lepingud 76:4

Apostlite teod 17:29; Heebrealastele 12:9

Jagage need pühakirjapaarid õpilastele uurimiseks ja leidmaks, mida õpetavad needmeie Taevase Isa kohta. Veenduge, et iga pühakirjakoht saaks kellelegi määratud.Piisava aja möödudes paluge õpilastel jagada, kuidas nad võiksid kasutada üht võimitut neist pühakirjakohtadest, et selgitada, mida nad Taevase Isa kohta teavad võiusuvad.

• Kuidas võib nende Taevase Isa omaduste teadmine aidata teil Teda kummardada?

• Kuidas mõjutab teie suhet Taevase Isaga teadmine, et Ta on tõeline isik, kel onülendatud, lihast ja luust ülestõusnud keha ja kes on teie vaimu Isa?

• Miks on hea Jumalat kummardades meeles pidada, et Ta on meie hinge Isa?(Arutelu osana rõhutage, et kuna Jumal on meie hingede Isa, on meil jumalikpotentsiaal saada selliseks, nagu Tema on. Samuti võib olla kasulik jagada järgmistEsimese Presidentkonna sõnumit, mis väljastati 1909. aastal president Joseph F.

9

Page 26: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Smithi (1838–1918) juhatusel: „Kõik mehed ja naised on universaalse Isa ja Emasarnased ning sõna otseses mõttes Jumaluse pojad ja tütred.” [Gospel Classics: TheOrigin of Man. – Ensign, veebr 2002, lk 29].)

Jagage kätte prohvet Joseph Smithi tsitaadi koopiad. Paluge õpilastel seda lugeda jamärkida ära fraase, mis näitavad, kui tähtis on mõista, kes on Jumal.

„Kui inimesed ei mõista Jumala olemust, siis ei mõista nad iseendid. ‥

Jumal ise oli kunagi selline, nagu oleme meie praegu, ja on ülendatud inimene ja istubtroonil taamal taevastes! Kui tänasest rebitaks eesriie ja suur Jumal, kes hoiab sedamaailma orbiidil ja kes hoiab ülal kõiki maailmu ja kõiki asju oma väega, teeks endnähtavaks – ma ütlen, kui te näeksite Teda täna, siis näeksite Teda inimese kujul nagu

endid, kogu isikut, ilmet ja inimese kuju; sest Aadam loodi Jumala moodi, Tema kuju järgi ja Temasarnasena, ja ta sai juhiseid Jumalalt, kõndis, rääkis ja vestles Temaga, nagu inimene kõneleb jasuhtleb teise omasugusega” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 40).

• Kuidas aitab Taevase Isa olemuse mõistmine meil mõista iseennast? (Kui õpilasedvastavad, kirjutage tahvlile järgmine tõde: kui me hakkame mõistma omaTaevast isa, võime paremini mõista enda potentsiaali saada meie taevastevanemate sarnaseks.)

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Dallin H. Oaksi järgnevat tsitaatija paluge ühel õpilasel see ette lugeda.

„Mõtisklege võimsa idee üle, mida õpetatakse meie armastatud laulus „Olen Jumalalaps” [Kiriku lauluraamat]. ‥ Siin on vastus ühele elu suurele küsimusele: „Kes maolen?” Ma olen Jumala laps, kelle vaimne sugupuu ulatub taevaste vanemateni. Seedefineerib meie igavikulist potentsiaali. See võimas idee on mõjus antidepressant. Seevõib anda igaühele meist jõudu tegemaks õigemeelseid valikuid ja otsimaks enesest

parimat.” (Powerful Ideas. – Ensign, nov 1995, lk 25)

Kirjutage tahvlile järgmine:

Minu teadmine sellest, et olen Jumala laps, võib mind aidata, kui____________________.

Minu teadmine sellest, et olen Jumala laps, on mind aidanud, kui____________________.

Palu mitmel õpilasel jagada, kuidas nad ühe nendest lausetest lõpetasid.

Roomlastele 8:16–17; 1. Johannese 3:2; 3. Nefi 12:48Meie jumalik potentsiaalÜtelge õpilastele, et mõnikord kuuleme räägitavat, et kellelgi on suur potentsiaal.

• Mida see väljend teie arvates tähendab?

Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjaviited ja paluge õpilastel neid uurida, et õppidameie jumaliku potentsiaali kohta: Roomlastele 8:16–17; 1. Johannese 3:2; 3. Nefi 12:48.Võite soovitada, et õpilased ristviitaksid neid pühakirjakohti, märkides needpühakirjades iga kirjakoha juurde leheservale.

3. ÕPPETUND: MEIE JUMALIK POTENTSIAAL

10

Page 27: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mida tähendab teie jaoks väljend „oleme Tema sarnased” Jumala olemuse kohtauuritud pühakirjade valguses?

• Mida tähendab saada Jeesuse Kristuse kaaspärijaks? (Kui Isa Ainusündinud Pojallihas on Jeesusel Kristusel õigus pärida kõik, mis Isal on. Inimesed, kes onkuulekad ja võtavad vastu Päästja lepituse täielikud õnnistused, pärivad samutikõik, mis Isal on [vt Rm 8:14–18; Gl 3:26–29; ÕL 84:38]. Rõhutage järgmistpõhimõtet: Taevase Isa plaan võimaldab meil saada meie taevaste vanematesarnaseks. Märkige ära, et kuigi mõned inimesed võivad kritiseerida meieuskumust Jumala sarnaseks saamisest, põhineb see uskumus Piibli õpetustel.)

Kirjutage tahvlile järgmine küsimus:

Mida õpetas vanem Dallin H. Oaks meie sureliku elu eesmärgi kohta?

Lugege järgmist vanem Dallin H. Oaksi tsitaati ja paluge õpilastel leida vastus tahvlilolevale küsimusele.

„Taastatud Jeesuse Kristuse kiriku teoloogias on sureliku elu eesmärk valmistada meidsaama Jumala sarnaseks – saavutama oma potentsiaali Tema poegade ja tütardena. ‥Piibel ütleb, et surelikud on „Jumala lapsed” ja „nii Jumala pärijad kui ka Kristusekaaspärijad” (Rm 8:16–17). Piibel kuulutab veel, et „kui me ühes temaga kannatame,siis meid ühes temaga ka austatakse” (Rm 8:17) ja et „tema ilmudes oleme tema

sarnased” (1Jh 3:2). Meie võtame neid Piibli õpetusi sõna-sõnalt. Me usume, et sureliku elueesmärgiks on saada füüsiline keha ja Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ning evangeeliumi käskudele jatalitustele kuuletudes olla vääriline hiilgavaks, ülestõusnud selestiliseks olekuks, mida kutsutakseülenduseks või igaveseks eluks. ‥ (Selle igavese elu või Jumala eluga peaksid olema tuttavad kõik, keson õppinud vana kristlikku õpetust ja uskumust jumalikustamisse või apoteoosi.) ‥

Meie teoloogia saab alguse taevastest vanematest. Meie suurim püüdlus on saada nende sarnaseks.Isa halastava plaani kohaselt on see kõik võimalik Isa Ainusündinu, meie Issanda ja Päästja JeesuseKristuse lepituse kaudu.” (Apostasy and Restoration. – Ensign, mai 1995, lk 86–87)

(NB! Vajadusel selgitage, et jumalikustamine ja apoteoos viitavad ideele, et inimene võibsaada jumalaks või ülendatud jumalikkuse seisundisse.)

Arutage õpilaste vastuseid tahvlil olevale küsimusele. Seejärel küsige:

• Mis on teie mõtted selle kohta, et Taevase Isa plaan annab teile võimaluse saadaTema sarnaseks?

• Miks on vajalik Kristuse lepitus, et Jumala sarnaseks saada?

Et arutelu edendada, vaadake oma õpilastega üle järgmine tsitaat:

„Viimse aja pühad mõistavad Kristuse lepituse suurusjärku, teades, millise tohutu inimpotentsiaali seevõimalikuks teeb. Kristuse lepitus ei too vaid andestust pattudele ja võitu surma üle, see ka lunastabebatäiuslikud suhted, parandab hingehaavad, mis kasvu takistavad, ning tugevdab ja võimaldabinimestel arendada Kristuse omadusi [vt Al 7:11–12]. Viimse aja pühad usuvad, et vaid JeesuseKristuse lepituse kaudu võib meil olla kindel lootus igavikulisele hiilgusele ja et Tema lepituse väelevõib ligi pääseda ainult siis, kui usume Jeesusesse Kristusesse, teeme meeleparandust, saame ristitud,võtame vastu Püha Vaimu anni ja peame vastu lõpuni, järgides Kristuse juhatust ja eeskuju [vt 2Ne31:20; UA 1:4]. Seega kõiki, kes saavad Jumala sarnaseks ja sisenevad Tema hiilguse täiusesse,kirjeldatakse kui inimesi, keda on tehtud täiuslikuks „uue lepingu vahemehe Jeesuse kaudu, kes viis

3. ÕPPETUND: MEIE JUMALIK POTENTSIAAL

11

Page 28: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

selle täiusliku lepituse täide omaenda vere valamise läbi” [ÕL 76:69].” (Gospel Topics. Becoming LikeGod. – lds.org/topics)

Jagage laiali Esimese Presidentkonna liikme Dieter F. Uchtdorfi tsitaadi koopiad.Paluge õpilastel see läbi lugeda ja märkida ära ideed, mis annavad neile lootust, etnemad võivad saavutada jumaliku potentsiaali. Märkige ära, et president Uchtdorfpidas selle kõne üldkonverentsi preesterluse koosolekul, kuid need ideed kehtivadkõigi kohta.

„Üks tiitel, mis meid kõiki määratleb kõige põhilisemal viisil, on Taevaisa poeg [võitütar]. Ükspuha kes me oleme või mida me elus teeme, ei tohi me kunagi unustada, etoleme otseses mõttes Jumala vaimulapsed. Me olime Tema lapsed, enne kui siiamaailma tulime, ja me jääme tema lasteks igavesti. See põhitõde peaks muutma seda,kuidas me vaatame ennast, oma õdesid ja vendi ning elu ennast. ‥

Vahel võib olla heidutav teada, mida Jumala [lapseks] olemine tähendab, ja ikkagi mitte suuta sellekohaselt elada. Vastasele meeldib neid tundeid ära kasutada. Saatanale meeldiks, kui te ennast omajumaliku potentsiaali asemel oma pattude järgi määratleksite. Vennad, ärge kuulake teda.

Me oleme kõik näinud väikelast kõndima õppimas. Ta teeb väikese sammu ja tuigub. Ta kukub. Kas mepahandame selle katse üle? Muidugi mitte. Milline isa karistaks väikelast kukkumise pärast? Mejulgustame, plaksutame ja kiidame, kuna iga väikese sammuga saab laps rohkem oma vanematesarnaseks.

Vennad! Võrreldes Jumala täiuslikkusega oleme meie vaevu enamat kui ekslikud väikelapsed. Kuidmeie armastav Taevaisa soovib, et me saaksime rohkem Tema sarnaseks ja, kallid vennad, see peaksolema ka meie igavikuline eesmärk. Jumal mõistab, et me ei saavuta täiuslikkust hetkega, vaid ükssamm korraga.” (Neli tiitlit. – 2013. a kevadine üldkonverents)

• Kuidas võib nende igaveste tõdede meeles pidamine aidata teil saavutada omajumalikku potentsiaali?

• Kuidas võib nende tõdede meeles pidamine mõjutada seda, kuidas te kohtlete omapereliikmeid?

• Kuidas võib teie teadmine nendest tõdedest mõjutada teie soovi otsida infot omasurnud pereliikmete kohta ja teha nende eest templitalitusi?

Innustage õpilasi eelseisva nädala jooksul jagama oma pereliikmega, mida on nad selleõppetunni käigus õppinud ja tundnud. Nad võiksid samuti kaaluda, mida saaksid igapäev teha, et pidada meeles, et nad on Taevase Isa lapsed, ja kirjutada päevikusse,kuidas selle püha tõe meeles pidamine mõjutab nende tegusid.

Õpilase lugemismaterjal• 1. Moosese 1:27; Jesaja 55:8–9; Apostlite teod 17:29; Heebrealastele 12:9;

1. Johannese 3:1–2; 4:8–9; 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20; Moroni 8:18; Õpetus jaLepingud 76:4; 88:41; 130:22

• Dieter F. Uchtdorf. Neli tiitlit. – 2013. a kevadine üldkonverents.

• Gospel Topics. Becoming Like God. – lds.org/topics.

3. ÕPPETUND: MEIE JUMALIK POTENTSIAAL

12

Page 29: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

4Perekond ja suur õnneplaan

SissejuhatusAadama ja Eeva loomisega pandi alus inimese perele maa peal.Aadama ja Eeva langemine tegi võimalikuks laste sündimise siiamaailma ja lepitus omakorda võimaldab meil saada võitu

langemise negatiivsetest tagajärgedest. See õppetund aitabõpilastel paremini mõista, kuidas loomine, langemine ja lepitusperede päästmiseks koos toimivad.

Ettevalmistav materjal• M. Russell Ballard. The Atonement and the Value of One Soul. – Ensign mai 2004,

lk 84–87.

• Julie B. Beck. Teaching the Doctrine of the Family. – Ensign, märts 2011, lk 12–17.

ÕpetamissoovitusedMoosese 1:27–39; Õpetus ja Lepingud 49:15–17Mooses sai teada maa loomise eesmärgiTooge tundi kaasa väike topsitäis liiva ja klaas vett. Kutsuge õpilasi kastma oma sõrmvee ja seejärel liiva sisse. Seejärel paluge õpilastel arvata, kui mitu liivatera nendesõrme küljes on.

• Kuid mitu liivatera on liivatopsis? Kui palju mererannas?

Paluge õpilastel avada kirjakoht Moosese 1, mis kirjeldab mitut nägemust, midaMooses nägi. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosese 1:27–29 ja teistel leida, midaIssand Moosesele näitas.

• Mida Mooses nende salmide kohaselt nägemuses nägi?

• Mis mõtted teil olnuks, kui oleksite seda nägemust kogenud?

Paluge õpilastel lugeda kirjakohta Moosese 1:30 ja märkida ära kaks küsimust, midaMooses Issandalt küsis (miks ja kuidas maa ja selle elanikud loodi). Aidake õpilastelarendada iseseisvalt pühakirjade uurimise oskusi, julgustades neid pühakirju uuridesküsimusi ja neile vastuseid otsima.

Paluge õpilastel lugeda Moosese 1:31–33 ja leida, kuidas Issand Moosese kaheleküsimusele vastas.

• Lähtudes 31. salmist, miks lõi Jumal maailma?

• Mida õpetavad salmid 32–33 selle kohta, kuidas Taevane Isa maailmad lõi?(Õpilased peaksid tundma ära järgmise õpetuse: Isa juhatusel lõi Jeesus Kristusmaa ja lugematul hulgal maailmu.)

Paluge õpilastel lugeda Moosese 1:36–39 ja leida Moosese teine soov ja Issanda vastus.

• Mis oli Taevase Isa eesmärk maailma ja selle elanikke luues? (Õpilased peaksidtundma ära järgmise õpetuse: Maa loodi, et aidata tuua inimesele surematus jaigavene elu. Märkige ära, et surematus on igavesti elamine ülestõusnud olekus,samas kui igavene elu on Jumala elu, mis tähendab elada igavesti igavese pereosana.)

13

Page 30: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Kuidas aitab maa loomine saata täide Taevase Isa tööd ja hiilgust? (Kasutagekirjakohta Õpetus ja Lepingud 49:15–17, et näidata, kuidas maa loodi peredeleelukohaks surelikkuses.)

Tunnistage, et maa loodi, et aidata tuua Jumala lastele surematus ja igavene elu. Pereühtsus on mõeldud aitamaks meil saavutada igavest elu, mis tähendab, et elameigavesti igavese perena – nagu Jumal.

2. Nefi 2:19–25; Moosese 3:16–17; 5:9–11Aadama ja Eeva langemine oli Taevase Isa plaani oluline osaSelgitage, et Jumal andis Aadamale ja Eevale Eedeni aias täpseid juhiseid. Palugeõpilastel lugeda läbi Moosese 3:16–17 ja seejärel küsige neilt:

• Mis pidi Issanda sõnul Aadama ja Eevaga juhtuma, kui nad keelatud vilja söövad?

Selgitage, et kui Aadam ja Eeva keelatud vilja sõid, tõid nad inimkonnale kahte sortisurma.

Kirjutage tahvlile järgnev:

Vaimne surm = eraldatus Jumalast.

Füüsiline surm = vaimu eraldumine füüsilisest kehast.

Paluge õpilastel uurida kirjakohta 2. Nefi 2:19–25 ja teha nimekiri langemise teistesttagajärgedest.

• Kuidas võimaldas Aadama ja Eeva keelatud viljast osavõtmine kogu inimkonnalrohkem Taevase Isa sarnaseks saada?

Lugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Jeffrey R. Hollandi tsitaat:

„Langemisel oli Taevase Isa jumalikus plaanis oluline osa. Ilma selleta ei oleksAadamale ja Eevale sündinud surelikke lapsi ega oleks olnud inimperet, kes kogeksvastuseisu ja kasvu, moraalset valikuvabadust ja rõõmu ülestõusmisest, lunastusest jaigavesest elust.” (The Atonement of Jesus Christ. – Ensign, märts 2008, lk 35)

Lugege koos õpilastega Moosese 5:9–11. Aidake õpilastel sõnastada nendeskirjakohtades leiduvad tõed, küsides:

• Milliseid tõdesid õppisid Aadam ja Eeva pärast seda, kui neid Eedeni aiast väljaaeti? (Õpilased peaksid mõistma järgmisi tõdesid: langemise tulemusena võisidAadam ja Eeva saada lapsi ning nende järglased võisid edeneda igavese elusuunas.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Richard G.Scotti sõnad: Paluge õpilastel leida põhjuseid, miks me soovisime maa peale tulla.

„Te ei suuda meenutada üht oma elu kõige rõõmsameelseimat hetke, kus te olite täisootust, põnevust ja tänulikkust. See kogemus leidis aset surelikkusele eelnevas elus, kuiteile teatati, et lõpuks on saabunud aeg, mil teie peate lahkuma vaimumaailmast, etelada maa peal sureliku kehaga. Te teadsite, et te võite õppida isikliku kogemuse kauduneid õppetunde, mis toovad maa peal õnne. Õppetunde, mis viivad teid lõpuks

ülenduseni ja igavesse ellu hiilgavate, selestiliste olenditena oma Püha Isa ja Tema Armsa Pojajuures.” (First Things First. – Ensign, mai 2001, lk 6)

4. ÕPPETUND: PEREKOND JA SUUR ÕNNEPLAAN

14

Page 31: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Kuidas mõjutab langemise ja surelikkuse eesmärkide mõistmine valikuid, mida meselles elus teeme?

2. Nefi 9:6–12Lepitus ületab langemise tagajärjedLugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema M. Russell Ballardi tsitaat:

„Selle aasta jaanuaris elas meie pere läbi traagilise sündmuse, kui kaotasime omapojapoja Nathani lennuõnnetuses. Nathan teenis vene keelt rääkiva misjonärina Baltimisjonil. Ta armastas neid inimesi ja teadis, et Issanda teenimine on suur au. Seeõnnetus, mis võttis ta elu, juhtus kolm kuud pärast seda, kui ma olin viinud läbi tema jata kallima Jenniferi igavese abielu tseremoonia.” (The Atonement and the Value of One

Soul. – Ensign, mai 2004, lk 84)

Selgitage, et tänu Aadama ja Eeva langemisele võime kõik kogeda selliseid kurbi jatraagilisi kogemusi, nagu juhtus vanem Ballardi peres. Õnneks on Taevane Isavalmistanud tee, kuidas langemise tagajärgedest võitu saada.

Paluge õpilastel uurida kirjakohta 2. Nefi 9:6–12 ja leida, kuidas Jeesuse Kristuse lepitusvõib meil aidata füüsilisest ja vaimsest surmast jagu saada. Võite innustada õpilasimärkima pühakirjades ära võtmesõnu ja -fraase. Paluge õpilastel rääkida, mida nadleidsid.

• Mida õpetavad need salmid Aadama langemise ja Jeesuse Kristuse lepitusevahelisest seosest? (Veenduge, et õpilased mõistavad järgmist: Jeesuse Kristuselepitus võimaldab kõikidel Taevase Isa lastel saada võitu füüsilisest javaimsest surmast. Te võite julgustada õpilasi pühakirjade uurimisel tähele panemalangemise ja lepituse vahel sagedast pühakirjalist seost. Soovi korral jagage järgmisttsitaati: „Seos on ideede, inimeste, asjade või sündmuste vaheline suhe võiühenduslüli. ‥ Palvemeelselt selliste seoste leidmine, nende kohta õppimine janende üle mõtisklemine ‥ annab teed innustatud pilguheitmistele ja peidetudteadmiste aarete leidmisele.” (David A. Bednar. A Reservoir of Living Water. KHS᾽iküünlavalgusõhtu noortele täiskasvanutele, 4. veebr 2007, lk 4. – lds.org/media-library)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette jätk vanem M. Russell Ballardi loole.

„Nathan, kes lahkus meie juurest surelikkusest nii äkki, pööras meie kõigi südamed jamõtted Issanda Jeesuse Kristuse lepituse poole. ‥

Päästja üllas sünd, elu, lepitus Ketsemani aias, kannatus ristil, Tema matmine Joosepihauda ja Tema hiilgav ülestõusmine said kõik meie jaoks uue tähenduse. Päästjaülestõusmine kinnitab meile kõigile, et ühel päeval järgime Teda ka meie ja kogeme ise

ülestõusmist. Millist rahu, millist tröösti toob see suurepärane and, mis tuleb Jeesuse Kristuse, koguinimkonna Päästja ja Lunastaja armastusest üles näidatud armu kaudu. Tänu Temale me teame, etsaame Nathaniga taas koos olla.” (The Atonement and the Value of One Soul, lk 84)

• Kuidas illustreerib vanem Ballardi pere reaktsioon ühe pereliikme surma suhtesseda, kuidas Jeesuse Kristuse lepitus võib aidata peredel tulla toime langemiseülemaailmsete tagajärgedega?

• Mida võimaldab lepitus Nathani perele ja meie peredele igavikus?

4. ÕPPETUND: PEREKOND JA SUUR ÕNNEPLAAN

15

Page 32: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

© Busath.com

Andke õpilastele hetk aega selle küsimuse üle mõtelda, enne kui palute neil sellelevastata.

• Mil viisil on Kristuse lepitus aidanud sinu perel saada võitu langemisetagajärgedest? (Arutelu osana selgitage, et ainult inimesed, kes on Jeesuse Kristuselepituse väe kaudu täiuslikuks tehtud, võivad saada igavese abielu ja perekonna.)

Lõpetage, näidates Abiühingu endise üldjuhataja õde Julie B. Becki sõnu ja paludesühel õpilasel need ette lugeda.

„Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on meil õpetus perekonnast, mis põhinebloomisel, langemisel ja lepitusel. Maailma loomisega rajati koht, kus perekonnad võivadelada. Jumal lõi mehe ja naise, kes on pere kaks olulist poolt. Taevase Isa plaan nägiette, et Aadam ja Eeva pitseeritakse kokku ja nad moodustavad igavese perekonna.

Langemine tegi võimalikuks pere juurdekasvu. Aadam ja Eeva olid pere juhid, kesotsustasid kogeda surelikkust. Langemine võimaldas neil saada poegi ja tütreid.

Lepitus laseb peredel igaveseks kokku pitseeritud saada. See võimaldab peredel igavesti areneda jatäiuslikuks saada. Õnneplaan, mida kutsutakse ka päästmisplaaniks, loodi perede jaoks.” (Teachingthe Doctrine of the Family. – Ensign, märts 2011, lk 12)

Innustage õpilasi vaagima oma tunnistust loomisest, langemisest ja lepitusest ningsellest, mida saavad nad teha, et lepituse vägi võiks olla nende ja nende pere elussuuremaks jõuks.

Õpilase lugemismaterjal• Moosese 1:27–39; 3:16–17; 5:6–12; 2. Nefi 2:19–25; 9:6–12; Õpetus ja Lepingud

49:15–17.

• M. Russell Ballard. The Atonement and the Value of One Soul. – Ensign mai 2004,lk 84–87.

• Julie B. Beck. Teaching the Doctrine of the Family. – Ensign, märts 2011, lk 12–17.

4. ÕPPETUND: PEREKOND JA SUUR ÕNNEPLAAN

16

Page 33: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

5Surelikkuse olud

SissejuhatusSurelikkusele eelnevas maailmas me võtsime „vastu Tema plaani,mille kaudu Tema lapsed võivad saada füüsilise keha ningmaapealse kogemuse, et areneda täiuslikkuse poole ningsaavutada lõpuks oma jumalik eesmärk igavese elu pärijatena”(„Perekond: läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee).

Meie surelik keha on suureks õnnistuseks, kuid see on mitmeSaatana kiusatuse objektiks. Me võime Jeesuse Kristuse lepitusekaudu nendest kiusatustest võitu saada ja naasta meie Taevase Isajuurde.

Ettevalmistav materjal• David A. Bednar. Things as They Really Are. – Ensign, juuni 2010, lk 16–25.

• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 40–47.

Õpetamissoovitused2. Nefi 2:27–29; Aabrahami 3:25Meie surelik kogemus on igaveseks eluks hädavajalikNäidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema David A. Bednari järgmist tsitaatija paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Kas me oleme kunagi tõeliselt mõtisklenud, miks on füüsiline keha nii tähtis? ‥ Kasme ka tõeliselt mõistame, miks on keha Isa õnneplaanis nii kesksel kohal? Kas me ehkkordame seda vastust nii sagedasti ja rutiinselt, et meil jääb selle tõeline tähtsusmärkamata? Ma soovin, et süüviksime veel rohkem sellesse tähtsasse küsimusse, mikson keha nii tähtis. Lõpuks mõjutab see vastus kõike, mida me teeme.” (Ye Are the

Temple of God. – Ensign, sept 2001, lk 14)

• Lähtudes vanem Bednari sõnadest, miks peaksime püüdma mõista meie füüsilisekeha tähtsust?

Paluge õpilastel järgmisele küsimusele kirjalikult vastata. Julgustage neid tunnijätkudes üles kirjutama ka teisi mõtteid ja ideid.

• Miks on meie füüsilised kehad Taevase Isa õnneplaanis nii tähtsad?

Paluge õpilastel lugeda perekonna läkituse kolmandat lõiku ja leida fraas, mis selgitab,miks on füüsiline keha meie igaveseks arenguks vajalik.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette vanem David A. Bednari järgnev tsitaat. Palugeõpilastel jälgida, miks on kehad Taevase Isa plaanis nii olulised. Kaaluge enne lugemistigale õpilasele selle teksti koopia andmist.

„Meie füüsilised kehad teevad selle kogemuse võimalikuks sellises ulatuses, sügavusesja intensiivsuses, mida me poleks oma surelikkusele eelnevas seisundis kogeda saanud.President Boyd K. Packer, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja, õpetas, et „meievaim ja keha on ühendatud sellisel viisil, et meie kehast saab meie meele instrument jameie karakteri alustala” (The Instrument of Your Mind and the Foundation of Your

Character. – KHS-i pühalik koosolek, 2. veebr 2003, lk 2; speeches.byu.edu). Seega võimenduvad meiefüüsilise keha kaudu meie suhted teiste inimestega, meie suutlikkus märgata ja tegutseda vastavalt

17

Page 34: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

tõele ja meie võime kuuletuda Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtetele ja talitustele. Me kogemesurelikkuse klassiruumis õrnust, armastust, lahkust, õnne, kurbust, pettumust, valu ja isegi füüsilistepiirangute katsumusi viisil, mis valmistavad meid ette igavikuks. Lihtsalt öeldes on asju, mida mepeame õppima ja kogema „vastavalt lihale”, nagu pühakirjad ütlevad (Alma 7:12–13).” (Things asThey Really Are. – Ensign, juuni 2010, lk 16)

• Mida õpetas vanem Bednar selle kohta, miks on füüsiline keha vajalik meieigaveseks arenguks? (Kuigi vastused võivad erineda, rõhutage järgmist tõde:füüsilise kehaga saame surelikkuses kogemusi, mis võivad meid igavikuksette valmistada.)

• Mil viisil on meie keha „meie meele instrument ja meie karakteri alustala”?

• Kuidas „võimenduvad meie füüsilise keha kaudu ‥ meie suutlikkus ‥ kuuletudaJeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtetele ja talitustele”? (Võimalikud vastused:keha võimaldab meil kuuletuda käsule „teid saagu palju ja täitke maa”. Keha lasebmeil kogeda rõõmu perekonnas, kus me õpime ja rakendame evangeeliumipõhimõtteid – näiteks õpime pere keskel, kuidas oma tujusid kontrollida.)

Paluge mitmel õpilasel kordamööda ette lugeda Aabrahami 3:25 ja 2. Nefi 2:27–29 jateistel jälgida, kuidas need pühakirjakohad aitavad meil paremini mõista kehaeesmärke.

• Kuigi keha on suur õnnistus, siis kuidas on keha osa meie surelikustproovilepanekust? (Paljud Saatana kiusatused võimenduvad, kuna meil on keha.)

• Kuidas annab „liha tahte” valimine kuradile „väe vangistada”?

Moosia 3:19; Moosese 6:49, 53–55„Loomupärane inimene on Jumala vaenlane”Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosese 6:53–54 ja paluge teistel leida ja seejärelselgitada, mida õpetavad need salmid meie seisundist sünni hetkel. (Me oleme süütavõi vabad Aadama üleastumise tagajärgedest.)

Seejärel paluge õpilasel lugeda ette Moosese 6:49 ja 55 ja küsige klassilt:

• Mida õpetavad need salmid selle kohta, kuidas Aadama ja Eeva langemine meidterve sureliku eluaja mõjutab? (Kui me anname järele Saatana kiusatustele,maitseme oma lihalike, iharate ja kuratlike valikute kibedaid tagajärgi. Võite viidatakirjakohale Eteri 3:2, mis õpetab, et „langemise pärast on meie loomus jätkuvalthalvaks muutunud”.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosia 3:19 paar esimest rida. Kirjutage tahvlilejärgmised küsimused:

Kes on loomupärane inimene?

Miks on loomupärane inimene Jumala vaenlane?

Andke õpilastele mõni minut aega nendele küsimustele vastuseid otsida ja laiendadanende arusaamist väljendist „loomupärane inimene”, uurides 19. salmi joonealuseidmärkusi (eriti joonealust märkust a ja joonealustes märkustes viidatud pühakirjakohti).Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, arutage, mida nad leidsid.

5. ÕPPETUND: SURELIKKUSE OLUD

18

Page 35: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Kui inimesel on loomupärase inimese omadused, siis milline mõju võib sellel ollatema abielus või peres?

Paluge samal õpilasel lugeda kirjakoht Moosia 3:19 lõpuni ja paluge klassil leidapõhimõte, kuidas me saaksime loomupärast inimest ületada. (Kuni õpilased vastavad,kirjutage tahvlile põhimõte: kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse lepituse jaalistume Püha Vaimu kutsele, võime jätta maha loomupärase inimese ja saadapühaks.)

Selgitage, et selles kontekstis tähendab sõna alistuma kuuletuma või alluma PühaVaimu õhutustele.

• Kuidas saab inimene aru, mida Püha Vaim teda tegema õhutab?

• Kas võite jagada kogemust, mis ei ole liiga isiklik, mil Püha Vaim õhutas teidloomulikku inimest maha jätma?

Tunnistage, et kui me alistume Püha Vaimu kutsele, võime kogeda lepituse väge.

Moosia 3:19–22; 16:3–6Kristuse lepituse rakendaminePaluge ühel õpilasel lugeda ette Moosia 16:3–6 ja teistel kuulata, leidmaks seda, misaitab meil ületada langemise tagajärgi oma elus.

• Milline säte Taevase Isa plaanis võimaldab meil ületada meie langenud loomust?(Kirjutage tahvlile järgmine õpetus: tänu Jeesuse Kristuse lepitusele saame melunastatud meie langenud olukorrast.)

Näidake vanem David A. Bednari järgnevat tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ettelugeda.

„Iga loomupärase inimese himu, soov, kalduvus ja kihk on ületatavad Jeesuse Kristuselepituse kaudu. Oleme siin maa peal, et kujundada endas jumalikke omadusi jaohjeldada kõiki lihalikke kirgi.” (Me usume, et tuleb olla ‥ kõlbeliselt puhtad. – 2013. akevadine üldkonverents)

Selgitage õpilastele, et kui meil on usku lepitusse, siis me saame Jeesuse Kristusearmu, mille teeb võimalikuks Tema lepitav ohverdus. „Sõna arm tähendab peamiseltjumalikku abi või jõudu, mida antakse Jeesuse Kristuse rikkaliku halastuse jaarmastuse kaudu. See on „suutlikuks tegev vägi,” mis aitab meil meelt parandada jaarendada omadusi, mida me iseseisvalt arendada ei suudaks (Bible Dictionary,märksõna „Grace”). Aitamaks õpilastel ära tunda kristlikke omadusi, mida peaksimearendama, paluge neil vaadata nimekirja omadustest, mis aitavad meil saada pühaks,kirjakohas Moosia 3:19.

• Kuidas on Päästja aidanud teil arendada ühte neist Moosia 3:19 mainitudomadustest?

• Kuidas õnnistavad oma peret inimesed, kellel on üks või enam neist omadustest?

• Kuidas võiks ühe või mitme sellise omaduse arendamine Päästja armu suutlikukstegeva väe kaudu aidata teil saada paremaks abikaasaks või lapsevanemaks?

Selgitage õpilastele, et igaüks meist peab tänase tunni tulemusena vastama tähtsaleküsimusele. Näidake vanem David A. Bednari järgmist tsitaati ja paluge õpilastel sedalugeda.

5. ÕPPETUND: SURELIKKUSE OLUD

19

Page 36: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

“Surelikkuse proovilepaneku täpse olemuse saab seega kokku võtta järgmiseküsimusega: kas ma vastan loomupärase inimese kalduvustele või annan järele PühaVaimu ahvatlusele ja jätan loomupärase inimese maha ning saan pühaks IssandaKristuse lepituse kaudu (vt Moosia 3:19). Selles seisneb proovilepanek.” (We Believe inBeing Chaste. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Andke õpilastele mõni minut aega, et kirjutada vastus vanem Bednari küsimusele.Paluge neil mõtiskleda kristlikele omadustele kirjakohas Moosia 3:19 ja teha plaan,kuidas hakata ühte neist omadustest rohkem arendama.

Õpilase lugemismaterjal• 2. Nefi 2:27–29; Moosia 3:19; 16:3–6; Moosese 6:49, 53–55; Aabrahami 3:25.

• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 40–47.

5. ÕPPETUND: SURELIKKUSE OLUD

20

Page 37: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

6Perekond on Taevase Isaplaanis kesksel kohal

SissejuhatusKaasaja prohvetid ja apostlid on kuulutanud, et „perekond onkesksel kohal Looja plaanis seoses Tema laste igavese saatusega”(„Perekond: läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee).

See õppetund aitab õpilastel näha, et kui nad on „kodus usinamadja tegusamad” (ÕL 93:50), võivad nad muuta pere oma eluskesksemaks.

Ettevalmistav materjal• Robert D. Hales. The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk 64–67.

• David A. Bednar. Olge kodus usinamad ja tegusamad. – 2009. a sügiseneüldkonverents.

• Handbook 2: Administering the Church, 2010, 1.1.1, 1.1.4 ja 1.4.1 (kui on saadaval).

ÕpetamissoovitusedPerekond on Taevase Isa plaanis kesksel kohalMärkige ära, et kõigist viimaste üldkonverentside teemadest on kõige tihedaminikõneldud perekonna teemal.

• Mis te arvate, miks Kiriku juhid nii tihti perekonnast räägivad?

Kirjutage tahvlile järgmine tõde perekonna läkitusest ja paluge õpilastel jagada, midasee nende jaoks tähendab:

„Perekond on kesksel kohal Looja plaanis seoses Tema laste igavese saatusega.”

Et aidata õpilastel paremini mõista, kuidas on pere meie igaveses saatuses keskselkohal, andke neile koopia selle õppetunni lõpus olevast käsilehest. Jagage õpilasedväikestesse rühmadesse. Määrake igale grupile lugemiseks üks kolmest käsilehe osastja laske arutada käsilehel olevaid küsimusi. Veenduge, et iga osa mõnele grupilemääratud saaks.

Piisava aja möödudes paluge igast grupist vähemalt ühel õpilasel jagada, mida nadrühmas nendele määratud lõigu kohta arutasid. Vaadake, et kõik lõigud saaksid ülevaadatud. Tunnistage järgmist tõde: perekond on Jumala plaanis kesksel kohal niisurelikkusele eelnevas elus, surelikus elus kui ka igaveses elus.

• Millised kogemused on aidanud teil tunda pere keskset tähtsust Taevase Isaplaanis?

Õpetus ja Lepingud 93:39–50Perekonna tähtsustamineValmistage õpilasi ette õppima Õpetuse ja Lepingute 93. osa, selgitades, et selles osason muuseas kirjas Issanda juhised selle kohta, kui tähtis on kasvatada lapsi „valgusesja tões” ja panna oma pere esikohale. Kirjutage tahvlile järgnevad pühakirjaviited.

Õpetus ja Lepingud 93:39–43

21

Page 38: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Õpetus ja Lepingud 93:44

Õpetus ja Lepingud 93:45–48

Õpetus ja Lepingud 93:50

Paluge igal õpilasel lugeda vähemalt üks viide. Paluge õpilastel leida, kellega Issandrääkis ja milliseid juhiseid Ta andis. Andke neile piisavalt aega ja paluge siis õpitukohta aru anda. Tehke kindlaks, et õpilased tunnevad ära, et need neli meest, kellepoole Issand pöördus, olid Esimene Presidentkond ja Kiriku piiskop Ohio osariigis,seega ütlevad need pühakirjakohad kõigile Kiriku liikmetele, isegi neile, kes onjuhtpositsioonil, et nad paneksid oma pere esikohale. Võite soovitada, et õpilasedmärgiksid ära nendes salmides korduva mustri – Kiriku liikmed peaksid „seadmakorda” oma pere (vt salmid 43, 44 ja 50).

• Lähtudes salmidest 42, 48 ja 50, mida saame teha selleks, et oma pere korda seada?(Õpilased peaksid leidma järgmist: õpetama lastele valgust ja tõde, parandamameelt, hülgama pahelised asjad, olema kodus usinamad ja tegusamad ja alatipalvetama.)

Kirjutage tahvlile järgmine põhimõte: me aitame täita Issanda käsku seada kordaoma pere, kui me oleme kodus usinamad ja tegusamad.

• Kuidas saaks noor täiskasvanu olla kodus veelgi usinam ja tegusam?

Näidake Esimese Presidentkonna 1999. a kirjast järgmist osa ja paluge ühel õpilasel seeette lugeda:

„Kodu on õigemeelse elu alustala ja miski muu ei saa asendada kodu või täita selle olulisi funktsiooneJumala antud kohustuste täitmisel.

Me anname vanematele ja lastele nõu pidada esmatähtsaks perepalvet, pereõhtut, evangeeliumiuurimist ja õpetamist ning kosutavaid perekondlikke tegevusi. Ükskõik kui väärilised ja asjakohasedmuud vajadused või tegevused ka poleks, ei tohi neil lasta asendada jumalikult määratud kohustusi,mida saavad piisavalt hästi täita vaid pered ja lapsevanemad.” (Esimese Presidentkonna kiri, 11. veebr1999. Tsitaat. Handbook 2: Administering the Church, 2010, 1.4.1)

• Millised on teie kogemuste põhjal mõned perekonna olulised funktsioonid jajumalikult määratud kohustused?

Näidake järgmist tsitaati ja innustage õpilasi mõtisklema, millised õnnistused meileosaks saavad, kui iga pereliige püüab täita talle jumalikult määratud perekohustusi.

„Kus tahes Kiriku liikmed ka ei ela, peaksid nad rajama kodu, kus Vaim võib viibida. ‥

Kodu, kus on armastavad ja truud vanemad, on koht, kus laste vaimsete ja füüsiliste vajaduste eestkõige paremini hoolitsetakse. Kristusele keskendunud kodu pakub täiskasvanutele ja lastele kaitsetpatu eest, varjupaika maailma eest, pühendunud, siirast armastust ning aitab ravida emotsionaalset jamuud valu.” (Handbook 2: Administering the Church, 1.4.1)

• Kuidas aitate luua oma pere jaoks Kristuse-keskset kodu?

• Mida see teie peres muudab?

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema M. Russell Ballardi järgmisttsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

6. ÕPPETUND: PEREKOND ON TAEVASE ISA PLAANIS KESKSEL KOHAL

22

Page 39: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Sõltugu kõik, mida te kodust väljaspool teete, kodu sees aset leidvast ja toetagu seda.Pidage meeles president Harold B. Lee nõuannet, et „tähtsaim ‥ töö, mida te ealesteete, leiab aset teie enda koduseinte vahel” ‥ ja president David O. McKay ajatutlauset: „Edu ühelgi muul alal ei kompenseeri ebaõnnestumist kodus”.” (Et kadunud ülesleitaks. – 2012. a üldkonverents)

Andke õpilastele hetk aega, et kirjutada üles mõni asi, mida nad võiksid teha, et ollakodus usinamad ja tegusamad ning panna pere oma elus kesksemale kohale.Innustage õpilasi seadma eesmärgiks viia ellu üks oma üles kirjutatud mõtetest.Tunnistage, et kui õpilased oma eesmärgi nimel tegutsevad, tugevdab Issand neidvaimselt ja aitab neil näha, kuidas nende teod ka nende peret tugevdavad.

Õpilase lugemismaterjal• ÕL 93:39-50.

• Robert D. Hales. The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk 64–67.

• David A. Bednar. Olge kodus usinamad ja tegusamad. – 2009. a sügiseneüldkonverents.

