of 8 /8

(.IIRJ() - PBZ Invest

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of (.IIRJ() - PBZ Invest

2013-05-23 (5)OIB fORda: 6632"18518 .•
Nuh' druhu za .prnIJ •• Jl' In\l'llidj,ldm fondom: PBZlnH.t d.o.o
Injl'ilajno razdobljl': 01.01.-31.11.2011
ObruulFP
(.IIRJ()
Konta skupine Pozicija imovine AOP ll.12. prethodne ~odme Na izv)cllajni datmo tekueg
rS7.dobl"a
(AOP1+ AOPJ)
10 No\'ana sredstva i nm'esni ek\;nlenti 2 606.670.9Ol 6lS.S0S.209
3+4+5+8 U18l/.anja u vrijednosne papire i dcpoljte'
l JS".141.826 JI8.80S.83J (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)
raLl Financijska imovina po fer \Tijednosti krol r3Wl dobiti j gubitka • 19.01S891 19.52S.972
raz 4 Financijska imo\;na raspoloiva za prodaju S 212.817,354 222.674.342
raz 8 l..ajmo\'j i potraivanja 6 122.l08.581 76.60S.SI9
",zS Ulap.anja koja se dm do dospijea 7 O O
OSTALA IMOVINA 8 O O
(!:oJAOP9 do AOPJ5)
il + 12 POU"a1jvanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraivanja 9 O O
II Potraivanja s osnove dividendi, novanih depozita i otplata obve:l]lica 10 O O
l' Potra1.ivanja s osnove danih predujmova II O O
IS Potraivanja od društva za upravljanje 12 O O
16 Potraivanja od depozitne banke II O O
17 O!tala potrativanja fonda l' O O
18 Potraivanja po !teenoj kamati i ostala irno\;na IS O O
A UKUPNA IMOVINA
FINANCIJSKE OBVEZE 18 O O
(AOPI9+AOP20)
20 +21 Obvel.e s OSflO\'e ula(!:anja u vrijednosne p8prre i ostale obVC7.e 19 O O
22 Ob\"C.u.es o:moVt ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 20 O O
OSTALE OBVEZE 21 4.021.SJ4 2.984.235
(r od A0P22 Jo AOP27)
2l Obveze prema dru!t''U za upravljanje fondovima 22 753,876 702.7SS
2' Obveze prema depozitnoj banci 2l 12S.646 117.126
2s Obveze s OSOO\'C dozvoljenih tr~kO\'a fonda 24 40,331 94.256
26 Ob\'ClC s osnove isplate imateljima udjela 2s 3.101.681 2.069.898
27 Ostale obveze 26 O 220
28 Obvez.e po obraWlatoj kamati 27 O O
B Ukapno obnJ:e
e Nelo Imo,'I.a fOllda 29 956.791.195 951.J26.787
~OP16-AOP28)
E Nelo imo,'l •• po udjelll
II 1J2oS470 1lS,l62S AOP19/AOPJO
90 17.danllPovu&ni ",reli iD\'cstici'skw rooda l2 875.493.071 846.027.454
94 Dobit/IZUbita!.; tekue fmanci'ske ~ine II 2S.862.899 20.920.096
9S 7.adr1..ana dobitl~bitak iz orethodnih ra7.dobl"a l' SI.781.910 77.644,BI0
96 Revaloriuci' a financi' ske imo\"inc raspolOivc 7..8prodaiu lS l .• Sl.lIS 6,734,427
,7 Renl0ri7ACi' ske rezerve ilUlrUmeIlala zahilc l6 O O
F Uk1IPDo ob'e:le prema I:n'orimalmo"ine (~od AOP32 do AOP36l l7 956.791.195 951.326.787
995-999 hu.bllanlD. nldencl a Daslu l8 12l.1l0.S26 79.593.959
Naziv (onda: PBZ Nnvhni fnnd
018 ronda: 66324185184
Izvjdlajno razdoblje: 01.01..31.12.2011.
