INSTRUMENTI I MJERE MONETARNE POLITIKE

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INSTRUMENTI I MJERE MONETARNE POLITIKE. Direkcija za provođenje monetarne politike rujan 2007. Temeljni propisi. Zakon o HNB-u Odluke Savjeta HNB-a Odluke i upute guvernera HNB-a Ugovori. Zakon o HNB-u. II. POSLOVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE - 1. MONETARNA I DEVIZNA POLITIKA - PowerPoint PPT Presentation

Text of INSTRUMENTI I MJERE MONETARNE POLITIKE

 • INSTRUMENTI I MJERE MONETARNE POLITIKEDirekcija za provoenje monetarne politikerujan 2007.

 • Temeljni propisiZakon o HNB-u

  Odluke Savjeta HNB-a

  Odluke i upute guvernera HNB-a

  Ugovori

 • Zakon o HNB-uII. POSLOVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE - 1. MONETARNA I DEVIZNA POLITIKANadlenost i ovlasti za provoenje monetarne i devizne politike (lanak 8.)Poslovi na otvorenom tritu (lanak 9.)Odobravanje kredita bankama (lanak 10.)Kamatne stope na kreditne i diskontne poslove (lanak 12.)Obvezna priuva (lanak 13.)

 • Odluke Savjeta HNB-aOdluka o polaganju novanog depozita kod Hrvatske narodne banke Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoronog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit)Odluka o uvjetima za odobrenje untardnevnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papiraOdluka o obveznoj priuviOdluka o graninoj obveznoj priuviOdluka o posebnoj obveznoj priuvi na obveze po izdanim vrijednosnim papirimaOdluka o kratkoronom kreditu za likvidnostOdluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne bankeOdluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke

 • Odluke i upute guvernera HNB-aOdluke guvernera HNB-aOdluka o blagajnikim zapisima Hrvatske narodne bankeOdluka o upisu obveznih blagajnikih zapisa Hrvatske narodne banke Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraivanjimaOdluka o nainu i rokovima dostavljanja izvjea o stanju odreenih potraivanja i obveza u stranim sredstvima plaanja Odluka o obvezi dostavljanja Izvjea o trgovanju na novanom trituOdluka o nainu obrauna, naplate i plaanja kamata i naknada Hrvatske narodne bankeOdluka o nainu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tritu stranih sredstava plaanja

 • Odluke i upute guvernera HNB-aUpute guvernera HNB-aUputa za provedbu Odluke o obveznoj priuviUputa za provedbu Odluke o graninoj obveznoj priuviUputa za provedbu Odluke o posebnoj obveznoj priuvi na obveze po izdanim vrijednosnim papirima

 • UgovoriOkvirni ugovor o povratnoj kupnji vrijednosnih papira (Okvirni repo ugovor)Dodatak I. Okvirnom ugovoru o povratnoj kupnji vrijednosnih papira (Okvirnom repo ugovoru)Okvirni ugovor o unutardnevnom i lombardnom kreditu

 • Instrumenti monetarne politikeobvezne priuveobvezna priuva kunski i devizni diogranina obvezna priuvaposebna obvezna priuvaobvezni blagajniki zapisiinstrumenti za upravljanje likvidnouoperacije na otvorenom tritustalno raspoloive mogunostiobvezna priuvaostali instrumentikratkoroni kredit za likvidnostblagajniki zapisi

 • Mjere za praenje kunske idevizne likvidnosti banakaminimalno potrebna devizna potraivanja

  Izvjee o trgovanju na novanom tritu Izvjee o stanju odreenih potraivanja i obveza u stranim sredstvima plaanja

  Izvjee o prometu na tritu stranih sredstava plaanja

 • Obvezna priuvaobveznici:domae banke i podrunice stranih banaka osnovica:kunski dio - obuhvaa kunske izvore sredstava, i to primljene depozite i kredite u kunama (sa i bez valutne klauzule), izdane dunike vrijednosne papire u kunama, hibridne i podreene instrumente u kunama (s valutnom klauzulom i bez valutne klauzule) i ostale financijske obveze u kunamadevizni dio - sastoji se od deviznih izvora sredstava, i to primljenih deviznih depozita i kredita, obveza po izdanim vrijednosnim papirima u devizama (osim vlasnikih vrijednosnih papira banke), hibridnih i podreenih instrumenata u devizama i ostalih financijskih obveza u devizama