Meie surelikkusele eelnevad, surelikud ja igavesedperekonnadMeie surelikkusele eelnev pere„Perekond on seatud Jumala poolt. See on kõige tähtsam üksus ajas ja igavikus. Isegi enne maa pealesündimist kuulusime me perekonda. Igaüks meist „on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus” („Perekond: läkitus maailmale”. –www.jeesusekristusekirik.ee). Jumal on meie Taevane Isa ja surelikkusele eelnevas elus elasime Temajuures Tema pere liikmena. Seal saime oma esimesed õppetunnid ja meid valmistati ette surelikkuseks(vt ÕL 138:56).” (Handbook 2: Administering the Church, 2010, 1.1.1)

„Me kummardame suurt Jumalat, kes lõi universumi. Ta on meie Taevaisa. Me oleme olemas tänuTemale. Me oleme Tema vaimulapsed. Me elasime surelikkusele eelnevas elus koos Temaga peresuhtes.Me tundsime Teda sama hästi ja olime Temaga sama lähedased kui maises eksistentsis oma surelikuisaga.” (Bruce R. McConkie. How to Worship, Brigham Young University Speeches of the Year, 20. juuli1971, lk 2)

Arutelu küsimused:

• Mil moel oli pere kesksel kohal meie surelikkusele eelnevas elus?

• Kuidas aitab teid teadmine, et Jumal on teie Isa ja teie olite surelikkusele eelnevas elus Tema perearmastatud liige?

• Kuidas kujutlete läbikäimist oma Taevaste Vanematega?

Meie surelik pere„Taevase Isa plaani järgi me sünnime peredesse. Ta on loonud perekonnad, et tuua meile õnne,võimaldada meil õppida õigeid põhimõtteid armastavas õhkkonnas ja valmistada meid ette igavesekseluks.

Vanematel on kohustus aidata oma lastel naasta Taevase Isa juurde. Vanemad täidavad seda kohust,õpetades oma lapsi järgima Jeesust Kristust ja elama Tema evangeeliumi järgi.” ( Handbook 2:Administering the Church, 1.1.4)

6. ÕPPETUND: PEREKOND ON TAEVASE ISA PLAANIS KESKSEL KOHAL

23

Page 40: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Perekonna autoriks on Jumal. Ta soovis, et suurim õnn, elu kõige rahuldustpakkuvamad aspektid jakõige sügavam rõõm tuleksid meie ellu isade, emade ja lastena üksteisega lävides ning üksteise eesthoolitsedes.” (Gordon B. Hinckley. What God Hath Joined Together. – Ensign, mai 1991, lk 74)

Aruteluküsimused:

• Mil moel on pere kesksel kohal meie surelikus elus?

• Mil moel erineks elu maa peal, kui meid oleks saadetud siia üksikisikutena, ilma peresuheteta –ilma isa, ema, venna või õeta, ilma esivanemate või järglasteta?

• Millised kogemused on aidanud teil mõista sureliku pere rolli ja tähtsust?

Meie igavene pere„Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda.” („Perekond:läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee)

„Samas kui meie isiklik pääste sõltub meie isiklikust kuulekusest, on samuti tähtis, et mõistaksime, etigaüks meist on perekonna tähtis ja lahutamatu osa ning kõige kõrgemaid õnnistusi võib saada ainultigaveses peres. Kui perekonnad toimivad, nagu Jumal seda on seadnud, siis on peresisesed suhtedsurelikkuses ühed kõige hinnalisemad. Isa plaan on, et perekonna armastus ja ühtsus jätkub igavikes.Pereliikmel on suur vastutus hoolida, armastada, aidata ja tugevdada pere igat liiget, et kõik võiksidõigemeelselt sureliku elu lõpuni vastu pidada ja elada koos kogu igaviku. See ei ole mitte ainult meieendi päästmiseks. Sama tähtis on, et vanemad, vennad ja õed päästetakse meie peredes. Kui meüksinda Taevase Isa juurde naaseme, küsitakse meilt: „Kus on sinu ülejäänud pere?” Sellepärast meõpetame, et pered on igavesed. Üksikisiku igavene loomus saab perekonna igaveseks loomuseks.”(Robert D. Hales. The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk 65)

Aruteluküsimused:

• Mil moel on pere kesksel kohal meie igaveses saatuses?

• Mis on mõned õigemeelsed sammud, mida pereliikmed võivad teha, et aidata üksteisel päästetudsaada?

• Millal on pereliige sind aidanud või toetanud viisil, mis innustas sind lõpuni vastu pidama?

6. ÕPPETUND: PEREKOND ON TAEVASE ISA PLAANIS KESKSEL KOHAL

24

Page 41: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

7Abielu mehe ja naise vahel onJumala poolt seatud

SissejuhatusTaevane Isa pani abielu jumalikule seaduspärale aluse Aadama jaEevaga Eedeni aias. Meie päevil on Esimene Presidentkond jaKaheteistkümne Apostli Kvoorum seda seaduspära kinnitanud,öeldes, et „abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud”

(„Perekond: läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee).Kuigi inimeste seadused püüavad seda definitsiooni muuta, jäävadJumala seadused igavesti samaks.

Ettevalmistav materjal• D. Todd Christofferson. Milleks abielu, milleks perekond? – 2015. a kevadine

üldkonverents.

• Dallin H. Oaks. Sul ei tohi olla muid jumalaid. – 2013. a sügisene üldkonverents.

• Sheri L. Dew. It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone. – Ensign, nov 2001,lk 12–14.

• The Divine Institution of Marriage. – mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage.

• Gospel Topics. Same-Sex Marriage. – lds.org/topics.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 49:15–17; Moosese 3:21–24Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatudKirjutage tahvlile järgmine õpetus: abielu mehe ja naise vahel on Jumala pooltseatud. Küsige õpilastelt, mida tähendab selles lauses sõna seatud. (Võimalikudvastused: käskima või kõrgema võimuga määrama.) Küsige õpilastelt, kuidas aitab seedefinitsioon neil mõista tahvlile kirjutatud õpetust. Paluge õpilastel lugeda Õpetus jaLepingud 49:15–17, et leida pühakirjast see õpetus teises sõnastuses.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosese 3:21–24. Paluge õpilastel leida, millist tähtsatpäästmisplaani sammu nendes salmides kirjeldatakse. (Kui õpilased vastavad,selgitage, et viide Aadama küljeluule on sümboolne – Jumal ei võtnud tegelikultAadama küljeluud. Võite soovitada, et õpilased kirjutaksid oma pühakirjades fraasihoiab oma naise poole kõrvale leheservale selgituse „loob lähedase, kestva jakõigutamatu liidu”.)

• Mida soovis Jumal meile õpetada, kui Eeva füüsilist loomist sel moel kirjeldas?(Vanem Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas: „Küljeluu,võetud külje seest, paistab viitavat partnerlusele. Küljeluu ei märgi ülemvõimu egaalistumist, vaid võrdset suhet partneritena, kes töötavad ja elavad külg küljekõrval.” [Lessons from Eve. – Ensign, nov 1987, lk 87])

• Mida võime õppida salmist Moroni 3:24? (Vanem D. Todd ChristoffersonKaheteistkümne Apostli Kvoorumist ütles, et Jumal liitis kokku Aadama ja Eeva.„Ei meie ega ükski teine surelik või seda püha abielukorda muuta. See ei oleinimeste väljamõeldis.” [Milleks abielu, milleks perekond? – 2015. a kevadineüldkonverents])

25

Page 42: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema David A. Bednari järgnevat tsitaatija paluge ühel õpilasel see ette lugeda. Paluge klassil leida, miks on Jumal seadnud, etabielu oleks mehe ja naise vahel.

„Pärast maa loomist pandi Aadam Eedeni aeda. Jumal pidas aga oluliseks öelda, et„inimesel ei ole hea olla üksi” (Ms 3:18; vt ka 1Ms 2:18), ning Eevast sai Aadama naineja abi. Et õnneplaan jõustuks, oli vaja nii meeste kui ka naiste ainuomast vaimsete,füüsiliste, hingeliste ja emotsionaalsete võimete kombinatsiooni. „Ei ole naine mehetaega mees naiseta Issandas.” (1Kr 11:11) Mees ja naine peaksid teineteiselt õppima,

teineteist tugevdama, õnnistama, täiendama ja täiustama.” (Me usume, et tuleb olla ‥ kõlbeliseltpuhtad. –2013 a. kevadine üldkonverents)

• Vastavalt teie arusaamisele Taevase isa õnneplaanist, miks on abielu mehe ja naisevahel Tema poolt seatud?

Moosese 3:18; 5:1–5, 12, 16Abikaasad on võrdsed partnerid• Mis abi on mustrist, kui te valmistate midagi sellist nagu riideeseme?

• Mis abi oleks abielu ideaalmustri uurimisest?

Selgitage, et Aadama ja Eeva abielu näitab Issanda mustrit sellest, milline abielu olemapeaks. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosese 3:18.

• Kuidas mõistate terminit „kohane abiline”? („Abiline” on tõlgitud heebreakeelsestsõnast, mis tähendab päästma. „Kohane” on heebreakeelsest sõnast, mis tähendabsobivat ja vastavat või võrdset. Seega „kohane abiline” on sobiv kaaslane, kellel onvägi päästa. Soovitage õpilastel see definitsioon oma pühakirjades Moosese 3:18kõrvale kirjutada. Vt samuti: Howard W. Hunter. Being a Righteous Husband andFather. – Ensign, nov 1994, lk 51.)

• Millist mehe ja naise vahelist suhet see termin eeldab? (Võtke õpilaste vastusedkokku, kirjutades tahvlile järgmine õpetus: Taevane Isa on seadnud mehe janaise võrdseteks partneriteks.)

• Mida tähendab, et abikaasad on võrdsed partnerid?

Jagage õpilased väikestesse kolme- või neljaliikmelistesse rühmadesse. Paluge õpilastelvaadata kiirelt üle kirjakohad Moosese 5:1–5, 12 ja 16, et otsida, kuidas Aadam ja Eevavõrdsete partneritena koos töötasid, ja leitut gruppides arutada.

Näidake järgnevaid tsitaate president Ezra Taft Bensonilt (1899–1994) ja õde Sheri L.Dew’lt, Abiühingu üldjuhatuse endiselt nõuandjalt. Paluge ühel õpilasel need ettelugeda.

„Selle inspireeritud ülestähenduse [Ms 5:1–2, 4, 12, 16] kaudu näeme, et Aadam jaEeva andsid meile ideaalset eeskuju sellest, millised lepinguabielu suhted olemapeaksid. Nad tegid koos tööd, said koos lapsi, palvetasid üheskoos ja õpetasid koos omalastele evangeeliumi. See on eeskuju, mida Jumal soovib, et kõik õigemeelsed mehed janaised järgiksid.” (Kiriku presidentide õpetused: Ezra Taft Benson, 2014, lk 177)

7. ÕPPETUND: ABIELU MEHE JA NAISE VAHEL ON JUMALA POOLT SEATUD

26

Page 43: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Mõtisklege Aadama ja Eeva pühakirjaliste ülestähenduste üle ja vaadake, mida Issandteile õpetab, mis tugevdab teie abielu, teie perekonda. ‥ Meie Isa seaduspärad aitavadmeil vältida pettasaamist. Otsige Issandalt ja mitte maailmast oma ideid ja ideaalemeestest ja naistest.” (Sheri L. Dew. It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone. –Ensign, nov 2001, lk 14)

• Millal olete näinud abikaasasid töötamas koos võrdsete partneritena?

• Kuidas mõjutab teie tulevikku abielu jumaliku seaduspära mõistmine?

Andke õpilastele mõni minut aega, et teha kaks nimekirja: (1) nende hetkehoiakud,mis aitavad neil saavutada Jumala poolt seatud abielu, ja (2) hoiakud, mida nad peavadmuutma, et sellele eesmärgile lähemale jõuda. Kinnitage neile, et Issand õnnistabnende püüdlusi.

Mormoni 9:9Issanda õpetus samasooliste abielust(NB! Olge tundlik õpilaste suhtes, kes on selles küsimuses erineval arvamusel.Keskendage arutelu Kiriku üldjuhtide sõnadele.)

• Kuidas mõjutab Jumala poolt seatud abielueeskuju see, kui valitsused võtavad vastusellega vastuolus olevaid seadusi? (Kui õpilased vastavad, kasutage kirjakohtaMormoni 9:9, et näidata, et Jumal ja Tema seadused on muutumatud. Jumalamuutumatu loomus aitab meil Teda usaldada ja Temasse uskuda.)

Andke igale õpilasele koopia järgmisest Esimese Presidentkonna ja KaheteistkümneApostli Kvoorumi avaldusest ja paluge õpilastel leida põhjuseid, miks on Kiriku juhidrääkinud samasooliste abielust:

„Kohtumenetlused ja seadusandlik tegevus mitmes riigis on avalikult tunnustanud samasoolisteabielusuhteid ja samasooliste abielu üle arutletakse jätkuvalt. Selle ja teiste küsimustega silmitsiseistes innustame me kõiki pidama meeles Taevaisa eesmärke maailma loomisel ja meile, Temalastele, sureliku elu ja kogemuste andmisel [vt 1Ms 1:27–28; 2:24]. Abielu mehe ja naise vahel onseatud Jumala poolt ja on peamine osa Tema plaanis Tema lastele ja ühiskonna heaoluks. Tugevadpered, mida juhivad armastav ema ja isa, on põhiüksused laste kasvatamisel, nendele usu õpetamiselja tulevastele põlvedele moraalse jõu ja väärtuste edasiandmisel, mis on tähtsad tsivilisatsiooni jaigavese päästmise jaoks.

Muudatused tsiviilseadustes ei või muuta Jumala seatud moraaliseaduseid. Jumal ootab, et mehoolimata ühiskonna muutuvatest arvamustest või trendidest Tema käskudest kinni peaksime. Jumalakõlbelisuse seadus on selge: seksuaalsuhted on sobilikud ainult omavahel seaduslikus abielus olevamehe ja naise vahel.” (Gospel Topics. Tsitaat. Same-Sex Marriage. – lds.org/topics)

• Kuidas aitab Jumala plaanist ja õpetusest aru saamine meil paremini mõista meheja naise vahelise abielu tähtsust?

Andke igale õpilasele koopia ka järgmisest väljavõttest Kiriku dokumendist pealkirjaga„The Divine Institution of Marriage” (Abielu jumalik olemus). Paluge õpilastel leidapõhjuseid, miks peaks seadustes ja eeskirjades säilitama mehe ja naise vahelise abieludefinitsiooni.

„Abielu on enamat kui leping üksikisikute vahel, et oma kiindumust ja vastastikuseid kohustusikinnitada. Pigem on abielu oluline institutsioon, et kasvatada lapsi ning aidata neil saadavastutustundlikeks täiskasvanuteks. Aegade jooksul on igat tüüpi valitsused tunnustanud abielu

7. ÕPPETUND: ABIELU MEHE JA NAISE VAHEL ON JUMALA POOLT SEATUD

27

Page 44: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

tähtsust ühiskondliku stabiilsuse ja elu jätkumise alalhoidmisel. Vaatamata sellele, kas abielusidsõlmiti usutalituse või tsiviiltseremooniaga, on valitsused seda kaitsnud ja toetanud pea igas kultuuris,et säilitada ja edendada institutsiooni, mis on keskne laste kasvatamisel ja neile tsivilisatsiooni ülalhoidvate moraaliväärtuste õpetamisel. ‥

Arvestades tihedaid sidemeid, mis on pikka aega eksisteerinud abielu, sigimise, soo jalastekasvatamise vahel, ei või samasooliste abielu pidada lihtsalt uue õiguse andmiseks. See onkaugele ulatuv terve abielu olemuse ümbermääratlemine. See märgib muutust abielu institutsioonipõhiolemuses viisil, mis on vastuolus Jumala eesmärkidega Tema laste suhtes ja kahjustab ühiskonnapikaajalisi huve.” (The Divine Institution of Marriage. – mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage)

• Mis on mõned põhjused, miks ühiskonnad on traditsiooniliselt toetanud jakaitsnud mehe ja naise vahelist abielu?

• Kuidas võib inimene Kiriku seisukohas selles tähtsas küsimuses ära tunda tõe?

Innustage õpilasi hindama, kuidas langevad nende arvamused kokku Jumalaõpetusega abielust, nagu seda õpetavad Kiriku juhid. Jagage oma tunnistust, et Jumalaabielumalli uskumine ja toetamine toob igavesi õnnistusi.

Õpilase lugemismaterjal• Mormoni 9:9; Õpetus ja Lepingud 49:15–17; Moosese 3:18–25; 5:1–16.

• Dallin H. Oaks. Sul ei tohi olla muid jumalaid. – 2013. a sügisene üldkonverents.

• Sheri L. Dew. It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone. – Ensign, nov 2001,lk 12–14.

• The Divine Institution of Marriage. – mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage.

• Gospel Topics. Same-Sex Marriage. – lds.org/topics.

7. ÕPPETUND: ABIELU MEHE JA NAISE VAHEL ON JUMALA POOLT SEATUD

28

Page 45: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

8Sugu ja igavene identiteet

SissejuhatusMeie sugu määrati ära enne surelikkusesse sündimist ja on meieigavese identiteedi oluline osa. Kiriku juhid teevad vahetomasooiharusel, mis ei ole patt, ja homoseksuaalsel käitumisel,mida peetakse patuks, kuna see on vastuolus Taevase Isa plaaniga

meie ülenduseks. See õppetund aitab õpilastel näha sellise eristuseprohvetlikku alust ja ka mõista, et Jumal armastab kõiki oma lapsivõrdselt ja kõiki tuleb kohelda armastuse ja lugupidamisega.

Ettevalmistav materjal• Robert D. Hales. Päästmisplaan: püha teadmisteaare meie juhtimiseks. – Liahoona,

okt 2015, lk 33–39.

• Jeffrey R. Holland. Omasooiharusest vaevatute aitamine. – Liahoona, okt 2007, lk42–45.

• Dallin H. Oaks. Same-Gender Attraction. – Ensign, okt 1995, lk 7–14.

• Gospel Topics. Same-Sex Attraction. – lds.org/topics.

• Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction. – mormonsandgays.org.Kui õpilased tõstatavad küsimusi seoses Kiriku seisukohaga homoseksuaalsusesuhtes, siis paluge neil otsida lisateavet sellelt Kiriku ametlikult veebilehelt.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 76:24; Moosese 2:27; „Perekond: läkitus maailmale”Sugu on meie igavese identiteedi oluline osaPaluge kolmel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 76:24, Moosese 2:27 ja teinelõik läkitusest „Perekond: läkitus maailmale” (www.jeesusekristusekirik.ee). Palugeõpilastel jälgida, mida need allikad soo kohta õpetavad või väidavad.

• Kuidas võtaksite kokku selle, mida need allikad meie igavese identiteedi kohtaõpetavad? (Õpilased peaksid tundma ära järgmise õpetuse: meie sugu on meieigavese identiteedi ja eesmärgi oluline omadus.)

• Miks on meile kasulik mõista, et meie sugu määrati ammu enne maa pealetulemist? (Kui õpilased vastavad, võite jagada järgmist president Joseph FieldingSmithi [1876–1972] tsitaati: „Me loeme 1. Moosese raamatust ‥ „Ja Jumal lõiinimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks!”[1Ms 1:27; kaldkiri lisatud.] Kas pole mitte mõeldav, et naissoost vaimud loodiTaevase Ema näo järgi?” [Answers to Gospel Questions, koost Joseph FieldingSmith Jr, 5 kd, 1957–1966, 3:144])

• Kuidas võib meie soo igavese olemuse mõistmine aidata meil elada kooskõlasTaevase Isa õnneplaaniga, isegi kui ühiskond mõnikord teistsuguseidkäitumisnorme lubab?

Aitamaks vastata eelnevale küsimusele jagage Kaheteistkümne Apostli Kvoorumivanema Dallin H. Oaksi järgnevat tsitaati. Võite lugeda iga lõigu eraldi ja arutada, midaõpetab see selle kohta, kuidas on homoseksuaalne käitumine vastuolus Taevase Isaplaaniga Tema laste ülenduseks.

29

Page 46: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Sureliku elu eesmärgiks ja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku missiooniks onvalmistada Jumala poegi ja tütreid ette nende saatuseks – saada meie taevastevanemate sarnaseks.

Meie igavene saatus – ülendus selestilises kuningriigis – saab võimalikuks ainultJeesuse Kristuse lepituse kaudu (mille kaudu me saime ja võime jääda „süütuks Jumala

ees” [ÕL 93:38]) ja on saadaval vaid mehele ja naisele, kes on Jumala templis sõlminud igavese abielulepingud ja on olnud nendele truud (vt ÕL 131:1–4; 132). ‥

Kuna Saatan soovib, et kõik inimesed oleksid „sama [õnnetud], nagu ta ise on” (2Ne. 2:27), siis ontema suurimad jõupingutused suunatud innustamaks neid valikuid ja tegusid, mis nurjavad Jumalaplaani Tema laste jaoks. Ta püüab õõnestada isikliku vastutuse põhimõtet, veenda meid väärkasutamameie püha sigitusjõudu, panna väärilisi mehi ja naisi hoiduma abielust ja laste saamisest ning ajadameid segadusse selles, mida tähendab olla mees või naine.” (Same-Gender Attraction. – Ensign, okt1995, lk 7–8)

Õpetus ja Lepingud 59:6Kirik teeb vahet omasooiharate tunnete ja homoseksuaalse käitumise vahelAndke igale õpilasele koopia Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Jeffrey R.Hollandi järgmisest seisukohast. Paluge õpilastel seda seisukohta uurida, et leidapõhimõtted, mida vanem Holland õpetab nende kohta, kes tunnevad tõmmet samastsoost inimeste vastu, ja kuidas neid armastusega kohelda.

„Minu vastas istus üks meeldiv kahekümnendates aastates noormees. Tal oli kütkestavnaeratus, kuigi ta meie jutuajamise vältel tihti ei naeratanud. Minu tähelepanu pälvishoopis valu tema silmis.

„Ma ei tea, kas ma peaksin jääma Kiriku liikmeks,” ütles ta. „Ma arvan, et ma polevääriline.”

„Miks sa ei peaks vääriline olema?” küsisin ma.

„Ma olen homo.”

Ta vist arvas, et ma jahmun. Ma ei jahmunud. „Ja edasi …?” uurisin ma.

Tema näost oli näha kergendust, kui ta tunnetas, et olen jätkuvalt tema vastu mõistev. „Mulle eimeeldi naised. Mulle meeldivad mehed. Ma olen püüdnud neid tundeid eirata või muuta, aga …”

Ta ohkas. „Miks ma olen selline? Need tunded on tõelised.”

Ma peatusin hetkeks ja ütlesin siis: „Mul on vaja veidi enam teavet, enne kui saan sulle nõu anda.Vaata, omasooiharus ei ole patt, nendele tunnetele järele andmine aga küll – just naguheteroseksuaalsete tunnete puhul. Kas sa rikud kõlbelise puhtuse seadust?”

Ta raputas pead. „Ei, ei riku.”

Ma tundsin kergendust. „Aitäh, et sa tahad sellega tegeleda,” ütlesin ma, „sellest rääkimine nõuabjulgust ja ma austan sind selle eest, et sa hoiad end puhtana.

Sellele, miks sa nii tunned, ei oska ma vastata. Sellega võib olla seotud mitmeid tegureid ja needvõivad olla sama erinevad kui inimesedki. Mõnda asja, sealhulgas sinu tunnete põhjust, ei pruugi mesiin elus üldse teada saada. Kuid teadmine, miks sa nii tunned, polegi nii tähtis kui teadmine, et sapole üle astunud. Kui su elu on kooskõlas käskudega, oled sa vääriline teenima Kirikus, tundmaliikmetega täit osadust, käima templis ja saama osa kõikidest Päästja lepituse õnnistustest.”

Ta ajas end veidi sirgemaks. Ma jätkasin: „Sa kohtled end halvasti, kui pead enda puhul kõigetähtsamaks oma seksuaalseid ihasid. See pole sinu ainus iseloomustaja, seega ära pööra sellele liigasuurt tähelepanu. Sa oled esiteks ja eelkõige ikkagi Jumala poeg ja Ta armastab sind.”(Omasooiharusest vaevatute aitamine. – Liahoona, okt 2007, lk 42)

8. ÕPPETUND: SUGU JA IGAVENE IDENTITEET

30

Page 47: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Millise põhimõtte te vanem Hollandi nõuandest leidsite?

Kirjutage järgmised jämedas kirjas põhimõtted tahvlile, kui õpilased neid jagavad, jaarutage neid tundlikult:

• Me võime tunda Jumala armastust, kui keskendume oma identiteedile Temapoegade ja tütardena.

• Tunded samast soost inimeste vastu ei riku kõlbelise puhtuse seadust, kuidnende tunnete ajel tegutsemine rikub. Kaaluge Õpetuse ja Lepingute 59:6: „Saei tohi ‥ rikkuda abielu ‥ ega teha midagi sellesarnast.” Märkige ära, et „midagisellesarnast” viitab igasugusele abieluvälisele seksuaalsele intiimsusele.Homoseksuaalne tegevus on patt, just nagu abieluvälised heteroseksuaalsed suhtedon patt. Igaüks, kes osaleb mistahes seksuaalses patus, võib saada andestustmeeleparanduse kaudu.

• Vaatamata põhjustele, miks mõnel inimesel on tunded samast soost isikutevastu, võivad kõik inimesed teha valiku elada Jumala käskudega kooskõlas.Rõhutage seda, mida on öelnud Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanemDallin H. Oaks: „On nii palju, mida me selle teema kohta veel ei mõista, et olekstark järgida seda, mis meile Jumala ilmutatud sõna kaudu teada on. Mida meteame, on et Kiriku õpetus sellest, et seksuaalsed suhted peaksid aset leidma vaidomavahel abielus oleva mehe ja naise vahel, ei ole muutunud ega muutu.” (WhatNeeds to Change. – mormonsandgays.org)

• Kui elame kooskõlas Jumala käskudega, võime nautida kõiki Kirikuliikmeks olemisega kaasnevaid eesõigusi ja Päästja lepituse õnnistusi. Kuigiinimesed ei pruugi ise valida tundeid samast soost isikute vastu, võivad nad valida,kuidas neile tunnetele reageerida.

Pärast nende põhimõtete tahvlile kirjutamist küsige:

• Mil viisil võivad need põhimõtted anda lootust neile, kellel on tunded samast soostisikute vastu?

• Milliseid teisi põhimõtteid me vanem Hollandi sõnadest õpime?

Matteuse 7:12; Johannese 8:1–11; 15:12Me peaksime suhtuma teistesse armastuse ja lugupidamisega(NB! Õpetades seda osa õppetunnist, rõhutage, et inimesed, kellel on tunded samastsoost isikute vastu, kuid ei tegutse nende tunnete ajel, ei ole patused naguabielurikkumiselt tabatud naine. Kuid Kristuse suhtumine sellesse naisesse oneeskujuks, kuidas me peaksime kohtlema kõiki inimesi – tehku nad ebamoraalseidtegusid või mitte.)

Rääkige õpilastele, et apostel Johannes kirjutas üles juhtumi, kus Jeesus seisis silmitsiväga delikaatse olukorraga. Andke õpilastele hetk aega, et uurida Johannese 8:1–11 javaadata, kuidas kohtles Päästja abielurikkumiselt tabatud naist. Aidake õpilastelseostada see kirjakoht nende endi suhtumise ja tegudega inimeste suhtes, kes onseotud homoseksuaalse ja teiste ebamoraalsete tegevustega, küsides neilt järgmiseidküsimusi:

• Mida õpetavad Päästja teod meile sellest, kuidas peaksime teisi kohtlema? (Kuigi Taei kiitnud heaks naise pattu, kohtles Ta teda lahkuse ja austusega, mitte julmalt.)

• Kuidas saame rakendada Päästja eeskuju enda hoiakutele ja tegudele meiehomoseksuaalsete vendade ja õdede suhtes, hoolimata sellest, kas nad on käitunud

8. ÕPPETUND: SUGU JA IGAVENE IDENTITEET

31

Page 48: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

ebamoraalselt? Kuni õpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgmine põhimõte: mejärgime Päästja eeskuju, kui tunneme empaatiat kõigi Jumala laste vastu jakohtleme neid tundlikkuse ja lahkusega. (Vt ka Mt 7:12; Jh 15:12.)

Soovi korral näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Dallin H. Oaksijärgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Issand ei õigustanud naise pattu. Ta ütles talle lihtsalt, et ei mõista teda hukka – ehk eilangetaks temale tol hetkel viimset kohtuotsust. Seda tõlgendust kinnitavad sõnad,mida ta ütles variseridele: „Teie mõistate kohut liha järgi, mina ei mõista kohut kellegiüle!” (Jh 8:15) Abielurikkumiselt tabatud naisele anti aega meeleparanduseks, aega,mida inimesed, kes tahtsid teda kividega surnuks visata, talle andnud ei oleks.” (Judge

Not and Judging. – Ensign, aug 1999, lk 8)

Õpilastele võib olla kasulik teada, et Joseph Smithi Johannese 8:11 tõlke kohaselt kiitisnaine Jumalat sellest tunnist peale ja uskus Tema nimesse (vt Johannese 8:11,joonealune märkus c, VAP kuningas Jamesi piibliversioon).

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Quentin L. Cooki järgmist tsitaatija paluge ühel õpilasel see ette lugeda.

„Keegi ei peaks olema armastavam ja kaastundlikum kui meie Kiriku liikmed. Olgemesirinnas, väljendades armastust, kaastunnet ja sirutades abikäe. Perekonnad ärgu jätkukõrvale neid või olgu lugupidamatud nende suhtes, kes oma tunnete pärast samastsoost inimeste vastu valivad erineva elustiili.” (Love One Another: A Discussion onSame-Sex Attraction. – mormonsandgays.org)

Paluge õpilastel hinnata oma hoiakuid inimeste suhtes, kellel on tunded samast soostisikute vastu. Kas need hoiakud ja teod on kooskõlas Issanda õpetuste ja eeskujuga?

• Mida teeksite, kui viibiksite grupis, kus halvustatakse inimesi, kellel on tundedsamast soost isikute vastu?

Tunnistage, et kui me näitame suuremat armastust ja lahkust meie homoseksuaalidestvendade ja õdede suhtes, võime me muuta elusid, tervendada peresid, ja inimesed, kesKirikut võõristavad, tunnevad enam, et on Kiriku liikmete seas teretulnud. Tuletageõpilastele meelde, et Jeesuse Kristuse lepituse õnnistused on saadaval kõigile, kespüüavad täita käske ja olla ustavad evangeeliumi lepingutele.

Paluge õpilastel mõelda inimestele, kellel nende teada on tunded samast soost isikutevastu, ja mõtiskleda, mida nad saavad teha, et olla nende suhtes kaastundlikum,pidades samas kinni Issanda kõlbelise puhtuse seadusest.

Õpilase lugemismaterjal• Matteuse 7:12; Johannese 8:1–11; 15:12; Õpetus ja Lepingud 76:24; Moosese 2:27;

„Perekond: läkitus maailmale” (www.jeesusekristusekirik.ee), teine lõik.

• Jeffrey R. Holland. Omasooiharusest vaevatute aitamine. – Liahoona, okt 2007, lk42–45.

• Gospel Topics. Same-Sex Attraction. – lds.org/topics.

8. ÕPPETUND: SUGU JA IGAVENE IDENTITEET

32

Page 49: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

9Meeste jumalikud rollid jakohustused

SissejuhatusTaevase Isa õnneplaani tähtsa osana määras ta mehi saamaabikaasadeks ja isadeks. See õppetund keskendub nendekohustustele: „Jumaliku plaani kohaselt tuleb isadel juhtida oma

perekonda armastusega ja õigsuses ning nad vastutavad omaperekonna kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest”(„Perekond: läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee).

Ettevalmistav materjal• Richard G. Scott. Abielu igavesed õnnistused. – 2011. a kevadine üldkonverents.

• D. Todd Christofferson. Olgem meesteks. – 2006. a sügisene üldkonverents.

• Linda K. Burton. Me tõuseme koos taevasse. – 2011. a kevadine üldkonverents.

• Vt samuti: Howard W. Hunter. Being a Righteous Husband and Father. – Ensign,nov 1994, lk 66–70.

• Isade ja emade püha kutse. 15. peatükk teoses „Kiriku presidentide õpetused: EzraTaft Benson”, 2014, lk 185–196.

ÕpetamissoovitusedEfeslastele 5:25Mehed peavad abielluma ja oma naisi hoidmaAlustage tundi küsimustega:

• Millised mehed on teie elu mõjutanud? Miks neil teie elule selline mõju oli?

Selgitage, et see õppetund arutab meeste jumalikult määratud rolle. Mehe jaoks poletähtsamaid rolle kui abikaasa ja isa. Kui mehed püüavad neid rolle õigemeelselt täita,saavad nad rohkem Taevase Isa sarnaseks.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele 5:25.

• Millist põhimõtet õpetab see kirjakoht selle kohta, mida mehed peaksid tegema?(Kuigi nad võivad kasutada erinevaid sõnu, peaksid õpilased tundma ära selle tõe:mehed peavad armastama oma naisi, nagu Jeesus Kristus armastas Kirikut.)

• Mil viisil näitas Jeesus Kristus oma armastust Kiriku vastu?

• Mida saavad mehed teha, et oma naise kohtlemises Jeesuse Kristuse eeskujujärgida?

Näidake president Spencer W. Kimballi (1895–1985) järgmist tsitaati ja paluge ühelõpilasel see ette lugeda:

„Kristus armastas Kirikut ja kirikurahvast nii palju, et kannatas nende eestvabatahtlikult tagakiusamist, alandusi, talus stoiliselt valu ja füüsilist väärkohtlemistning andis lõpuks oma kalli elu.

Kui mees on valmis seisma oma leibkonna eest sellisel viisil, siis reageerib temajuhtimisele mitte ainult naine, vaid kogu perekond.” (Home, the Place to Save Society. –

Ensign, jaan 1975, lk 5)

33

Page 50: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Millised mõtted tulevad teile pähe, kui neid president Kimballi sõnu vaagite?

• Milliseid ohverdusi võiks isa oma pere nimel tänapäeval teha?

Tunnistage, et Taevane Isa soovib, et mehed püüaksid olla õigemeelsed isad.

Efeslastele 5:23; Õpetus ja Lepingud 121:36–46Isad peavad juhtima õigemeelsusesPaluge õpilastel uurida läkituse „Perekond: läkitus maailmale” seitsmendat lõiku, etõppida, mida Taevane Isa ootab isadelt.

•• Kuidas aitab fraasi „jumaliku plaani kohaselt” meeles pidamine mehel täita

kohustusi, mida Jumal on isadele andnud?

Aitamaks õpilastel paremini mõista, kuidas Isa peaks kodu juhtima, paluge ühelõpilasel lugeda ette Efeslastele 5:23. Paluge ühel teisel õpilasel lugeda ette presidentEzra Taft Bensoni (1899–1994) tsitaat:

„Apostel Paulus märgib: „Sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on kogudusepea” (Ef 5:23; kaldkiri lisatud). Perekonna juhi rollis peame järgima seda eeskuju. Me einäe, et Päästja juhiks Kirikut karmi käega või tõredalt. Ta ei kohtle oma Kirikutlugupidamatult ega vastutustundetult. Päästja ei kasuta oma eesmärkide saavutamiseksjõudu ega sundust. Mitte kuskilt ei ilmne, et Päästja teeks midagi muud peale selle, mis

tõstab vaimu, harib, lohutab ja ülendab Tema Kirikut. ‥ Tema on eeskuju, keda peame järgima, kuioma perekonda vaimselt juhime.” (Kiriku presidentide õpetused: Ezra Taft Benson, 2014, lk 189)

• Kuidas sõnastaksite apostel Pauluse ja president Bensoni poolt õpetatudpõhimõtte? (Õpilased peaksid sõnastama midagi sarnast: kui mees kodusväärilisena preesterlust rakendab, võib ta õigemeelselt mõjutada oma naist jalapsi. Lisaks jagage õpilastega järgmist põhimõtet: kui mehed püüavad täitaõigemeelselt oma abikaasa ja isa rolle, saavad nad rohkem Taevase Isasarnaseks.)

Et selgitada veelgi, kuidas abielumees ja isa peaks kodu juhtima, võite jagada järgmistpresident Howard W. Hunteri tsitaati (1907–1995):

„Jumalikult on määratud, et kodu eesistuja vastutus lasub preesterluse hoidjal (vt Ms4:22). Issand on näinud ette, et naine oleks mehele kohane abiline – see tähendab, etnad peavad olema võrdsed kaaslased. Õigemeelne eesistujaroll eeldab jagatudvastutust mehe ja naise vahel. Koos olete teadlikud kõigest, mis perekonda puudutab, jaosalete selles. Kui mees tegutseb naisest sõltumatult ega arvesta pere juhatamisel tema

tunnete ega nõuannetega, siis on tegu õigemeelsusetu võimutsemisega.” (Being a Righteous Husbandand Father. – Ensign, nov 1994, lk 50–51)

Paluge õpilastel võtta lahti Õpetuse ja Lepingute 121:36–46. Soovitage neil seda salmiEfeslastele 5:23, 25 kirjakohaga ristviidata. (Aidake õpilastel arendada pühakirjadeuurimisel ristviitamise oskust, innustades neid sobivatel hetkedel pühakirjadesseristviiteid märkima.

Andke õpilastele mõni minut aega, et kirjakohta Õpetus ja Lepingud 121:36–39 uuridaja mõtiskleda, kuidas nendes salmides kirjeldatud juhtimine on vastuolus sellisejuhtimisstiiliga, mida näitas meile Jeesus Kristus.

9. ÕPPETUND: MEESTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

34

Page 51: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mida tähendab teie arvates väljend „preesterluse õigused”? (Kui mees saabpreesterluse, annab Jumal talle teatud õigused ja volitused. Mees võib neid õigusikasutada ainult juhul, kui ta tegutseb õigemeelsuses.)

• Mis juhtub, kui preesterluse hoidja ei ela õigemeelselt? (Jumal eemaldab taeva väedsellelt mehelt ja ta ei või enam kasutada preesterluse volitust. Püha Vaimkurvastab.)

Et mõista, kuidas isa peaks oma peret juhtima, paluge mitmel õpilasel kordamöödalugeda ette Õpetus ja Lepingud 121:41–46.

• Millised on mõned kristlikud omadused, mida nendes salmides kirjeldatakse? Mikson selliste omadustega isa võimeline saama vägesid taevast?

• Kuidas aitavad need kristlikud omadused isadel oma peret juhtida? (Võite selgitada,et neid kristlikke omadusi peaksid arendama ka naised.)

• Kirjeldage, mis tunne oleks olla naine või laps mehele, kes püüab oma perejuhatamisel järgida Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse eeskuju.

Näidake ja jagage järgmist Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi kirja aastast 1973:

„Isadus on juhtimine, kõige tähtsamat sorti juhtimine. See on alati nii olnud ja on nii ka edaspidi. Isa,koos sinu igavese kaaslase abi, nõuannete ja innustusega oled sa kodus juhiks. See ei olene sellest,kas sa oled kõige väärilisem või paremini ettevalmistunud, vaid on seaduse ja [jumaliku] määratusegapaika pandud.” (Father, Consider Your Ways. – Ensign, juuni 2002, lk 16)

• Õed, mida võite teha, et innustada noori mehi arendama oma jumalikke rolle jakohustusi nende tulevastes peredes?

• Mida võib igaüks teist – nii mehed kui ka naised – praegu teha, et olla pareminivalmis oma tulevast peret juhtima?

Matteuse 2:13–16; 1. Timoteosele 5:8; Õpetus ja Lepingud 75:28; 83:2, 4Isad peavad hoolitsema oma perekonna vajaduste eest ja neid kaitsmaPaluge õpilastel lugeda 1. Timoteosele 5:8 ja Õpetus ja Lepingud 75:28; 83:2, 4 ja leidateine isade tähtis kohustus. (Võiksite soovitada õpilastel neid pühakirjakohtiristviidata.)

• Miks ootab Issand, et isad hoolitseksid oma pere eluvajaduste eest? (Kui õpilasedvastavad, märkige ära, et üksikemaga kodudes kannab ema oma pere eest hoolt.)

• Milline tähendus on neil pühakirjakohtadel noorele mehele, kes pole veel abielus?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Gordon B. Hinckley (1910–2008) tsitaat:

„Töötage hariduse nimel. Õppige nii palju kui võimalik. Maailm maksab teile seda, midaarvab teid väärt olevat. ‥ Teie peamiseks kohuseks on oma pere vajaduste eest hooltkanda.” (Living Worthy of the Girl You Will Someday Marry. – Ensign, mai 1998, lk 50)

Rõhutage õpilastele, et nende tulevaste perede kindlustatuse huvides on tähtis, et niinoored mehed kui ka noored naised kasutaksid ära seda aega oma elust, et saada niipalju haridust ja töökoolitust kui võimalik.

9. ÕPPETUND: MEESTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

35

Page 52: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Märkige ära, et perekonna läkituses õpetavad Kiriku juhid, et isad vastutavad omaperekonna kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest.

• Millised ohud varitsevad perekonda tänapäeval?

• Mil moel olete näinud õigemeelseid isasid oma peresid kaitsmas?

Näidake president Howard W. Hunteri järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ettelugeda:

„Panustades oma aja ja kohalolekuga laste sotsiaalsetesse, hariduslikesse javaimsetesse tegevustesse ja kohustustesse, kaitseb õigemeelne isa oma lapsi.” (Being aRighteous Husband and Father. – Ensign, nov 1994, lk 51)

• Kuidas võiksite rakendada seda nõuannet oma tulevases või praeguses peres?

Paluge õpilastel mõtiskleda ja kirja panna, kuidas nad oma peret tugevdaksid jakaitseksid.

Selgitage, et võime õppida tähtsa põhimõtte sellest, kuidas Joosep noore Jeesuse eesthoolitses. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse 2:13–16 ja leida, mida tegi Joosep,et väikest Kristust ohu eest kaitsta.