Obrazac ISD
Konta skupine Pozicija AOP lsto razdoblje prethodne godine Tekue razdoblje
PRIHODI OD ULAGANJA 39
70 Prihodi od kamata 41 24.218.066 23.795.083
71x Pozitivne teajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (iskljuujui vrijednosne papire) 42 O O
74 Prihodi od dividendi 43 O O
75 Ostali prihodi 44 659 19.828
Ukupno prihodi od ulaganja 45 37.533.295 33.046.541(J: odAONO do AOPU)
RASHODI 46
63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 47 O O
60. Negativne teajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (iskljuujui vrijednosne
48 O O papire)
61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 49 9.717.768 10.548.530
67 Rashodi od kamata 50 O O
65 Naknada depozitnoj banci 51 1.619.628 1.758.088
66 Transakcijski troškovi 52 O O
64 Umanjenje imovine 53 O O
69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda 54 348.891 329.907
Ukupno r85hodi 55 11.686.287 12.636.525
(2: od AON7 do AOP54)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijrdnosne papire 56 25.847.008 20.410.016(AON5-AOP55)
NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I 57
IZVEDENICE
72 - 62 Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente 58 15.891 510.081(bez 72y - 62y)
72y - 62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica 59 O O
71y-6Oy Neto teajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire 60 O O
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne- papire i izvedenice 61 15.891 510.081
(2: od AOP58 do AOP60)
Dobit ili gubitak 62 25.862.899 20.920.097(AOP56+AOP61)
Ostala s\lrobuhvatna dobit 63 3.653.315 3.081.113(AOP64 t AOP65)
Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoloive za prodaju 64 3.653.315 3.081.113
Dobici/gubici od instrumenata zaštite novanog tijeka 65 O O
Ukupna !vrobuhvatna dobit 66 29.516.214 24.001.210(AOP62+AOP63)
Reklasifikacijskr usklade 67 O O
Naziv ronda: PBZ Novani fond
OIB fonda:6632418S184
Obrazac INT
Policija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekue razdoblje
No\'lani tok iz poslovnih aktivnosti 98 72.091.632 58.299.92(I: od A0P99do AOPJJ8)
Dobit ili gubitak 99 29.516.214 20.920.096
Nerealizirane po,jtime i negativne teajne ranike 100 O O
Isprank nijednosti potrali\'anja i sl. otpisi 101 O O
Prihodi od kamata 102 -24.218.066 -23.795.083
Rashodi od kamata 103 O O
Prihodi od di,idendi 104 O O
Umanjenje financijske imo\;ne 105 O O
Po\'etanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz ROG 106 -13.773.400 -510.081
Po\'eanje (smanjenje) fmancijske imOl'ine raspoloh'e za prodaju 107 95.921.708 -6.775.875
Primici od kamata 108 24.218.066 23.795.083
Izdaci od kamata 109 O O
Primici od dividendi 110 O O
Poveanje (smanjenje) osla1e financijske imo\1ne III -42.838.505 45.703.062
Po\'eeanje (smanjenje) potraivanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala 112 O O
potraivanja
Po\'eanje (smanjenje) potra}jvanja od dru!t\'31.3 upravljanje i depozitne banke 113 O O
Poveanje (smanjenje) ostalih potra]j\'anja iz poslomih al1imosti 114 O O
Poveanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze 115 O O
Poveanje (smanjenje) ob"eza s osno"e ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 116 O O
Po\'eanje (smanjenje) ob\'ez.a prema druJtvu 1.3 upr3\'ljanje i depo,jtnoj banci 117 229.745 -59.642
Po\'eanje (smanjenje) ostalih obve/.3 il: poslomih aktivnosti 118 3.035.870 -977.638
Novlani tok jz financijskih aktivnosti 119 138.100.734 -29.465.61(I: od AOP JlO do AOP Jlj)
Primici od il:d3\'anja udjela 120 4.437.165.213 3.291.034.526
Izdaci od po\.Jaenja udjela 121 -4.299.064.479 -3.320.500.142
Isplate imateljima udjela iz osh'arene dobiti 122 O O
Po\'eanje (smanjenje) ostalih financijsldh al1imosti 123 O O
N~lo povehnj~ (smanjenje) novu inovhnih ekvivalenata 124 210.192.36 28.834.306(AOP98+ AOPJJ9)
Novac i nnllni ekvivalenti na poletku razdoblja 125 396.478.537 606.670.903
Nonc i novlani ekvival~nti na kraju razdoblja 126 606.670.903 635.505.209(AOPJ14+AOPJ1J)
Naziv fonda: PBZ Novani fond
OIB fonda: 66324185184
Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
Obrazac IPNI
(u "RK)
Pozicija Oznaka
31. 12. prethodne godine Poveanje Smanjenje Ukupno tijekom razdoblja Na izvještajni datum tekueg
pozicije razdoblja