 • Obvezna priuvakunski i devizni dio osnovice izraunavaju se posebno, a ine ih prosjena dnevna stanja kunskih i deviznih izvora sredstava u jednom obraunskom razdobljuobraunsko razdoblje:od prvoga do posljednjeg dana kalendarskog mjesecastopa: 17%od obraunatoga deviznog dijela obvezne priuve 50% se ukljuuje u obraunati kunski dio obvezne priuve i izvrava u kunamarazdoblje odravanja:od druge srijede u mjesecu do dana koji prethodi drugoj srijedi sljedeeg mjeseca

 • Obvezna priuvapostoci izdvajanja:kunskog dijela obvezne priuve iznosi 70%deviznog dijela:obraunatog na temelju deviznih sredstava nerezidenata i deviznih sredstava primljenih od pravnih osoba u posebnom odnosu prema banci - 100%preostaloga deviznog dijela obvezne priuve - 60%valuta izdvajanja deviznog dijela: EUR, USDodravanje:preostali dio obvezne priuve mora se odravati prosjenim dnevnim stanjima likvidnih potraivanja

 • Obvezna priuvastopa remuneracije (stopa po kojoj se plaa naknada):na sredstva kunskog dijela obvezne priuve izdvojena na poseban raun obvezne priuve kod HNB-a : 0,75%na izdvojena sredstva deviznog dijela obvezne priuve - kamatna stopa na dan izdvajanja deviznog dijela obvezne priuve za izdvajanje:u USD: 50% U.S. Federal Funds Target Rateu EUR: 50% ECB Minimum Bid Refinance Rate

 • R. br.OBRAUN OBVEZNE PRIUVE na dan 10. listopada 2007. za obraunsko razdoblje od 1. do 30. rujna 2007.KUNSKI DIO OP u kunamaDEVIZNI DIO OP u kunamaabIzvori sredstava - prosjeno dnevno stanje u obraunskom razdoblju:100.000.000125.000.0001.- primljeni depoziti - primljeni krediti - izdani duniki vrijednosni papiri- financijske obveze koje se dre radi trgovanja - hibridni i podreeni instrumenti - obveze po ostalim osnovama2.Odbitne stavke: - depoziti koji su primljeni na ime pomoi podrujima stradalim od elementarnih nepogoda, ukljuujui i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja - depoziti, krediti, hibridni i podreeni instrumenti primljeni od HBOR-a7.500.000250.0003.Osnovica za obraun obvezne priuve (red. br. 1 - red. br. 2)92.500.000124.750.0004.Obraunata obvezna priuva - 17% od osnovice (17%* red. br. 3)15.725.00021.207.5005.Dio devizne obvezne priuve koji se izdvaja/odrava u kunama - 50% od deviznog dijela OP (50% * red. br. 4.b)10.603.7506.Ukupno obraunata obvezna priuva (kunski dio: red. br. 4.a + red. br. 5.b) (devizni dio: red. br. 4.b - red. br. 5.b)26.328.75010.603.7507.Dio obraunate kunske obvezne priuve za izdvajanje na poseban raun kod HNB-a (70% * red. br. 6.a)18.430.1258.Dio devizne obvezne priuve za izdvajanje na devizne raune HNB-a (red. br. 9.b + red. br. 10.b)7.722.0759.- po stopi od 100% (postotak pod red. br. 12.b * red. br. 6.b)3.399.56210.- po stopi od 60% (60% * (red. br. 6.b - red. br. 9.b)4.322.51311.Ukupno devizna sredstva nerezidenata i pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom40.000.00012.Udio deviznih sredstava nerezidenata i pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom u osnovici za obraun obvezne priuve (red. br. 11.b / red. br. 3.b u %)32,06%13.Dio obvezne priuve koji se odrava prosjenim dnevnim stanjima rauna (kunski dio: red. br. 6.a - red. br. 7.a) (devizni dio: red. br. 6.b - red. br. 8.b)7.898.6252.881.675