Rääkige õpilastele, et kuigi on vähetõenäoline, et nad peavad oma perede kaitsmiseksmujale kolima, võivad nad neid salme oma elus rakendada, kui analüüsivad mõndtähtsat detaili:

• Millise hoiatuse Issand Joosepile 13. salmis andis?

• Millal ja kuidas Joosep sellele hoiatusele reageeris?

• Mil viisil võivad isad järgida Joosepi eeskuju oma perede kaitsmisel? (Veenduge, etõpilased mõistavad seda põhimõtet: kui isad otsivad ja järgivad Issandajuhatust, võivad nad paremini oma peret kaitsta.)

Mehed ja naised peaksid täitama Issanda plaaniNäidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Richard G. Scotti järgmist tsitaatija paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Kui olete noor mees ja parajas vanuses, kuid pole veel abiellunud, siis ärge raisakeaega mõttetuste peale. Minge eluga edasi ja võtke eesmärgiks abielluda. Ärge elage selperioodil jõudeelu! Noormehed, teenige väärikalt misjonil! Seejärel võtke kõigetähtsamaks eesmärgiks leida vääriline igavene kaaslane. ‥

Abielu annab võimaluse saada jagu igasugusest kalduvusest olla isekas võienesekeskne. Arvan, et üheks põhjuseks, miks meil soovitatakse abielluda varakult, on see, et sel moelväldime raskesti väljajuuritavate halbade iseloomuomaduste arenemist.” (Abielu igavesed õnnistused.– 2011. a kevadine üldkonverents)

• Millist survet abielu edasi lükata tunnevad noored mehed ja noored naisedtänapäeva maailmas?

• Miks püüab vastane takistada noori mehi ja noori naisi otsida suhteid, mis viiksidabielu ja laste saamiseni?

9. ÕPPETUND: MEESTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

36

Page 53: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Miks annavad Kiriku juhid pidevalt noortele meestele nõu, et nad otsiksid aktiivseltsuhteid, mis viiksid abieluni?

(NB! Olge selle arutelu käigus tundlik asjaolu suhtes, et mõned noored mehed teieõpilaste seast ei pruugi nendest olenemata põhjustel kunagi abielluda või isaks saada.)

Lõpetades mõtelge oma õpilaste olukorrale. Millise väljakutse võiksite oma meessoostõpilastele esitada, et nad täidaksid oma kohustusi saada õigemeelseks abikaasaks jaisaks? Võite paluda kõigil õpilastel keskenduda kindla kristliku vooruse, nagukannatlikkuse või teiste armastamise arendamisele, et see tooks kasu nende perele.

Õpilase lugemismaterjal• Matteuse 2:13–16; Efeslastele 5:23, 25; 1. Timoteusele 5:8; Õpetus ja Lepingud

75:28; 83:2, 4; 121:36–46.

• D. Todd Christofferson. Olgem meesteks. – 2006. a sügisene üldkonverents.

• Linda K. Burton. Me tõuseme koos taevasse. – 2011. a kevadine üldkonverents.

• Isade ja emade püha kutse. 15. peatükk teoses „Kiriku presidentide õpetused: EzraTaft Benson”, 2014, lk 185–196.

9. ÕPPETUND: MEESTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

37

Page 54: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

10 Naiste jumalikud rollid jakohustused

SissejuhatusTaevase Isa õnneplaani tähtsa osana andis Ta naistele abikaasadeja emade jumalikud rollid. „Perekond: läkitus maailmale” õpetab,et „emad vastutavad eelkõige oma laste kasvatamise eest” ning

„isal ja emal [tuleb] aidata teineteist võrdsete kaaslastena.”(www.jeesusekristusekirik.ee)

Ettevalmistav materjal• Dieter F. Uchtdorf. Õigemeelsete naiste mõju. – Esimese Presidentkonna sõnum,

sept 2009.

• Understand the Divine Roles of Women. – Ensign, veeb 2009, lk 67.

• The Women of the Church. 20. peatükk teoses 20. peatükk teoses „Teachings ofPresidents of the Church: Spencer W. Kimball, 2006, lk 214–225.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 25:1–3, 10, 13–16Õigemeelsete viimse aja pühadest naiste suur mõju viimastel aegadelNäidake president Spencer W. Kimballi (1895–1985) järgnevat prohvetlikku kuulutustja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Suur osa kasvust, mis viimastel aegadel Kirikus toimub, juhtub, kuna paljusid maailmahäid naisi ‥ tõmbab Kirikusse. See juhtub vastavalt sellele, kuidas Kiriku naisedpeegeldavad õigemeelsust ja kõneosavust oma elus ja ‥ kuidas naisi Kirikus nähaksemaailma naistest erinevatena – heal viisil.” (Teachings of Presidents of the Church:Spencer W. Kimball, 2006, lk 222–223)

• Miks saavad õigemeelsed viimse aja pühadest naised Kiriku suure kasvupõhjuseks?

Et seda mõtet avada, paluge õpilastel uurida Õpetus ja Lepingud 25:1–3, 10, 13–16,otsides sõnu ja fraase, mis näitavad, kuidas viimse aja pühadest naised võivad olla healviisil „maailma naistest erinevad”. Aidake õpilastel mõista selle ilmutuse konteksti,selgitades, et see on isiklik ilmutus Emma Smithile, kuid see kehtib kõigi Kiriku naistekohta.

• Milliseid omadusi peaksid õigemeelsed naised nende salmide kohaselt otsima?

• Kuidas võtaksite kokku Õpetuse ja Lepingute 25. osa õpetuse või põhimõtte? (Kuiõpilased vastavad, tooge välja järgmine põhimõte: Issanda jüngritena võivadnaised kasutada oma jumalikke ande ja talente, et aidata ehitada Jumalakuningriiki.)

Näidake järgmisi tsitaate President Spencer W. Kimballilt ja vanem M. RussellBallardilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

38

Page 55: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Olla õigemeelne naine on ülendav igal ajajärgul. Selle maa lõpusündmuste keskel,enne meie Päästja teist tulemist, on eriti üllas kutse olla õigemeelne naine. Õigemeelsenaise jõud ja mõju võib tänapäeval olla kümnekordne, võrreldes sellega, milline seeoleks rahulikumatel aegadel.” (Teachings: Spencer W. Kimball, lk 217)

„Õed, teie tegutsemisvaldkond on unikaalne – mehed siin teid asendada ei saa. Keegi eisaa kaitsta Päästjat suurema veenmisjõu ja väega kui teie, Jumala tütred, seda suudate– oma suure seesmise jõu ja veendumusega. Usku pöördunud naise hääle vägi onmõõtmatu ja Kirik vajab teie hääli nüüd rohkem kui kunagi varem.” (M. Russell Ballard.Men and Women and Priesthood Power. – Ensign, sept 2014, lk 33)

Küsige oma klassi naistelt, mida nad mõtlevad või tunnevad, kui kaaluvad seda mõju,mis neil on nende kodus, Kirikus ja kogukonnas? Rõhutage, kui oluline roll on naisteljuhtidena Kirikus.

Võite paluda oma klassis olevatel vendadel jagada, kuidas naiste tugevus ja mõjuvõimnende koguduses inimesi Taevasele Isale lähemale toob.

2. Timoteosele 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21Naiste jumalikult määratud roll emadena SiionisPaluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem M. Russell Ballardilt KaheteistkümneApostli Kvoorumist:

„Meestel ja naistel on erinevad anded, erinevad tugevad küljed, erinev vaatenurkasjadele, erinevad tahtmised. See on üks peamisi põhjusi, miks me üksteist vajame. Niimeest kui ka naist on vaja pere loomiseks, nii mehi kui ka naisi on vaja Issanda töötegemiseks.” (Men and Women and Priesthood Power. – Ensign, sept 2014, lk 32)

• Peale füüsiliste erinevuste, mil moel mehed ja naised teineteisest üldjuhul veelerinevad?

Selgitage, et peale üldiste erinevuste on meestel ja naistel erinevad jumalikultmääratud rollid, mida kirjeldatakse perekonna läkituses (vt seitsmendat lõiku). Lugegeette avaldus vanem Russell M. Nelsonilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

„Teid, õed, valiti enne maailma rajamist tooma ilmale Jumala lapsi ja nende eesthoolitsema ja seda tehes austate te Jumalat (vt ÕL 132:63).” (What Will You Choose? –Ensign, jaan 2015, lk 19)

• Kuidas võivad naised Jumala lapsi ilmale tuues ja nende eest hoolitsedes Jumalataustada? (Kui õpilased oma mõtteid jagavad, aidake neil mõista järgmistpõhimõtet: kui naised võtavad omaks neile jumalikult määratud emarolli, ettuua ilmale Jumala lapsi ja hoolitseda nende eest, austavad nad Jumalat jasaavad rohkem meie taevaste vanemate sarnaseks. Selgitage, et laste toominesiia maailma on Taevase Isa päästmisplaani oluline osa.)

Lugege ette, mida ütles vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

10. ÕPPETUND: NAISTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

39

Page 56: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Maailmas levivad sõnumid, mis vähendavad laste saamise tähtsust või soovitavadperekonnas laste saamisega viivitada või laste arvu piirata. Mu tütred suunasid muhiljuti ühe veebipäeviku juurde, mida pidas kristlasest viie lapse ema, kes pole meieusust. Ta kommenteeris: „Selles kultuuris [üles kasvades] on väga raske näha emadustPiibli vaatenurgast. ‥ Laste tähtsus jääb alla kolledžile. Samuti reisimisele mööda

maailma. Ja võimalusele minna soovi korral õhtul välja. ‥ Ja igale töökohale, mis teil on või te loodatesaada.” Seejärel lisas ta: „Emadus ei ole mitte huviala, vaid kutse.”” (Lapsed. – 2011. a sügiseneüldkonverents)

• Mida tähendab vähendada laste saamise tähtust?

• Millist survet naistele seoses laste saamise tähtsuse vähendamisega oletetäheldanud?

• Mida saavad Kiriku noored täiskasvanud teha, et säilitada õiget vaatenurka lastesaamise tähtsusele?

Kinnitage õpilastele, et otsused, millal ja kui palju lapsi saada, on mehe, naise jaJumala vahelised isiklikud otsused. Hilisemas õppetunnis arutatakse neid asjudetailsemalt.

Paluge õpilastel lugeda ja võrrelda kirjakohti 2. Timoteosele 1:5; 3:14–15 ja Alma56:47–48; 57:21 ning leida, milline õigemeelne mõju võib emadel oma lastele olla.(Pühakirjakohtade võrdlemine on pühakirjade uurimise oskus, mida õpilased saavadkasutada terve elu jooksul.)

• Mida õpetavad need kirjakohad ema rolli kohta? (Rõhutage järgmist põhimõtet:kui emad õpetavad oma lastele evangeeliumi, aitavad nad lastel kasvatadausku ja valmistuda õigemeelseks eluks.)

• Kuidas aitavad need kirjakohad selgitada, miks püüab Saatan nii kõvasti emaderolli alavääristada?

• Millised on naiste omadused, mis aitavad neil ema rollis edu saavutada?

Olge tundlik asjaolu suhtes, et mõned noored naised teie klassis ei pruugi kunagiabielluda ja kui nad ka abielluvad, ei pruugi nad lapsi saada. Kasutage järgmist tsitaatiõde Sheri L. Dew’lt, Abiühingu üldjuhatuse endiselt nõuandjalt, et aidata õpilastelmõista ema rolli ja kõigi naiste jumalikku pärandit.

„Just nagu väärilised mehed olid eelnevalt määratud hoidma surelikkuses preesterlust,nii anti õiglastele naistele enne surelikku elu eriline võimalus saada emaks. Emadustähendab enamat kui laste sünnitamist, kuigi seda kindlasti ka. See on naiseks olemisetuum. See määrab ära meie kindla identiteedi, meie jumaliku kasvu ja loomuse ningainulaadsed iseloomujooned, mille meie Isa meile andis. ‥

Mõnedel naistel on vaja oodata laste saamisega. ‥ Issanda ajakava meist igaühe jaoks ei muuda meieloomust. Mõned meist peavad leidma siis muu viisi, kuidas emaks olla. Ja kõikjal meie ümber on need,kes vajavad armastust ja juhatust.” (Are We Not All Mothers? – Ensign, nov 2001, lk 96–97)

• Kuidas aitavad õde Dew’ sõnad suurendada teie arusaamist emadusest?

Küsige õpilastelt, kas keegi neist soovib jagada oma mõtteid või tundeid nende endaema õigemeelsest mõjust.

10. ÕPPETUND: NAISTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

40

Page 57: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

© Busath.com

Näidake järgmist tsitaati õde Julie B. Beckilt, Abiühingu endiselt üldjuhatajalt, keskõneles naistele vajadusest täita neile Jumala poolt antud rolle. Paluge ühel õpilasel seeette lugeda ja teistel õpilastel mõtiskleda, mis juhtuks, kui naised oma rolle ei täidaks.

„Kui meie oma osa ei tee, siis ei tee seda ka keegi teine meie eest. ‥ Me ei saa [omaosa Taevase Isa õnneplaanis] delegeerida kellelegi teisele. Me ei saa seda panna kellegiteise õlgadele. See on meie. Me võime sellest lahti öelda, seda eitada, kuid see on siiskimeie osa ja meie oleme selle eest vastutavad. Tuleb päev, mil me kõik mäletame seda,mida teadsime enne sündimist. Meile meenub, et võitlesime selle võimaluse eest, kuitekkis vastuseis. Kuidas me selle vastutusega hakkama saame? Paneme iga päev kogu

oma jõu töösse, mis on üksnes meie teha.” (Understand the Divine Roles of Women. – Ensign, veeb2009, lk 67)

• Milliseid mõtteid või tundeid tekitab teis fraas „Kui me oma osa ei tee, siis ei teeseda ka keegi teine meie eest”?

• Mida kaotaks teie pere, teie kogudus või maailm, kui naised enam oma osa eitäidaks?

• Mil viisil saavad noored täiskasvanud naised täita oma jumalikke rolle kui naisedTaevase Isa kuningriigis?

Tunnistage naiste püha ja olulist rolli olla õigemeelne naine ja ema ning rõhutage, etmeie Taevane Isa annab ühel päeval kõik õnnistused oma õigemeelsetele lastele.Innustage õpilasi, et nad ütleksid ühele emale, keda nad tunnevad, kui väga nadimetlevad seda, kuidas too on täitnud oma jumalikku rolli.

Lõpetuseks küsige õpilastelt, kas keegi neist sooviks jagada oma tunnistustõnnistustest, mis tulevad, kui naised teavad, kes nad Taevase Isa päästmisplaanis on, jaselle teadmise põhjal tegutsevad.

Õpilase lugemismaterjal• 2. Timoteosele 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21; Õpetus ja Lepingud 25:1–3,

10, 13–16.

• Understand the Divine Roles of Women. – Ensign, veeb 2009, lk 67.

• The Women of the Church, 20. peatükk teoses „Teachings of Presidents of theChurch: Spencer W. Kimball”, 2006, lk 214–225.

10. ÕPPETUND: NAISTE JUMALIKUD ROLLID JA KOHUSTUSED

41

Page 58: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

11 Igaveseks abieluksvalmistumine

SissejuhatusKui vallalised täiskasvanud elavad Jeesuse Kristuse evangeeliumijärgi, võivad nad innuga oodata tulevikku ja elada lootuses.Taevane Isa juhatab neid nende otsustes igavese abielu suhtes, kui

nad Temalt juhatust otsivad. See õppetund aitab õpilastel lähenedaabielule suurema enesekindlusega, teades, et nad võivad saadaIssandalt jumalikku abi.

Ettevalmistav materjal• Dieter F. Uchtdorf. The Reflection in the Water (Kiriku haridussüsteemi pühalik

koosolek, 1. nov 2009). – lds.org/media-library.

• Jeffrey R. Holland. Be Not Afraid, Only Believe. Õhtu vanem Jeffrey R. Hollandiga,6. veebr 2015; lds.org/broadcasts.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 88:40Abieluks valmistuminePaluge õpilastel tõsta käsi, kui nad on teinud nimekirja iseloomuomadustest, mida nadtulevases abikaasas otsivad. Paluge mõnel õpilasel jagada mõnd iseloomujoont omanimekirjast.

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema David A. Bednari järgmist tsitaatija paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Mõnel noorel inimesel paistab olevat ostunimekiri iseloomuomadustest, mida nadkaaslases otsivad, ja nad mõõdavad nende potentsiaali: „Kas sa vastad kõigile minunõuetele?” Kui te loodate leida igavest kaaslast, kellel on teatud vaimsed omadused,siis peate püüdma neid vaimseid omadusi eneses arendada. Siis kiindub teisse keegi,kellel on need omadused.” (Understanding Heavenly Father’s Plan. – LDS.org)

• Milliseid teisi põhimõtteid me vanem Bednari sõnadest õpime? (Veenduge, etõpilased tunnevad ära järgmise põhimõtte: „Kui te loodate leida igavesekaaslase, kellel on teatud vaimsed omadused, siis peate püüdma neidvaimseid omadusi eneses arendada.”)

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 88:40 ja leida, kuidas see salm toetabeelnevat põhimõtet.

• Kuidas võivad inimesed, kes püüdlevad abielu poole, rakendada selles salmisleiduvaid tõdesid?

• Kuidas olete näinud noori inimesi rakendamas selles salmis toodud tõdesid omasõprade suhtes?

Paluge õpilastel vaagida, milliseid omadusi nad sooviksid näha oma tulevasesabikaasas. Paluge õpilastel mõelda, kas neil endil on need omadused. Paluge neilkaaluda, kuidas võiksid nad kasutada põhimõtteid kirjakohast Õpetus ja Lepingud88:40, et ennast abielu jaoks paremini ette valmistada.

42

Page 59: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Markuse 5:35–36; Õpetus ja Lepingud 6:36„Ära karda, usu vaid”Küsige õpilastelt:

• Mida te abielult ootate?

• Mis võib noortes tekitada abielu ees hirmu? (Kirjutage vastused tahvlile.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Jeffrey R.Hollandi sõnad ja paluge teistel kuulata, miks mõned noored abielu kardavad.

„Äärmuslikel juhtudel kardavad [noored inimesed], et maailm lõppeb suurekatastroofiga, mida nad ei taha, et nende abikaasa või laps peaks kogema. Vähemäärmuslikel, enam levinud juhtudel kardavad nad, et elu muutub raskemaks, et on rasketööd leida ja et enne abiellumist peaks olema lõpetanud kooli, võlgadest vaba, tegemakarjääri ja omama kodu. ‥

Veelgi enam kardavad paljud noored, kellega ma vestlen, et kui nad abielluvad, siis saab neistjärjekordne number lahutuste statistikas. ‥ Paaritage see mure abielu õnnestumise pärast sellega,kuidas filmides ja televisioonis kõlbelisust, truudust ja pereelu odavalt, vastikult, tihti kuratlikultnaeruvääristatakse, ja te näetegi, milles probleem on.” (Be Not Afraid, Only Believe. Õhtu vanemJeffrey R. Holland, 6. veebr 2015. – lds.org/broadcasts)

• Kui paljud teist teavad kedagi, kes pelgab abielu mõnel vanem Hollandi mainitudpõhjusel?

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 6:36 ja mõtiskleda, kuidas Issandanõuanne Oliver Cowderyle aitab igaveseks abieluks valmistuda. Seejärel paluge ühelõpilasel lugeda ette Markuse 5:35–36. Selgitage, et Jairus, kogudusekoja ülem, tuliJeesuse juurde lootes, et Ta suudab tema tütre terveks teha. Paluge õpilastelmõtiskleda, kuidas Päästja julgustavad sõnad Jairusele aitavad neid, kes igaveseksabieluks valmistuvad.

• Kuidas aitab Issanda poole vaatamine „igas oma mõttes” meil mitte kahelda egakarta tuleviku pärast?

• Kuidas võib Issanda nõuanne Oliver Cowderyle ja Jairusele aidata inimesi, kesmuretsevad abiellumise pärast? (Kuniks õpilased vastavad, kirjutage tahvlilejärgmine põhimõte: kui me vaatame usus Jeesuse Kristuse poole, võime saadahirmust võitu ja olla tuleviku suhtes kindlad.)

Jagage järgnevat vanem Jeffrey R. Hollandi tsitaati. Paluge õpilastel kuulata, miks pididvanem ja õde Hollandil olema usku, et abielluda ajal, kui nad seda tegid.

„Kui [õde Holland ja mina] abiellusime, olime mõlemad BYU-s bakalaureuseõppes, meiekummagi vanematel polnud võimalik meid rahaliselt toetada ja me ei suutnud isegi ettekujutada, kuidas maksta eesootava magistriõppe eest. Pulmapäeval oli meil kahepealekokku vaid 300 dollarit. See ei pruugi olla ideaalne viis abielu alustamiseks, kuid millineabielu on see olnud ja millest kõigest oleksime ilma jäänud, kui oleksime kas või ühe

päeva kauem oodanud pärast seda, kui teadsime, et abielu on õige otsus. ‥ Ma ei taha mõelda,millest kõigest oleksime ilma jäänud, kui oleksime „võtnud kuulda nõu oma hirmudelt”, nagupresident James E. Faust mulle hiljem üha uuesti ja uuesti ütles, et ei mina ega keegi ei peaks kunaginii tegema.” (Be Not Afraid, Only Believe)

11. ÕPPETUND: IGAVESEKS ABIELUKS VALMISTUMINE

43

Page 60: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Kuidas sarnanes vanem ja õde Hollandi olukord paljude tänapäeva noorte inimestesituatsiooniga?

• Mida tähendab „võtta kuulda nõu oma hirmudelt”? Miks on see halb viis otsustetegemiseks?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Thomas S. Monsoni tunnistus:

Mu kallid vennad ja õed, ärge kartke! Olge rõõmsad! Tulevik on sama helge nagu teieuskki.” (Olge rõõmsad. – 2009. a kevadine üldkonverents)

• Millised on teie mõtted ja tunded tuleviku suhtes, kui mõtisklete selle prohvetlikujulgustuse üle?

Aidake õpilastel aru pidada, kuidas võiksid nad õppetunni seda osa rakendada,paludes neil kaaluda, kas neil on abiellumise suhtes mingeid hirme. Paluge neilvaagida, kuidas võiksid nad kartuse tuleviku ees asendada usuga Issandasse.

Õpetus ja Lepingud 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14Abikaasa valimisel Jumaliku juhatuse otsimineNäidake president Gordon B. Hinckley (1910–2008) järgmist tsitaati ja paluge ühelõpilasel see ette lugeda:

„Otsus, kellega abielluda, on teie elu kõige tähtsam otsus. Templis abiellumisele ei oleasendust. ‥ Abielluge õige inimesega õiges kohas õigel ajal.” (Life’s Obligations. –Ensign, veebr 1999, lk 2)

• Kuidas teha õige otsus selles kõige tähtsamas küsimuses – kellega abielluda?

Jagage õpilased paaridesse. Paluge igal paaril lugeda koos järgmisi pühakirjakohti:Õpetus ja Lepingud 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14. (Need salmid on näide korduvastteemast, kuidas saada isiklikku ilmutust. Seda võib leida Õpetuse ja Lepingute mitmeesimese osa seast. „Teemad on kõikehõlmavad, korduvad ja ühendavad omadused võiideed.” (David A. Bednar. A Reservoir of Living Water. – Brigham Youngi ülikooliküünlavalgusõhtu, 4. veebr 2007, lk 6. – speeches.byu.edu)

Paluge õpilastel Õpetuse ja Lepingute kirjakohti uurides mõtiskleda järgmisestsenaariumi üle: kujutage ette, et teie sõber on kellegagi juba mõnda aega kohtamaskäinud ja küsib teie käest nõu, kas peaks selle inimesega abielluma. Millist nõu te omasõbrale annaksite?

Kui õpilastel on olnud aega pühakirju uurida, paluge igast paarist ühel õpilaselmängida suhtes olevat sõpra. Paluge iga paari teisel õpilasel selgitada, kuidas needsalmid võivad aidata sõbral otsust teha. Kui see tegevus läbi saab, veenduge, etõpilased mõistavad otsuste tegemisel järgmist põhimõtet: me peaksime otsuse omapeas läbi mõtlema, tegema parima otsuse, mida suudame, ja küsima Jumalalt, kas seeon õige. Siis, kui meie südamesse ja meelde tuleb rahu ja rõõm, teame, et otsus on hea.Rõhutage järgmist põhimõtet: kui me otsime otsuste tegemisel Issanda juhatust,kõneleb ta meile meie meeles ja täidab meie hinge rahu ja rõõmuga, kui meievalik on õige.

11. ÕPPETUND: IGAVESEKS ABIELUKS VALMISTUMINE

44

Page 61: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Kuidas olete jõudnud arusaamisele, et see, mida need salmid õpetavad isiklikuilmutuse saamise kohta, on tõene?

Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas nad reageeriksid järgmise stsenaariumi korral:inimene, kellega olete mõnda aega kohtamas käinud, selgitab, et järgis seda otsustetegemise protsessi ja tal tekkis mulje, et te peaksite abielluma.

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Dallin H. Oaksi tsitaati ja palugeühel õpilasel see ette lugeda:

„Olen kuulnud juhustest, kui noor mees ütleb noorele naisele, et naine peaks temagaabielluma, kuna ta on saanud ilmutuse, et naine peab saama tema igavesekskaaslaseks. Kui see on õige ilmutus, siis kinnitatakse seda ka naisele, kui ta vastustotsib. Senikaua ei ole tal mingit kohustust sellele kuuletuda. Ta peaks otsima isiklikkujuhatust ja ise otsustama. Mees võib saada ilmutuse enda tegude juhtimiseks, kuid ei

saa saada korralikku ilmutust naise juhatamiseks. Naine on tema vastutusalast väljaspool.”(Revelation. Brigham Youngi Ülikooli pühalik koosolek, 29. sept 1981, lk 6. – speeches.byu.edu)

Tunnistage, et kui õpilased ootavad igavest abielu usklikul meelel, tunnevad nad rahu.Julgustage neid kasutama selles tunnis arutatud põhimõtteid , et valmistuda igaveseabielu imeliseks võimaluseks.

Õpilase lugemismaterjal• Markuse 5:35–36; Õpetus ja Lepingud 6:22–23, 36; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14; 88:40.

• Dieter F. Uchtdorf. The Reflection in the Water (Kiriku haridussüsteemi pühalikkoosolek, 1. nov 2009). – lds.org/media-library.

• Jeffrey R. Holland. Be Not Afraid, Only Believe. Õhtu vanem Jeffrey R. Hollandiga,6. veebr 2015; lds.org/broadcasts.

11. ÕPPETUND: IGAVESEKS ABIELUKS VALMISTUMINE

45

Page 62: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

12 Templitalitused ja -lepingud

SissejuhatusViimse aja prohvetid on kuulutanud: „Pühades templites saadavadpühad talitused ja lepingud võimaldavad inimestel tagasi pöördudaJumala palge ette ja annavad perekondadele võimaluse ollaühendatud igavesti.” („Perekond: läkitus maailmale”. –

www.jeesusekristusekirik.ee) Selles õppetunnis õpivad õpilased, ettemplitalituste kaudu võivad nad nautida pühasid õnnistusisurelikkuses ja saada igavese elu.

Ettevalmistav materjal• Boyd K. Packer. Püha Tempel. – Liahoona, nov 2010, lk 29–35.

• D. Todd Christofferson, Lepingute vägi. – 2009. a kevadine üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 97:10–17; 109:12–21; 124:37–40, 55Templite otstarveNäidake klassile pilti oma lemmiktemplist ja jagage, miks see on teie lemmik.

• Miks on meil templid?

Aitamaks õpilastel sellele küsimusele vastata, kirjutage tahvlile järgnevad kirjakohad.Paluge õpilastel lugeda ühte neist kirjakohtadest ja leida, miks Taevane Isa käsib meiltempleid ehitada.

Õpetus ja Lepingud 97:10–17

Õpetus ja Lepingud 124:37–40, 55

• Lähtudes nendest salmidest, mis on mõni põhjus, miks Taevane Isa käsib meiltempleid ehitada? (Kui õpilased vastavad, aidake neil mõista järgmist põhimõtet:Taevane Isa annab meile templid, et Tema lapsed saaksid vastu võtta tähtsaidtalitusi ja teadmisi ning valmistuda elama Tema juures.)

• Millised fraasid nendes salmides õpetavad, et templid aitavad meil valmistudaelama Jumala juures?

Rääkige õpilastele, et Õpetus ja Lepingud 109 sisaldab Kirtlandi templi pühitsuspalvet.Paluge õpilastel heita pilk Õpetus ja Lepingud 109:12–21 ning teha nimekiri, mil viisilaitavad templid meil valmistuda elama Jumala juures.

• Lähtudes nendest salmidest, mil viisil aitavad templid meil valmistuda elamaJumala juures? (Õpilased võivad ütelda järgmist: templites tunneme Issanda väge,õpime tarkust ja saame Püha Vaimu täiust, templis innustatakse meid kiirelt meeltparandama ja me peame olema puhtad, et templisse siseneda. Kui aega jagub, võitepaluda õpilastel vaadata 2. Moosese 19:10–14, mis kirjeldab, kuidas Mooses püüdisIisraeli rahvast füüsiliselt ja vaimselt Issanda palge ette minemiseks ettevalmistada.)

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Robert D. Halesi ja presidentBrigham Youngi (1801–1877) järgmisi tsitaate:

46

Page 63: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Templi esmane eesmärk on anda meile talitused, mis on vajalikud ülenduseksselestilises kuningriigis. Templitalitused juhivad meid meie Päästja juurde ja annavadmeile õnnistused, mis tulevad Jeesuse Kristuse lepituse kaudu.” (Robert D. Hales,Blessings of the Temple. – Ensign, okt 2009, lk 48)

„Teie templianniks on saada Issanda kojas kõik need talitused, mis on teile vajalikud,kui lahkute sellest elust, talitused, mis võimaldavad teil minna tagasi Isa juurde,mööduda inglitest, kes seisavad valves.” (Teachings of Presidents of the Church:Brigham Young, 1997, lk 302)

• Kuidas aitavad need sõnad teil hinnata templitalituste tähtsust?

Õpetus ja Lepingud 84:19–21Templis saadud preesterluse talitused aitavad meil saada rohkem Jumala sarnaseks.Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Kirikus on talituseks püha, ametlik, preesterluse volitusega tehtud tegu. Mõned talitused onvajalikud meie ülenduseks. Neid kutsutakse päästvateks talitusteks. Nende hulka kuuluvad ristimine,kinnitamine, Melkisedeki preesterlusse pühitsemine (meestele), templiand ja abielu pitseerimine.”(Usule truu: evangeeliumi teatmik, 2004, lk 165)

• Mille poolest erinevad päästvad talitused teistest evangeeliumi talitustest? (Teisedtalitused, nagu laste õnnistamine ja haigete tervendamine, ei ole meie ülenduseksvajalikud.)

Enne jätkamist märkige ära, et mõned päästvad talitused, nagu ristimine jaMelkisedeki preesterlusse pühitsemine, leiavad aset enne templitalitusi, kuidõppetunni käesolev osa keskendub päästvatele talitustele, mida viiakse läbi templis.Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 84:19–21. Paluge õpilastel leida,mis avaldub talitustes, mida viiakse läbi Melkisedeki preesterlusega.

• Mida tähendab teie arvates väljend „jumalikkuse vägi”? (Soovi korral selgitage, et„jumalikkuse vägi” on vägi saada jumalikuks või Jumala sarnaseks.)

• Kuidas te võtaksite kokku salmides Õpetus ja Lepingud 84:20–21 õpetatudpõhimõtte? (Kuni õpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgmine tõde:templitalituste kaudu võime saada rohkem Jumala sarnaseks.)

Andke igale õpilasele koopia Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Robert D.Halesi järgnevast tsitaadist. Paluge õpilastel märkida ära sõnad ja fraasid, mis õpetavad,kuidas templitalitustes osalemine aitab meil saada rohkem Jumala sarnaseks.

„Suurimad preesterluse õnnistused, mida [noored mehed või naised] saada võivad,leiame templist. Seal heidavad nad pilgu taevasse. ‥ Igaviku rõõmud, mis templistväljaspool tunduvad nii kauged, paistavad ühtäkki käegakatsutavad.

Templis selgitatakse päästmisplaani ja tehakse pühasid lepinguid. Need lepingud koospüha templipesu kandmisega tugevdavad ja kaitsevad templianni saanud inimesi

vastase väe eest. ‥

12. ÕPPETUND: TEMPLITALITUSED JA -LEPINGUD

47

Page 64: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Templitalituste haripunktiks on igavene abielu, kus pruudile ja peigmehele lubatakse, et kui nad onustavad, siis kestab nende perekond ühes teineteisega, koos nende lastega ja koos Issandaga koguigaviku. Seda kutsutakse igaveseks eluks.” (Blessings of the Priesthood. – Ensign, nov 1995, lk 34)

Arutage, mida õpilased ära märkisid.

• Kuidas on templitalitustes osalemine toonud teile neid õnnistusi, mida kirjeldasvanem Hales?

Andke õpilastele mõni hetk aega, et panna kirja, mida nad võiksid teha, et muutatemplis kummardamist tähendusrikkamaks ja rohkem keskenduda Jumala sarnasekssaamisele.

2. Moosese 19:3–6; Õpetus ja Lepingud 109:22–26Templilepingute pidamineÜtelge õpilastele, et templis kummardamisel on veel üks teine tähtis eesmärk, mis ontihedalt seotud templitalituste vastuvõtmisega. Paluge neil kuulata, mis see eesmärkolla võiks, kui jagate Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema D. ToddChristoffersoni järgmist tsitaati:

„Ma tunnistan, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on olemas preesterlusevolitus, et viia läbi talitusi, mille kaudu me saame sõlmida siduvaid lepinguid omaTaevase Isaga Tema Püha Poja nimel. Ma tunnistan, et Jumal peab teile antudlubadustest kinni, kui teie peate Temaga sõlmitud lepinguid au sees.” (Lepingute vägi –2009. a kevadine üldkonverents)

• Mille me sõlmime, kui võtame vastu evangeeliumi päästvaid talitusi?

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanemate David A. Bednari ja Jeffrey R.Hollandi tsitaate ning paluge õpilastel leida meie Issandaga sõlmitud lepingutetähtsaid omadusi.

„Leping on Jumala ja Tema maa peal olevate laste vaheline kokkulepe ja tähtis onmõista, et Jumal määrab kõikide evangeeliumilepingute tingimused. Meie teiega eiotsusta lepingu sisu ega üksikasjade üle. Selle asemel me nõustume moraalsetvalikuvabadust rakendades lepingutingimuste ja nõuetega, nagu meie Igavene Isa onneed paika pannud.” (David A. Bednar. Et Tema Vaim võiks olla alati koos meiega. –

2006. a kevadine üldkonverents)

„Leping Jumalaga on siduv vaimne kohustus, pühalik lubadus meie Taevasele Isale, etme elame, mõtleme ja tegutseme teatud viisil – Tema Poja Issanda Jeesuse Kristuseviisil. Isa, Poeg ja Püha Vaim omakorda lubavad meile igavese elu täielikku hiilgust.”(Jeffrey R. Holland. Keeping Covenants: A Message for Those Who Will Serve a Mission.– New Era, jaan 2012, lk 3)

• Mis teile nendes selgitustes lepingu kohta silma jäi?

• Miks on tähtis, et Jumal määrab kõikide evangeeliumilepingute tingimused? (KunaTema on see, kes pakub meile igavest elu, on Temal õigus määrata selle saamisetingimused. Ainus, mida meie võime Talle anda, on meie valikuvabadus, kui

12. ÕPPETUND: TEMPLITALITUSED JA -LEPINGUD

48

Page 65: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

otsustame kuuletuda. Arutelus rõhutage järgmist: kui peame oma lepinguidIssandaga, õnnistatakse meid surelikkuses ja me võime saada igavese elu.)

Paluge õpilastel paari võtta. Paluge ühel õpilasel igast paarist lugeda läbi 2. Moosese19:3–6 ning teisel Õpetus ja Lepingud 109:22–26. Paluge õpilastel leida, millisedõnnistused on saadaval neile, kes peavad lepingutest kinni, eriti templilepinguist. Jätkeõpilastele piisavalt aega ja paluge seejärel paaridel leitut arutada. (Seoses 2. Moosesesalmidega veenduge, et õpilased mõistavad, et pühades templites saame vääriliseks, etsaada ühel päeval kuningateks ja kuningannadeks, kes saavad pühaks rahvaks jaelavad Jumala juures; vt ka Ilmutus 1:6; 5:10; 19:16; ÕL 76:55–56.)

• Kuidas on teie lepingud Issandaga olnud teile õnnistuseks või kaitseks?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Joseph Fielding Smithi (1876–1972) sõnad:

„Kui läheme templisse ja tõstame kätt, sõlmime lepingu, et teenime Issandat,kuuletume tema käskudele ega lase end maailmal määrida. Kui mõistame, mida teeme,kaitseb templiand meid läbi kogu elu. Inimesel, kes templis ei käi, sellist kaitset pole.

Mu isa [president Joseph F. Smith] on öelnud, et katsumuse- ja kiusatusetunnil mõtlebta nende lubaduste, nende Issanda kojas sõlmitud lepingute peale, ja need kaitsevad

teda. … Üks talituste mõte ongi kaitse. Need päästavad meid nüüd ja praegu ning ülendavadtulevases elus, kui neid au sees peame.” (Kiriku presidentide õpetused: Joseph Fielding Smith, 2013, lk228)

• Millised mõtted või tunded, mida sooviksite teistega jagada, on teil selle õppetunnijooksul olnud?

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri järgmist tsitaati japaluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Elu on meie kõigi jaoks rännak kodu poole, tagasi Jumala juurde Tema selestilissekuningriiki.

Talitused ja lepingud on meie volikirjad, et pääseda Tema juurde. Neid saada onelukestev püüdlus ja neid seejärel pidada on surelikkuse väljakutse.” (Covenants. –Ensign, mai 1987, lk 24)

Tunnistage, et templitalituste saamine on tõepoolest elukestev püüdlus.Templitalitused aitavad meil saada vajalikud volitused, et pääseda Taevase Isa juurde.

Paluge õpilastel mõtiskleda, kas templis Jumala kummardamine ja talituste saamine onnende elus prioriteediks. Paluge neil panna kirja, mida nad võiksid teha, et keskendudarohkem lepingutele, mida nad templis sõlmisid või veel sõlmivad.

Õpilase lugemismaterjal• 2. Moosese 19:3–6; Õpetus ja Lepingud 84:19–21; 97:10–17; 109:12–26;

124:37–40, 55.

• Boyd K. Packer. Püha Tempel. – Liahoona, okt 2010, lk 29–35.

12. ÕPPETUND: TEMPLITALITUSED JA -LEPINGUD

49

Page 66: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

13 Templis kummardamiseparendamine

SissejuhatusPühades templites kummardamine valmistab meid ette saamaksJeesuse Kristuse paremateks jüngriteks, ja sealt saadavad „pühadtalitused ja lepingud võimaldavad inimestel tagasi pöördudaJumala palge ette” („Perekond: läkitus maailmale”. –www.jeesusekristusekirik.ee). President Howard W. Hunter

(1907–1995) julgustas Kiriku liikmeid pidama templit „nendeliikmeks olemise suurimaks sümboliks” (The Great Symbol of OurMembership. – Ensign, okt 1994, lk 2). Selles õppetunnis õpivadõpilased, kuidas rikastada oma kummardamist templis ja seeläbituua enda ja oma pere ellu suuremaid õnnistusi.

Ettevalmistav materjal• Richard G. Scott. Templis käimine: jõu ja väe allikas rasketel aegadel. – 2009. a

kevadine üldkonverents.

• L. Lionel Kendrick. Enhancing Our Temple Experience. – Ensign, mai 2001, lk78–79.

• „Ettevalmistused templisse minekuks” (2002 124).

ÕpetamissoovitusedPsalmid 24:3–5; Johannese 2:13–16; Õpetus ja Lepingud 109:10–13, 20–22Templisse minemise väärilisusNäidake oma kodule kõige lähema templi pilti. Märkige ära, et iga templi välisseinaleon raiutud fraas „Issandale pühitsetud”. Paluge õpilastel lugeda Johannese 2:13–16 jamõtiskleda, kuidas illustreerib see kirjakoht templite pühadust.

• Kuidas illustreerib see kirjakoht seda, milline peaks olema meie hoiak templisuhtes?

• Mil viisil võivad inimesed tänapäeval templi suhtes lugupidamatust üles näidata?

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 109:20, mis on osa Kirtlandi templipühitsuspalvest.

• Millist põhimõtet saame sellest salmist õppida? (Õpilaste vastused peaksidsisaldama järgmist põhimõtet: Jumal on käskinud, et miski ebapuhas ei tohisiseneda Tema kotta. Märkige ära, et pühakirjades kujutatakse templeid alati kuipuhtuse, pühaduse ja väärilisuse paiku. Võite innustada õpilasi seda seost tähelepanema, kui nad templite kohta loevad.)

• Milliseid väärilisuse norme peab inimene järgima, enne kui võib templissesiseneda?

Andke õpilastele mõni minut aega, et uurida Õpetus ja Lepingud 109:10–13, 21–22 jaPsalmid 24:3–5 ning leida väärilisena templis kummardamisega seotud õnnistusi.Võiksite soovitada, et õpilased märgiksid ära, mida nad leidsid.

• Milliseid lubadusi antakse nendes salmides neile, kes lähevad templisseväärilisena? (Issanda hiilgus on Tema rahva peal, kõik, kes lähevad templisse,tunnevad Issanda väge ja möönavad, et see on pühitsetud ja püha asupaik. Issandpaneb oma nime meie peale ja me lahkume Tema väega relvastatult. Templitesvõime saada Issandalt õnnistusi ja õigemeelsust.)

50

Page 67: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Miks sõltuvad need õnnistused meie väärilisusest?