l 2 3 4 5 6(4+5) 7(3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 127 127A 127B 25.847.009 20.410.015 -25.847.009 -5.436.994 20.410.015
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne 128 128a 128b 15.891 510.081 .15.891 494.19( 510.081papire i izvedenice
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoloive za prodaju 129 129a 129b 3.653.315 3.081.112 3.081.11 6.734.427
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 130 130a 130b O O O ( O
Poveanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda 131 29.516.215 24.001.208 -25.862.900 .1.861.692 27.654.523(l: ociAOP / 27 cioAOP / 30)
~ Primici od prodaje izdanih udjela fonda 132 132a 132b 6.680.612.184 3.291.034.526 O 3.291.034.52f 9.971.646.710
Izdaci od povlaenja izdanih udjela fonda 133 133a 133b -5.805.119.114 O .3.320.500.142 .3.320.500.142 -9.125.619.256
Ukupno poveanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda 134 875.493.070 3.291.034.526 -3.320.500.142 -29.465.61f 846.027.454
(AOP/32+ AOP133)
Zadrana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 136 136a 136b 51.781.910 25.862.899 O 25.862.89~ 77.644.810
Promjena raunovodstvenih politika 137 137a 137b O O O e O
Ispravak temeljnih pogrešaka 138 138a 138b O O O e O
Ukupno poveanje (smanjenje) zadr.ne dobiti 139 51.781.910 25.862.899 O 25.862.899 77.644.810
(l.' od AOP / 36 do AOP/ 38)
Ukupno obveze prema izvorima imovine 140 956.791.195 3.340.898.633 .3.346.363.042 -5.464.409 951.326.787
(AOP/35+ AOP139)
OIB fonda: 66J2418S184
Obrazac IPPF
(n) (n-I) (n-2) (n-J)
Neto imovina fonda 141 9S 1.326.788.16 956.791. 194.74 789.174.247.21 431.703.998.41 716.699.3S8.31
Broj udjela fonda 142 7.027.996,4990 7.218.506,310~ 6. I24.88S.5294 3.638.600.4496 6.J62.889,3881
Vrijednost neto imovine fonda po 143 135.36 132,55 128,85 118,65 112,64
udjelu
Tekue razdoblje gggg. gggg. gggg. gggg. (n) (n-I) (n-2) (n-J)
Broj udjela fonda na poetku 144 7.218.506,3109 6.124.885,5294 3.638.6oo,449t 6.362.889,3881 3.148.735,5082razdoblja
Broj izdanih udjela fonda 14S 24.594.729,3458 33.879.738,5286 14.561.213,6403 16.614.444,9751 18.137.196,3074
Broj povuenih udjela fonda 146 -24.785.239,157 -32.786.117,7471 -12.074.928,5605 -19.338.733,913t -14.923.042,4275
Broj udjela fonda na kraju 147 7.027.996,499< 7.218.506,3109 6.124.885,529 3.638.600,449t 6.362.889,3881
razdoblja
Isplaena dobit po udjelu' 149 0,0( 0,0( O,OC O,OC 0,0(
Ukupan prinos •• ISO O,4t 0,61 2,IC 1,1 0,9
Najnia vrijednost neto imovine ISI 132,55 128,83 118,6 112,65 108,75
fonda po udjelu
Najviša vrijednost neto imovine 152 13S,3t 132,55 128,85 118,65 112,64
fonda po udjelu
Najnia vrijednost neto imovine 154 855.736.634,6f 789.281. 943, 7f 388.565.458,41 422.189.431,00 154.644.651,77
fonda
Pravne osobe za ponedovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je (ond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekueg razdoblja
Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih Provizija plaena pravnoj osobi za posredovanje
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima osoba za posredovanje iskazana kao postotak od
iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekuem
obavljenih posredstvom te pravne osobe razdoblju
*isplaena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljeni~ki fond. Fond branitelja)
Un tlo imovina po udjtlu na zadnji dan izvjri.ajnog razdoblja. nrto imovina po udjtlu na kraju prt.hodnog izvjeJ.ajnog razdoblja
neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvjcštajnog razdoblja XI OO
Bilješke uz financijske izvještaje
Naziv fonda: PBZ Novani fond OIB: Za razdoblje: O\'O\'- 31.12.2011.
Obrazac lB
a) pruiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i odreenim raunovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Meunarodnim raunovodstvenim standardom I (MRS 1)
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom poloaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
c) pruiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom poloaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su vane za razumijevanje bilo kojeg od njih.
Datum izvješa: 23.01.2011. Sastavio: Goranka Dela Telefon: 6363672
Ovlaštena osoba društva: Marko Oreškovi predsjednik Uprave
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008