 • Granina obvezna priuvaobveznici: domae banke i podrunice stranih banakaosnovica: pozitivna razlika izmeu prosjenoga dnevnog stanja pojedinih izvora sredstava i pojedinih pasivnih izvanbilannih zapisa (potencijalnih obveza) u odreenom obraunskom razdoblju i prosjenoga dnevnog stanja tih izvora sredstava i potencijalnih obveza u poetnim obraunskim razdobljimastope: 55% (40% i 15%)obraunsko razdoblje: od prvoga do posljednjega dana kalendarskog mjesecapoetna obraunska razdoblja: od 1. do 30. lipnja 2004.od 1. do 30. studenoga 2005.od 1. do 31. svibnja 2006.dan obrauna: druga srijeda u mjesecucjelokupna granina obvezna priuva izdvaja se u stranoj valuti na devizne raune HNB-avaluta izdvajanja: EUR, USDna sredstva izdvojene granine obvezne priuve HNB ne plaa naknadu

 • R. br.OBRAUN GRANINE OBVEZNE PRIUVE na dan 10. listopada 2007. za obraunsko razdoblje od 1. do 30. rujna 2007.Prosjeno dnevno stanje izvora sredstava u kunamaIzvori sredstava nerezidenata i pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom1.- u tekuem obraunskom razdoblju100.000.0002.- u poetnom obraunskom razdoblju od 1. do 30. lipnja 2004.83.000.0003.- u poetnom obraunskom razdoblju od 1. do 30. studenoga 2005.97.000.000Izvori sredstava osoba koje obavljaju djelatnost financijskog najma (lizinga)4.- u tekuem obraunskom razdoblju135.0005.- u poetnom obraunskom razdoblju od 1. do 30. studenoga 2005.140.000Garancije i jamstva u korist nerezidenata na osnovi kojih se domae osobe zaduuju u inozemstvu6.- u tekuem obraunskom razdoblju6.0007.- u poetnom obraunskom razdoblju od 1. do 30. studenoga 2005.7.000Izvori sredstava nerezidenata i pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom za financiranje domaih osoba putem sindiciranih kredita i za plasmane putem mandatnih poslova8.- u tekuem obraunskom razdoblju3.5009.- u poetnom obraunskom razdoblju od 1. do 31. svibnja 2006.3.00010.Ukupno Osnovica I. (red. br. 1 - red. br. 2) - pozitivna razlika ili 017.000.00011.Ukupno Osnovica II. (red. br. 1. - red. br. 3) - pozitivna razlika ili 03.000.00012.Ukupno Osnovica III. (red. br. 13 + red. br. 14 )013.Ukupno Osnovica III.a (red. br. 4. - red. br. 5. ) - pozitivna razlika ili 0(-5.000) 014.Ukupno Osnovica III.b (red. br. 6. - red. br. 7. ) - pozitivna razlika ili 0(-1.000) 015.Ukupno Osnovica IV. (red. br. 8 - red. br. 9 ) - pozitivna razlika ili 050014.Obraunata granina obvezna priuva I. (40% * red. br. 10)6.800.00015.Obraunata granina obvezna priuva II. (15% * red. br. 11)450.00016.Obraunata granina obvezna priuva III. (55% * red. br.12)017.Obraunata granina obvezna priuva IV. (55% + red. br. 15)27518.Ukupno obraunata granina obvezna priuva (red. br. 14 + 15 + 16 +17)7.250.275

 • Posebna obvezna priuvaobveznici: domae banke i podrunice stranih banakaosnovica:kunski dio - pozitivna razlika izmeu prosjenoga dnevnog stanja izdanih vrijednosnih papira u kunama u odreenome obraunskom razdoblju i u poetnome obraunskom razdobljudevizni dio - pozitivna razlika izmeu prosjenoga dnevnog stanja izdanih vrijednosnih papira u devizama u odreenome obraunskom razdoblju i u poetnome obraunskom razdobljustanje izdanih vrijednosnih papira koje se ukljuuje u GOP, ne ukljuuje se u POPstopa: 55%obraunsko razdoblje: od prvoga do posljednjega dana kalendarskog mjes