• Mida ütleksite kellelegi, kes pole kindel, kas templisoovituse vääriliseks saamine onvaeva väärt?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Thomas S. Monsoni tsitaat:

„Need, kes mõistavad templiga seonduvaid igavesi õnnistusi, teavad, et nendeõnnistuste saamiseks pole ükski ohverdus liiga suur, ükski hind liiga kõrge ja ükskiheitlus liiga raske. Nad mõistavad, et templis tehtavad päästvad talitused, mis lubavadmeil ühel päeval pöörduda tagasi meie Taevase Isa juurde, et elada igavese perena jasaada endale kõrgemad õnnistused ja vägi, on väärt iga ohverdust ja iga pingutust.”

(Püha tempel – maailma tuletorn. – 2011. aasta kevadine üldkonverents)

• Milliseid õnnistusi olete saanud tänu templitalitustele?

Innustage õpilasi saama ja hoidma kehtivat templisoovitust oma elu lõpuni. Rõhutage,et kui nad kummardavad alandlikult Issandat Tema templis, saavad nad õnnistusi,mida võivad saada vaid ustavad, kes käivad Tema kojas.

3. Nefi 17:1–3Templis kummardamise täiustamineKirjutage tahvlile järgmine lõpetamata lause ja küsige õpilastelt, kuidas nad sellelõpetaksid:

Mida me templist saame, sõltub ____________________.

Pärast mitut vastust näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K.Packeri sõnu:

“Mida me templist saame, sõltub suures osas sellest, mida me templisse viime, nagualandlikkus, aupaklikkus ja õppimissoov. Kui me oleme õpetatavad, siis õpetab Vaimmeid templis.” (The Holy Temple. 1980, lk 42)

• Kuidas mõjutab teie templikogemust see, kui lähete sinna alandliku ja aupaklikunaning täis õppimissoovi? (Kuni õpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgminepõhimõte: kui me läheme templisse alandliku ja aupaklikuna ning täisõppimissoovi, siis õpetab meid Vaim.)

Selgitage õpilastele, et kui Päästja külastas nefilasi, õpetas Ta neile, kuidas mõistapühasid asju, mida võime templit külastades järgida. Paluge ühel õpilasel lugeda ette3. Nefi 17:1–3.

• Mida õpetas Päästja oma kuulajatele, mis aitab neil valmistuda pühade asjademõistmiseks?

• Kuidas saaksime seda eeskuju järgides oma templikogemust paremaks muuta? (Mepeaksime mõtisklema templis saadud kogemuste üle, paluma mõistmist,valmistuma järgmiseks templiskäiguks ja minema tagasi nii tihti, kui olukord lubab.

Lugege ette järgmine tsitaat vanem L. Lionel Kendrickult Seitsmekümnest ja palugeõpilastel leida fraase, mis soovitavad, kuidas oma templis kummardamist täiustada.

13. ÕPPETUND: TEMPLIS KUMMARDAMISE PARENDAMINE

51

Page 68: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Pelga templis käimise ja rikkaliku vaimse kogemuse vahel on erinevus. Tõelisedtempliõnnistused tulevad siis, kui muudame templis kogetu veelgi paremaks. Et sedateha, peame tundma templi vastu aupaklikkuse ja kummardamise vaimu. ‥

Aupaklikkus ei tähenda üksnes vaikimist. Selle juurde kuulub ka teadlikkus sellest, mistoimub. Selle juurde kuulub jumalik soov õppida ja saada Püha Vaimu kaudu õpetust.

Selle juurde kuulub püüe otsida täiendavat valgust ja teadmisi. Aupaklikkuse puudumine ei ole üksneslugupidamatu tegu Jumaluse vastu, vaid teeb Vaimu jaoks võimatuks õpetada meile neid asju, midame peame teadma.” (Enhancing Our Temple Experience. – Ensign, mai 2001, lk 78)

• Millised fraasid selles tsitaadis on teie jaoks tähelepanuväärsed? Miks?

Lugege järgmist nõuannet vanem Richard G. Scottilt Kaheteistkümne ApostliKvoorumist ja paluge õpilastel leida soovitusi, mida nad võivad templit külastadesrakendada:

„• Mõistke templitalitustega seotud õpetust, eriti seda, kui tähtis on Jeesuse Kristuselepitus.

• Võttes osa templitalitustest, mõtisklege oma suhte üle Jeesuse Kristusega ja Temasuhte üle meie Taevase Isaga. See lihtne tegevus aitab paremini mõista templitalitustetaevast olemust.

• Tänage alati palvemeelselt templitalitustest voogavate võrratute õnnistuste eest. Elage iga päevotsekui tunnistades Taevaisale ja Tema Armsale Pojale, kui suur tähtsus on neil õnnistustel teie jaoks.

• Tehke plaane regulaarseks templikülastuseks.

• Varuge selleks piisavalt aega, et teid templi seinte vahel miski tagant ei kiirustaks.

• Vahetage tegevusi, et saaksite osaleda kõikides templitalitustes.

• Võtke Issanda kotta minnes kell käelt.

• Kuulake hoolikalt, valmilt ja südamega iga talituseosa esitamist.

• Mõelge inimesele, kelle heaks te asenduslikku talitust teete. Palvetage aeg-ajalt, et ta mõistakstalituste elulist tähtsust ja oleks vääriline või valmistuks neist väärilisena kasu saama.” (Templiskäimine: jõu ja väe allikas rasketel aegadel. – 2009. a kevadine üldkonverents)

• Milline nendest ideedest aitaks teid kõige enam?

• Mida olete ise või on teised teinud, et muuta Issanda kojas kummardamisttähendusrikkamaks? Mida see muudab, kui me neid asju teeme? (Võite arutadajärgmist Esimese Presidentkonna kirjalõiku: „Kui Kiriku liikmed leiavad omaesivanemate nimesid ja viivad need nimed templisse, et sooritada nende eesttemplitalitusi, võib templikogemus selle võrra erilisemaks muutuda.” [EsimesePresidentkonna kiri, 8. okt 2012])

Julgustage õpilasi kirjutama üles, mida nad on tundnud, et peavad omatemplikogemuse täiustamiseks tegema. Julgustage neid järgima seda, mida nadkirjutasid.

Õpetus ja Lepingud 109:8Ilmutuse paikSelgitage, et Kirtlandi templi pühitsuspalves kirjeldas prohvet Joseph Smith mõndatemplite eesmärki. Paluge õpilastel lugeda läbi Õpetus ja Lepingud 109:8. Märkige ära,et üks eesmärk on neil olla „õppimise koda”.

13. ÕPPETUND: TEMPLIS KUMMARDAMISE PARENDAMINE

52

Page 69: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mida peaksime templites õppima?

Näidake president Gordon B. Hinckley (1910–2008) järgmist tsitaati ja paluge ühelõpilasel see ette lugeda:

„Sellest pühast hoonest saab kool Jumala heade ja pühade asjade õppimiseks. Templisesitame armastava Isa plaani, mille Ta on loonud oma igast sugupõlvest poegadele jatütardele. Templis avaneb meie ees inimese igavene teekond surelikkusele eelnevasteksistentsist läbi selle elu kuni eluni pärast surma. Suuri alus- ja põhitõdesid õpetatakseselguse ja lihtsusega, et kõik kuuljad mõistaksid.” (The Salt Lake Temple. – Ensign,

märts 1993, lk 5–6)

• Kuidas aitab templitalitustes osalemine meil õppida Taevase Isa plaanipõhitõdesid?

• Kuidas võib 3. Nefi 17:1–3 kirjas oleva eeskuju järgimine aidata meil templis ollesrohkem õppida?

Näidake president Gordon B. Hinckley sõnu:

„Leegionite kaupa inimesi tuleb templisse paastumise vaimus ja palves, et otsidajumalikku juhatust rasketel aegadel, kui on vaja teha keerulisi otsuseid ja lahendadasegadusttekitavaid probleeme. Paljud on tunnistanud, et kuigi nad ei kuulnud ilmutusehääli, jõudsid nendeni hiljem tundmused, mis aitasid neil teha õige valiku, ja saidseeläbi vastuse oma palvetele.” (The Salt Lake Temple. – Ensign, märts 1993, lk 6)

Lõpetage, küsides õpilastelt, kas keegi neist sooviks jagada oma tundeid ja tunnistusttemplist. Rõhutage, et õpilaste elus on praegu tähtis aeg, mil nad peavad tegema paljuotsuseid. Tunnistage, et Issanda kojas võivad õpilased tunda Jumala Vaimu, lohutust jasaada juhatust.

Õpilase lugemismaterjal• Psalmid 24:3–5; Johannese 2:13–16; 3. Nefi 17:1–3; Õpetus ja Lepingud 109:8–22.

• Richard G. Scott. Templis käimine: jõu ja väe allikas rasketel aegadel. – 2009. akevadine üldkonverents.

• L. Lionel Kendrick. Enhancing Our Temple Experience. – Ensign, mai 2001, lk78–79.

13. ÕPPETUND: TEMPLIS KUMMARDAMISE PARENDAMINE

53

Page 70: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

14 Saada päästjaiks Siioni mäel

SissejuhatusTemplitöö kaudu on Issand teinud võimalikuks neile, kes surid ilmaJeesuse Kristuse evangeeliumit kuulmata, „tagasi pöörduda Jumalapalge ette, ja ‥ perekondadele võimaluse olla ühendatud igavesti.”(„Perekond: läkitus maailmale” – www.jeesusekristusekirik.ee)

Selles õppetunnis õpivad õpilased, kuidas Eelija vaim motiveeribmeid osalema pereajalootöös ja olema „päästjad ‥ Siioni mäel”(Obadja 1:21).

Ettevalmistav materjal• David A. Bednar. Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents.

• Quentin L. Cook. Juured ja oksad. – 2014. a kevadine üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 138:27–37, 58–59Jeesuse Kristuse teenimistöö vaimumaailmasPaluge õpilastel mõtiskleda, kui paljud nende esivanemad on surnud ilmaevangeeliumi kuulmata või päästvaid talitusi saamata.

Tuletage õpilastele meelde, et pärast Päästja surma ilmus ta surnute vaimudele.Üksikasjad selle külastuse kohta, nagu neid nägi nägemuses president Joseph F. Smith(1838–1918), on kirjas Õpetuse ja Lepingute 138. osas. (Märkige ära, et see on näide,kuidas aidata õpilastel mõista pühakirju uurides nende konteksti.)

Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 138:27–37. Palugeõpilastel teksti jälgida ja tähele panna, mida tegi Issand vaimumaailmas teenides.

• Kuidas valmistas Päästja surnute vaimudele ette tee saamaks lunastust? (Rõhutagejärgmist tõde: Päästja volitas, juhendas ja valmistas ette õigemeelsed vaimud,kes jutlustasid evangeeliumi vangisolevaile vaimudele.)

• Miks peab 34. salmi kohaselt õpetama evangeeliumi põhimõtteid vangisolevailevaimudele? (Selgitage, et fraas „et kohus nende üle oleks mõistetud nagu inimesteüle lihas” tähendab, et kõigil Jumala lastel, elavatel või surnutel, on võimalusevangeeliumi vastu võtta ja saada päästvad talitused, et kõigi üle saaks mõistakohut ühtmoodi. Vt ka ÕL 137:7–9.)

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 138:31, 58–59 ning leida, mida peavadtegema inimesed, kellele õpetatakse evangeeliumi vaimumaailmas, et neist saaksid„pääste pärijad”.

• Nende salmide kohaselt, mida peavad tegema inimesed, kellele õpetatakseevangeeliumi vaimumaailmas, et neist saaksid „pääste pärijad”? (Aidake selgitadaseda põhimõtet: pärast seda, kui inimestele vaimuvanglas evangeeliumisõnumit õpetatakse, võivad nad valida, kas soovivad meelt parandada javõtta vastu templis sooritatud asendustalitused.)

Jagage õpilastega Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema D. Todd Christoffersonijärgmiseid sõnu:

54

Page 71: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Mõned on valesti mõistnud ning arvavad, et surnud hingi ristitakse mormooni uskuilma nende teadmata või et inimestele, kes varem kuulusid teistesse usunditesse,surutakse nüüd tagantjärele mormooni usku peale. Nad oletavad, et meil on mingilmoel võim sundida hingi usuasjades. Loomulikult ei ole meil seda. Jumal andis algusestpeale inimesele valikuvabaduse. „Surnud, kes parandavad meelt, lunastatakse

kuulekuse kaudu Jumala koja talitustele” [ÕL 138:58], aga ainult siis, kui nad need talitused vastuvõtavad.” (The Redemption of the Dead and the Testimony of Jesus. – Ensign, nov 2000, lk 10)

Paluge õpilastel jaguneda paaridesse ja teha rollimängu, kuidas nad selgitaksidmitteliikmele, et Jumala plaan võimaldab kõikidel inimestel, nii elavatel kui kasurnutel, võtta vastu evangeelium ja päästvad talitused.

Obadja 1:21; Malaki 3:23–24; Õpetus ja Lepingud 110:13–16; 128:18Meist peavad saama „päästjad ‥ Siioni mäel” (Ob 1:21)Paluge õpilastel leida viise, kuidas me võime osaleda pereajalootöös. (Leidespereliikmete nimesid ja viies neid templisse, kogudes ja säilitades perekonnafotosid jalugusid, indekseerides ja nii edasi.)

• Kuidas võib pereajalootöös osalemine mõjutada meie tundeid surnud esivanematevastu?

Aitamaks õpilastel paremini mõista nende tunnete allikat, näidake KaheteistkümneApostli Kvoorumi vanema David A. Bednari tsitaati ja paluge ühel õpilasel need ettelugeda:

„Vanem Russell M. Nelson õpetas, et Eelija vaim on „Püha Vaimu ilmutus, mis tunnistabperekonna jumalikust loomusest” (A New Harvest Time. – Ensign, mai 1998, lk 34). SeePüha Vaimu märgatav mõju kutsub inimesi otsima, kirja panema ja kalliks pidama omaeelkäijaid ja pereliikmeid nii minevikust kui olevikust. Eelija vaim mõjutab inimesi niiKirikus kui väljaspool seda.” (Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene

üldkonverents)

Soovi korral kirjutage tahvlile järgmine definitsioon „Eelija vaimu” kohta:

Eelija Vaim on Püha Vaimu ilming, mis mõjutab meid otsima, üles tähendamaja hindama oma elavaid ja surnud pereliikmeid.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Malaki 3:23–24.

• Lähtudes sellest kirjakohast, kuidas mõjutaks prohvet Eelija lubatud külastusmaailma peresid ja Issanda päästmistööd viimsetel aegadel? (Tuletage õpilastelemeelde, et ülestõusnud Eelija ilmus Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle 3. aprillil1836 Kirtlandi templis ja andis neile Melkisedeki preesterluse pitseerimisvõtmed [vtÕL 110:13–16].)

• Mida tähendab, et isade ja laste südamed pööratakse teineteise poole?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette prohvet Joseph Smithi (1805–1844) selgitus nendesalmide kohta:

14. ÕPPETUND: SAADA PÄÄSTJAIKS SIIONI MÄEL

55

Page 72: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Nüüd, sõna pöörab peaks tõlgitsema siin kui seob või pitseerib. Kuid mis on selletähtsa missiooni eesmärk? Või kuidas see täide viiakse? Võtmed tuleb üle anda, Eelijavaim peab tulema, evangeelium tuleb maksma panna, Jumala pühad tuleb kokkukoguda, Siion tuleb üles ehitada ja pühadel tuleb päästjatena minna üles Siioni mäele(vt Ob 1:21).

Aga kuidas peavad nad saama päästjateks Siioni mäel? Oma templite ehitamise, omaristimisbasseinide rajamise ja selle kaudu, et nad lähevad ja saavad kõik talitused, ristimised,kinnitamised, pesemised, võidmised, preesterlusse asetamised ja pitseerimisväed oma pea peale kõigioma esivanemate nimel, kes on surnud, ning lunastavad nad, et nad võiksid tulla esile esimeselülestõusmisel ning saada ülendatud koos nendega hiilguse troonidele. Ja see ongi see ahel, mis seobvanemate südamed laste külge ja lapsed vanemate külge, Eelija missiooni täideviimiseks.” (Teachingsof Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 472–473).

• Kelleks me Joseph Smithi sõnade kohaselt saame, kui teeme templitalitusi omasurnud esivanemate nimel? (Päästjateks Siioni mäel.)

Näidake president Gordon B. Hinckley (1910–2008) järgnevaid sõnu ja paluge ühelõpilasel need ette lugeda.

„Me saame sõna otseses mõttes päästjateks Siioni mäel. Mida see tähendab? Just naguLunastaja andis oma elu asendavaks ohvriks kõikide inimeste eest ja sai seda tehesmeie Päästjaks, nii saame ka meie templis asendustööd tehes väiksel viisil nendepäästjateks, kes on teisel pool, kel pole võimalust edasi minna, kuni need, kes elavadmaa peal, ei ole nende jaoks midagi teinud.” (Closing Remarks. – Ensign, nov 2004, lk

105)

Selgitage, et Jeesus Kristus tegi lepituse asendusohverdusena meie eest. Kui me viimeläbi asendustalitusi surnute eest, saame „päästjateks Siioni mäel“. Termin „Siionimägi” võib viidata mitmele asukohale, nende seas Jumala taevasele linnale või uueleJeruusalemma linnale (vt Hb 12:22; ÕL 76:66; 84:2–4; 1Kn 8:1).

• Mil viisil võib fraasi „päästjad Siioni mäel” mõistmine motiveerida meid tegemarohkem, et aidata meie elavaid ja surnud pereliikmeid saama templiõnnistusi?

Arutelu osana võite jagada järgmist vanem D. Todd Christoffersoni tsitaati:

„Kui teeme kindlaks, kes olid meie esivanemad, ja teeme nende eest ära päästvadtalitused, mida nad ise teha ei saanud, tunnistame, et Jeesuse Kristuse lepitus on piiritu.Kristus „on surnud kõigi eest” [2. korintlastele 5:15].” (The Redemption of the Dead andthe Testimony of Jesus. – Ensign, nov 2000, lk 10)

Selgitage, et Õpetuse ja Lepingute 128. osa sisaldab kirja, mille prohvet Joseph Smithpühadele kirjutas ja milles ta tsiteeris kirjakohta Malaki 3:23–24 ning andis nendesalmide kohta innustatud selgituse.

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 128:18. Paluge neil märkida ära põhjused,mille Joseph Smith andis surnud esivanemate eest lunastustöö tegemiseks. Pärastõpilaste leitu arutamist arutage järgmist:

• Kuidas võivad püüdlused teha päästvaid talitusi meie esivanemate eest tuua päästetmeile endile?

Kirjutage tahvlile järgmised sõnad: otsi, vii ja õpeta.

14. ÕPPETUND: SAADA PÄÄSTJAIKS SIIONI MÄEL

56

Page 73: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Paluge õpilastel selgitada, kuidas need kolm sõna kirjeldavad samme, mida meidjulgustatakse templi- ja pereajalootööd tehes astuma. (Tehke kindlaks, et õpilasedmõistavad järgmist: otsi ja valmista ette nimesid templitalitusteks; vii need nimedtemplisse ja soorita nende isikute eest asendustalitusi; õpeta teisi sama tegema.)

Aitamaks õpilastel mõista nende sammude järgimisest tulenevaid õnnistusi, näidaketsitaati vanem David A. Bednarilt ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda või näidakevideot „The Promised Blessings of Family History” (lds.org/topics/family-history/fdd-cook/blessings-video). Kui õpilased loevad või vaatavad, paluge neil tähele pannaõnnistusi, mis tulenevad pereajalootöös osalemisest.

„Ma palun Kiriku noortel õppida ja saada osa Eelija vaimust. Ma julgustan teid omaesivanemaid uurima, otsima ja valmistuma nende eest Issanda kojas asendusristimisitegema (vt ÕL 124:28–36). Samuti julgustan ma teid aitama teisi nende pereajalootöös.

Sellele kutsele usuga vastates pöörduvad teie südamed oma isade poole. ‥ Teiearmastus ja tänu esivanemate vastu suureneb. Teie tunnistus ja Päästja omaksvõtmine

muutuvad sügavamaks ja püsivamaks. Ning ma luban, et te olete kaitstud vastaste järjest kasvavamõju eest. Osaledes selles pühas töös ja armastades seda, olete te kaitstud nii oma nooruses kui koguelu.” (Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents)

• Millised õnnistused saavad osaks neile, kes osalevad pereajalootöös?

Küsige, kas mõni õpilane soovib jagada isiklikku kogemust õnnistustest, mis on tulnudpereajalootöös osalemisest.

• Neile teie seast, kes on teinud asendustalitusi esivanemate eest, milliseid tundeidvõite jagada neis pühades kogemustes osalemise kohta?

Innustage õpilasi uurima nende pereajalugu, kasutades veebilehel FamilySearch.orgsaadaolevaid vahendeid, ja pöörduma abi saamiseks oma koguduse pereajalookonsultandi poole. Innustage õpilasi tegema plaani, et otsida oma esivanematenimesid, viia nende esivanemate nimed templisse ja teha nende eest asendustalitusi jaõpetama teisi sama tegema.

Õpilase lugemismaterjal• Obadja 1:21; Malaki 3:23–24; Õpetus ja Lepingud 110:13–16; 128:18; 138:27–37,

58–59.

• David A. Bednar. Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents.

• Quentin L. Cook. Juured ja oksad. – 2014. a kevadine üldkonverents.

14. ÕPPETUND: SAADA PÄÄSTJAIKS SIIONI MÄEL

57

Page 74: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

15 Igavene abielu

SissejuhatusIgavene abielu on vajalik ülenduseks selestilise kuningriigikõrgeimas astmes ja selleks peab inimene saama templispitseeritud õige volitusega ja seejärel elama kogu elu vastavalt

sõlmitud lepingutele. See õppetund kinnitab õpilastele, etabiellumine õige inimesega õiges kohas ja õige volitusega on kõigetähtsam otsus, mida nad eales teevad.

Ettevalmistav materjal• Russell M. Nelson. Selestiline abielu. – 2008. a sügisene üldkonverents.

• Honorable, Happy, Successful Marriage, peatükk 18.Teachings of Presidents of theChurch: Spencer W. Kimball 2006, lk 189–201.

• Cree-L Kofford. Marriage in the Lord’s Way, Part One. – Ensign, juuni 1998, lk7–12.

ÕpetamissoovitusedÕpetus ja Lepingud 132:1-24Igavese abielu õpetusSelgitage, et abielu tähtsust on õpetatud juba Kiriku algusaegadest alates. Ometi eiõpetanud prohvet Joseph Smith igavese abielu õpetust enne Nauvoo ajajärkulaialdaselt. Näidake järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanemParley P. Pratti (1807–1857) sõnu, mis kirjeldavad, mida ta tundis, kui kuulis esimestkorda, et abielu võib kesta igavesti. Paluge ühel õpilasel need sõnad ette lugeda.

„[Joseph Smithilt] sain ma teada, et mu kallis kaasa võidakse kindlustada mulle ajaks jakogu igavikuks. ‥ Temalt sain ma teada, et me võime viljeleda neid tundeid ning needvõivad areneda ja kasvada kogu igaviku; samas kui meie lõputu liidu tulemuseks on niiarvukalt järeltulijaid kui on tähti taevas või liiva rannas. ‥ Ma olin juba varemarmastanud, kuid ei teadnud, miks. Nüüd aga tundsin ma ehedat õilist armastust, ‥

tugevat ülendatud tunnet.” (Autobiography of Parley P. Pratt, toim. Parley P. Pratt Jr., 1938, lk297–298)

• Millist mõju avaldas vanem Pratti uus arusaamine abielust tema tunnetele omanaise vastu?

Selgitage, et paljusid Issanda õpetusi igavese abielu kohta võib leida kirjakohas Õpetusja Lepingud 132. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 132:19. Palugeõpilastel teksti jälgida ja leida, millised tingimused tuleb täita selleks, et abielu võikskesta igavesti.

• Millised tingimused tuleb täita selleks, et abielu võiks kesta igavesti? (Õpilasedpeaksid mõistma järgmist: Abielu on igavene neile, kes abielluvad Jumala sõnakaudu, kelle abielu pitseerib lubaduse Püha Vaim ja kes püsivad lepingus.)

• Mida tähendab püsida lepingus? (Pidada kinni abielulepingu tingimustest. Kuimees ja naine abiellu astuvad, annavad nad pühalikke lubadusi teineteisele jaJumalale. Oma kaasale lubavad nad, et armastavad ja teenivad teda lakkamatult ja

58

Page 75: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

täieliku truudusega. Jumalale lubavad nad pühalikult, et peavad kinni templissõlmitud lepingute tingimustest.)

• Mida tähendab, et abielu pitseeritakse neile lubaduse Püha Vaimuga? (Soovi korralmärkige ära, et lubaduse Püha Vaim on üks Püha Vaimu tiitlitest. Pühal Vaimul onpalju tiitleid, nende hulgas Trööstija või Ilmutaja. Iga tiitel viitab ühele Temaerilisele vastutusele või funktsioonile.)

Aitamaks õpilastel mõista tiitlit lubaduse Püha Vaim, näidake järgmist tsitaati ja palugeühel õpilasel see ette lugeda.

„Püha Vaim on lubaduse ehk tõotuse Püha Vaim (Ap 2:33). Ta kinnitab, et inimeste õigemeelsed teod,talitused ja lepingud on Jumalale vastuvõetavad. Lubaduse Püha Vaim tunnistab Isale, et päästvadtalitused on tehtud õigesti ja et nendega seotud lepingutest on kinni peetud.” (Märksõna „LubadusePüha Vaim”. – Pühakirjajuht,scriptures.lds.org)

• Kuidas aitavad need sõnad selgitada, miks on ülenduseks vaja enamat kui vaidtemplis pitseerimist? Mida me veel peame tegema? (Me peame elama kaõigemeelset elu ja püsima ustavana kõikidele päästvatele talitustele, sealhulgasristimine, sakrament, preesterlusse pühitsemised ja templitalitused. Ainult siis, kuioleme ustavad, tunnistab Püha Vaim Isale, et lepingutest on kinni peetud.)

Aidake õpilastel paremini mõista igavest abielu, võrreldes seda järgmise skeemi abiltsiviilabieluga. Joonistage skeem tahvlile.

Jagage õpilased paaridesse. Paluge igas paaris ühel õpilasel uurida Õpetus ja Lepingud132:15–18 ning teisel Õpetus ja Lepingud 132:19–24. Paluge õpilastel leida sõnu jafraase, mis kirjeldavad tingimusi, mis ootavad neid, kes sõlmivad tsiviilabielu, jaõnnistusi, mis ootavad neid, kes sõlmivad igavese abielu.

Piisava aja möödudes paluge õpilastel teistele rääkida, mida nad leidsid. Seejärelküsige:

• Kuidas erinevad pärast surma olud nendel, kes sõlmisid tsiviilabielu, ja nendel, kessõlmisid igavese abielu? (Kuniks õpilased vastavad, võite lisada nende vastusedtahvlil olevale skeemile. Soovi korral märkige ära, et salmides 20–24 kirjeldatudolud on sarnased Aabrahami lepingus lubatud õnnistustega [vt 1Ms 17:1–7; 22:17].)

Aitamaks õpilastel sellele küsimusele vastata, võite jagada Seitsmekümne liikme,vanem Cree‑L Koffordi sõnu:

„Selestilise abielu lubaduste volitus tuleb Jumalalt ja tagajärjed sinu suutmatuselenendest lepingutest kinni pidada tulevad samuti Jumalalt. Tsiviilabielu puhul on pruudija peigmehe antud lubaduste volitus nende kahe inimese ausameelsus. Sellestkõrgemale see ei küündi. See lihtsalt ei ole võimalik. Selle abielu volitus tuleb inimeselt,mitte Jumalalt.” (Marriage in the Lord’s Way, Part One. – Ensign, juuni 1998, lk 9)

• Mis mõtted teil tekivad, kui võrdlete tahvlil loetletud olusid?

15. ÕPPETUND: IGAVENE ABIELU

59

Page 76: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Milliseid õnnistusi olete täheldanud nende kodus, kes on abiellunud templis japüüavad olla ustavad oma lepingutele? Mida need abielupaarid teevad, et omalepinguid austada? (Arutelu osana võite jagada Seitsmekümne liikme, vanemL. Whitney Claytoni seisukohta abielu suhtes: „Ükski teine ükskõik milline suhe eisaa tuua sama palju rõõmu, kutsuda esile nii palju head ega aidata iseendal saadatäiuslikumaks.” [Abielu: vaata ja õpi. – 2013. a kevadine üldkonverents])

Selgitage õpilastele, et Õpetus ja Lepingud 132 sisaldab ka mõnd mitmikabielugaseotud Issanda juhist. Issand käskis pühadel elada mitmikabielus osana kõikide asjadetaastamisest (vt Ap 3:21; ÕL 132:45). Kiriku liikmed pidasid sellest seadusest kinnikuni 1890. aastani, mil Issand ilmutas president Wilford Woodruffile, et Ta ei nõuaenam Kiriku liikmetelt selle seaduse järgi elamist. Et selgitada Kiriku seisukohtamitmikabielu suhtes tänapäeval, paluge ühel õpilasel lugeda ette president Gordon B.Hinckley (1910–2008) sõnad:

„Kui keegi meie liikmetest avastatakse praktiseerimas mitmenaisepidamist, heidetakseta Kirikust välja. See on tõsiseim karistus, mida Kirik saab rakendada. ‥ Jumal ilmutasselgelt oma prohvetile Wilford Woodruffile rohkem kui sajand tagasi, etmitmenaisepidamine tuleb lõpetada, mis tähendab, et praegu on see Jumala seadusegavastuolus. Isegi sellistes maades, kus tsiviil- või ususeadus polügaamiat lubab, õpetab

Kirik, et abielu peab olema monogaamne, ning ei võta oma liikmeteks neid, kes praktiseerivadmitmenaisepidamist.” (What Are People Asking about Us? – Ensign, nov 1998, lk 71–72)

Kui õpilastel on küsimusi mitmikabielu kohta, paluge neil uurida seda järgmiseltveebilehelt – Gospel Topics, Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, lds.org/topics.

Õpetus ja Lepingud 131:1–4Igavese abielu valimise tähtsusPaluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 131:1–4. Paluge õpilastel leida,miks on tähtis, et me abielluksime Issanda seatud viisil.

• Milline õnnistus ootab neid, kes astuvad uude ja igavikulisse abielulepingusse?(Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad seda põhimõtet: kui me astume uude jaigavikulisse abielulepingusse, võime saada ülendatud selestilise kuningriigikõrgeimasse astmesse. Selgitage, et sõna uus tähendab selles kontekstis uuestitaastatud sellel evangeeliumi ajajärgul. Sõna igavikuline tähendab, et see lepingkestab kogu igaviku ja määrati surelikkusele eelnenud vaimumaailmaspäästmisplaani osaks. See on olnud Aadama ajast peale Jeesuse Kristuseevangeeliumi osa. Sõna juurdekasv kohta õpetas prohvet Joseph Smith, et inimestel,kes saavutavad selestilise kuningriigi kõrgeima astme, „saab olema jätkuvjuurdekasv ning nad saavad lapsi selestilises hiilguses” [History of the Church, kd 5,lk 391].)

Näidake vanem Russell M. Nelsoni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ettelugeda:

„[Päästmine] tähendab pääsemist füüsilisest ja vaimsest surmast. … [Ülendus] viitabülimale õnne ja hiilguse seisundile selestilises riigis.” (Päästmine ja ülendus. – 2008. akevadine üldkonverents).

Kui päästmine on isiklik asi, siis ülendus on perekondlik asi. Vaid need, kes onabiellunud templis ja kelle abielu on pitseerinud lubaduse Püha Vaim, jäävad

15. ÕPPETUND: IGAVENE ABIELU

60

Page 77: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

abikaasadeks pärast surma ja pälvivad selestilise hiilguse kõrgeima astme ehk ülenduse.” (Selestilineabielu. – 2008. a sügisene üldkonverents)

• Miks on igavene abielu nii tähtis? (Kui õpilased vastavad ja kui Vaim teid juhib,võite soovida rõhutada tänapäeva maailma laastavat trendi, et inimesed otsustavadmitte abielluda, sest väärtustavad neile Jumala poolt antud plaani täitmisestrohkem asju nagu karjäär. Hüljates abielu, loobuvad nad õnnistustest, mida Jumaltahaks neile anda nüüd ja igavikus.)

• Miks annab templiabielu abikaasadele suurema võimaluse õnne saavutamiseks kuitsiviilabielu või abiellumata koos elamine?

Aitamaks õpilastel mõista, et kõik pühad võivad saavutada lõpuks igavese abieluõnnistuse, kui nad ei loobu mingil moel oma käitumisnormidest, paluge ühel õpilasellugeda ette järgmised president Howard W. Hunteri (1907–1995) sõnad:

„Väärilised liikmed, kes pole abielus, ei jää seetõttu ilma ühestki õnnistusest –muuhulgas igavesest abielust ja igavesest perest. Kuigi mõni peab seda õnnistustootama kauem – võimalik, et kauem, kui kestab surelik elu –, ei jää nad sellest siiskiilma.” (The Church Is for All People. – Ensign, juuni 1989, lk 76)

• Kui paljud teist tunnevad inimesi, kes soovivad templis abielluda, kuid kellel poleolnud võimalust seda teha? Kuidas võivad president Hunteri sõnad neid inimesiaidata?

Lõpetuseks paluge õpilastel kirjalikult vastata ühele või mõlemale järgmistestküsimustest:

• Milliseid on otsused, mis juhiksid mind templis pitseeritud saamise suunas?

• Mida oleks minu elus vaja muuta või arendada, et ma oleksin valmis saama templispitseeritud?

Paluge mitmel õpilasel jagada, kuidas nad ennast templiabieluks ette valmistavad.Jagage oma tunnistust, et kui mees ja naine peavad lepinguid, mida nad templispitseerimise ajal tegid, on nad koos igavesti. Jagage, kuidas see teadmine on teie eluõnnistanud.

Õpilase lugemismaterjal• Õpetus ja Lepingud 131:1-4; 132:1-24.

• Russell M. Nelson. Selestiline abielu. – 2008. a sügisene üldkonverents.

15. ÕPPETUND: IGAVENE ABIELU

61

Page 78: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

16 Püha sigitusjõud

Sissejuhatus„Jumala käsul tohivad püha sigitusjõudu kasutada ainult mees janaine, kes on seaduslikus abielus.” („Perekond: läkitus maailmale”– www.jeesusekristusekirik.ee) Kõlbelise puhtuse seaduse järgielamine nõuab kõigilt Jumala lastelt, et me oleksime vooruslikud

nii tegudes kui ka mõtetes. Abikaasade vaheline intiimsus on ilus japüha ning Jumal on määranud selle laste loomiseks ningabikaasade vahelise armastuse väljendamiseks.

Ettevalmistav materjal• David A. Bednar. Me usume, et tuleb olla kõlbeliselt puhtad. – 2013. a kevadine

üldkonverents.

• Dallin H. Oaks. Pornograafia. – 2005. a kevadine üldkonverents.

• Linda S. Reeves. Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu. – 2014. akevadine üldkonverents.

• Seksuaalne puhtus. Sulle, noor. 2011, lk 35–37.

ÕpetamissoovitusedPsalmid 24:3–4; Matteuse 5:8; Jaakobi 2:31–35; Alma 39:3–5, 9; Õpetus jaLepingud 42:22–24; 121:45–46Issanda kõlbelise puhtuse seadusKirjutage tahvlile järgmine lõpetamata lause ja küsige õpilastelt, kuidas nad sellelõpetaksid:

„Meie põlvkonna katkuna leviv patt on ____________________.”

Näidake president Ezra Taft Bensoni (1899–1994) järgnevaid sõnu ja paluge ühelõpilasel need ette lugeda:

„Selle põlvkonna katkuna leviv patt on seksuaalne kõlvatus. Nagu Prohvet Joseph onöelnud, on see Iisraeli vanemate jaoks suuremaks kiusatuste, hädade ja raskusteallikaks kui miski muu.” (Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson 2014,lk 214)

• Kuidas käivad president Bensoni sõnad meie tänapäeva ühiskonna kohta?

Näidake järgnevat tsitaati raamatust „Sulle, noor” ja paluge ühel õpilasel see ettelugeda. Paluge õpilastel kuulamise ajal mõelda, kuidas nad Issanda kõlbelise puhtuseseaduse ühe lausega kokku võtaksid.

„Issanda normid seksuaalse puhtuse kohta on selged ja muutumatud. Ärgu olgu sul mingisuguseidseksuaalseid suhteid enne abielu ja ole pärast abiellumist täiesti ustav oma abikaasale. ‥

62

Page 79: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Enne abielu ära suudle kirglikult, ära lama teise isiku peal ega puuduta teise isiku intiimseid, pühasidkehaosi, olgu need siis riietega kaetud või mitte. Ära tee ka midagi muud, mis äratab seksuaalseidtundeid. Ära ärata neid tundeid omaenda kehas.” (Sulle, noor, 2011, lk 35–36)

• Kuidas te Issanda kõlbelise puhtuse seaduse ühe lausega kokku võtaksite? (Kuiõpilased vastavad, rõhutage järgmist õpetust perekonna läkitusest: „Jumala käsultohivad püha sigitusjõudu kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikusabielus.” [ Perekond: läkitus maailmale. – www.jeesusekristusekirik.ee])

• Kuidas võib raamatu „Sulle, noor” tsitaadi teine lõik aidata kellelgi vältidatõsisemat moraalset pattu?

Joonistage tahvlile järgnev skeem. Jagage õpilased kahte rühma ja paluge ühel rühmaluurida kirjakohti pealkirja „tagajärjed” all ja teisel rühmal neid, mis on pealkirja„õnnistused” all. Julgustage õpilasi kirjakohtade uurimisel vaatama ka joonealuseidmärkmeid.

Kõlbelise puhtuse seaduse rikkumise tagajärjed

Jaakobi 2:31–35

Alma 39:3–5, 9

ÕL 42:22–24

Kõlbelise puhtuse seaduse järgi elamise õnnistused

Psalmid 24:3–4

Matteuse 5:8

ÕL 121:45–46

Piisava aja möödudes arutage, mida nad õppisid. Esitage näiteks selliseid küsimusi:

• Kuidas näitavad kõlbelise puhtuse seaduse rikkumise tagajärjed selle käsu järgimisetähtsust?

• Milliseid õnnistusi olete kõlbelise puhtuse seaduse järgimisel kogenud?

Näidake järgmist tõde perekonna läkitusest:

„Me kuulutame, et viis, kuidas surelik elu luuakse, on jumalikult määratud.” „Perekond:läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee)

• Mida see tõde teie jaoks tähendab?

Aidake süvendada õpilaste arusaamist nendest tõdedest, kasutades KaheteistkümneApostli Kvoorumi liikmete vanem Jeffrey R. Hollandi ja vanem David A. Bednari sõnu.Paluge ühel õpilasel need sõnad ette lugeda ja teistel kuulata, miks on kõlbelisepuhtuse seadus igavikulise tähtsusega.

„Keha on oluline osa hingest. See iselaadne ja väga tähtis viimse aja pühade õpetusrõhutab, miks on seksuaalne patt nii tõsine. Me kuulutame, et see, kes kasutab kellelegiteisele Jumalalt antud keha ilma jumaliku heakskiiduta, kuritarvitab elu põhieesmärki ja-protsesse, „eluvõtit” ennast, nagu juhataja Boyd K. Packer kord seda nimetas (vt

16. ÕPPETUND: PÜHA SIGITUSJÕUD

63

Page 80: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Ensign, juuli 1972, lk 113). Kellegi teise keha ära kasutades – mis tähendab tema hinge ärakasutamist– rüvetab ärakasutaja Kristuse lepitust, mis selle hinge päästis ja mis teeb igavese elu annivõimalikuks.” (Jeffrey R. Holland. Personal Purity. – Ensign, nov 1998, lk 76)

„Mehe ja naise abielu [on] volitatud kanal, mille kaudu tulevad vaimud surelikkuseleeelnevast elust surelikkusesse. [Seksuaalsuhetest täielik hoidumine] enne abielu jatäielik truudus abielus hoiavad seda püha kanalit pühana.

Järglaste saamise vägi on vaimse tähendusega. Selle väe väärtarvitamine nurjab Isaplaani ja meie sureliku elu eesmärgid. Meie Taevane Isa ja Tema Armas Poeg on loojad,

kes on usaldanud meile kõigile osa oma loomeväest. ‥ See, mida me sellest taevasest väest arvame jakuidas seda kasutame, otsustab suuremalt jaolt, kui õnnelikud oleme surelikkuses ja milline on meiesaatus igavikus.” (David A. Bednar. Me usume, et tuleb olla kõlbeliselt puhtad. – 2013. a kevadineüldkonverents)

• Miks on kõlbelise puhtuse seadus igavikulise tähtsusega?

• Kuidas mõjutab see, mil moel kasutame oma püha sigitusjõudu, meie õnnesurelikus elus ja igavikus?

Andke õpilastele hetk aega, et nad võiksid panna kirja, milliseid ettevaatusabinõusidnad kasutusele võtavad, et kuuletuda kõlbelise puhtuse seadusele.

Matteuse 5:27–28; Roomlastele 8:6; Õpetus ja Lepingud 63:16Pornograafia ohudPaluge õpilastel lugeda läbi järgmised kirjakohad: Matteuse 5:27–28; Roomlastele 8:6 jaÕpetus ja Lepingud 63:16. Soovi korral paluge õpilastel harjutada sellist pühakirjadeuurimise oskust nagu pühakirjakohtade ahela loomist, alustades esimese kirjakohaga,kirjutades selle ristviite järgmise kirjakoha juurde ja nii edasi kuni viimase kirjakohanivälja.

• Millise käitumise need kirjakohad ära keelavad? (Üks käitumine, mille õpilasedpeaksid ära tundma, on pornograafia kasutamine.)

• Milliseid pornograafia vaatamise või lugemise tagajärgi need pühakirjakohad väljatoovad?

Näidake järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmete vanem Dallin H. Oaksija vanem Richard G. Scotti ning õde Linda S. Reevesi, Abiühingu üldjuhataja teisenõuandja sõnu. Paluge ühel õpilasel need ette lugeda ja teistel leida teisi pornograafiakasutamise tagajärgi.

„Pornograafia nõrgendab inimese suutlikkust tunda rõõmu normaalsetestemotsionaalsetest, romantilistest ja vaimsetest suhetest vastassoost isikuga.” (Dallin H.Oaks, Pornograafia – 2005. a kevadine üldkonverents)

„Saatanast on saanud meister pornograafia sõltuvust tekitava väe kasutamisel, etpiirata inimese võimet Vaimul end juhtida lasta. Pornograafia äge kallaletung igalpahelisel, söövitaval ja hävitaval kujul on põhjustanud suurt ahastust, kannatusi,südamevalu ja hävitanud abielusid.” (Richard G. Scott. Vaimse juhatuse saamine. –2009. a sügisene üldkonverents)

16. ÕPPETUND: PÜHA SIGITUSJÕUD

64

Page 81: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„[Lapsed ja noored] peavad teadma pornograafia ohtudest ja sellest, kuidas see haaraboma võimusesse elusid, põhjustades Vaimu kadumist, väärastunud tundeid, pettusestrikutud suhteid, enesekontrolli kaotust, ning kuidas see neelab peaaegu täielikult koguaja ja energia ning halvab mõtted.” (Linda S. Reeves. Protection from Pornography—aChrist-Focused Home. – 2014. a kevadine üldkonverents)

Julgustage õpilasi, kes vaevlevad pornograafia kasutamise või teistlaadi ebamoraalsusekäes, rääkima oma piiskopi või koguduse juhatajaga. Kinnitage neile, etmeeleparanduse kaudu võivad nad leida tee tagasi rahu ja õnne juurde. Tunnistagejärgmist tõde: pornograafia vältimine viib suurema õnneni selles elus ja igavikus. Soovikorral kirjutage järgmiste Kiriku veebilehtede aadressid tahvlile, et aidata õpilasi, keson seotud pornograafia kasutamisega:

overcomingpornography.org

addictionrecovery.lds.org

1. Moosese 2:21-24Intiimsuse roll abielusMärkus: Tunni selle osa tundliku olemuse tõttu toetuge prohvetlikele õpetustele javältige millegi muu, kui siin oleva materjali õpetamist. Ärge jagage detaile endasuhetest oma abikaasaga.

Tunnistage, et füüsiline intiimsus on püha, sobilik ja eriline, kui see leiab asetabielusuhtes, nagu Issand on ette näinud.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 1. Moosese 2:21–24.

• Kuigi seda siin otse ei öelda, mida vihjavad need salmid abikaasade vahelisefüüsilise intiimsuse eesmärgi kohta? (Saada oma kaasaga üheks.)

Näidake järgmiseid vanem Jeffrey R. Hollandi sõnu:

„Inimestevaheline intiimsus on reserveeritud abielupaaridele, kuna see on täieliku liiduülim sümbol, Jumala poolt pühitsetud ja määratletud terviklikkus ja liit. Eedeni aiastalates on abielu tähendanud mehe ja naise täielikku ühinemist – nende südamete,lootuste, elu, armastuse, pere, tuleviku, kõige.” (Personal Purity. – Ensign, nov 1998, lk76)

• Kuidas aitavad vanem Hollandi sõnad teil paremini mõista abikaasade vahelistfüüsilist intiimsust? (Õpilased peaksid mõistma, et intiimsus abielus tugevdababikaasade vahelisi vaimseid ja emotsionaalseid sidemeid.)

Kaaluge järgmistest tsitaatidest käsilehe tegemist. Andke igale õpilasele koopia japaluge neil füüsilise intiimsuse eesmärgid abielus alla joonida.

“Sugudevahelise, abikaasade (ja ainult abikaasade) vahelise liidu peamine eesmärk olilaste toomine siia maailma. Issand ei mõelnud iial, et seksuaalsed kogemused onmängimiseks või lihtsalt meie himude ja ihade rahuldamiseks.” (Spencer W. Kimball. TheLord’s Plan for Men and Women. – Ensign, okt 1975, lk 4)

16. ÕPPETUND: PÜHA SIGITUSJÕUD

65

Page 82: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on üksainus kõrvalekaldumatu seksuaalsekõlbelisuse standard: intiimsuhted on kohased üksnes mehe ja naise vahel, kelle abieluon sätestatud Jumala plaaniga. Selline suhe pole pelk uudishimu ja iha rahuldamine egamingit tüüpi meelelahutus või ajaviide, mis isekal eesmärgil ette võtta. ‥ Pigem on seesurelikkuses meie jumaliku loomuse ja potentsiaali üks ülimaid väljendusviise ning viis,

kuidas tugevdada abikaasade vahelisi emotsionaalseid ja vaimseid sidemeid.” (David A. Bednar. Meusume, et tuleb olla kõlbeliselt puhtad. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Arutage, milliseid eesmärke õpilased alla joonisid.

Paluge õpilastel mõtiskleda, mida nad kõlbelise puhtuse seaduse kohta õppisid, jaseejärel kirjutada oma päevikusse vastused järgmistele küsimustele:

• Kuidas aitab kõlbelise puhtuse seaduse mõistmine tugevdada teie kindlameelsustelada moraalselt puhast elu?

• Mis põhjustel elate te kõlbelise puhtuse seaduse järgi?

Tunnistage lõpetuseks õppetunnis arutatud põhimõtteid.

Õpilase lugemismaterjal• 1. Moosese 2:21–24; Psalmid 24:3–4; Matteuse 5:8, 27–28; Roomlastele 8:6; Jaakobi

2:28, 31–35; Alma 39:1–9; Õpetus ja Lepingud 42:22–24; 63:16; 121:45–46.

• David A. Bednar. Me usume, et tuleb olla kõlbeliselt puhtad. – 2013. a kevadineüldkonverents.

• Linda S. Reeves. Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu. – 2014. akevadine üldkonverents.

• Seksuaalne puhtus. Sulle, noor, 2011, lk 35–37.

16. ÕPPETUND: PÜHA SIGITUSJÕUD

66

Page 83: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

17Käsk paljuneda ja täita maa

SissejuhatusKäsk paljuneda ja täita maa on oluline osa Taevase Isa igavikulisestplaanist ja on jõus ka tänapäeval. See õppetund aitab õpilastelnäha, et nad võivad saada juhatust oma laste ilmale toomisega

seotud otsustes, kui nad uurivad elavate prohvetite sõnu ja otsivadpalve kaudu Taevase Isa juhatust.

Ettevalmistav materjal• Neil L. Andersen. Lapsed. – 2011. a sügisene üldkonverents.

• Russell M. Nelson. Abort: rünnak kaitsetute vastu. – Liahoona, okt 2008, lk 32–37.

Õpetamissoovitused1. Moosese 1:27–28; 9:1; 35:11Käsk saada lapsi kehtib endiseltKirjutage järgmised read läkitusest „Perekond: läkitus maailmale” enne tunni algusttahvlile:

„Esimene käsk, mille Jumal Aadamale ja Eevale andis, puudutas nende kui mehe ja naisevõimet saada lapsevanemateks. Me kuulutame, et Jumala käsk oma lastele paljuneda jatäita maa kehtib endiselt.”

Alustage tundi küsimusega:

• Mida te mõtlete, kui mõtisklete nende kahe lause üle?

Paluge õpilastel uurida kirjakohti 1. Moosese 1:27–28, 1. Moosese 9:1 ja 1. Moosese35:11, et leida, kellel käskis Jumal paljuneda ja täita maa. Võite julgustada õpilasi neidviiteid omavahel ühendama ja moodustama pühakirjaahela. Tehke kindlaks, etõpilased mõistavad, et see käsk on antud igal evangeeliumi ajajärgul.

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Neil L. Andersenijärgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Abikaasadel, kellel on võimalik saada lapsi, on suur privileeg anda Jumala vaimulastelesurelik keha. Usume peredesse ja usume lastesse.

Kui abielupaarile sünnib laps, siis täidavad nad osa Taevase Isa plaanist tuua lapsedmaa peale.” (Lapsed – 2011. a sügisene üldkonverents)

Järgmist põhimõtet esitades rõhutage selle tsitaadi viimast lauset: Kui abikaasadtoovad siia maailma lapse, täidavad nad osa Taevase Isa õnneplaanist. Osutagetahvlil olevatele lausetele ja küsige:

• Miks on Issand korranud tänapäeval oma praeguste prohvetite kaudu käsku „teidsaagu palju, täitke maa”? (Näitena võite õpilastele rääkida, et 1960. aastast alateson abielus emadele sündinud laste arv Ameerika Ühendriikides vähenenud 45protsendi võrra.)

67

Page 84: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mis on võimalikud põhjused, miks abielupaarid vähem lapsi saavad? (Vastusedvõivad sisaldada rahapuudust, hariduse lõpetamist ja karjääri alustamist.)

• Kuidas võib see, kui mõistame Jumala plaani Tema laste jaoks, aidata abikaasasid,kes on otsustamas, millal ja kui palju lapsi saada?

Selgitage, et abielus mehed ja naised saavad Jumalalt õnnistusi, mis aitavad neil isegirasketel aegadel pidada käsku lapsi saada. Jagage järgmist kogemust Seitsmekümneliikme, vanem James O. Masoni elust, nagu seda kirjeldas vanem Neil L. Andersen:

„Vanem Masonil oli ‥ üks kogemus ainult paar nädalat pärast abiellumist, mis aitas talseada perekonna kohustused tähtsuse järjekorda. Ta ütles:

„Olime koos Marie’ga arutanud, et minu meditsiiniõpingute lõpetamiseks peab ta edasitöötama. Kuigi see polnud see, mida [tahtsime] teha, pidi lastesaamine ootama.[Sirvides Kiriku ajakirja oma vanemate kodus,] nägin ma artiklit vanem Spencer W.

Kimballilt, kes oli sel ajal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis, ja see rõhutas abieluga tulenevaidkohustusi. Vanem Kimballi arvates oli üheks pühaks kohustuseks paljuneda ja täita maa. Muvanemate kodu oli Kiriku haldushoone [lähedal]. Läksin kohe sinna ning pool tundi pärast artiklilugemist leidsin end istumas vanem Spencer W. Kimballi laua ääres. (Tänapäeval pole see enam niilihtne.)

Ma selgitasin, et tahan saada arstiks. Polnud ühtegi teist varianti, kui lükata pere loomine edasi.Vanem Kimball kuulas mu kannatlikult ära ning siis vastas vaiksel häälel: „Vend Mason, kas Issandtahaks, et sa rikuksid ühte tema olulisematest käskudest, et sa võiksid saada arstiks? Issanda abigaon sul võimalik saada nii lapsi kui ka arstiks. Kus on su usk?”

Vanem Mason jätkas: „Meie esimene laps sündis vähem kui aasta hiljem. Töötasime Marie’gamõlemad palju ning Issand avas taevaluugid. Masoneid õnnistati veel kahe lapsega, enne kui meesarstiteaduskonna neli aastat hiljem lõpetas.” (Lapsed – 2011. a sügisene üldkonverents)

• Mis sulle selle kogemuse juures muljet avaldab?

Rõhutage, et abielu on laste saamise käsu pidamisel oluline osa. Lugege ette järgminetõde perekonna läkitusest:

„Lastel on õigus sündida abielusidemetes ning saada kasvatatud isa ja ema poolt, kes austavad omaabielulubadusi täieliku truudusega.”

• Millised eelised lastel on, kui nad abielusidemetes sünnivad?

• Millised on teie mõtted ja tunded seoses sellega, et lapsi siia ilma tuues aitate teTaevasel Isal Tema plaani täide viia?

1. Nefi 15:11; Õpetus ja Lepingud 29:6Issanda juhatuse otsimineNäidake vanem Neil L. Anderseni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ettelugeda.

„Millal ja kui palju lapsi saada on abikaasade ning Issanda vaheline isiklik otsus. Needon pühad otsused – otsused, mis peaksid tulema siira palve kaudu ja olema langetatudsuure usuga.” (Lapsed – 2011. a sügisene üldkonverents)

• Mida tähendab, et need otsused peavad „olema langetatud suure usuga”?

17. ÕPPETUND: KÄSK PALJUNEDA JA TÄITA MAA

68

Page 85: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Paluge õpilastel uurida 1. Nefi 15:11 ja Õpetus ja Lepingud 29:6, et leida põhimõtteid,mida abikaasad võiksid kasutada, kui otsivad vastuseid küsimustele millal ja kui paljulapsi saada.

• Milliseid põhimõtteid, mis võivad aidata abikaasadel otsustada millal ja kui paljulapsi saada, te nendes kirjakohtades leidsite? (Rõhutage järgmist põhimõtet: kuiabikaasad rakendavad usku ja otsivad Issandat palves, juhatab Ta neid lastesaamise otsustes.)

• Miks on tähtis, et abikaasad nendes asjades Issandalt nõu küsiksid?

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Dallin H. Oaksi järgnevaidsõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Kui palju lapsi peaks üks abielupaar saama? Nii palju, kui paljude eest nad suudavadhoolt kanda! Muidugi tähendab laste eest hoolitsemine enamat kui neile elu andmist.Lapsi tuleb armastada, õpetada, toita, riietada, majutada, nende eest hoolitseda jaaidata neid nende endi headeks vanemateks saamise teel.” (The Great Plan ofHappiness. – Ensign, nov 1993, lk 75)

• Kuidas võivad vanem Oaksi õpetused aidata abielupaaril otsustada, mitu last nadpeaksid saama?

Selle õppetunni jooksul olge tundlik nende õpilaste suhtes, kellel ei pruugi selles elusolla võimalust lapsevanemaks saada. Järgmised vanem Neil L. Anderseni sõnad võivadolla abiks:

„Laste saamine võib ‥ olla südantlõhestav teema õigemeelsete paaride jaoks, kesabielluvad ja siis mõistavad, et neil pole võimalik saada lapsi, keda nad nii pikisilmi onoodanud, või abikaasade jaoks, kes planeerivad saada palju lapsi, aga kedaõnnistatakse väiksema hulga lastega.

Me ei oska alati surelikkuses kogetud raskusi selgitada. Mõnikord tundub elu vägaebaõiglane – eriti, kui meie suurimaks sooviks on teha täpselt seda, mida Issand on käskinud. Issandateenijana kinnitan ma teile, et see lubadus on kindel: „Ustavad liikmed, kelle olukord ei võimalda neilsaada igavese abielu ning vanemaksolemise õnnistusi selles elus, saavad nautida kõiki lubatudõnnistusi igavikes, kui nad peavad kinni Jumalaga sõlmitud lepingutest” [Handbook 2: Administeringthe Church 2010, 1.3.3].” (Lapsed – 2011. a sügisene üldkonverents)

Psalmid 127:3; Õpetus ja Lepingud 59:6Elu pühadusPaluge ühel õpilasel lugeda ette Psalmid 127:3.

• Mida tähendab, et „lapsed on pärand Jehoovalt”? (Lapsed on Jumala kingitus.)

Lugege ette järgmine tõde perekonna läkitusest: „Me kinnitame, et elu on Jumalaigaveses plaanis püha ja tähtis.” Tunnistage seda põhimõtet: Kui me mõistame, etlapsed on Jumala kingitus, mõistame paremini nende elu pühadust. Paljudeskohtades üle maailma peetakse aborti normaalseks ja iga aasta sooritatakse mitmeidmiljoneid aborte. Aitamaks õpilastel mõista Kiriku eeskirja abordi kohta, jagagejärgmist tsitaati ja paluge õpilastel kuulata, millises olukorras võib abort ollaõigustatud:

17. ÕPPETUND: KÄSK PALJUNEDA JA TÄITA MAA

69

Page 86: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Inimelu on püha kingitus Jumalalt. Valikuline abort isikliku või sotsiaalse mugavuse huvides onvastuolus Jumala tahte ja käskudega. ‥ Viimse aja prohvetid on mõistnud abordi hukka, viidatesIssanda kuulutusele „Sa ei tohi ‥tappa ega teha midagi sellesarnast” (ÕL 59:6). Nende nõuanneselles küsimuses on selge: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed ei tohi lasta teha endale,ise läbi viia ega julgustada aborti ega selle eest maksta või seda organiseerida. Kiriku liikmed, kesjulgustavad mingilgi moel abordi tegemist, võivad sattuda Kiriku distsiplinaarkaristuse alla.

Kiriku juhid on öelnud, et mõningad eriolukorrad võivad aborti õigustada, näiteks kui rasedus onintsesti või vägistamise tagajärg, kui kompetentsed meditsiinitöötajad leiavad, et ema elu või tervis onohus, või kui kompetentsed meditsiinitöötajad leiavad, et lootel on tõsiseid kahjustusi, mille tõttubeebi ei jääks pärast sündi elama. Kuid isegi sellised olukorrad ei sobi abordi tegemise automaatseksõigustamiseks. Inimesed, kes seisavad silmitsi selliste olukordadega, peaksid kaaluma aborti ainultpärast oma kohalike Kiriku juhtidega rääkimist ja sellele otsusele siira palve kaudu kinnituse saamist.”(Gospel Topics, Abortion, lds.org/topics)

• Millistes eriolukordades võib abort olla õigustatud?

• Isegi sellistes olukordades, millist nõu peaksid aborti kaaluvad inimesed otsima?

Jagage järgmist avaldust, et aidata õpilastel mõista, et adopteerimine onomakasupüüdmatu alternatiiv abordile.

„Me ‥ väljendame oma toetust vanematele, kes ei ole abielus ja annavad oma lapsed lapsendamiseksstabiilsetesse kodudesse, kus on ema ja isa. Me väljendame samuti oma toetust abielus olevateleemadele ja isadele, kes selliseid lapsi lapsendavad.

‥ Turvaline, hoolitsev ja püsiv suhe nii ema kui isaga on lapse heaolule esmatähtis. Kui abielusmitteolevad vanemad otsustavad lapsendamise kasuks, siis nad annavad oma lastele selle kõigeolulisema õnnistuse. Lapsendamine on omakasupüüdmatu, armastusest ajendatud otsus, mis õnnistablast, pärisvanemaid ja lapsendanud perekonda selles elus ja igavikes.” (Esimese Presidentkonnaavaldus, 4. okt 2006, tsiteeritud ajakirjas Liahoona, okt 2008, lk 37)

Tunni lõpetuseks jagage oma tunnistust selle kohta, kui palju rõõmu on lapsed teie ellutoonud. Innustage õpilasi väärilisena valmistuma pühaks võimaluseks tuua lapsi siiailma.

Õpilase lugemismaterjal• 1. Moosese 1:27–28; 9:1; 35:11; Psalmid 127:3; 1. Nefi 15:11; Õpetus ja Lepingud

29:6; 59:6; Moosese 2:27–28.

• Neil L. Andersen. Lapsed. – 2011. a sügisene üldkonverents.

• Russell M. Nelson. Abort: rünnak kaitsetute vastu. – Liahoona, okt 2008, lk 32–37.

17. ÕPPETUND: KÄSK PALJUNEDA JA TÄITA MAA

70

Page 87: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

18Abielusuhte eest hoolitsemine

Sissejuhatus„Mehel ja naisel on püha kohustus armastada teineteist jahoolitseda teineteise eest.” ( Perekond: läkitus maailmale. –www.jeesusekristusekirik.ee) Kaasates oma suhetesse Taevase Isa

ja Jeesuse Kristuse ja elades üheskoos Jeesuse Kristuseevangeeliumi põhimõtete järgi, võivad abikaasad saavutada ülimaõnne, mis on Jumala plaani eesmärk.

Ettevalmistav materjal• Russell M. Nelson. Abielu toitmine. – 2006. a sügisene üldkonverents.

• David A. Bednar. Marriage Is Essential to His Eternal Plan. – Ensign, juuni 2006, lk82–87.

• L. Whitney Clayton. Abielu: vaata ja õpi. – 2013. a kevadine üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedMatteuse 19:3–8; Efeslastele 5:25, 28–31; Õpetus ja Lepingud 25:5, 13–15;42:22Eduka abielu ehitamineNäidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Russell M. Nelsonijärgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Abieluga kaasnevad suuremad võimalused õnne saavutamiseks kui ühegi teiseinimsuhte puhul. Ometi ei saavuta mõned abielupaarid oma täit potentsiaali. Nadlasevad oma armastusel rooste minna, võtavad teineteist iseenesest mõistetavana jalasevad muudel huvidel või hooletusse jätmise pilvedel takistada neid nägemast, millinenende abielu tegelikult olla võiks. Abielud oleksid õnnelikumad, kui neid toidetaks

hoolikamalt.” (Abielu toitmine. – 2006. a kevadine üldkonverents).

• Millised harjumused või hoiakud lasevad abielul „rooste minna”?

Selgitage, et abielupaarid, kes lasevad oma abielul rooste minna, valivad mõnikordabielulahutuse. Rääkige õpilastele, et Päästja sureliku teenimistöö ajal vaidlesid mõnedvariserid, et lahutus on õigustatud isegi tühistes küsimustes, ja nad tahtsid Jeesust omavaidlusesse kaasata, küsides Tema arvamust lahutuse kohta. Paluge ühel õpilasellugeda ette Matteuse 19:3–8 ja teistel õpilastel leida erinevus Päästja ja variseridehoiakus abielu suhtes. Kui vaja, selgitage, et lahutuskiri oli seaduslik dokument, millemees pidi oma naisele andma, enne kui ta naise minema saatis.

• Millised sõnad 3. salmis kirjeldavad variseride hoiakut abielu ja lahutuse suhtes?(Oli lubatud lahutada ja seda „igasugusel põhjusel”.)

• Mida õpetas Jeesus 8. salmis, mis oli vastu sellisele mõtlemisele ja kinnitas abielupüha olemust? (Aadamast ja Eevast alates on Jumal mõelnud, et abielud peavadkestma igavesti. Et seda õpetust kinnitada, võite paluda õpilastel ristviidata 8. salmikirjakohtadega Kg 3:14 ja Ms 4:18.)

Lugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Dallin H. Oaksi sõnad:

71

Page 88: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Selline abielu, mida nõutakse ülenduse puhul – mis on kestuselt igavene ja kvaliteediltjumalik – ei kaalu lahutamist. Issanda templites abielluvad abielupaarid kogu igavikuks.Mõned abielud ei arene aga selle ideaali suunas. Meie „südamete kalkuse pärast” [Mt19:8] ei jõusta Issand hetkel selestilise normi tagajärgi. Ta lubab lahutatutel uuestiabielluda, ilma et neile jääks kõrgema seaduse alusel häbiplekk.” (Abielulahutus. –

2007. a kevadine üldkonverents)

Et aidata õpilastel mõista, mida abikaasad võivad teha, et saavutada abielu, mis onülenduseks vajalik, paluge õpilastel lugeda perekonnaläkituse kuuenda lõigu esimestlauset.

• Milline kohustus on mehel ja naisel teineteise ees? (Kuniks õpilased vastavad,kirjutage tahvlile järgmine fraas perekonna läkitusest: „Mehel ja naisel on pühakohustus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest.”)

• Mida tähendab teie jaoks, et abielupaaridel on „püha kohustus armastada teineteistja hoolitseda teineteise eest”?

Aitamaks õpilastel seda kohustust paremini mõista, paluge pooltel õpilastel lugedaÕpetus ja Lepingud 25:5, 13–15 ning pooltel Õpetus ja Lepingud 42:22 ja Efeslastele5:25, 28–31. Paluge õpilastel leida põhimõtteid, mis õpetavad, kuidas abielu eesthoolitseda, ja kirjutage nende leitu tahvlile. Piisava aja möödudes paluge õpilastelvalida üks tahvlile kirjutatud põhimõte ja selgitada, mida see nende jaoks tähendab.

Jagage järgmiseid Seitsmekümne liikme, vanem L. Whitney Claytoni sõnu ja palugeõpilastel kuulata sõnade poole hoidma ja jätma tähendust:

„Õnnelikematest abieludest, mida mina olen näinud, kiirgub kuulekus üheleõnnelikumale käsule – me peame „elama üheskoos armastuses” [ÕL 42:45]. Rääkidesmeestega, käskis Issand: „Sa pead armastama oma naist kogu oma südamest ja peadhoidma tema ja mitte kellegi teise poole.” (ÕL 42:22). Kiriku käsiraamatus õpetatakse:„Poole hoidmine tähendab olla kellelegi täiesti pühendunud ja ustav. Abielupaarid

hoiavad Jumala ja teineteise poole teineteist teenides ja armastades ja pidades täieliku truudusegakinni oma lepingutest teineteise ja Jumalaga.” Mõlemad abikaasad „jätavad maha vallalise elu jaseavad oma abielu esikohale. ‥ Nad ei luba ühelgi teisel inimesel või huvil saada oma elustähtsamaks ‥ kui Jumala ja teineteisega sõlmitud lepingute pidamine.” [Handbook 2: Administeringthe Church, 2010, 1.3.1]. Vaadake ja õppige: edukad paarid armastavad teineteist täiestipühendunult.” (Abielu: vaata ja õpi. – 2013. a kevadine üldkonverents)

• Mis on mõned asjad, mida mehed või naised peavad jätma maha, et teineteisepoole hoida?

• Kuidas näitavad teie tuttavad abielupaarid armastust ja hoolt oma abikaasa vastu?

• Mida te teete praegu, mis aitaks teil valmistuda oma tulevast abikaasatomakasupüüdmatult armastama ja tema eest hoolitsema?

Aabrahami 5:15–18Abielus üheks saaminePaluge ühel õpilasel lugeda ette Aabrahami 5:15–18. Paluge õpilastel teksti jälgida, etleida, mida õpetavad need salmid abikaasadevaheliste suhete kohta.

• Lähtudes nendest salmidest, millise eesmärgi nimel peaksid abikaasad töötama?(Et neist saaks „üks liha”.)

18. ÕPPETUND: ABIELUSUHTE EEST HOOLITSEMINE

72

Page 89: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Joonistage järgmine skeem tahvlile:

Andke igale õpilasele koopia järgmistest Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme,vanem David A. Bednari sõnadest ja paluge ühel õpilasel lugeda ette esimene lõik,samas kui teised kuulavad, mida see skeem esindab:

„Issand Jeesus Kristus on lepingulise abielusuhte keskmeks. Palun pange tähele, kuidasPäästja on selle kolmnurga tipus ja naine ühes alumises nurgas ja mees teises alumisesnurgas. Kujutage nüüd ette, mis juhtub mehe ja naise vahelistes suhetes, kui nadisiklikult ja järjepidevalt „tulevad Kristuse juurde” ja püüavad saada „täiuslikukstemas” (Moroni 10:32). Tänu Lunastajale ja Tema kaudu lähenevad mees ja naine

teineteisele.

Kui abikaasad tõmmatakse Issandale lähemale (vt 3. Nefi 27:14), kui nad õpivad teineteist teenima jahoidma, kui nad jagavad elukogemusi ja kasvavad kokku ning saavad üheks, ja kui neid õnnistataksenende erinevate loomuste ühinedes, täidavad nad Taevase Isa soovi oma laste jaoks. Ülim õnn, mis onmeie Taevase isa plaani eesmärk, saavutatakse abielulepingute tegemise ja pidamise kaudu.”(Marriage Is Essential to His Eternal Plan. – Ensign, juuni 2006, lk 86)

• Mis aitab vanem Bednari sõnul abikaasadel teineteisele läheneda? (Kui õpilasedvastavad, rõhutage järgmist põhimõtet: kui abikaasad püüavad tulla Kristusejuurde, saavad nad oma abielus üheks.)

• Kuidas aitab Kristuse juurde tulemine abikaasadel lähedasemaks saada?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette vanem Bednari tsitaadi teine lõik. Seejärel küsige:

• Mida peavad abielupaarid vanem Bednari sõnul tegema, et saavutada ülimat õnne,mida Jumal neile soovib?

• Mida olete näinud abielupaare tegemas, et saavutada abielus ühtsust ja rõõmu?

Lugege ja tunnistage järgmisi tõdesid president Ezra Taft Bensoni (1899–1994) sõnades:

„Abielu ennast tuleb pidada Jumala ees sõlmitud pühaks lepinguks. Abielupaaril onkohustused mitte ainult teineteise, vaid ka Jumala ees. Ta on lubanud õnnistada neid,kes tema lepinguid austavad.” (Kiriku presidentide õpetused: Ezra Taft Benson 2014, lk183)

• Mida teeksid abikaasad teisiti, kui nad vaataksid abielule kui pühale lepingule, mison sõlmitud mitte ainult teineteise, vaid ka Jumalaga?

• Mida saad sa teha praegu, et templiabieluks valmistuda?

18. ÕPPETUND: ABIELUSUHTE EEST HOOLITSEMINE

73

Page 90: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Esitage õpilastele ülesanne kirjutada oma isiklikku päevikusse, mida nad teevad praeguja tulevikus, et valmistuda igaveseks abieluks.

Õpilase lugemismaterjal• Matteuse 19:3–8; Efeslastele 5:25, 28–31; Õpetus ja Lepingud 25:5, 13–15; 42:22;

Aabrahami 5:15–18.

• David A. Bednar. Marriage Is Essential to His Eternal Plan. – Ensign, juuni 2006, lk82–87.

• L. Whitney Clayton. Abielu: vaata ja õpi. – 2013. a kevadine üldkonverents.

18. ÕPPETUND: ABIELUSUHTE EEST HOOLITSEMINE

74

Page 91: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

19Kristliku elu ja kodu ehitamine

SissejuhatusProhvet Heelaman õpetas oma poegadele, et kui nad ehitavad omaelu Jeesuse Kristuse kindlale alusele, ei ole Saatanal võimu neidhävitada (vt Hl 5:12). Selles õppetunnis õpilased arutavad, kuidas

ehitada oma pere Jeesuse Kristuse alusele. Kui pereliikmedkeskendavad oma elu Jeesuse Kristuse õpetustele, võivad nadparandada ja tugevdada suhteid ja leida suuremat õnne.

Ettevalmistav materjal• Henry B. Eyring. Meie täiuslik eeskuju. – 2009. a sügisene üldkonverents.

• Richard G. Scott. Rahu kodus. – 2013. a kevadine üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedJohannese 15:1–5, 10–11; Heelamani 5:12Kristliku elu ja kodu ehitamineAlustage tundi, joonistades tahvlile lihtne maja või mõni muu hoone. Arutageõpilastega järgmist:

• Mis tähtsust omab vundament ehk alus majale või muule ehitisele?

• Miks saab mõnest materjalist ehitada tugevama aluse kui teisest?

Tuletage õpilastele meelde, et kõik pered kogevad mõningal määral raskusi ja Saatanpüüab kõiki peresid hävitada. Mormoni Raamatust õpime kindla viisi, kuidasvähendada Saatana mõju oma perele.

Paluge õpilastel uurida Heelamani 5:12 ja leida, mida õpetab see aluse kohta.

• Mida teie arvates tähendab, et me rajame oma aluse Jeesusele Kristusele?

• Mida saab perekond teha, et ehitada Jeesuse Kristuse alusele? (Võimalikudvastused: uurida Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja elada selle järgi, püüda järgidaJeesuse Kristuse eeskuju, kuuletuda Jumala käskudele ja ammutada Kristuselepituse väge.)

• Kuidas seostuvad Heelamani 5:12 antud lubadused peredega, kes ehitavad omaaluse Jeesuse Kristuse kaljule? (Vastused peaksid näitama arusaamist järgmisestpõhimõttest: kui pered ehitavad oma aluse Jeesusele Kristusele, ei oleSaatanal võimu neid hävitada.)

Selgitage, et veidi aega enne oma surma andis Päästja analoogia, mis võib aidataperedel mõista, kuidas ehitada oma alus Temale. Paluge ühel õpilasel lugeda etteJohannese 15:1–5, 10–11. Paluge õpilastel teksti jälgida ja mõtiskleda, kuidas Päästjametafoor nendes kirjakohtades käib perede kohta, kes püüavad ehitada oma aluseJeesusele Kristusele.

• Kui Jeesus Kristus on viinapuu ja meie oleme oksad, siis mida esindab vili? (Vilivõib esindada Jeesuse Kristuse jüngrite häid töid ja tegusid.)

Aidake õpilastel märgata, et Päästja kasutas Johannese 15:4–10 kirjakohas mitmelkorral sõna „jääma”. Selgitage, et sõna „jääma” tähendus selles kontekstis on „püsi –kuid püsi igavesti”, vihjates sellele, et me peaksime jääma kindlalt ja püsivalt Jeesuse

75

Page 92: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Kristuse ja Tema Kiriku külge (Jeffrey R. Holland. Abide in Me. – Ensign või Liahona,mai 2004, lk 32). Võite õpilastele lühidalt selgitada, et sõnakorduste märkamine onpühakirjade uurimise oskus, mida nad võivad kasutada iseseisvalt pühakirju uurides.Tihti tähendab sõnakordus pühakirjades seda, et autor püüab rõhutada mingit tähtsatideed.

• Millised on 5. ja 11. salmi kohaselt Päästjasse jäämise õnnistused? (Kui me jäämePäästjasse, võime kanda palju vilja ja saada rõõmutäiuse.)

• Milliseid õnnistusi saavad pered, kui nende liikmed püüavad jääda Päästjasse?

Lugege järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Richard G. Scottisõnu:

„Oludest hoolimata võite keskenduda oma kodus ja elus Issandale Jeesusele Kristusele,sest Tema on selles maailmas tõelise rahu allikaks.” (Rahu kodus. – 2013. a kevadineüldkonverents)

• Kuidas kirjeldaksite kodu, mis on keskendunud Jeesusele Kristusele? Millisedomadused teevad kodu Kristuse-keskseks?

Julgustage õpilasi mõtisklema, mida nad võiksid teha, et täielikumalt Päästjasse jäädaja seeläbi kodus rohkem Päästja mõju tunda. Innustage neid mõtlema, mida võiksidnad muuta oma suhetes pereliikmetega.

Heelamani 14:30–31; 3. Nefi 11:29–30Tunnete kontrollimine valikuvabaduse õigemeelse kasutamise kauduLiikuge õppetunni järgmise osa juurde, korrates, et kõik pered seisavad silmitsikatsumustega. Isegi kui pere liikmed püüavad keskendada oma elu JeesuseleKristusele, võivad nad seista silmitsi olukordadega, mis panevad nende õigemeelsedsoovid proovile. Kirjutage tahvlile:

„Sa ajasid mind vihale!”

„Ma kaotasin sinu pärast enesevalitsemise!”

Paluge õpilastel mõtiskleda, kas need ütlused põhinevad tõel.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Heelamani 14:30–31. Paluge õpilastel mõelda, kuidasseostuvad need salmid tahvlil olevate ütlustega.

• Milline on nendes salmides sisalduv tähtis tõde, mis seostub meie ja teiste vahelistesuhetega? (Rõhutage järgmist põhimõtet: kuna Taevane Isa on andnud meilevalikuvabaduse, siis võime ise valida, kas vihastuda või mitte. Selgitage, etSeitsmekümne liige vanem Lynn G. Robbins õpetas: „Vihastumine on teadlik valik,otsus, seepärast võime me valida mitte vihastuda. Meie valime!” [Valikuvabadus javiha. – Ensign, mai 1998, lk 80].)

• Millised probleemid tulenevad uskumusest, et teiste teod või sõnad võivad meidvihaseks „teha”?

Paluge õpilastel lugeda läbi 3. Nefi 11:29–30. Märkige ära Päästja õpetus, et tülid„peavad kaduma” (3. Nefi 11:30). Tuletage õpilastele meelde, et karmid sõnad ja

19. ÕPPETUND: KRISTLIKU ELU JA KODU EHITAMINE

76

Page 93: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

igasugune paheline käitumine, nagu emotsionaalne ja füüsiline väärkohtlemine, polekunagi õigustatud.

Kutsuge õpilasi mõtlema, mida nemad võivad teha, mis aitaks neil meeles pidada mittevihastuda. Paluge neil jagada oma ideid. Paluge õpilastel pühenduda omavalikuvabaduse õigemeelsele kasutamisele, otsustades mitte vihastuda, eriti pereringis.

3. Nefi 12:22–24; Moroni 7:45, 48; Õpetus ja Lepingud 64:9–11; 88:119,123–25Meeleparandus ja andestus võivad tervendada kahjustatud peresuhteidKirjutage tahvlile järgmine põhimõte.

„Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, kui see on rajatudIssanda Jeesuse Kristuse õpetustele.”

Öelge õpilastele, et see fraas on võetud läkitusest „Perekond: läkitus maailmale”.(www.jeesusekristusekirik.ee)

Aitamaks õpilastel tunda ära mõningaid Jeesuse Kristuse õpetusi, mis võivad tuuaperele suuremat õnne, paluge neil lugeda kirjakohti Õpetus ja Lepingud 88:119,123–25. Soovitage neil võtmeõpetused ära märkida. Seejärel paluge õpilastel arutada,kuidas võiksid nendes salmides leiduvad õpetused peresid tugevdada.

Tuletage õpilastele meelde, et kui Jeesuse Kristuse õpetused peredes unarusse jäetakse,toob see tihti kaasa probleeme ja raskusi. Näidake Esimese Presidentkonna liikmeDieter F. Uchtdorfi järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Pingul ja purunenud suhted on sama vanad kui inimkond ise. ‥ Arvan, et iga inimestmaailmas on mingil moel mõjutanud tüli, vimma ja kättemaksu hukutav vaim. Ehkoleme märganud seda vaimu mõnikord koguni iseendas?” (Armulised saavad armu. –2012. a kevadine üldkonverents)

• Millised Issand Jeesuse Kristuse õpetused võivad aidata parandada pinges ja isegipurunenud suhteid pereliikmete vahel?

Kirjutage tahvlile järgnevad pühakirjaviited. Selgitage, et kõik need salmid sisaldavadtõdesid, mida Päästja õpetas, mis võivad tugevdada peresuhteid.

3. Nefi 12:22–24

Moroni 7:45, 48

Õpetus ja Lepingud 64:9–11

Paluge õpilastel lugeda läbi need kirjakohad ja arutada järgmist:

• Millised õpetused nendest salmidest võivad aidata parandada peresuhteid, mida onkahjustanud tülid, ebasõbralikkus või teised teod?

• Mil moel olete näinud, et andestus parandab peresuhteid?

• Miks on mõnikord raskem andestada meid solvanud pereliikmele kui teisteleinimestele?

19. ÕPPETUND: KRISTLIKU ELU JA KODU EHITAMINE

77

Page 94: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Näidake president Dieter F. Uchtdorfi ja president Howard W. Hunteri (1907–1995)järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Keegi meist ei ole patuta. Kõik me eksime. Ka meie teiega. Kõik me oleme haigetsaanud. Kõik me oleme kellelegi haiget teinud.

Me võime saada ülenduse ja igavese elu tänu Päästja ohverdusele. Kui järgime Teda japehmendame oma südant ning saame jagu uhkusest, toome omaenda ja oma pere ellulepituse ja andestuse.” (Dieter F. Uchtdorf. Võti õnnelikuks pereeluks. – Liahoona, okt

2012, lk 6)

„Millele iganes Jeesus käed peale paneb, see elab. Kui Jeesus asetab käed abielu peale,siis see elab. Kui tal lasta panna käed peale perekonnale, jääb see elama.” (Kirikupresidentide õpetused: Howard W. Hunter 2015, lk 150)

• Kuidas võib tänases tunnis arutatud põhimõtete järgmine anda Päästjale võimalusepanna oma käed perekonna peale?

Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas meeleparanduse ja andestuse põhimõtted saaksidaidata parandada või tugevdada nende enda peresuhteid. Julgustage neid viivitamatulttegutsema, et neid põhimõtteid endi peresuhetes rakendada.

Õpilase lugemismaterjal• Johannese15:1–5, 10–11; Heelamani 5:12; 14:30–31; 3. Nefi 11:29–30; 12:22–24;

Moroni 7:45, 48; Õpetus ja Lepingud 64:9–11; 88:119, 123–25.

• Henry B. Eyring. Meie täiuslik eeskuju. – 2009. a sügisene üldkonverents.

• Richard G. Scott. Rahu kodus. – 2013. a kevadine üldkonverents.

19. ÕPPETUND: KRISTLIKU ELU JA KODU EHITAMINE

78

Page 95: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

20Usu ja tunnistuse kaitsmine

SissejuhatusPeredel ja üksikisikutel on tähtis kohustus arendada uskuJeesusesse Kristusesse ja hoida oma tunnistust tugevana. Päästjahoiatas, et viimsetel aegadel eksitatakse ka „äravalituid” (JSM

1:22). See õppetund keskendub tunnistuse tugevdamisele, etkaitsta ennast vastase väe eest, mis püüab usku hävitada.

Ettevalmistav materjal• Dieter F. Uchtdorf. Tulge meiega! – 2013. a sügisene üldkonverents.

• Jeffrey R. Holland. Issand, ma usun. – 2013. a kevadine üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedJohannese 14:26–27; Efeslastele 4:11–14; 1. Nefi 15:23–24; 2. Nefi 31:19–20;Alma 5:45–46; Heelamani 3:28–30; Õpetus ja Lepingud 11:13–14; 21:4–6Tugev tunnistus pakub kaitset vastase eestSelgitage, et Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem Joseph B. Wirthlin(1917–2008) kõneles kord hundikarjast, kes mitmeid aastaid tagasi Ukrainamaakohtades ringi hulkus. Ainuke asi, mis neid hirmutas, oli tuli. Linnadest väljapoolerännates pidid inimesed tegema suuri lõkkeid ja neid kogu öö põlemas hoidma, ethunte eemale tõrjuda.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised sõnad:

„Rändajad mõistsid, et leegitseva lõkke ehitamine ja põlemas hoidmine ei olnud vaidmugavuseks, vaid sellest olenes nende ellujäämine. ‥

Tänapäeval eluteel rännates ei pea me ennast kaitsma hundikarjade eest, kuid vaimsesmõtted seisame me silmitsi Saatana salakavalate huntidega, milleks on kiusatused,kurjus ja patt. Me elame ohtlikel aegadel, mil need näljased hundid hulguvad mööda

vaimseid maakohti, otsides neid, kes on nõrgad oma usus ja jõuetud oma veendumustes. Me olemekõik rünnakute suhtes haavatavad. Kuid me võime ennast kindlustada kaitsega, mida pakub põlevtunnistus, mis on lõkke sarnaselt suureks ehitatud ja hoolikalt põlemas hoitakse.” (Spiritual Bonfires ofTestimony. – Ensign, nov 1992, lk 34)

• Miks on tunnistuse tugevana hoidmine tänapäeva maailmas ellujäämise küsimus?(Pärast mõningast arutelu kirjutage tahvlile: kui me kindlustame oma tunnistust,muutub meie usk vähem haavatavaks.)

• Kuidas võib tugev tunnistus aidata teil tugevdada pereliikmeid ja teisi nende usuvastu suunatud rünnakute eest?

Näidake või kirjutage tahvlile järgmine tabel. Ärge kirjutage sulgudes olevaid paksuskirjas põhimõtteid, need on mõeldud õpetajale kasutamiseks. Paluge õpilastel lugedaläbi ühe tulba salmid, otsides põhimõtteid, mis aitavad meil ennast usku nõrgendavatevägede vastu kaitsta. Paluge õpilastel võtta loetu kokku selge õpetuse või põhimõttenaja seejärel seda jagada.

79

Page 96: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

2. Nefi 31:19-20

Heelamani 3:28–30

Efeslastele4:11–14

ÕL 21:4–6

Johannese14:26–27

ÕL 11:13–14

1. Nefi 15:23–24

Alma 5:45–46

(Kui me hoiamekindlat uskuJeesusesseKristusesse, võimepürgida edasikitsal ja ahtalteerajal, mis viibigavesse ellu.)

(Kui mejärgimeIssandaapostleid,prohveteid jateisi Kirikujuhte,kaitstaksemeid pettuseeest.)

(Kui meieuskurünnatakse,võib Issandsaata PühaVaimukaudu rahuja juhatust.)

(Paastumine,palvetamine japühakirjadeuuriminetugevdavad usku jatunnistust ningaitavad meilkatsumustes vastupidada.)

• Kuidas on need põhimõtted tugevdanud teid või mõnd teie tuttavat usuvastasterünnakute vastu?

• Kuidas te võiksite kasutada seda informatsiooni, et tugevdada mõnd oma tuttavat,kel on probleeme usuga?

Tuletage õpilastele meelde järgmist: „Usk on Jumala and, mis antakse isikliku õigemeelsusetulemusel. Seda antakse alati, kui on õigemeelsust, ja mida suurem on kuulekus Jumalakäskudele, seda suurem on ka usu and.” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. kd1966, lk 264) Tunnistage, et usk Jeesusesse Kristusesse, prohvetite järgimine, Vaimuotsimine ja pühakirjade uurimine kaitseb ja tugevdab tunnistust. Kui me neid asju eitee, võib usk nõrgeneda ja tunnistus kaduda.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanemM. Russell Ballardi sõnad, mis aitavad seda punkti illustreerida.

„Üks minu tublidest misjonäridest, kes teenis koos minuga, kui olin Torontosmisjonijuhataja, tuli mind mõni aasta hiljem külastama. Küsisin talt: „Vanem, kuidassaan sulle abiks olla?”

„President,” ütles ta, „ma arvan, et ma hakkan oma tunnistust kaotama.”

Ma ei suutnud seda uskuda. Ma küsisin, kuidas see võimalik on.

„Esimest korda elus lugesin ma mormoonidevastast kirjandust,” kõlas vastus. „Mul on küsimusi, kuidkeegi ei anna mulle vastuseid. Ma olen segaduses ja arvan, et mu tunnistus on kadumas.”

Küsisin, mis tema küsimused on, ja ta rääkis mulle. Need olid tavalised Kiriku-vastased probleemid,kuid ma tahtsin lisamaterjali koguda, et anda tähendusrikkaid vastuseid. Seega leppisime kokku uuekohtumise kümne päeva pärast ja ma lubasin, et vastan siis kõikidele tema küsimustele. Kui taminema asus, peatasin teda.

„Vanem, sa küsisid minult täna siin mitmeid küsimusi,” sõnasin. Nüüd on mul üks küsimus sulle.”

„Jah, juhataja?”

„Millal sa viimati Mormoni Raamatut lugesid?” küsisin ma.

Ta langetas pilgu. Ta vaatas mõnda aega põrandat. Siis vaatas ta minu poole. „Sellest on kaua aegamöödas, juhataja,” tunnistas ta.

20. ÕPPETUND: USU JA TUNNISTUSE KAITSMINE

80

Page 97: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Olgu,” ütlesin ma. „Sina andsid mulle ülesande. On ainult aus, kui mina annan sullegi ülesande. Matahan, et sa lubaksid, et sa loed Mormoni Raamatust vähemalt ühe tunni iga päev alates tänasestkuni meie järgmise kohtumiseni.” Ta nõustus seda tegema.

Kümme päeva hiljem naasis ta minu kabinetti ja mina olin valmis. Ma tõmbasin oma paberid välja, ettema küsimustele vastama hakata, kuid ta peatas mind.

„Juhataja,” ütles ta, „seda pole vaja.” Siis ta selgitas: „Ma tean, et Mormoni Raamat on tõde. Matean, et Joseph Smith on Jumala prohvet.”

„See on suurepärane,” ütlesin mina. „Aga sa saad oma küsimustele vastused sellele vaatamata. Matöötasin nende kallal kaua aega, nii et istu seal ja kuula.”

Ja nii ma vastasin kõikidele tema küsimustele ja siis küsisin: „Vanem, mida sa sellest õppisid?”

Ja tema vastas: „Anna Issandale võrdväärselt aega.”

Graveerigem see mõte oma meelde ja kandkem seda endaga, kui teeme läbi selle surelikkuseprotsessi. Andkem Issandale võrdväärselt aega.” (When Shall These Things Be? – Ensign, nov 1996, lk60)

• Mida te õppisite kogemusest, mida vanem Ballard jagas?

• Kuidas võib teie isiklikus ja pereelus Issandale võrdväärselt aja andmine tugevdadateid ja teie peret Saatana vastu?

• Kuidas võib praegu nende põhimõtete järgi elamine valmistada teid ette saamaparemaks abikaasaks ja lapsevanemaks?

Õppetunni selle osa lõpetuseks paluge ühel õpilasel lugeda ette KaheteistkümneApostli Kvoorumi liikme, vanem Richard G. Scotti sõnad:

„Kui me hommikul ja õhtul järjepidevalt palvetame, iga päev pühakirju uurime, iganädal pereõhtut peame ja regulaarselt templis käime, vastame me aktiivselt Temakutsele Tema juurde tulla. Mida enam need harjumused meis välja kujunevad, sedaenam püüab Saatan meile kahju teha, kuid seda vähem ta seda suudab. Nendevahendite kasutamise abil rakendame me oma valikuvabadust, et Tema lepitava

ohverduse annid täiel määral vastu võtta.

‥ Tunnistan, et kui me tuleme tegusalt Tema juurde, suudame pidada vastu igale kiusatusele, igalesüdamevalule, igale oma väljakutsele.” (Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügiseneüldkonverents)

Küsige õpilastelt, kas keegi neist võiks jagada kogemust, mis poleks liiga isiklik, kuidasnad said võitu usu proovilepanekust.

Luuka 22:31–32; 3. Nefi 18:32; Õpetus ja Lepingud 108:7–8Teiste usu kindlustaminePaluge õpilastel tõsta käsi, kui nad teavad kedagi, kellel on probleeme tunnistusehoidmisega.

Paluge õpilastel uurida ja võrrelda kirjakohti Luuka 22:31–32, 3. Nefi 18:32 ja Õpetus jaLepingud 108:7–8, et leida, mis on meie kui Kiriku liikmete kohustus eriti meiepereliikmete suhtes. Piisava aja möödudes paluge õpilastel jagada, mida nad teadasaid. (Õpilased peaksid mõistma järgmist põhimõtet: kui me pöördume JeesuseKristuse evangeeliumisse, on meil kohus tugevdada teiste usku.

Jagage järgmiseid president Thomas S. Monsoni sõnu:

20. ÕPPETUND: USU JA TUNNISTUSE KAITSMINE

81

Page 98: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Ma olen leidnud, et osalusse naasmisel ja hoiakute, harjumuste ja tegude muutumiselon kaks peamist põhjust. Esiteks naasevad inimesed, kuna keegi on näidanud neileigavikulisi võimalusi ning on aidanud neil otsustada nende poole püüelda.Vähemaktiivsed ei suuda olla rahul keskpärasusega, kui nad näevad, milline tipptase onnende käeulatuses.

Teiseks naasevad mõned, kuna armsamad või „pühade kaaskodanikud” on järginud Päästja soovitustarmastada oma ligimest nagu iseennast [Efeslastele 2:19] ja on aidanud teistel täita nende unistusi jateha teoks ambitsioone.

Selle protsessi katalüsaatoriks on olnud ja on jätkuvalt armastuse põhimõte.” (Meie kohus päästa. –Liahoona, okt 2013, lk 5)

• Miks on armastus selline tähtis katalüsaator teiste usu tugevdamisel?

• Mida olete teie või on mõni teie tuttav teinud selleks, et tugevdada kellegi usku, keloli hingelisi probleeme?

• Milliseid samme saaksite astuda, et efektiivsemalt teiste usku kindlustada?

Lõpetuseks jagage oma tunnistust, et õpilased võivad aidata taastada ja tugevdadaoma pere ja sõprade usku, kui nad näitavad välja armastust ja järgivad sellesõppetunnis arutatud põhimõtteid.

Õpilase lugemismaterjal• Luuka 22:31–32; Johannese 14:26–27; Efeslastele 4:11–14; 1. Nefi 15:23–24; 2. Nefi

31:19–20; Alma 5:45–46; Heelamani 3:28–30; 3. Nefi 18:32; Õpetus ja Lepingud11:13–14; 21:4–6; 108:7–8.

• Dieter F. Uchtdorf. Tulge meiega! – 2013. a sügisene üldkonverents.

• Jeffrey R. Holland. Issand, ma usun. – 2013. a kevadine üldkonverents.

20. ÕPPETUND: USU JA TUNNISTUSE KAITSMINE

82

Page 99: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

21Laste kasvatamine armastusesja õigemeelsuses

Sissejuhatus„Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses jaõigsuses.” ( Perekond: läkitus maailmale. –www.jeesusekristusekirik.ee) Vanematel aitab seda kohust täita,

kui nad väljendavad armastust ja tunnistust nii sõnas kui ka teos jaseavad sisse korrapärased pereõhtu, perepalve ja pere pühakirjadeuurimise harjumused.

Ettevalmistav materjal• Richard G. Scott. Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügisene

üldkonverents.

• Jeffrey R. Holland. A Prayer for the Children. – Ensign, mai 2003, lk 85–87.

ÕpetamissoovitusedLuuka 15:11–20; Efeslastele 6:4Vanemate kohustus oma lapsi armastada ja nende eest hoolitsedaJagage järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Russell M. Nelsonisõnu:

„Kui meie noorim tütar oli umbes nelja-aastane, jõudsin ma ühel õhtul haiglatöölt üprishilja koju. Ma leidsin eest kurnatud abikaasa. ‥ Seega pakkusin, et panen meie nelja-aastase ise magama. Hakkasin käske jagama: „Võta riided seljast, riputa need nagisse,pane pidžaama selga, pese hambad, palveta,” ja nii edasi, kamandades teda karmiarmeeseersanti kombel. Ühtäkki kallutas ta oma pead, vaatas mulle mõtlikult otsa ja

küsis: „Issi, kas ma kuulun sulle?”

Ta õpetas mulle tähtsa õppetunni. ‥ Ei, lapsed ei kuulu meile. Meie vanemlik au on neid armastada,juhatada ja siis minna lasta.” (Listen to Learn. – Ensign, mai 1991, lk 22)

• Millise põhimõtte vanem Nelson selle kogemusega õpetas? (Vanematel on auoma lapsi armastada ja juhatada.)

Lugege või näidake järgmiseid laused perekonna läkitusest ja paluge õpilastel leidavõtmesõnad ja fraasid: „Mehel ja naisel on püha kohustus armastada teineteist jahoolitseda teineteise eest ning armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses ja õigsuses.” ( Perekond:läkitus maailmale. – www.jeesusekristusekirik.ee) Küsige õpilastelt, millisedvõtmesõnad neile silma jäid ja miks. Vajadusel küsige:

• Miks kasutatakse teie arvates lapsevanemate kohustuste kirjeldamiseks sõna„püha”?

Rääkige õpilastele, et Päästja õpetas tähendamissõna, mis näitab, kuidas laps, keskasvab armastuses, võib oma peresuhteid jätkuvalt usaldada. Paluge õpilastel lugedaLuuka 15:11–20 ja leida tõendeid, et kadunud poeg teadis, et tema isa teda armastab.Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil leitu kohta aru anda.

Selleks, et aidata õpilastel mõista isa selles tähendamissõnas, paluge ühel õpilasellugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Robert D. Halesi sõnad:

83

Page 100: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Tähendamissõnas kadunud pojast leiame me võimsa õppetunni perekondade ning eritivanemate jaoks. Pärast seda, kui noorem poeg „keskenes endasse” [Luuka 15:17],otsustas ta koju minna.

Kuidas ta teadis, et isa teda ära ei aja? Kuna ta tundis oma isa. Poja nooruspõlvevältimatute vääritimõistmiste, konfliktide ja rumaluste juures kujutan ma ette, et ta isal

pidi olema mõistev ja kaastundlik süda, leebed vastused, ärakuulav kõrv ning andestav embus. Veelkujutan ette tema poega teadmas, et ta võib koju tulla, kuna ta teadis, milline lahke kodu tedaootamas on.” (With All the Feeling of a Tender Parent: A Message of Hope to Families. – Ensign võiLiahona, mai 2004, lk 90)

• Millised isa armastuse väljendused vanem Hales ära märkis? Millised teisedvanemlikud teod loovad kodus armastava ja hooliva keskkonna? (Võite lugedaEfeslastele 6:4, et täiendada selle küsimuse arutamist.)

• Kuidas olete näinud vanemaid näitamas armastust oma laste vastu?

• Mida teete praegu, et valmistuda ühel päeval oma lapsi armastama ja nende eesthoolitsema?

Õpetus ja Lepingud 68:25–28; 93:36–40Laste kasvatamine õigemeelsusesNäidake õpilastele pilti väikesest lapsest, näiteks teie enda lapsest.

• Millised on mõned peamised õpetused, mida laps vajab, et vaimselt areneda?

Paluge õpilastel sellele küsimusele mõelda, kui nad uurivad ja võrdlevad õpetusikirjakohtades Õpetus ja Lepingud 93:36–40 ja 68:25–28. (NB! „Pühakirjakoht, õpetusvõi põhimõte saab tihti selgemaks, kui seda võrreldakse” teise pühakirjakohaga [GospelTeaching and Learning 2012, lk 22].)

• Millist lapsevanemate kohustustega seotud põhimõtet võime nendest salmidestõppida? (Kuigi nad võivad kasutada erinevaid sõnu, peaksid õpilased mõistmajärgmist põhimõtet: vanemad kuuletuvad Issanda käskudele, kui nadkasvatavad oma lapsi valguses ja tões. Selgitage, et nende salmide kontekstistähendab sõna „valgus” vaimset teadmist ja õigemeelsete põhimõtete tundmist.)

• Miks on oluline, et vanemad õpetaksid kodus lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumipõhimõtteid ja talitusi?

Selleks, et aidata õpilastel sellele küsimusele vastata, lugege ette KaheteistkümneApostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri sõnad:

„Pühakirjades räägitakse „usukilbi[st] .., millega te suudate kustutada kõik pahelistetulised nooled,” nagu ütleb Issand (ÕL 27:17).

Seda usukilpi valmistatakse kõige paremini kodus. Kuigi seda kilpi võib lihvida Kirikuklassides ja üritustel, peab see olema valmistatud koduse käsitööna ja sobima sellekandjale.” (Ärge kartke. – Ensign või Liahona, mai 2004, lk 79)

• Mil viisil olete näinud vanemaid oma lastele efektiivselt õpetamas õigemeelseidpõhimõtteid, mis juhivad neid valguse ja tõe juurde?

• Millist tagajärge mainitakse kirjakohas Õpetus ja Lepingud 68:25 vanematele, kestunnevad Jeesuse Kristuse evangeeliumi, kuid ei õpeta oma lastele evangeeliumipõhimõtteid? (Aidake õpilastel mõista järgmist põhimõtet: vanemad, kes

21. ÕPPETUND: LASTE KASVATAMINE ARMASTUSES JA ÕIGEMEELSUSES

84

Page 101: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

tunnevad Jeesuse Kristuse evangeeliumi, kuid ei õpeta oma lasteleevangeeliumi põhimõtteid, vastutavad Jumala ees.)

Selgitage, et Kiriku juhid on korduvalt toonud välja õigemeelseid viise, mida vanemadpeaksid kodus rakendama, et õpetada oma lastele evangeeliumi põhimõtteid.

Jagage igale õpilasele õppetunni lõpus olev käsileht ja lugege käsilehel olevaid juhiseid.Piisava aja möödudes ja Püha Vaimu õhutusel küsige järgnevaid küsimusi:

• Kuidas on need perekondlikud tegevused teid aidanud?

• Miks on tähtis arendada palvetamise, pühakirjade lugemise ja pereõhtu pidamiseharjumusi enne abiellumist ja laste saamist?

Aitamaks õpilastel mõista, et vanemad võivad oma lastele evangeeliumi põhimõtteidõpetada ka teistes olukordades, jagage järgmiseid vanem David A. Bednari ja vanemJeffrey R. Hollandi sõnu:

„Lapsevanemad peaksid olema valvel ja tähelepanelikud spontaanselt tekkivatevõimaluste suhtes oma lastele tunnistada. Sellised võimalused ei pruugi olla planeeritudega ette teada. Näib, et mida vähem ettekavatsetud need on, seda harivam ja kestvamon nende mõju. ‥

Näiteks avaneb lapsevanemal õhtusöögilauas ideaalne võimalus igapäevase vestlusekäigus jutustada ja tunnistada mingitest erilistest õnnistustest, mis talle argiaskelduste käigus onosaks saanud.” (David A. Bednar. Olge valvel kõige püsivusega. – 2010. a kevadine üldkonverents)

„Elage evangeeliumi järgi nii silmatorkavalt, kui suudate. Pidage lepinguid, mida teielapsed teavad, et olete sõlminud. Andke preesterluse õnnistusi. Ja jagage omatunnistust! Ärge oletage, et lapsed mingil viisil ise teie tõekspidamistest aimu saavad. ‥

Kas meie lapsed teavad, et me armastame pühakirju? Kas nad näevad meid neidlugemas ja märgistamas ning igapäevaelus nende külge klammerdumas? Kas meie

lapsed on kunagi ootamatult suletud ukse avanud ja leidnud meid palves põlvitamas? Kas nad onkuulnud meid mitte ainult palvetamas koos nendega, vaid samuti palvetamas nende eest, ainsaksajendiks meie vanemlik armastus? Kas meie lapsed teavad, et me usume paastumisse ‥ ? Kas nadteavad, et meile meeldib templis viibida ‥ ? Kas nad teavad, et me armastame ja toetame kohalikkeja üldjuhte hoolimata nende ebatäiuslikkusest ‥ ? Kas need lapsed teavad, et me armastame Jumalatkogu südamest ja soovime näha tema Ainusündinud Poja nägu ja langeda Tema jalge ette? Mapalvetan, et nad võiksid seda teada.” (Jeffrey R. Holland. A Prayer for the Children. – Ensign, mai2003, lk 86–87)

• Kuidas on teie vanemad või teised vanemad, keda olete näinud, kasutanud äraspontaanseid võimalusi evangeeliumi põhimõtteid õpetada?

• Miks on tähtis, et vanemad elaksid silmatorkavalt evangeeliumi järgi?

• Mida teie praegu teete, et süvendada oma teadmisi evangeeliumist, et võiksite ühelpäeval oma lastele tõde ja valgust õpetada?

Tunnistage, et vanemad võivad kasvatada oma lapsi armastuses ja õigemeelsuses,juhatades neid tagasi Taevase isa juurde armastuse, evangeeliumi põhimõteteõpetamise ja hea eeskuju näitamise kaudu.

Õpilase lugemismaterjal• Luuka 15:11–20; Efeslastele 6:4; 2. Timoteosele 3:15; 3. Nefi 18:21; Õpetus ja

Lepingud 68:25–28; 93:36–40.

21. ÕPPETUND: LASTE KASVATAMINE ARMASTUSES JA ÕIGEMEELSUSES

85

Page 102: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Richard G. Scott. Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügiseneüldkonverents.

• Jeffrey R. Holland. A Prayer for the Children. – Ensign, mai 2003, lk 85–87.

Perepalve, pere pühakirjade uurimise ja pereõhtuõnnistusedKui te loete järgmiseid Kiriku juhtide õpetusi, märkige ära õnnistused, mis tulevad igapäevasestperepalvest ja pühakirjade uurimisest ja iganädalasest pereõhtu pidamisest.

Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:

„Vanemad, aidake oma lapsi kaitsta, relvastades neid hommikul ja õhtul perepalve väega. ‥ Kaitskeoma lapsi igapäevaste maiste mõjude eest, kindlustades neid perepalvest tulenevate vägevateõnnistustega. Perepalve peaks olema teie igapäevaelus prioriteet, mille kohta ei peeta läbirääkimisi.

‥ Kuulugu nad lahutamatu osana teie igapäevaellu. Kui tahate, et teie lapsed märkaksid ja mõistaksidVaimu õhutusi ning tegutseksid nende ajel, peate te uurima pühakirju koos nendega. ‥ Igapäevase,järjepideva pühakirjauurimise kaudu leiate te rahu teid ümbritsevas segaduses ja jõudu panna vastukatsumustele. Teis areneb tugev usk Jumala armu ja te teate, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saabkõik õigeks Jumala ajastuse järgi.” (Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügisene üldkonverents)

Õde Linda S. Reeves Abiühingu üldjuhatusest on õpetanud:

„Pean tunnistama õnnistustest, mida toovad igapäevane pühakirjade uurimine, palved ja iganädalasedpereõhtud. Need tegevused aitavad leevendada pingeid, annavad meie elule suuna ja lisavad kodulekaitset.” (Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu. – 2014. a kevadine üldkonverents)

President Thomas S. Monson on öelnud:

„Perepalve on kõige suurem patupeletaja ja seetõttu kõige parem rõõmu ja õnne tooja.” (Hallmarks of aHappy Home. – Ensign, nov 1988, lk 69)

Mõtiskle järgmiste küsimuste üle:

• Milliseid nendest õnnistustest olete kogenud oma peres või näinud teistesperedes?

• Mida me saame teha praegu, et saada rohkem neid õnnistusi?

21. ÕPPETUND: LASTE KASVATAMINE ARMASTUSES JA ÕIGEMEELSUSES

86

Page 103: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

22Eduka pere loomine

Sissejuhatus„Perekond: läkitus maailmale” kirjeldab põhimõtteid, midavanemad peaksid oma lastele õpetama. Selles õppetunnislahatakse vanemate kohustust õpetada lastele „austuse, ‥kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse” põhimõtteid.

Arutatakse ka vanemate kohustust õpetada lapsi „armastama jateenima üksteist, järgima Jumala käske ning olema seadustelekuulekad kodanikud”. (Liahoona, okt 2004, lk 49) Nendepõhimõtete õpetamine aitab vanematel luua edukaid peresid.

Ettevalmistav materjal• Dallin H. Oaks. Hea, parem, parim. – 2007. a sügisene üldkonverents.

• Susan W. Tanner. Did I Tell You … ? – Ensign või Liahona, nov 2003, lk 73–75.

ÕpetamissoovitusedPõhimõtted edukatele peredeleValmistage õpilasi selleks õppetunniks ette, näidates järgmiseid president David O.McKay (1873–1970) sõnu:

„Edu ühelgi muul alal ei kompenseeri ebaõnnestumist kodus.” (tsiteeritud J. E.McCullochi kõnest Home: The Savior of Civilization 1924, lk 42; Conference Report, apr1935, lk 116)

• Arvestades kursuse jooksul õpitut, mis on mõningad põhimõtted, mis aitavad kaasaeduka pere loomisele?

Aitamaks sellele küsimusele vastata, näidake ja lugege ette järgmine lause läkitusest„Perekond: läkitus maailmale”.

„Õnnestunud abielud ja perekonnad on üles ehitatud usu, palvetamise, meeleparanduse, andestuse,austuse, armastuse, kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele.”

Selgitage õpilastele, et enamik selles lauses mainitud põhimõtteid on eelnevatetundide jooksul arutatud. Et keskenduda omadustele, mida veel arutatud pole,kirjutage tahvlile:

Austus

Kaastunne

Töö

Tervislik meelelahutus

Jagage õpilased väikestesse rühmadesse ja määrake igale rühmale üks nendestomadustest. Paluge rühmadel arutleda järgmiste küsimuste üle:

87

Page 104: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Austus• Mida head võib perele tuua see, kui vanemad näitavad oma laste vastu üles

austust? Kui lapsed näitavad üles austust vanemate suhtes? Kui vanemad näitavadüles austust teineteise suhtes?

• Millist austuse avaldamise näidet võid jagada oma pere kogemustest?

Kaastunne• Mil viisil võivad vanemad õpetada lastele kaastunnet teiste pereliikmete vastu?

• Milliseid näiteid kaastunde õpetamise kohta võite tuua oma perest või omatuttavast perest?

Töö• Miks on töö eduka pere osa?

• Kuidas võivad vanemad aidata oma lastel tööst rõõmu ja rahuldust leida?

• Milliseid näiteid lastele töötegemise õpetamise kohta võite tuua oma perest võioma tuttavast perest?

Tervislik meelelahutusRääkige sellele rühmale, et kui perel ei ole palju aega pereüritusteks, siis oleks tarkvalida neid tegevusi, mis on kõige väärtuslikumad. Paluge sellel rühmal lugeda läbiKaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Dallin H. Oaksi sõnad ja arutadajärgmiseid küsimusi:

„Mõtiskledes teiste valikute üle, peaksime me pidama meeles, et sellest, et miski onhea, ei piisa. On valikuid, mis on paremad, ja veel teisigi, mis on parimad. ‥

Mõned meie tähtsaimad valikud puudutavad perekondlikke tegemisi. ‥ Otsustades,kuidas veeta aega koos perega, peaksime me jälgima, et ei raiskaks kogu oma aegaasjadele, mis on pelgalt head, vaid jätaksime veidi aega selle jaoks, mis on parem või

parim. Üks sõber tegi koos oma noore perega suvepuhkuse ajal mitmeid väljasõite, külastades kamälestusväärseid ajaloolisi paiku. Suve lõpus küsis ta oma teismeliselt pojalt, milline nendest headestsuvistest tegemistest meeldis talle kõige rohkem. Vastus oli õpetlik nii isa kui ka nende jaoks, kelleleta sellest rääkis. „Mulle meeldis sel suvel kõige rohkem see,” vastas poiss, „kui me sinuga õhtul murullamasime, tähti vaatasime ja juttu ajasime.” Super perekondlikud tegevused võivad olla laste jaokshead, kuid need pole alati paremad kui armastava vanemaga omaette veedetud aeg.” (Hea, parem,parim. – 2007. a sügisene üldkonverents)

• Kuidas võib selle isa ja poja kogemus aidata meil mõista tervisliku meelelahutusemõistet perekonnas?

• Kuidas võiks pere koos töötada, et muuta meelelahutuslikud tegevusedtähendusrikkamaks?

Piisava aja möödudes paluge rühmadel jagada kokkuvõtet oma arutelust terve klassiga.

Selle tunniosa lõpetuseks näidake Esimese Presidentkonna liikme Dieter F. Uchtdorfijärgmiseid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

22. ÕPPETUND: EDUKA PERE LOOMINE

88

Page 105: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Kuna ükski teine kordaminek ei korva halbu peresuhteid, tuleb perele pöörata erilisttähelepanu. Me loome siiraid ja armastavaid peresuhteid, tehes koos lihtsaid asju, naguühised õhtusöögid, pereõhtud ja koos lõbutsemine. Peresuhetes tähendab armastusaega. Harmooniline kodu on rajatud üksteise jaoks aja võtmisele.” (Asjadest, millestkõik kõige rohkem oleneb. – 2010. a sügisene üldkonverents)

• Kas võiksite jagada kogemust, mil lapsevanem või mõni teine pereliige teiegatähendusrikkalt aega veetis?

Küsige õpilastelt, kas keegi neist sooviks jagada oma mõtteid ja tunnistust sellest,kuidas tahvlile kirjutatud omadused võivad peresid õnnistada.

5. Moosese 6:4–7; Õpetus ja Lepingud 134:5–6; Usuartiklid 1:12Vanemate kohus lapsi õpetadaPaluge õpilastel uurida läkituse „Perekond: läkitus maailmale” kuuendat lõiku ja leidakonkreetseid asju, mida on vanematel püha kohus oma lastele õpetada. Kuniksõpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgnevat:

Üksteist armastada ja teenida

Järgida Jumala käske

Olla seadusekuulekad kodanikud

Rõhutage järgmist põhimõtet: vanematel kästakse õpetada oma lapsi üksteistarmastama ja teenima, järgima Jumala käske ja olema seadusele kuulekadkodanikud.

Paluge õpilastel võtta lahti 5. Moosese 6. Selgitage, et selles peatükis on Moosesejuhised Iisraeli lastele sellest, kuidas käske pidada. Paluge õpilastel lugeda 5. Moosese6:4–7 ja samastada see sõnum endaga, asendades sõnad „oma”, „sulle”, „su” omanimega.

• Kuidas mõjutab oma nime nendesse salmidesse panemine seda, kuidas te neidsalme mõistate?

• Kui tihti peavad vanemad 7. salmi kohaselt oma lapsi õpetama?

Märkige ära tahvlil olev fraas „üksteist armastada ja teenida”. Arutage selle fraasitähendust, lugedes ette järgmised Esimese Presidentkonna liikme James E. Fausti(1920–2007) sõnad ja küsides järgnevaid küsimusi:

„Peaaegu iga päev toob endaga võimalusi teha teistele omakasupüüdmatuid tegusid.Selliseid tegusid on lõputult ja need võivad olla nii lihtsad nagu hea sõna, abistav käsivõi lahke naeratus.” (What’s in It for Me? Ensign või Liahona, nov 2002, lk 21–22)

• Kui palju võimalusi on teil iga päev oma pereliikmeid armastada ja teenida?

• Mida võiksite teha, et muuta oma pereliikmete teenimine suuremaks prioriteediksoma elus?

Andke õpilastele hetk aega, et mõtiskleda, mida nad võiksid teha, et paremini omapereliikmeid teenida ja nende vastu armastust näidata.

22. ÕPPETUND: EDUKA PERE LOOMINE

89

Page 106: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Märkige ära tahvlile kirjutatud fraas „järgida Jumala käske” ja küsige:

• Miks peaks peamine vastutus õpetada oma lastele Jumala käske olema vanematel?

Jagage järgmiseid endise Noorte Naiste üldjuhataja õde Susan W. Tanneri sõnu.Selgitage, et selles kõnes meenutas õde Tanner nõuannet, mida andis ühele omatütrele, kes oli hiljuti abiellunud ja hakkas oma kodu looma.

„Vaata oma vanavanemate kodu eeskuju. Mõlema vanema vanemad kasvatasid omalapsi „valguses ja tões” (ÕL 93:40). [Kodu, kus su isa kasvas] oli õppimise koda. Ta ütlesoma isa matustel, et ei õppinud Kiriku koosolekutel ühtegi põhimõtet, mida ta poleksvarem oma kodus õppinud. Kirik oli tema kodule lisaks.” (Did I Tell You … ? Ensign võiLiahona, mai 2003, lk 73)

• Kuidas saaksite valmistuda, et luua oma pere jaoks õppimise koda – sarnase, nagukirjeldas õde Tanner. Mis oleksid teie mõtted, kui teie tulevased lapsed ütleksidseda oma lapsepõlvekodu kohta?

Märkige ära tahvlil olev fraas „olla seadusekuulekad kodanikud”. Ütelge õpilastele, etkirjakohas Õpetus ja Lepingud 134 on kirjas „tõekspidamis[ed] valitsuste ja seadustekohta” (134. osa päis). Aidake õpilastel mõista selle osa sisu, paludes ühel õpilasellugeda ette osa päis. Seejärel paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud134:5–6 ja teisel 12. usuartikkel. Paluge õpilastel leida, mida õpetas Issand maaseaduste kohta.

• Millised õpetused valitsuste ja maa seaduste kohta teile silma jäävad? (Lisaks võitepaluda õpilastel lugeda ja ristviidata Õpetus ja Lepingud 58:21 ning 98:4–6.)

• Miks on tähtis, et kodu oleks peamine koht, kus lapsed õpivad maa seadustelekuuletuma?

Näidake järgmist avaldust vanem Neal A. Maxwellilt (1926–2004) KaheteistkümneApostli Kvoorumist:

„Kui vanemliku kasvatuse osakaal langeb, suureneb vajadus korrakaitse järele. Kui onpuudu efektiivseid vanemaid, siis on alati puudu politseinikke! Samamoodi, mida vähemon häid kodusid, seda suurem on puudus vanglate järele.” (Take Especial Care of YourFamily. – Ensign, mai 1994, lk 89)

• Kuidas võiksid vanemad õpetada oma lapsi kuuletuma maa seadustele?

• Kas teate kedagi, kes järgib kohusetundlikult maa seadusi ja näitab austustvalitsusametnike vastu? Millist mõju avaldaks selline käitumine tema lastele?

Julgustage õpilasi eelolevate päevade jooksul mõtisklema põhimõtete üle, midavanemad peavad õpetama, et luua edukas pere. Paluge neil teha plaane, kuidas võiksidnad järgida neid põhimõtteid oma elus praegu ja kaasata neid oma peresse tulevikus.

Õpilase lugemismaterjal• 5. Moosese 6:1–7; Joosua 24:15; Moosia 4:14–15; Õpetus ja Lepingud 58:21; 98:4–6;

134:5–6; Usuartiklid 1:12.

• Dallin H. Oaks. Hea, parem, parim. – 2007. a sügisene üldkonverents.

22. ÕPPETUND: EDUKA PERE LOOMINE

90

Page 107: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

23Ajalike vajaduste eesthoolitsemine

SissejuhatusJumal usaldab inimestele vastutuse hoolitseda iseenda ajalikevajaduste ja oma pere põhivajaduste eest. Vanematel on pühakohustus hoolitseda oma laste ajalike „vajaduste rahuldamiseeest” ( Perekond: läkitus maailmale. –

www.jeesusekristusekirik.ee). Selles õppetunnis õpitakse, kuidasenesega toimetuleku põhimõtted võivad aidata kaasa ajalikule javaimsele stabiilsusele praegu ja tulevikus.

Ettevalmistav materjal• M. Russell Ballard. Becoming Self-Reliant—Spiritually and Physically. Ensign,

märts 2009, lk 50–55.

• Robert D. Hales, Saagem kokkuhoidlikeks hoolekandjaiks nii vaimses kui kaajalises mõttes. – 2009. a kevadine üldkonverents.

• Marvin J. Ashton. One for the Money. – Ensign, sept 2007, lk 37–39.

• Provident Living veebileht, providentliving.org

ÕpetamissoovitusedMarkuse 6:1–3; Luuka 2:51–52Enesega toimetulekKirjutage tahvlile järgmine küsimus: „Mil viisil valmistas Jeesus Kristus ennast etteoma maiseks teenimistööks?” Paluge õpilastel lugeda Markuse 6:1–3 ja Luuka 2:51–52ja leida, mil viisil valmistas Päästja ennast nooruses ette oma hilisemaks teenimistööks.Kuniks õpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgnev:

Töötas koos isaga puusepana (erialaselt)

Edenes tarkuses (hariduselt)

Edenes pikkuselt (füüsiliselt)

Edenes armus Jumala juures (vaimselt)

Edenes armus inimese juures (sotsiaalselt)

• Kuidas võib Päästja eeskuju järgimine nendel viiel moel aidata teil valmistuda niienda kui ka oma tulevase pere vajaduste eest hoolitsemiseks?

Lugege järgmiseid president Spencer W. Kimballi (1895–1985) sõnu ja paluge õpilastelkuulata, mis on president Kimballi sõnade kohaselt iga viimse aja püha kohustus:

„Issand on käskinud oma Kirikul ja selle liikmetel olla iseseisev ja sõltumatu (vt ÕL78:13-14).

Iga inimese sotsiaalse, emotsionaalse, vaimse, füüsilise ja majandusliku heaolu eest onvastutav kõigepealt tema ise, seejärel tema perekond ja kolmandaks Kirik, kui ta onustav Kiriku liige.

91

Page 108: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Ükski tõeline viimse aja püha, kes on füüsiliselt ja emotsionaalselt võimeline enda eest hoolt kandma,ei anna vabatahtlikult vastutust iseenda ega oma pere heaolu eest kellegi teise kanda. Nii kaua, kui taon Issanda inspiratsiooni ja oma tööga ise võimeline hakkama saama, hoolitseb ta enda ja oma perevaimsete ja ajalike vajaduste eest.” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball 2006,lk 116)

• Mis on president Kimballi sõnade kohaselt meie kõigi kohustus?

• Miks on tähtis saada iseseisvaks ja sõltumatuks? (Õpilased peaksid ära tundmajärgmise põhimõtte: kui me saame iseseisvaks, võime hoolitseda iseenda jaoma pere vaimsete ja ajalike vajaduste eest.)

Paluge õpilastel jagada, mida iseseisvus nende jaoks tähendab. NäidakeKaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Robert D. Halesi järgnevaid sõnu japaluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Enesega toimetulek tähendab vastutuse võtmist iseenda ja nende inimeste vaimsening ajaliku heaolu eest, kelle Taevane Isa on meie hoolde usaldanud. Ainult enesegatoime tulles saame Päästjat jäljendada, kui teenime ja õnnistame teisi.

Tähtis on mõista, et enesega toimetulek aitab meil saavutada meie lõppsihti. Meiepõhieesmärgiks on saada selliseks, nagu on Päästja, ja sellele eesmärgile aitab kaasa

ennastunustav teiste teenimine. Teenimissuutlikkus kasvab või kahaneb vastavalt sellele, kuidas meenesega toime tuleme.” (Heaolu evangeeliumi vaatenurgast: usk tegudes. Heaolu ja enesegatoimetuleku peamised põhimõtted 2009, lk. 2)

• Mis on enesega toimetuleku põhieesmärk?

• Kuidas kahaneb teie võime teisi teenida, kui te ei tule enesega toime?

Et aidata õpilastel paremini mõista iseseisvust, näidake järgmiseid Abiühingu endiseüldjuhataja õde Julie B. Becki sõnu:

Busath.com

„Kuidas saada iseseisvaks? Me hakkame toime tulema, kui meie teadmised, haridus jakirjaoskus on piisavad, kui me käime arukalt ümber oma raha ja vahenditega, olemevaimselt tugevad, valmistume hädaolukordadeks ja ettetulevateks juhtumiteks, olemeterved ning meie sotsiaalne ja emotsionaalne heaolu on tagatud.” (Abiühingu juhataja

kohustused seoses heaoluga. Heaolu ja enesega toimetuleku peamised põhimõtted, lk 5).

Kirjutage tahvli ülaserva järgmised sõnad: haridus, rahaasjad, vaimsus, kodused varud,tervis ja töö. Juhendage õpilasi, et enesega toimetulek kaasab neid kuut tasakaaluka eluvaldkonda (vt Kristlik hoolekanne: sotsiaalabi ülevaade juhtidele 2009, lk 1–2). Veetkemõnda aega arutades, mida võivad vallalised täiskasvanud teha, et saada nendesvaldkondades iseseisvamaks, et nad oleksid suutelised paremini hoolitsema omatulevase pere ajalike ja vaimsete vajaduste eest ja Kirikus teenima. Kirjutage õpilastevastused tahvlile. Mõtted võivad sisaldada järgmist:

Haridus: Saada ülikoolikraad või kutsetunnistus, parandada oma õpiharjumusi,omandada lisakutseoskusi, õppida tegema põhilisi kodu- ja autoremonditöid.

Rahaasjad: Maksta ausalt kümnist ja paastuannetust, õppida, kuidas koostadaeelarvet ja sellest kinni pidada, arendada enesedistsipliini, vältida mittevajalikkuvõlga, maksta võlgu, panna iga kuu palgast natuke raha kõrvale.

23. ÕPPETUND: AJALIKE VAJADUSTE EEST HOOLITSEMINE

92

Page 109: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Vaimsus: Palvetada, uurida pühakirju, paastuda eesmärgipäraselt, käia regulaarselttemplis.

Kodused varud: Õppida, kuidas toitu sisse teha ja säilitada, pidada aeda (kas võivaid mõnda taime).

Tervis: Pidada kinni tarkuse sõnast, teha regulaarselt trenni, toituda tervislikult,magada piisavalt, hankida tervisekindlustus.

Töö: Arendada tööoskusi, edendada tugevat tööeetikat, omandada kõrgemaidkvalifikatsioone.

• Mida olete teinud, et suurendada oma iseseisvust ühes nendest valdkondadest?Kuidas suurendas see püüdlus teie iseseisvustunnet ja enesehinnangut? Kuidassuurendas see teie võimet hoolitseda enda eest ja Kirikus rohkem teenida?

Paluge õpilastel seada eesmärk, et parendada ennast nendes kuues valdkonnas.

Malaki 3:8–12; Matteuse 6:19–21; 1. Timoteosele 6:7–10; 2. Nefi 9:51;Jaakobi 2:13–14, 18–19; Õpetus ja Lepingud 104:13–18Rahaasjade korraldamineTuletage õpilastele meelde, et kui nad seda juba ei tee, siis ühel päeval on nadvastutavad iseenda ja potentsiaalselt ka pere kindlustamise eest. Seepärast peavad nadõppima oma ajalike vahenditega targasti talitama.

Määrake igale õpilasele lugemiseks mõni järgmistest kirjakohtadest ja paluge neil leidapõhimõtted, mis on seotud rahaasjade aruka korraldamisega.

Malaki 3:8–12 (kuuletu kümnise ja annetuste seadusele)

Matteuse 6:19–21 (väldi oma südame kinnitamist maiste asjade külge)

1. Timoteosele 6:7–10 (ole rahul sellega, mis meil on – „rahaahnus on kõigi kurjadeasjade juur”)

2. Nefi 9:51 (ära raiska raha ega tööjõudu selle peale, mis on väärtusetu)

Jaakobi 2:13–14, 18–19 (otsi rikkust õigemeelsel eesmärgil)

Õpetus ja Lepingud 104:13–18 (kasuta oma jõukust vaeste ja abivajajateabistamiseks)

Piisava aja möödudes paluge õpilastel teistele rääkida, mida nad leidsid. (Tehkekindlaks, et õpilased mõistavad järgmist põhimõtet: rakendades arukaidfinantspõhimõtteid võivad üksikisikud ja pered suurendada omafinantsstabiilsust ja olla valmis teisi aitama. (Võite ära märkida, et pühakirjadestõmbab Issand tihti paralleele rikkuste saamise ja vaeste ning abivajajate eesthoolitsemise vahel. Vaata näiteks Jk 2:18 ja ÕL 104:18.)

• Milliseid õnnistusi oled kogenud oma elus arukate finantspõhimõtete rakendamisetulemusel?

Õpetus ja Lepingud 104:78Mittevajaliku võla vältimineLugege salmi Õpetus ja Lepingud 104:78. Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumiliikme vanem Joseph B. Wirthlini (1917–2008) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilaselneed ette lugeda:

23. ÕPPETUND: AJALIKE VAJADUSTE EEST HOOLITSEMINE

93

Page 110: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Pidage meeles: võlg on üks orjuse vorme. See on rahahävitaja. Kui ostame krediidipeale, loob see vaid pettekujutluse majanduslikust heaolust. Me mõtleme, et asjadkuuluvad meile, kuid tegelikkuses kuulume ise asjadele.

Mõned võlad – nagu näiteks tagasihoidliku kodu, hariduse omandamise ja ehkhädavajaliku esimese auto jaoks – võivad olla vajalikud. Kuid me ei peaks kunagi

astuma tarbimislaenu võttes finantsorjusesse ilma selle hinda hoolikalt kaalumata.” (Earthly Debts,Heavenly Debts. – Ensign või Liahona, mai 2004, lk 40–41)

• Miks on võlg üks orjuse vorme? (Kui õpilased vastavad, aidake neil mõista järgmistpõhimõtet: mittevajaliku võla vältimine aitab hoida üksikinimesi ja peresidfinantsorjusest vaba.) President Gordon B. Hinckley (1910–2008) õpetas:„Enesega toimetulekut ei saa [olla] kodus, millel lasub tõsine võlakoorem. Inimeselei saa olla ei iseseisvust ega vabadust ahelatest, kui tal on kohustused teiste ees.”(To the Boys and to the Men. – Ensign, nov 1998, lk 53)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmine nõuanne president Thomas S. Monsonilt:

„Vältige seda filosoofiat ja vabandust, et eilne luksus on saanud tänaseks vajaduseks.Need ei ole vajadused, kui me ise neid selleks ei muuda. Paljud meie nooredabielupaarid tahavad alustada tänapäeval mitme autoga ja sellise koduga, milleomandamiseks ema ja isa terve elu tööd tegid. Niisiis võtavad nad kahe palga aluselpikemaajalise laenu. Vahest avastavad nad liiga hilja, et muudatused tulevad siiski,

naised saavad lapsi, mõnda perekonda jälitab haigus, kaotatakse töökohti, leiavad asetlooduskatastroofid ja muud olukorrad ning kahe palga alusel võetud hüpoteeklaenu ei suudeta enamtasuda. Meil on tähtis elada oma sissetulekute piires.” (Muutumatud tõed muutuvateks aegadeks.Ensign või Liahona, May 2005, lk 20)

• Mis on mõned võimalikud tagajärjed, kui üksikisikud ja pered ei suuda teha vahetsoovidel ja vajadustel?

• Kuidas teha vahet soovidel ja vajadustel?

Julgustage õpilasi mõtlema järgmistele küsimustele ja kirjutama vastused omapäevikusse:

• Millises eluvaldkonnas võiksite saada iseseisvamaks?

• Kuidas võiksite paremini korraldada oma ajalikke vahendeid?

Õpilase lugemismaterjal• Malaki 3:8–12; Matteuse 6:19–21; Markuse 6:1–3; Luuka 2:51–52; 1. Timoteosele

6:7–10; 2. Nefi 9:51; Jaakobi 2:17–19; Õpetus ja Lepingud 56:17; 75:28; 104:13–18,78.

• Robert D. Hales, Saagem kokkuhoidlikeks hoolekandjaiks nii vaimses kui kaajalises mõttes. – 2009. a kevadine üldkonverents.

• Marvin J. Ashton. One for the Money. – Ensign, sept 2007, lk 37–39.

23. ÕPPETUND: AJALIKE VAJADUSTE EEST HOOLITSEMINE

94

Page 111: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

24Vallalised täiskasvanud Kirikuliikmed

SissejuhatusJeesuse Kristuse evangeelium rõhutab igavesi õnnistusi, midasaadakse abielu ja peresuhete kaudu. Siiski leiavad paljud Kirikuliikmed ennast olukorras, kus neil ei ole hetkel võimalust abieluksega pere loomiseks. See õppetund rõhutab, et Kiriku liikmed, kes

on vallalised, aitavad olulisel määral kaasa Issanda kuningriigile.Kuigi abielu ja pere õnnistused mõnikord viibivad, ei jäeta kedagi,kes peab õigemeelselt kinni Jumalaga tehtud lepingutest, nendestilma.

Ettevalmistav materjal• Gordon B. Hinckley. A Conversation with Single Adults. – Ensign, märts 1997, lk

58–63.

• Spencer J. Condie. Pretendeerige kallitele ja suurimatele tõotustele. Ensign orLiahona, Nov. 2007, 16–18.

Õpetamissoovitused1. korintlastele 12:12–20, 25–27Vallalised liikmed perekeskses KirikusPaluge õpilastel jagada mõningaid raskusi, mida Kiriku vallalised liikmed võivadkogeda, kui nad käivad koguduses, kus paljud liikmed on abielus ja lastega. (VallalisedKiriku liikmed võivad tunda ennast heitununa, eraldatuna ja välja jäetuna koosolekutelja tundides, kus õpetatakse abielu ja perekonnaga seonduvat.)

• Kuidas võiksid teised Kiriku liikmed aidata vallalistel täiskasvanutel tunda, et neidKiriku koosolekutel ja üritustel väärtustatakse?

Näidake president Howard W. Hunteri (1907–1995) järgnevaid sõnu ja paluge ühelõpilasel need ette lugeda:

„Kirik on kõikide liikmete jaoks. ‥ Meil kõigil, vallalistel või abielus, on isiklik identiteetja vajadused, mille hulgas on soov, et meid Jumala lapsena väärtustataks. ‥

See on Jeesuse Kristuse kirik, mitte abielupaaride või vallaliste või mingi muu rühmakirik.” (The Church Is for All People. – Ensign, juuni 1989, lk 76)

Selgitage, et apostel Paulus võrdles Kirikut inimkehaga ja inimesi kirikus kehaosadega.Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette 1. korintlastele 12:12–20, samal ajal kuiteised kuulavad, kuidas Paulus võrdles kehaosi Kiriku liikmetega.

• Milliseid raskusi me kogeksime, kui mõned meie kehaosad puudu oleksid?

• Milliseid põhimõtteid õpetab meile Pauluse analoogia Kiriku ja selle liikmetekohta? (Õpilased võivad tuua välja mitmeid tähtsaid põhimõtteid. Tehke kindlaks,et rõhutataks järgmist põhimõtet: Kiriku iga liige on väärtuslik ja saab andaKirikule olulise panuse.)

• Kuidas oled näinud oma koguduse vallalisi liikmeid Kirikusse panustamas?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 1. korintlastele 12:25–27. Paluge õpilastel kuulata,mida saaksid Kiriku liikmed teha, et saada ühtseks.

95

Page 112: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mida saaksid kõik Kiriku liikmed, abielus või vallalised, teha, et aidata üksteiseltunda ühtsust teiste koguduse liikmetega.

Näidake järgnevaid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Robert D. Halesisõnu:

„Me kõik kuulume pühade kogukonda, me kõik vajame üksteist ja me kõik töötamesama eesmärgi nimel. Meie erinevusi arvestades võiks igaüks meist ennast [omakogudusest] eraldada. Kuid me ei tohiks eneses adutud erinevuste tõttu kõrvale jäädaega eraldada ennast võimalustest. Selle asemel peaksime jagama oma andeid ja talenteteistega, tuues neile lootuse ja rõõmu sära ja seda tehes tõsta meie enda vaimu.”

(Belonging to a Ward Family. – Ensign, märts 1996, lk 16)

• Kuidas on teie pingutused võtta vastu kutseid ja osaleda oma koguduses aidanudteil tunda ühtsust teiste liikmetega?

Heebrealastele 11:1, 6, 8–13, 16Lubatud õnnistuste ootamineNäidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Dallin H. Oaksi järgnevaidsõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Need, kes on vallalised, peaksid soovima templis abielluda ja seadma selle endaleeesmärgiks. Noored ja noored vallalised ei tohiks võtta omaks poliitiliselt korrektset,kuid igavikuliselt väära mõtlemist, mis seab halba valgusse abiellumise ja lastesaamisetähtsuse.” (Desire. – Ensign või Liahona, mai 2011, lk 45)

• Miks võivad teie arvates mõned vallalised liikmed tunda heitumust, kui nadmõtlevad õpetusele, et „abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud“ ning et„perekond on kesksel kohal Looja plaanis seoses Tema laste igavese saatusega”? (Perekond: läkitus maailmale. – www.jeesusekristusekirik.ee)

Selgitage, et kuigi abielu ja perekond on ideaalid, ei ole paljud vallalised täiskasvanudKiriku liikmed kindlad, kas nemad kunagi abielluvad. Need, kes on lahutatud võilesestunud, võivad kahelda, kas nad kunagi uuesti abielluvad.

Lugege ette järgmised Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. ToddChristoffersoni sõnad ja paluge õpilastel leida, mida on Päästja teinud, et teha igavesedõnnistused kättesaadavaks neile, kellel pole abielu ega perekonna õnnistusi:

„Abielu ja perekonda puudutavate põhitõdede kuulutamine ei tähenda, et nendeohverdused ja saavutused, kelle puhul abielu- ja pereideaal hetkel teostunud pole, onkuidagi vähemtähtsad või et need jäetakse tähelepanuta. Mõni teist ei ole saanudabielluda näiteks võimaluste puudumise, samasooveetluse, füüsilise või vaimse puudevõi pelga hirmu tõttu läbikukkumise ees, mis, vähemalt praegusel hetkel, usku varjutab.

Mõni teist on olnud abielus, kuid abielu on purunenud ning teie kanda on jäänud see, mida kahekesigivaevu kanda jaksatakse. Mõned, kes on abielus, ei saa lapsi, kuigi nad seda kogu südamest soovivadja selle nimel palvetavad.

‥ Me tunnistame veendunult, et Jeesuse Kristuse lepitus on arvestanud kõigi vajakajäämiste jakaotustega ning lõppkokkuvõttes hüvitab need kõigi nende jaoks, kes Tema poole pöörduvad. Keegipole määratud saama vähem kui kõike, mis Isal oma lastele varuks on.” (Milleks abielu, milleksperekond? – 2015. a kevadine üldkonverents).

24. ÕPPETUND: VALLALISED TÄISKASVANUD KIRIKU LIIKMED

96

Page 113: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Millist õpetust õpetab vanem Christofferson selle kohta, kes saab Jumala suurimadõnnistused? (Kirjutage tahvlile järgmine õpetus: Jeesuse Kristuse lepitus teebmeile kõigile võimalikus saada lõpuks kõik meie Taevase Isa lubatudõnnistused.)

• Mida peab tegema, et saada selles õpetuses kirjeldatud lootust?

Näidake järgmist president Spencer W. Kimballi (1895–1985) kinnitust ja paluge ühelõpilasel see lugeda:

„Me lubame teile, et mis puutub igavikku, siis ei jää ükski hing ilma rikastest jakõrgetest ja igavikulistest õnnistustest millegi sellise pärast, mis polnud tema võimuses,et Issand ei jäta kunagi oma lubadusi täitmata ja iga õigemeelne inimene saab lõpukskõik, millele tal on õigus ja millest ta ei ole iseenda vigade tõttu ilma jäänud.” (TheImportance of Celestial Marriage. – Ensign, okt 1979, lk 5)

Tunnistage, et kuigi Jumala õnnistused vahel viibivad, ei jäeta igavikes neist ilmakedagi, kes püüab elada õigemeelselt.

Paluge õpilastel kaaluda näidet Aabrahamist ja Saarast, kes said Jumalalt oma peresuhtes lubadusi, mis viibisid või jäid nende sureliku elu ajal täitmata (vt1Ms 13:14–17;15:4–7; 17:1–8, 15–16). Tuletage õpilastele meelde, et nagu Aabrahami ja Saara puhul,pannakse ka meie usku mõnikord proovile lubadustega, mis viibivad või jäävadsurelikkuses täitmata.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Heebrealastele 11:1, 6, samal ajal kui teised püüavadleida usu definitsiooni.

• Mida õpetavad need salmid usu tähenduse kohta? (Tuletage õpilastele meelde, ettõelisus võib tähendada ka kinnitust või alust. Püüdke aidata õpilastel arendadaiseseisva pühakirjade uurimise oskusi, tuues tunni käigus välja erinevaidpühakirjade uurimise vahendeid.)

• Mida mõeldakse väljendiga „nähtamatute asjade tõendus”? (Usk on nähtamatu tõekinnitus või tunnistus. See loodetavate ja nähtamatute asjade kinnitus tuleb ainultsiis, kui me tegutseme evangeeliumi põhimõtete ajel ja kuuletume neile – eriti siis,kui seda on raske teha. Usk on kuulekas tegu, mille tulemuseks on vaimnetunnistuse and. See on Issandasse küllaldaselt uskumine ja Tema usaldamine, etTalle kuuletuda ilma kõigepealt lõpptulemust nägemata.)

Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette kirjakohad Heebrealastele 11:8–13, 16,samas kui teised püüavad leida, kuidas Aabraham ja Saara rasketel aega oma uskurakendasid. Soovitage õpilastele, et nad võiksid joonida alla sõnad ja fraasid, misnäitavad, kuidas Aabraham ja Saara usku rakendasid.

• 13. salm ütleb, et kuigi Aabraham ja Saara ning paljud teised surid „ega saanudtõotusi kätte”, nad siiski „nägid neid kaugelt” ja omasid usku Jumala võimesseneed lubadused täide viia. Kuidas võib nende muistsete pühade eeskuju aidatakaasaja pühasid nende usulistes katsumustes, kuna nad ei saa lubatud õnnistusisurelikkuses? (Me peame kõik õppima rakendama usku ja kuuletuma Issandakäskudele, isegi kui loodetud õnnistused ei näi täituvat siis, kui me neid soovime.)

• Mida tähendab, et need muistsed pühad elasid kui „võõrad ja majalised maa peal”?(Nad teadsid, et surelik elu oli ajutine ja see maailm ei olnud nende alaline kodu.)

24. ÕPPETUND: VALLALISED TÄISKASVANUD KIRIKU LIIKMED

97

Page 114: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Lugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. Hollandisõnad:

„Mõned õnnistused tulevad varem, mõned hiljem ja mõned ei tule enne kui taevas. Kuidneile, kes võtavad omaks Jeesuse Kristuse evangeeliumi, need tulevad. Seda matunnistan isiklikult.” (An High Priest of Good Things to Come. – Ensign, nov 1999, lk 38)

• Kuidas võib teadmine, et ustavad ei jää ilma ühestki õnnistusest, aidata Kirikuliikmeid, kes tunnevad kurbust või ahastust, kuna pole abielus või ei saa lapsi?

• Kas teile meenub mõni hetk, mil tundsite heitumust, kuid otsustasite tegutsedausus ja eluga edasi minna?

Kui aega jagub, jagage järgnevat nõuannet vanem Dallin H. Oaksilt:

„Kui te vaid kella vaadates ootate, et sobilik abielupartner välja ilmuks, siis lõpetageootamine. Teil ei pruugi selles elus olla võimalust sobivaks abieluks, nii et lõpetageootamine ja hakake tegutsema. Valmistage ennast eluks ette – kas või vallaliseks eluks– hariduse, kogemuste ja planeerimise kaudu. Ärge oodake, et õnn teile sülle kukub.Otsige seda teenides ja õppides. Ehitage endale elu. Ja usaldage Issandat.” (Dating

versus Hanging Out. – Ensign, juuni 2006, lk 14)

Julgustage õpilasi mõtlema, mida nad saaksid teha, et suurendada oma uskuJeesusesse Kristusesse ja usaldada Tema võimet viia täide kõik lubatud õnnistused.

Õpilase lugemismaterjal• 1. korintlastele 12:12–20, 25–27; Heebrealastele 11:1, 6, 8–13, 16.

• Gordon B. Hinckley. A Conversation with Single Adults. – Ensign, märts 1997, lk58–63.

• Spencer J. Condie. Pretendeerige kallitele ja suurimatele tõotustele. Ensign orLiahona, Nov. 2007, 16–18.

24. ÕPPETUND: VALLALISED TÄISKASVANUD KIRIKU LIIKMED

98

Page 115: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

25Usu rakendamine rasketespereoludes

Sissejuhatus„Perekond: läkitus maailmale” ütleb, et „puude, surma või muude[pere]asjaolude korral võib osutuda vajalikuks nende rollideümberkorraldamine. Vajaduse korral peaksid toetama sugulased.”

(www.jeesusekristusekirik.ee) Keeruliste olukordade tekkimiselannab Jeesuse Kristuse evangeelium perspektiivi ja tuge, et tehavajalikke muudatusi.

Ettevalmistav materjal• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 40–47.

• Strengthening the Family: Adapting to Circumstances. – Ensign, dets 2005, lk34–35.

Õpetamissoovitused1. Nefi 16:34–39; 17:1–4Keeruliste pereoludega kohanemineAlustage tundi selgitusega, et Kiriku juhid õpetavad meile üldjuhul seda, kuidassaavutada ja alal hoida ideaali – sealhulgas ideaalabielu ja perekonda. Kuid mõnikordtakistavad erinevad asjaolud meil seda ideaali saavutamast. Paluge ühel õpilasel lugedaette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Richard G. Scotti sõnad:

„Me saame taastatud evangeeliumi kaudu teada, et on olemas ideaalne pere. See onpere, mis koosneb õiglasest Melkisedeki preesterluse hoidjast, kellega on pitseeritudõiglane naine ja nendega on pitseeritud lepingus sündinud lapsed. Kui ema on kodusarmastavas ja teenivas keskkonnas, õpetavad vanemad oma lastele eeskuju jaettekirjutiste kaudu Issanda teid ja Tema tõdesid. Nad täidavad neile jumalikult

määratud rolle, mida mainitakse perekonna läkituses. Nende lapsed kasvavad suureks, elades sünnistsaadik neile sisendatud õpetuste järgi. Nad arendavad kuulekusele, ausameelsusele, Jumalaarmastamisele ja Tema pühasse plaani uskumisele omaseid iseloomujooni.” (First Things First. –Ensign, mai 2001, lk 7)

• Millised sündmused või olukorrad võivad takistavad meil (vähemalt mõnda aega)saavutamast ideaalseid pereolusid? (Võimalikud vastused: surm, puue, lahutus,lastetus, töökoha kaotus ja mitmel töökohal töötavad vanemad.)

• Paluge õpilastel uurida perekonna läkituse seitsmendat lõiku ja leida, mida TaevaneIsa ootab, et teeksime, kui meie pereolukord ei ole ideaalne.

„Puude, surma või muude asjaolude korral võib osutuda vajalikuks nende rollide ümberkorraldamine.Vajaduse korral peaksid toetama sugulased.” („Perekond: läkitus maailmale.” –www.jeesusekristusekirik.ee)

Seejärel lugege ette järgmine tsitaat ja paluge õpilastel leida, kuidas peaks perekondkohanema, kui neil probleemid tekivad:

99

kevincbanks
Sticky Note
Marked set by kevincbanks
Page 116: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

„Ideaalmaailmas oleksid kõik täiskasvanud õnnelikult abielus, kõiki abielusid õnnistataks lastega jakõik pereliikmed oleksid terved, kuulekad ja toetaksid üksteist. Kuid elu on harva ideaalne. Igainimene kogeb ebaõnne ja ühegi pere surelik teekond pole pidevalt murevaba. ‥

Haigused, puuded, surm, lahutus ja teised segavad tegurid võivad luua väljakutseid. Sellistessituatsioonides võib olla vajalik rollide ümberkorraldamine. Ehk peab hakkama isa tegema rohkemkodutöid ja laste eest hoolitsema või ema, kes on olnud kodune, peab töökoha leidma. Vahel on vajaisegi lastel enda kanda uusi kohustusi võtta.

Murettekitavate sündmuste korral võib minna vaja sugulaste abi. Toetus võib ulatuda rahalisest abistlaste järele vaatamise, kodutöödes abistamise või haige või puudega pereliikme eest hoolitsemiseni.Sugulaste abi suurus sõltub olukorrast ja pere vajadustest.” (Strengthening the Family: Adapting toCircumstances. – Ensign, dets 2005, lk 34–35)

• Kuidas peaksid perekonnad või üksikisikud kohanema, kui neil probleemidtekivad?

• Mida olete näinud peresid või üksikisikuid tegemas, et kohaneda ja jääda tugevaks,kui nad on seisnud silmitsi raskete või häirivate olukordadega?

• Millal olete näinud sugulasi vajaduse korral abi pakkumas?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Seitsmekümne liikme, vanem Merrill J. Batemanisõnad. Paluge õpilastel kuulata, mis võib vanem Batemani sõnade kohaselt aidataperesid, kes seisavad silmitsi raskete olukordadega.

„Proovikivid ja katsumused võivad võtta mitmeid vorme: lähedase surm, abielu, mis onoodatust teistsugune, abielulootuste luhtumine, lahutus, puudega sündinud laps,lastetus, töö kaotamine, vanemad, kes teevad vigu, eksiteel poeg või tütar, halb tervis.Nimekiri on lõputa. Miks lubab Jumal oma plaanis pettumusi, valu, kannatusi jasurma? ‥

Arusaamine päästmisplaanist, surelikkusele eelnevast elust, maapealsest elust ja elust pärast surmaannab meile õige perspektiivi.” (Living a Christ-Centered Life. – Ensign, jaan 1999, lk 13)

• Kuidas aitab Jumala plaani mõistmine valmistada peresid ette katsumustele vastuastuma? (Kirjutage tahvlile järgmine põhimõte: Issanda plaani mõistmine aitabperedel katsumustele vastu astuda suurema usu ja igavikuliseperspektiiviga.)

• Kuidas annab evangeeliumi perspektiiv meile suurema julguse teha muudatusi võivajadusel isegi võtta endale oma peredes uusi kohustusi?

Küsige õpilastelt, kas neile meenuvad pühakirjadest pered, kes kogesid katsumusi jasaid jumalikku abi, et neid katsumusi ületada või taluda. Tuletage õpilastele meeldeLehhi ja Ismaeli peresid, kes pärast Jeruusalemmast lahkumist rändasid läbi tühjakõnnumaa. Paluge õpilastel mõtelda, milliste probleemidega need pered omateekonnal tõotatud maale silmitsi seisid, ja jagada oma mõtteid teiste õpilastega.

Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette 1. Nefi 16:34–39 ja 17:1–4. Palugeõpilastel leida kuuldust näiteid, kuidas Lehhi ja Ismaeli pere eri liikmed reageerisidkatsumustele, millega nad silmitsi seisid.

• Miks pidasid mõned Lehhi ja Ismaeli perede liikmed Jumalat uskudes ja usaldadesvastu, samas kui teised raskuste pärast nurisesid?

25. ÕPPETUND: USU RAKENDAMINE RASKETES PEREOLUDES

100

Page 117: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Kuidas olete näinud, et teadmised ja evangeeliumi tunnistus õnnistavad peresid,kes kogevad raskusi?

Vastavalt Vaimu õhutusele ja teie õpilaste vajadustele võiksite lugeda ette järgmisedsõnad Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmelt, vanem Richard G. Scottilt:

„Püüdke kogu oma maapealse elu jooksul ideaalse pere kaudu usinalt täita selle elupeamisi eesmärke. Kui te ehk ei ole veel selle ideaalini jõudnud, siis tehke kuulekuse jaIssandasse uskumise kaudu kõik, mis teie võimuses, et järjekindlalt sellele nii lähedalepääseda kui võimalik. Ärge laske millelgi ennast sellest eesmärgist kõrvale juhtida. ‥Ärge tehke kunagi midagi, mis takistaks teil olla selle väärilised. Kui te olete kaotanud

nägemuse igavesest elust, sütitage see uuesti. Kui teie unelm nõuab kannatlikkust, olge kannatlikud.”(First Things First. – Ensign, mai 2001, lk 7)

Õpetusõnad 3:5–6; Matteuse 11:28–30; Moosia 24:8–16; Õpetus ja Lepingud121:7–8Kui me tuleme Kristuse juurde, siis annab Ta meile jõudu.Tuletage õpilastele meelde Mormoni Raamatu lugu Almast ja tema rahvast, kespõgenes kuningas Noa armee eest ja rajas õigemeelse linna. Pärast mõnda aega rahuselamist leidis nad laamanlaste armee, kes nad orjastas. Kui Alma ja ta rahvas uskusid jaolid kannatlikud, kergendas Issand nende koormat ja vabastas nad lõpuks orjusest.

Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette Moosia 24:8–16. Paluge õpilastelkujutleda, kuidas nendes salmides kirjeldatud raskused võisid Alma ja tema rahvaperesid mõjutada. (Märkige ära, et kujutlemine on pühakirjade uurimise oskus, misvõib muuta pühakirjalood lugejale reaalsemaks ja ilmekamaks. Lisaks paluge õpilastelleida, mida Alma ja tema rahvas tegid, et raskusi taluda.

• Kui olete neid sündmusi ette kujutanud, siis kirjeldage, kuidas teie arvates seeolukord neid peresid mõjutas?

• Mida Alma rahvas tegi, et Issanda abi saada? (Kuigi õpilased võivad leida mitutähtsat põhimõtet, rõhutage järgmist: kui me rakendame kannatustes usku jakannatlikkust ja kutsume Jumalat, võib ta anda meile jõudu oma koormaidvaevata kanda.

• Kuidas Issand neid tugevdas, et nad „jaksasid vaevata kanda oma koormaid”?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanemDavid A. Bednari tsitaat, milles ta räägib Alma rahvaga juhtunust:

„Mis selles loos siis õieti juhtus? Koorma raskus ei muutunud. Inimesed ei saanudtagakiusamisest tingitud probleemidest ja raskustest kohe priiks. Almale ja temajärgijatele anti jõudu ning võimekamate ja tugevamatena tundusid neile pandudkoormad kergemad. Need head inimesed said lepituse kaudu väge ise tegutseda ja omaolukorda mõjutada. Ja „Issanda jõul” juhatati Alma ja ta rahvas turvalisele Sarahemla

maale.” (Lepitus ja surelik rännak. – Ensign, apr 2012, lk 44)

• Miks on tähtis teada, et Issand ei eemalda alati inimeste ja perede koormaid, ei võtaära meie katsumusi ega võimalda meile ideaalseid tingimusi?

• Mil moel võib meie teadmine Jeesusest Kristusest ja Tema lepitusest anda meilejõudu tegutseda usus, kui me seisame silmitsi raske olukorraga?

25. ÕPPETUND: USU RAKENDAMINE RASKETES PEREOLUDES

101

Page 118: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Aitamaks selle küsimusele vastata, näidake Seitsmekümne liikme, vanem Steven E.Snow järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Meie lootus lepitusele annab meile igavikulise väljavaate. See lubab meil nähapraegusest kaugemale – lubatud igavikesse.” (Lootus. – 2011. a kevadineüldkonverents)

Kirjutage tahvlile järgnevad pühakirjaviited. Paluge õpilastel uurida neid kirjakohti jaleida, millised lubadused antakse neile, kes ustavalt katsumustes vastu peavad.

Õpetussõnad 3:5–6

Matteuse 11:28–30

Õpetus ja Lepingud 121:7–8

• Kuidas võib nende lubaduste meelespidamine aidata peresid, kes kogevad raskusi?

Tunni lõpetuseks paluge õpilastel meenutada korda, mil nende pered said raskustesthoolimata jõudu usust Jumalasse või õnnistusi tänu teadmistele Jeesuse Kristuseevangeeliumist. Paluge õpilasi, kes tunnevad õhutust, jagada sobilikke kogemusi koguklassiga. Julgustage õpilasi kirjutama oma pühakirjapäevikusse tunnistust sellest,kuidas saab Jumal peresid õnnistada ja tugevdada.

Õpilase lugemismaterjal• Õpetusõnad 3:5–6; Matteuse 11:28–30; 1. Nefi 16:34–39; 17:1–4; Moosia 24:8–16;

Õpetus ja Lepingud 121:7–8.

• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 40–47.

• Strengthening the Family: Adapting to Circumstances. – Ensign, dets 2005, lk34–35.

25. ÕPPETUND: USU RAKENDAMINE RASKETES PEREOLUDES

102

Page 119: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

26Vastutav Jumala ees

SissejuhatusProhvetid ja apostlid on hoiatanud, et „neil, kes rikuvadvooruslikkuse lepinguid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasidvõi järglasi, või kes ei täida oma perekonnakohustusi, tuleb ühelpäeval anda vastust Jumala ees” („Perekond: läkitus maailmale.” –

www.jeesusekristusekirik.ee). Selles õppetunnis uuritakse, kuidastoovad Jumala seaduse tõsised rikkumised tagajärgi selles jajärgmises elus. Samuti rõhutatakse, et Jeesuse Kristuse lepitusannab lootust ja tervenemist neile, kes meelt parandavad.

Ettevalmistav materjal• Jeffrey R. Holland. Inglite keel. – 2007. a kevadine üldkonverents.

• Richard G. Scott. Väärkohtlemise laastavate tagajärgede ravimine. – 2008. akevadine üldkonverents.

ÕpetamissoovitusedMatteuse 18:1–6; Õpetus ja Lepingud 42:22–25; 93:39–44Vooruslikkuse lepingute rikkumine, väärkohtlemine ja perekohustuste mittetäitmineTuletage õpilastele meelde, et eelnevates õppetundides õppisid nad tähtsateperekohustuste kohta muuhulgas järgmist: 1) abikaasad peavad teineteist armastamaja teineteise eest hoolitsema, 2) lapsi tuleb kasvatada armastuses ja õigemeelsuses ning3) vanemad peavad hoolitsema oma pere vajaduste eest.

• Mis võib peres juhtuda, kui abikaasad ja vanemad neid kohustusi ei täida?

Aitamaks õpilastel leida, mida tänapäeva prohvetid on perekonnakohustuste täitmisetähtsuse kohta öelnud, paluge ühel õpilasel lugeda ette perekonna läkituse 8. lõik.Rõhutage järgmist põhimõtet: „Me hoiatame, et neil, kes rikuvad vooruslikkuselepinguid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi, või kes ei täidaoma perekonnakohustusi, tuleb ühel päeval anda vastust Jumala ees.“

• Mida tähendab, et inimesed, kes panevad toime neid üleastumisi, peavad Jumalaees vastust andma? (Kohtupäeval seisame me Jumala ees ja peame andma vastustpattude eest, millest me pole meelt parandanud; vt Ilm 20:11–15; 2Ne 9:15–16.)

Lugege ette Seitsmekümne liikme vanem Dennis B. Neuenschwanderi sõnad:

„See, et me vastutame Jumala, meie Isa ja Looja ees, on üks evangeeliumi peamisiõppetunde.” (The Path of Growth. – Ensign, dets 1999, lk 15)

• Kuidas aitab põhimõte, et vastutame oma tegude eest Jumala ees, meil vaimseltkasvada?

Kirjutage tahvlile kolme tulba pealkirjadeks järgmised fraasid:

103

Page 120: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Vooruse seaduserikkumine

Abikaasa või järglasteväärkohtlemine

Perekohustustemittetäitmine

Jagage klass kolmeks. Paluge ühel rühmal lugeda Õpetus ja Lepingud 42:22–25, teiselMatteuse 18:1–6 ja kolmandal Õpetus ja Lepingud 93:39–44. Paluge õpilastel sobitadaoma kirjakoht tahvlil õige pealkirja alla. Paluge neil leida sõnu ja fraase, mis näitavadnende üleastumiste tõsidust. Piisava aja möödudes paluge õpilastel jagada, mida nadõppisid. (Kui õpilased vastavad, kirjutage pühakirjakohad vastava pealkirja alla.)

• Millised sõnad ja fraasid nendes kirjakohtades näitavad nende üleastumistetõsidust?

Soovi korral osutage igale pealkirjale tahvlil ja küsige iga üleastumisega seosesjärgmiseid küsimusi. Kui õpilased vastavad, kirjutage nende vastused õige pealkirjaalla.

• Millised on hoiakud või käitumine, mis võivad kontrolli alt väljudes viia inimeseselle üleastumiseni? (Näiteks võivad vastused abikaasa või järglaste väärkohtlemisekohta sisaldada kannatamatust teiste suhtes, kalduvust teisi kritiseerida ja uskumistvaledesse stereotüüpidesse meeste ja naiste kohta.)

• Millist nõu annaksite inimesele, kellel on sellised hoiakud või käitumine?

• Kuidas võib Kiriku liige nendest hoiakutest või käitumisest üle saada? (Kui õpilasedoma vastuseid jagavad, aidake neil mõista, et kui me rakendame selliseidevangeeliumi põhimõtteid nagu meeleparandus, kristlik teenimine, empaatia,kannatlikkus ja andestus, võime me ammutada lepituse suutlikuks tegevat väge.)

2. korintlastele 5:17–21Meeleparanduse, andestuse ja muutuse lootusTunnistage, et Jeesuse Kristuse evangeelium võimaldab üksikisikutel ja peredelsaavutada edu ja nautida rikkalikku elu. Kuid me kõik teeme valesid valikuid jamõnikord on neil kaugeleulatuvad mõjud meile endile või teistele. Õnneks on meillootus.

Selgitage, et mõned Kiriku liikmed kannatavad teiste pärast – truudusetu võivägivaldse abikaasa või vanema pärast – ja ohvrid ei tea, mida nad saaksid omaolukorras ette võtta. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne ApostliKvoorumi liikme, vanem Richard G. Scotti sõnad:

„Kui teid on väärkoheldud, püüab Saatan teid veenda, et lahendust pole olemas. Ometiteab ta väga hästi, et on küll. Saatan mõistab, et tervenemine tuleb Taevase Isakõikumatu armastuse kaudu iga oma lapse vastu. Ta mõistab ka, et tervenemise vägikuulub Jeesuse Kristuse lepituse juurde. Seetõttu on tema strateegiaks teha kõikvõimalik, et lahutada teid teie Isast ja Tema Pojast. Ärge laske Saatanal end veenda, et

teid ei saa aidata.” (Väärkohtlemise laastavate tagajärgede ravimine. – 2008. a kevadineüldkonverents)

• Miks püüab Saatan veenda inimesi, keda on väärkoheldud, et nende probleemidelepuudub lahendus?

26. ÕPPETUND: VASTUTAV JUMALA EES

104

Page 121: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mis võib olla tulemus, kui inimesed usuvad, et neil pole lootust või nendeprobleemidele pole lahendust?

Jagage järgmist vanem Richard G. Scotti tunnistust ja nõuannet:

„Ma tunnistan, et tunnen mõningaid tõsise väärkohtlemise all kannatanuid, kes onlepituse väe vahendusel edukalt läbi käinud raske tee täieliku tervenemiseni. Üks noornaine, keda tema isa oli tõsiselt väärkohelnud, lahendas oma mured usu läbi lepitusetervendavasse väesse ja soovis tulla seejärel minuga uuele vestlusele. Ta tuli tagasi koosvanema abielupaariga. Ma tundsin, et ta armastab neid kahte väga sügavalt. Tema

nägu säras õnnest. Ta ütles alustuseks: „Vanem Scott, see on minu isa. Ma armastan teda! Ta onmures selle üle, mis mu varases lapsepõlves juhtus. Minul pole sellega enam probleeme. Kas te saateteda aidata?” Milline vägev tunnistus Päästja tervendamisvõimest! See noor naine ei kannatanudenam väärkohtlemise tagajärgede all, kuna mõistis Tema lepitust, kuna tal oli usk ja kuna ta olikuulekas Tema seadusele. Kui te õpite kohusetundlikult lepitust paremini tundma ja rakendate omausku Jeesuse Kristuse tervendavasse väesse, võite te saada sama õnnistatud kergenduse osaliseks. ‥

Tervenemine võib saada alguse tähelepanelikust piiskopist või vaia juhatajast või targastprofessionaalsest nõustajast. Kui te murraksite jalaluu, ei hakkaks te ise seda paika panema. Ka tõsiseväärkohtlemise korral võib elukutselisest abist kasu saada.” (Väärkohtlemise laastavate tagajärgederavimine. – 2008. a kevadine üldkonverents).

• Kuidas võiks vanem Scotti taevalik nõuanne aidata kedagi, kes on väärkohtlemiseall kannatanud?

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri järgnevaid sõnuja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Jeesuse Kristuse halastus ja arm pole ainult nende jaoks, kes patustavad mõnetegevuse või tegevusetuse läbi, vaid kaasavad igikestva rahu lubaduse kõigile, kesvõtavad vastu Tema ja Ta õpetused ning järgivad neid. Tema halastus teeb vägevalkombel terveks koguni süütu, kes pahaaimamatult haiget saab.” (Meie lootuse põhjus –2014. a sügisene üldkonverents)

• Kuidas annab Jeesuse Kristuse evangeelium lootust ja tervendab? (Kui õpilasedvastavad, aidake neil mõista järgmist põhimõtet: kõik, kes järgivad JeesustKristust ja Tema õpetusi, võivad saada tervendust ja igavest rahu Temahalastuse ja armu kaudu.)

Õpetamaks õpilastele, kuidas Jeesuse Kristuse evangeelium võib aidata inimesi, kesteisi väärkohtlevad või neile muul viisil kahju teevad, lugege koos õpilastega kirjakohta2. korintlastele 5:17–21.

• Mida tähendab olla „uus loodu” Kristuses? (Võimalikud vastused on, et kui olemeusinad ja kuulekad Issanda käskude pidamisel, õnnistab Ta meid Vaimu andidega,mis on jumalikud omadused. Need annid kutsuvad meis esile muutused ja mesaame uueks looduks, kes on rohkem Jumala-sarnane.)

• Kuidas see 21. salmi kohaselt juhtub? (Jeesus oli täielikult ilma patuta, kuid Tavõttis enda peale meie patud, et meie võiksime meeleparanduse tingimusel saadaTema kaudu õigemeelseks. Temast sai meie asemel ohvriand. Kui me meeltparandame ja püüame järgida Tema eeskuju, võime ammutada Tema väge, misaitab meil saada uueks looduks.)

26. ÕPPETUND: VASTUTAV JUMALA EES

105

Page 122: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

• Mida tähendab sõna lepitama 18. salmis? („Lepitamine on protsess, mille kauduinimene lunastatakse patuolekust ja vaimsest pimedusest ning taastatakse taharmooniasse ja ühtsusesse Jumalusega. Selle kaudu ei ole Jumal ja inimene enamvaenlased.” (Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd1965–1973, 2. kd, lk 422)

Küsige õpilastelt, kas nad tunnevad kedagi, kes on kogenud lootust ja tervenemist, mison võimalikud ainult Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Paluge mõnel õpilasel omakogemusi jagada, kui nad seda soovivad ja kui kogemused pole liiga isiklikud.

Lugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. Hollandisõnad:

„Ma ei tea, kellel selle tohutu kuulajaskonna seas tänasel päeval oleks vaja kuulda selletähendamissõna [töötegijaist viinamäel; vt Mt 20:1–15] juurde kuuluvat andestamisesõnumit, kuid kui hilised te ka ei arva endid olevat, kui palju võimalusi te usute, et oletemööda lasknud, kui palju vigu te tunnete, et te olete teinud, või kui andetud te arvateendid olevat või kui kaugele te kodust ja perest ja Jumalast tunnete endid olevat

reisinud, ma tunnistan teile, et te ei ole reisinud nii kaugele, et teieni ei ulatuks jumalik armastus. Polevõimalik, et te langeksite madalamale, kui särab igavene Kristuse lepituse valgus. ‥

Nii et kui olete teinud lepinguid, siis pidage neid. Kui te ei ole lepinguid veel sõlminud, siis sõlmigeneed. Kui olete lepinguid teinud ja ei ole neid pidanud, parandage meelt ja hakake oma lepinguidpidama. Iial ei ole liiga hilja, kuni viinamäe Isand ütleb, et on aega. Palun kuulake Püha Vaimuõhutusi, mis teile just praegu, just praegusel hetkel ütlevad, et te peaksite Issanda Jeesuse Kristuselepitava anni vastu võtma ja tundma rõõmu Tema töö tegemisest.” (Töötegijad viinamäel. – 2012. akevadine üldkonverents)

Paluge õpilastel üles kirjutada, mida Püha Vaim neile täna kinnitanud on.

Õpilase lugemismaterjal• Matteuse 18:1–6; 2. korintlastele 5:17–21; Moosia 4:30; Alma 5:15–22; 12:14;

Õpetus ja Lepingud 42:22–25; 93:39–44.

• Jeffrey R. Holland. Inglite keel. – 2007. a kevadine üldkonverents.

• Richard G. Scott. Väärkohtlemise laastavate tagajärgede ravimine. – 2008. akevadine üldkonverents.

26. ÕPPETUND: VASTUTAV JUMALA EES

106

Page 123: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

27Prohvetlikud hoiatused seosesperega

SissejuhatusTänapäeva prohvetid on hoiatanud, et „perekondade laguneminetoob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele need õnnetused,mida on ette kuulutanud nii muistsed kui kaasaegsed prohvetid”(„Perekond: läkitus maailmale.” – www.jeesusekristusekirik.ee).

Selles õppetunnis rõhutatakse, et perekondi kaitstakse, kui nad onJumala käskudele kuulekad. Õigemeelsetele vanematele lubatakseviimsetel aegadel laste kasvatamisel abiks vaimset väge.

Ettevalmistav materjal• Russell M. Nelson. Faith and Families. – Ensign, märts 2007, lk 36-41.

• Quentin L. Cook, Jeremija nutulaulud: Hoiduge orjusest. – 2013. a sügiseneüldkonverents.

• Bonnie L. Oscarson. Perekonna läkituse kaitsjad. – 2015. a kevadine üldkonverents.

Õpetamissoovitused2. Timoteosele 3:1–7, 13Pere unarusse jätmisel on tõsised tagajärjedPaluge mõnel õpilasel jagada näiteid situatsioonidest või kohtadest, kus võib kõigesagedamini näha hoiatussilte (näiteks liiklusmärgid, ravimipudelid või ohtlike jäätmetekonteinerid).

• Mis on nende hoiatuste eiramise potentsiaalsed tagajärjed?

• Milliseid hoiatusi on prohvetid andnud tänapäeva ajalike ja vaimsete ohtude eest?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Timoteosele 3:1–7 ja 13 ning teistel leida ohtusid,mille eest apostel Paulus viimsetel aegadel hoiatas.

• Milliseid nendest Pauluse kirjeldatud ohtudest olete te näinud või kuulnud?

• Millist mõju omavad need ohud üksikisikutele, abieludele ja peredele?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liime, vanemRobert D. Halesi sõnad. Paluge õpilastel kuulata, miks on Saatan perede hävitamiselesedavõrd keskendunud.

„Kuna perekonnal on tähtis osa igaveses õnneplaanis, püüab Saatan kogu väesthävitada pere pühadust, alavääristada meeste ja naiste rolle, julgustada moraalsetebapuhtust ja püha kõlbelise puhtuse seaduse rikkumist ning mõjutada vanemaid mittepanema laste saamist ja kasvatamist elus esikohale.

Pereüksus on päästmisplaanis niivõrd oluline, et Jumal on hoiatanud, et ‥ perekondadelagunemine toob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele õnnetused, mida on ette kuulutanud niimuistsed kui ka tänapäevased prohvetid.” (The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk 65)

Rõhutage järgmist põhimõtet: „Perekondade lagunemine toob üksikisikutele,ühiskonnale ja rahvastele need õnnetused, mida on ette kuulutanud niimuistsed kui kaasaegsed prohvetid.” („Perekond: läkitus maailmale.” –

107

Page 124: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

www.jeesusekristusekirik.ee) Meenutage õpilastele, et see hoiatus pärineb perekonnaläkitusest.

Kirjutage tahvlile:

Perekonna lagunemine Tagajärjed

Paluge õpilastel mõtiskleda, millist tõendust on nad näinud selle kohta, et maailmas onaset leidmas perekonna lagunemine. (Nendeks võib olla lahutuste, abortide javäärkohtlemise kasv, vähem abielusid ja väiksem abieludes sündinud laste arv ningrohkem mittetoimivaid perekondi.) Paluge neil kirjutada tõendid tahvlile pealkirja„Perekonna lagunemine” alla.

Paluge õpilastel mõtiskleda, millised on perekonna lagunemise tagajärjed ühiskonnale.(Nendeks võib olla Vaimu kadumine, kurbus ja õnnetus, kuritegevuse janoorsookurjategijate kasv ning rahu ja stabiilsuse kadu ühiskonnas.) Paluge neilkirjutada tõendid tahvlile pealkirja „Tagajärjed” alla.

Seejärel küsige:

• Kuidas aitaks perekonna läkituse õpetusele ja põhimõtetele kuuletumine aidataüksikisikutel, peredel, kogukondadel ja rahvastel neid tagajärgi vältida?

1. Nefi 14:14–17; 22:16–17; Õpetus ja Lepingud 97:22–28Perekondadel on lootustSelgitage õpilastele, et hoolimata tänapäeva maailma pahelisusest, ei ole liiga hilja, etperekondasid tugevdada. Nad võivad tugevdada omaenda peret, kogudust jakogukonda. Tunnistage, et üksikisikutel ja peredel, kes kuuletuvad Issanda käskudele,on veel lootust.

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 97:22–28, et leida, mida saaksime teha, etpääseda Issanda kättemaksust ja patu tagajärgedest. (Selgitage, et nendes salmidestähendab Siion Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut ja selle liikmeid.) Soovikorral paluge, et õpilased märgiksid nendes salmides ära sõna kui. (Aidake õpilastelmõista, et põhjus-tagajärg seoste ehk kui-/siis-lausete äratundmine on tähtispühakirjade uurimise oskus.)

• Kuidas võtaksite need salmid kokku ühe lihtsa lause või põhimõttega? (Õpilastevastused peaksid väljendama järgmist põhimõtet: kui me oleme kuulekadkõikidele käskudele, võime saada suuri õnnistusi ja pääseda Issandakättemaksust.)

Jagage järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Bruce R. McConkie(1915–1985) sõnu:

„Me ei väida, et kõiki pühasid saabuval laastamispäeval säästetakse ja päästetakse.Kuid me ütleme, et kaitset ja turvalisust on lubatud vaid neile, kes Issandat armastavadja kes püüavad teha kõike, mida Ta käsib. ‥

Ja seepärast tõstame me hoiatushääle kõikidele ja ütleme: kuulake, valmistuge, vaadakeja olge valmis. Ükski teine tee ei taga turvalisust, kui ainult kuulekuse ja õigemeelsuse

tee.

27. ÕPPETUND: PROHVETLIKUD HOIATUSED SEOSES PEREGA

108

Page 125: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Sest nõnda ütleb Issand: „Issanda nuhtlused käivad üle öösel ja päeval ning teated nendest panevadahastama kõik inimesed; jah, seda ei peatata enne, kui Issand tuleb; ‥

Sellele vaatamata Siion pääseb, kui ta jälgib, et ta teeb kõike, mida ma tal teha olen käskinud.” [ÕL97:23, 25]” (Stand Independent above All Other Creatures. – Ensign, mai 1979, lk 93–94)

• Kuidas võib see tsitaat motiveerida perekonda olema kuulekas Issanda käskudele?

Tuletage õpilastele meelde, et Nefi nägi viimsetest aegadest mitmeid nägemusi.Nendes nägemustes nägi ta, et õigemeelseid kaitstakse.

Paluge õpilastel lugeda 1. Nefi 14:14–17 ja 22:16–17 ning leida, mil viisil pühasidkaitstakse. (NB! Need kirjakohad rõhutavad levinud pühakirjateemat, et kuulekus toobmeile Issanda lubatud kaitset. Vanem David A. Bednar on rõhutanud pühakirjadesselliste „seoste, mustrite ja teemade” otsimise tähtsust [“A Reservoir of Living Water”(KHS-i pühalik koosolek, 4. veebr 2007), lk 3, lds.org/media-library]. See teema võimuster on eriti levinud Mormoni Raamatus.

• Kuidas annavad Nefi kirjutised teile lootust?

Lugege ette Seitsmekümne liikme, vanem Bruce D. Porteri sõnad. Paluge õpilastelkuulata, milliseid õnnistusi ustavatele lapsevanematele viimsetel aegadel antakse:

„Vaatamata sellele, mida tulevik tuua võib, on Jumal määranud, et aegade täiuseevangeeliumi ajajärgul antakse lastevanematele Kirikus vägi päästa oma lapsi neidümbritsevast pimedusest. Kui isade ja emade süda pöördub oma laste poole ja lastesüda vanemate poole, siis näeme lõpuks, kuidas tõuseb põlvkond, kes on puhastatud javalmis kohtuma Päästjaga Tema tulemisel. Jumala kuningriigi võit viimsetel aegadel ei

ole ainult Kiriku kui organisatsiooni võit, vaid kuulub kümnetele tuhandetele peredele, kes on usukaudu maailmast võitu saanud.” (Defending the Family in a Troubled World. – Ensign, juuni 2011, lk18)

• Milliseid õnnistusi lubatakse sellel evangeeliumi ajajärgul vanematele, kes püüavadkasvatada oma lapsi õigemeelsuses?

• Kuidas olete näinud Issandat abistamas vanemaid, kes püüavad oma lapsi maailmapimeduse vastu tugevdada ja kaitsta?

Paluge õpilastel mõtiskleda, millised mõjud või jõud on töös, et hävitada nende endiperesid, ja kuidas püüab Saatan takistada neil tulevikus pere loomise nimel töötamast.Julgustage õpilasi mõtisklema, mida saaksid nad teha, et saada Issanda abi, ettugevdada iseennast ja kaitsta oma perekonda.

Õpilase lugemismaterjal• 2. Timoteosele 3:1–7, 13; 1. Nefi 14:14–17; 22:16–17; Õpetus ja Lepingud 97:22–28.

• Russell M. Nelson. Faith and Families. – Ensign, märts 2007, lk 36-41.

• Bonnie L. Oscarson. Perekonna läkituse kaitsjad. – 2015. a kevadine üldkonverents.

27. ÕPPETUND: PROHVETLIKUD HOIATUSED SEOSES PEREGA

109

Page 126: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

28 Perekonna kui ühiskonnapõhiüksuse toetamine

SissejuhatusTänapäeva prohvetid on kuulutanud: „Me kutsume vastutavaidkodanikke ja valitsuste ametnikke üle maailma toetama neidmeetmeid, mille eesmärgiks on perekonna kui ühiskonna põhialuse

säilitamine ja tugevdamine.” („Perekond: läkitus maailmale.” –www.jeesusekristusekirik.ee) See õppetund aitab õpilastel mõista,mil moel võivad nad seda prohvetlikku kuulutust järgida ja kaitsta.

Ettevalmistav materjal• Thomas S. Monson. Ole vahva ja tugev. – 2014. a kevadine üldkonverents.

• Dallin H. Oaks. Balancing Truth and Tolerance. – Ensign, veebr 2013, lk 24–31.

• L. Tom Perry. Miks on abielu ja perekond olulised – kõikjal maailmas. – 2015. akevadine üldkonverents.

• Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination, 27.jaan 2015, mormonnewsroom.org/article/publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.

ÕpetamissoovitusedAlma 43:9, 30, 45, 48Meie kohustus on kaitsta perekonna õpetust ja moraalset alust.Valmistage õpilasi õppetunniks ette, rääkides neile, et selles keskendutakse meiekohustusele perekonda kaitsta. Lugege ette Seitsmekümne liikme, vanem Bruce D.Porteri sõnad:

„Terve maailmaga võrreldes on Kirik väike organisatsioon. Sellest hoolimata ei peaksviimse aja pühad alahindama meie eeskuju mõju, meie võimet veenda avalikkuarvamust, pöörata tagasi negatiivseid trende või kutsuda hingesid väravast sisenema jakäima Issanda valitud rajal. Me peaksime pühendama oma parimad püüdlused koostöössarnaselt mõtlevate inimeste ja institutsioonidega, et kaitsta perekonda ja hoiatada

maailma ning neid õigele rajale kutsuda.” (Defending the Family in a Troubled World. – Ensign, juuni2011, lk 18)

• Mida te arvate viimse aja pühade kohutusest kaitsta perekonda tänapäevamaailmas?

Rääkige õpilastele, et erinevatel aegadel ähvardasid laamanlased nefilaste usuvabadustja pereväärtusi. Nende kogemusi uurides võime õppida põhimõtteid, mida võimesamastada meie ajaga. (Pühakirjade endaga samastamine on pühakirjade uurimiseoskus, mida võite selles õppetunnis rõhutada.) Selgitage, et üks nefilaste kogemus onkirjas kirjakohas Alma 43.

Kirjutage tahvlile Alma 43:9, 30, 45, 48 ja paluge õpilastel leida sõnu ja fraase, misaitavad meil mõista pereväärtuste kaitsmise tähtsust tänapäeva maailmas. Soovitageõpilastel need sõnad ja fraasid ära märkida.

• Millised sõnad ja fraasid näitavad meie pereväärtuste ja usuvabaduse kaitsmisetähtsust? Millist põhimõtet te õppisite meie pereväärtuste ja usuvabaduse kaitsmise

110

Page 127: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

tähtsuse kohta? (Vastused peaksid sisaldama järgmist põhimõtet: meil on pühakohus kaitsta ja edendada pereväärtusi ja usuvabadust.)

• Miks on tähtis, et Kiriku liikmed edendaksid ja kaitseksid perekonda omakogukondades?

• Kuidas võime edendada ja kaitsta perekonda sotsiaalmeediat kasutades?

Näidake järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem L. Tom Perry(1922-2015) sõnu:

„Me tahame, et meie hääl kostaks kõigi järeleaimatud ja alternatiivsete elustiilide vastu,mis püüavad asendada pereorganisatsiooni, mille asutas Jumal ise. Me tahame ka, etmeie hääl kostaks rõõmu ja rahulolu toetuseks, mis lähtub traditsioonilisestperekonnast. Meie hääl peab kuulutama jätkuvalt kõikjal maailmas, miks abielu ja pereon nii tähtsad, miks abielu ja pere on tõepoolest esmaolulised ja miks jääb see alati nii.”

(Miks on abielu ja perekond olulised – kõikjal maailmas. – 2015. a kevadine üldkonverents)

• Mida peaksime vanem Perry sõnade kohaselt perekonna kohta kuulutama?

• Mida olete märganud teisi tegevat, et perekonna tähtsuse kaitseks välja astuda võiperekonda rünnakute eest kaitsta? (Märkige ära, et perekonna kaitsmine tähendabtugeva pere kasvatamist ning vajadusel ka perekonna avalikku kaitsmist.)

Lugege ette, mida ütles Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, vanem Neil L.Andersen:

„Hiljuti rääkisin ma ühe Loorberi klassi neiuga Ameerika Ühendriikidest. Tsiteerin temae-kirja.

„Möödunud aastal hakkasid mõned mu sõbrad Facebookis abielu kohta oma arvamustavaldama. Paljud olid samasooliste abielu poolt ja mõned viimse aja pühadest noorednäitasid, et neile need postitused meeldivad. Mina ei kommenteerinud.

Otsustasin kuulutada oma tõekspidamist traditsioonilisest abielust läbimõeldud viisil.

Lisasin oma profiilipildile selgitava teksti: „Usun abielusse mehe ja naise vahel.” Hakkasin peaaeguviivitamatult sõnumeid saama. „Oled isekas!” „Oled arvustav!” Keegi kõrvutas mind orjapidajaga. Jaüks suurepärane sõber, kes on tugev Kiriku liige, postitas mulle järgmist: „Sa pead ajaga kaasaskäima. Asjad muutuvad ja ka sina peaksid end muutma.”

Ma ei võidelnud vastu,” ütles ta, „kuid ei eemaldanud ka oma mõtteavaldust.”

Ta lõpetab sõnadega: „Vahel tuleb meil seista üksi, nagu ütles president Monson. Loodetavastiseisame me noortena kõik koos ning oleme truud Jumalale ja Tema elavate prohvetite õpetustele.”“(Vaimsed tuulispead. – 2014. a kevadine üldkonverents).

• Milliseid kogemusi on teil olnud perekonna edendamise ja kaitsmisega?

• Milline mõju oli teie sõnadel ja tegudel teistele?

Tunnistage, et meil võib olla positiivne mõju meie kogukonnas ja me võime edendadaTaevase Isa plaani eesmärke, kui edendame ja kaitseme meetmeid, mis tugevdavadperekonda.

28. ÕPPETUND: PEREKONNA KUI ÜHISKONNA PÕHIÜKSUSE TOETAMINE

111

Page 128: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

Alma 46:10–13, 16; 48:7–13Pere kaitsmine Jumala abi ja lugupidamisega teiste suhtesRääkige õpilastele, et Alma 46. ja 48. osas kirjeldatakse, kuidas laamanlased taasnefilasi ohustasid. Jagage klass pooleks. Paluge pooltel õpilastel lugeda läbi Alma46:10–13, 16 ja ülejäänud õpilastel Alma 48:7–13. Paluge õpilastel tuvastada, kuidasvõiksime järgida ülemjuhataja Moroni eeskuju, et edendada sobival viisil meetmeid,mis hoiavad ja tugevdavad perekonda. Piisava aja möödudes aidake õpilastelsamastada need kirjakohad meie igapäevaeluga, küsides järgmiseid küsimusi:

• Kuidas sarnanevad Amalikia ja tema järgijate püüdlused nende inimestega, kestänapäeval perekonda ründavad?

• Mida saame õppida Moroni tegudest? (Aidake õpilastel mõista järgmist põhimõtet:kui me otsime Jumala abi ja püüame kasutada kõiki omi vahendeid, saameme tarkust ja jõudu, et kaitsta oma peret, usku ja vabadusi.)

• Millised on mõned sobilikud viisid, kuidas edendada meetmeid, mis tugevdavad jakaitsevad perekonda?

Kaaluge eelnevate küsimuste arutelu täiendamiseks president Gordon B. Hinckley(1910–2008) ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Dallin H. Oaksijärgmiste sõnade kasutamist:

„Olgem seotud heade kogukondlike ettevõtmistega. Võib tekkida olukordi, kus me eisaa seoses tõsiste moraalsete küsimustega põhimõttelisi järeleandmisi teha. Kuidsellistel juhtudel võime olla viisakalt erimeelt, ilma et oleksime ebameeldivad. Me võimetunnustada nende siirust, kelle vaadetega me ei saa nõustuda. Me võime rääkida pigempõhimõtetest kui isiksustest.” (Teachings of Gordon B. Hinckley 1997, lk 131)

„Kui usklikud avalikult oma seisukohti kuulutavad, peaksid nad olema sallivadarvamuste ja seisukohtade suhtes, mis ei jaga nendega sama usku. Usklikud peaksidalati rääkima armastavalt ja näitama üles kannatlikkust, mõistmist ja kaastunnet omavastaste suhtes. Kristlastel on käsk armastada oma ligimest (vt Lk 10:27) ja andestada(vt Mt 18:21–35). Nad peaksid samuti pidama meeles Päästja õpetust „armasta[da]

oma vaenlasi ja palveta[da] nende eest, kes [neid] taga kiusavad” (Matthew 5:44).” (Dallin H. Oaks,Balancing Truth and Tolerance. – Ensign, veeb 2013, lk 30–31)

• Kuidas võiksite rakendada president Hinckley ja vanem Oaksi õpetusi?

Rõhutage järgmist põhimõtet: kui edendame meetmeid, mis kaitsevad ja tugevdavadperekonda, peaksime näitama teiste vastu austust ja sallivust nende arvamuse suhtes.

Perekonda tugevdavate meetmete edendamineNäidake järgnevat avaldust ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Me kutsume vastutavaid kodanikke ja valitsuste ametnikke üle maailma toetama neid meetmeid,mille eesmärgiks on perekonna kui ühiskonna põhialuse säilitamine ja tugevdamine.” („Perekond:läkitus maailmale.” – www.jeesusekristusekirik.ee)

Rääkige õpilastele, et 2015. a jaanuaris pidasid Kiriku juhid ametliku pressikonverentsi,kus nad kutsusid valitsuse ametnikke üles võtma vastu seadusi, mis kaitseksidusuvabadust ja perekonna pühadust. Selgitage, et kuigi Kiriku juhid rääkisid sellel

28. ÕPPETUND: PEREKONNA KUI ÜHISKONNA PÕHIÜKSUSE TOETAMINE

112

Page 129: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

pressikonverentsil konkreetselt usuvabaduse kaitsest, käivad nende sõnad kapereväärtuste kaitsmise kohta. Paljud usuvabadused on suunatud otseselt perekonnale,nagu näiteks abielu pühadus.

Jagage õpilastega järgmiseid vanem Dallin H. Oaksi sõnu kui sellel pressikonverentsiltoimunu kokkuvõtet:

„Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik peab ‥ kinni järgnevatest põhimõtetest, mispõhinevad Jeesuse Kristuse õpetustel ja õigluse põhimõtetel kõigi, kaasa arvatud usklikeinimeste suhtes.

1. Me nõuame kõigile Jumala poolt ja ka põhiseadusega antud õigust elada oma usu jaoma südametunnistuse järgi, kui see ei ohusta teiste tervist või julgeolekut.

2. Me tunnustame, et sama südametunnistuse vabadus peab kehtima kõikidele meestele ja naistelekõikjal, et nad võiksid järgida enda valitud usku või mitte järgida ühtegi usku, kui see on nende valik.

3. Me usume, et seadustes tuleks saavutada tasakaal, mis kaitseks kõikide inimeste õigusi ja samasaustaks neid, kelle väärtused teiste omadest erinevad.

4. Me oleme vastu igasugusele tagakiusamisele ja survestamisele, sealhulgas tagakiusamine rassi,rahvuse, usuliste tõekspidamiste, majanduslike olude või soolise või seksuaalse orientatsiooni pärast.”(Dallin H. Oaks, “Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination” 27.jaan 2015, mormonnewsroom.org/article/publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination)

• Mida te sellest tsitaadist õppisite, mis aitaks teil edendada meetmeid, mistugevdavad perekonda kui ühiskonna põhiüksust? (Selle arutelu käigus rõhutage,et laste kasvatamine Issanda õpetuse järgi, teiste perede toetamine, Kiriku kutsetesuurendamine ja meie kogukondade tugevdamine on kõik meetmed, misedendavad perekonda.)

Paluge õpilastel mõtiskleda, mida nad võiksid teha, et edendada meetmeid, mistugevdavad ja kaitsevad perekonda.

Õpilase lugemismaterjal• Alma 43:9, 30, 45, 48; 46:11–16; 48:9–13.

• Thomas S. Monson. Ole vahva ja tugev. – 2014. a kevadine üldkonverents.

• Dallin H. Oaks. Balancing Truth and Tolerance. – Ensign, veebr 2013, lk 24–31.

• L. Tom Perry. Miks on abielu ja perekond olulised – kõikjal maailmas. – 2015. akevadine üldkonverents.

28. ÕPPETUND: PEREKONNA KUI ÜHISKONNA PÕHIÜKSUSE TOETAMINE

113

Page 130: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

IGAVENE PEREKOND – SISSEJUHATUS

Igavene perekond (Religioonikursus 200)Õpilase lugemismaterjalNB! Teilt ei nõuta võõrkeelse lugemismaterjali lugemist.

Õppe-tund

Pealkiri Lugemissoovitused

1 Läkituse „Pe-rekond: läkitus maailmale” esiletulek

• Efeslastele 4:11–14; Moosia 8:15–17; Moosese 6:26–39; 7:16–21.• Perekond: läkitus maailmale. – Liahoona, okt 2004, lk 49.

– www.lds.org/bc/content/shared/content/estonian/pdf/language- materials/35602_est.pdf?lang=est.• M. Russell Ballard. Olulisim on see, mis kestab kõige kauem. – 2005. a sügisene üldkonverents.

2 Prohvetid ja apostlid kuuluta-vad pühalikult

• Hesekiel 33:1–7; Aamos 3:6–7; Õpetus ja Lepingud 1:4–5, 11, 14, 37–38; 90:1–5; 124:125–126.• M. Russell Ballard. Püsi paadis ja hoia kinni! – 2014. a sügisene üldkonverents.• Henry B. Eyring. Finding Safety in Counsel – Ensign, mai 1997, lk 24–26.• Carol F. McConkie. Elage prohvetite sõnade järgi. – 2014. a sügisene üldkonverents.

3 Meie jumalik potentsiaal

• 1. Moosese 1:27; Jesaja 55:8–9; Apostlite teod 17:29; Heebrealastele 12:9; 1. Johannese 1 John 3:1–2; 4:8–9; 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20; Moroni 8:18; Õpetus ja Lepingud 76:4; 88:41; 130:22.

• Dieter F. Uchtdorf. Neli tiitlit. – 2013. a kevadine üldkonverents.• Gospel Topics. Becoming Like God. – lds.org/topics.

4 Perekond ja suur õnneplaan

• Moosese 1:27–39; 3:16–17; 5:6–12; 2. Nefi 2:19–25; 9:6–12; Õpetus ja Lepingud 49:15–17.• M. Russell Ballard. The Atonement and the Value of One Soul. – Ensign mai 2004, lk 84–87.• Julie B. Beck. Teaching the Doctrine of the Family. – Ensign, märts 2011, lk 12–17.

5 Surelikkuse olud • 2. Nefi 2:27–29; Moosia 3:19; 16:3–6; Moosese 6:49, 53–55; Aabrahami 3:25.• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 40–47.

6 Perekond on Jumala plaanis kesksel kohal

• ÕL 93:39- 50.• Robert D. Hales. The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk 64–67.• David A. Bednar. Olge kodus usinamad ja tegusamad. – 2009. a sügisene üldkonverents.

7 Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud

• Mormoni 9:9; Õpetus ja Lepingud 49:15–17; Moosese 3:18–25; 5:1–16.• Dallin H. Oaks. Sul ei tohi olla muid jumalaid. – 2013. a sügisene üldkonverents.• Sheri L. Dew. It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone. – Ensign, nov 2001, lk 12–14.• The Divine Institution of Marriage. – mormonnewsroom.org/article/the- divine- institution- of- marriage.• Gospel Topics. Same - Sex Marriage. – lds.org/topics.

8 Sugu ja igavene identiteet

• Matteuse 7:12; Johannese 8:1–11; 15:12; Õpetus ja Lepingud 76:24; Moosese 2:27 ja teine lõik läkitusest „Perekond: läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee.

• Jeffrey R. Holland. Omasooiharusest vaevatute aitamine. – Liahoona, okt 2007, lk 42–45.• Gospel Topics. Same - Sex Attraction. – lds.org/topics.

9 Meeste juma-likud rollid ja kohustused

• Matteuse 2:13–16; Efeslastele 5:23, 25; 1. Timoteosele 5:8; Õpetus ja Lepingud 75:28; 83:2, 4; 121:36–46.

• D. Todd Christofferson. Olgem meesteks. – 2006. a sügisene üldkonverents.• Linda K. Burton. Me tõuseme koos taevasse. – 2011. a kevadine üldkonverents.• Isade ja emade püha kutse. 15. peatükk teoses „Kiriku presidentide õpetused: Ezra Taft Benson”,

2014, 185–196.

10 Naiste jumalikud rollid ja kohus-tused

• 2. Timoteosele 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21; Õpetus ja Lepingud 25:1–3, 10, 13–16.• Understand the Divine Roles of Women. – Ensign, veeb 2009, lk 67.• The Women of the Church. 20. peatükk teoses „Teachings of Presidents of the Church: Spencer W.

Kimball”, 2006, lk 214–225.

11 Igaveseks abieluks valmistumine

• Markuse 5:35–36; Õpetus ja Lepingud 6:22–23, 36; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14; 88:40.• Dieter F. Uchtdorf. The Reflection in the Water (Kiriku haridussüsteemi pühalik koosolek, 1. nov 2009):

– lds.org/media- library.• Jeffrey R. Holland. Be Not Afraid, Only Believe. Õhtu vanem Jeffrey R. Hollandiga, 6. veebr 2015;

lds.org/broadcasts.

Page 131: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

IGAVENE PEREKOND – SISSEJUHATUS

Õppe-tund

Pealkiri Lugemissoovitused

12 Templitalitused ja - lepingud

• 2. Moosese 19:3–6; Õpetus ja Lepingud 84:19–21; 97:10–17; 109:12–26; 124:37–40, 55.• Boyd K. Packer. Püha tempel. – Liahoona, okt 2010, lk 29–35.

13 Templis kummar-damise parenda-mine

• Psalmid 24:3–5; Johannese 2:13–16; 3. Nefi 17:1–3; Õpetus ja Lepingud 109:8–22.• Richard G. Scott. Templis käimine: jõu ja väe allikas rasketel aegadel. – 2009. a kevadine üldkonverents.• L. Lionel Kendrick. Enhancing Our Temple Experience. – Ensign, mai 2001, lk 78–79.

14 Saada päästjaks Siioni mäel

• Obadja 1:21; Malaki 3:23–24; Õpetus ja Lepingud 110:13–16; 128:18; 138:27–37, 58–59.• David A. Bednar. Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents.• Quentin L. Cook. Juured ja oksad. – 2014. a kevadine üldkonverents.

15 Igavene abielu • Õpetus ja Lepingud 131:1– 4; 132:1– 24.• Russell M. Nelson. Selestiline abielu. – 2008. a sügisene üldkonverents.

16 Püha sigitusjõud • 1. Moosese 2:21–24; Psalmid 24:3–4; Matteuse 5:8, 27–28; Roomlastele 8:6; Jaakobi 2:28, 31–35; Alma 39:1–9; Õpetus ja Lepingud 42:22–24; 63:16; 121:45–46.

• David A. Bednar. Me usume, et tuleb olla ‥ kõlbeliselt puhtad. – 2013. a kevadine üldkonverents.• Linda S. Reeves. Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu. – 2014. a kevadine

üldkonverents.• Seksuaalne puhtus. Sulle, noor, 2011, lk 35–37.

17 Käsk paljuneda ja täita maa

• 1. Moosese 1:27–28; 9:1; 35:11; Psalmid 127:3; 1. Nefi 15:11; Õpetus ja Lepingud 29:6; 59:6; Moosese 2:27–28.

• Neil L. Andersen. Lapsed. – 2011. a sügisene üldkonverents.• Russell M. Nelson. Abort: rünnak kaitsetute vastu. – Liahoona, okt 2008, lk 32– 37.

18 Abielusuhte eest hoolitsemine

• Matteuse 19:3–8; Efeslastele 5:25, 28–31; Õpetus ja Lepingud 25:5, 13–15; 42:22; Aabrahami 5:15–18.

• David A. Bednar. Marriage Is Essential to His Eternal Plan. – Ensign, juuni 2006, lk 82–87.• L. Whitney Clayton. Abielu: vaata ja õpi. – 2013. a kevadine üldkonverents.

19 Kristliku elu ja kodu ehitamine

• Johannese15:1–5, 10–11; Heelamani 5:12; 14:30–31; 3. Nefi 11:29–30; 12:22–24; Moroni 7:45, 48; Õpetus ja Lepingud 64:9–11; 88:119, 123–25.

• Henry B. Eyring. Meie täiuslik eeskuju. – 2009. a sügisene üldkonverents.• Richard G. Scott. Rahu kodus. – 2013. a kevadine üldkonverents.

20 Usu ja tunnistuse kaitsmine

• Luuka 22:31–32; Johannese 14:26–27; Efeslastele 4:11–14; 1. Nefi 15:23–24; 2 Nefi 31:19–20; Alma 5:45–46; Heelamani 3:28–30; 3. Nefi 18:32; Õpetus ja Lepingud 11:13–14; 21:4–6; 108:7–8.

• Dieter F. Uchtdorf. Tulge meiega! – 2013. a sügisene üldkonverents.• Jeffrey R. Holland. Issand, ma usun. – 2013. a kevadine üldkonverents.

21 Laste kasvatami-ne armastuses ja õigemeelsuses

• Luuka 15:11–20; Efeslastele 6:4; 2. Timoteosele 3:15; 3. Nefi 18:21; Õpetus ja Lepingud 68:25–28; 93:36–40.

• Richard G. Scott. Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügisene üldkonverents.• Jeffrey R. Holland. A Prayer for the Children. – Ensign, mai 2003, lk 85–87.

22 Eduka pere loomine

• 5. Moosese 6:1–7; Joosua 24:15; Moosia 4:14–15; Õpetus ja Lepingud 58:21; 98:4–6; 134:5–6; Usuartiklid 1:12.

• Vt Dallin H. Oaks. Hea, parem, parim. – 2007. a sügisene üldkonverents.

23 Ajalike vajaduste eest hoolitsemine

• Malaki 3:8–12; Matteuse 6:19–21; Markuse 6:1–3; Luuka 2:51–52; 1. Timoteosele 6:7–10; 2. Nefi 9:51; Jaakobi 2:17–19; Õpetus ja Lepingud 56:17; 75:28; 104:13–18, 78.

• Robert D. Hales. Saagem kokkuhoidlikeks hoolekandjaiks nii vaimses kui ka ajalises mõttes. – 2009. a kevadine üldkonverents.

• Marvin J. Ashton. One for the Money. – Ensign, sept 2007, lk 37–39.

24 Vallalised täis-kasvanud Kiriku liikmed

• 1. korintlastele 12:12–20, 25–27; Heebrealastele 11:1, 6, 8–13, 16.• Gordon B. Hinckley. A Conversation with Single Adults. – Ensign, märts 1997, lk 58–63.• Spencer J. Condie. Pretendeerige kallitele ja suurimatele tõotustele. Ensign or Liahona, nov 2007,

16–18.

25 Usu rakendamine rasketes pereoludes

• Õpetusõnad 3:5–6; Matteuse 11:28–30; 1. Nefi 16:34–39; 17:1–4; Moosia 24:8–16; Õpetus ja Lepingud 121:7–8.

• David A. Bednar. Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 40–47.• Strengthening the Family: Adapting to Circumstances. – Ensign, dets 2005, lk 34–35.

Page 132: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

IGAVENE PEREKOND – SISSEJUHATUS

© 2

015.

IK Õ

IGUS

ED K

UULU

VAD

INTE

LLEC

TUAL

RES

ERVE

INC’

ILE.

Õppe-tund

Pealkiri Lugemissoovitused

26 Vastutav Jumala ees

• Matteuse 18:1–6; Roomlastele 13:12–14; 2. korintlastele 5:17–21; Moosia 4:30; Alma 5:15–22; 12:14; Õpetus ja Lepingud 42:22–25; 93:39–44.

• Jeffrey R. Holland. Inglite keel. – 2007. a kevadine üldkonverents.• Richard G. Scott. Väärkohtlemise laastavate tagajärgede ravimine. – 2008. a kevadine üldkonverents.

25 Prohvetlikud hoiatused seoses perega

• 2. Timoteosele 3:1–7, 13; 1. Nefi 14:14–17; 22:16–17; Õpetus ja Lepingud 97:22–28.• Russell M. Nelson. Faith and Families. – Ensign, märts 2007, lk 36– 41.• Bonnie L. Oscarson. Perekonna läkituse kaitsjad. – 2015. a kevadine üldkonverents.

28 Perekonna kui ühiskonna põhi-üksuse toetamine

• Alma 43:9, 30, 45, 48; 46:11–16; 48:9–13.• Thomas S. Monson. Ole vahva ja tugev. – 2014. a kevadine üldkonverents.• Dallin H. Oaks. Balancing Truth and Tolerance. – Ensign, veebr 2013, lk 24–31.• L. Tom Perry. Miks on abielu ja perekond olulised – kõikjal maailmas. – 2015. a kevadine üldkonverents.

Page 133: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

IGAVENE PERE – ÕPPETUND 6

Meie surelikkusele eelnevad, surelikud ja igavesed perekonnadMeie surelikkusele eelnev pere

„Perekond on seatud Jumala poolt. See on kõige tähtsam üksus ajas ja igavikus. Isegi enne maa peale sündimist kuulusime me perekonda. Igaüks meist „on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või - tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus” [„Perekond: läkitus maailmale”. – www.jeesusekristusekirik.ee]. Jumal on meie Taevane Isa ja surelikkusele eelnevas elus elasime me Tema juures, Tema pere liikmena. Seal saime me oma esimesed õppetunnid ja meid valmistati ette surelikku-seks (vt ÕL 138:56).” (Handbook 2: Administering the Church. 2010, 1.1.1)

„Me kummardame suurt Jumalat, kes lõi universumi. Ta on meie Taevaisa. Me oleme olemas tänu Temale. Me oleme Tema vaimulapsed. Me elasime surelikkusele eelnevas elus koos Temaga peresuhtes. Me tundsime Teda sama hästi ja olime Temaga sama lähedased kui maises eksistentsis oma sureliku isaga.” (Bruce R. McConkie. How to Worship, Brigham Young University Speeches of the Year, 20. juuli 1971, lk 2)

Arutelu küsimused:

• Mil moel oli pere kesksel kohal meie surelikkusele eelnevas elus?

• Kuidas aitab teid teadmine, et Jumal on teie Isa ja teie olite surelikkusele eelnevas elus Tema pere armastatud liige?

• Kuidas kujutlete läbikäimist oma taevaste vanematega?

Meie surelik pere

„Taevase Isa plaani järgi sünnime me peredesse. Ta on loonud perekonnad, et tuua meile õnne, võimaldada meil õppida õigeid põhimõtteid armastavas õhkkonnas ja valmistada meid ette igaveseks eluks.

Vanematel on kohustus aidata oma lastel naasta Taevase Isa juurde. Vanemad täidavad seda kohust, õpetades oma lapsi järgi-ma Jeesust Kristust ja elama Tema evangeeliumi järgi.” (Handbook 2: Administering the Church, 1.1.4)

„Perekonna autoriks on Jumal. Ta soovis, et suurim õnn, elu kõige rahuldustpakkuvamad aspektid, kõige sügavam rõõm tuleksid meie ellu isade, emade ja lastena üksteisega lävides ning üksteise eest hoolitsedes.” (Gordon B. Hinckley. What God Hath Joined Together. – Ensign, mai 1991, lk 74)

Aruteluküsimused:

• Mil moel on pere kesksel kohal meie surelikus elus?

• Mil moel erineks elu maa peal, kui meid oleks saadetud siia üksikisikutena, ilma peresuheteta – ilma isa, ema, venna või õeta, ilma esivanemate või järglasteta?

• Millised kogemused on aidanud teil mõista sureliku pere rolli ja tähtsust?

Page 134: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

IGAVENE PERE – ÕPPETUND 6

© 2

015.

IK Õ

IGUS

ED K

UULU

VAD

INTE

LLEC

TUAL

RES

ERVE

INC᾽

ILE.

Meie igavene pere

„Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda.” („Perekond: läkitus maailmale”. – Liahoona, okt 2004, lk 49)

„Samas kui meie isiklik pääste sõltub meie isiklikust kuulekusest, on samuti tähtis, et mõistaksime, et igaüks meist on perekonna tähtis ja lahutamatu osa ning kõige kõrgemaid õnnistusi võib saada ainult igaveses peres. Kui perekonnad toimivad, nagu Jumal seda on seadnud, siis on peresisesed suhted surelikkuses ühed kõige hinnalisemad. Isa plaan on, et perekonna armastus ja ühtsus jätkuvad igavikes. Pereliikmel on suur vastutus hoolida, armastada, aidata ja tugevdada pere igat liiget, et kõik võiksid õigemeelselt sureliku elu lõpuni vastu pidada ja elada koos kogu igaviku. See ei ole mitte ainult meie endi päästmiseks. Sama tähtis on, et vanemad,

vennad ja õed päästetakse meie peredes. Kui me üksinda Taevase Isa juurde naaseme, küsitakse meilt: „Kus on sinu ülejäänud pere?” Sellepärast õpetame me, et pered on igavesed. Üksikisiku igavene loomus saab perekonna igaveseks loomuseks.” (Robert D. Hales, The Eternal Family. – Ensign, nov 1996, lk 65)

Aruteluküsimused:

• Mil moel on pere kesksel kohal meie igaveses saatuses?

• Mis on mõned õigemeelsed sammud, mida pereliikmed võivad teha, et aidata üksteisel päästetud saada?

• Millal on pereliige sind aidanud või toetanud viisil, mis innustas sind lõpuni vastu pidama?

Page 135: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?

IGAVENE PEREKOND: ÕPETAJA KÄSIRAAMAT – ÕPPETUND 21

© 2

015.

IK Õ

IGUS

ED K

UULU

VAD

INTE

LLEC

TUAL

RES

ERVE

INC-

ILE.

Perepalve, pere pühakirjade uurimise ja pereõhtu õnnistusedKui te loete järgmiseid Kiriku juhtide õpetusi, märkige ära õnnistused, mis tulevad igapäevasest perepalvest ja pühakirjade uurimisest ja iganädalasest pereõhtu pidamisest.

Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:

„Vanemad, aidake oma lapsi kaitsta, relvastades neid hommikul ja õhtul perepalve väega. ‥ Kaitske oma lapsi igapäevaste maiste mõjude eest, kindlustades neid perepalvest tulenevate vägevate õnnis-tustega. Perepalve peaks olema teie igapäevaelus prioriteet, mille kohta ei peeta läbirääkimisi.

‥ Kuulugu nad lahutamatu osana teie igapäevaellu. Kui tahate, et teie lapsed märkaksid ja mõistak-sid Vaimu õhutusi ning tegutseksid nende ajel, peate te uurima pühakirju koos nendega. ‥ Igapäevase, järjepideva pühakirjauurimise kaudu leiate te rahu teid ümbritsevas segaduses ja jõudu panna vastu katsumustele. Teis areneb tugev usk Jumala armu ja te teate, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saab kõik õigeks Jumala ajastuse järgi.” (Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügisene üldkonverents)

Õde Linda S. Reeves Abiühingu üldjuhatusest on õpetanud:

„Pean tunnistama õnnistustest, mida toovad igapäevane pühakirjade uurimine, palved ja iganäda-lased pereõhtud. Need tegevused aitavad leevendada pingeid, annavad meie elule suuna ja lisavad kodule kaitset.” (Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu. – 2014. a kevadine üldkonverents)

President Thomas S. Monson on öelnud:

„Perepalve on kõige suurem patupeletaja ja seetõttu kõige parem rõõmu ja õnne tooja.” (Hallmarks of a Happy Home. – Ensign, nov 1988, lk 69)

Mõtiskle järgmiste küsimuste üle:

• Milliseid nendest õnnistustest olete kogenud oma peres või näinud teistes peredes?

• Mida me saame teha praegu, et saada rohkem neid õnnistusi?

Page 136: Igavene perekond: õpetaja käsiraamat · 2015. 12. 10. · Sissejuhatus teosesse„Igavene Perekond: õpetaja käsiraamat” (Religioonikursus 200) Mida oodatakse usuõpetajalt?